You are on page 1of 14

System uziemieñ Galmar

Uziomy pionowe Galmar

Uziomy pionowe pomiedziowane Galmar z gwintem


Prêt stalowy ci¹gniony z elektrolitycznie na³o¿on¹ pow³ok¹ miedzi o czystoœci 99,9%, która two-
rzy molekularne i nierozerwalne po³¹czenie ze stal¹. Rdzeñ stalowy posiada wysok¹ wytrzyma³oœæ G³owica
na rozci¹ganie 600 N/mm2 co umo¿liwia g³êbokie pogr¹¿enie za pomoc¹ wibrom³otów.
Pow³oka miedziana posiada gruboœæ min. 0,250 mm i gwarantuje ¿ywotnoœæ uziomu Z³¹czka
w glebie min. 30 lat.
Na koñcach prêtów znajduj¹ siê gwinty umo¿liwiaj¹ce monterowi ³¹czenie prêtów w tak d³ugi
uziom, aby otrzymaæ mo¿liwie najni¿sz¹ rezystancjê uziemienia.

Uziomy stalowe pomiedziowane Galmar z gwintem


Gwint – typ Pręt – średnica Gwint – długość Pręt – długość Materiał Art. nr
cale mm mm stopa m Prêt
1/2 12,8 30 4 1,2 stal G100 01
5 1,5 pomiedziowana G100 02
6 1,8 o grubości G100 03
8 2,4 powłoki G100 04 Z³¹czka
10 3 0,250 mm G100 05
5/8 14,2 30 4 1,2 G100 11
5 1,5 G100 12
6 1,8 G100 13
8 2,4 G100 14 Prêt
10 3 G100 15
3/4 17,2 34 4 1,2 G100 21
5 1,5 G100 22
6 1,8 G100 23
8 2,4 G100 24
10 3 G100 25 Grot
* wykonujemy na zamówienie uziomy o ró¿nych d³ugoœciach do 3 m

Z³¹czki z mosi¹dzu
Gwint – typ Materiał Art. nr
cale
1/2 mosiądz G104 01
5/8 G104 02
3/4 G104 03

G³owice
Gwint – typ Materiał Art. nr
cale
1/2 stal G108 01
5/8 G108 02
3/4 G108 03

Groty
Gwint – typ Materiał Art. nr
cale
1/2 stal G106 01
5/8 G106 02
3/4 G106 03

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 1


System uziemieñ Galmar

Uziomy pionowe pomiedziowane Galmar bez gwintu


Prêt stalowy ci¹gniony z elektrolitycznie na³o¿on¹ pow³ok¹ miedzi o czystoœci 99,9%, która two-
rzy molekularne i nierozerwalne po³¹czenie ze stal¹. Rdzeñ stalowy posiada wysok¹ wytrzyma³oœæ
na rozci¹ganie 600 N/mm2 co umo¿liwia g³êbokie pogr¹¿enie za pomoc¹ wibrom³otów.
Pow³oka miedziana posiada gruboœæ min. 0,250 mm i gwarantuje ¿ywotnoœæ uziomu Bijak
w glebie min. 30 lat.
Uziomy te s¹ przeznaczone do uziemieñ o niewielkiej g³êbokoœci pogr¹¿enia max. do 4 m.

Uziomy stalowe pomiedziowane Galmar bez gwintu


Pręt – średnica Długość Materiał Art. nr
Prêt
mm stopa m
12,8 4 1,2 stal pomiedziowana G000 01
5 1,5 o grubości powłoki G000 03
6 1,8 0,250 mm G000 06
8 2,4 G000 07
10 3 G000 08
Z³¹czka
14,2 4 1,2 G000 44
5 1,5 G000 11
6 1,8 G000 48
Prêt
8 2,4 G000 13
10 3 G000 35
17,2 4 1,2 G000 16
5 1,5 G000 19
6 1,8 G000 20
8 2,4 G000 21
10 3 G000 23
9,6 4 1,2 stal pomiedziowana G000 27
Grot
5 1,5 o grubości powłoki 0,150 mm G000 37
* wykonujemy na zamówienie uziomy o ró¿nych œrednicach do ∅ 18 mm i ró¿nych d³ugoœciach do 3 m

Z³¹czki do uziomów bez gwintu


Pręt – średnica Materiał Art. nr
mm
12,8 mosiądz G104 04
14,2 G104 07
17,2 G104 10

Groty do gruntów twardych bez gwintu


Pręt – średnica Materiał Art. nr
mm
12,8 stal G106 07
14,2 G106 08
17,2 G106 09

Bijaki do uziomów bez gwintu


Pręt – średnica Materiał Art. nr
mm
12,8 stal G109 04
14,2 G109 05
17,2 G109 06

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 2


System uziemieñ Galmar

Uziomy pionowe ze stali nierdzewnej i z litej miedzi


Uziomy wykonane ze stali nierdzewnej i litej miedzi ze wzglêdu na du¿¹ odpornoœæ korozyjn¹
s¹ przeznaczone do gruntów o wartoœci pH ni¿szej ni¿ 3 lub powy¿ej 8. Stosowanie tego typu
uziomów w takich warunkach jest gwarancj¹ utrzymania sta³ej rezystacji przez wiele lat.
G³owica
Uziomy ze stali nierdzewnej
Średnica Długość Materiał Art. nr
mm m
14 1,5 stal nierdzewna G100 51
Prêt

Osprzêt do uziomów ze stali nierdzewnej


Osprzęt Materiał Art. nr
głowica stal nierdzewna G108 51
kołek łączący G104 51
grot G106 51
Ko³ek
³¹cz¹cy

Uziomy z litej miedzi


Średnica Długość Materiał Art. nr
mm m
14 1,5 miedź G100 98

Prêt
Osprzêt do uziomów z litej miedzi
Osprzęt Materiał Art. nr
głowica stal nierdzewna G108 98
kołek łączący G104 98
grot G106 98 Grot

Uchwyty

Uwaga: Uchwyty zakopywane w ziemi powinny byæ zabezpieczone taœm¹ typu Denso.
Bednarka ocynkowana przy po³¹czeniu z uziomem pomiedziowanym powinna byæ os³oniêta
rêkawem ochronnym.

Uchwyty krzy¿owe
Uchwyt krzy¿owy profilowany, uniwersalny, ³¹czony œrubami M10 z przek³adk¹ ze stali nie-
rdzewnej, umo¿liwia ³¹czenie prêta z bednark¹ lub przewodem okr¹g³ym (wewn¹trz znajduje
siê przek³adka zapobiegaj¹ca powstawaniu korozji miêdzy miedzi¹ a cynkiem w przypadku
³¹czenia ró¿nych metali)
Wymiary Materiał Art. nr
pręt St/Cu bednarka drut/linka
cale mm2
1/2; 5/8 do 40 mm szer. 28-78 stal nierdzewna, śruba G103 32N
3/4 do 40 mm szer. 28-78 ze stali nierdzewnej M10 G103 33N

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 3


System uziemieñ Galmar

Uchwyt krzy¿owy profilowany, uniwersalny, ³¹czony œrubami M8 z przek³adk¹ ze stali nierdzewnej,


umo¿liwia ³¹czenie prêta z bednark¹ lub przewodem okr¹g³ym (wewn¹trz znajduje siê przek³adka
zapobiegaj¹ca powstawaniu korozji miêdzy miedzi¹ a cynkiem w przypadku ³¹czenia ró¿nych
metali)
Wymiary Materiał Art. nr
pręt St/Cu bednarka drut/linka
cale mm2
1/2; 5/8 do 36 mm szer. 28-78 stal nierdzewna, śruba G103 95N
3/4 do 36 mm szer. 28-78 ze stali nierdzewnej M8 G103 96N

Uchwyty skoœne
Uchwyt skoœny z przek³adk¹ ze stali nierdzewnej, umo¿liwia ³¹czenie prêta z bednark¹ lub prze-
wodem okr¹g³ym (wewn¹trz znajduje siê przek³adka zapobiegaj¹ca powstawaniu korozji miêdzy
miedzi¹ a cynkiem w przypadku ³¹czenia ró¿nych metali)
Wymiary Materiał Art. nr
pręt St/Cu bednarka drut/linka
cale równolegle lub równolegle lub
prostopadle prostopadle
do pręta do pręta
mm2
1/2; 5/8 do 38 mm szer. 28-78 stal nierdzewna, śruba G103 28N
3/4 do 38 mm szer. 28-78 ze stali nierdzewnej M8 G103 29N

Uchwyt skoœny z przek³adk¹ ze stali nierdzewnej umo¿liwia ³¹czenie prêta z bednark¹ równolegle
oraz prostopadle. Zapewnia lepszy styk po³¹czenia
Wymiary Materiał Art. nr
pręt St/Cu bednarka równolegle
cale lub prostopadle do pręta
1/2; 5/8 do 38 mm szer. stal nierdzewna, śruba G103 78N
3/4 do 38 mm szer. ze stali nierdzewnej M8 G103 79N

Uchwyt skoœny uziom-uziom umo¿liwia ³¹czenie prêta miedzianego lub miedziowanego z prêtem
miedzianym lub miedziowanym
Wymiary Materiał Art. nr
pręt St/Cu pręt St/Cu
cale cale
1/2; 5/8 1/2; 5/8 stal nierdzewna, śruba G103 69N
3/4 3/4 ze stali nierdzewnej M8 G103 70N

Uchwyt koñcowy
Uchwyt koñcowy p³aski, skrêcany dwiema œrubami M10 z przek³adk¹ ze stali nierdzewnej, s³u¿y
do po³¹czenia uziomu z bednark¹ ocynkowan¹. Znajduj¹ca siê wewn¹trz przek³adka zapobiega
powstawaniu korozji miêdzy miedzi¹ a cynkiem
Wymiary Materiał Art. nr
pręt St/Cu bednarka St/Zn
cale
1/2; 5/8 do 40 mm szer. stal nierdzewna, śruba G103 72N
3/4 do 40 mm szer. ze stali nierdzewnej M10 G103 73N

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 4


System uziemieñ Galmar

Uchwyty jednoœrubowe
Uchwyt jednoœrubowy – drut. S³u¿y do po³¹czenia uziomu z drutem lub link¹ miedzian¹
Wymiary Materiał Art. nr
pręt St/Cu drut/linka
cale mm mm2
3/8 9,6 6-35 brąz, śruba miedziana G103 13
1/2 12,8 16-50 G103 17
5/8; 3/4 14,2; 17,2 16-95 G103 18

Uchwyt jednoœrubowy – bednarka. S³u¿y do po³¹czenia uziomu z bednark¹ miedzian¹ lub


pomiedziowan¹
Wymiary Materiał Art. nr
pręt St/Cu bednarka
cale mm mm
1/2 12,8 26 x 8 brąz, śruba miedziana G103 14
5/8 14,2 26 x 8 G103 15
3/4 17,2 26 x 10 G103 16

Uchwyt jednoœrubowy do przewodów o ma³ych przekrojach. Uchwyt wykonany z br¹zu, s³u¿y


do po³¹czenia uziomu z przewodem okr¹g³ym miedzianym. Dodatkowo wykonane otwory
umo¿liwiaj¹ pewne po³¹czenie przewodów o ma³ych przekrojach do 16 mm2, które mocowane
s¹ poprzecznie do uziomu
Wymiary Materiał Art. nr
pręt St/Cu drut/linka Cu drut/linka Cu
cale mm podłóżnie poprzecznie
do pręta do pręta

1/2 12,8 do ∅ 8 mm do ∅ 5 mm brąz, śruba miedziana G103 61


5/8 14,2 do ∅ 8 mm do ∅ 5 mm G103 62
3/4 17,2 do ∅ 8 mm do ∅ 5 mm G103 63

Uwaga: Uchwyt nakrêcany mosiê¿ny zaleca siê zabezpieczyæ przed wilgoci¹ koszulk¹
termokurczliw¹.

Uchwyt nakrêcany
Uchwyt nakrêcany mosiê¿ny do uziomów gwintowanych, umo¿liwia po³¹czenie uziomu
z przewodem okr¹g³ym miedzianym o przekrojach do 63 mm2 (do ∅ 9 mm). Uchwyt zalecany
jest g³ównie do ³¹czenia uziomu z link¹
Wymiary Materiał Art. nr
pręt St/Cu linka Cu drut Cu
cale mm
1/2 12,8 do 63 mm2 do ∅ 9 mm mosiądz G103 51
5/8 14,2 do 63 mm2 do ∅ 9 mm G103 52
3/4 17,2 do 63 mm2 do ∅ 9 mm G103 53

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 5


System uziemieñ Galmar

Uchwyt do uziomów bez gwintu


Uchwyt mosiê¿ny, umo¿liwia po³¹czenie uziomu bez gwintu z przewodem okr¹g³ym miedzianym
o przekrojach do 63 mm2 (do ∅ 9 mm). Uchwyt zalecany jest g³ównie do ³¹czenia uziomu z link¹
Wymiary Materiał Art. nr
pręt St/Cu linka Cu drut Cu
cale mm
1/2 12,8 do 63 mm2 do ∅ 9 mm mosiądz G103 48
5/8 14,2 do 63 mm2 do ∅ 9 mm G103 49
3/4 17,2 do 63 mm2 do ∅ 9 mm G103 50

Uwaga: Uchwyty zakopywane w ziemi powinny byæ zabezpieczone taœm¹ typu Denso.

Uchwyt zaciskowy
Uchwyt zaciskowy z miedzi do uziomów bez gwintu, umo¿liwia ³¹czenie uziomu bez gwintu
z przewodem okr¹g³ym o ma³ym przekroju (do 16 mm2)
Wymiary Materiał Art. nr
pręt St/Cu drut Cu
cale
1/2 do ∅ 5 mm miedź G103 64
5/8 do ∅ 5 mm G103 65
3/4 do ∅ 5 mm G103 66

Uchwyty œrubowe „U”


Uchwyt œrubowy „U” umo¿liwia ³¹czenie uziomu z bednark¹ miedzian¹
Wymiary Materiał Art. nr
pręt St/Cu bednarka bednarka
cale mm prostopadle równolegle
do pręta Cu do pręta

1/2 12,8 do 40 mm – brąz, śruba miedziana G103 81


3/4 17,2 do 40 mm – G103 82
5/8 14,2 do 40 mm do 25 mm G103 83

Uchwyt œrubowy „U” do linki umo¿liwia ³¹czenie uziomu z link¹


Wymiary Materiał Art. nr
pręt St/Cu linka Cu
cale mm mm2
5/8 14,2 16-95 brąz, śruba miedziana G103 84
3/4 17,2 16-70 G103 85
5/8 14,2 70-185 G103 86
3/4 17,2 70-150 G103 87

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 6


System uziemieñ Galmar

Uchwyty krzy¿owe
Uchwyt krzy¿owy do po³¹czenia przewodu (drut lub bednarka) z przewodem (drut lub bednarka),
A
skrêcany œrubami M10 A
Wymiary Materiał Art. nr
B
A B B
drut Cu drut Cu stal nierdzewna, śruba G103 42N
lub St/Zn 28-78 mm2 lub St/Zn 28-78 mm2 ze stali nierdzewnej M10
bednarka Cu lub St/Zn bednarka Cu lub St/Zn
do 40 mm szerokości do 40 mm szerokości

Uchwyt krzy¿owy do po³¹czenia przewodu (drut lub bednarka) z przewodem (drut lub bednarka),
skrêcany œrubami M8 A
A
Wymiary Materiał Art. nr
B
A B B
drut Cu drut Cu stal nierdzewna, śruba G103 05N
lub St/Zn 28-78 mm2 lub St/Zn 28-78 mm2 ze stali nierdzewnej M8
bednarka Cu lub St/Zn bednarka Cu lub St/Zn
do 36 mm szerokości do 36 mm szerokości

Uchwyt krzy¿owy do po³¹czeñ przewodów z przewodami, skrêcany dwiema œrubami M8 A


Wymiary Materiał Art. nr
A B B
drut Cu drut Cu stal nierdzewna, śruba G103 30N
lub St/Zn 28-78 mm2 lub St/Zn 28-78 mm2 ze stali nierdzewnej M8
bednarka Cu lub St/Zn bednarka Cu lub St/Zn
do 40 mm szerokości do 40 mm szerokości

A
Uchwyt krzy¿owo-równoleg³y, p³aski, do po³¹czenia bednarki z bednark¹, skrêcany dwiema
B
œrubami M8
Wymiary Materiał Art. nr
A B
bednarka Cu lub St/Zn bednarka Cu lub St/Zn stal nierdzewna, śruba G103 31N
do 40 mm szerokości do 40 mm szerokości ze stali nierdzewnej M8

Zacisk uziemiaj¹cy linki noœnej


S³u¿y do wykonania po³¹czeñ galwanicznych izolowanej linki noœnej kabla z przewodem
uziemiaj¹cym oraz do galwanicznego ³¹czenia linek noœnych
Wymiary Materiał Art. nr
zakres średnic stosowanych linek nośnych
mm
3-10 tworzywo sztuczne, śruba G103 27
stalowa ocynkowana

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 7


System uziemieñ Galmar

Asortyment uzupe³niaj¹cy do uziomów Galmar

Studzienki kontrolno-pomiarowe Galmar


Umo¿liwiaj¹ bezproblemow¹ kontrolê po³¹czeñ uziom-przewód uziemiaj¹cy i wykonywanie
kontrolnych pomiarów rezystancji uziemieñ.
Studzienki o numerach G114 04 i G114 04L s¹ przeznaczone do osadzania w ka¿dego rodzaju
utwardzonej powierzchni (zalecane do terenów wyk³adanych kostk¹ brukow¹ ze wzglêdu na specjal-
nie przygotowan¹ do tego konstrukcjê ko³nierza wzmacniaj¹cego). Studzienki o numerach G114 02 art. nr G114 02
i G114 02L mog¹ byæ osadzane tylko w terenach utwardzanych betonem lub asfaltem. art. nr G114 02L
Studzienki o numerach G114 02L i G114 04L wyposa¿one s¹ w listwê wyrównania potencja³u
umo¿liwiaj¹c¹ pod³¹czenie 5 bednarek o max. wymiarze 30 x 4 mm.
Wymiary Materiał Art. nr
długość x szerokość x wysokość x głębokość
mm
art. nr G114 04
258 x 258 x 215 x 160 tworzywo sztuczne, pokrywa G114 02 art. nr G114 04L
258 x 258 x 215 x 160 wzmocniona włóknem G114 02L
260 x 215 x 210 x 110 szklanym G114 04
260 x 215 x 210 x 110 G114 04L

Pasta antykorozyjno-przewodz¹ca
Stosuje siê j¹, aby dodatkowo zabezpieczyæ po³¹czenia uziomów w z³¹czce. Podczas skrêcania
uziomów wlewa siê pastê do wnêtrza z³¹czki. Mo¿na j¹ równie¿ stosowaæ jako œrodek smaruj¹cy
dla g³owicy, u³atwiaj¹cy wykrêcanie g³owicy po pogr¹¿eniu kolejnego prêta. art. nr G113 01

Protokó³ do pomiarów rezystancji


Pozwala zarejestrowaæ wszystkie istotne informacje dotycz¹ce badanego uziemienia oraz
naszkicowaæ jego konfiguracjê. Te informacje mog¹ byæ przydatne podczas wykonywania
nastêpnej kontroli w/w uziemienia. art. nr G114 07

Pisak wodoodporny
Pisak do wype³niania protoko³u pomiaru rezystancji uziemienia. art. nr G114 08

D³awik uziomowy
D³awik uziomowy umieszcza siê pomiêdzy uziomami ró¿nych systemów, np. miêdzy uziomem
urz¹dzeñ energetycznych i telekomunikacyjnych w celu ograniczenia wp³ywu zak³óceñ wielkiej
czêstotliwoœci. art. nr G107 04

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 8


System uziemieñ Galmar

Bijak
Bijak przenosi drgania z m³ota udarowego na g³owicê do uziomów stalowych pomiedziowanych
z gwintem. Przystosowany do m³otów z mocowaniem SDS-Max
Bijak do głowicy Rodzaj głowicy Art. nr
cale
5/8; 3/4 z otworem G109 01
1/2 bez otworu G109 07
1/2 z otworem G109 08

Urz¹dzenie do pogr¹¿ania uziomów


Elektryczny m³ot udarowy do pogr¹¿ania uziomów Galmar – typ GSH 11 E BOSCH. Lekki
m³ot umo¿liwiaj¹cy pogr¹¿anie uziomów na bardzo du¿e g³êbokoœci. Instalator mo¿e montowaæ
krótkie uziomy z ziemi, a d³ugie (od 1,8 m) z drabinki. art. nr G112 01

Taœma izoluj¹ca po³¹czenia skrêcane typu Denso


Taœma Denso zabezpiecza po³¹czenia metali przed korozj¹ ziemn¹ i elektrochemiczn¹ w przy-
padku ³¹czenia ró¿nych metali
Szerokość Długość Art. nr
mm mm
30 10 000 G103 55
50 10 000 G103 56

Cynk w spray’u
Po³¹czenia stali ocynkowanej (np. bednarka) i stali pomiedziowanej (np. uziom) wykonane
metod¹ egzotermiczn¹ trzeba zabezpieczyæ dodatkowo cynkiem w spray’u. Pokrywamy miejsce
³¹czenia i 100 mm uziomu w celu przeniesienia ogniwa elektrolitycznego. art. nr G103 57

Koszulka zabezpieczaj¹ca po³¹czenie


Koszulka termokurczliwa zabezpiecza przed dostaniem siê wilgoci do po³¹czenia. art. nr G103 54

Rêkaw ochronny
Rêkaw chroni¹cy fragment bednarki ocynkowanej przed korozj¹ elektrochemiczn¹ w przypadku
po³¹czenia jej z elementem miedzianym lub pomiedziowanym zakopywanych w ziemi. art. nr G103 58

Tabliczka – uziemienie
Tabliczka sygnalizacyjna, okreœlajca miejsce zainstalowania uziomu. Wykonana z blachy
aluminiowej, malowanej proszkowo. Wymiar 150 x 150 mm. art. nr G106 11

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 9


System uziemieñ Galmar

Mierniki do pomiaru rezystancji uziemieñ i rezystywnoœci gruntu


Mierniki Megger firmy AVO posiadaj¹ najwy¿sze parametry techniczne i s¹ doskonale dosto-
sowane do trudnych warunków polowych. Pe³na automatyzacja wyklucza mo¿liwoœæ b³êdnego
odczytu przez wykonuj¹cego pomiar.

Megger DET4TCR
– pomiar metodami: 2, 3 i 4-elektrodow¹,
– pomiar uziomów przy wspó³pracy z cêgami,
– na wyposa¿eniu komplet sond i przewodów,
– prosta obs³uga – pomiar uruchamiany jednym przyciskiem,
– automatyczne sprawdzenie uk³adu pomiarowego,
– zasilanie akumulatorowe,
– wybierane napiêcie wyjœciowe,
– wytrzyma³a walizka transportowa,
РszczelnoϾ obudowy wg IP54. art. nr GA00 05

Megger DET3TD
– pomiar metodami: 2, 3-elektrodow¹,
– wybierane napiêcie wyjœciowe: 25 V lub 50 V,
– na wyposa¿eniu komplet sond i przewodów,
– prosta obs³uga – pomiar uruchamiany jednym przyciskiem,
– wytrzyma³a walizka transportowa,
– dostarczany z certyfikatem kalibracji,
РszczelnoϾ obudowy wg IP54. art. nr GA00 03

Miernik do pomiaru gruboœci pow³oki miedzianej


Miernik umo¿liwia pomiar gruboœci pow³ok metalowych metod¹ nieniszcz¹c¹ gruboœci pow³oki.
Mo¿na nim mierzyæ gruboœci w zakresie: 0-1999 μm. art. nr GN00 02

WskaŸnik pH gleby
Zestaw do pomiaru pH gleby pozwala okreœliæ odczyn gleby i dobraæ materia³ odpowiedni
do danych warunków. art. nr G107 03

Sonda pomiarowa
Sonda pomiarowa do pomiarów rezystancji uziemienia lub rezystywnoœci gruntu. Wykonana
ze stali, ocynkowana. Wymiary: dugoœæ 600 mm, œrednica 16 mm. art. nr G106 12

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji produktów celem


ich udoskonalania.

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 10


Charakterystyka systemu uziemieñ Galmar

Uziemienia Galmar gruboœci 0,250 mm dla prêtów uziomowych


i 0,070 mm dla drutów i bednarek. Druty
Firma Galmar jest producentem systemu i bednarki uziomowe nie s¹ nara¿one na
uziemiaj¹cego, na który sk³adaj¹ siê miêdzy uszkodzenia mechaniczne podczas wbijania
innymi pomiedziowane uziomy pionowe oraz w grunt, a tym samym na zmniejszenie
pomiedziowane przewody stalowe stosowane odpornoœci korozyjnej. Zatem wystarczaj¹ca
jako uziomy poziome. Dziêki zastosowaniu jest dla nich miedziana pow³oka ochronna
uziomów pionowych i poziomych, wykona- o gruboœci 0,070 mm. Poni¿ej zamieszczamy
nych ze stali pokrytej ochronn¹ pow³ok¹ zdjêcia oraz wyniki z porównawczych badañ
miedzian¹, system ten charakteryzuje siê korozyjnych stalowych pomiedziowanych oraz
nisk¹ i wieloletni¹ rezystancj¹. Uzyskanie ocynkowanych uziomów i przewodów. Testy
niskiej rezystancji umo¿liwia konstrukcja przeprowadzone zgodnie z norm¹ PN-EN
prêtów uziomowych, które mo¿na ³¹czyæ 50164-2:2003 wykaza³y, i¿ bednarki i druty
i pogr¹¿aæ na g³êbokoœæ do 35 m. Ochronna ocynkowane ogniowo koroduj¹ oko³o 6-krotnie
pow³oka miedziana zapewnia utrzymanie tej szybciej ni¿ bednarki i druty pomiedziowane.
rezystancji przez 30 lat. Szybkoœæ korozji ocynkowanych uziomów
wynios³a 0,0481 mm/rok, natomiast uziomów
Próba zdzierania pow³oki miedzianej w imadle pomiedziowanych tylko 0,009 mm/rok.

Na zdjêciach poni¿ej widzimy test przepro-


wadzony na dwóch prêtach, ró¿ni¹cych siê
od siebie gruboœci¹ pow³oki miedzianej. Po
przeprowadzeniu testu na prêcie o wyjœciowej a
gruboœci pow³oki 0,250 mm, pow³oka ta
zmniejszy³a siê do 0,163 mm. Natomiast
Przewody stalowe pomiedziowane: prêt uziomowy, w drugim przypadku pocz¹tkowa gruboœæ
bednarka, drut pow³oki miedzianej 0,118 mm zosta³a
ca³kowicie uszkodzona, odkrywaj¹c stal. b
Aby zapewniæ 30-letni¹ odpornoœæ Z tego powodu jedynym prêtem spe³niaj¹cym
korozyjn¹ stalowe uziomy pionowe musz¹ byæ normy jest prêt z pow³ok¹ o minimalnej
pokryte pow³ok¹ miedzi o gruboœci minimum gruboœci 0,250 mm. Z badañ odpornoœci ko-
0,250 mm, a stalowe przewody pow³ok¹ rozyjnej, wykonanych w warunkach naturalnych c
o minimalnej gruboœci 0,070 mm. Ni¿ej wynika, ¿e aby zapewniæ 30-letni¹ odpornoœæ
Próbki przewodów stalowych pomiedziowanych
przedstawione testy wyjaœniaj¹ potrzebê uziomu na korozjê, nale¿y zapewniæ ci¹g³oœæ po badaniach korozyjnych i wytrzyma³oœciowych:
utrzymania parametrów dla systemów ochronnej pow³oki miedzianej o minimalnej a) prêt uziomowy, b) bednarka, c) drut
uziemiaj¹cych zgodnych z wymogami normy
europejskiej.

Gruboœæ pow³oki – jest inna dla uziomów


pionowych i inna dla uziomów poziomych
a mierzona jest za pomoc¹ elektronicznego
gruboœciomierza.
G³ówn¹ przyczyn¹, dla której w normach
umieszczono pow³okê o gruboœci miedzi
0,250 mm dla uziomów pionowych, jest
mechaniczna odpornoœæ pow³oki podczas
procesu wbijania uziomu w grunt. Prêt
uziomowy jest wówczas nara¿ony na tarcie
mog¹ce spowodowaæ czêœciowe zmniejsze-
nie pow³oki miedzi. Przedstawiony poni¿ej
prosty test, polegaj¹cy na przebijaniu prêta
pomiêdzy szczêkami imad³a, symuluje zjawiska Pocz¹tkowa gruboœæ pow³oki Pocz¹tkowa gruboœæ pow³oki
wystêpuj¹ce podczas pogr¹¿ania uziomu. d = 250 μm d = 118 μm

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 11


Charakterystyka systemu uziemieñ Galmar

Przyczepnoœæ pow³oki – testowana jest, Nasz system pomiedziowanych uziomów przy zastosowaniu uziomu Galmar w jednym
aby sprawdziæ, czy pow³oka nie bêdzie siê pozwala na utrzymanie: punkcie uzyskaliœmy wymagan¹ rezystancjê,
odwarstwia³a podczas pogr¹¿ania uziomu. Te- a) niskich kosztów inwestycyjnych, a przy zastosowaniu uziomów stalowych
stuje siê j¹ w nastêpuj¹cy sposób. Zaostrzo- b) niskich kosztów eksploatacji. umieszczonych na g³êbokoœci 3 metrów
ny prêt nale¿y przebiæ miêdzy szczêkami tê wartoœæ rezystancji mo¿na by³o uzyskaæ
imad³a. Odleg³oœæ miêdzy szczêkami jest Wydawa³oby siê, ¿e zaawansowana tech- dopiero przy 15 punktach.
równa œrednicy testowanego prêta po- nologia miedziowania prêtów uziomowych
mniejszonej o 1,2 mm. Podczas przebijania spowoduje, ¿e cena uziomu po monta¿u Ru ≤ 2 Ω
pow³oka zdziera siê w miejscu zetkniêcia bêdzie bardzo wysoka. W praktyce okazuje
ze szczêkami imad³a, a pozosta³a siê, ¿e najdro¿szym elementem w koszcie
pow³oka nie odwarstwia siê. Taka uziemienia jest koszt jego montowania, a nie
przyczepnoœæ pozwala na wy- materia³, z jakiego jest uziom wykonany.
konanie gwintu po mie- W konsekwencji koszt uziomu Galmar po
dziowaniu technik¹ zamontowaniu jest równy, a w wielu przypad- 1
walcowania. kach ni¿szy, od dotychczas stosowanych.
centrala
Dziêki mo¿liwoœci ³¹czenia prêtów w dowol-
Plastycznoœæ pow³oki – sprawdzana jest ne odcinki mo¿emy pogr¹¿yæ uziom nawet do
podczas zginania prêta o 1800. Brak 30 metrów i uniezale¿niæ go od wp³ywu zmian
pêkniêæ i odwarstwieñ œwiadczy warunków atmosferycznych powoduj¹cych
o wysokiej jakoœci naszego wyrobu. wzrost rezystywnoœci gruntu (zmarzliny i susze), Schemat zastosowania uziomu Galmar
Czêstotliwoœæ tych testów jest co jest przyczyn¹ wzrostu wartoœci rezystancji 12-metrowego (materia³: 1 szt. x 12 m uziomu
Galmar)
okreœlona w procedurach systemu uziemienia.
zarz¹dzania jakoœci¹. Ru ≤ 2 Ω
rezystancja uziomu [Ohm]

14
80
zmniejszenie rezystancji 15 13
Nasze wyroby zosta³y poddane badaniom uzyskujemy poprzez
70 zwiększenie głębokości
i otrzyma³y pozytywne opinie oraz atesty pogrążenia uziomu 2
60 12
dopuszczaj¹ce do stosowania:
50
– atest UL (Underwriters Laboratories Inc. wykres zależności 1 3
– USA) dopuszczaj¹cy nasze uziomy na 40
rezystancji uziomu
11
centrala
wiêkszoœæ œwiatowych rynków, 30 o średnicy 17,2 mm
– atest Instytutu Energetyki w Warszawie, 20 od głębokości pogrążenia 7 5 4
10
– opinia Zak³adu Doœwiadczalnego Budownic- 10
twa i £¹cznoœci potwierdzaj¹ca zgodnoœæ 6 9
0 5 10 15 20 25 30 35 45 50
naszych uziomów z norm¹ zak³adow¹ 8
głębokość pogrążenia [m]
TP S.A. o numerze ZN-96/TPS.A.-037, oraz Schemat zastosowania uziomów stalowych
z norm¹ polsk¹ PN-T-45000-2, Przyk³adowy wykres zale¿noœci zmian rezystancji 3-metrowych i bednarki po³o¿onej na g³êbokoœci
od g³êbokoœci pogr¹¿ania 0,8 m (materia³: 42 m bednarki, 15 szt. x 3 m
– orzeczenie PIMot o odpornoœci korozyjnej
uziomów stalowych)
pomiedziowanych uziomów, G³êbokie pogr¹¿anie daje mo¿liwoœæ
– ekspertyza wytrzyma³oœci po³¹czeñ Gal- uzyskania wymaganej wartoœci rezystancji
% korozji

marweld (Politechnika Warszawska), przy minimalnej iloœci punktów uziomowych. szybkość korozji uziomu
pomiedziowanego
– raport Politechniki Warszawskiej Wydzia³ Aby uzyskaæ tak¹ sam¹ wartoœæ rezystancji 90 jest równa 1/6 szybkości
In¿ynierii Materia³owej „Badania odpor- przy zastosowaniu uziomów p³ytkich pio- 80 korozji stali, osiągamy to
noœci korozyjnej bednarki stalowej po- nowych 6 m lub powierzchniowych, trzeba 70 przez bardzo
krytej pow³okami miedzianymi oraz prêta znacznie rozbudowaæ uziemienie i zaj¹æ szczelne nałożenie
60
powłoki miedzianej
uziemiaj¹cego miedziowego”, du¿¹ powierzchniê, co podnosi wielokrotnie 50
– raport Politechniki Warszawskiej Wydzia³ koszt uziemienia. W warunkach miejskich 40
pręt ocynkowany
ogniowo
In¿ynierii Materia³owej „Badania odpor- pionowe uziomy zlikwiduj¹ dodatkowo pro- 30
noœci korozyjnej uziomów stalowych, blem koniecznoœci zdemontowania takich 20
pokrytych pow³okami cynkowymi i miedzia- nawierzchni jak asfalt czy bruk. 10 pręt pomiedziowany
nymi”, Schematy obok przedstawiaj¹ sytuacjê z powłoką 0,250 mm

– raporty badañ uziomów pomiedzio- w Zamoœciu, gdzie nale¿a³o uzyskaæ 2 Ω 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

wanych wykonanych przez KEMA B.V. rezystancji. Jak widaæ na g³êbokoœci 12 m Korozja dwóch rodzajów prêtów w czasie

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 12


Charakterystyka systemu uziemieñ Galmar

Projektowanie uziemieñ Prawid³owo zaprojektowana i wykonana g³êboko – na poziomie wód gruntowych


instalacja uziemiaj¹ca powinna charakte- lub na sta³ym poziomie wilgotnoœci;
Aby wykonaæ najbardziej skuteczne uzie- ryzowaæ siê: – pH gleby – przed zainstalowaniem syste-
mienie, przy niskich kosztach materia³owo- a) nisk¹ rezystancj¹ uziemienia, mu uziemiaj¹cego powinniœmy sprawdziæ
monta¿owych, nale¿y opracowaæ projekt b) utrzymaniem sta³ej rezystancji uziemienia odczyn gleby by dobraæ metal, który
uziemienia opieraj¹c siê na poni¿szych przez ca³y okres eksploatacji, w danych warunkach glebowych zapew-
informacjach. W zale¿noœci od zadania jakie c) dobr¹ odpornoœci¹ na korozjê, ni maksymaln¹ ¿ywotnoœæ uziemienia.
maj¹ spe³niaæ uziemienia dzielimy je na: d) zdolnoœci¹ do przenoszenia wysokich Przyjaznym œrodowiskiem dla miedzi jest
a) ochronne – ochrona ludzi i zwierz¹t przed pr¹dów udarowych, œrodowisko alkaliczne – pH > 7, dla alumi-
pora¿eniem elektrycznym, e) d³ug¹ ¿ywotnoœci¹ – min. 30 lat. nium, cyny i metali ocynkowanych najlepsze
b) robocze – celowe po³¹czenie z uziomem jest œrodowisko kwaœne – pH < 7;
obwodu elektrycznego w celu utworzenia Projektuj¹c uziemienia nale¿y mieæ na temperatura – zmiana temperatury gleby
ekwipotencjalnego poziomu odniesienia, uwadze: mo¿e znacz¹co wp³ywaæ na rezystyw-
zapewniaj¹cego poprawn¹ pracê urz¹dzeñ, a) warunki glebowe, noœæ.
c) odgromowe – uziemienie maj¹ce odpro- b) materia³ z jakiego wykonany jest uziom,
wadziæ do ziemi udarowe pr¹dy wy³ado- c) rodzaj zastosowanych uziomów. Wp³yw zmian temperatury na rezystywnoœæ
wañ atmosferycznych. Uziemienia odgromowe powinny cechowaæ gleby (dla piasku gliniastego o wilgotnoœci
Zale¿nie od indywidualnego podejœcia siê nie tylko nisk¹ rezystancj¹ ale przede 15,2%)
in¿yniera, uziemienia ochronne i robo- wszystkim nisk¹ impedancj¹ falow¹, która
cze ³¹czymy z uziemieniem odgromowym minimalizuje oddzia³ywanie si³ elektromo-
bezpoœrednio lub przy pomocy d³awika torycznych towarzysz¹cych odprowadzaniu
uziomowego, którego zadaniem jest elimi- ³adunku (szybkiemu narastaniu potencja³u)
nacja pr¹dów zak³óceniowych i fal wysokiej wy³adowania atmosferycznego.
czêstotliwoœci. a) warunki glebowe
Rezystywnoœæ gruntów wp³ywa decyduj¹co
na sposób budowy uziemienia. Wp³yw na
rezystywnoœæ maj¹:
– sk³ad fizyczny gleby – w zale¿noœci od b) materia³
rodzaju gleby rezystywnoœæ waha siê Aby zdecydowaæ jaki materia³ zastosowaæ,
w granicach od kilku do kilkunastu nale¿y wzi¹æ pod uwagê odpornoœæ korozyjn¹
tysiêcy omometrów. Wszêdzie gdzie jest materia³u uziomu. Musimy mieæ pewnoœæ,
telekomunikacyjne

to mo¿liwe powinno siê unikaæ gruntów ¿e wartoœæ rezystancji naszego uziomu nie
suchych, piaszczystych i skalistych; bêdzie wzrastaæ z biegiem lat w wyniku korozji
odgromowe
uziemienie

uziemienie

uziemienie

materia³u, z jakiego jest on wykonany.


robocze

Rezystywnoœæ gruntów
c) rodzaj zastosowanych uziomów
Projektowanie nowych uk³adów uziomo-
wych powinno byæ oparte na niezbêdnych
danych dotycz¹cych parametrów grun-
tu, umo¿liwiaj¹cych wybór optymalnego
rozwi¹zania uk³adu uziomowego. Podstaw¹
dławik dławik do projektowania uk³adów uziomowych
uziomowy uziomowy
jest wiêc przeprowadzenie dok³adnych
pomiarów gruntu, które umo¿liwi¹ wyzna-
telekomunikacyjne

czenie rezystywnoœci gruntu na ró¿nych


– wilgotnoœæ – zwiêkszona zawartoœæ g³êbokoœciach. Dziêki nim mo¿emy
odgromowe
uziemienie

uziemienie

uziemienie

wilgoci w ziemi mo¿e szybko obni¿yæ jej zdecydowaæ, jaki uk³ad uziomowy bêdzie
robocze

rezystywnoœæ. Jest to szczególnie wa¿ne, najlepszy pod wzglêdem technicznym


gdy bierze siê pod uwagê zawartoœæ wil- i ekonomicznym. Musimy jednak pamiêtaæ
goci w obszarach (strefach) o wysokich o zasadzie, ¿e odleg³oœæ miêdzy uziomami
£¹czenie systemów uziemieñ sezonowych wahaniach opadowych. pionowymi powinna byæ równa co najmniej
Dlatego te¿ gdziekolwiek jest to mo¿liwe d³ugoœci pogr¹¿onych uziomów, ale nie
uziom powinien byæ zainstalowany doœæ wiêksza ni¿ 10 metrów.

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 13


Charakterystyka systemu uziemieñ Galmar

L ≤ s ≤ 10 m

Wymagane odleg³oœci pomiêdzy uziomami

W przypadku bardzo du¿ej rezystywnoœci


gruntu stosujemy uziom pionowy z Galmar
Resistivity.

Galmar
Resistivity

Uziom pojedynczy z Galmar Resistivity

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 14

You might also like