You are on page 1of 48

ffi

k**

ffi Elena Ispas AlexandraManea

m
Maria TomescuHdrcdian

msmmfinn

ffi
T)
-{*

ffi
ffi f f i

ffi 9Golari
{h
EKHII
9ErcPress oPloaded
bySfef30
'":,....
HenaISPAS Alexandm
MAIIEA
MariaTOMESGU
ilARG[nT

Gonsiliere, I

9l
orientare gcolari
clasa I
Argument
Disciplina
,,Consiliere
$i orientare"
esteo materie
noudbi tinecontde
vArsta (6-7ani).
dedebuta Scolaritetiitale
Pe parcursulanuluigcolarvei puteaprimirdspunsuri la intrebirile
importantepecareti le puila aceastevarste.Activitdtile
propuseln prezenta
lucrarecreeazaconditiipentrua devenimaiinteresat, maiincrezator in tine9i
iti dezvohaabilitatieficientede invelare.Vei dobAndide asemeneanoi
priceperide cunoa$tere personala, a proprieiactivitAti
9i a vietiisocialela
nivelulputerii
taledeintelegere.

Multsucces!
Autoii

db
9ErcPress
TH{Cltf
woaoec0yEfefso
Lucrarecoordonatideinst. gradulI ElenaISPAS
Refertnli:institulorgradI AdinaALEll
institutorgnd I loanSllRlIl
instiutorgndI Florcnlina Hftr

Au maicolaborat:GeorgetaJenei,Maiana Ghmrghe,FlorentinaFrdlild,
Gen Liliana KubaS,CorinaPapuc,RalucaDimulescu

Gfafice:$tefanFILOTTI
Redactor:GabrilaMANGU
Tehnoredactoi:GinaISPAS
Copeda: LorenaIONICA

@ Copylighteaitiua ERcpREss
Toatedrcpturile rczervate

Piata.PreseiLibere Nr. 1
Sectorl, Bucuregti
Telefon:0763846524; 0755341271
; O73g9O1
4gg
0215699011
Tel./Fax:021
5699012

E-mail
office@ercpress.ro
l. Planificare calendari$ica
Obieaive
rcferinld S'ptnnAni
I t.l 7
Autocunoa'tsrs9l dszlollare psEonal5 1.2

2 Comunicareql abllitiili soaiale 6 v||lnl

1.1
3 10 XI\FMI
Manag6mefltulinloma$llorSlal lnvatadi
3,1
3,2
1,2
2.2 5 xxtv-)o(vltl

Calilalastiluluid6 viala
2.2 xxx-)oow
5.1
ll. Proiectarea unititilor de inv-tal
Unitateal: Autocunoagtere$i dezvoltareDrsonala
- Numer
deorealocat7

de refenfid Actiitd.li de lwdlarc


1. 1 - 6npl.taa unorft de lucru pnrNid.ndfhea 2
1 c!6ctari.tiailor

' jocuridda|lldma9i6B p balt d. in glni,dw;


1. 1 - 6xe'd!l ponlruld.ndic.@ emrnadlor sl d.o6.bnbr
Eu9llamllla
mea pdncompaaiE c! clall;
"jeud de Eut clnog i'n;
- c;mpbta@ lmr spatrrde ru.ru Fellltu ldd!fica@
1. 1
3 gllucewau -ercilii tl a.gum6nlaFaal!dlortltcut i
- dErlitii d cuno$t E a clirltild p.B!n.le ,
l.montaFi - j@ud de aulocunoagi.Ep n p.E4nl@.
Sunlempetoane
unic a$mana'ibr sl dsbnlor ddE ol6vsl 6l6lano

- complol@a unorspa$ld. lucrupnttuld.ndn @a


1. 1 .arudnsdcllor!.on.l6.lmeni.6:
. jocund. subcunoag.re Fe ba:a d daolnl dssnEi
5 - oxerciliiponlruidenffd@ as.Fin& or Fi a
d6@bldlor, pdn@mp@ cu clolalb p66oan6si
d pFonaj.lEdln povosii9l dln desde anlnalo;

1. 1 . exErclllde EUn@9L a prcpnlb @lhe!, pdn


6 1. 2 d..n. {i di6.rlii @l.criv6;

ll: Comunicare
Unitatoa 9iabilita!socialg-Numdrdeorealocat6
dorcfil doEunoasl9ldo@mud@Fa dollllor dobaza
Tmi6xp m em'itttto aplrulln silurlllvaiala; inllals
1 .2 - locudrnpoBhi d6mldaB6ld. Ecunoarrr.a .noliilor

lmipasadlin - obs.tuErasi db.Lna6r i.lulul tn ca6 s. dpnm! emolllln eituail


va'iab, @al. 9i inaohaB (lap.Eonab dln lhrllulA il dn d63m
anlmaio,la @lool d m.mbnal lamlll.i tc.)i
1 .1 . jocudln po6.hi d. mlma tt de Eun@goB a doduor clodatl;
- acllvltttl p6 9rup6,locu d..chlpdln ce snl dwit.rrua$lds
2.1 coope@h4oop.rEB, uh.iior ilnd dalrdo 6l @mpad.l

Cuiofsdmspnjin? - actMtAllp. gtup,j@ri d .dlipA ln ca6 snl c6ei. .ltlalll de


coop@dn.dop.@, ult rld find enlEei. sl comptBbi
- j..ud ln p4.d'l d. mrim , d6 an@S.c a .motllor @lodalii
1 .1
. excll d. MD.+.6 {i d. munlcs a flollilor d6
b6rl .p!tuie rn tJlu4ii varlrtai
- a.ri'/iiti p !dF, j@i d chipah clr 3!rXoroEle3[!a$
d6 @p.rir/ne@p6@, uho'iorihd analizal9i conpsrai.;
1 .1 - ox6rc$rdo lMnoarloE l do @nvnhqB e emolfor de
bda aperub In sn!41 !rnai.;
- aclivftilr pe qtu!, l@url d6 ehipi in carl 6untcro{6 situalll
do @oD66dn6-6op6llE, uliedorfllndan.liat tl .ompaBL;
Unitatea
lll:Managementul gialinveldrii-Numerdeorealocat:jO
informatiilor

l''
cur plipirintrt - dis4iid srqp dp spgairioiriacti"iali. d. r; !,4;hiri ijoclt d adllna
L
e@!il{E eonlru,.oare) spcilcuradvrrgtii oqoraF(hv4s@ 3i - q"l"tai'r*,
ljEo:: '|
- oxerdtl jodFeDlrudespdrqo. ca]3dedatartq|s_jDpl9atl inva$di si

'..'
raclMlelipeijtup,jocu de drip. ti re sunl d&id situatl de
2. Urilizdm
inlomatii 3.t @p6rh!-6opra, uhdorliindanatiarosi@mp&ato;
- r4dur loc pntr deem@r@ @6c1r:$citorsiFpt. at. hvelAl I sJ 2

apoinejucam2 ,2
3. lnvatam, - acrivieg pe gtup,i@ud de &hips h b sunrcr6t6 s'rua![ de
3 ,1 @opearr'naoopoBro, unnor5.ndatutizale i @mpaals:

9liumull6
tac disdtii do grup desp speiicut sqividt'i de ta gddiniie (jocutst edivitd
" hr6d. pESe0rc pMta 3@rr) Sis@lrcut adiv eg 9@taE fhvatgEa 9t
3.2
*"' o"*to''"" simpre
atnv!6ani
I
!,flffJlP -Ect''rsticlof
t,l - x.@lii do r6cu.o.rtr. s de @muniB a ehotito. {e bq:e ?pqu9 li
5.
snuaiiva at :
3.2 - j99 qe .ol d5p@cum $ invat., cuh s. @zgtyeleflqto erc.;

6. - erercjtiijoc p6n1rud6sp,iide@ c!@bns dtor 6iftpt ate iNeFrit i


iniohafi , 1
3 ,2 oalg-lr
- j@ d6 rol d6prdm e invaF, cum s. bzotva tmdo etc.:

3 ,1
. :.1 ??

'j@ de o1 d6pr. cum e hv4a, dm s6 62otui temet6eic.


. ,i
8. 3.i ered li oc ponw oaprind@ Ectdsdc d simpt. atetnvalari,si
3.2
UnitatealV: N rim6rulde oie alocal:5

Unitaba\1 Calitatedatilu[ii.de
viald. Numifti]:d6
oie cat:6
1.

Cumpotsa na apei 3t

'
4 .1
4.2

3.1
3.2 1
4.1
4.?
4.1

t Sfaruiutl6 2 .2 t3 .1
3 ,2 ;4 ,1
llnhtea
/ - Autocunoagtere
gi dezyoltare
personala
Tna ,Crhoewt ,n?'
Detdliideconlinut:ooorusc salfi lrotift .Eu$il0fiillaDq .Sl s! r'e{;
. suntbtn
noisoaie ufiiddi.necalihltatc:
sa acrgtef-,
Obiective:Duplte pdrcutgi ac6$ceDndy6i0[toa: -
. !a t6 cirno$ti
nai bifs,dtEtd0.ti ouull]inld calitalihrrr* d*rtaro;
. !i doleddo$tl0 dtlt[iiie po{thefatsdofit6 $ipotsoanb iG
r - si Dtridi *eme|tad$tdeose[|fl dt re$negtcototattepcrsr*.
-

Doresc se me prezint!
Saobservam!

Sadescoperim!
pdn sageU,corespondentainhe imagineacarete rcprczinta
(fatd/baiaQgi imagineacaresepottivegtecu aspectultdu fizic.
Saaprofundim!
I . Audiazi poezia,,Laoglindtrl
deGeorgeCogbuc.
2. Cecalitili ale fetitei reiesdin poezie?
Azi am sd-ncresteztn grindd -
Jos din cui acumoglindd
Mama-i dusd-nsat! Cu dorul
Azi e singurpuiqorul;
$i-am tnchisu6aln tindii
Cu zdvorul.
Iatd-tnd! Toteu, cea veche!
Ochii? hai, ce nai pereche!
$i ce capfrumos rdsare!
Nu-i al man?Al meue oare?
Dar al cui! $i la ureche,
Uite-ofloare.
Asn-s eu! $i sunt voinicd!
Cine-azis, cd eu sunt micd?
Uite, zdu, acamiau seama,
Cd-mistd bine-ncap ndframa
$i cefatd fiunusicd
Are marna!
Seaplicam!
1. Coloreaza
funaginea
demai sus.
2.iog ,,$tiu
semaptezint"
Descriereajocului:
Elevii vor fi lmpdrfifi in patru gnrpe.lnv4itorul igi facepropriaprezentare,oferind
asfel un modelgiun punctdeplecarcpeltru prezentdrileelevilor.
Elevii din fiecare grupa se consulti intre ei, rimf de trei minute, apoi lgi aleg un
reprezentant care$tiecelmai binesAseprezinte,evidentiind:
- numele,prenumele,virsta;
- descriereatras,4hrilorfizice:
- cAtevatris4turi morale(clpuiin doua);
- gru.puriledin carefacparte:gcoalafamilia pdetenii;
-procupfile mai importantela Scoahsauacasi-
Elevii careilttampini geutAd in a seprezentacerajutorul,,Oglinzii'l Ro1uloglinzii ii
rcvine lnvdl4iorului. Acesta formuleazi intrebari ajutetoare,de genul: .-Co- te
numesti?t Cevalsti ai?,. Cumsuntochii?. Daxptuul?,. Ceformd arefala ta?r i1iplace
chip^ul din odindl? . Ce-Fplacecel mai mult la acestchip?oCe calitadnu sevad in
ogtindA?
.Cecaltafi ascunseai? Cefaptebunepotifacefir?etc.
Cagigagnr.pacarea $tiutse-$itim ercprzentanfirlcelmai
nrdceputin a seprezenta
Sicae aaplatcelmaipulin la ajuOml,,Oglinzii'3
Eu 9 l familia ynea
Saobseluam!

Sadescoperim!
" Scriecifra 1 ln dreptulpenoaneicarc areo varstaapropiaEcu a ta
* Scriecifra 2 in dreptulpersoanelorcu vaxstapotrivitA cu a parhfilor tai.
. Scriecifra 3 ln dreptulpersoanelorcu varstapohivitd cu a bunicilor tai
a oDeseneazisaulipeqtepozeleftalilor tii acoloundecrezi ce sepoaivesc-
Saaprofundam!

1) Identificd activitdJilepe care1efacefiecaremembrual familiei.


2) Cu cinete identificitu?

Saaplicam!
1. Activitate in perechi: Povestifi
,,Cea mai frumoasa zi petrecutAin familie':
2. Deseneazh,apoi coloreaza activitateacarete reprezintape dne
in familie.
3. Cum te compo4i in familie?

I
$tiu ce vreau!
SAobseruan!
Observdimaeinile!

2N

$tn
&$* desGoperim!
. Poveste$tedesprepreferinlelefiecirui copil.
. Discuti cu colegii desprepreocupfile Sipreferinteletale qi ale lor acasd,la gcoalA
sauin grupuriJedeprieteni.
rCompmd preferinlelesugemlede imagini cu experientata de viafA.
oCe activitdji sauobiecteai adaugala cele de mai sus?Lipe$tein mmelegoale
decupajedin revistesaudeseneazA obiecteletale preferate.
Si aprofundim!
1. Alege din imagineflorile tale indragite,marcdndcu X casutacorespunzatoare.
ArgumenteazA alegerea.

3- Prezintadesenulin fafa clasei9i discutacu colegii desprcpasiuniletale.

Saaplicam!
1. Vrei si fii ascultat?Poveste$te
despreceeace i1i propui si.realizeziin
aceasBsapu nana.Enumeratrel oblrgau ale l"aleln tamrle, $coala$t
societate.
2. DescoperAalte doudpreocupiri pe carele-ai puteaaveala aceastA
vexsta$i ilustreazi-

3. Enumeri trei calit4ti importantepe caretrebuiesi le aibdun bun gcolar.


Suntem persoane unice

Saobseruam!
. ObservAfiecarecopil in parte.
oPrin ce seaseamdnicopiii?
rPrin ce sedeosebescacestia?
oCe deosebireobserviintre copii 5i adulJi?

Wsidescoperimt
o $colarii au unelepreocupfi comune:joaca; hvatAtura.Enumeraii altele
cunoscutede tine.
oPersoalelese deosebesc dupd:chip, lnilfime, imbricaminte, sex- fata,/bAiat,
comportirnent.Enumeracatevadeosebiridupdacestecriterii.
oIntre copii gi adulti existamai multe deosebiri:de hfaF$are,de preocupi.ri,... .
Continudgirul deosebirilor.
Atentie!
Nu existapersoaneidenticein totalitate.Fiecarepersoanaesteunica pentruca se
deosebegtede oricarealta persoana.
oPrin ce te deosebegtide colegade bancA"in privinta aspectuluitau fizic?
^
Incearcasailustrezi. --
Surprindecel pulin o
deosebire.
Si aDrofundim!
1. Audiazi versuriledin stoofaurmatoare:
,,Copii depe nate-ale lumii meleaguri
Flori albe,Jlori negre,flori galbene,flori -
CulegeSi-mi dragostea,miereadinfaguri,
h.tqgri, in galbeni Si-nalbi pumniSorf'
' (OtjdtaCazinr - Floi.albe!flortnegre..)

2. Florile albe,negresi galbenereprezintah poezie


copiii lumii. PrecizeazAince consti deosebireadintreei?
3. Cu ce floare te identifici tu? De ce?

1. Realizeazilmpreundcu colegii t6i jocul ,,Deschideurecheabine!"


in timp cecolegfita p.op*"o p";J;t;;;;;; sfise pe nume.
|,""ry:t:tt.t"?
Identificndupdghs persoana carete-astrigal Cumai reugitsi identiJicipir;ana care
te-astrigat?ce ariideosebit
ln glaspersoanifaladecelelatie(timbrulvocii estediferit)?
Z. JOC ,,e..ro-a mea".invalaloruli$i alegeun elevgi-l descriedupain.fatisare.
procupari' rezultategcolare.
faraa-irostinumele.cel caresereunoa$te in des"rierese
ridica in picioare.Dac6 se ridici mai mulgielevi (considerdnd'ca se rccunos9- in
descriere),invatitorulva continuadescrierea,prin enumerarea altorhasiniri fizi;; ii
cl! se_Iordescoperiaceleelementeconsiderate unicepentrueleyul
TflelDTi, Pnd
alesdeinvaFtor.3.Realizeaza acasA conturultalpii picioruluitiu, Coloreaza{agacum
doregti,apoidecupeazd-I.
Recapitulare
Lopacut cunoasteriide sine

Activitatecoletiyi.
l. Lipe5teconturul talpii piciorului, realizat
acas6, pe trunchiul copacului (desenat pe o
planga).
2, keal:zeazb,conturul palmei tale fie cu
creionul, fie prin amprentarea cu acuarele.
Decupeaz6-1, apoi cornpard-l cu cel al colegilor
tii. Ceobservi?
3. Lipe$te pe ramurile copacului palma ta,
deturi depalmelecolegilortli. Ceobsewi?
4. Purtali disculii pe tema ,,Suntempersoane
unice'l ajutandu-vade lucrareacolectivArcalizatA
ln clas4.

&&or. nedescopelim!
L Observadesenuldemaijos. Pefalacaseideseneaza auropoftenrl(chipultau).
2.In cuta caseideseneazacopacul pleferatgipersbanedmgi ie.
3. Prdzinti concl"ziile tale legatede tema,,Suntempersoaneunice'i line cont de
cedaie ai descoperitin lectiile anterioaredesprepersdanata.
,r,tat"a
2 - Gomunicare
Siabilitafisociale
Tc*a',Aa?ner00iei eo&ketb"
Detaliideconlinut:.lmi exp memoliile;timi pasadstine; .inrAt{mstrG00pelAm;
. Cui0terlmsprltln'l!.Rscapltulale.
SilnedescoDe m.
Obiectiye:Dapd Eeparclrgiaccstcapit0lrei putca:
- serecunogti tltlte sauapt ts in diuclss
emotiile situatii;
- saintelegirululcooperediin grup;
- selospoclingulilod0lucrui[ echipA.

imi exprim emotiile


Saobseruam!
o Observddesenuldemai ios. Comunicddespreintensitateaernotiilor traite de
fiecarecopil, ln situatiiledemaijos.

Si descopedm!
. Cumcrezicbsesimtesa$atodtul?
. Ceemolii triiesc elevii, pArinfii$iprcfesoriila inceputuianului
5colar?
. Caresuntemofiiletraitedeconcurenli?Dar aleinvinsatorilor?
o Cesimtecopilulin cabinenrldoctorutlui slomatolog?
Seaplofundem!
1.Audiazapoezia,,Gdndicelul'l de ElenaFarago.
a) Ce simteganddcelulin pumnul copilului?
b) Discutacu colegii taridespreemotiatri.itd de copil la
deschidereapumnului.
2. Searade Craciun:a$ieptareadaxurilor.
Discufi de gmp.

Seaplicem!
1.Discutalipegnrpedespreemotiilet4ite in seaxadeCrAciun.
2, Colorcazfrrnaginea demai sus.
demaijos. Cui doregtis-odedici?
3. Deseneazio felicitareln spaXiul
-d,:\
@ Reaminteste-tiunelemomentedin povestea,,Fatababei$i fata mo$neagului'i
de Ion Creansi:
@ $f,descoperim!
Prin ce sedeosebeqte
a Curni5i prirne5re
fata babeide fata mosneasului?
fiecarerasplarapennufapteleJicalitatilesale?

@ Sdaprofundim!
1. Identi{icd sentimentelepe carele nutrestefata mo$uluifa1ade vietldle
intahiie. Ce simtecandesterasplatitapenhu faptelesale?
2. Identifici senfimentelepe cari le numegtefati babeifala de vieta[ileintahite.
Ce simtecendrasplatanu estepe mAsuraagteptfilor ei?

Si aplicdm!
Privegteimaginilede maijos!
1. Cum putemdovedi fapn{ ca ne pasi.de cineva?
2. Di exemplede persoanefata de caretrebuiesd-1ipese(acas6,la $coal4
pe strada,in mijloacelede transportltr comun,la spectacol,in parc erc.).

3. Ce atitudinetrebuie

4. Une$tepunctelegi spunece ai obfinut.


5. Coloreazi imagineaobtrinuta$i da-i
un nume!

Iemadegdndhe
Ce faptebunepoti safaci pentu oferireasprijinului unui colegbohav?
imv*{a*lta saiie+aeper&m

$dobserwam!
ReaminteSte-tipovestea,,RidicheauriaSa"(povestepopulard).
Povestestecum au reugitmo5ul !i babasa scoataddichea din pam6nt.
Ce inseamnasa cooDeram?

L- l/

+
rJl*;1 ,
ruw $* d.t",;;t.lerim!
De ce nu a reu5itmosulsascoatasinqurridichea?
Cefel deridicheera?
Cinei-a venitin ajutormogului?
Lum aucooperatpersonajele?
Caresuntavantajele cooperariilor?
Spunedacaproverbul,,in unirestaputerea',poatereprezenta o
concluziea pove5tiiilustrate.
Cepoae sa-iuneasca pe membriiunui grup?
Ce asemdnarc existainfte modulde cooperare al personajelor
de
18 mai sussi modultau de cooperare cu colegiide ciasa?
Saaprofundam!
Identifica situafii in caree bine sacooDeram:
a) pentrurealizareaunui proiect:un joc de construclie,o revistatsolara-o machetaetc.
b) pentruajutorarcaunui colegaflat ln dificultate;
c) pentruinfrumusetareaclasei;
d) pentrucagtgareaunui concurspe echipe-

Saaplicam!
'> Activitatea:Macheta- Padurea
1. Activitate pe gupe: a) I grupa- realizeazafondul (suportverdedin
polistiren:pictat sauinvelit h hartie ceponat4);
b) a II-a grupi - deseneaza $i apoi decupeazibrazi sauinvele$tecrengute
uscatecu hartie maro qi le omeazdcu frunze;
c) a III-a $upa - decupeazA ciupercul,animale,flori (materialpregatitde
inv6taton).
2. Activitate comun4:- asamblareaelementelorsi realizarca,,Pddurii'i
3. Discutii asupramodului de cooperare:
- timpul de execufiea lucrarii;
- contribulia fiecirui membrual gnrpului;
- contribuiia fiecdreiechipeasupralntregii lucrtui.
.,,r,.r s'e.t'{$!,8.J.;t.l'i;,r:ili'
'g

r rt.ir!l i'!:.iil;i!I
Reaminte$te-ti povestea,,Albi-ca-Zipada", de Fralii Grimm.

ry V

..,;6js$ruiit*rlaflri
Din ce motiv a intrat Alba-ca-Zapadain casapiticitor?
Cine ii oferd sprijin?
Cele oferi Albd-ca-Zipada in schimbulgazduirii?
Si aprolundim!
1. Observi cu atenJieimaginile de mai jos.

2. a) Recunoagte personajuldin prima imagine-Careestesitueiiafefitei?


b) Creeazlun final fericit al povegtii.Cine ar fi hebuit sdvini in sprijinul fetitei?
3. Identificr situatiile dificile din viata copiilor candsuntnevoifi sdcearaajutor.
4. in ce situalii pot copiii si oferesprijin?
5. Caxeesterclul polftisnrlui de proximitatein comunitateatu caretraieqti?

Seaplicam!
1. Coloreazi imaeineaalaturata-
. Discutacu colegii despre
situatriaintalnita in imagine.
Cumcrezic?lsesimtebaiarulin comoania
surorii sale?
3. Poveste$te colegilor despreo
situatieasemzrnatoare intahita de tine.
ffieeapEtwlare

M
1. Observdcu atentieimaginile date.
2. Cui apa(in faptelebunein imaginile de mai sus?
3. Caresunt faptelepe carele dezaprobAm in aceste
imagini?
4. Discutdcu colegii desprecazuri asemdn4toarc cu cele
prezentate,pe carele-ai intilnit la gcoaldsauacasi.

SEnedescoperim!
IlustreazApdnf-un desenun evenimentsaufapt (pozitiv saunegativ)
prin careai trait celemai putemiceemotii.

22
ildatsa
2 - Managementul
infomatiilorgi alinyetafii
Tena;,(at 16Sat1/.6, e ,4t rt r
Detaliideco,tlinut:oc[mpdminido|reli?, UtiEe itfontEtii;. invaHm,
apolneiuolm;
o $tfumultrsafac;.lrlaE 6fit*t , le facemtemeli.
Becapitulare.
Senedescope
m.
Obiective:
0/ule@ WrG||ryi'acs3t eapitdlei P|tr:
- sa u$lizezi
inl0nmlii peftr sibalii nol|b hts]G
- se descoporiobctaeolelecarc stfliin cdra irriFii;
- st gascsti
soluliipeftr inliura|ra otstac.lc*.

Gum primim informalii?


Seobseruam!
. Observi in imaginile de mai jos moda[tA1ide primire a informa{iilor-

,,Arefoi Si nu epom
Ne yorbeSte, dar nu-i om
Dd exemple,sfq.tui multe
Celor ce yor sd.asculte."

r-'-'-"'
I

e)); r(,
ffi5 si descopetim!
,: Cumprimim informalii orale (yorbite)?
s Pe ce caleputemprimi informalii scrise?
c Cemodalitifi de primire a informafiilor utilizezi cel mai mult?
$i aprofundim!
1. Identfficdtipurile de informaflepe carele poti utiliza la gcoald(oral6,
scris6,electronicf,).
2. Ce tipuri de informalie prefed si prime5tila gcoal6?Dar acasi?

$i aplicim!
1. IdentiJicAdpwile de informalie penrruurmAtoarclediscipline:
a) limba romina
b) matematici
c) muzice :

ffir
lKsril
s '. --- - - '
BM
n
E

2, Deseneaz{.
sefimelede circulafiepe carele cunogti.

3. Prezintddesenulcolegilor ttri. Ce informafii oferd acestesemne?


I
Utilizlm informalii
Saobseruam!

Sedescopeilm!
. Ce asemd,nfi$i deosebirisuntintre celedouatipuri de activitaF?
. De ce elevii trebuiesa ascultecu ateflfieexplicaliile invilitoarei?
. Ce situatii pot sAftrgreunezeprimirea informatiilor?

ffi Saaprofundan!
&iOg circulatria"-
,,De-a Serealizeaza
cucreta,
in fataclasej.
untrascu
scurl
si o intersectiecaresacuprindaun semafor,o ,.zebra':uh polidstcarcdirljeaza
circulafa.
Roturile: po]illistal(aflat in interseclie),pieronii (mai mulli copii). goferul/goferii
(purtandh manao ma$inuti), semafonrl.Copiii segrupeazicdtecinci. Fiecarc
Eupt
igi alegepolilistul, goferul,,,semaforul"(uncopit) Siunut saudoi pienoni.OnrpejejiEca
pe rand.Inaintede a incepelntrecerea,copiii trag bilelelenumerotatepentu a vedia
cine incepejocul. La comanda,,Start!"fiecarecopil lgi ocup6poziJia.$oferul oircul[
pe carosabil(cu respectarea rcgulilor de circulalie),pietonuvpietoniitfaverseazd pe
zebrdin func1iede indicafiile semaforului,astfelhaat senu seproducb.,accid6hte,,
(lncilcdri aleregulilor impuse).Timpul dejoc al fiecareigrupeestede 5 miflute.
Cdgtigdgrupacarea ficut celemai puline gregeli.
Seailicem!
FiSd de lucru:
',,Cuce ajung mai repedepe insuldT"
E=F fr
invilim, apoi ne jucim
Saobseruam!
ObservAprogramulzilnic al gcolarului.

Sadescoperim!
. Caresuntactivitifile gcolaruluiir prima partea zilei? Daxin a douapaxlea
zilei?
.Ce prcdomindin prima partea zilei, activitalile gcoiaresaucele de recreere?
Seaprofundem!
1. Comparaprogramuluu zilnic cu cel prezentatmai sush imagini.
2. Caresunt eforturile depusede tine in respectarea
programuluizilnic?
Co rezultate pofi obline?
$i exersdm!
1. Coloreazi activithlile prin caregcolarular puteadeveniun model de urmat.
2. Argumenteazdalegerea.
$tiu multe si fac
Saobseruem!
Observacu atentieimasinile.

SadGscopeilm!
qtie sbfaci fiecarecooil?
'Ce
.Ce alte activitatrioezi ca mai pot
sArealizeze copii?
Si aprofundim!
1. EnumerA_trei
activitaf carei1i facepldceresi le desfaLqori.
2. 9if9{e qouigegstiri el{tenretu&eactiyirafite
tAe5i Aeparinliror.

Seaplicam!
invitim eficient

SaobserYam!
Observacu atentieimaginile date.

Sadescoperim!
t Identifrca imaginile care sugereazao invAFrc defectuoasA.
Procizeazdcatevaactiuni din comportamentulelevilor, carepot ducela o
invaFre eficientA.
. Caresunt obstacolelece impiedicao invd{areeficienta?
o Caresunturmarils absentdriide la $coala?
oBifeazd cnX in dreptulcopiilor careau un comportamentadecvatinvdFrii

Saaprofundam!
1. Observdimagheaaldturata.
2. Cum a invaFt fiecare
baiat saprotejezenatura?
3. Cu cine ai dori sate asemeni?
4. Cum ai invltat tu sAprotejezi
5. Observdprima imagine.
Cum igi facetemelefetita din imasine?
Cumar nebuisaprocedeze?
6. Observi a douaimagine.Ce facebaiatul?
Cum serealizeazdinvAFrea?
7. Cum lnveli tu?

$aaplicem!
1. Caresuntdisciplinelela careai oblinut celemai bunerezultate?
Pofi explica de ce?
2. Ascultaurmitorul caz:
sarnvefemaibinela matematicd.
Eaa alcdtuittmpreunlcu
parulF
-",_ll1li,_rt_ryOy:
el un plan de invatareeficienta.planul cuprindeundtoarele acfiwri pb
perioadade o luna: o

3. Cepdrereai despreplanul Elenei?


4. La ce materieltripropui sainveti mai bine?
5. Ce activitad ai alegedin planul Elenei pentruobtinereaunor rezultatemai bune?
O.Ueseneazd un momentpreferatdin programultiruzilnic.
Ne facem temele
Saobservam!
Observdce dificultiti intdmpini copiii tr rezolvareatemelor.

Sadescopelim!
umeri cel pulin douAcauzecaxei-au impiedicatpe copii sdigi rezolvetemele.
. Cui soliciG copiii ajutorul?
. La ce ora sose$temamaacasa?
r Cum o intimpina fetita pe mamaei?
. Crezi cAtemelegrele gi aglomerateau determinat-ope feti@sdamAnelucrul?
o La ce ori lti faci tu temele?
o Cui solicifi ajutorul c6ndai nevoiela rezolvareatemelor?
rAlege dintre obiectelede mai jos pe celefolosite de tine la rezolvarea
temelor.ColoreazA-1e.

.gc# ffi@
$aaprof[ndAm!
jOC ,,"..r*u succesului
gi dulapulferecaf.
l. Selecteaza
cauzeale insuccesului
gi pune_le
In dulapulferecat,dupamodel.
2. Alegece sepotrive$tepentrucomoarasuccesului p.".a.-"
9i i""*"i"si."A.
Comoarasuccedului Dulapulfetcat
1. temeu$oare$i interesante
2. atenfiemi.rit6
3. neintelegereacednti
4. respectarea rimFului delucru
5. tememulte $i neintercsante
6. oboseald
7. timifi14s
8. nerespectarea programuluiziJruc
9. elel/ incurajat$i rasphtit
10. exersareaperrnanentA

$i aplicim!
1 Efectueaziema pe careai pdmit-o la ora de matematic6-Timpul de
lucru sAnu depfueascf,o jumAafe de ori- Scrieunut dinne exercitii ln
spaliul de mai jos.

2. Transcriein cinci minute douapropozilii, la alegere,din textul studiatla


lrmbaromanA.

3. Identilicd greutilile cu carete-ai conftuntatin realizareatemei.


Cum crezi cAle-ai puteadepfui?
Recapitulare
,,imi i erarhizezvsloril e"

&& tSry
!o
hffi gb
l. Obsewabinetoateobiecteled.iniurul copiluluiilustratemd sus.
2. Dactai fi ln locul lui ce imponantaai acbrdafiecaruiobiectin activitatea
ta de
scolar?
Grupg44-le astfel:- insemneazacu cifra I pe celemai importanlepentru.tine:
celemai putin importantepentrutine.
3.Puncddediscritii
- Ce a fost mai u6or?Si alegi lucrurile mai importantesaupe celemai putrin
importante?
j Erieta qi alte lucruri sauactivitili importantedin yiata ta caxenu suntilustrate
mai sus?
Caresunt acelea?
- Exist4lucruri, nevoi sauactivititi desprecarenu ai discutatniciodatapanaacum?
Caresuntacelea?
f}6--'h salosconerim!
"{&6,,1 *r.: ,,Invalatoarea
. ne sfaruie5te"
re f Ug
Mod de desJd,surare:
- Copiii stau gnrpalicatecinci. Fiecaregrupi de elevi prime$teun setde intrebiri
(Ce faci in timpul liber?i Ce inseamnapentrutine ,,a petrecejudicios"timpul liber?;
Canesuntactivitat e celemai potrivile, pentrutine, la aceastdvaxsta?;Caxeeste
jucqlia ta pfeferati?).Rgprezentantul grupeicite$teincet fiecaretnfebare.
- InvfiAtoaxeaaneo list4 de sfaturiutile pe careo citesteelevilor.Ea conduce
disculiile,pomind {e !a una din intrebariledepe lista. Intervinecu aceslesfaturi
cind consideri ci esteneoesar:- joac4-temult in aerliber; - citegtepovegtilecare
Iti suntrecomandate;
- evit6jocurile pe calculatorcaredureazamai mult de o orA;- vizioneaz^la televizor
numaiemisiunilepentsucopii. Tirnpul de vizionaresdnu depa$easci mai mult de o
od pe zi; ajut4-tipnrintriila treburilecaseiprin activititi u$oaxe.
FiCcaregrupdhebuiesAreproducasfaturileprimite. PoatesAspunAtotodaEcaxe
sfati separecelmaiutil. Cdgtigigrupacarca $tiutsareproducdL
celemaimultesfahlril
I Joculdureazd15minute.
I\
I
I
l{ihka4- Planificarea
catietei

Toate meseriile sunt importante


Si observdm!
rObservacu atengie imaginiJede maijos.
.Ce meseriisunt ilustrad?

Sadescopeilm!
oCefacecofetarul?Dece esteimportanti meserialui?
oCe facecrcitorul? Ce importanldaremeseriade
croitor tr viata oamenilor?
. Ce facegradinarul?De ce esteimportantdmeserialui?
.Ce fac celelaltepersoanedin imagine?Cemeseriearefiecare
dintre ele?
oCaredintre meseriilede mai suscrezi ca ti sepotrive$te?
Saaprofundam!
1. Existi meseriiimportante$i mesedimai pu{in importante?
2. De ce spunemca toatemeseriilesuntimportante?
3. Cemeseriiau pfintii tni? Ce Stii despremrnca lor?
4. Cemeseriittriplac cel mai mult? Ce meserieiti dorestisd ai c6ndvei fi mare?

Saaplicem!
1. Jocuri de rot ,,De-ayanzetorul"; ,,La doctot'i
2. Coloreaziuna din meseriileinterprctate$i ilushatemai jos.

meseriape caredoregtis-ourmezi.
3. Ilustrezr.:za
Meseria prcferati
Ascultim!
Audiazi poeziade mai jos.
. Eu visez...
ElenaIspas
Starea nea deft dmdntare,
Ndscu iute o-fitrebale:
Care meserte anutke-i
Cea mai bund depe lume?
Mama, imlelegdtoare,
Ie;i c-o intAmpinare:
- Uei meseri[din lume
Pasiunea-idd renume.
Poli munci intr-o uzihd,
Poli lucra pe o masind,
Medic, inginet, contabiL
Totul e sdjii capabil.
- lVeau sdfu imdydtoare,
Sau...podte chiar scriitoare,
De ikyefi cu voie bund,
Totul ili ya merge shtnd.

Si descoperim!
'' OPrin ce devinevaloroasao meserie?
rl-a ce meseriiviseaz| fetita?
a CareestemeseriapreferatAa fetilei? De ce crezi cd iube$teaceastd
meserie?
a Ce $tii despremeseriade hl/etator? Dar despremeseriade scriitor?

Si aprofundinl
1. Pe caredintre activitdlile citire, scriere$i sport,stii sAle
faci cel mai bine? DeseneazA caieun simbol oentrufiecarc din oela
trei activiuli, pe colfufilesteleiataturate.
2. Caremeseriecrezi cA[i sepotriveste?Caresunt depdnderilepe
caxetrebuiesdle ai pentrumeseriaaleasd?
3. Ce trebuiesAfaci pentru a cApataacestedeprinderi?

$i exercam!
joc ,,Cine-ila telefon?"
Copilul caresuni (apelantul)seprezinti pe nume.E1specifici gi numele
meseriei(ex.: prof. Dan Popescu).Apelantul intreaba:,,pot sagiu cu cine vorbesc?,'.
Apelatul (copilul sunat)trebuiesAseprezinteastfel:enumereacdvitafle gi materialele
folosite pentxupracticareameserieipe caregi-aales-o.
Dacdapelantulghice$temeseria,atunci apelatulseprezintd:ex.
,,SuntrnediculDan Georgescu") . Jocul poatecontinuacu altridoi elevr.
Alegerea mea conteazi
Seobseruam!
Observdcu atenliepasiunilefiecirui copil din imaginile de mai jos.

Si descoperim!
c Ceactivitatepreferafiecarecooil?
o Ce activitateireteri din ceb dd mai sus?
r Ce conditriitrebuiesd ai pentrua practicaaceaactivitate?
Saaprofundem!
l Audiazdpoezia,,Cerniros au meseriile',,de Gianni Rodari.
2. Meseriile sedeosebesc
infe ele gi prin materialelede lucru utilizate
penhu pracdcarcalor. De ce spunepoeh cAfiecaremeserieareun
miros?

Ce miros ai meseriile
UionniRodari
Oricare meserie $oferul are-n haind
Arean miros, copii! Mirosul de benzind,
A cocd Sipldcinte U muncitor, rhirosul
Miroase-n brutdrii. De-uleiuri de malirld.

in orice tdmpldrie, Miroase cofetarul


In sat sau in oraS, A nuci $i scorfi.;oard,
A scAndurinai thiroase, Iar ux halat de medi.c
A vrafuri de talas. A doctot/ie-amard.

Un t,opsitor miroase I/a mirosi a peqte


A lacuri de ropsit. Pescarul cel vdnjoa
Geamgiulotdeautla, $i numai trdnddvia
Ila milosi a chit. Mt are un miros.

3. Cemeserii suntprezentateln poezie?


4. De ce ftAnddvia(lenea)nu axeniciun mtuos?

SaapliGam!
1. Gerde$te-tela o alegerebuni pe careai facut-ocAndai fost la un
magazindejucirii, tnpreund cu pArintii tai.
Descriejucdria aleasasi deseneaz-o.
2. Alege dintre activitAt e ilustrate
jos
rirai pe ceape caxeo considdriceamai importartA
penmrune.
Tine cont in alegereafacutdde urmatoareleaspecte:
- avantajele obtinure:
- timpul pe caretrebuiesAl afecieziaceleiactivitdti.

jog
ii:H"jtffiffi"ffi#"tr liscor"gii
ruin"roie
sashiceasca
meseriaaleasa.
Recapitulare

#,i(
dT

.Numeroteazaimaginile cu numerede la 1 la 10,in ordineaimportanteipe careo


acorzi activitadi ilustrab.
.DiscutA pe grupud nrici despreactivitateac4reiai-ai acordatnumarul 1 si despre
activitateaclasatape locul l0 in preooupariletale.
.PrezintA$i ahe activititi caren-au fost ilusirate.

Sadescopelim!
Realizeaz[un desen
are sdilustrezemeseria
pe caredorestis-o umEzi
in viatra.

I
y'/rrhba5 - Cahat4E6&A/'&o,htd
T*a:,lla ai,t h agotata?"
Detaliideconliqut:. Uneodai putsasufeli;.Gumpotst maapAE. DircnE probioq
o Recapitularefinale,SAnedescopcdm,
Obiective:0]upi,ce lalculgiacestGapltolvalputsai
- selacuro$tianumitecomportamonb Gateotoli sigulanFpolsonali;
st
- ?ntslegisiualiile delisc, adicasi sostzezicorectsittaiiil8 cendsr|Etatca
sauyialata/aaltorpotsoano estepustin Doricol.

Uneori ai putea suferi


Si observim!
Observacu arenlieimaginilede maijos.

Sddescoperim!
e Reaminte$te-ttpoyesteaScufitra-RoSie,de Fratii Grfuffn.
I Ce personajpericulosintilnegte Scufita-Ro$ie?
o Caresuntriscurilela careseexpunefetila?
a Ce avemde invatat din aceastApoveste?
Saaprolundem!
1. De ce nu estebine sbdisculicu persoane necunoscute?
CeIdu tri-arputeaface?
2. AminteSte-tripovestea,,Capracu trei iezi'l de Ion Creanga.
Ce-aupAdtiedul cel maregi cel mijlociu?
Carcau fost unnarile neascultirii sfatului caprei'l

3. Cui ii poti deschide


uSacandeql.isinguracasa?

$aaplicam!
1. Ai trecutvreodataprintr-o situatiepericuloasa,tu sauprietenii tdi?
2. DiscutaJipe grupede catepatruelevisituatiiderisc catmai variatedin
viatapersonala.
3. Prezentati
situatiilediscutate,
prin reprezentantul
grupei,colegilorvogtriapezaliin
semrcelc.
4. Selecteazidin imaginilealAturateprodusele are plezmtAun maxedsc
pentrusdnatabaoarnenilor.

tuP lEll
ea a4
ll i & . \1";r
Gine ml proteieazi
Saobseruam!
Observecu ateniieirnaginile de mai jos.

Si descoperin!
oCarepenoaneasiguri protecliecopiilor?
Sf oDescriesituajiile de risc prin caretrececopilul nesqnavegheatin a douagi
a cinceaimasine.
rPfin ce fiscuri treccopilul riticit pe strad6?Cui poate
- cereajuiorut tntr-o
astfelde situa{ie?

R-',:"ffi
sd-l aperede ho!
pe copilul
din imagine?
2. Ce mnsuriaebuie
luatelmpotriva celui
carelovegte?Cum ai
puteainterveniin
apbrareaunui coleg
de-altiiu?

SaapliGem!
I . Realizeazilmpreundcu colegii o lisii a persoanelordin gcoalata
caresatebuie sAte protejezeln timpul desffuurdriicursurilor?

2. Discutriide gup: situdii ln caneai arrutnevoiede sprijinul acestorpersoane.


I
Recapitulare finali
"
,,$tiusdaclionezin situaliiconcrete

1) Idenfficd imaginile careau leginui cu situatiade risc prczentatA.


2) Realizeazdcorespondenta dintre copilul aflat in casA9i acesteimagini.
3) Discuti pe gnrpud mici caxesuntactiunile urgentece trebuiefacub in situatiadatA.
4) Identifici persoanele.caresepot implica cel mai mult ln acliuneade salvarea .
copilului.
5) Caxepersoanesuntindiferentefata de situatiaFezentatA?
6) Ce urmiri poateaveaindiferenla?
7) Prezinti in fata claseiconcluziile discutiilor.
Proieet: rnMl comport civilizat"

Clasaseva impa4iin pam grupe.


t ) rnry qrupl-vgqurtadiscugiidesprefaptacopiluluiilusrraah primaplan$a:
- gestulcopilului;
- atitudineafafi depersoanecu nevoisoeciale.
2) Grupaa douava purtadiscutriidesprefaptacopiluluiilusnatain a
douaplan$6:
- gesnrlcopi.lului:
- compoftamentul adecvatin mijloaceledetransportin comun.
^. g:.upi* prezengun portofotil cu imaginice sugereaza
:_]-1-T1. o comportarecivilizata
(oecupaJe drnzraresaureviste;pozedefarnilie;imaginidin activitadledisfasuratela
clasae!c.).
4) Grupaa patrava interpretarolurile a dou6iocuri:
_. ..Cumnecomportam la spectacol?'l
.,Vorbimla telefon,'
Flecaregrupdva fi apreciatddedoarmainvdatoareinpreundou celelahe.grupe.
$tii ce trcbuie si cuprindi un portofoliu?
Portofoliulpoateaveaaspectulunui dosargi hebuiesdcuprindi:
- datedespreprogramultdu zilnic;
- temelepentruacasi;
- proiectelerealizatein decursuluneiperioadede tirnp (ln generalun semestrusau
tot anul),precum$i o scurtA,,istorie"aacestora(datala carea fost datin ludu, echipa
delucru cu atribufiilefierdilria, tirnpul de luqu esalonatin zile;
- fi$e de autoevaluaredetipul: -gtiusdfac...,calitdtvdefecte.
- tot ceeace s-alucratla clastrih decursulperioadeivizate:desene;cola;je;
fise delucru etc.

Din acest,,dosar"deprezentarc talereiesclarpiogreselefacute,Portofoliul


a activitAtrii
reprezintddefapto aapdsuperioatd a procesuluideevaluaie,deschizend caleacAhe
auto-evaluaxe.Din acestpunctdevedere,portofoliulreprezinta$i o foimadecontol
mult mai eficienti pentruperinli Biprofesori.
Esteoglindatufiror activitaflot taledeclasa.

Temapentru vacanta
Citeqteproverbele9i zicatorile de mai jos hpreuna cu bunicii sduplrintii tai.
DiscuteJepe fiecareArparte.
Dace1evei tu{elegevei deveniun pic mai lnlelept.
. Acul estemic, dar scumpehainecoase.
o Copaculcu radaciniaddncinu setemede furtuna.
o Nu lasape mdinece poJiface azi.
. Ai caxte,ai parte.
. Leneiul la toatezice ci nUpoate.
. Pomul secunoa$teduparcade,iar omul dupdfapte.
. in unire staputerea.
. Prietenulla nevoiesecunoagte.
. Cine tot vorbe$telucrul nu-i sporegte.
Recomandfi metodice

Disciplina gi orientare"promoveazd pe intregparcursutgcotarifalii


urmatoarele "Consiliere
valorigiatitudini:
- respectgiincredere ln sinegiinceilalti;
- recunoa.gterea unicitelii fiecereipersoane;
- recptivitate laemotiile celorlalli;
valorizarea relaliilorinterpersonale;
-
-valormcarea criticdgiselective a informaliilor;
- adaptare 9i deschidere lanoitipurideinvblare;
* motivalie giflexibitiEte in elaborarea propriqtui tfase.ueducalignql 9iprofesional;
-responsabiritategidispanibiritatepe.rruoeciziiiia4iuni
- interespentrulnvalqrepermanente f""ii.od.ipi" *i"ii;"
intr_olumei,i e ?nsocieldtea
cunoagterii; ""ili-.", ti
-orientare.spre o viatedecalitate, in prezentgiinviitor.
. uonlnururite Invaldrii, prevezute dqprograma gcolar;,suntstructuraG pemodute
tematice careparticulaizeazefiecere{intre obiec[ivelgcadru.U.,,rrii't.e oui"*i.,r"r"
curriculumrului de Consiliere$i orientareesle stmulareaaUiiiHlilorde lnvdlare
h personate
??T?19!tl:
oe s_ucces.Invatal"opul dezvoftarii giatintegdriisocio_profesionate viitolre,
sa-9iasumeresponsabilitatea propriei?nvehiri.
Procesuldidacticse focalizeaziaEt pe asimilareadL cunogtinfegi abilitef
specifice. disciplinei,. cat 9i pe dezvoltarea atitudinitorgi a rn.r"n,"r",o, *ualarii
person-alizate, congtiente gi eficiente, pe careeleviis6 le-aplice
deviald,nudoarincadrulscolii* 9iin diferitecontexte
.
Metodelerecomndate pentruorelede gi orientare" suntceleactiv_
participative.Sarcinilede lucrupotfirealizate "Consilire
prinactivitdiiindependente sauasistate.
Dintreacesteaenumerim:
-joculderol;
-simulareaconversalia, disculia, dezbaterea;
- exerciliulsauexerciliul-joc;
- metode art-creative.
Inevaluarea elevilornu seutilizeaza calificativele.
Programa gcolarerecomande urmetoarele metodedeevaluare:
1.exprimarea ideilorgiaopiniilorpersonalepdn:
- postere, desene, colaie:
- proiectulindividual 9idegrup.
2-exprimarea gia
ideilor triiritorpersenate prin:
- postere, desene, colaje;-
-reali4qreade portofolii;
-activitetpractice. ; :
I adm!nistrarea defigeindividuale de(auto)evaluare.
Activite|ilepropusereprezinte in primulranOcdide asumaredi cetreelevi,lncd
..
de cetiileanactivgi responsabit, informatgi pregetitpentrua
:::111",],-:_l:lrtui
panrcrpa taconfigurarea propriului
tOrdinM.E.C.T. traseudeformare.
nr.5286-09,10,2006, cu privirela aprcbarea proqrametor scolare
pentruariacurriculare"Consilieregiorientare"claselel_atV-a9iaV_aiaV
CuPrins
Argument- 1
Plani{icarecalendaristictr- 3

UNTIATEA I - Autocunoa$tere si dezvoltarepersonah


TEMA: ,,Cine sunteu?"
Dorescsama prezint- 5
$tiu ce vreau- 9
Suntempersoane unice- ll
Recapinrlare - l3

UNTTAIEA lI - Comunicare9i abilitali sociale


TEMA: ..AYememotii $i sentimente"
lmi exprim emotriile- 14
imi oasade tine - 16
invalamszrcooperirm - l8
Cui oferim sprijin? 20
Recapitulare- 22 -

UN TTAIEA III - Managemennrlinformafiilor si al invaFrii


TtsMA: ..Cum lnvatam?Cum ne infomam?"
Cum primim informafii?- 23
Utilizdm informatii - 25
invalam.apoinejucam- 26
$tiu multesa lac- 27
- 26
InvaEmenctent
Ne facem temele - 30
Recapitulare- 32

UMTATEA lV - Planificareacarierei
TEMA: .,Cevreausi devin?"
Toaternssoriilosuntimportante- 33
Meseriapreferati - 35
Alegereameaconteaza- 36
Recapitulare
- 38

UNTIATEA V - Calitateastilului de viata


TEMA: ,,Md simt ln siguranla'
Uneori ai puteasuferi - 39
Cinema protejeaza - 41
Recapitulare finala- 42
Proiect ,,MA comportcivilizaf'- 43
TemApentruvacantd:$tii ce trebuiesi cuprindi un portofoliu?- 44
Recomanda.ri melodice- 45
i obueurie
eopilului
tdru
Acumpoficumpiraonline!
gErcPress

i r,:,-'l--f
l I il-reraiLrti;
Iilidii.rr".-[ri-,
fi

Puteti
comanda
la:
021.569.90.12 / 021.569.90.1
1 i,r"'
0733.901.433/ 0755.341.271
e-mail:ollice@erGpress.ro .:i.'
1.,.
comenzi@ercpress.ro