െസ റി

െല Hall Class
REG NO േപര് െസ ർ /വിലാസം Mark RANK
േറാൾ No No
ന ർ

അനുചര
P092554 SREEJA K P വി നേ രി 17 20 10E 79 1

അനുചര
P092385 RATHEESH M വി നേ രി 12 15 8D 74.33 2

െന ാറ
P092162 FARUK M ഗാമപ ായ ് 344 6 10G 74.3 3

REMYA അനുചര
P092393 MOHANDAS വി നേ രി 13 15 8D 72.7 4
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092660 VINISHA C േക ം 481 23 G2 70 5

SAJITHA എലെമ സ്

P092453 RAJEEV എലവേ രി 31 17 8C 69.33 6

SUDHARSANAN െന ാറ
P092580 M ഗാമപ ായ ് 126 21 10D 69.3 7

െന ാറ
P092436 SAJEER S ഗാമപ ായ ് 325 17 8C 67 8
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092359 RAJANI C േക ം 221 13 9F 66.3 9

P092266 NAFIQ M നള അകംപാടം 8 10 10F 65.6 10

P092035 AKSHAY.M നള അകംപാടം A701 2 10C 65.34 11

െന ാറ
P092454 SAJITHA S ഗാമപ ായ ് 224 17 8C 63.67 12

P092776 Praseetha km നള അകംപാടം 26 G5 63 13

ANIRUDHAN K അനുചര
P092053 M വി നേ രി 25 2 10C 62.33 14

െന ാറ
P092137 DEEPA MOHAN ഗാമപ ായ ് A 079 5 9C 62.3 15

എലെമ സ്

P092186 INDU.C.K എലവേ രി 12 7 8G 62.3 16

അനുചര
P092543 SNEHA V വി നേ രി 16 20 10E 60 17
P092792 sinimol.k Nenmara 26 G5 60 18

P092786 Rafeek A Nenmara 26 G5 59.67 19

P092753 Suma .v Nenmara 26 G5 59.66 20
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092452 SAJITHA N േക ം 595 17 8C 59 21

Grameena padana
P092733 Sajitha.p kedhram 25 G4 58.33 22

എലെമ സ്

P092661 VINISHA.N എലവേ രി 24 23 G2 57.66 23

അനുചര
P092257 MOHANA N വി നേ രി 8 10 10F 57.6 24

P092253 MIDHUN M നള അകംപാടം 5 10 10F 57 25

P092775 sheeba . B നള അകംപാടം 26 G5 56.67 26

PRIYANKA എലെമ സ്

P092340 JAMES എലവേ രി 32 13 9F 56 27

െന ാറ
P092364 RAJESH R ഗാമപ ായ ് 198 14 9G 56 28

അനുചര
P092103 ATHIRA N വി നേ രി 2 4 9B 55.33 29
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092603 SUJITHRA C േക ം 152 22 G1 55.33 30
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092372 RAJITHA R േക ം 105 14 9G 55 31

െന ാറ
P092203 JISHA K ഗാമപ ായ ് 133 8 8F 54.67 32

അനുചര
P092133 CHITHRADEVI Rവി നേ രി 22 5 9C 54 33
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092383 RASMI C േക ം 14 9G 54 34
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092618 SUNEESH.S േക ം 187 22 G1 53.66 35
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092379 RAMYA.M.M േക ം 629 14 9G 53.33 36
അനുചര
P092631 SUNITHA S വി നേ രി 26 23 G2 53.33 37
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092655 VIJITHA V േക ം 178 23 G2 53.33 38

അനുചര
P092012 AISWARYA A വി നേ രി 1 1 10G 53 39

P092774 sangeetha .k നള അകംപാടം 26 G5 53 40
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092126 BINI NK േക ം 514 5 9C 52.7 41
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092102 ATHIRA K േക ം 31 4 9B 52.67 42

അനുചര
P092107 BABITH B വി നേ രി 4 4 9B 52.33 43

എലെമ സ്

P092530 SILPA.B എലവേ രി 22 20 10E 52 44

െന ാറ
P092627 SUNITHA N ഗാമപ ായ ് 236 22 G1 52 45
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092356 RAHUL R േക ം 102 13 9F 51 46
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092556 SREEJA R േക ം 147 21 10D 51 47

അനുചര
P092593 SUJATHA V വി നേ രി 18 22 G1 51 48
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092245 MANJUKESAV േക ം 594 9 10H 50.33 49

P092761 shanitha Nenmara 26 G5 50 50

Grameena padana
P092678 Ramesh kedhram 24 G3 49.66 51

P092777 Anugraha.A നള അകംപാടം 26 G5 49.34 52
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092628 SUNITHA N K േക ം 167 23 G2 49.33 53

P092752 Aneesh kumar Nenmara 26 G5 49.33 54
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092089 ARUNRAJ R േക ം 205 3 9A 49.3 55
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092297 PAVITHRA K േക ം 470 11 9D 49.3 56

അനുചര
P092189 JANAPRIYA K വി നേ രി 27 7 8G 49 57

െന ാറ
P092584 SUDHINKUMAR ഗാമപ ായ ് A 086 21 10D 49 58

P092641 SYAM SUNDER നള അകംപാടം 10 23 G2 49 59
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092545 SOUMYA C േക ം 350 20 10E 48.6 60

െന ാറ
P092246 MANJUSHA ഗാമപ ായ ് A 081 9 10H 48.33 61

അനുചര
P092557 SREEJA R വി നേ രി 28 21 10D 48 62

P092707 Jithin p.u Nenmara 25 G4 48 63

െന ാറ
P092382 RASEENA V ഗാമപ ായ ് 223 14 9G 47.66 64
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092209 JOMESH G േക ം 590 8 8F 47.33 65

അനുചര
P092084 ARUN K വി നേ രി 24 3 9A 47 66
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092205 JISHNU.B േക ം 326 8 8F 46.66 67

െന ാറ
P092207 JITHIN R ഗാമപ ായ ് 303 8 8F 46.34 68

P092684 Rejitha B Nenmara 24 G3 46 69

െന ാറ
P092444 SAJINI K ഗാമപ ായ ് 162 17 8C 45.3 70
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092088 ARUNJITH K േക ം 20 3 9A 45 71

െന ാറ
P092291 NISHADH ഗാമപ ായ ് A 087 11 9D 45 72

P092787 Sugu G 26 G5 44.67 73
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092210 JOSHNI.B േക ം 581 8 8F 44.54 74
അനുചര
P092113 BEENA K വി നേ രി 5 4 9B 44.33 75

എലെമ സ്്
P092080 ANZEENA എലവേ രി 15 3 9A 44 76
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092230 LIJITH.S േക ം 596 9 10H 44 77

െന ാറ
P092472 SANGEETHA V ഗാമപ ായ ് 290 18 8B 44 78

P092791 Prasanna v 26 G5 44 79
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092590 SUJATHA S േക ം 332 22 G1 43.7 80

െന ാറ
P092608 SUMA C ഗാമപ ായ ് 101 22 G1 43.66 81

എലെമ സ്

P092021 AJITAHA.S എലവേ രി 28 1 10G 43.6 82

എലെമ സ്

P092540 SIVANANDHAN എലവേ രി 7 20 10E 43.6 83

െന ാറ
P092115 BENISHA R ഗാമപ ായ ് 312 4 9B 43.33 84

P092685 Thasleema 24 G3 43.33 85

െന ാറ
P092312 PRASANTH ഗാമപ ായ ് 215 12 9E 43 86
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092427 SABITHA R േക ം 554 16 8E 43 87
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092657 VINEETH S േക ം 266 23 G2 42.66 88

P092710 Pramitha 25 G4 42.33 89
എലവേ രി
AKSHAYA ഗാമീണ പഠന
P092037 VISWANATH േക ം 12 2 10C 42 90

െന ാറ
P092404 RESHMA C ഗാമപ ായ ് 155 15 8D 42 91

അനുചര
P092619 SUNIL KUMAR Sവി നേ രി 19 22 G1 42 92
എലവേ രി
HARI ഗാമീണ പഠന
P092180 KRISHNAN.V േക ം 587 7 8G 41.7 93
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092463 SANDHYA K C േക ം 462 18 8B 41.66 94
എലവേ രി
SHAIK ഗാമീണ പഠന
P092503 MUSTHAFA K േക ം 19 8A 41.66 95
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092523 SHYJU S േക ം 335 19 8A 41.66 96
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092500 SAYUJ K േക ം 432 19 8A 41.33 97

െന ാറ
P092581 SUDHEESH ഗാമപ ായ ് 212 21 10D 41.3 98

െന ാറ
P092521 SHILPA S ഗാമപ ായ ് 261 19 8A 41 99

P092789 Sruthy.s 26 G5 41 100

P092770 Rejitha.N 26 G5 40.37 101

െന ാറ
P092119 BIBIN T JOY ഗാമപ ായ ് 302 4 9B 40.33 102

െന ാറ
P092413 RETHY S ഗാമപ ായ ് 350 16 8E 40.33 103
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092639 SWETHA G േക ം 336 23 G2 40.33 104
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092236 LISHA.C േക ം 568 9 10H 40 105
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092443 SAJINI CV േക ം 600 17 8C 40 106

P092742 Prashanth.v 25 G4 40 107

എലെമ സ്്
P092507 SHAMLA എലവേ രി 30 19 8A 39.66 108
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092544 SOORYA R േക ം 142 20 10E 39.6 109

െന ാറ
P092311 PRASANNA ഗാമപ ായ ് 217 12 9E 39 110
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092629 SUNITHA R േക ം 575 23 G2 39 111

P092654 VIJITH V നള അകംപാടം 2 23 G2 38.66 112
െന ാറ
P092082 ARAVIND ഗാമപ ായ ് A 058 3 9A 38.6 113
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092040 AMBIKADEVI േക ം 491 2 10C 38.33 114
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092261 MUFEENA M േക ം 80 10 10F 38.33 115
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092614 SUMI.V േക ം 563 22 G1 38.33 116

െന ാറ
P092653 VIJAYA V ഗാമപ ായ ് 197 23 G2 38.33 117

P092782 Neetha Rajesh 26 G5 38.33 118

െന ാറ
P092334 PRINCE ഗാമപ ായ ് A 015 12 9E 38.3 119
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092166 GAYATHRI M േക ം 47 6 10G 38 120
എലവേ രി
SAJEED ഗാമീണ പഠന
P092434 RAHMAN M േക ം 16 8E 38 121
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092582 SUDHIN PS േക ം 153 21 10D 38 122
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092652 VIDHYA V േക ം 175 23 G2 37.66 123

അനുചര
P092200 JINCY C വി നേ രി 167 7 8G 37.6 124
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092303 PRAJITHA.M േക ം 555 11 9D 37.6 125
എലവേ രി
RAJANI MOL N ഗാമീണ പഠന
P092360 P േക ം 197 13 9F 37.6 126

എലെമ സ്്
P092002 ABDUL KHADER എലവേ രി 2 1 10G 37.3 127
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092160 DRONA.K.C േക ം 44 6 10G 37 128
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092185 INDU K േക ം 58 7 8G 37 129
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092516 SHIBU K േക ം 459 19 8A 37 130

P092769 Sowmya.m 26 G5 37 131
P092778 Anupama.N 26 G5 37 132

P092784 preena.m 26 G5 36.33 133

െന ാറ
P092250 MAYA K ഗാമപ ായ ് 112 10 10F 36.3 134

െന ാറ
P092283 NIMA ഗാമപ ായ ് A 084 11 9D 36.3 135

െന ാറ
P092196 JEMSHEETHA ഗാമപ ായ ് 107 7 8G 36 136

എലെമ സ്

P092267 NANDHINI.P എലവേ രി 29 10 10F 36 137

െന ാറ
P092376 RAMESH V ഗാമപ ായ ് A 044 14 9G 36 138

P092759 VIDHYA V 26 G5 36 139

P092790 Ajitha.c 26 G5 36 140

അനുചര
P092278 NETHRA K വി നേ രി 10 11 9D 35.6 141

എലെമ സ്്
P092287 NINU SUMESH എലവേ രി 21 11 9D 35.6 142
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092099 ASWATHY M േക ം 25 4 9B 35.33 143
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092474 SANJEEV AK േക ം 342 18 8B 35.33 144
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092139 DEEPA V േക ം 35 5 9C 35 145

P092704 Suma 24 G3 35 146
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092007 ABHILASH.A േക ം 588 1 10G 34.6 147
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092465 SANDHYA M േക ം 452 18 8B 34.33 148

െന ാറ
P092435 SAJEENA M ഗാമപ ായ ് A 066 16 8E 34.3 149

എലെമ സ്

P092421 SABIN എലവേ രി 4 16 8E 34 150
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092422 SABITHA േക ം 485 16 8E 34 151

െന ാറ
P092511 SHARMILA ഗാമപ ായ ് 137 19 8A 33.66 152
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092399 RENJITH.M േക ം 109 15 8D 33.3 153

അനുചര
P092056 ANISHA V വി നേ രി 161 2 10C 33 154
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092079 ANUSHA.S േക ം 450 3 9A 33 155

െന ാറ
P092153 DIVYA P ഗാമപ ായ ് 299 6 10G 33 156

െന ാറ
P092363 RAJEESH N ഗാമപ ായ ് 318 13 9F 33 157
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092375 RAMESH R േക ം 14 9G 33 158

െന ാറ
P092564 SRUTHI M ഗാമപ ായ ് 288 21 10D 33 159

െന ാറ
P092456 SAJITHA V ഗാമപ ായ ് 285 17 8C 32.73 160
എലവേ രി
SANTHOSHKU ഗാമീണ പഠന
P092478 MAR C േക ം 129 18 8B 32.66 161

എലെമ സ്

P092613 SUMESH.K.R എലവേ രി 1 22 G1 32.66 162

P092732 Dhanya.k 25 G4 32.66 163

െന ാറ
P092171 GOKUL P K ഗാമപ ായ ് 170 6 10G 32.6 164

P092726 RamaDevi.R 25 G4 32.6 165
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092588 SUJA.K േക ം 155 22 G1 32.4 166

P092771 Sowmya.s 26 G5 32.34 167
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092546 SOUMYA R േക ം 390 20 10E 32.1 168

െന ാറ
P092070 ANJU S ഗാമപ ായ ് 113 3 9A 32 169
എലവേ രി
JAYAPRAKASH. ഗാമീണ പഠന
P092191 C േക ം 587 7 8G 32 170

P092715 Shanthi Mol 25 G4 32 171
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092410 RESHMA.R േക ം 405 15 8D 31.66 172

െന ാറ
P092493 SARATH S ഗാമപ ായ ് 213 19 8A 31.66 173

P092702 dhanya.v 24 G3 31.66 174
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092124 BINDHU K േക ം 577 5 9C 31.6 175

AYISHA െന ാറ
P092106 MANSOOR ഗാമപ ായ ് 385 4 9B 31.33 176

എലെമ സ്

P092577 SUCHITHRA.M എലവേ രി 26 21 10D 31.3 177

എലെമ സ്്
P092001 AARSHA എലവേ രി 11 1 10G 31 178
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092155 DIVYA.K.P േക ം 404 6 10G 31 179
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092492 SARATH S േക ം 270 18 8B 31 180
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092232 LINCY.C േക ം 579 9 10H 30.8 181
എലവേ രി
BHAGYALAKSH ഗാമീണ പഠന
P092117 MY C േക ം 576 4 9B 30.67 182
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092211 JYOTHI J േക ം 186 8 8F 30.67 183

അനുചര
P092365 RAJESH R വി നേ രി 159 14 9G 30.66 184
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092635 SURESH S േക ം 267 23 G2 30.66 185
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092664 VIPIN V േക ം 182 23 G2 30.33 186
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092329 PRAVITHA.K േക ം 95 12 9E 30.3 187
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092402 RESHMA േക ം 116 15 8D 30.3 188
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092231 LINCY K േക ം 72 9 10H 30 189
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092315 PRASEETHA M േക ം 92 12 9E 30 190

െന ാറ
P092406 RESHMA R ഗാമപ ായ ് 255 15 8D 30 191

KRISHNANUNNIഎലെമ സ്്
P092225 R എലവേ രി 134 8 8F 29.77 192
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092589 SUJALA S േക ം 156 22 G1 29.7 193

SARATHKUMAR െന ാറ
P092495 S ഗാമപ ായ ് A 005 19 8A 29.67 194
എലവേ രി
SARATH ഗാമീണ പഠന
P092491 CHANDRA.M േക ം 383 18 8B 29.66 195
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092110 BABY S േക ം 32 4 9B 29.63 196

PRASEETHA െന ാറ
P092319 SELVAN ഗാമപ ായ ് 100 12 9E 29.6 197
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092213 KARTHIKA.K േക ം 445 8 8F 29.4 198
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092575 SUCHITHRA C േക ം 150 21 10D 29.33 199

െന ാറ
P092157 DRISHYA M ഗാമപ ായ ് A 025 6 10G 29 200

െന ാറ
P092412 RESMI R ഗാമപ ായ ് 354 16 8E 29 201
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092420 ROOPA.A േക ം 122 16 8E 29 202

എലെമ സ്

P092445 SAJINI.M എലവേ രി 25 17 8C 29 203

െന ാറ
P092446 SAJITH K ഗാമപ ായ ് A 039 17 8C 29 204

P092773 Raveena.R 26 G5 29 205

െന ാറ
P092558 SREEJA S ഗാമപ ായ ് 174 21 10D 28.66 206
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092220 KIRAN. K േക ം 275 8 8F 28.44 207
െന ാറ
P092430 SABOORA S ഗാമപ ായ ് 153 16 8E 28.4 208

െന ാറ
P092034 AKSHAY V ഗാമപ ായ ് A 005 2 10C 28.33 209
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092008 ABHILASH.A േക ം 385 1 10G 28.3 210

ANJU KRISHNA െന ാറ
P092066 S ഗാമപ ായ ് 140 3 9A 28 211

എലെമ സ്്
P092168 GEETHA.P.V എലവേ രി 35 6 10G 28 212
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092198 JIJY V േക ം 609 7 8G 28 213

െന ാറ
P092309 PRASAD V ഗാമപ ായ ് 127 12 9E 28 214

P092686 Aneesh 24 G3 28 215
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092304 PRAJITHNA V േക ം 610 12 9E 27.6 216
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092308 PRASAD R േക ം 528 12 9E 27.6 217

P092718 SINDHU. 25 G4 27.6 218
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092515 SHEGHA A S േക ം 566 19 8A 27.4 219
എലവേ രി
SATHEESH ഗാമീണ പഠന
P092499 KUMAR. L േക ം 207 19 8A 27.33 220
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092022 AJITH B േക ം 5 1 10G 27.3 221

െന ാറ
P092305 PRAKASH ഗാമപ ായ ് 214 12 9E 27.3 222
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092016 AISWARYA.K P േക ം 204 1 10G 27 223

െന ാറ
P092024 AJITH K ഗാമപ ായ ് A 004 1 10G 27 224

െന ാറ
P092078 ANUMOL S ഗാമപ ായ ് 270 3 9A 27 225
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092562 SRIJI.S േക ം 506 21 10D 27 226
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092280 NIDHIN L േക ം 84 11 9D 26.6 227

െന ാറ
P092431 SAI BHARATH V ഗാമപ ായ ് 329 16 8E 26.6 228

െന ാറ
P092471 SANGEETHA S ഗാമപ ായ ് 298 18 8B 26.33 229
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092077 ANSHAD A േക ം 382 3 9A 26.3 230
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092173 GOPIKA V േക ം 391 6 10G 26.3 231

െന ാറ
P092439 SAJEESH C ഗാമപ ായ ് 166 17 8C 26.3 232
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092264 MUKESH. M േക ം 81 10 10F 26 233

െന ാറ
P092512 SHEEBA N ഗാമപ ായ ് 160 19 8A 26 234
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092551 SOWMYA.C േക ം 144 20 10E 26 235
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092599 SUJITH S േക ം 239 22 G1 26 236

P092712 Suganya 25 G4 26 237
എലവേ രി
SUNITHA ഗാമീണ പഠന
P092625 KUMARI K േക ം 515 22 G1 25.7 238

െന ാറ
P092440 SAJEEV P ഗാമപ ായ ് 301 17 8C 25.67 239
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092127 BINITHA.K.P േക ം 34 5 9C 25.6 240
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092591 SUJATHA V േക ം 159 22 G1 25.6 241

അനുചര
P092239 MAHIMA K വി നേ രി 9 9 10H 25.33 242

െന ാറ
P092013 AISWARYA C ഗാമപ ായ ് 359 1 10G 25.3 243
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092299 PRADEEP.K േക ം 585 11 9D 25.3 244
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092075 ANOOP.C േക ം 440 3 9A 25 245
എലവേ രി
ANOOPKUMAR ഗാമീണ പഠന
P092076 AK േക ം 298 3 9A 25 246

െന ാറ
P092197 JEMYA J ഗാമപ ായ ് A 049 7 8G 25 247
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092215 KARTHIKA.V േക ം 574 8 8F 25 248
എലവേ രി
SANTHOSHKU ഗാമീണ പഠന
P092479 MAR. KB േക ം 130 18 8B 25 249

P092783 Shiju.s 26 G5 25 250
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092095 ASWANI.R േക ം 203 4 9B 24.66 251

െന ാറ
P092536 SINI K ഗാമപ ായ ് A 061 20 10E 24.6 252

െന ാറ
P092033 AKHILA U ഗാമപ ായ ് 254 2 10C 24.33 253

അനുചര
P092369 RAJI K വി നേ രി 11 14 9G 24.33 254
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092072 ANJU V.U േക ം 529 3 9A 24.3 255
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092578 SUCHITHRA.M േക ം 569 21 10D 24.3 256

െന ാറ
P092083 ARCHANA U ഗാമപ ായ ് 362 3 9A 24 257
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092169 GEETHU K േക ം 49 6 10G 24 258

എലെമ സ്

P092345 PRIYANKA.R എലവേ രി 27 13 9F 24 259

െന ാറ
P092374 RAMANI R ഗാമപ ായ ് A 002 14 9G 24 260

VISHNUKUMAR െന ാറ
P092672 R ഗാമപ ായ ് A 017 24 G3 24 261

P092700 Baby.V 24 G3 24 262
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092120 BIJITHA.R.B േക ം 33 4 9B 23.66 263
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092480 SANU S േക ം 131 18 8B 23.66 264
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092488 SARANYA S േക ം 249 18 8B 23.66 265

P092692 Legha 24 G3 23.66 266

െന ാറ
P092251 MAYA M ഗാമപ ായ ് 348 10 10F 23.6 267

െന ാറ
P092289 NISHA ഗാമപ ായ ് A 082 11 9D 23.6 268

െന ാറ
P092567 SRUTHI S ഗാമപ ായ ് 358 21 10D 23.6 269

െന ാറ
P092403 RESHMA S ഗാമപ ായ ് A 011 15 8D 23.34 270

അനുചര
P092535 SINI വി നേ രി 156 20 10E 23.3 271

െന ാറ
P092565 SRUTHI P U ഗാമപ ായ ് 227 21 10D 23.3 272

െന ാറ
P092064 ANJANA U ഗാമപ ായ ് 228 3 9A 23 273
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092199 JINCY C േക ം 61 7 8G 23 274
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092293 NITHYA K േക ം 87 11 9D 23 275

P092779 Remya.S 26 G5 23 276

െന ാറ
P092494 SARATH V ഗാമപ ായ ് A 043 19 8A 22.66 277
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092167 GAYATHRI.S േക ം 565 6 10G 22.6 278

എലെമ സ്്
P092533 SINDHU.M എലവേ രി 20 20 10E 22.6 279
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092234 LINTHAMOL PK േക ം 417 9 10H 22.4 280

അനുചര
P092101 ATHIRA B വി നേ രി 3 4 9B 22.33 281

BHAGYALAKSH െന ാറ
P092116 MI ഗാമപ ായ ് A 055 4 9B 22.33 282
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092663 VINODKUMAR Aേക ം 181 23 G2 22.33 283
െന ാറ
P092669 VISHANT ഗാമപ ായ ് 180 23 G2 22.33 284
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092006 ABHILASH S േക ം 1 10G 22.3 285

െന ാറ
P092146 DHANYA K ഗാമപ ായ ് 293 5 9C 22.3 286

െന ാറ
P092149 DILEEP P ഗാമപ ായ ് A 069 6 10G 22.3 287

െന ാറ
P092097 ASWATHY ഗാമപ ായ ് A 083 4 9B 22 288
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092572 SUBIJA.S േക ം 149 21 10D 22 289

െന ാറ
P092586 SUGITHA P ഗാമപ ായ ് 149 22 G1 22 290

അനുചര
P092675 VIVEK K P വി നേ രി 21 24 G3 22 291

P092677 Princy.k 24 G3 22 292
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092568 SRUTHI S േക ം 598 21 10D 21.7 293

എലെമ സ്

P092409 RESHMA.K എലവേ രി 19 15 8D 21.6 294

െന ാറ
P092566 SRUTHI S ഗാമപ ായ ് 178 21 10D 21.6 295
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092668 VIPINDAS.D േക ം 192 23 G2 21.33 296

െന ാറ
P092086 ARUNA G ഗാമപ ായ ് A 048 3 9A 21.3 297

െന ാറ
P092023 AJITH C ഗാമപ ായ ് A 027 1 10G 21 298

െന ാറ
P092068 ANJU P ഗാമപ ായ ് 185 3 9A 21 299

എലെമ സ്്
P092321 PRATHEESH C എലവേ രി 128 12 9E 21 300
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092368 RAJESWARY R േക ം 407 14 9G 21 301
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092370 RAJIMOL R േക ം 592 14 9G 21 302
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092468 SANESH. S േക ം 586 18 8B 21 303
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092547 SOWMYA േക ം 145 20 10E 21 304

െന ാറ
P092648 VARSHA V ഗാമപ ായ ് A 050 23 G2 21 305

P092693 Radhika 24 G3 21 306

P092703 Deepthimol.k 24 G3 21 307

P092758 Renjish.n 26 G5 21 308

െന ാറ
P092208 JITHIN R ഗാമപ ായ ് A 070 8 8F 20.66 309
എലവേ രി
SHYMA ഗാമീണ പഠന
P092526 UNNIKRISHNANേക ം 422 20 10E 20.6 310
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092229 LATHIKA R േക ം 70 9 10H 20.4 311
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092104 ATHIRA.C േക ം 28 4 9B 20.33 312
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092487 SARANYA S േക ം 133 18 8B 20.33 313
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092235 LIPIN. P േക ം 73 9 10H 20 314

MUHAMMED െന ാറ
P092262 ALTHAL ഗാമപ ായ ് 321 10 10F 20 315
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092301 PRAJITH K േക ം 228 11 9D 20 316
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092414 RINCY R േക ം 260 16 8E 20 317

െന ാറ
P092598 SUJITH M ഗാമപ ായ ് A 071 22 G1 20 318

Shantha
P092772 Kumari.c 26 G5 19.67 319

െന ാറ
P092620 SUNILA K ഗാമപ ായ ് 179 22 G1 19.66 320

െന ാറ
P092010 ADHARSH A ഗാമപ ായ ് 190 1 10G 19.6 321
െന ാറ
P092143 DHANEESH K ഗാമപ ായ ് A 042 5 9C 19.4 322

െന ാറ
P092437 SAJEERA R ഗാമപ ായ ് 169 17 8C 19.33 323

െന ാറ
P092065 ANJU A ഗാമപ ായ ് 186 3 9A 19.3 324

P092714 Vishwalatha p.k 25 G4 19.3 325
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092042 ANAHA S േക ം 13 2 10C 19 326
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092096 ASWATHI.A േക ം 24 4 9B 19 327
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092125 BINDU K േക ം 449 5 9C 19 328
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092164 FATHIMA േക ം 282 6 10G 19 329

െന ാറ
P092352 RAGI T R ഗാമപ ായ ് A 037 13 9F 19 330
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092597 SUJEESH. B േക ം 620 22 G1 18.7 331

ANJU െന ാറ
P092067 KRISHNAN ഗാമപ ായ ് 376 3 9A 18.6 332
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092576 SUCHITHRA C േക ം 151 21 10D 18.6 333
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092481 SARANYA േക ം 480 18 8B 18.33 334

െന ാറ
P092027 AJITHA M ഗാമപ ായ ് 366 1 10G 18.3 335

െന ാറ
P092152 DIVYA M ഗാമപ ായ ് 235 6 10G 18 336
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092485 SARANYA R േക ം 426 18 8B 18 337
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092509 SHANTI A.K േക ം 287 19 8A 18 338

െന ാറ
P092658 VINEETH V ഗാമപ ായ ് A 065 23 G2 18 339

VINITHAKUMARെന ാറ
P092662 S ഗാമപ ായ ് 183 23 G2 18 340
െന ാറ
P092288 NISHA ഗാമപ ായ ് A 077 11 9D 17.6 341

െന ാറ
P092569 SUBADRA V ഗാമപ ായ ് 181 21 10D 17.6 342
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092063 ANITHANATH .Sേക ം 573 2 10C 17.33 343
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092489 SARANYA S േക ം 599 18 8B 17.33 344

RENJU െന ാറ
P092401 KRISHNA S ഗാമപ ായ ് 175 15 8D 17.3 345
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092105 ATHIRA.K േക ം 580 4 9B 17 346
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092123 BIJUMOL C േക ം 584 4 9B 17 347

െന ാറ
P092212 KARTHIKA R ഗാമപ ായ ് A 035 8 8F 17 348
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092323 PRATHIBHA.R േക ം 458 12 9E 17 349

P092699 Indhira 24 G3 17 350
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092351 RADHIKA R േക ം 101 13 9F 16.6 351

െന ാറ
P092423 SABITHA ഗാമപ ായ ് 372 16 8E 16.6 352
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092214 KARTHIKA.P േക ം 8 8F 16.33 353

െന ാറ
P092240 MAJITHA M ഗാമപ ായ ് 121 9 10H 16.33 354

P092727 Sajitha.B 25 G4 16.3 355
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092159 DRISYA VK േക ം 41 6 10G 16 356

P092233 LINEESH.P നള അകംപാടം 9 9 10H 16 357

െന ാറ
P092317 PRASEETHA N ഗാമപ ായ ് A 022 12 9E 16 358
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092645 USHA V േക ം 328 23 G2 16 359
അനുചര
P092596 SUJEESH S വി നേ രി 20 22 G1 15.7 360
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092019 AJINSHA PV േക ം 306 1 10G 15.6 361
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092136 DEEPA B േക ം 259 5 9C 15.6 362
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092156 DIVYASREE S േക ം 39 6 10G 15.6 363

െന ാറ
P092634 SUPRIYA ഗാമപ ായ ് A 062 23 G2 15.33 364
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092020 AJISHA P േക ം 602 1 10G 15.3 365

NARAYANANKU െന ാറ
P092268 TTY ഗാമപ ായ ് 309 10 10F 15.3 366

െന ാറ
P092004 ABEESH S ഗാമപ ായ ് 151 1 10G 15 367
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092090 ARYA P േക ം 444 3 9A 15 368
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092183 HARSHA M േക ം 471 7 8G 15 369

െന ാറ
P092361 RAJEEL M A ഗാമപ ായ ് A 038 13 9F 15 370

RENJITH െന ാറ
P092396 CHANDRAN ഗാമപ ായ ് A 057 15 8D 15 371

െന ാറ
P092537 SINISHA O V ഗാമപ ായ ് 284 20 10E 15 372
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092538 SISILY.C േക ം 425 20 10E 15 373

ELDHO െന ാറ
P092161 SCARIYA ഗാമപ ായ ് 105 6 10G 14.6 374
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092252 MENAKA. G േക ം 572 10 10F 14.6 375

എലെമ സ്

P092272 NEENA.C എലവേ രി 34 10 10F 14.6 376

െന ാറ
P092350 RADHIKA M ഗാമപ ായ ് 251 13 9F 14.6 377
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092600 SUJITH.K േക ം 198 22 G1 14.6 378
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092041 AMRUTHA P േക ം 558 2 10C 14.33 379
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092222 KRISHNA DAS Vേക ം 68 8 8F 14.33 380

അനുചര
P092448 SAJITH S വി നേ രി 14 17 8C 14.33 381

P092757 Suganya k.s 26 G5 14.33 382

P092762 ASWATHY.R 26 G5 14.33 383

െന ാറ
P092138 DEEPA P ഗാമപ ായ ് 297 5 9C 14.3 384

െന ാറ
P092163 FASEELA A ഗാമപ ായ ് 296 6 10G 14.3 385

െന ാറ
P092306 PRAKASH P ഗാമപ ായ ് 308 12 9E 14.3 386
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092324 PRAVEENA K േക ം 321 12 9E 14.3 387

െന ാറ
P092038 AMALA ഗാമപ ായ ് 273 2 10C 14 388
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092100 ASWATHY R േക ം 26 4 9B 14 389

െന ാറ
P092296 NIYAS F ഗാമപ ായ ് A 064 11 9D 14 390
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092337 PRIYA K േക ം 320 13 9F 14 391

െന ാറ
P092441 SAJIL ഗാമപ ായ ് 333 17 8C 14 392

െന ാറ
P092483 SARANYA M ഗാമപ ായ ് 263 18 8B 14 393

െന ാറ
P092504 SHAINI S ഗാമപ ായ ് 162 19 8A 14 394

െന ാറ
P092636 SUVIN S ഗാമപ ായ ് 334 23 G2 14 395

P092721 Nirmal.m.R 25 G4 14 396

P092748 Rushna.R 26 G5 14 397
െന ാറ
P092228 KUSUMA R ഗാമപ ായ ് 115 9 10H 13.66 398

െന ാറ
P092241 MANESH M ഗാമപ ായ ് 166 9 10H 13.66 399

െന ാറ
P092466 SANDHYA.M ഗാമപ ായ ് 212 18 8B 13.66 400
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092482 SARANYA C േക ം 132 18 8B 13.66 401

P092679 Sajeesh Kumar 24 G3 13.66 402
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092005 ABHIJITH േക ം 349 1 10G 13.6 403
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092285 NIMISHA.P േക ം 379 11 9D 13.6 404
എലവേ രി
KRISHNA ഗാമീണ പഠന
P092223 KRIPA.K േക ം 549 8 8F 13.33 405

AISHWARYA K െന ാറ
P092011 R ഗാമപ ായ ് 272 1 10G 13.3 406

െന ാറ
P092158 DRISYA R ഗാമപ ായ ് 367 6 10G 13.3 407

എലെമ സ്

P092015 AISWARYA.D എലവേ രി 14 1 10G 13 408

െന ാറ
P092074 ANOOP N ഗാമപ ായ ് 110 3 9A 13 409

െന ാറ
P092108 BABITHA ഗാമപ ായ ് A 008 4 9B 13 410

െന ാറ
P092353 RAGINI C ഗാമപ ായ ് 175 13 9F 13 411

P092683 Lima Mol 24 G3 13 412

P092717 Jeya 25 G4 13 413

P092730 Rajan.k 25 G4 13 414

P092755 Archana 26 G5 13 415

െന ാറ
P092469 SANGEETHA ഗാമപ ായ ് 256 18 8B 12.66 416
െന ാറ
P092490 SARASU R ഗാമപ ായ ് 363 18 8B 12.66 417

എലെമ സ്

P092528 SIJEESH എലവേ രി 9 20 10E 12.6 418

െന ാറ
P092204 JISHA M ഗാമപ ായ ് A 060 8 8F 12.34 419

െന ാറ
P092442 SAJINI C ഗാമപ ായ ് 356 17 8C 12.34 420
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092094 ASWANI R േക ം 23 4 9B 12.33 421

KRISHANA െന ാറ
P092221 PRIYA N K ഗാമപ ായ ് 195 8 8F 12.33 422

SUKANTHA െന ാറ
P092604 KUMARI A ഗാമപ ായ ് 119 22 G1 12.33 423
എലവേ രി
UNNIKRISHNAN ഗാമീണ പഠന
P092644 M േക ം 235 23 G2 12.33 424

െന ാറ
P092028 AJITHA S ഗാമപ ായ ് 188 1 10G 12.3 425

െന ാറ
P092290 NISHA U ഗാമപ ായ ് A 024 11 9D 12.3 426

െന ാറ
P092032 AKHILA K S ഗാമപ ായ ് 361 2 10C 12 427

െന ാറ
P092144 DHANUSHA K ഗാമപ ായ ് 164 5 9C 12 428

െന ാറ
P092302 PRAJITHA R ഗാമപ ായ ് A 020 11 9D 12 429

െന ാറ
P092316 PRASEETHA N ഗാമപ ായ ് 104 12 9E 12 430

െന ാറ
P092388 REJITHA R ഗാമപ ായ ് 152 15 8D 12 431

െന ാറ
P092642 THANUJA M ഗാമപ ായ ് A 076 23 G2 12 432

P092729 Vishnu.j 25 G4 12 433

െന ാറ
P092548 SOWMYA K ഗാമപ ായ ് 139 20 10E 11.9 434

െന ാറ
P092438 SAJEESH B ഗാമപ ായ ് A 041 17 8C 11.77 435
െന ാറ
P092626 SUNITHA M ഗാമപ ായ ് 171 22 G1 11.7 436

P092682 Megha 24 G3 11.7 437
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092030 AKHILA A േക ം 9 1 10G 11.6 438

െന ാറ
P092282 NIKHIL ഗാമപ ായ ് 320 11 9D 11.6 439

െന ാറ
P092327 PRAVEENA P ഗാമപ ായ ് 246 12 9E 11.6 440

KRISHNAPRIYA െന ാറ
P092227 K ഗാമപ ായ ് 133 9 10H 11.33 441

P092688 Dinroop 24 G3 11.33 442

P092689 Anu 24 G3 11.33 443

P092690 Prasad 24 G3 11.33 444

P092741 Shahna 25 G4 11.33 445

െന ാറ
P092281 NIJABUDHEEN ഗാമപ ായ ് A 030 11 9D 11.3 446

െന ാറ
P092093 ASWANI ഗാമപ ായ ് 117 3 9A 11 447

െന ാറ
P092118 BIBEESH R ഗാമപ ായ ് 322 4 9B 11 448

DHANALAKSH െന ാറ
P092142 MY K N ഗാമപ ായ ് 257 5 9C 11 449

െന ാറ
P092181 HARITHA A ഗാമപ ായ ് 176 7 8G 11 450

െന ാറ
P092195 JEMASHEERA ഗാമപ ായ ് 275 7 8G 11 451

െന ാറ
P092243 MANJU G ഗാമപ ായ ് A 031 9 10H 11 452

െന ാറ
P092284 NIMISHA ഗാമപ ായ ് A 073 11 9D 11 453
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092395 RENJINI P േക ം 108 15 8D 11 454
P092687 Sasikala 24 G3 11 455

P092708 Sugavi 25 G4 11 456

െന ാറ
P092202 JISHA C ഗാമപ ായ ് 164 8 8F 10.79 457
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092194 JEES MATHEW േക ം 242 7 8G 10.7 458

െന ാറ
P092508 SHANOOBA A ഗാമപ ായ ് 353 19 8A 10.67 459
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092633 SUNITHA.K േക ം 567 23 G2 10.66 460

P092731 Shyni.s 25 G4 10.66 461

P092738 Remya.k 25 G4 10.66 462

െന ാറ
P092279 NIBINSHA S ഗാമപ ായ ് A 013 11 9D 10.6 463
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092571 SUBHASHINI S േക ം 571 21 10D 10.6 464
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092052 ANILKUMAR K േക ം 393 2 10C 10.34 465

െന ാറ
P092387 REJITHA M R ഗാമപ ായ ് A 026 15 8D 10.33 466

P092785 Vijisha 26 G5 10.33 467

െന ാറ
P092130 CHARUDHA S ഗാമപ ായ ് 283 5 9C 10.3 468

െന ാറ
P092298 PRABITHA ഗാമപ ായ ് A 001 11 9D 10.3 469

െന ാറ
P092339 PRIYAJA ഗാമപ ായ ് 172 13 9F 10.3 470

P092696 Sunitha 24 G3 10.1 471
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092073 ANOOP K േക ം 3 9A 10 472
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092286 NIMMI S േക ം 510 11 9D 10 473
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092335 PRINCY.M േക ം 97 13 9F 10 474
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092343 PRIYANKA P േക ം 98 13 9F 10 475

െന ാറ
P092346 PUSHPA S ഗാമപ ായ ് 248 13 9F 10 476

െന ാറ
P092419 ROJA M ഗാമപ ായ ് A 078 16 8E 10 477

SHARATHKUMAെന ാറ
P092510 RK ഗാമപ ായ ് 326 19 8A 10 478

െന ാറ
P092605 SUKANYA M ഗാമപ ായ ് A 034 22 G1 10 479

P092749 Haritha.R 26 G5 10 480

െന ാറ
P092531 SIMSHA V ഗാമപ ായ ് 351 20 10E 9.6 481

െന ാറ
P092561 SREERAG R ഗാമപ ായ ് 335 21 10D 9.6 482

P092756 Adithya.D 26 G5 9.33 483

െന ാറ
P092170 GEETHU VV ഗാമപ ായ ് 136 6 10G 9 484

െന ാറ
P092332 PREETHI C ഗാമപ ായ ് 278 12 9E 9 485

െന ാറ
P092362 RAJEENA S ഗാമപ ായ ് 163 13 9F 9 486
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092425 SABITHA B േക ം 299 16 8E 9 487

P092723 Keerthy.p Nayar 25 G4 9 488
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092259 MONISHA MU േക ം 79 10 10F 8.66 489
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092484 SARANYA M േക ം 524 18 8B 8.66 490

െന ാറ
P092650 VELVIN V ഗാമപ ായ ് 123 23 G2 8.66 491

െന ാറ
P092552 SREEDEVI R ഗാമപ ായ ് 360 20 10E 8.4 492
െന ാറ
P092517 SHIHAD ഗാമപ ായ ് 316 19 8A 8.34 493
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092058 ANITHA K േക ം 14 2 10C 8.33 494

P092705 Manisha 24 G3 8.33 495

P092751 Divya.M 26 G5 8.33 496

െന ാറ
P092342 PRIYANKA P ഗാമപ ായ ് 118 13 9F 8.3 497
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092300 PRADHILA.C േക ം 93 11 9D 8 498
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092333 PREETHI P േക ം 12 9E 8 499
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092514 SHEENA േക ം 137 19 8A 8 500

െന ാറ
P092651 VIBITHA V ഗാമപ ായ ് 381 23 G2 8 501

P092750 AKHILA.K.V 26 G5 8 502

P092765 Akhil.b 26 G5 8 503

െന ാറ
P092029 AKHIL A ഗാമപ ായ ് 306 1 10G 7.6 504

െന ാറ
P092134 CHITRA G ഗാമപ ായ ് 262 5 9C 7.6 505

െന ാറ
P092505 SHAMEELA A ഗാമപ ായ ് 240 19 8A 7.34 506

െന ാറ
P092397 RENJITH R ഗാമപ ായ ് 191 15 8D 7.33 507

െന ാറ
P092656 VIJU N ഗാമപ ായ ് 304 23 G2 7.33 508
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092184 HIMA.K S േക ം 57 7 8G 7.3 509

െന ാറ
P092560 SREENA S ഗാമപ ായ ് 143 21 10D 7.3 510

െന ാറ
P092141 DEEPTHI S ഗാമപ ായ ് A 021 5 9C 7.2 511
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092036 AKSHAYA V േക ം 2 10C 7 512

െന ാറ
P092177 HAFSA H ഗാമപ ായ ് 141 6 10G 7 513

JAMEERAMOL െന ാറ
P092187 A ഗാമപ ായ ് 158 7 8G 7 514
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092447 SAJITH S േക ം 126 17 8C 7 515
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092477 SANJITH.R േക ം 237 18 8B 7 516
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092667 VIPINA J േക ം 193 23 G2 7 517

P092780 Pournami.R 26 G5 7 518

P092781 AsWATHY.s 26 G5 7 519

SALEEMA െന ാറ
P092457 NAZIR ഗാമപ ായ ് A 052 17 8C 6.75 520
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092349 RADHA M A േക ം 623 13 9F 6.7 521

െന ാറ
P092458 SALEENA A ഗാമപ ായ ് 345 17 8C 6.7 522

െന ാറ
P092122 BIJU B ഗാമപ ായ ് A 014 4 9B 6.67 523

െന ാറ
P092643 UJITH ഗാമപ ായ ് 332 23 G2 6.66 524

P092706 Jyoyhi.k.m 25 G4 6.6 525

P092724 Remya.R 25 G4 6.4 526

െന ാറ
P092384 RATHEESH C ഗാമപ ായ ് 182 14 9G 6.33 527

RIYAS െന ാറ
P092417 MUHAMMED ഗാമപ ായ ് 312 16 8E 6.33 528

P092768 VISMAYA M 26 G5 6.33 529

െന ാറ
P092148 DILEEP K V ഗാമപ ായ ് 305 6 10G 6.3 530
െന ാറ
P092328 PRAVEENDAS ഗാമപ ായ ് A 045 12 9E 6.3 531

െന ാറ
P092432 SAIJU K ഗാമപ ായ ് A 007 16 8E 6.3 532

െന ാറ
P092192 JAYARAJ ഗാമപ ായ ് A 047 7 8G 6 533

െന ാറ
P092201 JINISHA K ഗാമപ ായ ് 266 7 8G 6 534

െന ാറ
P092325 PRAVEENA M ഗാമപ ായ ് 368 12 9E 6 535
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092380 RANJINI M േക ം 447 14 9G 6 536

െന ാറ
P092486 SARANYA R ഗാമപ ായ ് 230 18 8B 6 537

SUJITHA െന ാറ
P092602 SUJEESH ഗാമപ ായ ് 239 22 G1 6 538

P092680 Sajitha.T.S 24 G3 6 539

P092694 Shuba 24 G3 6 540

P092698 Suganya 24 G3 6 541

P092728 Jishnu 25 G4 6 542

P092746 Vincy.V 25 G4 6 543
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092455 SAJITHA U േക ം 127 17 8C 5.66 544

െന ാറ
P092609 SUMA K ഗാമപ ായ ് 147 22 G1 5.66 545

െന ാറ
P092271 NEENA ഗാമപ ായ ് 173 10 10F 5.6 546
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092025 AJITH.S േക ം 188 1 10G 5.4 547
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092520 SHIJUMON JOY േക ം 527 19 8A 5.33 548

P092716 meenambika 25 G4 5.33 549
P092736 Sujitha.S 25 G4 5.33 550

െന ാറ
P092295 NITHYA SHAJU ഗാമപ ായ ് 177 11 9D 5.3 551

െന ാറ
P092553 SREEJA K ഗാമപ ായ ് 380 20 10E 5.3 552
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092050 ANIL KUMAR േക ം 218 2 10C 5 553

P092263 MUJEEB നള അകംപാടം 11 10 10F 5 554

െന ാറ
P092270 NAVYA N ഗാമപ ായ ് 280 10 10F 5 555

െന ാറ
P092273 NEETHU N ഗാമപ ായ ് 142 10 10F 5 556

െന ാറ
P092470 SANGEETHA ഗാമപ ായ ് A 032 18 8B 5 557
എലവേ രി
SHINDHYA ഗാമീണ പഠന
P092522 KRISHNAN േക ം 313 19 8A 5 558

െന ാറ
P092527 SIBIN C ഗാമപ ായ ് 319 20 10E 5 559

DivyaUnnikrishn
P092701 an 24 G3 5 560

P092722 Ajay.p 25 G4 5 561

P092734 Remya.K 25 G4 5 562

P092788 Vishnu.R 26 G5 4.67 563

െന ാറ
P092506 SHAMILA ഗാമപ ായ ് A 023 19 8A 4.66 564
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092265 MUKESH.C േക ം 190 10 10F 4.33 565
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092611 SUMATHI S േക ം 429 22 G1 4.33 566

െന ാറ
P092348 PUSHPALATHA ഗാമപ ായ ് A 067 13 9F 4.3 567

P092719 Jaseela.M.a 25 G4 4.3 568
െന ാറ
P092045 ANEESA M ഗാമപ ായ ് 279 2 10C 4 569

െന ാറ
P092182 HARSHA K ഗാമപ ായ ് 103 7 8G 4 570
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092255 MINI S േക ം 570 10 10F 4 571

െന ാറ
P092378 RAMYA M ഗാമപ ായ ് 292 14 9G 4 572
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092670 VISHIKA.C േക ം 24 G3 4 573

െന ാറ
P092671 VISHNU B ഗാമപ ായ ് 165 24 G3 4 574

P092711 Sruthy.s 25 G4 4 575

P092754 Anushad 26 G5 4 576

െന ാറ
P092051 ANILA M ഗാമപ ായ ് 194 2 10C 3.7 577

െന ാറ
P092098 ASWATHY B ഗാമപ ായ ് 245 4 9B 3.66 578

െന ാറ
P092415 RINSHAD M ഗാമപ ായ ് 310 16 8E 3.66 579

െന ാറ
P092624 SUNITHA K ഗാമപ ായ ് 253 22 G1 3.66 580

െന ാറ
P092054 ANISH P SHAJI ഗാമപ ായ ് 323 2 10C 3.33 581
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092175 GREESHMA VS േക ം 505 6 10G 3 582

െന ാറ
P092373 RAKHI R ഗാമപ ായ ് 259 14 9G 3 583

െന ാറ
P092617 SUNANDHA M ഗാമപ ായ ് 226 22 G1 3 584

P092766 Aneesh.k 26 G5 3 585

P092744 Athira.N 25 G4 2.66 586

െന ാറ
P092381 RANJINI R ഗാമപ ായ ് 102 14 9G 2.33 587
െന ാറ
P092461 SALINI K ഗാമപ ായ ് A 036 17 8C 2.33 588

െന ാറ
P092632 SUNITHA S ഗാമപ ായ ് 281 23 G2 2.33 589

P092743 Danya.k 25 G4 2.33 590

P092767 Deepika.K 26 G5 2.33 591

P092709 Ramshana.J 25 G4 2.3 592

P092713 Shyama.S 25 G4 2.3 593

െന ാറ
P092048 ANIL C ഗാമപ ായ ് 150 2 10C 2 594
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092061 ANITHA.M േക ം 414 2 10C 2 595
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092513 SHEEJA C േക ം 355 19 8A 2 596
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092573 SUBIN N S േക ം 497 21 10D 2 597

P092691 Jithu 24 G3 2 598

P092695 Geethu 24 G3 2 599

P092697 VIDHYA 24 G3 2 600

P092681 Vidhya.m 24 G3 1.6 601

P092735 Shifana.M 25 G4 1.33 602

P092764 Sumathi.B 26 G5 1.33 603

െന ാറ
P092026 AJITHA ഗാമപ ായ ് 216 1 10G 1.3 604

െന ാറ
P092292 NITHIN R ഗാമപ ായ ് A 068 11 9D 1.3 605

P092739 Amaya 25 G4 1.3 606
െന ാറ
P092091 ASHA A ഗാമപ ായ ് 264 3 9A 1 607

െന ാറ
P092092 ASHIDA A ഗാമപ ായ ് 169 3 9A 1 608

െന ാറ
P092128 BINU N ഗാമപ ായ ് 154 5 9C 1 609

KRISHNAPRAB െന ാറ
P092226 HA ഗാമപ ായ ് 352 9 10H 1 610

െന ാറ
P092649 VARUN V ഗാമപ ായ ് A 028 23 G2 1 611

െന ാറ
P092114 BEENA R ഗാമപ ായ ് 247 4 9B 0.66 612

െന ാറ
P092244 MANJU R ഗാമപ ായ ് 129 9 10H 0.66 613

P092725 Renjith.M 25 G4 0.66 614

P092737 Sajeena salam 25 G4 0.66 615
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092014 AISWARYA R േക ം 388 1 10G 0.6 616

െന ാറ
P092276 NEETHU V ഗാമപ ായ ് 124 10 10F 0.33 617
എലവേ രി
ABDUL ഗാമീണ പഠന
P092003 RASHEED േക ം 401 1 10G -2

െന ാറ
P092009 ABIJITH S ഗാമപ ായ ് 327 1 10G 0

എലെമ സ്്
P092017 AJEESH.S എലവേ രി 3 1 10G 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092018 AJIMOL A േക ം 476 1 10G -6
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092031 AKHILA C േക ം 10 2 10C 0

െന ാറ
P092039 AMBIKA ഗാമപ ായ ് A 009 2 10C 0

െന ാറ
P092043 ANAS ALI ഗാമപ ായ ് 330 2 10C 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092044 ANEERA.A േക ം 2 10C 0
െന ാറ
P092046 ANEESA S ഗാമപ ായ ് 282 2 10C 0

െന ാറ
P092047 ANEESHA R ഗാമപ ായ ് 237 2 10C 0

െന ാറ
P092049 ANIL K ഗാമപ ായ ് 135 2 10C 0

െന ാറ
P092055 ANISHA ഗാമപ ായ ് 382 2 10C 0

എലെമ സ്

P092057 ANISHA.C എലവേ രി 10 2 10C 0

െന ാറ
P092059 ANITHA K ഗാമപ ായ ് 295 2 10C 0

െന ാറ
P092060 ANITHA SAJU ഗാമപ ായ ് 196 2 10C 0

െന ാറ
P092062 ANITHAMOL R ഗാമപ ായ ് 243 2 10C 0

െന ാറ
P092069 ANJU R ഗാമപ ായ ് 375 3 9A 0

െന ാറ
P092071 ANJU V ഗാമപ ായ ് 371 3 9A 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092081 ARADHANA.R േക ം 16 3 9A 0

െന ാറ
P092085 ARUN V ഗാമപ ായ ് 341 3 9A 0

െന ാറ
P092087 ARUNADEVI ഗാമപ ായ ് A 012 3 9A 0

എലെമ സ്

P092109 BABITHA.C എലവേ രി 36 4 9B 0

െന ാറ
P092111 BALU K P ഗാമപ ായ ് A 040 4 9B 0

െന ാറ
P092112 BASHPA B ഗാമപ ായ ് 146 4 9B 0

െന ാറ
P092121 BIJU ഗാമപ ായ ് A 054 4 9B 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092129 BINYA N േക ം 607 5 9C 0

െന ാറ
P092131 CHITHRA C ഗാമപ ായ ് 130 5 9C 0
െന ാറ
P092132 CHITHRA R ഗാമപ ായ ് 370 5 9C 0

െന ാറ
P092135 CINI R ഗാമപ ായ ് 276 5 9C 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092140 DEEPIKA S േക ം 364 5 9C 0

െന ാറ
P092145 DHANYA K ഗാമപ ായ ് 287 5 9C 0

െന ാറ
P092147 DHANYA P ഗാമപ ായ ് A 018 5 9C 0

െന ാറ
P092150 DILU TS ഗാമപ ായ ് 111 6 10G 0

െന ാറ
P092151 DIVYA ഗാമപ ായ ് A 053 6 10G 0

DIVYA അനുചര
P092154 UNNIKRISHNANവി നേ രി 6 6 10G 0

െന ാറ
P092165 GAYATHRI ഗാമപ ായ ് A 080 6 10G 0

െന ാറ
P092172 GOPIKA K ഗാമപ ായ ് 267 6 10G 0

GREESHMA M െന ാറ
P092174 NAIR ഗാമപ ായ ് 268 6 10G 0

െന ാറ
P092176 HABEEBA H ഗാമപ ായ ് 132 6 10G 0

HAJI െന ാറ
P092178 MUHAMMED M ഗാമപ ായ ് 315 7 8G 0

െന ാറ
P092179 HAREESH A ഗാമപ ായ ് 184 7 8G -3.6

െന ാറ
P092188 JAMSHITHA S ഗാമപ ായ ് 346 7 8G -0.33

െന ാറ
P092190 JAPHY RAJEEV ഗാമപ ായ ് 120 7 8G 0

െന ാറ
P092193 JEENA K R ഗാമപ ായ ് 238 7 8G 0

അനുചര
P092206 JITHIN C വി നേ രി 7 8 8F 0

െന ാറ
P092216 KAVITHA V ഗാമപ ായ ് 192 8 8F 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092217 KEETHIL േക ം 166 8 8F 0
എലവേ രി
KIRAN KUMAR ഗാമീണ പഠന
P092218 K േക ം 286 8 8F 0

എലെമ സ്

P092219 KIRAN PRASAD എലവേ രി 5 8 8F 0

KRISHNAKUMA െന ാറ
P092224 R ഗാമപ ായ ് 317 8 8F 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092237 LISHA.K േക ം 74 9 10H 0

െന ാറ
P092238 LUMA V ഗാമപ ായ ് 294 9 10H 0

MANIKANDAN െന ാറ
P092242 S ഗാമപ ായ ് 338 9 10H 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092247 MANJUSHA K േക ം 525 9 10H 0

െന ാറ
P092248 MANJUSHA M ഗാമപ ായ ് 277 9 10H 0

െന ാറ
P092249 MANOJ M ഗാമപ ായ ് 337 9 10H 0

െന ാറ
P092254 MIDHUNAN N ഗാമപ ായ ് 313 10 10F 0

െന ാറ
P092256 MINU C ഗാമപ ായ ് 258 10 10F -2.3

െന ാറ
P092258 MONISHA ഗാമപ ായ ് A 026 10 10F -1.33
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092260 MUBITHA M േക ം 532 10 10F -1.33

െന ാറ
P092269 NASEEMA P M ഗാമപ ായ ് 225 10 10F 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092274 NEETHU N േക ം 511 10 10F 0

െന ാറ
P092275 NEETHU N ഗാമപ ായ ് 383 10 10F 0

െന ാറ
P092277 NESLYAMOL Y ഗാമപ ായ ് 221 11 9D 0

െന ാറ
P092294 NITHYA N ഗാമപ ായ ് 131 11 9D 0
െന ാറ
P092307 PRAMODH C ഗാമപ ായ ് 307 12 9E 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092310 PRASAD.M േക ം 438 12 9E 0

െന ാറ
P092313 PRASEEDA B ഗാമപ ായ ് 167 12 9E 0

െന ാറ
P092314 PRASEETHA C ഗാമപ ായ ് 241 12 9E 0

െന ാറ
P092318 PRASEETHA R ഗാമപ ായ ് 250 12 9E 0

െന ാറ
P092320 PRASHOBA S ഗാമപ ായ ് 379 12 9E 0

െന ാറ
P092322 PRATHEESH V ഗാമപ ായ ് 122 12 9E 0

െന ാറ
P092326 PRAVEENA P ഗാമപ ായ ് 231 12 9E 0

െന ാറ
P092330 PREEJIKA P K ഗാമപ ായ ് 274 12 9E 0

എലെമ സ്

P092331 PREETHA.T.G എലവേ രി 18 12 9E 0

െന ാറ
P092336 PRINU N ഗാമപ ായ ് 125 13 9F 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092338 PRIYA.C േക ം 256 13 9F 0

െന ാറ
P092341 PRIYANKA K ഗാമപ ായ ് 244 13 9F 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092344 PRIYANKA P േക ം 99 13 9F 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092347 PUSHPA S േക ം 520 13 9F -0.66

െന ാറ
P092354 RAHUL DAS D ഗാമപ ായ ് 324 13 9F 0

െന ാറ
P092355 RAHUL K M ഗാമപ ായ ് 336 13 9F 0

P092357 RAHUL.C നള അകംപാടം 3 13 9F 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092358 RAJANI C േക ം 221 13 9F 0
െന ാറ
P092366 RAJESWARI K ഗാമപ ായ ് 300 14 9G 0

െന ാറ
P092367 RAJESWARY D ഗാമപ ായ ് 116 14 9G 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092371 RAJITHA A േക ം 296 14 9G 0

െന ാറ
P092377 RAMLA A ഗാമപ ായ ് 168 14 9G 0

െന ാറ
P092386 RAVI M ഗാമപ ായ ് A 029 15 8D 0

െന ാറ
P092389 REKHAS ഗാമപ ായ ് A 074 15 8D 0

െന ാറ
P092390 REMA ഗാമപ ായ ് A 085 15 8D 0

െന ാറ
P092391 REMADHEVI ഗാമപ ായ ് 357 15 8D 0

എലെമ സ്

P092392 REMYA M B എലവേ രി 100 15 8D 0

െന ാറ
P092394 REMYA R ഗാമപ ായ ് 187 15 8D 0

P092398 RENJITH.KM നള അകംപാടം 7 15 8D 0

P092400 RENJITH.N നള അകംപാടം 6 15 8D 0

െന ാറ
P092405 RESHMA K ഗാമപ ായ ് 267 15 8D 0

െന ാറ
P092407 RESHMA R ഗാമപ ായ ് A 059 15 8D 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092408 RESHMA S േക ം 578 15 8D -1

െന ാറ
P092411 RESHMI R ഗാമപ ായ ് A 051 15 8D -1

െന ാറ
P092416 RISANA I ഗാമപ ായ ് 378 16 8E 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092418 ROHUL.R േക ം 325 16 8E 0

െന ാറ
P092424 SABITHA A ഗാമപ ായ ് 236 16 8E 0
െന ാറ
P092426 SABITHA K ഗാമപ ായ ് 374 16 8E 0

െന ാറ
P092428 SABITHA S ഗാമപ ായ ് 349 16 8E 0

െന ാറ
P092429 SABITHAMOL ഗാമപ ായ ് 286 16 8E 0

െന ാറ
P092433 SAINABHA Z ഗാമപ ായ ് 189 16 8E 0

െന ാറ
P092449 SAJITHA R ഗാമപ ായ ് A 003 17 8C 0

െന ാറ
P092450 SAJITHA M ഗാമപ ായ ് 347 17 8C 0

െന ാറ
P092451 SAJITHA M ഗാമപ ായ ് A 072 17 8C 0

െന ാറ
P092459 SALINI ഗാമപ ായ ് 373 17 8C 0

െന ാറ
P092460 SALINI C ഗാമപ ായ ് 355 17 8C 0

െന ാറ
P092462 SANDHYA ഗാമപ ായ ് 364 17 8C 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092464 SANDHYA M േക ം 452 18 8B 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092467 SANDYA.C േക ം 533 18 8B 0

െന ാറ
P092473 SANITHA ഗാമപ ായ ് 384 18 8B 0

െന ാറ
P092475 SANJITH C ഗാമപ ായ ് 328 18 8B 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092476 SANJITH.R േക ം 237 18 8B 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092496 SARITHAP.S േക ം 134 19 8A 0

അനുചര
P092497 SARUN A C വി നേ രി 15 19 8A 0

െന ാറ
P092498 SATHEESH K ഗാമപ ായ ് 314 19 8A 0

െന ാറ
P092501 SHABIRINATH S ഗാമപ ായ ് 339 19 8A 0
െന ാറ
P092502 SHAFEEQ A ഗാമപ ായ ് 331 19 8A 0

െന ാറ
P092518 SHIJU M ഗാമപ ായ ് 242 19 8A 0

െന ാറ
P092519 SHIJU S ഗാമപ ായ ് A 016 19 8A 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092524 SHYLAJA S േക ം 19 8A 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092525 SHYMA S േക ം 630 19 8A 0

െന ാറ
P092529 SIJESH S ഗാമപ ായ ് 106 20 10E 0

െന ാറ
P092532 SINCHU C ഗാമപ ായ ് 271 20 10E 0

െന ാറ
P092534 SINEEDH S ഗാമപ ായ ് 342 20 10E 0

P092539 SIVAGIRI.C നള അകംപാടം 4 20 10E 0

െന ാറ
P092541 SIVAPRASAD C ഗാമപ ായ ് A 046 20 10E 0

െന ാറ
P092542 SNEHA K S ഗാമപ ായ ് 377 20 10E 0

െന ാറ
P092549 SOWMYA K V ഗാമപ ായ ് 233 20 10E 0

െന ാറ
P092550 SOWMYA T N ഗാമപ ായ ് 252 20 10E 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092555 SREEJA M േക ം 194 20 10E 0

െന ാറ
P092559 SREEJA V ഗാമപ ായ ് A 033 21 10D 0

െന ാറ
P092563 SRUTHI A ഗാമപ ായ ് 365 21 10D 0

െന ാറ
P092570 SUBEESH ഗാമപ ായ ് A 063 21 10D 0

െന ാറ
P092574 SUBIN SURESH ഗാമപ ായ ് 340 21 10D 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092579 SUCHITHRA.S േക ം 545 21 10D 0
െന ാറ
P092583 SUDHIN S ഗാമപ ായ ് 343 21 10D 0

െന ാറ
P092585 SUDHISH C ഗാമപ ായ ് 311 21 10D 0

എലെമ സ്

P092587 SUHAS.E.S എലവേ രി 8 22 G1 0

െന ാറ
P092592 SUJATHA V ഗാമപ ായ ് 114 22 G1 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092594 SUJEESH B േക ം 157 22 G1 0

അനുചര
P092595 SUJEESH N വി നേ രി 23 22 G1 0

െന ാറ
P092601 SUJITHA L ഗാമപ ായ ് A 019 22 G1 0

െന ാറ
P092606 SULAIKHA S ഗാമപ ായ ് 196 22 G1 0

െന ാറ
P092607 SUMA ഗാമപ ായ ് A 075 22 G1 0

െന ാറ
P092610 SUMA R ഗാമപ ായ ് 193 22 G1 0

െന ാറ
P092612 SUMAYA S ഗാമപ ായ ് 386 22 G1 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092615 SUMISHA.S േക ം 591 22 G1 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092616 SUMITHA േക ം 164 22 G1 0

െന ാറ
P092621 SUNITHA G ഗാമപ ായ ് 222 22 G1 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092622 SUNITHA K േക ം 413 22 G1 0

െന ാറ
P092623 SUNITHA K ഗാമപ ായ ് 234 22 G1 0

െന ാറ
P092630 SUNITHA R ഗാമപ ായ ് 249 23 G2 0

െന ാറ
P092637 SWATHI S ഗാമപ ായ ് A 010 23 G2 0

െന ാറ
P092638 SWATHY S ഗാമപ ായ ് 291 23 G2 0
െന ാറ
P092640 SWETHA S ഗാമപ ായ ് 369 23 G2 0

െന ാറ
P092646 VANASA ഗാമപ ായ ് 218 23 G2 0

െന ാറ
P092647 VARSHA G ഗാമപ ായ ് 289 23 G2 0

െന ാറ
P092659 VINEETHA.N ഗാമപ ായ ് 33 23 G2 0
എലവേ രി
ഗാമീണ പഠന
P092665 VIPIN V േക ം 183 23 G2 0

െന ാറ
P092666 VIPIN V ഗാമപ ായ ് 125 23 G2 0

െന ാറ
P092673 VISMAYA M ഗാമപ ായ ് 265 24 G3 0

VISWALATHA െന ാറ
P092674 PK ഗാമപ ായ ് 145 24 G3 0

മുതലമട ഗാമീണ
P092676 സുചി ത. പി പഠനേക ം 001/2016 24 G3 0

P092745 Sujeesh.B 25 G4 0

P092760 Lincy.K 26 G5 0

P092763 Geetha 26 G5 0

P092747 Sarath.R 25 G4 -2

P092740 Sreelakshmi 25 G4 -4

P092720 Priya.v 25 G4 -5

P092793 27 G6

P092794 27 G6

P092795 27 G6

P092796 27 G6
P092797 27 G6

P092798 27 G6

P092799 27 G6

P092800 27 G6

P092801 27 G6

P092802 27 G6

P092803 27 G6

P092804 27 G6

P092805 27 G6

P092806 27 G6

P092807 27 G6

P092808 27 G6

P092809 27 G6

P092810 27 G6

P092811 27 G6

P092812 27 G6

P092813 27 G6

P092814 27 G6

P092815 27 G6
P092816 27 G6

P092817 27 G6

P092818 27 G6

P092819 27 G6

P092820 27 G6

P092821 27 G6

P092822 27 G6

P092823 27 G6

P092824 27 G6

P092825 27 G6

P092826 27 G6

P092827 27 G6

P092828 27 G6

P092829 27 G6

P092830 27 G6

P092831 27 G6