You are on page 1of 1

HIKA o Allergies

Ang hika ay ang pamamaga ng daanan ng hangin na nagdudulot ng paninikip ng dibdib at pagkahirap huminga
ng may hika.
Ano ang dapat gawin:
1. Panatiliing malinis ang tahanan
Laging tatandaan na sa bawat araw na hindi nalilinis ang tahanan ay unit-unting naiipon ang mga dumi at
alikabok na nagsasanhin ng pagsumpong ng hika.
2. Siguraduhing nasisinagan ng araw at nakakapasok hangin sa loob ng tahanan
Nakakatulong ang mga ito para hindi mamuo ang amag sa kisame at iba pang tagong parte ng bahay,
kung mapabayaan, maaring magpasumpong ito ng hika.
3. Umiwas sa mga alagang hayop
Ang mga balahibo nito ay maaring mag sanhi ng pagatake ng hika.
AMAG
Ang amag ay namumuo sa mga mamasang parte ng isang lugar na kadalasang hindi naabot ng sinag ng araw o sa
mga maalinsangang lugar. Ang amag ay naglalabas ng mga maliliit na spores na hindi nakikita ng ating mata, ito
ay ating nalalanghap at pumupunta sa ating baga. Ang matagal na paglanghap nito ay maaring magdulot ng
pagkasira ng baga. Ang mga taong may hika ay sensitibo sa amag dahil itoy nagpapasumpong ng kanilang hika.

Ano ang dapat gawin:


1. Siguraduhing nakakapasok ang hangin sa loob ng bahay.
Siguraduhin na may sapat na hangin na pumapasok sa tahanan upang maiwasaan ito.
2. Panatilling tuyo ang tahanan
Ang basang parte ng bahay ay maaring pagsimulan ng amag. Huwag din pagatalin ang mga tubong
tumatagas, ayusin ito agad.

Mga karaniwang sanhi ng hika. (2016, December 5). Retrieved March 31, 2017, from Ritemed:
https://www.ritemed.com.ph/articles/mga-karaniwang-sanhi-ng-hika
Ong, W. (2015, February 26). May hika o asthma. Retrieved from philstar:
http://www.philstar.com/psn-opinyon/2015/02/26/1427617/may-hika-o-asthma
Stegner, B. (November, 9 2016). Merriam webster: an excelent free dictionary for offline use.
Retrieved March 29, 2017, from Make use of: http://www.makeuseof.com/tag/merriam-
webster-excellent-free-dictionary-offline-android-16/
WebMD. (n.d.). Moisture and mold problems: preventing and solving them in your home. Retrieved
March 31, 2017, from WebMD: http://www.webmd.com/women/home-health-and-safety-
9/mold-mildew?page=2