You are on page 1of 25

Y BAN NHN DN CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

TNH PH TH c lp - T do - Hnh phc

S: 15 /KH-UBND Ph Th, ngy 04 thng 01 nm 2017

K HOCH
T chc gi T Hng Vng - L hi n Hng nm inh Du - 2017

Cn c Quyt nh s 39/2001/Q-BVHTT ngy 23/8/2001 ca B trng


B Vn ho - Thng tin (nay l B Vn ha, Th thao v Du lch) v vic ban
hnh Quy ch t chc l hi; cn c n T chc gi T Hng Vng hng
nm v ng gp ngun lc trng tu, tn to Khu di tch lch s n Hng
c Th tng Chnh ph ph duyt (Vn bn s 465/TTg-KGVX, ngy 01
thng 4 nm 2009);
Cn c Ngh nh s 145/2013/N-CP ngy 29/10/2013 ca Chnh ph
quy nh v t chc ngy k nim; nghi thc trao tng, n nhn hnh thc khen
thng, danh hiu thi ua; nghi l i ngoi v n, tip khch nc ngoi;
Thc hin Thng bo kt lun s 494-TB/TU ngy 20 thng 12 nm 2016
ca Thng trc Tnh y v K hoch t chc gi T Hng Vng - L hi n
Hng nm inh Du - 2017. U ban nhn dn tnh Ph Th ban hnh K hoch
t chc gi T Hng Vng - L hi n Hng nm inh Du - 2017 nh sau:
I. MC CH, YU CU
1. Gio dc truyn thng yu nc, bit n su sc cc Vua Hng v cc bc
tin nhn c cng dng nc v gi nc; gio dc truyn thng o l Ung
nc nh ngun, cng c khi i on kt ton dn tc Vit Nam trong lao
ng sn xut, xy dng v bo v T quc; ng vin cc tng lp nhn dn
trong tnh hng hi thi ua lao ng sn xut, thc hin thng li Ngh quyt i
hi ng b tnh Ph Th ln th XVIII v i hi i biu ton quc ln th XII
ca ng.
2. Khng nh n lc, c gng ca tnh Ph Th trong vic bo tn cc gi
tr di sn vn ha trn qu hng t T, nht l di sn "Tn ngng th cng
Hng Vng Ph Th" v "Ht Xoan Ph Th"; tn vinh gi tr di sn "Tn
ngng th cng Hng Vng Ph Th" l di sn vn ha phi vt th i din
ca nhn loi; trin khai ng b cc nhim v, gii php trng tm bo tn, pht
huy gi tr di sn "Ht Xoan Ph Th" ngh t chc UNESCO a ht Xoan
Ph Th tr thnh di sn vn ha phi vt th i din ca nhn loi. Thng qua t
chc gi T Hng Vng - L hi n Hng nhm tn vinh cc gi tr vn ho
thi i Hng Vng; tip tc tuyn truyn, qung b rng ri v di sn "Tn
ngng th cng Hng Vng Ph Th" v di sn Ht Xoan Ph Th; xy

1
dng Khu di tch lch s n Hng xng tm l di tch lch s c bit cp quc
gia, xy dng thnh ph Vit Tr tr thnh thnh ph l hi v vi ci ngun dn
tc Vit Nam; thc y pht trin du lch ca tnh Ph Th.
3. T chc phn L m bo trang nghim, trng th, mang tnh cng
ng; gn cc hot ng Hi nhm tn vinh di sn "Tn ngng th cng Hng
Vng" vi cc hnh thc hot ng vui ti, lnh mnh, gio dc truyn thng,
hng v ci ngun, vn minh, an ton, tit kim; kt hp hi ho gia cc hot
ng vn ho dn gian truyn thng v hin i c sc lan ta rng ri. To iu
kin thun li nht cho ng bo v du khch v d gi T Hng Vng - L
hi n Hng nm inh Du 2017.
II. CNG TC CHUN B
1. T chc hp bo v cng tc chun b v t chc gi T Hng Vng -
L hi n Hng nm inh Du - 2017. y mnh cng tc tuyn truyn trn
cc phng tin thng tin i chng Trung ng, ca tnh trc, trong v sau
thi gian t chc gi T, v hai di sn "Tn ngng th cng Hng Vng Ph
Th" v ''Ht Xoan Ph Th'' l di sn vn ha phi vt th ca nhn loi.
Tuyn truyn v thi k dng nc ca cc Vua Hng, ngha ca ngy
gi T v v cc L hi vn ha dn gian truyn thng lin quan n Thi i
Hng Vng nng cao hn na gi tr ca "Tn ngng th cng Hng
Vng" v ni th t T tin thing ling ca dn tc Vit Nam trc ton th
gii; tuyn truyn, vn ng cc tng lp nhn dn trong v ngoi nc tham gia
cng c xy dng, tn to Khu di tch lch s n Hng.
2. Xy dng phng n m bo an ninh trt t, an ton, phng chng
chy n, kim tra v sinh an ton thc phm; phng n chng n, tc ti khu
vc Cng n Chnh sau L dng hng tng nim cc Vua Hng ngy 10/3,
ng thi c cc phng n cu h, cu nn, ng ph kp thi trong mi tnh
hung khi c s c xy ra, m bo an ton cho nhn dn v d gi T.
3. T chc cc hot ng tuyn truyn trc quan m nt ti Di tch lch s
n Hng, Thnh ph Vit Tr v trung tm cc huyn, th trong tnh nhm
qung b hnh nh ht Xoan, Tn ngng th cng Hng Vng v gi T Hng
Vng - L hi n Hng nm inh Du - 2017.
4. Quy hoch, sp xp cc a im bn hng phc v l hi v cc hot
ng dch v; b tr thm lc lng hng dn ng bo v d l hi.
5. Kim tra, duy tu sa cha kp thi cc cng trnh; cc tuyn ng ni
b, cc cng trnh cng cng, nh v sinh; h thng in, nc; b sung bin ch
dn; trang tr thm hoa, cy cnh, c ti cc khu vc trung tm to im nhn
cnh quan v m bo cng tc v sinh mi trng trong khu vc n Hng
trc, trong v sau thi gian t chc l hi.
2
III. NI DUNG T CHC CC HOT NG L HI
1. Quy m, thi gian v a im t chc cc hot ng l hi
1.1. Quy m
Nm inh Du - 2017 l nm l, gi T Hng Vng - L hi n Hng
do U ban nhn dn tnh Ph Th ch tr v c s tham gia ca 4 tnh, thnh
ph: d kin thnh ph H Ni, tnh Thi Bnh, Bnh Phc, Bn Tre theo n
T chc Gi T Hng Vng hng nm c Th tng Chnh ph ph
duyt. Cc hot ng phn L v Hi c t chc trang trng, thnh knh v
tit kim (UBND tnh Ph Th s t chc hi ngh vi cc tnh bn thng
nht ni dung tham gia t chc gi T nm inh Du - 2017, sau khi cc tnh
c kin chnh thc xc nhn tham gia).
1.2. Thi gian
Cc hot ng phn L v phn Hi trong gi T Hng Vng - L hi
n Hng nm inh Du - 2017 c t chc trong 06 ngy, t ngy 01 n
ngy 06 thng 4 nm 2017 (tc ngy 05 n ngy 10 thng 3 nm inh Du).
1.3. a im t chc cc hot ng
Gi T Hng Vng - L hi n Hng nm inh Du - 2017 c t
chc trong phm vi Khu di tch lch s n Hng, thnh ph Vit Tr v cc x,
phng vng ven n Hng; cc di tch th Hng Vng v cc danh nhn,
danh tng thi Hng Vng trn a bn ton tnh Ph Th, trong trung tm
l Khu di tch lch s n Hng v thnh ph Vit Tr.
2. Phn L
2.1. Phn l do Thnh ph Vit Tr v Ban T chc gi T Hng Vng
- L hi n Hng nm inh Du 2017 thc hin:
a. L dng hng tng nim Cc Vua Hng do thnh ph Vit Tr t chc:
- Thi gian: T 6 gi 30 - 7 gi 30, ngy 31 thng 3 nm 2017 (tc ngy
4/3 nm inh Du).
- Ni dung: T chc L dng hng tng nim cc Vua Hng v rc
kiu l vt.
- Thnh phn d l: Thng trc Thnh u, Hi ng nhn dn, U ban
nhn dn, U ban Mt trn T quc thnh ph Vit Tr; cc ng ch nguyn
lnh o thnh ph Vit Tr; i din mt s c quan, n v, doanh nghip v
cc x, phng trn a bn thnh ph. i biu tnh mi i din lnh o:
Khu di tch lch s n Hng; S Vn ho, Th thao v Du lch d L (Lu :
trong L dng hng khng s dng trang phc Ch l);
b. L gi c Quc T Lc Long Qun do Ban T chc gi T Hng
Vng nm inh Du - 2017 t chc:

3
- Thi gian: T 6 gi 00 pht - 7 gi 45 pht, ngy 02 thng 4 nm 2017
(tc ngy 06 thng 3 nm inh Du ).
- a im: n th c Quc T Lc Long Qun - Di tch lch s n Hng.
- Ni dung:
T 6 gi 00 pht - 7 gi 00 pht: X Chu Ha (thnh ph Vit Tr) t chc
rc kiu l vt v T ti n c Quc T Lc Long Qun.
- Thnh phn d l: i din lnh o Khu Di tch lch s n Hng, S
Vn ho, Th thao v Du lch, Thnh ph Vit Tr, Lnh o cc x, phng
vng ven Di tch lch s n Hng.
T 7 gi 00 pht - 7 gi 45 pht: Tnh Ph Th t chc L dng hng
Quc T Lc Long Qun.
- Thnh phn d l dng hng: Ban Thng v Tnh u, Thng trc
HND, UBND, UBMTTQ tnh Ph Th; Lnh o on i biu Quc hi
tnh; i din lnh o cc s, ban, ngnh, on th ca tnh; Cc thnh vin
Ban T chc gi T Hng Vng - L hi n Hng nm 2017; Lnh o 13
huyn, th, thnh trong tnh; Lnh o cc x, phng vng ven Di tch lch s
n Hng.
(L gi c Quc T Lc Long Qun c kch bn ring).
c. L dng hng tng nim T Mu u C do Ban T chc gi T Hng
Vng nm inh Du - 2017 t chc:
- Thi gian: T 8 gi 15 pht - 9 gi 30 pht, ngy 02 thng 4 nm 2017
(tc ngy 06 thng 3 nm inh Du).
- a im: n th T Mu u C - Khu di tch lch s n Hng.
- Thnh phn d l dng hng: Nh thnh phn d L gi c Quc T
Lc Long Qun.
- Ni dung: T chc L dng hng T Mu u C.
(L dng hng T Mu u C c kch bn ring).
d. Rc kiu v n Hng: Gm cc x, phng, th trn vng ven Di tch:
x Hy Cng, Chu Ha, Hng L, Kim c, phng Vn Ph (thnh ph Vit
Tr), x Tin Kin, th trn Hng Sn, (huyn Lm Thao) v cc x, phng th
trn thuc Thnh ph Vit Tr, huyn Lm Thao v Ph Ninh ch ng chun b.
Ban T chc khuyn khch cc x, phng, th trn thuc Thnh ph Vit
Tr, huyn Lm Thao v Ph Ninh nu c nguyn vng tham gia rc kiu, ch
ng ng k vi Ban T chc gi T Hng Vng - L hi n Hng nm
2017 trc ngy 10/3/2017 c Ban T chc Gi T sp xp v thi gian,
to iu kin v an ninh, trt t v h tr mt phn kinh ph cho cc n v tham
gia rc kiu.

4
- Thi gian t chc: T 7 gi 00, ngy 04 thng 4 nm 2017 (tc ngy 08
thng 3 nm inh Du).
- a im: Di tch lch s n Hng.
2.2. L gi T Hng Vng nm inh Du - 2017 do tnh Ph Th t
chc (c truyn hnh v pht thanh trc tip trn sng ca i Pht thanh -
Truyn hnh tnh Ph Th v tip sng trn cc i truyn hnh trung ng, cc
tnh, thnh).
- Thi gian t chc nghi l dng hng ti n Thng: T 6 gi 30
pht, ngy 06 thng 4 nm 2017 (tc ngy 10 thng 3 nm inh Du).
- a im tp kt i biu: Trung tm hi ngh tnh v Sn Trung tm l
hi n Hng.
- Qu trnh hnh l bt u t 6 gi 00 ti Sn Trung tm l hi n Hng
ln n Thng t chc l dng hng, sau t vng hoa, thp hng ti lng
Hng Vng v dng hoa trc bc ph iu c hnh tngBc H ni chuyn
vi cn b, chin s i on qun tin phong (c kch bn c th ring).
- Thnh phn i biu mi d L dng hng tng nim cc vua Hng:
+ Lnh o ng, Nh nc, U ban Trung ng Mt trn T quc Vit
Nam, Vn phng Trung ng ng, Vn phng Quc hi, Vn phng Ch tch
nc, Vn phng Chnh ph, B Vn ho, Th thao v Du lch, B Ngoi giao;
i biu i din mt s ban, b, ngnh trung ng, U ban v ngi Vit
Nam nc ngoi; Cc Vn ho c s, Cc Di sn vn ho, Tng cc Du lch,
Vin Vn ha Ngh thut Vit Nam, Lin hip cc t chc hu ngh Vit Nam,
B T lnh Bo v Lng Ch tch H Ch Minh, Khu di tch Ch tch H Ch
Minh ti Ph Ch tch, B T lnh Qun khu II; i biu cc tnh: Vnh Phc,
Yn Bi, Tuyn Quang, Lo Cai, Ha Bnh, Sn La; i din lnh o Thng
trc Tnh y, HND, UBND tnh, S Vn ha, Th thao v Du lch ca thnh
ph H Ni, tnh Thi Bnh, Bnh Phc, Bn Tre tham gia t chc gi T Hng
Vng nm 2017; cc ng ch lnh o qu Ph Th hin ang cng tc ti cc
c quan Trung ng v cc tnh, thnh (mi cc ng ch gi chc v t Th
trng hoc tng ng v cc ng ch c qun hm cp tng trong lc
lng v trang); i din lnh o Cng ty TNHH MTV Ha cht 21 (B Quc
phng) v mt s n v tiu biu tham gia cng c tu b, tn to Di tch lch
s n Hng.
+ Ban Thng v Tnh u, Thng trc Hi ng nhn dn, U ban nhn
dn, U ban Mt trn T quc tnh; Lnh o on i biu Quc hi tnh; cc
ng ch nguyn U vin Ban Thng v Tnh u, Ch tch, Ph Ch tch Hi
ng nhn dn, U ban nhn dn tnh; lnh o cc s, ban, ngnh, on th ca
tnh; thnh vin Ban T chc Gi T Hng Vng - L hi n Hng nm
5
2017; thng trc cc huyn, thnh, th u, ng b trc thuc Tnh u; ng
u, U ban nhn dn, U ban Mt trn T quc cc x: Hy Cng, Chu Ho,
Thanh nh, Kim c v phng Vn Ph (thnh ph Vit Tr), x Tin Kin,
Th trn Hng Sn (huyn Lm Thao), x Ph Ninh (huyn Ph Ninh), (d kin
khong 400 i biu).
- Trang phc l:
+ Ch l mc trang phc l: m, o mu hng ta sm, qun trng ( c
B Vn ha, Th thao v Du lch thng nht)
+ Lnh o B Vn ho, Th thao v Du lch; cc ng ch U vin Ban
Thng v Tnh u, Thng trc U ban nhn dn tnh; i din lnh o cc
tnh tham gia t chc gi T nm 2017 mc trang phc l: m, o mu hng ta,
qun trng.
+ Cc thnh vin Ban T chc Gi T Hng Vng nm 2017, Ch tch
U ban nhn dn cc x vng ven Di tch lch s n Hng mc trang phc l:
m, o la mu xanh, qun trng.
- Nhc hnh l v nhc l: c B Vn ho, Th thao v Du lch ph
duyt ( s dng trong gi T Hng Vng nm 2016).
2.3. L dng hng ti cc di tch th Hng Vng v cc danh nhn,
danh tng thi Hng Vng trn a bn tnh Ph Th
Cc a phng ni c n th Hng Vng v cc danh nhn, danh tng
thi Hng Vng t chc l dng hng tng nim cc Vua Hng cng thi
gian tnh Ph Th t chc dng hng ti n Thng, ni Ngha Lnh, Khu di
tch lch s n Hng (t 6 gi 30 pht ngy 10/3 nm inh Du). Cp u,
chnh quyn a phng cng nhn dn t chc l dng hng theo nghi l
truyn thng v hng dn ca S Vn ha, Th thao v Du lch (S Vn ha
Th thao v Du lch c hng dn c th bng vn bn).
3. T chc cc hot ng hi
Cc hot ng hi trong Gi T Hng Vng - L hi n Hng nm inh
Du - 2017 c t chc ti thnh ph Vit Tr, Khu di tch lch s n Hng
trong tp trung ch yu ti Khu di tch lch s n Hng. C th nh sau:
a, Ti Khu di tch lch s n Hng:
- T chc rc kiu ca cc x, phng, th trn v n Hng:
+ Ngy 31 thng 3 nm 2017 (tc ngy 4/3 nm inh Du): x Hy Cng,
thnh ph Vit Tr rc kiu l vt trong L dng hng tng nim Cc Vua
Hng ca thnh ph Vit Tr;
+ Ngy 02 thng 4 nm 2017 (tc ngy 6/3 nm inh Du): x Chu Ha
rc kiu trong L gi c Quc T Lc Long Qun.

6
+ Ngy 04 thng 4 nm 2017 (tc ngy 08/3 nm inh Du): Rc kiu v
n Hng ca cc x, phng, th trn vng ven Di tch: x Hy Cng, Chu
Ha, Hng L, Kim c, phng Vn Ph (thnh ph Vit Tr), x Tin Kin,
th trn Hng Sn, (huyn Lm Thao) v cc x, phng th trn thuc Thnh
ph Vit Tr, huyn Lm Thao v Ph Ninh.
+ Ngy 06 thng 4 nm 2017 (tc ngy 10/3 nm inh Du): x Hy
Cng rc kiu l vt trong L gi T Hng Vng.
- T chc trng by: Cc t liu nh, hin vt ca ng bo c nc cung
tin n Hng; Mu phc tho " tng thit k kin trc Thp Hng Vng
ln th hai - Khu Di tch lch s n Hng" xin kin nhn dn ti Nh trng
by cc tc phm ngh thut - Di tch lch s n Hng.
- T chc trng by, gii thiu cc loi Phong lan ti Nh trng by phong lan;
- T chc Hi tri vn ha: Dng tri vn ha, trnh din Din xng dn
gian, biu din Vn ngh qun chng, trng by, gii thiu sn phm c trng,
qung b du lch.
- T chc Lin hoan vn ngh qun chng, Ht Xoan v dn ca Ph Th.
- T chc Hi thi gi, nu bnh chng v gi bnh giy tnh Ph Th m rng
ln th V.
- T chc biu din ngh thut chuyn nghip ca cc tnh, thnh ph tham gia
gi t Hng Vng - L hi n Hng phc v ng bo v d l hi.
- T chc gian trng by, gii thiu, qung b du lch Ph Th v trng by cc
tc phm nh p Ph Th.
- T chc cc hot ng th dc, th thao v tr chi dn gian truyn thng:
bng chuyn nam, c tng, vt dn tc, y gy, bn n ca cc huyn, th, thnh
trong tnh;
- T chc ma ri nc (nu cc thnh ph H Ni v tnh Thi Bnh tham gia).
b, Ti thnh ph Vit Tr:
- T chc L hi ng ph ti thnh ph Vit Tr t 18 gi 00, ngy 01
thng 4 nm 2017 (tc ngy 5/3 inh Du);
- T chc Chng trnh ngh thut cho mng L hi n Hng nm inh
Du - 2017 vo 20 gi 00, ngy 01 thng 4 nm 2017 (tc ngy 5/3 nm inh
Du) ti Sn khu Qung trng H Cng vin Vn Lang(Chng trnh c s
tham gia ca cc tnh, thnh ph tham gia t chc Gi T Hng Vng - L hi
n Hng nm inh Du 2017).
- T chc bn pho hoa tm cao vo hi 21 gi 30, ngy 01 thng 4 nm
2017 (tc ngy 5/3 nm inh Du) ti b h cng vin Vn Lang, thnh ph
Vit Tr (sau chng trnh ngh thut).

7
- T chc Hi thi bi Chi Vit Tr m rng trn h Cng vin Vn Lang
vo 7 gi 30 pht, ngy 01 thng 4 nm 2017 (tc ngy 05/3 nm inh Du).
- T chc trng by: T liu nh, hin vt v "Tn ngng th cng Hng
Vng xa v nay"; C vt Vn Lang; T liu, hin vt ti Bo tng Hng
Vng - thnh ph Vit Tr.
- T chc biu din ngh thut chuyn nghip ca cc tnh, thnh ph tham gia
gi t Hng Vng - L hi n Hng phc v ng bo v d l hi.
- T chc: Trin lm sch, bo, t liu v trng by gii thiu sch, n
phm,... gn vi k nim ngy sch Vit Nam nm 2017 ti Th vin tnh;
Chiu phim phc v nhn dn ti cc rp trn a bn thnh ph Vit Tr.
- T chc trnh din Ht Xoan lng c gn vi im du lch di sn vn ha
ti Miu Li Ln, x Kim c; nh Hng L, x Hng L; nh An Thi x
Phng Lu; trng by t liu v Di sn ht Xoan ti miu Li Ln, x Kim c,
thnh ph Vit Tr.
- T chc Lin hoan ht Xoan thanh, thiu nhi thnh ph Vit Tr.
- T chc "Trin lm nh p du lch v nh ngh thut v qu hng, con
ngi Ph Th - 2017 ti b h Cng vin Vn Lang.
- T chc L hi bi Chi truyn thng trn sng L, a phn phng
Bch Hc vo ngy 05 thng 4 nm 2017 (tc ngy 9/3 nm inh Du).
- T chc cc hot ng th thao: Gii bng cc cu lc b tnh Ph Th
tranh cp Hng Vng ln th IV; Gii bng chuyn cc i mnh ton quc tranh
cp Hng Vng nm 2017; Gii qun vt Hu ngh Hng Vng ln th 12.
- T chc hi ch Hng Vng nm 2017, t ngy 31/3 n 6/4/2017 (tc
ngy 04 - 10/3 nm inh Du).
IV. T CHC THC HIN
1. Thnh lp Ban T chc Gi T Hng Vng - L hi n Hng
nm inh Du - 2017 (sau y gi l Ban T chc).
Ban T chc do Ph Ch tch U ban nhn dn tnh lm Trng ban; cc
Ph Trng ban l Gim c Khu di tch lch s n Hng (Thng trc Ban t
chc), Gim c S Vn ho, Th thao v Du lch v lnh o Cng an tnh; cc
thnh vin l i din lnh o cc s, ngnh: S Vn ha, Th thao v Du lch,
Khu di tch lch s n Hng, Vn phng U ban nhn dn tnh, Cng an tnh,
B Ch huy Qun s tnh, S Lao ng -Thng binh v X hi, S Cng
Thng, S Ti chnh, S Y t, S Giao thng vn ti, S Ti nguyn v Mi
trng, S Nng nghip v Pht trin nng thn, S Thng tin v Truyn thng,
S Ni v (Ban Tn gio), Cc Thu tnh, Bo Ph Th, i Pht thanh -
Truyn hnh tnh, Tnh on Thanh nin, Ban Bo v sc kho cn b tnh, Hi
Lin hip Vn hc - Ngh thut tnh, U ban nhn dn thnh ph Vit Tr, Cng
8
ty in lc Ph Th, U ban nhn dn cc x: Hy Cng, Chu Ho (thnh ph
Vit Tr). Mi lnh o i din B T lnh Qun khu II, Ban Tuyn gio Tnh
u, Thng trc U ban Mt trn T quc tnh tham gia Ban t chc.
- Ban t chc c con du ring iu hnh cc hot ng l hi (s dng
con du ca Ban t chc gi T Hng Vng nhng nm trc).
- Ban T chc thnh lp B phn thng trc gm lnh o: Khu di tch
lch s n Hng, S Vn ho, Th thao v Du lch, Cng an tnh, B Ch huy
Qun s tnh, S Lao ng Thng binh v X hi, S Thng tin v Truyn
thng, S Ni v (Ban Tn gio) v U ban nhn dn thnh ph Vit Tr, U
ban nhn dn x Hy Cng v Chu Ha gii quyt nhng cng vic c th t
khi bt u n khi kt thc gi T.
- Thnh lp 3 Tiu ban gm: Tiu ban Ni dung, Nghi l - L tn, Ti
chnh - Hu cn; Tiu ban An ninh - Trt t, An ton v qun l th trng; Tiu
ban Tuyn truyn.
- Thnh lp 03 i Kim tra lin ngnh (do cn b Cng an tnh lm i
trng) gip Ban T chc duy tr vic thc hin ni quy, quy ch ti l hi.
- Thnh lp 01 i cng tc lin ngnh thanh tra, kim tra cc hot
ng vn ha, dch v vn ha ti thnh ph Vit Tr, Di tch lch s n Hng
trong thi gian t chc l hi (do S Vn ha, Th thao v Du lch thnh lp v
ch o);
- Thnh lp 02 i kim tra gm cc lc lng c lin quan ca Khu di
tch lch s n Hng kim tra, chn chnh, x l thng xuyn cc vi phm
ca cc t chc c nhn trong phm vi Khu di tch (do Khu di tch lch s n
Hng thnh lp v ch o trc tip, trong 01 i c thnh lp ngay sau
dp Tt nguyn n inh Du - 2017 trin khai thc hin cc nhim v).
Gim c Khu di tch lch s n Hng - Ph Trng ban Thng trc Ban
T chc gi T Hng Vng - l hi n Hng nm inh Du - 2017 ph trch
B phn Thng trc v ch o hot ng ca cc i Kim tra lin ngnh.
2. Phn cng nhim v
2.1. Khu di tch lch s n Hng
- Ch tr xy dng Kch bn: L gi c Quc T Lc Long Qun, L
dng hng T Mu u C ngy 6/3 nm inh Du; L dng hng tng
nim Cc Vua Hng ngy 10/3 nm inh Du trnh UBND tnh ph duyt t
chc thc hin; phi hp vi S Vn ho, Th thao v Du lch xy dng chng
trnh chi tit cc hot ng vn ha ngh thut, th thao phc v gi T trnh
UBND tnh ph duyt t chc thc hin;
- Phi hp vi Vn phng UBND tnh, S Vn ha Th thao v Du lch,
Cng an tnh, B Ch huy Qun s tnh v cc n v lin quan lp danh sch i
9
biu bo co Trng Ban T chc ph duyt danh sch i biu d cc ni
dung, chng trnh: L gi Quc T Lc Long Qun, L dng hng T Mu
u C ngy 6/3 nm inh Du, L dng hng tng nim Cc Vua Hng ngy
10/3 inh Du theo k hoch v cc ni dung khc khi c yu cu.
- Phi hp vi S Vn ha, Th thao v Du lch t chc cc hot ng vn
ha, th thao, du lch ti Khu di tch lch s n Hng. Phi hp vi S Vn ha
Th thao H Ni, S Vn ha Th thao v Du lch Thi Bnh t chc ma ri
nc nu cc tnh, thnh ph c ng k tham gia biu din.
- Ch tr, phi hp vi S Vn ho, Th thao v Du lch t chc L gi
Quc T Lc Long Qun; L dng hng T Mu u C ngy 6/3 nm inh
Du; L gi T Hng Vng ngy 10/3 nm inh Du; Ch tr, phi hp vi S
Vn ho, Th thao v Du lch, thnh ph Vit Tr chun b i T, tp luyn v
t chc T trong L gi Quc T Lc Long Qun.
- Ch tr, phi hp vi thnh ph Vit Tr hng dn v t chc cho cc
x, phng rc kiu v n Hng, c th:
+ Ngy 02 thng 4 nm 2017 (tc ngy 6/3 nm inh Du): x Chu Ha
rc kiu trong L gi c Quc T Lc Long Qun.
+ Ngy 06 thng 4 nm 2017 (tc ngy 10/3 nm inh Du): x Hy
Cng, thnh ph Vit Tr rc kiu l vt trong L gi T Hng Vng.
- Ch tr, phi hp vi thnh ph Vit Tr, huyn Lm Thao, huyn Ph
Ninh t chc rc kiu ca cc x Hy Cng, Chu Ha, Hng L, Kim c,
phng Vn Ph (thnh ph Vit Tr), x Tin Kin, th trn Hng Sn, (huyn
Lm Thao) v cc x, phng th trn thuc Thnh ph Vit Tr, huyn Lm
Thao v Ph Ninh v n Hng vo ngy 8/3 nm inh Du.
- T chc n tip, phc v chu o cc on i biu l lnh o ng,
Nh nc, cc b, ngnh Trung ng, cc tnh, thnh ph v thm ving n
Hng v trng cy lu nim ti Di tch lch s n Hng.
- Ch tr, t chc trng by: Cc t liu nh, hin vt ca ng bo c
nc cung tin n Hng; Mu phc tho " tng thit k kin trc Thp
Hng Vng ln th hai - Khu Di tch lch s n Hng" xin kin nhn dn
ti Nh trng by cc tc phm ngh thut - Di tch lch s n Hng.
- Ch tr, t chc trng by, gii thiu cc loi Phong lan ti Nh trng by
phong lan phc v khch tham quan.
- Phi hp vi S Vn ha, Th thao v Du lch t chc tip nhn v dng
l vt ca cc tnh t gii Nht trong Hi thi gi, nu bnh chng, gi bnh giy
nm 2016 dng ln cc Vua Hng.

10
- Phi hp vi Vn phng UBND tnh d kin danh sch i biu cc n
v tiu biu tham gia cng c tu b n Hng d L gi T Hng Vng ngy
10/3 inh Du v cc hot ng khc theo k hoch.
- T chc tuyn truyn trc quan m nt nhm qung b hnh nh "Tn
ngng th cng Hng Vng Ph Th" , "Ht Xoan Ph Th" v gi T
Hng Vng - L hi n Hng nm inh Du - 2017 ti khu vc Khu di tch
lch s n Hng.
- Nhn bin lai, n ch thu t Cc thu tnh cp pht cho cc n v
tham gia thu ph, l ph trong l hi v chu trch nhim thanh, quyt ton theo
quy nh.
- T chc lc lng trng gi xe my, xe p ca nhn dn v d l hi.
- Ch tr, chu trch nhim tip nhn th tc cp php v qun l hot ng
chp nh trong phm vi Di tch lch s n Hng trong thi gian din ra l hi.
- Thnh lp 02 i kim tra gm cc lc lng c lin quan ca Khu di tch
lch s n Hng kim tra, chn chnh, x l thng xuyn cc vi phm ca
cc t chc c nhn trong phm vi di tch (trong 01 i c thnh lp ngay
sau dp Tt nguyn n inh Du - 2017 trin khai thc hin cc nhim v).
- Ch tr, phi hp vi UBND thnh ph Vit Tr, UBND x Hy Cng,
Chu Ha b tr, sp xp cc khu vc bn hng theo quy hoch v trng gi xe
my ti cc a im do Ban T chc quy nh; sp xp cc v tr cho cc c
quan, n v tham gia phc v l hi m bo hp l, thun li v ph hp vi
cnh quan chung trong di tch; quy hoch, sp xp cc v tr cho cc t chc, c
nhn t chc cc hot ng dch v trong thi gian t chc l hi.
- Phi hp vi Cng an tnh, B Ch huy Qun s tnh, S Y t v cc n
v lin quan kho st v b tr cc li thot him ti khu vc ni Ngha Lnh
trong thi gian t chc l hi; trin khai, thc hin phng n chng n tc c
bit ti khu vc Cng n trong ngy 10/3 m lch;
- Phi hp vi S Cng thng, S Ti chnh v cc c quan chc nng
trin khai v qun l vic nim yt gi hng ho trong khu vc di tch; t chc
cc hot ng dch v - du lch phc v ng bo v d l hi.
- T chc thu ph, l ph mt s hot ng ti Khu di tch lch s n Hng
theo quy nh hin hnh; chun b y phiu ghi cng c v t chc tip
nhn cng c tu b Di tch lch s n Hng ca cc tp th, c nhn trong,
ngoi nc v tng hp thng bo trn cc phng tin thng tin.
- Kim tra, sa cha h thng cung cp nc sch, h thng in chiu
sng, cc cng trnh cng cng, nh v sinh; thu gom v vn chuyn rc thi v
ni quy nh, m bo v sinh mi trng trong Di tch trc, trong v sau l
hi; kim tra sa cha cc tuyn ng ni b trong Di tch; kim tra v lp t
11
b sung bin ch dn, hng dn (c ln) trn cc tuyn ng vo di tch; bin
bo ti nhng khu vc nguy him; t chc chnh trang, trng b sung hoa, cy
cnh ti cc khun vin to im nhn trong khu vc di tch;
- Chun b tng m, loa ti n Quc T Lc Long Qun v n T Mu
u C ngy 02 thng 4 nm 2017 (tc ngy 6/3 inh Du); khu vc n
Thng, bc ph iu phc v L dng hng ngy 06 thng 4 nm 2017 (tc
ngy 10/3 inh Du);
- Tng hp d ton kinh ph ca cc n v tham gia t chc cc hot ng
gi T thng qua S Ti chnh thm nh, trnh UBND tnh ph duyt.
- Thc hin cc nhim v khc khi c UBND tnh v Ban T chc phn cng.
2.2. S Vn ho, Th thao v Du lch
- Ch tr, phi hp vi cc n v lin quan xy dng k hoch, ch t
chc Chng trnh ngh thut cho mng L hi n Hng nm inh Du -
2017 vo 20 gi 00, ngy 01 thng 4 nm 2017 (tc ngy 5/3 nm inh Du)
ti Sn khu Qung trng H cng vin Vn Lang c s tham gia ca cc on
ngh thut ca 04 tnh tham gia t chc gi T nm 2017 bo co UBND tnh v
t chc thc hin.
- Ch tr, phi hp vi Khu Di tch lch s n Hng, cc n v c lin
quan xy dng Chng trnh chi tit cc hot ng vn ha ngh thut, th thao
phc v gi T trnh UBND tnh ph duyt.
- Ch tr xy dng k hoch v t chc cc hot ng: T chc Hi tri
vn ha v hng dn cc huyn, th, thnh trong tnh t chc cc hot ng
biu din ngh thut, trng by sn vt v m thc v gii thiu bn sc vn ha
ca cc dn tc tnh Ph Th ti tri; biu din ca cc n v ngh thut phc v
ng bo v d L hi; t chc thi u bng chuyn, c tng, vt dn tc, y
gy v bn n ca 13 huyn, th, thnh trong tnh phc v nhn dn v d l hi.
- Phi hp vi Khu di tch lch s n Hng, cc ngnh c lin quan t
chc L gi T Hng Vng ngy 10/3 nm inh Du; t chc i nhc l phc
v l T ti n Lc Long Qun ngy 6/3 nm inh Du v L dng hng ngy
10/3 nm inh Du; ly s o, may b sung trang phc l cho cc thnh phn
mc trang phc l theo quy nh.
- T chc Hi thi gi, nu bnh chng, gi bnh giy tnh Ph Th m
rng ln th V trong thi gian t chc gi T.
- Ch tr, phi hp vi S Vn ho, Th thao v Du lch cc tnh tham gia t
chc gi T nm 2017 t chc hot ng ngh thut trong thi gian t chc gi
T; ch ng lin h v mi cc on ngh thut ma ri nc ca Thnh ph
H Ni, tnh Thi Bnh tham gia biu din phc v l hi. Phi hp vi S Vn

12
ha Th thao H Ni, S Vn ha Th thao v Du lch Thi Bnh t chc
ma ri nc nu cc tnh, thnh ph c ng k tham gia biu din.
- T chc: T liu nh, hin vt v "Tn ngng th cng Hng Vng
xa v nay"; C vt Vn Lang; T liu, hin vt ti Bo tng Hng Vng -
thnh ph Vit Tr; Chiu phim phc v nhn dn ti cc rp trn a bn thnh
ph Vit Tr. Phi hp vi S Thng tin v Truyn thng t chc Trin lm
sch, bo, t liu v trng by gii thiu sch, n phm,.. gn vi k nim ngy
sch Vit Nam nm 2017 ti Th vin tnh;
- Phi hp vi UBND thnh ph Vit Tr: T chc L hi ng ph ti
thnh ph Vit Tr t 18 gi 00, ngy 01 thng 4 nm 2017 (tc ngy 5/3 inh
Du); Ch tr phi hp vi UBND thnh ph Vit Tr t chc trnh din Ht
Xoan lng c ti nh Tht, miu Li Ln (x Kim c); nh Hng L (x
Hng L); nh An Thi (x Phng Lu), thnh ph Vit Tr.
- Phi hp vi UBND thnh ph Vit Tr t chc chng trnh ht Xoan
phc v nhn dn trong thi gian t chc L hi; Lin hoan ht Xoan thanh,
thiu nhi thnh ph ti Bo tng Hng Vng - thnh ph Vit Tr; Hi thi bi
Chi Vit Tr (m rng) ti H Cng vin Vn Lang.
- Phi hp vi Hi Lin hip Vn hc Ngh thut tnh t chc "Trin lm
nh p du lch v nh ngh thut v qu hng, con ngi Ph Th - 2017 ti
b h Cng vin Vn Lang.
- Ch tr t chc gii bng cc cu lc b tnh Ph Th tranh cp Hng
Vng ln th IV nm 2017; Gii bng chuyn cc i mnh tranh cp Hng
Vng nm 2017; phi hp vi Cng an tnh t chc Gii qun vt Hu ngh
Hng Vng ln th 12.
- Phi hp vi Vn phng UBND tnh d kin danh sch i biu d L
gi T Hng Vng ngy 10/3 inh Du v cc hot ng khc theo k hoch.
- Ch tr t chc gian trng by, gii thiu, qung b du lch Ph Th v
trng by cc tc phm nh p Ph Th.
- Ch tr, phi hp vi thnh ph Vit Tr, cc n v lin quan cng b City
tour Vit Tr (D kin chng trnh du lch trong 1 ngy ti thnh ph Vit Tr gm:
n Hng - Miu Li Ln - nh Hng L - Bo tng Hng Vng - Vincom).
- Xy dng cc tua, tuyn du lch thm n Hng v d gi T Hng
Vng nm inh Du - 2017, kt hp thm quan cc a im du lch trong tnh
gi n cc doanh nghip l hnh, c bit l cc Cng ty du lch l hnh ti H
Ni v cc tnh theo Chng trnh hp tc pht trin du lch ca 8 tnh Ty Bc
m rng.

13
- Thnh lp i cng tc lin ngnh kim tra, x l cc hot ng vn ho,
dch v vn ho, qung co tri php trn a bn thnh ph Vit Tr v trong
khu vc l hi.
- Ch tr, phi hp vi Khu di tch lch s n Hng, Thnh ph Vit Tr
t chc cp giy php v qun l cht ch cc hot ng vn ho, dch v vn
ho, qung co trn a bn thnh ph Vit Tr v Di tch lch s n Hng (tr
dch v chp nh ti Khu di tch lch s n Hng).
- Ch o v hng dn tuyn truyn trc quan m nt bng pan hnh
nh, p phch, bng zn, treo c..vv trn a bn thnh ph Vit Tr v trung tm
cc huyn, th trong tnh nhm qung b hnh nh "Tn ngng th cng Hng
Vng Ph Th", "Ht Xoan Ph Th", v gi T Hng Vng nm 2017.
- Ch tr, phi hp vi B Ch huy Qun s tnh tham mu UBND tnh c
vn bn gi B Vn ha, Th thao v Du lch bo co Th tng Chnh ph
ng cho tnh Ph Th bn pho hoa tm cao ti ti b h cng vin Vn
Lang, thnh ph Vit Tr vo hi 21 gi 30 pht, ngy 01 thng 4 nm 2017 (tc
ngy 5/3 nm inh Du), sau chng trnh ngh thut.
- Phi hp vi Khu di tch lch s n Hng, UBND thnh ph Vit Tr
luyn tp v t chc T ti n Quc T Lc Long Qun ngy 6/3 nm inh
Du theo kch bn, m nhc c ph duyt v a vo s dng t nm
2016;
- Chun b tng m, loa ti sn Trung tm l hi phc v xp hng, tp kt i
biu sng ngy 10/3 nm inh Du.
- Ban hnh vn bn hng dn cc huyn, th, thnh trong tnh ni c di
tch th Hng Vng, cc danh nhn, danh tng thi Hng Vng thc hin
chun ho trong vic t chc l dng hng vo sng ngy 10/3 nm inh Du;
t chc cc hot ng vn ho dn gian truyn thng ti cc di tch trong thi
gian t chc gi T.
- In t gp gii thiu Chng trnh tng th cc hot ng phc v gi T
Hng Vng - L hi n Hng nm inh Du 2017 phc v hp bo v tuyn
truyn, gii thiu cho i biu cc tnh tham gia gp gi v nhn dn tham d.
- Phi hp cht ch vi Hng hng khng Quc gia Vit Nam (Vietnam
Airlines) y mnh cc hot ng tuyn truyn v di sn "Tn ngng th cng
Hng Vng Ph Th", "Ht Xoan Ph Th", ngy Gi T Hng Vng v
thu ht ku gi u t, ng thi trin khai cc ni dung cam kt vi tnh Ph
Th trong t chc cc hot ng vn ho, th thao.
- Thc hin cc nhim v khc khi c UBND tnh v Ban T chc phn cng.
2.3. Vn phng UBND tnh

14
- Ch tr, phi hp vi Khu di tch lch s n Hng, S Vn ho, Th
thao v Du lch, Cng an tnh, B Ch huy Qun s tnh v cc n v lin quan
lp danh sch i biu bo co Trng Ban T chc ph duyt v pht hnh giy
mi i biu d cc ni dung, chng trnh: Chng trnh ngh thut cho mng
L hi n Hng nm inh Du - 2017; L gi Quc T Lc Long Qun, L
dng hng T Mu u C ngy 6/3 nm inh Du, L gi T Hng Vng
ngy 10/3 inh Du theo k hoch v cc ni dung khc khi c yu cu.
- In v gi giy mi, th Ban T chc, cc Tiu ban, th Bo ch, nhn
vin phc v v th i biu d L gi T Hng Vng ngy 10/3 nm inh
Du. Ch tr, phi hp vi cc n v lin quan qun l cht ch vic pht hnh,
s dng th i biu d L gi T Hng Vng ngy 10/3 nm inh Du.
- Tham mu vi UBND tnh ban hnh cc vn bn ch o, iu hnh cng
tc t chc gi T Hng Vng - L hi n Hng nm inh Du - 2017; xy
dng lch v d kin mi cc ng ch lnh o tnh tham d cc hot ng
trong L hi.
- Ch tr, phi hp vi S Vn ha, Th thao v Du lch, Khu di tch lch
s n Hng d kin ni dung tham gia trong chng trnh t chc gi T v
tham mu vi UBND tnh t chc hi ngh vi cc tnh tham gia gp gi nm
2017 bn thng nht ni dung tham gia gi T nm inh Du - 2017 theo k
hoch.
- Ch tr, phi hp vi S Vn ha, Th thao v Du lch t chc n tip
v b tr ni n ngh, phng tin cho cc i biu l khch mi ca tnh tham
d cc hot ng trong thi gian t chc l hi v d L gi T Hng Vng
ngy 10/3 nm inh Du.
- B tr phng tin a, n cc ng ch nguyn l U vin Ban Thng
v Tnh u; Ch tch, Ph Ch tch Hi ng nhn dn, U ban nhn dn tnh
tham d L gi T Hng Vng ngy 10/3 nm inh Du v cc hot ng
trong thi gian t chc l hi.
- Thc hin cc nhim v khc khi c UBND tnh v Ban T chc phn cng.
2.4. Cng an tnh
- Ch tr, phi hp vi B Ch huy Qun s tnh v cc n v trc thuc
c lin quan ca Qun khu II, U ban nhn dn thnh ph Vit Tr v cc c
quan lin quan xy dng k hoch, ch ng nm bt tnh hnh, trin khai
phng n v t chc lc lng m bo an ninh trt t, an ton cho cc hot
ng trc, trong v sau thi gian t chc l hi, c bit l cc hot ng tham
d l hi ca cc ng ch lnh o ng, nh nc, cc hot ng tp trung
ng ngi nh: Chng trnh ngh thut cho mng L hi n Hng nm
inh Du - 2017 ngy 01/4/2017 (tc ngy 5/3 inh Du); L gi Quc T Lc
15
Long Qun v L dng hng T Mu u C ngy 02/4/2017 (tc ngy 6/3
inh Du); rc kiu v n Hng ngy 04/4/2017 (tc ngy 8/3 inh Du) v
L gi T Hng Vng ngy 06/4/2017 (tc ngy 10/3 nm inh Du); bn
pho hoa tm cao; Hi thi bi Chi Vit Tr m rng ti thnh ph Vit Tr..vv;
b tr xe dn on i biu d L gi T Hng Vng ngy 10/3 nm inh Du
v cc hot ng khc theo k hoch, kch bn ca Ban t chc.
- Phi hp vi Vn phng UBND tnh, cc n v lin quan r sot, lp
danh sch cc ng ch lnh o qu Ph Th gi chc v t Th trng hoc
tng ng v cc ng ch c qun hm cp tng trong lc lng cng an
d L gi T Hng Vng ngy 10/3 inh Du;
- Cp ph hiu HV - 2017 cho xe t ca cc ng ch U vin Thng
v Tnh u, Thng trc Hi ng nhn dn, U ban nhn dn, U ban mt T
quc tnh, c quan Thng trc Ban T chc gi T ca tnh (Khu di tch lch s
n Hng) v thnh vin Ban T chc gi T ca tnh, lnh o Vn phng
Tnh y, Vn phng on i biu Quc hi v HND tnh, Vn phng UBND
tnh; phi hp vi S Vn ho, Th thao v Du lch cp giy php cho phng
tin tham gia giao thng ca cc c quan, n v tham gia phc v l hi.
- C cn b lm i trng v thnh vin 03 i Kim tra lin ngnh; i
cng tc lin ngnh kim tra cc hot ng vn ha, dch v vn ha.
- Ch tr, phi hp vi Khu di tch lch s n Hng xc nh cc a im
c php trng gi xe my, xe p do x Hy Cng, Chu Ha m nhim trnh
ng ch Ph Ch tch UBND tnh - Trng ban T chc ph duyt.
- Phi hp vi S Giao thng vn ti t chc phn lung, tuyn giao thng
phc v nhn dn v d L hi; c phng n phn lung giao thng cho cc
phng tin ca nhn dn sau khi tham d L hi n Hng tham d cc hot
ng ti trung tm Thnh ph Vit Tr; t chc trng gi xe t phc v nhn
dn v d l hi (nhn bin lai thu ti Khu di tch lch s n Hng v thanh,
quyt ton theo quy nh).
- Ch tr, phi hp vi Khu Di tch lch s n Hng, B Ch huy Qun s
tnh, S Y t v cc n v lin quan kho st, b tr cc li thot him ti khu
vc ni Ngha Lnh trong thi gian t chc l hi; trin khai phng n chng
n tc c bit ti khu vc Cng n vo sng ngy 10/3 m lch.
- Ch tr, phi hp vi Chi cc Kim lm tnh, Khu di tch lch s n
Hng xy dng v trin khai cc phng n phng, chng chy, n ti khu vc
l hi v Rng quc gia n Hng.
2.5. B Ch huy Qun s tnh
- Phi hp vi Cng an tnh v cc n v trc thuc c lin quan ca
Qun khu II ch ng nm bt tnh hnh, nghin cu xy dng cc phng n
16
hip ng trin khai y , ng b cc phng n bo v tuyt i an ton
Khu di tch lch s n Hng, cc a im t chc l hi..vv t trc, trong v
sau thi gian t chc l hi.
- T chc d mn m bo an ton ti a im t chc cc hot ng l
hi, c bit l Chng trnh ngh thut cho mng L hi n Hng nm inh
Du - 2017 vo 20 gi 00, ngy 01 thng 4 nm 2017 (tc ngy 5/3 inh Du)
trn ng Trn Ph, thnh ph Vit Tr; L gi Quc T Lc Long Qun v L
dng hng T Mu u C ngy 02/4/2017 (tc ngy 6/3 inh Du) v L gi
T Hng Vng ngy 10/3 nm inh Du (tc ngy 06/4/2017).
- Phi hp vi Khu di tch lch s n Hng, Vn phng UBND tnh, cc
n v lin quan r sot, lp danh sch cc ng ch lnh o qu Ph Th gi
chc v t Th trng hoc tng ng v cc ng ch c qun hm cp
tng trong lc lng qun i d L gi T Hng Vng ngy 10/3 inh Du;
- Ch tr, phi hp vi cc ngnh chc nng v thnh ph Vit Tr t
chc bn pho hoa tm cao ti b h cng vin Vn Lang, thnh ph Vit
Tr ngy vo 21gi 30 pht, ngy 01/4/2017 (tc ngy 5/3 inh Du) m
bo an ton, theo quy nh.
- Ch tr, phi hp vi Cng an tnh, S Thng tin v Truyn thng,
cc n v lin quan hng dn, qun l thit b ghi hnh flycam trong thi
gian t chc cc hot ng trong l hi.
- Phi hp vi Khu Di tch lch s n Hng, Cng an tnh, S Y t v cc
n v lin quan kho st v b tr cc li thot him ti khu vc ni Ngha Lnh
trong thi gian t chc l hi; phi hp Cng an tnh, cc n v lin quan xy
dng v trin khai phng n chng n tc c bit ti khu vc Cng n vo
sng ngy 10/3 m lch.
- B tr lc lng tiu binh phc v L gi Quc T Lc Long Qun, L
dng hng T Mu u C ngy 6/3 nm inh Du; lc lng tiu binh,
phng tin phc v L gi T Hng Vng ngy 10/3 nm inh Du.
2.6. S Cng thng
- Ch tr, t chc Hi ch Hng Vng 2017 ti thnh ph Vit Tr.
- T chc trin khai cng tc qun l, bnh n th trng; tuyn truyn,
k cam kt yu cu cc h kinh doanh thc hin nghim vic nim yt gi
bn hng trong dp gi T.
- Ch o Chi cc Qun l th trng tng cng cng tc qun l cc hot
ng dch v bn hng, c s dch v phc v ng bo v d l hi; phi hp
vi cc ngnh chc nng kim tra vic nim yt gi mt s mt hng trong khu
vc n Hng v Thnh ph Vit Tr; kim tra vic lu thng hng ho, th tc
ng k kinh doanh, chng gian ln thng mi v m bo an ton v sinh thc

17
phm. Ch ng lm vic vi S Cng Thng - TP H Ni v cc c quan c
lin quan ngh gii thiu, qung b cc sn phm c trng ca thnh ph
H Ni ti quy gii thiu sn phm ti Khu di tch lch s n Hng v Hi ch
Hng Vng 2017 ti du khch trong v ngoi nc khi v vi L hi n Hng.
2.7. S Lao ng, Thng binh v X hi:
Ch tr, phi hp vi Cng an tnh, Ban Tn gio (S Ni v), Khu Di tch
lch s n Hng, U ban nhn dn thnh ph Vit Tr v U ban nhn dn x
Hy Cng, Chu Ha pht hin, thu gom cc i tng n xin, n my, cc i
tng tm thn lang thang trn a bn thnh ph Vit Tr, Khu di tch lch s
n Hng trc, trong v sau thi gian t chc l hi v qun l, nui dng
theo quy nh m bo mi trng l hi vn minh; kin quyt khng xy ra
tnh trng n xin, n my ti l hi.
2.8. S Ti nguyn v Mi trng: Hng dn, kim tra v x l cc vn
lin quan n v sinh mi trng ti thnh ph Vit Tr, c bit l Khu di
tch lch s n Hng trc, trong v sau l hi.
2.9. S Giao thng vn ti
- Kim tra, duy tu bo dng cc tuyn ng vo Khu di tch lch s n
Hng; ch tr, phi hp Cng an tnh phn lung, phn tuyn khng xy ra
ch tc giao thng; c phng n b tr cc bin bo hng dn giao thng cc
hng, tuyn v n Hng nhn dn d nhn bit i li thun tin; t chc
vn chuyn hnh khch t cc a bn trong tnh v d l hi m bo an ton.
- Phi hp vi cc ngnh lin quan cng b phn lung giao thng m
bo thun li cho nhn dn v d l hi.
2.10. S Thng tin v Truyn thng
- Ch tr, phi hp vi S Vn ho, Th thao v Du lch, Khu di tch lch
s n Hng v cc ngnh c lin quan chun b ni dung v t chc hp bo
v gi T Hng Vng - L hi n Hng nm inh Du - 2017 ti H Ni vo
cui thng 3/2017.
- Ch tr, phi hp vi S Vn ha, Th thao v Du lch t chc trng by
gii thiu sch, n phm,... gn vi k nim ngy sch Vit Nam nm 2017 ti
Th vin tnh trong thi gian gi T.
- Tng cng cng tc thng tin i ngoi nhm qung b hnh nh ht
Xoan, Tn ngng th cng Hng Vng v gi T Hng Vng - L hi n
Hng nm inh Du - 2017 trn Cng Giao tip in t ca tnh v cc n phm
bo ch, xut bn.
- T chc hot ng ca Trung tm bo ch v c cn b lnh o thng
trc ti Khu di tch lch s n Hng trong thi gian t chc l hi tip n,
cung cp thng tin v cp th bo ch cho cc phng vin ca Trung ng, ca

18
tnh v cc tnh bn tuyn truyn v Tn ngng th cng Hng Vng v gi
T Hng Vng - L hi n Hng nm inh Du - 2017.
- Tham mu vi UBND tnh c vn bn ngh UBND cc tnh, thnh
ph ch o i Pht thanh v Truyn hnh a phng tip, pht sng L gi T
Hng Vng t 6 gi 30 pht, ngy 06/4/2017 (tc ngy 10/3 inh Du) trn
sng ca i Pht thanh - Truyn hnh tnh Ph Th.
- Lm u mi phi hp vi B Ch huy Qun s tnh tip nhn h s,
hng dn cc c quan bo ch, t chc v doanh nghip ng k s dng
thit b ghi hnh bng flycam trong thi gian t chc cc hot ng trong l
hi ngh cp php v qun l theo quy nh.
2.11. S Nng nghip v Pht trin nng thn: Ch o Chi cc Kim
lm tnh phi hp vi Khu di tch lch s n Hng tng cng cng tc kim
tra v bo v Rng Quc gia n Hng, kp thi ngn chn v x l nhng
trng hp xm hi rng; phi hp vi Cng an tnh, Khu di tch lch s n
Hng xy dng v trin khai cc phng n phng chng chy Rng quc gia
n Hng trong thi gian t chc l hi.
2.12. S Ti chnh: Ch tr, phi hp vi Khu di tch lch s n Hng,
S Vn ho, Th thao v Du lch, cc ngnh c lin quan thm nh d ton kinh
ph ca cc n v tham gia phc v v t chc gi T Hng Vng nm 2017
trnh U ban nhn dn tnh ph duyt v thanh quyt ton theo quy nh.
2.13. S Y t
- Lp, b tr cc im thng trc s, cp cu; chun b y nhn lc,
phng tin, vt t y t, thuc men cn thit phc v cng tc bo v sc
khe nhn dn v d l hi; m bo s cp cu kp thi khi c tnh hung xy
ra ti khu vc n Hng, thnh ph Vit Tr, c bit l Chng trnh ngh
thut cho mng L hi n Hng nm inh Du - 2017 vo 20 gi 00, ngy 01
thng 4 nm 2017 (tc ngy 5/3 inh Du); Hi thi bi Chi Vit Tr m rng
(th thao) trn h Cng vin Vn Lang vo 7 gi 30 pht, ngy 01/4/2017 (tc
ngy 5/3 nm inh Du) ti thnh ph Vit Tr; L gi T Hng Vng ngy
10/3 inh Du.
- Hng dn, kim tra vic thc hin an ton v sinh thc phm, phng,
chng dch bnh ti cc khu vc t chc L hi ti Khu di tch lch s n Hng
v thnh ph Vit Tr.
2.14. Ban Bo v, chm sc sc kho cn b tnh: B tr xe cu thng
v c k hoch bo v sc kho cn b ca Trung ng v ca tnh tham d cc
hot ng trong thi gian t chc gi T; c bit l Chng trnh ngh thut
cho mng L hi n Hng nm inh Du - 2017 vo 20 gi 00, ngy 5/3 nm
inh Du v L gi T Hng Vng ngy 10 thng 3 nm inh Du.
19
2.15. S Ni v: Ch o Ban Tn gio tnh ch tr, phi hp vi cc
ngnh chc nng tng cng cng tc kim tra, nm bt tnh hnh, kp thi pht
hin v ngn chn cc hot ng tn gio tri quy nh ca php lut trc,
trong v sau thi gian t chc l hi.
2.16. Cc Thu tnh: Pht hnh, hng dn pht hnh cc loi bin lai, n
ch thu trong thi gian t chc l hi n Hng nm 2017 v kim tra, gim st
vic s dng (cc loi bin lai v n ch giao cho u mi l Khu di tch lch s
n Hng).
2.17. Bo Ph Th: T chc tuyn truyn thng xuyn v cng tc
chun b v ni dung cc hot ng l hi trn Bo Ph Th; pht hnh s Bo
Ph Th c bit chuyn v gi tr lch s, vn ho, x hi ca di sn "Tn
ngng th cng Hng Vng Ph Th", "Ht Xoan Ph Th", v gi T
Hng Vng - L hi n Hng nm inh Du - 2017; tuyn truyn trn Bo
Ph Th in t ng bo trong v ngoi nc hiu thm v ngha ca ngy
gi T Hng Vng, ni dung cc hot ng trong gi T Hng Vng - L hi
n Hng nm 2017..vv.
2.18. i Pht thanh - Truyn hnh tnh
- T chc tuyn truyn v cc hot ng trc, trong v sau l hi; phi hp
vi i Truyn hnh Vit Nam, i Ting ni Vit Nam v i Pht thanh -
Truyn hnh cc tnh, thnh ph tuyn truyn v gi T Hng Vng - L hi n
Hng nm inh Du - 2017, v di sn "Tn ngng th cng Hng Vng Ph
Th" v ''Ht Xoan Ph Th".v.v.; c cn b chuyn mn phi hp vi Khu di tch
lch s n Hng thc hin hot ng truyn thanh trc tip L gi T Hng
Vng ngy 10/3 inh Du.
- T chc ghi hnh Chng trnh ngh thut cho mng L hi n Hng
nm inh Du - 2017 vo 20 gi 00, ngy 01 thng 4 nm 2017 (tc ngy 5/3
nm inh Du) v pht li trn sng ca i Pht thanh - Truyn hnh tnh.
- T chc truyn hnh v pht thanh trc tip L gi T Hng Vng ngy
06/4/20174 (tc ngy 10/3 nm inh Du) trn sng ca i Pht thanh -
Truyn hnh tnh.
2.19. Hi Lin hip Vn hc - Ngh thut Ph Th
- Ch tr, phi hp vi S Vn ho, Th thao v Du lch t chc "Trin lm
nh p du lch v nh ngh thut v qu hng, con ngi Ph Th - 2017 ti
b h Cng vin Vn Lang.
- Xut bn Tp ch "Vn ngh t T" s chuyn tuyn truyn v gi
T Hng Vng - L hi n Hng nm inh Du - 2017.
2.20. Tnh on thanh nin

20
- T chc i hnh con chu Lc Hng v cc chu Thiu nin nhi ng
phc v L gi T Hng Vng ngy 10/3 nm inh Du theo k hoch.
- T chc lc lng thanh nin tnh nguyn tham gia m bo trt t, an
ton giao thng, chng n tc c bit ti khu vc Cng n vo sng ngy 10/3
inh Du v tuyn truyn v cng tc v sinh mi trng ti Khu di tch lch s
n Hng trong nhng ngy L hi v cc hot ng khc theo k hoch.
2.21. Cng ty in lc Ph Th
- m bo cung cp in an ton, lin tc ti khu vc n Hng trong sut
thi gian t chc l hi v cc a im t chc cc hot ng l hi ti thnh
ph Vit Tr, c bit l Chng trnh ngh thut cho mng L hi n Hng
nm inh Du - 2017 vo 20 gi 00, ngy 01/4/2017 (tc ngy 5/3 inh Du);
L gi c Quc T Lc Long Qun, L dng hng T Mu u C ngy
02/4/2017 (tc ngy 6/3 nm inh Du); L gi T Hng Vng ngy 10/3
nm inh Du; xy dng v trin khai phng n cp in d phng x l
kp thi khi xy ra s c mt in.
- B tr lc lng thng trc kp thi x l s c mt an ton v in
ti Khu Di tch lch s n Hng.
2.22. UBND thnh ph Vit Tr
- Ch tr t chc L dng hng tng nim cc vua Hng vo 06 gi 30
pht, ngy 31 thng 3 nm 2017 (tc ngy 4/3 inh Du);
- Ch tr t chc L hi ng ph ti thnh ph Vit Tr t 18 gi 00,
ngy 01 thng 4 nm 2017 (tc ngy 5/3 inh Du) c s tham gia biu din
ca cc x, phng trn a bn thnh ph c di tch, hot ng vn ho tiu
biu gn vi di tch lch s. Mi cc a phng c di sn c cng nhn l di
sn vn ho phi vt th Quc gia (x T X, huyn Lm Thao v x o X,
huyn Thanh Thu) v biu din ngh thut i C Kheo ca huyn oan Hng.
- Phi hp vi Khu Di tch lch s n Hng t chc i T, t chc tp
luyn v t chc T ti n Quc T Lc Long Qun ngy 6/3 nm inh Du
theo kch bn, m nhc c ph duyt v a vo s dng t nm 2016.
- Phi hp vi S Vn ho, Th thao v Du lch, cc n v lin quan t
chc Chng trnh ngh thut cho mng L hi n Hng nm inh Du -
2017 vo 20 gi 00, ngy 01 thng 4 nm 2017 (tc ngy 5/3 nm inh Du)
trn tuyn ng Trn Ph.
- Ch tr t chc Lin hoan ht Xoan trong thanh thiu nhi thnh ph Vit
Tr ti Bo tng Hng Vng - thnh ph Vit Tr. Ch o cc phng Xoan t
chc ht Xoan trong thi gian t chc l hi;

21
- Phi hp vi S Vn ho, Th thao v Du lch t chc trnh din ht
Xoan lng c ti nh Tht, x Kim c v nh Hng L, x Hng L, nh
An Thi x Phng Lu, thnh ph Vit Tr;
- Ch tr, phi hp vi S Vn ho, Th thao v Du lch, cc n v lin
quan chun b c s vt cht, cc iu kin cn thit lin quan T chc Hi
thi bi Chi Vit Tr m rng (th thao) trn h Cng vin Vn Lang vo 7 gi
30 pht, ngy 01/4/2017 (tc ngy 5/3 inh Du) m bo an ton v ngi v
phng tin.
- T chc L hi bi Chi truyn thng trn sng L, a phn phng
Bch Hc vo ngy 05/4/2017 (tc ngy 9/3 inh Du).
- T chc tuyn truyn c ng trc quan m nt bng pa n hnh nh,
bng zn; c ui c, hng k, c hi... nhm qung b hnh nh "Tn ngng
th cng Hng Vng Ph Th", "Ht Xoan Ph Th", v gi T Hng
Vng - L hi n Hng nm 2017 trn a bn thnh ph; c vn bn ngh
cc c quan, n v v ch o cc h gia nh trn a bn thnh ph treo c T
quc t ngy 28/3 - 7/4/2017 (tc t ngy 1 - 11/3 nm inh Du).
- Ch o v tng cng cng tc v sinh mi trng, chnh trang th,
lm sch, p ng ph nht l cc tuyn ng chnh ca thnh ph n
nhn dn v d L hi.
- Phi hp vi cc ngnh chc nng tng cng cng tc qun l th
trng, thc hin nim yt gi bn hng v m bo an ninh, trt t an ton; qun
l cc i tng lang thang, c nh trn a bn trong thi gian t chc l hi.
- Ch o UBND x Hy Cng chnh trang Ch qu n Hng, sp xp
hng ha gn gng phc v du khch v d L hi n Hng nm 2017.
- Ch o cc x, phng ni c di tch th Hng Vng, cc danh nhn,
danh tng thi Hng Vng thc hin chun ho trong vic t chc l dng
hng vo sng ngy 10/3 nm inh Du; t chc cc hot ng vn ho dn
gian truyn thng ti cc di tch trong thi gian t chc gi T; tham gia rc
kiu v n Hng vo ngy 8/3 inh Du; ch o v t chc cc hot ng vn
ha dn gian v ht Xoan phc v l hi theo k hoch; phi hp cc ngnh
chc nng ca tnh tham gia phc v gi T.
- Ch o UBND x Hy Cng, Chu Ha phi hp vi Khu di tch lch s
n Hng t chc lc lng trng gi xe my, xe p phc v nhn dn t ngy
01 - 06/4/2017 (t ngy 5 - 10/3 nm inh Du) theo quy nh.
2.23. UBND cc huyn, th trong tnh
- Ch o v t chc lc lng tham gia cc hot ng: Hi thi gi bnh
chng v gi bnh giy; Lin hoan dn ca v Ht Xoan Ph Th; Hi tri vn

22
ho; thi u bng chuyn, c tng, vt dn tc v bn ntheo k hoch v
hng dn ca S Vn ha, Th thao v Du lch.
- Ch o cc x, phng, th trn trn a bn c di tch th Hng Vng v
cc danh nhn, danh tng thi Hng Vng t chc cc hot ng vn ho dn
gian truyn thng ti cc di tch trong thi gian t chc gi T; L dng hng
tng nim cc Vua Hng v cc danh nhn, danh tng thi Hng Vng vi
hnh thc ph hp, m bo trang trng. Thi gian: T 6 gi 30, ngy 10 thng 3
nm inh Du (tc ngy 06/4/2017) cng vi thi gian tnh t chc dng hng
ti n Thng, ni Ngha Lnh, Khu di tch lch s n Hng.
- T chc cc hot ng tuyn truyn trc quan bng pa n hnh nh, bng
rn..vv trn a bn nhm qung b hnh nh v di sn "Tn ngng th cng
Hng Vng Ph Th" , "Ht Xoan Ph Th", v gi T Hng Vng - L hi
n Hng nm inh Du - 2017 trn a bn.
- Ring UBND huyn Lm Thao v huyn Ph Ninh: T chc tuyn
truyn c ng trc quan m nt nhm qung b hnh nh v di sn "Tn
ngng th cng Hng Vng Ph Th", "Ht Xoan Ph Th", v gi T
Hng Vng - L hi n Hng nm 2017 trn a bn. Ch o cc x ven n
Hng tng cng cng tc phng, chng chy Rng quc gia n Hng trong
thi gian t chc l hi; tng cng cng tc m bo an ninh trt t, an ton
giao thng. Ch o cc x, th trn tham gia rc kiu v n Hng vo ngy
04/4/2017 (tc ngy 8/3 inh Du).
2.24. U ban nhn dn cc x: Hy Cng, Chu Ha, Kim c, phng
Vn Ph (thnh ph Vit Tr), x Tin Kin, th trn Hng Sn (huyn Lm
Thao), x Ph Ninh (huyn Ph Ninh)
- Ch o v t chc lc lng tham gia cc hot ng: Rc kiu v cc
hot ng vn ha dn gian phc v L hi theo k hoch ca UBND tnh.
- y mnh v tng cng cng tc m bo an ninh trt t, an ton trong
a bn x trc, trong v sau thi gian t chc gi T; ch o cc khu dn c
y mnh cng tc tuyn truyn, vn ng nhn dn a phng chp hnh tt
cc quy nh ca Nh nc v qun l, bo v Khu di tch lch s n Hng,
rng quc gia n Hng v ni quy, quy ch l hi; xy dng np sng vn ha,
vn minh trong ng x, n ng bo v du khch v d cc hot ng l hi;
tng cng cng tc v sinh mi trng, thu gom x l rc thi trong thi gian
t chc l hi, c bit ti cc khu dn c tip gip n Hng.
- UBND x Hy Cng, Chu Ha t chc lc lng trng gi xe my, xe
p phc v nhn dn v d l hi t ngy 01 - 06/4/2017 (tc t ngy 5 - 10/3
nm inh Du). Yu cu: cc a im trng gi xe my, xe p phi c s
ng ca Ban T chc (do Cng an tnh v Khu di tch lch s n Hng
thng nht bo co Trng ban T chc quyt nh) v nhn bin lai thu ti Chi
cc Thu Thnh ph Vit Tr v thanh, quyt ton theo quy nh.
23
- UBND x Hy Cng phi t chc chnh trang, sp xp cc khu vc bn
hng v m bo duy tr hot ng ca ch Qu x Hy Cng theo truyn thng
phc v ng bo v du khch v d L hi.
3. ngh y ban Mt trn T quc tnh v cc on th: y mnh
cng tc tuyn truyn v ngha ca ngy gi T Hng Vng, v di sn "Tn
ngng th cng Hng Vng Ph Th", "Ht Xoan Ph Th",..vv. Vn ng
cc tng lp nhn dn tch cc tham gia bo v di sn vn ha, thc hin np
sng vn ha vn minh trong vic tham gia cc hot ng L hi.
4. ngh Ban Tuyn gio Tnh u: nh hng cc c quan tuyn
truyn ca tnh xy dng k hoch v tch cc trin khai tuyn truyn trc,
trong v sau thi gian t chc Gi T Hng Vng - L hi n Hng nm
inh Du - 2017, tip tc nhn mnh tuyn truyn v di sn "Tn ngng th
cng Hng Vng Ph Th", "Ht Xoan Ph Th", c UNESCO vinh
danh l di sn vn ho phi vt th ca nhn loi.
5. ngh B T lnh Qun khu II: Ch o cc n v trc thuc c lin
quan tham gia phi hp vi cc lc lng chc nng ca tnh Ph Th trong
vic xy dng, trin khai k hoch, phng n bo m an ninh trt t trc,
trong v sau thi gian t chc gi T Hng Vng - L hi n Hng nm inh
Du - 2017.
6. ngh UBND cc tnh, thnh ph: Thnh ph H Ni, tnh Thi
Bnh, Bnh Phc, Bn Tre tham gia cng vi tnh Ph Th t chc tt cc hot
ng gi T Hng Vng - L hi n Hng nm inh Du - 2017; ng gp
kinh ph t chc gi T Hng Vng - L hi n Hng nm 2017 v kinh ph
tu b, tn to Khu di tch lch s n Hng.
Ch o cc c quan, thng tin i chng ca tnh y mnh cng tc tuyn
truyn v di sn vn ha phi vt th i din ca nhn loi "Tn ngng th cng
Hng Vng" v gi T Hng Vng - L hi n Hng nm inh Du - 2017
n ng o nhn dn ti a phng c bit.
7. ngh i Truyn hnh Vit Nam, i Ting ni Vit Nam, Bo
Nhn dn, Thng tn x Vit Nam v cc c quan bo ch ca trung ng:
Phi hp vi tnh Ph Th tng cng cng tc tuyn truyn, qung b v ''Tn
ngng th cng Hng Vng Ph Th", "Ht Xoan Ph Th" v gi T
Hng vng - L hi n Hng nm inh Du - 2017 ng o nhn dn
c bit v tham d cc hot ng trong thi gian t chc l hi.
8. Kinh ph t chc Gi T Hng Vng nm 2017: Kinh ph t chc
Gi T Hng Vng nm inh Du - 2017 c b tr t cc ngun:
- Ngn sch tnh cp.
- Thu ph, l ph ti Khu di tch lch s n Hng.
24
- Cc tnh cng tham gia t chc gi T Hng Vng - L hi n Hng
nm 2017 ng gp.
- Cc n v tham gia ti tr cc hot ng trong l hi.
9. Thi gian trin khai thc hin
- Trong thng 01 nm 2017 hp Ban T chc v cc ngnh trin khai
K hoch t chc Gi T Hng Vng - L hi n Hng nm inh Du -
2017 v thc hin cc cng tc chun b khc.
- Thng 3, 4 nm 2017 tp trung ch o cc hot ng Gi T theo k
hoch, tng kt rt kinh nghim.
Trn y l K hoch t chc gi T Hng Vng - L hi n Hng nm
inh Du - 2017, U ban nhn dn tnh yu cu cc s, ban, ngnh, on th ca
tnh, cc a phng, n v lin quan cn c k hoch, tch cc trin khai thc
hin cc nhim v c phn cng. Trong qu trnh thc hin, nu c vng
mc, kp thi bo co U ban nhn dn tnh xem xt, gii quyt.
Trn trng ngh cc B, ngnh, c quan Trung ng, UBND cc tnh c
lin quan phi hp t chc thc hin./.

Ni nhn: TM. U BAN NHN DN


- B Vn ho, Th thao v Du lch;
- i Truyn hnh Vit Nam;
CH TCH
- i Ting ni Vit Nam;
- Bo Nhn Dn; TTX Vit Nam;
- B T lnh Qun khu II;
- Cc DSVH, Cc VHCS, Tng cc DL ( k)
(B VH,TT&DL);
- UBND v S VHTTDL TP H Ni,
Thi Bnh, Bnh Phc v Bn Tre;
- TT: TU, HND, UBMTTQ tnh PT;
- CT, cc PCT UBND tnh PT;
- Cc c quan, n v c tn trong K hoch;
- Thnh vin BTC GTHV - LHH nm 2017; Bi Minh Chu
- CVP, cc PCVP;
- Thng tr Bo Nhn dn, TTXVN ti Ph Th;
- CV NCTH, QT-TV, HC-TC;
- Trung tm Hi ngh tnh;
- Lu: VT, VX1 (150b).

25