You are on page 1of 13

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014
aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Harkujärve Kiriku Taastamise Selts

registrikood: 80289049

tänava/talu nimi, Kiriku tee 2
maja ja korteri number:
küla: Harkujärve küla
vald: Harku vald
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 76912

telefon: +372 5514990

e-posti aadress: ristoabel@gmail.com
Harkujärve Kiriku Taastamise Selts 2014. a. majandusaasta aruanne

Sisukord
Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 4
Bilanss 4

Tulemiaruanne 5

Rahavoogude aruanne 6

Netovara muutuste aruanne 7

Raamatupidamise aastaaruande lisad 8

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 8

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed 8

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 9

Lisa 4 Laenukohustused 9

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed 10

Lisa 6 Annetused ja toetused 10

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest 10

Lisa 8 Tööjõukulud 11

Lisa 9 Seotud osapooled 11

Aruande allkirjad 12

2
Harkujärve Kiriku Taastamise Selts 2014. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

MTÜ Vabaajakorraldusettevõtete Ühing asutati 09.06.2009.
2013.aastal muudeti MTÜ nime. Uueks nimeks sai MTÜ Harkujärve Kiriku Taastamise Selts. Selts tegutseb avalikes huvides ning on avatud
uutele liikmetele.

MTÜ missiooniks on Harkujärve külas tühjana seisnud kirikuhoone taastamine toimiva kogukonnakeskusena. Renoveerimiseks vajalikud
vahendid on planeeritud erinevate projektidega, ruumide väljarentimise tuluga ja annetustega. Aruandlusperioodil on sõlmitud lepingud MTÜ-ga
Igale lapsele pere, EELK Konsistooriumiga, ruume rendib ja kasutab Harku Noortekeskus, tegevust on alustanud seitse huviringi, igakuiselt
toimib kohvikklubi ja pühapäeviti peetakse teenistusi. Korraldatud on heatasemelisi kontserte (Suurupi naiskoor Meretule, PPA segakoor
"Akord", Tabasalu vaskpillid perekond Rüütelmaa eestvedamisel, mitmed solistid ja instrumentalistid).

2014. aastal on tehtud head koostööd huvihariduse kättesaadavuse parandamiseks Alasniidu seltsi, Harku vallavalitsuse ja Harkujärve
põhikooliga. Projekti Lapsed õue mängima käigus plaanitakse rajada kiriku taha lastele mänguväljak.

Oluline on nimetada katlamaja ehitamist, gaasitrassiga ühendamist ja sellega kogu hoones selle säilimiseks ja tegevuseks vajaliku temperatuuri
tagamist. Kiriku soklikorrusele on rajatud laste päevakeskus. Samas on loodud võimalused ka täiskasvanud harrastajatele. Vahendid
päevakeskuse rajamiseks ja käivitamiseks on eraldanud Kodanikuühiskonna Sihtkapital Vabaühenduste Fondi kaudu.

2015 aasta suvel alustatakse täiendavate tegevusruumide väljaehitamisega. Oluline on ka Päästeameti nõuete täitmine ja laste turvalisuse
tagamine. selleks planeeritakse ATeS süsteemi paigaldamist hoonesse ning bussipeatuse ootepaviljoni teisaldamist ohutusse kaugusesse kõrge
liiklustihedusega teest. Tööd viiakse läbi koos vallavalitsuse asjatundjatega ning valla eelarvelise toetusega. Sügisel jätkuvad huvitegevused ja
ühiselu edendamine hea partnerluse põhimõtete kohaselt.

3
Harkujärve Kiriku Taastamise Selts 2014. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

31.12.2014 31.12.2013 Lisa nr

Varad

Käibevara

Raha 12 657 1 700

Nõuded ja ettemaksed 1 388 0 2

Kokku käibevara 14 045 1 700

Kokku varad 14 045 1 700

Kohustused ja netovara

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Laenukohustused 7 191 4 820 4

Võlad ja ettemaksed 7 262 8 213 5

Kokku lühiajalised kohustused 14 453 13 033

Kokku kohustused 14 453 13 033

Netovara

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -11 333 0

Aruandeaasta tulem 10 925 -11 333

Kokku netovara -408 -11 333

Kokku kohustused ja netovara 14 045 1 700

4
Harkujärve Kiriku Taastamise Selts 2014. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2014 2013 Lisa nr

Tulud

Annetused ja toetused 46 447 540 6

Tulu ettevõtlusest 17 138 5 380 7

Kokku tulud 63 585 5 920

Kulud

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -21 423 -12 057

Mitmesugused tegevuskulud -22 927 -5 196

Tööjõukulud -8 308 0 8

Muud kulud -2 0

Kokku kulud -52 660 -17 253

Põhitegevuse tulem 10 925 -11 333

Aruandeaasta tulem 10 925 -11 333

5
Harkujärve Kiriku Taastamise Selts 2014. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2014 2013

Rahavood põhitegevusest

Põhitegevuse tulem 10 925 -11 333

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -1 388 0

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -951 8 213

Kokku rahavood põhitegevusest 8 586 -3 120

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud laenud 2 371 4 820

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 2 371 4 820

Kokku rahavood 10 957 1 700

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 700 0

Raha ja raha ekvivalentide muutus 10 957 1 700

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 12 657 1 700

6
Harkujärve Kiriku Taastamise Selts 2014. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital Akumuleeritud tulem
nimiväärtuses

31.12.2012 0 0 0

Aruandeaasta tulem 0 -11 333 -11 333

31.12.2013 0 -11 333 -11 333

Aruandeaasta tulem 0 10 925 10 925

31.12.2014 0 -408 -408

7
Harkujärve Kiriku Taastamise Selts 2014. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Harkujärve Kiriku Taastamise Seltso majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis
tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi
Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ning pangas ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes
kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Annetused ja toetused
Saadud annetuste ja toetuste (sh korjandustest saadud vara ja sihtotstarbeliste
laekumiste) arvestusel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
(a) mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil
annetus/toetus muutub sissenõutavaks (võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest
need on tasutud);
(b) sihtotstarbelised annetused ja toetused (sh mitterahalised annetused ja toetused)
kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse
põhimõtetest.

Tulud
Aruandeperioodil toodete, kaupade ja teenuste müügist ja vahendamisest saadud tulu.

Seotud osapooled
Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.
Seotud osapooled on:
-osaühingu juhatus;
-lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2014 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 678 678

Ostjatelt laekumata
678 678
arved

Maksude ettemaksed ja
710 710
tagasinõuded

Kokku nõuded ja
1 388 1 388
ettemaksed

8
Harkujärve Kiriku Taastamise Selts 2014. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2014

Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 145 0

Üksikisiku tulumaks 0 155

Sotsiaalmaks 0 303

Kohustuslik kogumispension 0 15

Töötuskindlustusmaksed 0 27

Ettemaksukonto jääk 565

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 710 500

Lisa 4 Laenukohustused
(eurodes)

31.12.2014 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta üle 5 aasta
jooksul

Lühiajalised laenud

Lühiajaline laen 7 191 7 191

Lühiajalised laenud
7 191 7 191
kokku

Laenukohustused
7 191 7 191
kokku

31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta üle 5 aasta
jooksul

Lühiajalised laenud

Lühiajaline laen 4 820 4 820

Lühiajalised laenud
4 820 4 820
kokku

Laenukohustused
4 820 4 820
kokku

9
Harkujärve Kiriku Taastamise Selts 2014. a. majandusaasta aruanne

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2014 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 4 957 4 957

Võlad töövõtjatele 1 081 1 081

Maksuvõlad 500 500

Muud võlad 724 724

Muud viitvõlad 724 724

Kokku võlad ja ettemaksed 7 262 7 262

31.12.2013 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 8 213 8 213

Võlad töövõtjatele 0 0

Maksuvõlad 0 0

Muud võlad 0 0

Muud viitvõlad 0 0

Kokku võlad ja ettemaksed 8 213 8 213

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

2014 2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 30 280 0

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 16 167 540

Kokku annetused ja toetused 46 447 540

Rahalised ja mitterahalised annetused

2014 2013

Rahaline annetus 16 167 540

Kokku annetused ja toetused 16 167 540

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2014 2013

68201 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus 14 922 5 380

93299 Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja
2 216 0
tegevused

Kokku tulu ettevõtlusest 17 138 5 380

10
Harkujärve Kiriku Taastamise Selts 2014. a. majandusaasta aruanne

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

2014 2013

Palgakulu 6 202 0

Sotsiaalmaksud 2 106 0

Kokku tööjõukulud 8 308 0

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 0

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

31.12.2014 31.12.2013

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

31.12.2014 31.12.2013

Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused

Asutajad ja liikmed 0 7 191 0 4 820

2014 Müügid Saadud laenud Saadud laenude
tagasimaksed

Tegev- ja kõrgem
juhtkond ning olulise
osalusega eraisikust
omanikud ning nende 11 610 2 371 0
valitseva või olulise
mõju all olevad
ettevõtjad

2013 Müügid Saadud laenud

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva 5 380 4 820
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

2014 2013

Arvestatud tasu 1 951 0

11
Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2015

Harkujärve Kiriku Taastamise Selts (registrikood: 80289049) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

RISTO ABEL Juhatuse liige 30.06.2015

AVO ÜPRUS Juhatuse liige 30.06.2015
Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus 68201 Jah

Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja
93299 Ei
tegevused

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5514990

E-posti aadress ristoabel@gmail.com