ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών (σε εκατ.

ευρώ) και βασικά ταξιδιωτικά μεγέθη
Ιανουάριος
(%) (%)
2015 2016 2017 (α)
Μεταβολή Μεταβολή
Εισπράξεις (β) 169,0 168,8 -0,1 164,8 -2,4
Πληρωμές 157,6 130,0 -17,5 149,5 15,0
Ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών 11,4 38,8 240,4 15,3 -60,6

Καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες:
- Ποσοστό συμμετοχής ως προς το ισοζύγιο αγαθών (%) -0,8 -3,4 -1,0
- Ποσοστό συμμετοχής ως προς το ισοζύγιο υπηρεσιών (%) 2,5 16,4 4,6

Δαπάνη ανά ταξίδι μη κατοίκων στην Ελλάδα (σε ευρώ) (γ) 275,5 298,7 8,4 313,4 4,9

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά προέλευση ταξιδιωτών(δ) (σε εκατ. ευρώ)
Ιανουάριος
(%) (%)
Προέλευση
2015 2016 2017 (α)
Μεταβολή Μεταβολή
Χώρες ΕΕ-28 92,9 84,7 -8,8 86,2 1,8
Χώρες ζώνης ευρώ 55,1 54,9 -0,4 58,6 6,6
εκ των οποίων:
Γαλλία 4,3 5,1 18,5 2,3 -54,9
Γερμανία 16,4 18,5 12,8 20,7 11,9
Χώρες ΕΕ-28 εκτός ζώνης ευρώ 37,7 29,8 -21,1 27,6 -7,1
εκ των οποίων:
Ηνωμένο Βασίλειο 16,1 12,6 -21,8 12,3 -2,5
Χώρες εκτός της ΕΕ-28 74,1 82,3 11,0 76,9 -6,6
εκ των οποίων:
ΗΠΑ 6,6 12,1 84,2 13,0 7,5
Ρωσία 2,5 2,4 -5,5 6,5 177,3
Σύνολο Έρευνας Συνόρων 167,0 167,0 0,0 163,1 -2,3
Κρουαζιέρες (ε) 2,0 1,8 -11,1 1,7 -7,2
ΣΥΝΟΛΟ 169,0 168,8 -0,1 164,8 -2,4

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ανά προέλευση ταξιδιωτών(δ) (σε χιλ. ταξιδιώτες) (στ)
Ιανουάριος
(%) (%)
Προέλευση
2015 2016 2017 (α)
Μεταβολή Μεταβολή
Χώρες ΕΕ-28 370,4 316,8 -14,5 303,6 -4,2
Χώρες ζώνης ευρώ 131,8 120,5 -8,6 158,2 31,2
εκ των οποίων:
Γαλλία 12,0 11,1 -7,4 6,4 -42,4
Γερμανία 44,2 38,0 -14,0 50,5 33,1
Χώρες ΕΕ-28 εκτός ζώνης ευρώ 238,6 196,3 -17,7 145,4 -25,9
εκ των οποίων:
Ηνωμένο Βασίλειο 33,2 30,1 -9,4 36,2 20,2
Χώρες εκτός της ΕΕ-28 235,7 242,2 2,8 216,9 -10,5
εκ των οποίων:
ΗΠΑ 15,4 16,2 4,9 20,1 24,3
Ρωσία 3,3 2,7 -17,4 10,5 285,9
ΣΥΝΟΛΟ 606,1 559,1 -7,8 520,4 -6,9