You are on page 1of 25

SREDNJA TEHNIKA KOLA

BUGOJNO

k.god. 2016/2017.

Vrsta srednje kole : Elektrotehnika

STRUNO ZVANJE : Elektrotehniar elektronike i obnovljivih izvora energije

MATURSKI RAD

TEMA:

LED RASVJETA

BUGOJNO, juni 2017.god. Kandidat:

_________________

1
SADRAJ:

1. UVO D. . . .3

1.1. ta je LED i po emu je on drugaiji ostalih izvora svjetlosti?...3

2. LED RASVJETA....5

2.1. Prednosti led rasvjete.....5

2.2. Novana uteda koritenjem led rasvjete...7

2.3. Troak zamjene led rasvjete....9

2.4. Led lumeni i efikasnost........11

2.5. Komponente led rasvjete..13

2.6. Raziliiti tipovi arulja...15

2.7. Kvaliteta led rasvjete.......19

2.8 . Ugao svjetljenja izvora svjetlosti..........21

3. ZAKLJUAK.23

4. LITERATURA24

2
1. UVOD

1.1 ta je LED i po emu je on drugaiji ostalih izvora svjetlosti?


LED je skraenica od engleske rijei Light emitting diode. Koristi se kao izvor svjetla u mnogim
aplikacijama, kao to su indikatori svjetla u ureajima, pozadinska svjetla u mobilnim aparatima,
u prometnim svjetlima, elektronikim plakatima i svim vrstama kune, poslovne i javne
rasvjete

Fokusirati emo se na LED koji se koristi u domainstvima i uredima i prepoznatljiv je kao High
power LED. Razvojem ove tehnologije High power LED je tek nedavno postao dovoljno
snaan I komercijalno dostupan da se koristi kao zamjensko svjetlo za klasina rasvjetna tijela
koja su se prethodno koristila u domainstvima.

Slika 1.1.1. High power LED ip

Tradicionalno svjetlo iz arulja sa arnom niti ili klasina Edisonova arulja poznata je svima a
koristi se preko 100 godina. Temeljena je na procesu stvaranja svjetla prolaskom struje kroz
metalnu Volfram nit koja se zagrijava te isijava svjetlo. Samo je 10% iskoritenost svjetla a
90% energije gubi se na zagrijavanje.

Slika 1.1.2. Klasina Edisonova arulja

3
Najpopularnija arulja u domainstvima je CFL ili kompakt fluorescentna arulja (svima poznata
kao tedna arulja). Ona je bazirana na drugaijoj tehnologiji. Uz pomo struje potpaljuje se iva
u cijevi kako bi proizvela ultravioletno svjetlo. Takvo UV svjetlo prolazi preko sloja fosfora u
unutranjosti cijevi, te onda po principu fluorescentnosti proizvodi vidljivo svjetlo. tedna arulja
je postala poznata jer je koristila manje struje, a proizvodila istu koliinu svjetlosti kao arulja sa
arnom niti.

Slika 1.1.3. CFL arulja

LED arulja koristi LED tehnologiju koja se znatno razlikuje od prethodne dvije. Maleni
poluvodii stvaraju svjetlost a ne metalne niti plinovi. Ova tehnologija je u razvoju ve
desetljeima, ali tek zadnjih godina se ee primjenjuje u domainstvima i u komercijalne
svrhe.

LED arulje koje su danas na tritu, dizajnirane su da se jednostavno uklope kao zamjena za
postojeu klasinu i CFL arulju. Takoer se koristi kao zamjena za industrijsku, ulinu, tunelsku
i ostalu rasvjetu.

Slika 1.1.4. LED arulja

4
2. LED RASVJETA

2.1 Prednosti led rasvjete


LED rasvjeta je odlian izbor za domainstva jer troe manje elektrine energije i traju znatno
due. Oba razloga donose vam manju potronju novca za rasvjetu u vaem domainstvu.
Kao odgovoran kupac LED rasvjete morate prikupiti to vie informacija kako bi donijeli pravu
odluku pri kupnji.

LED rasvjeta je kompletno revolucionirala rasvjetu jer se pokazala znatno efikasnija od klasine
sa arnom niti i CFL rasvjete. Potronja elektrine energije prebacivanjem na LED je 50-90%
manja u odnosu na klasinu, te oko 50% u odnosu na CFL rasvjetu.

Uzimajui u obzir da je potronja na rasvjetu ukupno 25% od ukupne potronje elektrine


energije u domainstvima, LED predstavlja izazov takoer i kompanijama, velikim skladitima i
tvornicama, javnim kolama i bolnicama, te lokalnim dravnim tijelima. Za svaku rasvjetnu
aplikaciju koju postoji, zamjenom na LED ostvarujemo znatno smanjenje potronje elektrine
energije.

Slika 2.11 Ekvivalenti za zamjenu CFL, klasine i halogene s LED rasvjetom

5
Ironino je da se rasvjeta sa arnom niti (klasina arulja), koja se pokazala neefikasnom, i dalje
koristi u vie od 80% domainstava. Oito da je svjesnost o prednostima LED rasvjete tek u
povojima i trebati e uloiti vremena i truda da se postigne poveanje njezine primjene u
domainstvima i ostalim objektima.

Druga bitna prednost LED rasvjete je njena dugotrajnost. LED rasvjeta ima oekivani vijek
trajanja od preko 50000 sati.
Kad usporedimo s klasinom aruljom koja traje 1000 sati, te CFL koja traje oko 5000 sati to je
daleko vie (uz prosjeno dnevno koritenje od
8 sati, to je vie od 10 godina).

OSTALE PREDNOSTI KROZ PRIMJENU LED RASVJETE:

- Manja potranja za strujom znai i manje i manje zagaenja iz tvornica


- LED rasvjeta ne sadrava ivu kao to je sluaj sa CFL aruljama.
iva je toksina i otrovna.
- LED arulje su dugovjene i vrste su konstrukcije (solid state lighting). ak i ako
padne i dalje e funkcionirati. Druga vrsta rasvjete je vrlo osjetljiva pa se lahko lomi.
- LED arulje se ne pregrijavaju. Nakon cjelodnevnog koritenja osjetiti e se samo
lagana toplina prilikom dranja u ruci.
- LED tehnologija nudi veliku ponudu boje svjetla kod arulja od skroz ute (2700K, pa
sve do plave 6000K)
- LED arulje se pale trenutno nakon prekidanja prekidaa.
- LED i klasina arulja se potenciraju, u odnosu na CFL koja to ne moe.

Slika 2.1.2. LED ulina rasvjeta

ALI BUDIMO POTENI:

Najvei nedostatak LED rasvjete je poetna cijena. Meutim visoka poetna cijena proizvoda se
brzo nadoknadi kroz novanu utedu u potronji elektrine energije.
Vrijeme povrata investicije na unutarnju LED rasvjetu je 8 18 mjeseci, Kod LED vanjske rasvjete
povrat investicije je 2,5 do 3 godine.

6
2.2. Novana uteda koritenjem led rasvjete
Do sada su ve skoro svi saznali da LED rasvjeta tedi elektrinu energiju, ali koliko zapravo
ona tedi elektrine energije?
Najjednostavnije za objasniti je sa scenarijem 3 sobe. Svaka soba ima luster.
1. Soba koristi klasinu arulju E27 od 40W,
2. soba CFL arulju E27 od 15W i zadnja

3. Soba koristi LED od 7W.


Svaka arulja daje istu koliinu svjetla u sobi. Usporediti emo koliki je troak pojedinog
rasvjetnog tijela.

Prvo moramo objasniti to je elektrina energija i kako je razni ureaji na struju koriste i kako se
naplauje struja.

Skoro svaki ureaj u naim domovima treba pogon na elektrinu energiju i koliina potronje
struje ovisi o pojedinom ureaju. Npr. plazma televizor koristi 350W kad se upali, dok
suilica robe koristi
1500W pri koritenju. Ako koristimo arulju od 40W onda ona troi 40W. Watt (W) je jedinica kojom
se izraava snaga svakog ureaja ili jedinica elektrine energije u ovom sluaju. Samim time
koliina potronje elektrine energije u domainstvu moe varirati od 400W pa sve do
7000W ovisno o tome koliko je ureaja prikljueno na struju.
Kilovat sat (kWh) je 1000W koritenih u 1h vremena. Cijena po kWh se moe vidjeti na raunu
za struju koji dobijemo svaki mjesec. Kod nas je to u domainstvima 0,21 KM + PDV po kWh.

Vratimo se sada na scenarije sa raznim vrstama arulja. Jednostavno je izraunati potronju


elektrine energije pojedine arulje u cijeloj godini. Ali moramo uzeti neke pretpostavke.

Recimo da se arulja u naim domainstvima koristi 6 sati dnevno. To je 2000 sati godinje. I
recimo da je potronja 0,21 KM po kWh (bez PDV-a). Dobivamo novanu potronju mnoenjem
sati koritenja rasvjete sa cijenom kune po kWh i sa potronjom ureaja u kW ( u ovom sluaju
za 40W je 0,04kW).

Na temelju te formule, godinja potronje struje za 1 komad arulje. Za pojedini sluaj to iznosi:

1. 2000 * 0,21 * 0,04 = 17 KM+ PDV (klasina arulja 40W)


2. 2000 * 0,21 * 0,015 = 6,45 KM + PDV (CFL arulja 15W)
3. 2000 * 0,21 * 0,007 = 3 KM + PDV (LED arulje 7W)

U prosjeku, rasvjeta je 30% ukupne potronje elektrine energije u domainstvima. Jo jedan


nain za izraunavanje utede je uzimanje
30% naeg rauna za struju i oduzimanje cca. 85% od te vrijednosti da bi izraunali novanu
utedu u potronji struje (kad usporeujemo sa klasinom aruljom) ili 50% od iste vrijednosti
(kad usporeujemo sa CFL aruljom).

Takoer postoji jo dodatna uteda primjenom LED rasvjete, koja traje preko 10 godina. Za tako
dugo vrijeme bilo bi potrebno puno puta mijenjati klasinu arulju sa arnom niti ili CFL arulju,
to je ne samo troak zamjene tih arulja nego i potreban rad.
7
U donjoj tabeli je prikazana novana uteda samo na 8 komada zamjenskih LED arulja. Uzeti
su u obzir i dnevno vrijeme koritenja arulja i cijena LED arulje i troak po jedinici kWh.

Novana uteda je 90% na LED aruljama, a vrijeme povrata manje od


7 mjeseci.
U sluaju vijeka trajanja LED arulja od 50.000 sati, utedjelo bi se
3870 KM u tom periodu.

Slika 2.2.1. Novana uteda LED arulje MR16 (5W) sa halogenom aruljom MR16 (50W)

8
2.3. Troak zamjene arulje

Dodati emo jo i scenarij u kojemu dodajemo i troak zamjene arulje u gledanom periodu.
LED proizvoai daju rok trajanja LED arulje
50000 sati. U laboratorijskim uvjetima LED ipovi mogu trajati ak i vie od 1 000 000 sati.

Jedno je uteda na potronji struje koritenjem efikasnije rasvjete, ali to je sa potrebom da je


zamijenimo s vremenom, kad izgori. Obzirom na to usporedimo teoretski ivotni vijek pojedine
arulje u periodu od
20 godina. LED traje 50000 sati, CFL 5000 sati a klasina rasvjeta 1000 sati.

Ako pretpostavimo da su u funkciji 2000 sati godinje, u 20 godina trebati e nam samo 1
kom E27 LED arulje, 8 komada CFL arulja i
40 komada klasine arulje.

Cijena LED arulje od 7W je 28 KM, CFL arulje je 10 KM i cijena klasine arulje 1,25 KM.

Kad ukljuimo ukupnu cijenu zbog zamijenjenih arulja tijekom 20 godina, platili smo samo 1
LED arulju 28 KM, 8 komada CFL arulja, tj. 10 KM * 8 = 80 KM i 40 komada klasinih
arulja, tj.
40 * 1,25 = 50 KM

Kad ukljuimo cijenu struje tijekom godine onda je to: Za LED 7W =


17,2 KM
CFL 15W = 6,45 KM

Klasina arulja 40W = 3 KM

Za 20 godina potronje elektrine energije je :

LED = 60,2 KM + PDV CFL =


129 KM + PDV

Klasina arulja = 344 KM + PDV

Troak kupnje arulja tijekom 20 godina:

9
LED = 28,75 * 1kom = 28,75 KM CFL = 10 * 8 kom =
80 KM Klasina arulja = 1,25 * 40 = 50 KM

Ukupna potronja u 20 godina:

LED = 60 KM+ 28,75= 88,75 KM


CFL = 161 KM + 80 KM= 241 KM

Klasina arulja = 430 KM + 50 KM = 480 KM

Slika 2.3.1. Usporedba vijeka trajanja LED arulje, klasine arulje, halogene i CFL arulje

10
2.4. Led lumeni i efikasnost

Ovaj video isjeak objanjava zato postoji razliita koliina Watta potrebna za osvjetljenje
prostora kad koristimo klasinu rasvjetu u odnosu na CFL i LED rasvjetu.

Prvo moramo objasniti to su to lumeni i koja je njihova uloga u rasvjeti. Lumeni definiraju koliinu

vidljivog svjetla koje rasvjetno tijelo proizvodi.


Ovih dana kada kupujemo arulje, lumeni su oznaeni na njihovom
pakovanju kako bi lake usporedili koliinu svjetlosti razliitih modela arulja.

Usporeivanje lumena izmeu klasine rasvjete i CFL arulja je sasvim u redu. to je vie
lumena na kutiji arulje, samim time je vea koliina svjetlosti. Ali usporeivanje lumena izmeu
LED rasvjete i CFL sa klasinom rasvjetom ne funkcionira.

Kad mjerimo koliinu lumena, postoje takozvani korisni lumeni. Ako arulja isijava svjetlost u
svim smjerovima, jednako povie i prema dolje, jedan dio svjetlosti gubi zarobljena u lampi.

Uzmimo za primjer ugradbeni luster. 50% svjetla koje se emitira iz CFL ili klasine arulje se gubi
nepovratno u lampi. Stoga samo 50% se smatra korisnom svjetlou.

Maleni LED ipovi koje su u unutranjosti arulje su svi direktno usmjereni. Stoga svjetlo koje se
proizvodi 100% je iskoriteno.

Usporedba u sljedeoj tablici:

Izvor svjetla Snaga Lumeni Korisni lumeni

LED 7W 500lm 500lm


CFL 15W 1000lm 500lm
S arnom niti 40W 1000lm 500lm

To je razlog zato je LED od 7W ekvivalent postojeoj CFL od 15W i klasinoj od 40W u


koliini svjetlosti.

11
Nekad nam je potrebna svjetlost koja se rasprostire 360, pa onda LED arulja koja je usmjerena
nije najbolje rjeenje. Jedino ako naemo LED arulju koja svijetli sa svih strana.

Stoga, usporedba koliine lumena po Wattu izmeu LED arulja je najbolji i najlaki nain za
usporedbu efikasnosti.

Efikasnost pokazuje koliko je efektivna arulja koja pretvara elektrinu energiju u vidljivu
svjetlost u odnosu na koliinu elektrine energije koju arulja troi kada je upaljena, mjereno u
Wattima. Efikasnost arulje izraena je u lumenima po Wattu.
arulja od 100W sa 2000 lumena ima efikasnost 20 lumena/W.

Stavimo sve ovo u pravu perspektivu.


Svi plaamo struju, pa stoga elimo to vie svjetla uz koritenje manje elektrine energije.
Klasina arulja samo 10% energije pretvara u svjetlo, dok se ostalih
90% pretvara u toplinu.

S druge strane CFL je bio korak poveanja efikasnosti u odnosu na arulju s arnom niti.
Nakon fluorescentnih cijevi (neonki) koje su pokazale efikasnost od 30%, a 70% je ilo na
toplinu, napravljene su tehnike preinake kako bi se iz cijevi napravile arulje, pa se pojavila
CFL (tedna) arulja.

Iako su CFL arulje imale slinih problema kao to su fluorescentne cijevi, kao to je vrijeme
paljenja i stvaranje buke, CFL je uzela maha i poela se primjenjivati u domainstvima diljem
svijeta, zahvaljujui boljim performansama i duem ivotnom vijek te promibi.
Trebalo je vremena da se razvije LED rasvjeta koja nudi znatno bolju iskoritenost svjetla i dui
vijek trajanja.

Dizajn LED ipa koji daje usmjereno svjetlo, znai vie iskoritenosti svjetla. Meutim cijena
proizvodnje mu je dosta via.

12
Slika 2.4.1. Efikasnost (lumeni po Wattu) razliitih izvora svjetlosti

2.5. Komponente led rasvjete

Pogledajmo razliite vrste LED arulja poblie i dijelove od kojih je sastavljena. Bez obzira koji je
tip LED arulje u pitanju, svi posjeduju iste sastavne dijelove.

Grlo arulje postojano u vie oblika i veliina, odgovorno je za dovod elektrine energije u
arulju. Na sreu, grla LED arulja su se prilagodila oblicima i veliinama grla starijih generacija
(npr: GU10, E27, E14, MR16 itd.)

LED drajver (transformator) Smjeten je veinom unutar same arulje i slui za pretvaranje
napona AC220V (izmjenine struje) na nii radni napon istosmjerne struje DC (esto 12-24V)
kako bi LED ipovi mogli funkcionirati.

LED arulja MR16 sa svojom grlom premalih je dimenzija da bi imala drajver u sebi. Pa kao i
njegova srodna halogena MR16 arulja, zahtjeva vanjski drajver ili transformator kako bi mogla
funkcionirati.

13
Hladilo esto napravljeno od aluminija, takoer je sastavni dio svih LED arulja. LED hladilo
odlino odvodi toplinu i napravljeno je sa puno ljebova i rupica kako bi kroz veliku povrinu
odvodilo toplinu koja se oslobaa dok je LED arulja upaljena.

LED arulje se zagrijavaju ne vie od 40- 60C ak i kad su dugo upaljene. LED ipovi se pale i
gase trenutno, bolje funkcioniraju ako nije preveliko zagrijavanje.

LED ip spojen je na povrinu rashladnog tijela (hladila) i omoguuje emitiranje svjetla. LED ip
zahtjeva tono odreenu stabilnu struju koju mu osigurava LED drajver u grlu.

Postoje i lee ili prekrivai za LED ipove. One omoguavaju reguliranje usmjerenja svjetla i
dobivanje vie svjetla. Samim time manje je gubitka svjetlosti i manje zagrijavanje LED
arulje.

Ova ilustracija najbolje prikazuje dijelove LED arulje:

Slika 2.5.1. Komponente LED arulje GU 10

14
1. Grlo arulje GU10, razmak izmeu noica je 10mm. Ukljuuje se ubacivanjem u ulaz i
zavrtanjem
2. LED Transformator konstantne struje (driver) je elektroniki dioj
koji ima ulogu regulatora izmeu ulazne struje i okolne temperature. Driver visoke
kvalitete omoguuje dui vijek trajanja LED rasvjete.
3. Kondenzator slui za regulaciju napona u mrei, te za sigurnost.
4. Mali interni transformator prebacuje ulazni napon od AC 220V na
DC 12V, te je njegova kvaliteta vrlo bitna za dug vijek LED arulje.
5. Hladilo koje omoguuje odvodnju topline iz LED arulje. Kuite od aluminija je
najkvalitetniji materijal za LED arulju.
6. LED ipovi su maleni poluvodii koji emitiraju svjetlost i po njima se izvor svjetla zove LED
arulja. LED ipovi imaju efikasnost do preko 150 lumena po Wattu.
7. Lee omoguuju usmjeravanje svjetla. Stoga je bitan i optiki dizajn kod izrade LED
arulje. Naime od nekih modela LED arulja se zahtjeva ui snop svjetla (tj. usmjereno
svjetlo), a kod drugih pak iri snop svjetla (tj. raspreno svjetlo)

2.6. Razliiti tipovi arulja


Na slici dolje je klasina arulja grla E27 koju najee koristimo u domainstvima. Za izum se
vee ime Edisona i Tesle, prije vie od 100 godina.

Slika 2.6.1. Klasina arulja


E27

15
Slika 2.6.2. Klasina E27 arulja i CFL
arulja

Klasina arulja 60W (lijevo, na slici povie) je ve van proizvodnje od


01.09.2012 godine, ali se moe pronai u trgovinama (40W - 100W).

1980. pojavila se CFL arulja E27 koja ju je zamijenila u primjeni, jer znatno tedi energiju u
odnosu na klasinu. Na slici povie (na desnoj strani).

Drugi najpopularniji modeli u domainstvu su E14 arulja, zatim MR16 i GU10 arulja.

Slika 2.6.3. Klasina E14


arulja

16
Slika 2.6.4. Halogena MR16 arulja (lijevo) i halogena GU10 arulja
(desno)

MR16 arulje, te GU 10 arulje najee se koriste u uredima, ali se mogu koristiti i u


domainstvima. Popularne su od 60-tih godina prolog stoljea.

E27 - PAR arulje se koriste na lokacijama gdje klasina i halogena E27 arulja nisu dovoljno
jake da osvijetle prostor ili su visoko postavljene od poda. Najei oblici su PAR20, PAR30 I
PAR38.

Slika 2.6.5. PAR20, PAR30 I PAR38


arulje

17
Tablica osnovnih grla arulja:

Slika 2.6.6. Slike i nazivi ostalih grla arulja

Za sve navedene modele postoji LED zamjena. Ako znamo koji tip arulje imamo i koje je snage,
onda vrlo lako moemo odabrati adekvatnu LED arulju. Svakako se posavjetovati sa LED
proizvoaem ili LED distributerom za detalje.

18
2.7. Kvaliteta led rasvjete
Prilikom odluke o odabiru LED rasvjete treba obratiti pozornost i na sljedea dva aspekta:
kvalitetu svjetla i boju svjetla. Mjerimo ih na sljedei nain:

CRI (Color rendering index) metoda ili indeks uzvrata boje je mjera podudaranja boje
objekta osvjetljenog izvorom koji se mjeri i boje tog objekta pod referentnim izvorom svjetla (s
CRI =100). Inae ljestvica je od 0 do 100. to je CRI faktor izvora vii, to je uzvrat boje tog
izvora bolji.

CRI 80 CRI 95

Slika 2.7.1. Usporedba fotografije osvjetljene s izvorom svjetla koji ima CRI 80 i CRI 95

Klasina arulja ima izvrsnih 100 po CRI ljestvici. Kod CFL arulja i LED arulja je ipak manje.
CFL je dosegao oko 75, dok je prosjek kod LED oko 80. Meutim jako je teko primijetiti razliku
izmeu 80 i 100 CRI. Strunjak pak moe uoiti razliku. Do sada samo CREE brand u LED
rasvjeti posveuje najvie panje pri izradi LED ipa koji emitira uzvrat boje svjetlosti ak oko 95
po CRI ljestvici.

19
CCT (Correlated Color Temperature) ili boja svjetla je termin kojim se oznaava boja nekog
izvora svjetlosti. Izraava se u jedinici Kelvin. Zbog standardizacije, temperature boje svjetlosti
su podijeljene u 3 osnovne skupine: toplo bijelo svjetlo (2000-3500K), neutralno/bijelo svjetlo
(3500-5000K) i hladno bijelo svjetlo (vie od 5000K).

Slika 2.7.2. Raspon boje svjetlosti od 2600K do


6000K

Idealno temperatura za domainstva je oko 3000K, 2700K za spavae sobe, a 4000K za kuhinju
ili garau. Za vanjsku primjenu, u dvoritu ili balkonu 4000K je sasvim odgovarajua boja svjetla,
osim ako nam vie odgovara hladniji izgled svjetla tada moemo odabrati ak boju svjetla od
5000K.

Svakako obratiti pozornost na pakiranje LED arulja gdje su navedeni tehniki pokazatelji, kako
bi uoili koji CRI i boju svjetla ima rasvjetno tijelo:

Slika 2.7.3. Tehniki podaci na pakiranju izvora


svjetlosti

20
2.8. Ugao svjetljenja izvora svjetlosti

Ugao svijetljenja je ugao pod kojim svjetlo izlazi iz izvora svjetlosti (arulje). Nakon izuma obine

klasine arulje E27, pojavila se potreba za


usmjerenijim svjetlom. Inenjeri su napravili rjeenja na nain da su zaokruili arulju s
reflektorom i otvorili put novim rjeenjima u rasvjeti. To je bila baterijska lampa.

arulje kao to su MR16 I PAR30 imaju na sebi vie usmjerenih reflektora, MR (Multi-faceted
reflector) te PAR paraboline aluminijske reflektore kako bi svjetlo izvora svjetla bilo to vie
usmjereno.

LED s druge strane, ne treba reflektor. On koriste kompjuterski dizajnirane lee (od akrila
najee) koji pokrivaju cijele LED ipove i direktno usmjeravaju svjetlo pod eljenim uglom.

Slika 2.8.1. Razliiti uglovi svijetljenja LED arulje MR16

21
Usporedba na konkretnom primjeru:

Slika 2.8.2. Izvor svjetla ugao od 30

Slika 2.8.3. Izvor svjetla ugao od 45

Slika 2.8.4. Izvor svjetla ugao od 120

Koji ugao izvora svjetla se prilagoava aplikaciji za koju je namjenjen.


U dnevnom boravku, elimo priguenije svjetlo, pa nam je dovoljna LED arulja koja ima ugao od
180, dok je u radnoj sobi potrebna LED arulja s uglom 45 kako bi svjetlo usmjerila na radnu
plohu i fokusirala ga.

22
3. ZAKLJUAK

Ok, odluili ste se prebaciti na LED rasvjetu. ak znate tono s kojom vrstom LED arulje (E27)
ete zamijeniti svoju arulju s arnom niti od
60W u stropu. Meutim, veliki je izbor LED arulja na tritu. Kako ete izabrati upravo onu s
kojom ete biti u potpunosti zadovoljni?

Prvi korak je da odredite kategorije LED arulja pristup da ne usporeujete jabuke s


krukama nego jabuke s jabukama.

CE certifikat? Znak CE na pakiranju LED arulje oznaava da je za taj tip arulje proizvoa
izvrio slubeno testiranje nakon kojega moe staviti taj proizvod na trite EU. Zato je to vano?
Jer CE certificiranje kota puno novaca i oni proizvoai koji nemaju taj certifikat prodaju svoje
arulje jeftinije i protuzakonito. Takve arulje nee trajati dugo.

LED drajver koji se koristi. LED drajver je obino smjeten u bazi LED arulje i pretvara AC
220V struju u DC struju koju LED ipovi mogu koristiti za stvaranje svjetlosti. Bolji proizvoai
LED drajvera proizvode drajvere koji mogu trajati dulje u bilo kojim uvjetima ak i pri visokom
rasponu radnih temperatura.

Vrsta LED ipa koji se koristi. Kvaliteta LED ipa igra veliku ulogu u dojmu i efektu LED
arulje. Bolji ipovi trajat e dulje i manje e im slabiti jaina svjetlosti tijekom vremena, ali ete
za tu kvalitetu morati platiti vie.
Proizvoai LED arulja kupuju LED ipove od tvrtki koje su se specijalizirale za LED
ipove. Proizvoai arulja kao Philips, Osram, Cree imaju proizvodnju vlastitih ipova za svoje
LED arulje.

Ope je miljenje da Cree, SAD ini najbolje LED ipova u svijetu. Oni su bili prvi te su
kontinuirano troili novac na istraivanje i razvoj tehnologije LED ipova. Iza njih najbolji ipovi
su od tvrtki poput Philipsa, Samsunga, LG, Bridgeluxa, Epistara.
Ne znai da su drugi ipovi loe kvalitete, ali oni su jeftini, i vi esto neete dobiti ono to
plaate. LED arulju kupujete da vam traje dugi niz godina bez zamjene.

Koliko arulja daje lumena svjetlosti po kuni. Kad ste se odluili iz koje skupine LED
izraun. Dakle, koliko lumena (koliine svjetlosti) arulja proizvodi i koliko to kota?
Recimo da je LED arulja od 480 lumena, a kota 25 KM to je vrijednost
19,2 lm/km.
Kod LED rasvjete vano je imati na umu oekivani ivotni vijek i jamstvo. Za LED arulje za
koje se tvrdi da traju 50.000 sati, niti jedan postojei proizvoa nije testirao bilo koju LED arulju
stvarno 50.000 sati. Mnogi faktori mogu utjecati na ivotni vijek LED arulje, od kojih su
najvaniji:

Temperatura pri kojoj LED ip i drajver (pretvara napona s 220V na radni napon i struju) rade.
Dizajn LED arulje i posebno njeno rashladno tijelo koje odvodi toplinu iz LED ipa i LED drajver
su najzasluniji za dugi ivotni vijek arulje. to se postie nia radna temperatura LED ipa i
LED drajvera to znai dulji ivotni vijek arulje, uz to stabilniju jainu struje. Mada LED
arulje pri radu imaju znatno niu radnu temperaturu nego tzv tedne i arulje s arnom niti,
za LED arulje vrijedi to hladnije to bolje. LED arulje u hladnjacima e trajati gotovo vjeno!

23
4. LITERATURA

- http://www.illustralighting.com/blog/
- http://www.kupiled.eu
- http://www.tendingled.com/
- dokumenti firme Mark 2 d.o.o.
- Google images

24
1. Maturski rad

Naziv predmeta: Hidroelektrane

Tema: Hidroelektrana Jajce

OCJENA : ________________ ( )

2. Usmena odbrana maturskog rada


Pitanja:

1) __________________________________________________________

2) __________________________________________________________

3) __________________________________________________________

OCJENA : ________________ ( )

ZAKLJUNA OCJENA : ________________ ( )

KOMISIJA:

Predsjednik: __________________

Ispitiva: __________________

Stalni lan: __________________

25