You are on page 1of 16

Powiat: Chełmno: Gmina Chełmno: Gmina Unisław

:
Podczas XIV Powiatowej Gali W mieście ruszyła kolejna edycja Trzy organizacje sportowe Jarosław Szczeciak, dotychcza-
Mistrzów Sportu wyróżniono naj- budżetu obywatelskiego. Co tym otrzymały łącznie 86 tys. zł na sowy wiceprzewodniczący rady
lepszych sportowców i działaczy razem uda się zrealizować? tegoroczną działalność gminy, został jej nowym szefem

Bezpłatna

Gazeta Chełmińska
BEZPŁATNA GAZETA
REGIONU CHEŁMIŃSKIEGO
| NR 15 | 6 MARCA 2017 |
NAKŁAD 15 000 EGZ.

Tkana historia
regionów
4
W małej pracowni w sercu Chełmna powstają ubrania znane na całym świecie. Staran-
nie i mozolnie wykonywane tekstylia są częstą lepszym źródłem wiedzy o kulturze oraz
tradycji naszych przodków niż wiele podręczników. Nad etnograficznym odwzorowa-
niem historii czuwa Jarosław Wygnański, który z zawodu jest... chemikiem

Gazeta Chełmińska . 6 marca 2017
2 FELIETON
W ydawca „G azety C hełmińskiej ” korzysta i poleca usługi kancelarii prawnej „P łaza i W spólnicy ”

stopka redakcyjna

W myśl nowych zapisów możesz systemowe podejście do tego pro- Redakcja „Gazety Chełmińskiej

Smogiem i piłą usunąć drzewa, które masz na
własnej działce bez większych ce-
regieli.
blemu. Co z tego, jak za plecami
sypie szerokim strumieniem pie-
Złotoria, ul. 8 marca 28
redakcja@gazetachelminska.pl
niądze dla naszych kopalni.
Czasami mam wrażenie, że bra- Już nawet NIK zwraca uwagę, Wydawca
kuje rządzącym wyobraźni i wi- że funkcjonowanie niektórych ko-
PRZEMYSŁAW dać, że w podstawówce zabrakło Get Well Sport Sp. z o.o.
TERMIŃSKI im praktycznych ćwiczeń wiążą- palni w Polsce wiąże się z ogrom-
cych przyczynę ze skutkiem (sic!). nymi nakładami. Budżet państwa Redaktor naczelny
Ba, o zbawiennych właściwościach faktycznie dopłaca do wydobycia Radosław Rzeszotek
Gdyby zapytać mieszkańców po Tatry, karczowana jest srodze. drzew uczą już od pierwszych klas. każdej tony węgla; czasami nawet
Torunia, Chełmna czy Unisławia, Drzewa wysokie i niskie, szerokie Nawet każdy przedszkolak by się 40 zł. Pomnóżmy to razy 6 mln Sekretarz redakcji
jaką Polskę zostawi po sobie PiS, i te cienkie, topole, brzozy, świerki, połapał, że jak mamy problem ze ton (tyle wydobyto u nas w 2016 Łukasz Piecyk (GSM 733 842 795)
bez wahania mogliby odpowie- wierzby padają jak muchy pod na- smogiem, szczególnie w miastach, r.), a wyjdzie nam kosmiczna kwo-
dzieć, że spowitą smogiem i wy- porem pił motorowych. to musimy robić wszystko, aby ta, która prędzej czy później przy- Dział informacji i publicystyki
karczowaną. Alarm podnieśli mieszkańcy nie tylko chronić to, co mamy, ale czyni się do zwiększenia emisji
zwiększać ilość zieleni miejskiej, Michał Ciechowski
O tym, że nieprzemyślane usta- Torunia, gdzie wzdłuż torowiska szkodliwych wyziewów.
wy prędzej czy później zemszczą przy ul. Chrobrego wycięto kil- która przecież neutralizuje działa- Katarzyna Ochocka
nie szkodliwych pyłów. Szkoda, że w takiej samej skali
się na rządzie, pisałem już w po- kadziesiąt drzew. Podobnie na ul.
przednim felietonie. Tam poda- Moniuszki. W większych mia- Niestety to, co logiczne jest dla rząd PiS nie wspomaga producen- Sport
wałem przykłady eksperymentów stach Polski ten sam dramat. Cóż dzieciaków, nie zawsze logicznym tów ekologicznych źródeł energii
Karol Żebrowski
z gospodarką. Nie trzeba było takiego się stało? Ano działają już zdaje się być dla rządzących. Po- i wielka szkoda, że czyni z naszego
długo czekać i mamy kolejny pro- przepisy ustawy wielkiego „miło- dobnie jest z tzw. walką ze smo- kraju betonową pustynię, pozwa- Zdjęcia
blem. Cała Polska, od morza aż śnika przyrody” ministra Szyszko. giem. Rząd hucznie zapowiedział lając na karczowanie drzewostanu. Łukasz Piecyk, Piotr Lampkowski
Korekta
Piotr Gajdowski
opieki medycznej jak Rumunia 14. lokatę, wyprzedzając wiele kra-

To nasze i możemy czy Bułgaria. jów Europy Zachodniej. Jaki był REKLAMA
Aktualny pomysł ministra ich pomysł na reformę? Policzyli Karol Przybylski
zdrowia ma nas cofnąć do cen-
być z tego dumni
pieniądze i wprowadzili obowią-
tralnego sterowania ochroną zek dopłacania przez obywateli (GSM 665 169 292)
zdrowia i rzekomo gwarantować do usług medycznych. Są to często
odpowiedni, równy dostęp do reklama@gazetachelminska.pl
mec. ŁUKASZ symboliczne opłaty, z narzuconym
PŁAZA opieki medycznej. Każdy wie, że limitem. Wystarczyło, żeby znie- Skład
to mrzonka. Za zryczałtowane wy- chęcić hipochondryków do zbęd-
nagrodzenie równe lub niższe od Studio Gazeta Chełmińska
Prędzej czy później każdy ma stać w kolejkach, każdy miał kom- nych wizyt.
dzisiejszego szpital będzie musiał Druk
z nią styczność i z założenia nie fortową izolatkę, a obsługa była obsłużyć większą ilość pacjentów. My wolimy nasze autorskie po-
jest to kontakt przyjemny. Służba uśmiechnięta i uprzejma. Efekty To się nie może udać. mysły. Później będzie jak u klasyka Express Media Sp. z o.o.
zdrowia na każdego z nas czeka z kolejnych rewolucyjnych zmian Nasi zawsze dzielni politycy komedii: „to nasze, przez nas wy-
otwartymi rękoma, lekko cynicz- widać gołym okiem. W rankin- nie potrafią stanąć przed nami konane i to nie jest nasze ostatnie ISSN 4008-3456
nym uśmiechem i listą absurdów. gach satysfakcji pacjentów w roku i powiedzieć – proszę państwa, słowo”. A następnie zrobimy pro- Redakcja nie odpowiada za treść
Oczywiście każda przychodzą- 2015 zajęliśmy przedostatnie miej- służba zdrowia kosztuje i musimy tokół zniszczenia i kolejną refor-
ca do władzy ekipa obiecuje grun- sce. I to tylko dlatego, że Czarno- podnieść składki lub wprowadzić mę. ogłoszeń.
towną i niezbędną reformę służby góra nie udostępniła całości da- częściowe współpłacenie. Czesi Nie po raz pierwszy wyważamy
***
zdrowia, aby nikt nie musiał już nych. Wyprzedzają nas takie tuzy we wspomnianym badaniu zajęli otwarte drzwi.
Na podstawie art.25 ust. 1 pkt

Cytat numeru 1b ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych Get Well Sport
Sp. z o.o. zastrzega, że dalsze
rozpowszechnianie materiałów
opublikowanych w “Gazecie
Chełmińskiej” jest zabronione
bez zgody wydawcy.

‘‘ Nie będę uczestniczyła w prote-
stach kobiet, ponieważ ich nie rozumiem.
Uważam z całą pewnością, że takie dzia-
łania nie są potrzebne. Obecna władza
poważnie traktuje swoje zobowiązania,
również wobec kobiet.
Iwona Michałek, posłanka z ramienia partii Polska Razem
Zjednoczona Prawica

Gazeta Chełmińska . 6 marca 2017
SYLWETKA 3

Warto być dobrym dla dobrych
15-letnia Daria Leba z Unisławia zrzekła się tytułu wicemistrzyni zawodów na rzecz kolegi. Otrzymała za to wyróżnienie od PKOl
Katarzyna Ochocka | fot. archiwum prywatne
Może być przykładem dla wie- od Polskiego Komitetu Olimpij- czątku byliśmy zaskoczeni całą sy-
lu osób, nie tylko swoich rówie- skiego. Została laureatką 50. Kon- tuacją, ponieważ córka nam nic im
śników. Podczas ostatniej rundy kursu Fair Play PKOl i w piątek nie powiedziała o pomyśle przeka-
Cross Country w Kaliszu Pomor- 17 lutego odebrała dyplom za tzw. zania tytułu, ale potem wyściskali-
skim Daria Leba, zapalona mi- czyn „czystej gry". śmy ją z radości.
łośniczka mini crossu, zrzekła - Czynem tym zawodniczka z Pasją 15-latki są przede wszyst-
się tytułu wicemistrzyni na rzecz Unisławia pomogła koledze, po- kim motocykle, ale i jazda konna.
kolegi, którego motocykl uległ święcając swoje szanse wygranej, Stara się jak najwięcej wolnego
awarii. dając tym samym wyraz szacunku spędzać na aktywności fizycznej,
dla pisanych i niepisanych praw w opiece nad końmi, ale także na tre-
9 października 2016 roku w sporcie – mówi dumny z miesz- ningach pod okiem Łukasza Pawli-
Kaliszu Pomorskim odbywała się kanki Unisławia wójt Jakub Danie- kowskiego.
ostatnia runda Cross Country. Da- lewicz. - Jej wzorcowe zachowanie - Klub, w którym trenowałam w
ria Leba, podopieczna ówczesnego sportowe zostało kilka dni temu zeszłym roku nazywał się SM Ra-
SM Racing Team Toruń, nie dotarła przedstawione na ogólnopolskiej cing Team Toruń, a od tego roku
na rozgrywki pierwszej rundy, więc antenie w „Panoramie” TVP 2. Bra- MX Otopit Toruń – mówi. - Powoli
nie miała szans, aby uzyskać wyższą wo Daria! zaczynamy przygotowywania do
pozycję niż trzecie miejsce. Sama Daria o docenieniu przez sezonu, który zacznie się już nie-
- Motocykl mojego kolegi, Kaje- PKOl mówi jak o ogromnym, nie- długo na torze w Glażewie. W przy-
tana Kupca uległ defektowi, przez powtarzalnym i niezwykle ważnym szłości chciałabym przesiąść się na
co nie mógł wystartować w zawo- wyróżnieniu. większy motocykl, jednak na razie
dach, o czym dowiedziałam się - To był dla mnie zaszczyt, że pit bike jest świetną alternatywą.
dopiero po wyścigu – relacjonuje. mogłam stanąć wśród tylu zasłużo- A pit bike to mały motocykl,
- Automatycznie więc zajęłam dru- nych ludzi – zwierza się. - Takie wy- mający cechy popularnej cross’ów-
gie miejsce. Postanowiłam zrzec darzenia udowadniają, że warto być ki, łatwy do przystosowania do na-
się swojego pucharu, ponieważ, dobrym dla dobrych i zachęcają do wierzchni ulicznych (supermoto)
stwierdziłam, że nie w ten sposób dalszej pracy nad swoim charakte- oraz szutrowych (dirt track). Jest
należy zdobywać nagrody. Bardziej rem, ale i podczas treningów. idealnym rozwiązaniem dla tych,
cieszyła mnie radość Kajtka, niż Lidia i Dariusz Leba, rodzice którzy uwielbiają zapach benzyny.
mój tytuł. Darii nie kryją dumy z córki. Są lekkie i niewielkie i jednocześnie
Daria Leba dzięki swojej posta- - Cieszymy się z podjętej przeze zapewniają ogromną frajdę po-
wie dostała niedawno odznaczenie Darię decyzji – mówią. - Na po- przez swoją wytrzymałość.
REKLAMA

Gazeta Chełmińska . 6 marca 2017
4 TEMAT NUMERU

Tkana historia regionów
Od ćwierćwiecza lokalny zakład krawiecki „Webfolk” tworzy stroje
ludowe. W ich kreacjach tańczą m.in. zespoły Mazowsze i Śląsk
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Zdarzyło im się układać w tkani- gnęła sukces. Dziś ich dzieła noszą
nie każdą nitkę co do milimetra. zarówno zespoły ludowe czy grupy
Wszystko po to, aby odwzorować rekonstrukcyjne zarówno w kraju,
historyczny materiał. Tworzą jak i na całym świecie.
dzięki zebranym dokumentom - W zakładzie w Chełmnie zaj-
i zdjęciom. A kiedy ich nie ma, mujemy się wykrawaniem mate-
musi wystarczyć strzępek mate- riałów - dodaje Zbigniew Gałecki,
riału lub zwykła opowieść. Często główny krojczy. - Z moich rąk trafia
to właśnie słowo jest początkiem to później do hafciarek lub innych
najpiękniejszych strojów ludo- lokalnych twórców.
wych. A te z Chełmna podziwiać Pięknie wyglądające stroje ludo-
można nie tylko w Polsce, ale i na
we to efekt ciężkiej i mozolnej pra-
całym świecie.
cy. Największym wyzwaniem we-
Niepozorny zakład krawiecki dług krawców są te materiały, które
mieści się w samym centrum cheł- wymagają tkania ręcznego. Trzy
mińskiej starówki. To właśnie na metry pasiaka tkane są najczęściej
pierwszym piętrze kamienicy, w przez cały dzień.
niewielkim pomieszczeniu, najlepsi - Przy jednej sztuce męskiego
krawcy z regionu tworzą wyjątkowe stroju nowosądeckiego spędzamy
stroje ludowe. Wszystko to odbywa średnio miesiąc - dodaje Bożena
się przy współpracy utalentowa- Bruska, główna krawcowa. - Haftu-
nych hafciarek ludowych, rzemieśl- je się go ręcznie. Finalnie znajduje
ników, rymarzy i szewców z kilku- się na nim pół tysiąca malutkich
nastu regionów Polski. Choć dziś guzików i tyle samo pomponików.
zakład jest jednym z nielicznych w Jak podkreślają twórcy strojów
Polsce, to znają go na całym świe- ludowych, żadne urządzenie nie za-
cie. Na początku jego twórcy nawet stąpi efektu pracy ludzkich rąk, a co
nie myśleli o tak wielkim sukcesie. za tym idzie, nie podtrzyma histo-
- Od trzydziestu lat prowadzę Jarosław Wygnański i Zbigniew Gałecki w pracowni. Tutaj powstają ubrania znane na całym świecie. rii. A czas gra w tym artystycznym
zespół folklorystyczny "Kundzia" zawodzie bardzo dużą rolę.
- mówi Jarosław Wygnański, wła- pomysł ówczesnej firmy "Polskie ludowym, zdobywa wszystkie nie- możemy rozpocząć prace na miej- - Prawdziwi hafciarze, szewcy
ściciel firmy. - Początkowo była to Stroje Ludowe", dziś znanej jako zbędne informacje związane z jego scu - choć trudno powiedzieć, że czy rymarze nie mają dziś swoich
grupa dziecięca. Zależało mi, aby "Webfolk". pochodzeniem. jest ono tylko w Chełmnie. Tworzą
utalentowana młodzież mogła tak- następców - podsumowuje Jaro-
Jarosław Wygnański z zawodu - Jeżdżę po muzeach w całym dla nas najlepsi znawcy fachu, za-
że zaprezentować się od strony wi- sław Wygański. - Młodzi ludzie nie
jest chemikiem. Początkowo pra- kraju i zbieram dokumentację et- równo z regionu, jak i Kaszub, Ło-
zualnej. Zaczęliśmy więc myśleć o cował na Uniwersytecie Mikołaja nograficzną - mówi Jarosław Wy- wicza, a także z Zakopanego. chcą uczyć się tych fachów. A bez
strojach. Pierwszy ludowy komplet Kopernika w Toruniu, obecnie, gański. - Choć robię to prawie od Stroje ludowe tworzone są od godnych naśladowców tworzone
uszyła moja żona - z zawodu fizyk. poddając się kolejom losu, pracuje ćwierćwiecza, zdarzają się jeszcze podstaw. Najczęściej tkaniny po- stroje ludowe nie będą miały w
Kolejne wychodziły spod rąk ro- jako nauczyciel w Chełmnie. Jak białe plamy na mapie, regiony ta- chodzą od polskich tkaczy, zda- sobie ducha. Każdy zespół tworzy
dziców maluchów. Kiedy nadszedł mówi, folklor to jego pasja, w któ- kie jak Jarocin czy Krotoszyn, w rzało się jednak tak, że właściciel atmosfera. Nie tańczą maszyny a
czas rozpadu PGR-ów poczuliśmy rej się całkowicie spełnia. W swo- których bardzo trudno odszukać w "Webfolku" po materiały jechał ludzie. Strojów także nie robią ma-
niedosyt i chęć kontynuowania ją firmę wkłada całe serce i wolny historii tradycyjnych strojów ludo- m.in. na Białoruś. Dzięki wielkie- szyny. Każdemu tworowi przekazu-
prac zespołu, jak i tworzenia im czas. A tego potrzebuje nie mało. wych. Mając jednak już w posiada- mu zaangażowaniu wszystkich kre- jemy nasz czas, emocje i pasję. I to
strojów. Tak w 1992 roku zrodził się Aby rozpocząć pracę nad strojem niu potrzebne materiały i zdjęcia, atorów ubrań sprzed lat firma osią- widać, gdy dumnie noszą je artyści.
REKLAMA

Gazeta Chełmińska . 6 marca 2017
INTERWENCJA 5

Monitoring
na poczcie
Nasza interwencja w urzędzie pocztowym przy ul.
Rybackiej w Chełmnie przyniosła skutek. Zainstalowano
tam monitoring
Katarzyna Ochocka | fot. nadesłane
Kilka tygodni temu opisywaliśmy Pawła rozpoczęła się około trzech
historię pana Pawła. Mieszkaniec lat temu. Od tamtego czasu aż sześć
Chełmna padł ofiarą dziwnych jego listów priorytetowych nada-
zbiegów okoliczności, które wy- nych w Chełmnie nie dotarło do
stąpiły w placówce Poczty Polskiej
adresatów. Ostatnią przesyłkę wy-
przy ul. Rybackiej w Chełmnie. słał 2 grudnia, a 19 grudnia zgłosił
Sześć listów, których nadawcą do chełmińskiej poczty informację
był pan Paweł, rozpłynęło się w o ponownym zaginięciu jego ko-

‘‘
powietrzu. Dziś wracamy do te- respondencji. Jak w poprzednich Szóstego z kolei. Decyzja ta jednak ry, musiałbym się bardzo natrudzić, ze strony Poczty wyjaśniło, kto jest
matu, bowiem przypadkach, nie zmieniła stosunku naszego bo- by uzyskać ich kopię. Co więc mam odpowiedzialny za znikanie prze-
pocztowcy reklamacja hatera do calej sytuacji. zrobić? syłek w chełmińskiej placówce.
zakończyli pana Pawła - Nadal nie mam do nich za- Niestety na to pytanie nie zna- Poprosiliśmy również o ujawnienie
„śledztwo” w została roz- ufania. Co z tego, że przyznają mi my odpowiedzi. Pocztowcy też nie. danych osoby z Biura Prasowego, z
tej sprawie. patrzona na odszkodowania? Te kilkadziesiąt Kilkukrotnie kontaktowaliśmy się którą korespondujemy. Oto odpo-
jego korzyść złotych nie naprawi szkód wy- w tej sprawie z Biurem Prasowym wiedź od bezimiennego rzecznika
S ł o w o – o tym do- rządzonych zaniedbaniem, bądź Poczty Polskiej. Przedostatnia wia-
„śledztwo” ce- O -
bjęliśmy monito wiedzieliśmy oszustwem, którego padłem ofiarą domość, jaką otrzymaliśmy, brzmi
„chcielibyśmy jeszcze raz podkre-
ślić, że reklamacje klienta zostały
lowo piszemy się kilkana- – mówi. - Teraz albo będę prze- „reklamacje klienta zostały roz-
ringiem wskazany obszar ście dni temu. syłał listy z innego miasta, albo patrzone, a stosowna informacja rozpatrzone, a stosowna informa-
w cudzysło-
wie, bowiem Mieszkanie c korzystał z usług firm kurierskich, przedstawiona klientowi bezpo- cja przedstawiona klientowi bezpo-
nie do końca o -
odpowiedzialny za przyj Chełmna po jednak te są droższe. Muszę wysłać średnio. Objęliśmy monitoringiem średnio. Wprowadziliśmy dodatko-
taki finał spra- raz kolejny kolejną przesyłkę zawierającą plik wskazany obszar odpowiedzialny wy monitoring i wsparcie obszarów
wy nam cho- mowanie ,
opracowanie i otrzymał de- ważnych dokumentów. Normalnie za przyjmowanie, opracowanie i przyjmowania, opracowani i dorę-
czeń przesyłek, co pozwoli nam na
dziło. Przy-
pomnijmy, że
doręczanie przesyłek . cyzję o przy-
znaniu mu od-
człowiek poszedłby do poczty, na-
dał list i miał to z głowy. Ale nie ja.
doręczanie przesyłek.
Zapytaliśmy jednak, czy prowa- wyeliminowanie tego typu zdarzeń
historia pana szkodowania. Jeśli zaginęłyby mi akurat te papie- dzone w tej sprawie postępowanie w przyszłości.”
REKLAMA

Gazeta Chełmińska . 6 marca 2017
6 WYWIAD

Kobietom żyje się lepiej
Kobiety są w centrum uwagi polskiego rządu. Widać to chociażby na przykładzie wsparcia finansowego matek czy w działaniach prorodzinnych -
mówi Iwona Michałek, posłanka z ramienia partii Polska Razem Zjednoczona Prawica w rozmowie z Michałem Ciechowskim
fot. Łukasz Piecyk

‘‘
turowe, kolejne
pokolenia kobiet Ustawa antyaborcyjna wciąż budzi
wykazuje dużą wiele emocji. Polki domagają się
otwartość na od państwa, na którego czele także
zmiany i skłon- stoi kobieta, zdecydowanych dzia-
ność do ryzyka. łań doprowadzających do całkowi-
Kobiety są lepiej Polacy zawsze mieli ogromny tego odrzucenia projektu.
wykształcone niż Premier Rzeczpospolitej Polski jest
mężczyźni i choć szacunek dla życia i na szczęście więk- osobą odpowiedzialną i nie może
częściej wybie- promować aborcji, ponieważ jest
rają kierunki szość społeczeństwa nadal uważa, że to zabijanie człowieka. Jeżeli prawo
nie-techniczne, życie jest największym darem. kobiet ma polegać na tym, że będą
wiedza kobiet o one zabijały dzieci, to my, jako ko-
przedsiębiorczo- alicja obecnie sprawująca władzę,
ści powoli zrównuje się z wiedzą dostępna w każdej liczbie i dla każ- się z tym nie zgadzamy. Polacy za-
dego. Dlaczego inne tabletki z za-
mężczyzn. Wyrazem tego jest też wartością hormonów muszą mieć wsze mieli ogromny szacunek dla
fakt, że nigdy nie było tyle kobiet receptę, a ta akurat nie? życia i na szczęście większość spo-
w Sejmie RP jak w obecnej kaden- łeczeństwa nadal uważa, że życie
cji i muszę przyznać, że są bardzo Wracając do pytania o odmowę jest największym darem i trzeba
Kobiety na całym świecie, w dniu nia znacząco swojej stopy życiowej, aktywne! tabletki "dzień po" ofierze gwałtu. zrobić wszystko, aby go chronić.
własnego święta, wyjdą na ulice zabezpieczeń medycznych. Co by Pani powiedziała takiej ko- Moje zdumienie budziły zdjęcia
manifestować swoje poglądy. Dołą- Minister zdrowia odmówiłby ta- biecie? i filmiki z tzw. „czarnego prote-
czy pani do tych protestów? bletki "dzień po" ofierze gwałtu. Po- Oczywiście, jest to sprawa poważ- stu”, gdy matki prowadziły ze sobą
Rząd realizuje potrzeby i prawa ko- nadto rząd PiS chce wprowadzić ta- na, jednak stawia problem tabletki swoje małe dzieci i jednocześnie
Nie będę uczestniczyła w protestach biet?
kobiet, ponieważ ich nie rozumiem. bletkę "dzień po" tylko i wyłącznie „dzień po” w zupełnie innej per- krzyczały, że chcą mieć prawo do
Oczywiście. Spójrzmy chociażby na receptę. Czy to także są działania spektywie. Uważam, że kobieta zabijania swoich dzieci. Przecież to
Uważam, z całą pewnością, że takie na kobietę-matkę, która jest w cen- w ramach realizacji praw kobiet? jakieś nieporozumienie. Myślę, że
działania nie są potrzebne. Obecna zgwałcona zamiast brać tabletkę
władza poważnie traktuje swoje zo- trum uwagi polskiego rządu. Świad- Wszystkie tabletki, które mają dużą „dzień po”, powinna natychmiast, kobiety dzisiaj tak mocno manife-
bowiązania, również wobec kobiet. czy o tym między innymi projekt zawartość hormonów przepisywa- nie tylko sprawę zgłosić na policję, stujące chęć zabijania swoich dzieci
Zapowiadane manifestacje to nie- 500+. Obniżenie wieku, w którym ne są na receptę. Tabletka "dzień lecz zgłosić się do lekarza, który nie mogą się spodziewać szacunku
trafione pomysły, dlatego że Polacy kobiety mogą pójść na emeryturę po" jest ogromną kumulacją różne- jest zobowiązany udzielić pomocy. i opieki z ich strony, gdy będą tego
dzisiaj oczekują zupełnie czegoś to także spełnienie postulatów ko- go typu związków, które nie są obo- Takie zdarzenie wymaga komplek- potrzebowały. Brak szacunku dla
innego, oczekują przyspieszenia, biet. Bierzemy też pod uwagę, że jętne dla organizmu. Dlatego nie sowego wsparcia i sama tabletka życia zemści się szybciej niż się tego
rozwoju gospodarczego, podniesie- powoli zmieniają się normy kul- rozumiem, dlaczego musi być ona „dzień po” nic nie pomoże. spodziewają.

PiS nienawidzi kobiet
Protest kobiet, jest manifestacją symboliczną. Amerykanki wyjdą na ulice, aby sprze-
ciwić się polityce Donalda Trumpa, Polki zaprotestują przeciwko „absurdalnym pomysłom”
polityków Prawa i Sprawiedliwości. O tegorocznym Dniu Kobiet oraz państwie PiS, z Joanną
Scheuring-Wielgus, posłanką Nowoczesnej, rozmawia Michał Ciechowski
fot. Łukasz Piecyk
Jakie znaczenie dla Was ma fakt, że pozytywnie zaskoczyć. Między innymi tak. Tę opiekę wy-
premierem Polski jest kobieta? pracowywała przez wiele lat Fun-
Symboliczne, ponieważ jest pre- Czego oczekujecie po tym dniu? dacja Rodzić po Ludzku. Do tego
mierem-kobietą sterowanym przez Kobiety w Ameryce protestują dochodzi jeszcze pomysł zakazu
mężczyznę. Nie wykorzystuje w stu przeciwko polityce Donalda Trum- tak zwanej tabletki "dzień po". Tyl-
procentach tego, że zajmuje wyso- pa, Polki wyjdą na ulice sprzeciwić nymi drzwiami, przez komisję pe-
kie stanowisko w państwie. Według się "absurdalnym pomysłom" poli- tycji, wchodzi ustawa aborcyjna i
mnie spokojnie mogłaby się z tych tyków Prawa i Sprawiedliwości. Po nie wiadomo, jaki będzie ta sprawa strony mówi, że kobiety są dla ich Właśnie czytam książkę "Gottland"
więzów uwolnić. Zachowuje się jak raz pierwszy w takiej demonstracji miała swój finał. Nie mówiąc już o polityki bardzo ważne, ale działa- Mariusza Szczygła, w której jedną
marionetka. O tym, kto pociąga za uczestniczyłyśmy, kiedy w Sejmie skutkach projektu 500+, przez któ- nia, które podejmują, są tych słów z opowieści jest historia czeskiej
sznurki chyba nie trzeba mówić. Rzeczypospolitej decydowano o ry kobiety rezygnują z pracy. Mamy zaprzeczeniem. Zadziwiające dla aktorki - kochanki Goebbelsa. Jest
ustawie antyaborcyjnej. Od tego XXI wiek, a okazuje się, że o prawa mnie jest to, że oni tego nie widzą. w niej znamienne zakończenie.
Kobiety zaprosiły Beatę Szydło na czasu w Polsce wydarzyło się bar- kobiet w Polsce wciąż trzeba wal- Gdy artystka zmarła, wielbiciele
protest? dzo wiele złych rzeczy, godzących czyć. Co dziś polski rząd realnie robi dla żegnali ją usprawiedliwieniem: "no
W proteście udział biorą wszyscy, w prawa Kobiet. kobiet? cóż, była tylko kobietą". Mariusz
którzy czują taką potrzebę. Nie ma Ostatnio głośno jest także o pra-

‘‘
Niszczy wszystkie rzeczy, które zo- Szczygieł kończy tą myśl cytatem:
więc oficjalnych wach kobiet za sprawą filmu stały wypracowane dla kobiet przez "chyba nikt nie pomyślał, że ci, co
zaproszeń. Choć "Sztuka Kochania" o Michalinie lata ciężką pracą. Mam nieodparte doprowadzili ją do upadku, byli tyl-
manifestacja do- Wisłockiej. wrażenie, że ich myślenie o kobie- ko mężczyznami". I to jest dla mnie
tyczy praw kobiet, Pierwsza myśl, która naszła mnie tach wygląda tak, jak jeszcze pół najlepsza puenta polityki obecnego
jako posłanki ape- po obejrzeniu tego filmu, to prze- wieku temu. Od roku, zamiast iść rządu wobec kobiet.
lowałyśmy także świadczenie, że nadal nic się nie do przodu, cofamy się, jednocze-
do mężczyzn, aby PiS z jednej strony mówi, że ko- zmieniło - wciąż kobiety muszą śnie spychając kobiety do roli sługi Dlatego warto dołączyć 8 marca do
8 marca nie kupo- walczyć o swoje. Niedaleko trze- mężczyzny. protestu?
wali nam kwiatów, biety są dla ich polityki bardzo ważne, ba szukać. Bydgoski radny PiS Najważniejsza tego dnia będzie
a poszli w manife- głośno i otwarcie mówi o tym, Rządy PiS gwałcą prawa kobiet? wspólnota kobiet. Nie możemy
stacji. Będziemy ale działania, które podejmują, są tych że jego żona powinna sprzątać, Mam wrażenie, że rząd Prawa i wstydzić się swoich odczuć, co
protestowały w
większości miast słów zaprzeczeniem.
gotować, prasować i na czas zro- Sprawiedliwości nienawidzi kobiet. zauważalne jest zwłaszcza w tych
bić obiad dla męża. I wszystko Na czele państwa stoi kobieta-pre- mniejszych miejscowościach. My-
na całym świe- ma oczywiście być jak w zegarku. mier, ale w mojej opinii Beata Szy- ślę, że manifestacja ta będzie bar-
cie - od Stanów Chwali się rownież tym, że czasa- dło jest takim kwiatkiem do kożu- dzo symboliczna i pokaże, że my-
Zjednoczonych, mi puszczają mu nerwy, ale tylko cha. -kobiety mamy bardzo dużo do
przez Europę po Australię. Skala Ma pani na myśli likwidację opieki zatyka żonie usta ręką. Aż trudno w powiedzenia i trzeba się z nami
tego zjawiska może nas wszystkich okołoporodowej? to wszystko uwierzyć. PiS z jednej Polskie kobiety wstydzą się za rząd? liczyć.
Gazeta Chełmińska . 6 marca 2017
POWIAT 7

Języki nieobce Mistrzowie sportu
Podczas XIV Powiatowej Gali Mistrzów Sportu w
W ZSCKP w Grubnie odbyła się Gimnazjada Językowa. Niekwestionowanym Chełmnie wyróżniono najlepszych sportowców i działa-
zwycięzcą została ekipa z Gimnazjum nr 2 w Chełmnie czy z powiatu
Katarzyna Ochocka | fot. nadesłane W miniony piątek 3 marca w z LUKS w Chełmnie. W katego-
Chełmnie odbyła się XIV edycja rii trener powiatu chełmińskiego
Zespół Szkół Centrum Kształ- Powiatowej Gali Mistrzów Spor- 2016 statuetki odebrali Jerzy Sie-
cenia Praktycznego w Grub- tu. Zarząd powiatu uhonorował mieniecki z Unisław Team oraz
nie zorganizował trzecią edycję
Gimnazjady Językowej. O tytuł najlepszych i najbardziej wyróż- Jan Kensik z MLKS „Nadwiślanin”
Gimnazjalnego Lidera Języków niających się działaczy świata Chełmno. Za drużynowy sukces
Powiatu Chełmińskiego i Świec- sportu. 2016 zarząd powiatu docenił Uni-
kiego walczyły trzyosobowe dru- sław Team PBDI U-20 z Unisław
żyny gimnazjalistów. Zwyciężyło Podczas gali ogłoszono wy- Team oraz Armar ProfiAuto Cul-
Gimnazjum nr 2 w Chełmnie. niki konkursu „Sportowiec Po- men Chełmno z UKS „Culmen”.
wiatu Chełmińskiego 2016” w Tytuł działacza na rzecz sportu
Gimnazjada składała się z czte- sześciu kategoriach. W kategorii nadano Sławomirowi Grossowi
rech konkurencji: autoprezentacji sport młodzieżowy wyróżniono z Klubu Sportowego „Wojownik”
drużyn w języku polskim z uży- Zuzannę Błażejewicz z LUKS w Wabcz, Marianowi Ciężkowskie-
ciem przysłów i związków frazeolo- Chełmnie, Pawła Bolta z MLKS mu z Klubu Motorowego „Wisła”
gicznych, wykonania wybranego „Nadwiślanin” Chełmno, Kacpra w Chełmnie oraz Józefowi Sar-
przez drużyny utworu muzycznego Paczyńskiego z Klubu Motorowe- neckiemu, powiatowemu orga-
po angielsku, zaprezentowania w go „Wisła” w Chełmnie, Grzegorza nizatorowi sportu szkolnego. W
języku niemieckim lub rosyjskim tów chełmińskiego i świeckiego: dania. Podziękowało też dyrekcjom
przygotowanego wcześniej plakatu Gimnazjum nr 2 w Chełmnie oraz szkół zgłoszonych do turnieju, a
Płomińskiego z Chełmińskiego kategorii ambasador sportu do-
na temat „Atrakcja turystyczna w gimnazja z Kijewa Królewskiego, nauczycielom za przygotowanie Klubu Karate Kyokushin oraz Szy- ceniono Janinę Śmigielską, preze-
waszym powiecie godna polece- Lisewa, Stolna, Papowa Biskupie- młodzieży. mona Kocieniewskiego ze Stowa- sa zarządu Banku Spółdzielczego
nia zagranicznemu turyście” oraz go, Starogrodu, Korytowa, Lniana Pierwsze miejsce w turnieju wy- rzyszenia Unisław Team. W kate- w Chełmnie oraz Piotra Madeja,
z podchodów szkolnych. Ostatnie i Pruszcza. walczyło Gimnazjum nr 2 z Chełm- gorii senior nagrodzono Oskara prezesa zarządu Agro Sieć sp. z
zadanie polegało na rozwiązywaniu - Walka była wyrównana. Oka- na, drugie Gimnazjum w Pruszczu, Okońskiego z CKK Kyokushin, o.o. w Chełmnie.
zadań językowych rozmieszczo- zało się, że wszystkie szkoły bardzo a trzecie szkoła z Kijewa. Gimna- Szymona Marchlewskiego z MLKS Uroczystość uatrakcyjnił wy-
nych na terenie szkoły. Przy okazji dobrze przygotowały się do turnie- zjada Językowa to turniej obej- „Nadwiślanin” Chełmno, Karola stęp Tobiasza Staniszewskiego,
szkoła w Grubnie miała możliwość ju – informuje Lucyna Rusin, koor- mujący swym zasięgiem powiat Gawła z KM „Wisła” w Chełmnie, finalisty VI edycji programu tele-
pochwalić się bogato wyposażony- dynatorka turnieju. - Jury wyraziło chełmiński i powiat świecki, więc Daniela Belskiego z Młodzieżo- wizyjnego „The Voice of Poland”.
mi pracowniami. W turnieju brało podziw i szacunek dla wszystkich impreza odbyła się pod patronatem wego Chełmińskiego Klubu Ko-
udział dziewięć drużyn z powia- ekip, które stanęły na wysokości za- obu starostów. szykówki i Martynę Dziadkowiec (KO)
REKLAMA

Gazeta Chełmińska . 6 marca 2017
8 MIASTO CHEŁMNO

Pierwszy bieg ku pamięci
3. Włocławski Batalion Drogowo-Mostowy im. gen. Karola Sierakowskiego w Chełmnie włączył się
do ogólnopolskiej akcji i zorganizował „Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
Katarzyna Ochocka | fot. st. sierż. Mariusz Głowacki
W ostatnią niedzielę lutego 3.
Włocławski Batalion Drogowo-
-Mostowy im. gen. Karola Siera-
kowskiego w Chełmnie zorgani-
zował imprezę „Tropem Wilczym
- Bieg Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych”. Na starcie pojawiło się
48 biegaczy, a najlepszym z nich
okazał się Rafał Szczutkowski,
reprezentant miejscowej straży
pożarnej.

Chełmińska jednostka organi-
zując tę sportową imprezę, włączy-
ła się do V edycji ogólnopolskiego
projektu Fundacji Wolność i De-
mokracja. Dystans biegu nie bez
powodu liczył 1963 metry. Było to Fot. 1: Zawodnicy tuż przed startem; Fot. 2: W chwilę po dekoracji sportowców
nawiązanie do daty śmierci ostat-
niego z Żołnierzy Wyklętych, sierż. przywitał wszystkich uczestników została zaprezentowana krótka lek- mundurowych z Chełmna. o wolność i niezawisłość Polski z
Józefa Franczaka ps. „Lalek” („La- biegu oraz kibiców naszego przed- cja historii. Organizatorzy przypo- Dodajmy, iż akcja zainicjowana nową sowiecką okupacją. Ogól-
luś”). Zginął on w obławie milicji sięwzięcia. O 10.15 dźwięk syreny mnieli, kim byli Żołnierze Wyklęci, przez Fundację Wolność i Demo- nopolski bieg miał na celu przede
i funkcjonariuszy Służby Bezpie- dał sygnał do rozpoczęcia biegu o co i przeciw komu walczyli oraz kracja miała się odbyć w niedzie-
wszystkim propagowanie wiedzy
czeństwa w Majdanie Kozic Gór- – relacjonuje ppor. Robert Wal. - jaki zgotowano im los... lę najbliższą dacie 1 marca, kiedy
nych (woj. lubelskie). Zdarzenie to Zwycięzcą rywalizacji został pan - Ostatnim elementem imprezy obchodzony jest Narodowy Dzień z historii najnowszej oraz promo-
miało miejsce 21 października 1963 Rafał Szczutkowski reprezentujący „Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Pamięci Żołnierzy Wyklętych. cję postaw patriotycznych poprzez
roku. straż pożarną w Chełmnie, a kolej- Żołnierzy Wyklętych” było złoże- Tego dnia 1951 roku w piwnicach wspólne oddanie hołdu żołnierzom
Na starcie w Chełmnie stanęło ne dwa miejsca zdobyli żołnierze nie symbolicznych wiązanek przy domku gospodarczego w więzie- polskiego podziemia antykomuni-
48 osób, w tym żołnierze batalionu, batalionu: st. szer. Mateusz Zamy- tablicy upamiętniającej ofiary sta- niu na warszawskim Mokotowie stycznego i antysowieckiego dzia-
młodzież ze szkół gimnazjalnych i ślewski oraz ppor. Tomasz Kala. linizmu ziemi chełmińskiej, miesz- zamordowano siedmiu członków
łającego w latach 1944-1963. Dla
ponadgimnazjalnych oraz miesz- Dekoracji zawodników dokonał czącej się na budynku byłego Urzę- IV Zarządu organizacji Wolność i
kańcy Chełmna. dowódca garnizonu, który wręczył du Bezpieczeństwa w Chełmnie Niezawisłość, ostatniego ogólno- organizatorów ważna też była pro-
- Punktualnie o godz. 10 dowód- im pamiątkowe koszulki i medale. – mówi ppor. Robert Wal. - Kwiaty polskiego koordynatora (po Armii mocja zdrowego trybu życia i po-
ca garnizonu ppłk Artur Gruszczyk Podczas sportowego spotkania złożyły delegacje ze szkół i służb Krajowej) prowadzącego walkę pularyzacja biegania.

Z okazji Wszyscy są romantykami Eliminacje
przyjaźni tuż, tuż
Wzorem lat ubiegłych Chełmiń-
ski Dom Kultury, Wojewódzki
Burmistrz Chełmna Mariusz Ośrodek Animacji Kultury w To-
Kędzierski oraz dyrekcja i pra- runiu i Muzeum Ziemi Chełmiń-
cownicy Muzeum Ziemi Cheł- skiej zapraszają uczniów szkół
mińskiej serdecznie zapraszają ponadgimnazjalnych oraz doro-
słych do udziału w eliminacjach
na otwarcie wystawy czasowej pt.
powiatowych do 62. Ogólnopol-
„Spotkanie”. Wernisaż odbędzie
skiego Konkursu Recytatorskie-
się 18 marca (sobota) o godz. 16
go, które odbędą się 11 marca o
w Sali Mieszczańskiej ratusza.
godz. 10 w muzeum.
- Będzie ją można oglądać przez Uczestnicy rywalizować będą
miesiąc, a być może nawet nie- w czterech kategoriach: recyta-
co dłużej – zapewnia Ewa Gerka, torskiej, turnieju „wywiedzione
dyrektorka muzeum. - Ekspozycja ze słowa”, teatrów jednego aktora
zostanie zaprezentowana z okazji i poezji śpiewanej. Regulaminy i
25-lecia partnerstwa miast Chełm- karty zgłoszeń otrzymały wszyst-
na i Hann. Münden. Tworzyć ją kie placówki ponadgimnazjalne
będą obrazy oraz rzeźby. Na wy- z powiatu chełmińskiego. Zgło-
stawie zobaczymy prace artystów szenia można dostarczać do 7
związanych z naszym zaprzyjaź- marca do ChDK. Informacje dla
nionym miastem z Niemiec. wszystkich zainteresowanych i pli-
Wśród nich są m.in. Uwe Hent- ki (m.in. karty zgłoszeń) dostępne
ze, Gabi Meyer, Heike Möller, są na www.woak.torun.pl. W razie
Franziska Illmer, Monika West- wątpliwości informacji udziela
phal i Helmut Becker. Ekspozycja W piątek 17 marca w klubie Roc- certu. Romantycy Lekkich Oby- był utwór „Poznajmy się”, który na Marcin Dombrowski z ChDK pod
ma się również składać z prac pla- k'n'Roll Bar w Chełmnie koncert czajów to alternatywny duet, który Youtube obejrzano ponad milion nr. tel. 531 314 420 i poprzez adres
stycznych grupy seniorów z Hann. da zespół Romantycy Lekkich powstał w 2011 roku. Tworzą go razy! Drugi album zespołu „Ko- e-mail: imprezy@chdk.pl. Nagro-
Münden, która nawiązała bardzo Obyczajów. Kapela zagości w mie- Damian Lange i Adam Miller. Mu- smos Dla Mas” został wydany w dami będą książki, które ufundo-
dobre relacje z Uniwersytetem ście zakochanych w ramach trasy zycy mieszkają w Olsztynie. RLO grudniu 2013 roku przez S.P. Re-
#WszyscyJesteśmyRomantykami. w tym samym roku wydali swój
wało starostwo powiatowe. Laure-
Trzeciego Wieku działającym przy debiutancki album o tytule „Lejdi- cords. W 2016 roku zespół stanął aci zostaną zaproszeni do udziału
Chełmińskim Domu Kultury. W Wejście od godz. 20, koncert s&Dżentelmenels”. na deskach Przystanku Woodstock. w eliminacjach rejonowych 62.
imieniu organizatorów serdecznie rozpocznie się o godz. 21. Bilety są Kilka miesięcy później podpi- OKR 25 marca w Toruniu.
zapraszamy! do kupienia w przedsprzedaży w sali kontrakt z wytwórnią S.P. Re- (KO)
(KO) klubie za 25 zł i za 30 zł w dniu kon- cords. Singlem promującym płytę fot. Maciej Łojewski (KO)
Gazeta Chełmińska . 6 marca 2017
MIASTO CHEŁMNO 9

Boisko, plac zabaw, Najbliższe plany
a może siłownia?
Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy Chełmna mogą wybrać spośród
kulturalne
Co przygotował dla mieszkańców Chełmiński Dom
zgłoszonych projektów inwestycję, na której najbardziej im zależy Kultury na najbliższe dni? Coś dla miłośników śpiewu
Katarzyna Ochocka | fot. Elżbieta Pawelec i prac plastycznych
Chełmiński Dom Kultury przy- prasza dzieci, młodzież oraz osoby
gotował dla nas jak zwykle pełną dorosłe. W konkursie mogą wziąć
gamę atrakcji – m.in. sceniczne udział prace przygotowane indy-
prezentacje młodych artystów z widualnie, a każdy uczestnik może
Chełmna i gmin powiatu cheł- wykonać maksymalnie trzy pisanki
mińskiego oraz konkurs na naj- lub trzy kartki wielkanocne. Prace
piękniejszą pisankę i kartkę wiel- muszą być podpisane i opatrzone

[ ]
kanocną. metryczką z danymi: imię i na-
zwisko, wiek autora, miejsce za-
Powiatowy Przegląd Piosen- mieszkania, telefon, e-mail, nazwa i
ki Dziecięcej i dokładny adres pla-

29
Młodzieżowej pn. cówki patronującej.
„Wesoła Nutka” Termin dostarcze-
odbędzie się w nie- nia prac wraz z czy-
dzielę 26 marca o telnie wypełnioną
godz. 11 w auli Ze- kartą uczestnictwa
społu Szkół nr 2 musi wpłynąć na
przy ul. Szkolnej 14 marca - wtedy mija adres organizatora
w Chełmnie już po termin nadsyłania najpóźniej 29 mar-
Dzięki ubiegłorocznemu budżetowi obywatelskiemu „Dragon” z Chełmna otrzymał dwie smocze raz 22. Po elimina- ca. Niestety pra-
łodzie. cjach w Chełmnie prac w konkursie ce dostarczone po
W Chełmnie ruszyła kolejna nej i koszykówki za 100 tys. zł. Na nie wnioski zostaną ocenione przez i gminach powiatu, wielkanocnym terminie nie będą
edycja budżetu obywatelskiego, kwotę 90 tys. zł wyceniono kolejny komisję powołaną przez burmi- które odbywają się podlegały ocenie
w ramach którego mieszkańcy i ostatni pomysł, tj. powstanie pla- strza Chełmna Mariusza Kędzier- w lutym i marcu, na jury. Przewiduje się
decydują o przeznaczeniu części cu zabaw przy ul. Kwiatowej. Do 3 skiego. Projekty dopuszczone do scenie zaprezentują się młodzi wy- też podział na kategorie wiekowe
budżetu miasta. Sami zgłaszają marca wymienione projekty zosta- głosowania i te odrzucone zostaną konawcy w kategoriach: soliści 7-12 - w zależności od liczby nadesła-
propozycje inwestycji, sami też ły przeanalizowane przez właściwe podane do publicznej wiadomości lat, zespoły wokalne 7-12 lat, soliści nych pisanek komisja konkursowa
wybierają te najlepsze. jednostki Urzędu Miasta Chełmna do 13 marca. 13-18 lat, zespoły wokalne 13-18 lat dokona podziału na poszczególne
pod względem możliwości ich re- Od 16 do 29 marca mieszkańcy oraz soliści powyżej 18 lat. Najlep- kategorie wiekowe, natomiast w
Do 21 lutego mieszkańcy mo- alizacji, rzeczywistego kosztu oraz będą mieli czas na wybranie tego si piosenkarze reprezentować będą ocenianiu kartek wielkanocnych
gli przedstawiać propozycje pro- możliwości zabezpieczenia w kolej- najlepszego. Głosowanie odbywać Chełmno i powiat na wiosenno- komisja przyzna pierwsze, drugie i
jektów. Mogła być nim każda ini- nych budżetach miasta ewentual- się będzie drogą elektroniczną za -letnich wojewódzkich przeglądach trzecie miejsce bez podziału na ka-
cjatywa obywatelska określająca nych kosztów powstałych w wyni- pomocą karty do głosowania do- piosenki „Awans” i „Debiut”. Prze- tegorie. Głównym kryterium oceny
zadanie, które przyczyni się do ku realizacji projektów. stępnej na www.chelmno.pl i www. gląd powiatowy organizuje Cheł- dzieł będą walory artystyczne, este-
rozwoju miasta. Do zgłoszenia na- - Urzędnicy sprawdzili też zna- bip.chelmno.pl. Głos będzie można miński Dom Kultury przy wsparciu tyczne, staranność i pomysłowość
leżało dołączyć listę z nazwiskami czenie zaproponowanych inwe- oddać też za pomocą tzw. e-urny, środków finansowych starostwa wykonania kartki bądź pisanki.
minimum 25 osób popierających stycji dla lokalnej i ponadlokalnej czyli wydzielonego stanowiska powiatowego w Chełmnie. Wybrane prace będą wyekspono-
projekt. Następnie miasto upu- społeczności, korzyści wynikające komputerowego z dostępem do Kolejną atrakcją jest XIX Re- wane na wystawie pokonkursowej
bliczniło zaproponowane inwesty- dla miasta i możliwości ich dofi- karty znajdującego się w Urzędzie gionalny Konkurs „Najpiękniej- w niedzielę 9 kwietnia o godz. 13
cje. Pierwszą z nich jest elektryfi- nansowania ze źródeł zewnętrz- Miejskim. Do realizacji zostaną szą Pisankę i Kartkę Wielkanocną w Muzeum Ziemi Chełmińskiej,
kacja terenu Rodzinnego Ogrodu nych - mówi Tatiana Syta, sekretarz przyjęte te projekty, które uzyskają Chełmno 2017”. Do udziału w zaba- gdzie nastąpi wręczenie nagród.
Działkowego „Starogród”, który Urzędu Miasta Chełmna. - Następ- największą liczbę głosów. wie Chełmiński Dom Kultury za- (KO)
jako jedyny ogród w mieście nie ma
prądu. Koszt tej inwestycji zaplano-
wano na 26 tys. zł. Kolejnym po-
STUDIA NA PRÓBĘ
mysłem jest wybudowanie siłowni W KPSW
(m.in. dla seniorów) na świeżym TORUŃSKA 5557 BYDGOSZCZ
powietrzu na Nowych Plantach z
dziewięcioma urządzeniami i po- Zostań studentem na jeden dzień! 14.03.2017
Poznaj czym są: konwersatoria, laboratoria, warsztaty,ćwiczenia i wykłady
30.03.2017
stawienie dwóch ławek. Tu także oraz dowiedz się dlaczego studenci boją się koła

zakłada się, że koszt wyniesie 26
Godz. 9.00 - Kotwica kariery – test orientacji zawodowej
tys. zł. Kolejny zgłoszony pomysł Godz. 9.30 - Co o studiowaniu w KPSW wiedzieć powinieneś
to również siłownia zewnętrzna, - spotkanie z Dziekanami Wydziałów i pracownikami Centrum Obsługi Studenta REKRUTACJA
jednak usytuowana przy ul. Fiałka Godz. 10.00 - Zajęcia w dniu 14.03.2017 od 10.00 do 13.00 w cyklach 30 min
DO KPSW
i ul. Chociszewskiego. Koszt inwe- Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych
stycji wyceniono na 32 tys. zł, a jej Blok nauk społecznych
TRWA!
zadaniem będzie nie tylko integra- • „Siedem twarzy miłości” - wykład z psychopedagogiki
• „Meandry rewalidacji” - laboratorium z pedagogiki specjalnej
cja mieszkańców, ale i zapewnienie • „Jak umiejętnie pomagać” - konwersatorium z pracy socjalnej i resocjalizacji
ZAPISY:
im możliwości aktywnego spędze- Blok filologiczny „języki są w modzie” 500 149 149
nia wolnego czasu. Inny wniosek • „Tłumaczenia na wesoło”- laboratorium z filologii angielskiej rekrutacja@kpsw.edu.pl
dotyczy budowy pomostu pływa- • „Fabryka sportu w NRD”  laboratorium z filologii germańskiej

jącego do sprzętu wodnego dla • „Korrida, flamenco i kastaniety czyli co przeciętny Kowalski wie o Hiszpanii”
- laboratorium z filologii hiszpańskiej
osób korzystających z kąpieliska
nad Jeziorem Starogrodzkim za 20 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

tys. zł. Następnym z zapropono- • „Ewolucja systemu politycznego III RP” - wykład z administracji
• „Ekonomia szczęścia” - wykład z ekonomii
wanych projektów jest powstanie • „Blaski i cienie zawodu adwokata” - konwersatorium z prawa
ogrodzonego wybiegu dla psów • „Rzecz o żołnierzach wyklętych” - wykład z historii

na Starych Plantach za 30 tys. zł. Wydział Techniczny
Pomysłodawcy uzasadniają swój • „Bezpieczeństwo sieci komputerowych” - laboratorium z informatyki

wniosek koniecznością zagospoda- • „Prezentacja i zastosowanie podstawowych
instrumentów geodezyjnych” - warsztaty geodezyjne
rowania tego terenu. Jest on często • „Bez Autocada jak bez ręki” - warsztaty z budownictwa
odwiedzany przez właścicieli psów, Godz.13.00 - Magiczny algorytm na stres maturalny
którzy spuszczają swoje pupile ze - warsztaty psychologiczne
smyczy, a te nie zawsze miło „trak-
tują” przechodniów. Szóstą z kolei Bezpłatny kurs przygotowujący do MATURY od 13.03
propozycją jest modernizacja placu j. polski, j. angielski, matematyka
sportowo-rekreacyjnego na osiedlu UCZESTNICY ZAJĘĆ OTRZYMAJĄ CERTYFIKATY I BON O WARTOŚCI 100 ZŁ NA CZESNE NA STUDIA W KPSW
Browina z boiskami do piłki noż- ZAPISY TEL. 510 993 092, 510 993 983 e-mail: studianaprobe@kpsw.edu.pl

Gazeta Chełmińska . 6 marca 2017
10 GMINA CHEŁMNO

Kasa na sport rozdana Szczęśliwa dziewiątka
Trzy organizacje sportowe z gminy Chełmno otrzymały łącznie 86 tys. zł na
tegoroczną działalność
Katarzyna Ochocka | fot. nadesłane
seniorskiej do klasy A oraz dla dru-
żyny trampkarzy awans na miejsce
w środku tabeli. Klub zakłada, że w
okresie przygotowawczym do sezo-
nu w zajęciach uczestniczyć będzie
około 20 seniorów, 18 trampkarzy
i 25 najmłodszych adeptów piłkar-
stwa. Zajęcia odbywać się będą dwa
razy w tygodniu po 1,5 godziny dla
każdej grupy wiekowej.
Ludowy Zespół Sportowy „Tar- Zebranie sprawozdawcze w Podwiesku.
tak” Klamry otrzymał od gminy
19,3 tys. zł. Od początku roku nie W sobotę 18 lutego w świetlicy Dawida Prowanckiego.
próżnował i przeprowadzał zajęcia wiejskiej w Podwiesku odbyło się W ubiegłym roku strażacy z
Przedstawiciele organizacji sportowych spotkali się z wójtem, by w hali sportowej w Stolnie. Przy- zebranie sprawozdawcze miejsco- Podwieska uczestniczyli w ga-
podpisać umowy na realizację tegorocznych zadań. gotowując się do rundy wiosennej, wej Ochotniczej Straży Pożarnej. szeniu 9 pożarów i brali udział w
klub organizuje do końca marca Była to okazja do podsumowa- likwidowaniu blisko 40 miejsco-
Pod koniec lutego w Urzędzie gród otrzymał niemal 35 tys. zł. nia działalności jednostki w 2016 wych zagrożeń. W lutym jednostka
Gminy Chełmno odbyło się spo- Zamierza utrzymać czołową lokatę (co niedzielę) mecze sparingowe, a
w każdy wtorek i czwartek treningi roku. wzbogaciła się o samochód Renault
tkanie wójta Krzysztofa Wypija z w tabeli w sezonie rozgrywkowym
na powietrzu. Rozgrywki ligowe na Midliner. Warto dodać, że pod ko-
działaczami na rzecz gminnego 2017/2018 oraz wyszkolić i wypro- Okazuje się, że magiczna liczba
sportu. Okazją było rozdyspono- mować zawodników drużyny mło- boisku w Klamrach i na boiskach niec lutego w Podwiesku odbyły się
OSP to 9. OSP liczy 39 członków
wanie 86 tys. zł z budżetu na dzia- dzieżowej do Reprezentacji Kujaw- rywali powinny rozpocząć się w ćwiczenia z zakresu ratownictwa
zwyczajnych, w tym 9 pań oraz 21
łalność sportową. sko-Pomorskiego Związku Piłki kwietniu i trwać do czerwca. Od członków wspierających. Znaczący technicznego i medycznego. Wzię-
Nożnej. Chce też m.in. utworzyć połowy lipca rozpoczną się przy- procent składu osobowego jednost- ły w nich udział jednostki z sąsied-
Podczas spotkania podpisano najmłodszą grupę 15-20-osobową gotowania do rundy jesiennej. W ki stanowi młodzież. Młodzieżowa nich gmin. Organizatorem ćwiczeń
umowy na realizację zadań z zakre- „żaków” lub młodzików i zgłosić jej trakcie klub ma zamiar konty- Drużyna Pożarnicza to dwie sekcje: był Zarząd Miejsko-Gminny OSP
su sportu w gminie Chełmno. Przy do rozgrywek. nuować treningi na boisku, a po chłopięca (9 członków) i dziewczę- przy wielkim wsparciu organizacyj-
tej okazji można było poznać plany Do Gminnego Klubu Sportowe- zakończeniu rozgrywek w listopa- ca (również 9 członkiń). Na sobot- nym druhów z Podwieska, którzy
klubów i LZS-ów działających na go „Błękitni” Podwiesk trafiło po- dzie i grudniu zorganizowane będą nim zebraniu w szeregi OSP Pod- zabezpieczyli pojazdy do pozoracji
terenie gminy. Gminny Ludowy nad 32 tys. zł. Za cel działania klub zajęcia w hali sportowej przy szkole wiesk przyjęto następnych dwóch oraz przygotowali ciepły posiłek.
Klub Sportowy „Gwiazda” Staro- postawił sobie m.in. awans drużyny w Stolnie. druhów, Michała Wyrębskiego i (KO)

Gazeta Chełmińska . 6 marca 2017
UNISŁAW 11

Nowy szef rady Mocna reprezentacja

Teraz młodych artystów czeka występ na scenie w Żninie.

Gminny Ośrodek Kultury w Uni- Paweł Marwitz. Przepustki z rąk
sławiu zmienił się 18 lutego w przewodniczącego komisji konkur-
arenę dla młodych, zdolnych i sowej otrzymali wykonawcy, którzy
walczących o sukces wokalistów. zajęli pierwsze miejsca w swoich
Artyści rywalizowali podczas eli- kategoriach. Tymi najzdolniejszy-
minacji powiatowych do XXIII mi i docenionymi za talent są: Zofia
Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Kosińska, Amelia Pliszka oraz gru-
Piosenki Awans’17, który odbę- pa wokalna z GOK-u (w kategorii
dzie się w Żninie.
wiekowej 7-9 lat). Laureaci będą re-
Na unisławskiej scenie zapre- prezentowali gminę Unisław na eli-
zentowało się dziesięcioro wyko- minacjach wojewódzkich w Żninie.
nawców, w tym soliści i grupy wo- - Gratulujemy i dziękujemy
Uroczyste pożegnanie się z funkcją dotychczasowego przewodniczącego rady gminy. wszystkim wykonawcom za udział
kalne. Uczestników oceniało jury w
Jarosław Szczeciak, dotychcza- będzie radnym rady gminy w Uni- radnych za dotychczasową pracę składzie: przewodniczący Roman w przeglądzie piosenki – mówi Pa-
sowy wiceprzewodniczący rady sławiu. Marcina Szerszenia jako przewod- Fieberg, instruktor Amatorskie- weł Marwitz. - Wszystkim życzymy
gminy w Unisławiu, został jej W wyniku przeprowadzonych niczącego rady gminy w Unisławiu. go Ruchu Muzycznego Grzegorz dużo muzycznych sukcesów!
nowym szefem. Zastąpił na tym tajnych wyborów radni na nowe- W poprzedniej kadencji w la- Jabłoński oraz dyrektor GOK-u (KO)
stanowisku dotychczasowego go przewodniczącego wybrali Ja- tach 2010-2014 dotychczasowy

Do białego rana...
przewodniczącego Marcina Szer- rosława Szczeciaka. Z kolei wolne szef rady już w niej zasiadał jako
szenia. po nim miejsce wiceprzewodni- zastępca przewodniczącego. Od
czącego zajął Adam Mularz, który 29 września 2011 r. był w komisji
- Zmiany podyktowane zo- funkcję tę sprawować będzie wraz z ekonomiczno-rolniczej. Natomiast
stały decyzją dotychczasowego Mateuszem Szatkowskim. Jarosław Szczeciak zasiadał w ławie
przewodniczącego o zrzeczeniu W urzędzie gminy odbyła się jako członek rady i był przewod-
się funkcji – wyjaśnia wójt Jakub skromna uroczystość, podczas któ- niczącym komisji rewizyjnej oraz
Danielewicz. - Decyzję swą argu- rej Barbara Kapanowska z biura ob- członkiem komisji rolnictwa (w tej
mentuje nową sytuacją zawodową, sługi rady gminy wręczyła kwiaty ostatniej do 28 września 2011 roku).
która uniemożliwia mu należyte byłemu przewodniczącemu. Był to W bieżącej kadencji Marcin Szer-
sprawowanie najważniejszej funk- gest podziękowania w imieniu pra- szeń został wiceprzewodniczącym
cji w radzie. Marcin Szerszeń nadal cowników urzędu oraz pozostałych komisji społeczno-oświatowej.

Wyraźcie swoje zdanie rozwoju gminy Unisław.
- Zależy nam na tym, aby stra-
tegia rozwoju naszej gminy była
To, jak będzie wyglądała gmi- Ośrodku Kultury w Unisławiu tworzona przy możliwie jak naj-
na Unisław w przyszłości, zależy oraz u sołtysów. Ankieta jest dość większym udziale mieszkańców,
między innymi od opinii pozyska- rozbudowana, dotyczy wielu ob- stąd te ankiety – mówi wójt Jakub W sobotę 18 lutego hala widowiskowo-sportowa w Unisławiu wypeł-
nych z ankiet. Przez cały marzec szarów życia, jak np. komunikacji, Danielewicz. – Kompleksowe opra- niła się uczestnikami karnawałowego balu, który otworzył wójt Jakub
ankiety dostępne będą w wersji bezpieczeństwa, zdrowia czy edu- cowanie będzie niezwykle pomoc- Danielewicz.
elektronicznej na www.unislaw.pl kacji. Mieszkańcy mają możliwość ne przy aplikowaniu o zewnętrzne
oraz w wersji papierowej. oceny obecnej sytuacji, ale też wy- fundusze i podejmowaniu wielu Na parkiecie, przy rytmach granych przez zespół Rafa, bawiło się blisko
300 osób. Uczestnicy zabawy zadbali o niesamowitą atmosferę uroczysto-
powiedzi na temat potrzebnych in- decyzji, w tym tych finansowych. ści. Wszyscy chętnie ruszali na parkiet i nie oszczędzali nóg, bawiąc się do
Można je pobrać w Urzędzie westycji. Wyniki ankiet posłużą do białego rana.
Gminy w Unisławiu, Gminnym stworzenia kompleksowej strategii (KO) (KO)

Tu jest miejsce na
Twoją reklamę
Zadzwoń 665 169 292
Gazeta Chełmińska . 6 marca 2017
12 LISEWO

Tu decydują mieszkańcy Czerwona strzała Druhowie z OSP Lipienek przyjechali nowym autem
Gmina Lisewo przystąpiła w ubiegłym roku do opracowania Lokalnego Programu z miejscowości niedaleko Tarnowa. Tym samym ochrzcili
Rewitalizacji. Niedawno odbyło się spotkanie na ten temat je i sprawdzili jego niezawodność
Katarzyna Ochocka | fot. nadesłane Katarzyna Ochocka
Od blisko dwóch tygodni druho- też m.in. wójt Jakub Kochowicz,
wie z OSP Lipienek mogą oficjal- sekretarz Halina Chrzanowska,
nie cieszyć się swoją nową czer- skarbnik Henryka Świątkowska,
woną strzałą! W ich garażu stoi przewodniczący rady gminy Wi-
bowiem ratowniczo-gaśniczy told Jaworski oraz zastępca ko-
Renault G23/Camiva. mendanta powiatowego bryg.
Janusz Pietrak. Wszyscy pogratu-
Samochód trafił do strażaków- lowali strażakom nowego nabyt-
-ochotników już w grudniu. Wy- ku, a wieczorem pobawili się przy
patrzyli go u druhów z OSP w dźwiękach zespołu Trio Night z
Łęgu Tarnowskim. Dzięki fundu- Torunia na balu strażaka.
szom gminy Lisewo udało się go Stare auto druhów z Lipienka
kupić, pojechać po niego, a nawet zostanie sprzedane kolegom z po-
ochrzcić, pokonując nim 500 km! wiatu grudziądzkiego, natomiast
- Auto mieści 3 tysiące litrów strażacki garaż zasila jeszcze jed-
wody. Najbardziej zależało nam no auto, które mieści 5 tysięcy li-
na tym, by nie było nasycone elek- trów wody.
troniką – przyznaje naczelnik OSP - Chciałbym serdecznie po-
Lipienek Radosław Lewandowski. dziękować panu wójtowi za to,
- Chodziło o to, by nie trzeba było że od samego początku tak nas
wydawać mnóstwa pieniędzy na wspiera – mówi naczelnik. - Na-
serwisy, jeśli sami będziemy go szym ogromnym przyjacielem jest
Część uczestników wtorkowych spotkań w Lisewie. mogli naprawić. Ponadto istotne również Bogdan Utrata, na które-
dla nas było, aby auto służyło nie go pomoc zawsze możemy liczyć.
W ostatnim dniu lutego w gmi- sultacje, dobry plan” z Programu części przez firmę zewnętrzną oraz tylko do gaszenia pożarów, ale Warto wspomnieć, że OSP Li-
nie Lisewo odbyły się dwa istot- Operacyjnego Wiedza Edukacja przez zespół ds. rewitalizacji skła- też posiadało sprzęt do ratowa- pienek to wyjątkowa jednostka.
ne spotkania. Pierwsze dotyczyło Rozwój w Działaniu 2.19 „Uspraw- dający się z pracowników Urzędu
konsultacji z mieszkańcami w nienie procesów inwestycyjno- Gminy w Lisewie. nia zdrowia poszkodowanym. Ma Jej druhowie przez dwa lata sami
sprawie Miejscowego Planu Za- -budowlanych i planowania prze- - W auli przy gimnazjum w Lise- dużo skrytek i miejsca na różne budowali sobie strażnicę z gara-
gospodarowania Przestrzennego, strzennego”. Projekt realizowany wie odbyły się konsultacje na temat urządzenia medyczne. żem i zapleczem biurowym. W
a drugie rewitalizacji Lisewa. jest przez Kujawsko-Pomorską diagnozy obszaru zdegradowane- W sobotę 18 lutego odbyło się ubiegłym roku jednostka została
Federację Organizacji Pozarządo- go, jakim okazało się Lisewo i ob- uroczyste poświęcenie auta, któ- włączona do Krajowego Systemu
We wtorkowe popołudnie odby- wych i Fundację Stabilo. szaru wstępnie wytypowanego do rego dokonał ks. Waldemar Mi- Ratowniczo-Gaśniczego. Gratu-
ło się spotkanie informacyjno-szko- - Ideą projektu jest przygotowa- rewitalizacji – informuje Agnieszka lewski. Na spotkaniu obecni byli lujemy.
leniowe dla właścicieli gruntów, nie i przeprowadzenie przez gminę Dalke. - W spotkaniu uczestniczyli

Problem rozwiązany
instytucji, służb oraz przedsiębior- Lisewo procesów konsultacji spo- przedstawiciele wszystkich zainte-
ców, na których będzie oddziaływał łecznych w planowaniu przestrzen- resowanych tą sprawą oraz człon-
Miejscowy Plan Zagospodarowania nym w oparciu o grant przyznawa- kowie zespołu ds. rewitalizacji.
Przestrzennego (MPZP). ny samorządowi przez organizację Wójt Jakub Kochowicz przedsta-
- Celem spotkania było zapozna- pozarządową – mówi Agnieszka wił oczekiwania wobec dokumentu
nie wszystkich zainteresowanych z Dalke z Urzędu Gminy w Lisewie. i szanse, jakie może dać gminie Od marca w Lisewie funkcjonuje Paczkomat jest wielkim udo-
tematem planowania przestrzen- - Oprócz środków na realizację i sołectwu Lisewo jego uchwale- paczkomat, który znajduje się na godnieniem dla mieszkańców Lise-
nego jeszcze przed rozpoczęciem konsultacji gmina otrzymuje także nie. Następnie głos zabrał Jacek parkingu za Ośrodkiem Zdrowia wa i okolic. Nie trzeba się martwić,
konsultacji – informuje Jakub Ko- wsparcie szkoleniowe i doradcze Błażejewski, dyrektor Biura Grant w Lisewie. Jest to nowoczesne że kurier nie zastanie nas w domu
chowicz, wójt gminy Lisewo. - Bez dla pracowników urzędów w przy- Thornton w Toruniu, które kieruje urządzenie do samodzielnego lub nie zdążymy odebrać przesyłki
poznania procedur oraz możliwo- gotowaniu konsultacji. doradztwem europejskim. Przed- odbierania i nadawania przesy- z poczty. Problemy z awizo pójdą
ści, jakie daje MPZP, cały proces Po godzinie odbyło się drugie stawił on m.in. ideę procesu rewi-
byłby nieefektywny. Ten etap jest spotkanie, dotyczące rewitaliza- talizacji. Przedyskutowano również łek 24 godziny na dobę, 7 dni w już w zapomnienie, bo z paczkoma-
konieczny ze względu na braki wie- cji. Gmina przystąpiła w ubiegłym pozostałe problemy, z którymi na- tygodniu. Jako jedyna usługa lo- tu przesyłkę można odebrać w każ-
dzy w społeczeństwie. roku do prac nad Lokalnym Pro- leży się uporać przy skutecznym gistyczna na rynku łączy niską dej chwili. Poza tym paczkomaty są
Przedsięwzięcie jest realizowane gramem Rewitalizacji. Program bę- wyprowadzaniu wskazanego ob- cenę z błyskawicznym terminem zazwyczaj najtańszą formą wysyłki.
w ramach projektu „Dobre kon- dzie opracowywany od podstaw - w szaru z kryzysu. dostawy i wygodą odbioru dla
klienta. (KO)
REKLAMA

Gazeta Chełmińska . 6 marca 2017
KIJEWO KRÓLEWSKIE 13

Laleczki dla Angoli Niestraszna im chemia
fot. Gimnazjum w Kijewie

Szkoła w Trzebczyku włączyła się w pomoc dzieciom z Angoli
Michał Ciechowski | fot. SP Trzebczyk
- Pierwszym etapem projektu
była „podróż przez kontynenty”,
podczas której uczniowie zapo-
znali się z kulturą, tradycją, a także
problemami swoich rówieśników z
wybranych przez siebie krajów - in-
formuje Dorota Czyjak, dyrektorka
Szkoły Podstawowej w Trzebczyku.
- W kolejnej fazie prac powstały
przepiękne lalki, wzorowane na
mieszkańcach państw wybranych
indywidualnie przez dzieci. Tak Uczniowie kółka chemicznego z dla nich przyjazny.
W projekcie udział wzięło 55 uczniów.
więc na ostatnim etapie akcji - na Gimnazjum w Kijewie Królew- Na jednym ze stoisk rozstawio-
skim pokazali swoim rówieśni- ne zostały własnoręcznie wykona-
Czy szmaciana laleczka może ura- Jeżowska. kiermaszu - kupić można było lalki kom, że przedmiot ścisły nie musi ne modele substancji chemicznych,
tować życie dziecka? Jak pokazać - Akcja ma na celu uświado- przedstawiające mieszkańców Azji, być ani trudny, ani nudny. Na przygotowane przez dwie członki-
dzieciom, że pomaganie może mienie dzieciom, że pomaganie Ameryk, a nawet Afryki. warsztatach „Świat chemii” opo- nie koła. Stworzono także słownik
być przyjemne? O tym przekonali może być przyjemne i wiązać się z W projekcie udział wzięło 55 wiadali m.in. o atomach i Marii pojęć chemicznych, które pozna-
się uczniowie Szkoły Podstawo- pozytywnymi emocjami - zaznacza uczniów, którzy stworzyli ponad Skłodowskiej-Curie. wali uczniowie przez trzy lata gim-
wej w Trzebczyku, którzy wzięli artystka. - Dzięki zaangażowaniu 50 zabawek. Na pomoc dzieciom w nazjalnej edukacji.
udział w ogólnopolskim projekcie najmłodszych możemy uratować Angoli szkoła uzbierała ponad pół Wizytówki, fiszki z najważniej- Na plakacie trzecioklasiści mo-
„Wszystkie Kolory Świata”, który życie ich rówieśników. Ponadto tysiąca złotych. szymi chemicznymi definicjami, a gli także podziwiać przedstawioną
jest odpowiedzią na problem roz- tworzenie szmacianych lalek to - Spośród wszystkich prac wy- także wzory i ich zastosowanie - to przez ich rówieśnika „Historię ato-
woju epidemii chorób w Angoli. także pewna forma kreowania tole- braliśmy jedną najpiękniejszą, tylko nieliczne z wielu propozycji, mu”. Wysłuchali również m.in. wy-
rancji i otwartości na inne kultury. która teraz rywalizować będzie o które przybliżyły gimnazjalistów kładów o budowie układu okreso-
tytuł najlepszej lalki w całym pro- do niezwykłego świata tej nauki wego pierwiastków. Zwieńczeniem
Różne karnacje, kolorowe stro- Każda lalka ma swoje imię, kraj, ścisłej. Celem warsztatów było spotkania była zaś przygotowana
je, ale przede wszystkim widocz- z którego pochodzi, a także hob- jekcie - podsumowuje dyrektorka zwrócenie uwagi uczniów klas trze- przy współpracy uczennicy klasy
ny uśmiech - tak wyglądają przy- by. Cechy indywidualne nadają im placówki. - Swoje głosy oddawać cich na zagadnienia mogące pomóc I prezentacja związana z życiem i
gotowane przez uczniów szkoły sami ich twórcy, którzy przystępu- można od 10 do 17 marca na ofi- im w egzaminie gimnazjalnym z pracą naukową dwukrotnej laure-
szmaciane charytatywne laleczki jąc do pracy, decydują, z jakiego cjalnej stronie UNICEF. Szkołę, z chemii. Przede wszystkim jednak atki Nagrody Nobla - Marii Skło-
UNICEF. Projekt wspiera Amba- państwa będzie pochodzić ich za- której pochodzić będzie zwycięski uczniowie poznali metody uczenia dowskiej-Curie.
sador Dobrej Woli UNICEF Majka bawka. projekt, odwiedzi Majka Jeżowska. się przedmiotu tak, aby stał się on (MC)

Następny numer
już 27 marca!
Nie czekaj i zarezerwuj swoją
powierzchnię reklamową już dziś
tel. 665 169 292
Gazeta Chełmińska . 6 marca 2017
14 PAPOWO BIS. I STOLNO

Gmina się rozwija
Remiza jak nowa W gminie Papowo Biskupie trwa-
ją prace nad stworzeniem nowej
strategii jej rozwoju. Dokument
służyć będzie władzom gminy
Programem Rewitalizacji Gminy
Papowo Biskupie na lata 2017-2023.
Od poniedziałku 6 marca ruszają
konsultacje społeczne w sprawie
oraz partnerom społecznym do określenia zasad wyznaczania skła-
realizacji zamierzeń w ramach wy- du oraz działalności Komitetu Re-
znaczonych celów strategicznych witalizacji na obszarze gminy.
i operacyjnych, a także umożliwi - Przez miesiąc na spotkaniach, a
aplikowanie o środki zewnętrzne – także w formie listów lub wiadomo-
w tym głównie z programów Unii ści elektronicznych będziemy zbie-
Europejskiej. rać informacje oraz uwagi dotyczące
działalności gminy od mieszkańców
Do opracowania strategii wy- - dodaje Aleksandra Szymańska. -
korzystano m.in. zdobyte podczas Spotkanie otwarte dla wszystkich
konsultacji społecznych opinie zainteresowanych pracami w Komi-
mieszkańców gminy, przedsiębior-
tecie Rewitalizacji odbędzie się 28
ców oraz organizacji społecznych.
- Wyniki ankiet pozwoliły ocenić marca o godz. 15 w Urzędzie Gminy
potencjał rozwojowy gminy Papo- w Papowie Biskupim.
wo Biskupie, jej aktualną sytuację Wszelkie uwagi i pytania doty-
gospodarczą oraz społeczną, a także czące dokumentów należy kierować
mocne i słabe strony, wraz z ewen- do Małgorzaty Rybackiej w trzech
tualnymi zagrożeniami w regionie formach: drogą elektroniczną na
- informuje Aleksandra Szymańska adres e-mail: inwestycje@papowo-
z Urzędu Gminy. - Na tej podsta- biskupie.pl, drogą korespondencyj-
wie określony został plan działań na ną na adres Urzędu Gminy w Pa-
najbliższe lata, który zapewnić ma powie Biskupim oraz bezpośrednio
rozwój gminy i polepszyć życie jej do pokoju nr 4, w godzinach pracy
mieszkańców. urzędu. Szczegółowe informacje
Na to także wpłynąć może rewi- związane z rozwojem gminy i jej re-
talizacja regionu. Od 23 lutego trwa- witalizacją dostępne są na oficjalnej
ją rozmowy związane z Gminnym stronie samorządu. (MC)

Paweł Zakrzewski, naczelnik OSP Rybieniec. Bezpieczni na drodze
Uczniowie szkół na terenie gminy temat dotyczący kontaktów z oso-
Obniżony sufit w całym budyn- ły. Remont zaś wykonaliśmy pracą go życia oraz zdrowia. Z naszego
ku, ocieplone i odmalowane po- własnych rąk. Od kilku dni może- wyposażenia korzystają także dwie Papowo Biskupie wzięli udział w bami obcymi.
mieszczenia oraz zmodernizowa- my cieszyć się ocieplonym budyn- drużyny młodzików: żeńska oraz profilaktycznych warsztatach z - Podczas warsztatów przed-
ne podłogi - w takich warunkach kiem, z w pełni wymienioną insta- męska, która aktywnie włącza się w policjantką Komendy Powiato- stawicielka Komendy Powiatowej
od niedawna pełnią swoją służbę lacją elektryczną. działania naszej jednostki. wej Policji w Chełmnie. Maluchy Policji w Chełmnie zaprezentowała
druhowie Ochotniczej Straży Po- Ochotnicza Straż Pożarna w Ry- Druhowie z Rybieńca w przy- z klas 0-III zapoznały się z infor- uczniom film o zasadach i przepi-
żarnej w Rybieńcu. Budynek cał- bieńcu powstała w 1928 roku. W jej szłym roku świętować będą dzie- macjami związanymi z bezpie- sach obowiązujących na jezdni i w
czeństwem pieszych w ruchu dro- jej obrębie - informuje sierż. szt.
kowitej modernizacji poddany ramach działa trzydzieścioro dru- więćdziesięciolecie istnienia jed- gowym. Anita Zielińska, rzecznik prasowy
został po prawie 90 latach. hów, w tym dziesięć pań. nostki. Wciąż w dużym stopniu jednostki. - W projekcji nie zabra-
- Wyjeżdżamy zarówno do po- wspierają działania lokalnej spo- Funkcjonariuszka spotkała się z kło informacji o zagrożeniach i
- Koszt renowacji remizy wy- żarów, jak i wypadków - relacjonuje łeczności, uczestnicząc w spotka- uczniami szkół w Dubielnie i Kru- skutkach nieodpowiednich zacho-
niósł prawie 10 tys. zł - informuje Paweł Zakrzewski. - Do dyspozycji niach, warsztatach i prezentacjach, sinie w połowie lutego. W czasie wań.
Paweł Zakrzewski, naczelnik OSP mamy jeden profesjonalny samo- a przede wszystkim niosąc pomoc rozmowy dzieci dowiedziały się, Najmłodsi otrzymali drobne
Rybieniec. – 7 tys. zł przekazał nam chód pożarniczy, który służy nam wszystkim jej potrzebującym. jak poruszać się po drodze i dla- upominki - elementy odblaskowe,
Urząd Gminy Stolno. Ze środków od ośmiu lat. Na nim znajduje się czego tak ważna jest opieka osoby które zapewnią im bezpieczeństwo
własnych zakupiliśmy krzesła i sto- cały sprzęt do ratowania ludzkie- (MC) dorosłej. Gość omówił także ważny na drodze. (MC)

Będzie cieplej Panie znów świętują
Budynek Gimnazjum im. Nobli- cieplnej. Te zainstalowane zostaną
Szkół w Stolnie.
- Bawiliśmy się do późnych go-
stów Polskich w Papowie Bisku- na budynkach mieszkalnych. In- dzin wieczornych - relacjonuje
pim będzie termomodernizo- stalacja fotowoltaiczna powstanie Agnieszka Biesiada z rady sołec-
wany. Gmina, dążąc do poprawy na budynku świetlicy wiejskiej w
efektywności energetycznej oraz kiej, współorganizatorka wydarze-
miejscowości Dubielno. nia. - Przy dźwiękach muzyki, a
stanu przyrodniczego, złożyła do Zadanie będzie realizowane w
Urzędu Marszałkowskiego w To- także wielu ciekawych historiach i
trzech etapach. W ramach pierw- żartach wspólnie się poznawaliśmy
runiu wniosek o dofinansowanie szego wykonane zostaną instalacje
tej operacji. i integrowaliśmy. Takie spotkanie
solarne w 46 budynkach mieszkal-
zorganizowaliśmy już po raz trze-
nych w miejscowościach Papowo
W ramach zadania wykonana Biskupie, Nowy Dwór Królewski i ci i z każdym rokiem przynosi ono
zostanie wymiana stolarki okien- Dubielno.W kolejnych dwóch eta- nowe doświadczenia, ale przede
no-drzwiowej, a także docieplenie pach wykonane zostaną instalacje wszystkim wielką satysfakcję.
dachu i ścian wraz z wykonaniem w pozostałych miejscowościach. Przed nami jeszcze jedno wyda-
elewacji. Ponadto wymienione rzenie w ramach Dnia Kobiet. W
- Zainteresowanie montażem
zostanie oświetlenie oraz montaż sobotę 11 marca mieszkanki sołec-
ogniwa fotowoltaicznego. Wyregu- kolektorów słonecznych jest spore -
dodaje wójt. - Cały czas spływają do twa Grudno również będą święto-
lowana i zmodernizowana zostanie wać.
także instalacja grzewcza. Koszt nas wnioski o instalacje od miesz-
kańców. - Chodzi nam głównie o integra-
całej operacji to prawie 1,2 mln zł. cję i wymianę doświadczeń - mówi
Dofinansowanie inwestycji wynosi W III etapie oprócz kolektorów
słonecznych gmina zamierza rów- Danuta Cempura, sołtys Grudna.
74%.
- Nie jest to jedyne zadanie, ja- nież wykonać instalacje fotowolta- Już po raz trzeci w Stolnie spo- - Nieczęsto mamy okazję do takich
iczne w budynkach mieszkalnych. Impreza ze smakiem wystarto- spotkań, dlatego Dzień Kobiet za-
kie gmina zamierza zrealizować tkały się mieszkanki gminy, aby
Koszt montażu urządzeń służących wspólnie świętować Dzień Kobiet. wała w sobotę 4 marca z samego wsze jest dla nas wyjątkowy. Wyda-
- zaznacza Andrzej Zieliński, wójt
gminy Papowo Biskupie. - Przygo- wytwarzaniu energii elektrycznej W organizowanej przez radę so- rana. Wszystko za sprawą festiwa- rzenie, na które serdecznie zapra-
towany został kolejny wniosek o w 70/% pokryje gmina. Pozosta- łecką i sołtys Stolna uroczystości lu wieprzowiny, który towarzyszył szam wszystkie panie, odbędzie się
dofinansowanie budowy mikroin- łe 30% leży w gestii użytkownika. udział wzięło 35 pań. Kwiaty w ich uroczystościom. Oficjalna inaugu- w naszej świetlicy wiejskiej.
stalacji - kolektorów słonecznych ręce przekazał wójt Jerzy Rabesz- racja Dnia Kobiet odbyła się jed-
służących do wytwarzania energii (MC) ko. nak o godz. 16 na sali przy Zespole (MC)
Gazeta Chełmińska . 6 marca 2017
SPORT 15

Powalczymy dalej Czas start
Młodziczki Culemenu Chełmno sięgnęły po srebrne medale siatkarskiej Ruszyły zapisy do trzeciej edycji
Lisewskiego Biegu Jaszczurczego.
trzeciej edycji wprowadziliśmy
limit 350 uczestników i jest duże
Ligi Wojewódzkiej Śpieszcie się, gdyż limit miejsc prawdopodobieństwo iż zostanie
jest ograniczony. on wypełniony.
Karol Żebrowski | fot. nadesłane W tym roku zmieniona zostanie
Nazwa wydarzenia odnosi się także trasa Lisewskiego Biegu Jasz-
oczywiście do herbu gminy Lise- czurczego. Dystans który spróbują
wo, w którym została umieszczona pokonać biegacze będzie jednak
jaszczurka na drzwiach kościoła. ciągle wynosić 10 kilometrów.
Przypomina ona o Towarzystwie - Ciągle jesteśmy w trakcie do-
Jaszczurczym, które działało na te- pracowywania konkretów. – mówi
renach powiatu chełmińskiego na Bartosz Jaworski. – Na dzień dzi-
przełomie XIV i XV wieku. siejszy mogę zapewnić, że na pewno
- Chcieliśmy upamiętnić waż- nie wyjdziemy poza granice gminy
ne dla naszego regionu historycz- Lisewo, a także iż start i meta będą
ne bractwo rycerskie – wyjaśnia się znajdować na stadionie przy uli-
Bartosz Jawoski, dyrektor biegu. cy Toruńskiej 13 w Lisewie.
– Głównym powodem zorganizo- Organizatorzy zachęcają po-
wania pierwszej edycji były jednak tencjalnych uczestników do jak
obchody 25-lecia samorządności w najszybszego zapisania się na li-
Polsce. Bieg cieszył się sporym za- stę startową. Podyktowane jest to
interesowaniem, dlatego postano- określoną liczbą wolnych miejsc,
wiliśmy iż będziemy organizować lecz nie tylko.
go cyklicznie na przełomie maja i - Tylko do 15 maja opłata star-
czerwca. towa wynosi 30 złotych – mówi
Tegoroczna edycja będzie wy- dyrektor biegu. – Później wzrośnie
jątkowa. Po raz pierwszy Lisewski ona do 40 złotych, zaś w dniu za-
Bieg Jaszczurzy został włączony do wodów czyli 10 czerwca, uczestnik
cyklu dwunastu biegów Grand Prix będzie musiał zapłacić 50 złotych,
Województwa Kujawsko-Pomor- o ile pozostaną jeszcze wolne miej-
skiego. sca na liście startowej. Mieszkańcy
- Dzięki temu wydarzenie zyska gminy Lisewo są zwolnieni z opłaty
większy zasięg i prestiż – tłumaczy startowej.
dyrektor biegu. – Przełoży się to na Więcej informacji na temat bie-
Choć radość z sukcesu jest ogrom- Przez osiem kolejnych kolejek zespół gospodyń może być poza pewno na zainteresowanie biega- gu można uzyskać na stronie in-
na, na świętowanie nie było zbyt zespoły w mini-turniejach walczy- naszym zasięgiem, ale w meczu z czy. Dotychczasowo, w dwóch po- ternetowej zapisy.maratonczykpo-
wiele czasu. Na młode zawodnicz- ły o prawo awansu do wyższej ligi. Bydgoszczą mogło stać się wszyst- przednich edycjach, łącznie pobie- miarczasu.pl/bieg-lisewo.
ki z Chełmna czeka już kolejne za- Nie można było sobie także pozwo- ko. Po bardzo dramatycznym spo- gło ponad 200 zawodników. Przy (KŻ)
danie – kwietniowe ćwierćfinały lić na słabszy dzień, gdyż najgorsza tkaniu zakończonym tie-breakiem
mistrzostw Polski. drużyna była degradowana do niż- to Culemen okazał się być lepszy.
szej ligi. Z Jokerem przegraliśmy 0:2, ale
Wszystko rozpoczęło się 22 li- - Za każdy występ były także mimo wszystko byliśmy bardzo za-
stopada 2016 roku. To właśnie wte- przyznawane punkty – dodaje Mi- dowoleni.
dy został zainaugurowany nowy łosz Szwaba. – Po ostatniej kolej- Osiągnięty rezultat daje prze-
sezon siatkarskiej Kujawsko-Po- ce fazy zasadniczej okazało się, że pustkę siatkarkom z Chełmna do
morskiej Ligi Młodziczek. Wśród mamy tyle samo punktów co trzeci ćwierćfinałów mistrzostw Polski na
dwudziestu zespołów z całego wo- w tabeli zespół z Włocławka. Do
jewództwa, znalazły się także dwie finału mogły awansować jednak szczeblu centralnym. Odbędą się
reprezentacje chełmińskiego Cule- tylko trzy drużyny. Ostatecznie ten one od 21 do 23 kwietnia. Nieznany
menu. zaszczyt przypadł nam, gdyż zano- jest jeszcze gospodarz wydarzenia,
- Pierwsze dwie kolejki ligi nie towaliśmy większą ilość zwycięstw lecz wiadomo że będzie ono roz-
były punktowane – wyjaśnia sys- w pierwszoligowych zmaganiach. grywane w województwie warmiń-
tem rozgrywek trener Culemenu, Już wtedy wiadomo było, że ze- sko-mazurskim.
Miłosz Szwaba. – Walczyliśmy w spół z Chełmna ma zapewniony - Nie pojedziemy się tam tylko
nich o rozstawienie. Rozgrywki medal w wojewódzkiej rywalizacji. przyglądać – twierdzi Miłosz Szwa-
zostały podzielone na siedem lig, Pytaniem pozostało, jakiego on bę- ba. – Przygotowujemy się bardzo
po trzy zespoły w każdej, oprócz dzie koloru? solidnie. Mogę zapewnić że zosta-
ostatniej, gdzie grały dwie drużyny. - Do Świecia pojechaliśmy wy- wimy serce na parkiecie i zrobimy
Naszej pierwszej drużynie udało się luzowani – mówi trener Culeme- wszystko, aby osiągnąć jak najlep-
dostać do najwyższej z lig. nu. –Zdawaliśmy sobie sprawę, że szy wynik.

Zostań „Aniołem”!
we wszystkich młodzieżowych ka- cówki oświatowe z naszego regionu, Zbliżający się sezon przynie-
tegoriach wiekowych nie powala na prezentując dzieciom i młodzieży sie istotną zmianę, jeżeli chodzi o
kolana. sprzęt żużlowy oraz odpowiada- struktury juniorskie pierwszego
- Już w zeszłym roku prze- jąc na wszystkie pytania dotyczące zespołu Get Well. Jako młodzieżo-
prowadzaliśmy nabór do naszej żużlowych tajników. Klubowi re- wiec nie będzie już jeździł dotych-
Czy wśród nowych adeptów „czarnego sportu” znajdą się szkółki. Niestety nikt się nie zgło- prezentanci byli już w szkołach w czasowy lider tej formacji Paweł
sił – opowiada Robert Kościecha, Złejwsi Wielkiej i Kończewicach, Przedpełski. Wśród wspomnianych
potencjalni następcy Adriana Miedzińskiego lub Pawła trener. – Wydaje mi się, że młodych a odwiedzą jeszcze Turzno, Górsk, wcześniej czterech juniorów na na-
Przedpełskiego? zawodników odstrasza ogrom pra- Łubiankę i Obrowo. stępcę popularnego „Pawełka” jest
cy związany z przygotowaniem do - Na początku swojej przygody z typowany - jako jedyny niewywo-
Karol Żebrowski sezonu czy też sprzętu. Rzeczywi- żużlem najważniejszymi czynnika- dzący się z toruńskiej szkółki, a
Wielkimi krokami zbliża się nowy zainteresowanie młodych adeptów ście tak jest, ale każdy, kto będzie mi są chęci i zaangażowanie – prze- ściągnięty przed sezonem z Leszna
potrafił podołać temu zadaniu, ma konuje prezes KST Ilona Termiń-
sezon PGE Ekstraligi. Włodarze tym sportem. Z problemem bory- - Daniel Kaczmarek. Czy taki stan
później ogromną frajdę z wyko- ska. – Podczas spotkań w szkołach
toruńskiego klubu zapowiadają kają się praktycznie wszystkie ze- nywanej w ten sposób pracy oraz dzieci poznają tylko pewną część rzeczy może niepokoić?
walkę o najwyższe cele, ale mają społy najlepszej ligi świata. Nie ina- możliwość osiągnięcia w przyszło- żużlowego rzemiosła. Każdy, kto - Myślę, że trzeba poczekać do
także plany dotyczące dalszej czej jest w Toruniu, który był kiedyś ści bardzo dobrych wyników. Kto wykaże dalsze zainteresowanie, ma pierwszych spotkań ligowych, aby
przyszłości Klubu Sportowego uznawany za prawdziwą kuźnię nie spróbuje, nigdy nie dowie się, szansę dołączyć do naszej szkółki. zobaczyć, czy Daniel rzeczywiście
Toruń. Klub rozpoczął szeroko żużlowych talentów. Obecnie w czy miałby szanse zaistnienia w tej Jako klub postaramy się zapewnić będzie najmocniejszym punktem
zakrojoną akcję rekrutacji do szeregach wicemistrzów Polski tre- dyscyplinie. najlepsze warunki do rozwoju dla juniorskiej formacji – twierdzi
szkółki żużlowej. nuje czterech juniorów, którzy po- Włodarze i sztab szkoleniowy wszystkich nowych adeptów. Nie prezes Termińska. - Cała czwórka
walczą o dwa miejsca w pierwszym klubu nie zniechęcili się niepo- ukrywam, że ważne także będzie intensywnie przygotowuje się do
Choć żużel w Polsce jest jedną składzie drużyny, a także dwóch wodzeniem poprzedniej akcji i od zaangażowanie rodziców. W obec- sezonu. Mam nadzieję, że „nasi” ju-
z najlepiej rozwijających się dyscy- zawodników szkółki nieposiada- połowy lutego ruszyli z kolejnym nych czasach w każdej młodzieżo- niorzy sprawią nam również wiele
plin, za kilka lat może mieć poważ- jących jeszcze żużlowej licencji. naborem. Tym razem zawodnicy wej dziedzinie sportu spełniają oni radości, zarówno w zbliżającym się
ne kłopoty. Chodzi o bardzo niskie Liczba sześciu reprezentantów KST wraz z trenerami odwiedzają pla- bardzo ważną rolę. sezonie, jak i w przyszłych latach.
Gazeta Chełmińska . 6 marca 2017

Related Interests