Revista d’informació, denúncia i crítica social a Ciutat Vella

∞ ∞ ∞ ∞
Dossier: Movimiento Masculinidades Cien años de
violència antituristización (II) y feminismo resistencia en
immobiliària el Rif
3 20 26 30

MASAL A
1

Nº74 · JUNY 2017

masala és barreja d’espècies
co st a. P er se gu ir fe n t i repartint
Masala és gratuïta però es si te m la vostra ajuda.
as al a n ec
2

els 5.000 exemplars de M
MASAL A

po rt al pr oj ec te , po de u fer una aportació
Si voleu donar su ES 25 /3 02 5/ 00 01 /1 91 4/ 3344/0873
compte:
econòmica al número de

Masala és una publicació sense ànim de lucre. Totes les tasques que fan possible la revista i la seva distribució
es fan de manera militant. Les aportacions serveixen exclusivament per ajudar a pagar les despeses d'impressió.

Masala és barreja d’espècies
www.masala.cat
Twitter: @masalacv
Facebook: MasalaCiutatVella
Correu electrònic: masala@ravalnet.org
Il·lustració de portada: José Luis Merino

En aquest número han participat: Alberto López Bargados - Ali Lmrabet • Número 74, tercera època
- Andrés Antebi - Àrid - Blanca A. Mató - Caterina Borelli - Daniel Malet • Publicació semestral
- Daniel Pardo - Edith Lasierra - Etiam Gula - Guillem Machado - Horacio • 5.000 exemplars gratuïts
Espeche - Ibán Ek - Irene Cuesta Mayor - Joan Rodríguez - Jokin Azpiazu
Carballo - Jum - Marc Iglesias - Marc Morell - Maria Pons - María Romero Aquest número s’ha tancat
García - Martí Cusó - Miguel Martín - Miquel V. - Mostra Internacional de el 27/05/2017
Films de Dones - Nomdenoia - Paula Monteiro - Pere Farré - Robert Bonet -
Santi González - Sònia Rubio - Xavi Mohlaen - Youssef El Maimouni
Podeu consultar l’hemeroteca digital a:
Agraïments: Albert, Ahmed, Rita, Roni y Rafi, Daniela y Carme, Elisa y Vladi, www.masala.cat/numeros
Horst y Esteve, Jordi, Sara, Sebas y Turismografías
EDITORIAL GRÀFIC

Fotografia: Robert Bonet
CUERVO INGENUO
Verano de la vergüenza

En Barcelona nos llenamos la boca, ufanos, de ser una Ciutat Refugi, mientras vamos
convirtiéndonos inexorablemente en una Ciutat Frontera. Mucha palabrería institucio-
nal bienintencionada, desmentida por una realidad palpable y cruda. Todas las puertas
abiertas al ruidoso paso de los trolleys de los turistas y a los dudosos dineros de inver-
sores y promotores inmobiliarios que amenazan con la hotelización total y la supresión
de la vecindad en los barrios. Todas las puertas cerradas al petate repleto y pol-
voriento de los vagamundos. Ruta a ruta, calle a calle, cuerpo a cuerpo, la frontera se
desplaza como una serpiente sin final, persiguiendo a los migrantes, levantando por
doquier sus vallas multiformes: primero de alambres de espino, después de leyes dra-
conianas, burocracia, coches policiales, cárceles, rumores y desprecios.
En el Port Vell, rumbo a la playa, se alza una de nuestras fronteras más lustrosas. A
un lado de la valla, transcurre la vie en rose en los megayates de lujo, debidamente pro-
tegidos por cuerpos de seguridad privados. Al otro, la masa paseante y los vendedores
de gafas, bambas y pareos, debidamente vigilados por cuerpos de seguridad públicos.
Feliz verano de la vergüenza.
4
MASAL A

Nº 74 JUNIO 2017
ÍNDICE

01 14 EL MÓN AL REVÉS
EDITORIAL GRÀFIC FINQUES EN LLUITA 44
Quan l’escala de veïnes 30
esdevé subjecte polític CIEN AÑOS DE FICCIONS
RESISTENCIA EN EL RIF TH
BARRIS 18
03 SUPERHÉROES DE 46
DOSSIER: VIOLÈNCIA BARRIO ARTEFACTES RELECTURES
IMMOBILIÀRIA CLIVE: CULTURALS CONTRA L’OBLIT
«Queremos un gobierno DE LA VÍA LAYETANA
04 sin ningún cabrón español 34 A LA RAMBLA DEL
INVERSIONISME ni ningún cabrón catalán» PATAFÍSICAS RAVAL
I VIOLÈNCIA ACADÉMICAS
IMMOBILIÀRIA CIUTATS EN EL RAVAL 48
ORGANITZADA 40 MOTS ENCREUATS
20
MOVIMIENTO MÚSICA
10 ANTITURISTIZACIÓN (II) MÚSICA DE LIBRERÍA,
ENTREVISTA A DANIEL RESONORIZA TU VIDA
LEYVA,
MK PREMIUM: DEBATS
«Nosaltres farem el que 42
més ens convingui, com 26 CINEMA
qualsevol propietari del MASCULINIDADES Y BARCELONA:
món» FEMINISMO ARXIU OBERT
BARRIS

Dossier:
violència immobiliària
Textos: Masala | Entrevista: Marc Iglesias | Il·lustracions: Nomdenoia | Infografies: Maria Pons
Inversionisme i
violència immobiliària
organitzada
El nou cicle d'inversionisme immobiliari, juntament amb
el creixement aclaparador de la indústria turística, s’ha
materialitzat en el centre històric, i més enllà, en un cicle
de violència (des)encadenada, on noms com MK Premium,
Desokupa o Airbnb simbolitzen diferents capes d’un
assetjament estructural que ha convertit en quotidiana
l’expulsió del veïnat amb diferents mètodes.
En un mes curt, entre el 4 i el 28 de juny ment cotitzen en borsa i que es basen en de la Propietat (venta quita renta, en diuen
del 2016, BMB Investment Management operacions d’adquisició massiva d’actius amb alegria alguns juristes especialitzats).
es va fer amb quatre edificis sencers a immobiliaris. Però va ser una reforma de Per altra banda, en la mesura que el
Ciutat Vella: Sant Climent 5, Tallers Mariano Rajoy que va entrar en vigor el mercat de nova construcció es va estan-
55, Princesa 19 i Avinyó 37 —el Palau 2013 la que va provocar el boom i l’ex- car, la pressa per empènyer i accelerar
Gualbes, que data del segle xiii—. La pansió de les SOCIMI com l’últim crit un nou cicle d’inversionisme especula-
mateixa societat va comprar, en diferents de les societats d’inversió col·lectiva: es tiu —multiplicació de compravendes,
onades entre el juny del 2015 i l’octubre reduïa de 15 a 5 milions d’euros el capi- revalorització de propietats i increment
del 2016, una desena de finques a Ciutat tal mínim per a la seva constitució, però, de preus sense límit— troba el seu camí
6

Vella, la majoria al Raval i al Barri Gòtic. sobretot, es rebaixava del 19 % al 0 % el en l’explotació i la rehabilitació del parc
Tot i que va ser constituïda l’any 2007, tipus de l’Impost de Societats que havien d’edificis i habitatges existents.
MASAL A

BMB funciona actualment com a gestora de tributar. L’impacte d’aquesta darrera En línies generals, el període 2014-
d’una altra societat fundada l’agost del reforma la resumeix un titular del diari 2017 està marcat pel pacte entre les
2014 sota el nom d’Optimum Re Spain El País de l’agost de 2014: «Las SOCI- administracions i la indústria immobi­
SOCIMI SA, que al setembre del 2016 MI animan el mercado con más de 1.600 liàrio-financera per crear les condicions
tenia al darrere un capital social de 50 millones en compras». d’una nova onada de creixement immo-
milions d’euros.1 Després que el castell de cartes biliari, objectiu que trobem perfectament
Els principals accionistes d’aquesta ­hipotecari fos precisament una de les càr- sintetitzat al document de sortida a borsa
societat són Anangu Grup, SL, amb el regues que va fer esclatar aquells merave- de l’esmentada SOCIMI Optimum Re
14 % de l’accionariat (representada per llosos anys de la bombolla, la recuperació Spain: «ofrecer una inversión de rentabi-
Marc Sabé Richer, director de Fujitsu al lidad con riesgo controlado y un retorno
Regne Unit, i de la que també forma part el període 2014- absoluto derivado de un mercado al alza
l’exdirectiu del Barça Alfonso Castro impulsado por la recuperación económi-
Sousa), i Body of Knowledge, SL, amb
2017 està marcat pel ca: renta de alquiler y revalorización del
el 7 % (representada a la SOCIMI per pacte per crear les capital generado a partir de la adquisi-
Joan Plensa, familiar de l’escultor Jaume condicions d’una nova ción selectiva y gestión activa de las pro-
Plensa que és membre del consell d’ad- onada de creixement piedades residenciales». En aquest sen-
ministració de Body of Knowledge). immobiliari tit, un casc històric com el de Barcelona
La data de fundació i la denominació ofereix el terreny adobat d’un territori
societària no són secundàries, en aquest i la reconversió del mercat immobilia- que les darreres tres dècades ha estat i
cas. Les anomenades SOCIMI (Societat ri sembla que passa, en bona part, per està sotmès, amb diferents configuraci-
Cotitzada Anònima d’Inversió al Mercat l’ampliació especulativa del mercat de ons, a tres cicles de violència econòmica
Immobiliari) van ser autoritzades per la lloguer com a figura d’explotació finan- i especulativa: el de la destrucció d’habi-
Llei 11/2009 de 26 d’octubre del govern cera. De fet, el juliol del 2013 s’aprovava tatge, la revalorització del sòl i l’expansió
de Rodríguez Zapatero, amb l’objectiu la Llei 4/2013 de Medidas de Flexibiliza- d’edificació nova; el de l­’especulació i la
d’enfortir i lubricar el mercat de lloguer ción y Fomento del Mercado del Alquiler violència immobiliària amb l’habitatge
a preu lliure i no regulat ni protegit — de Vivie­ndas, que, entre d’altres, re­duïa de existent; i el de la inundació turística a
incloent-hi, a més d’habitatges, oficines cinc a tres anys el període mínim de con- través d’hotels i apartaments turístics.
i locals—. Es tracta d’entitats financeres tracte i permetia l’extinció dels arrendaments El primer, avui en un segon pla però no
especialitzades en aquest mercat, que després d’un canvi de propietari, quan els desaparegut, i els altres dos en plena
agrupen diferents inversors, que general- contractes no hagin estat inscrits al Registre vigència.
Urbanisme

Cicle inversionista i simbiosi
immo-turística a Ciutat Vella
Al Facebook oficial d’MK Premium, els germans Daniel
E­du­ard i Sergio Rodrigo Leyva Ruiz ens ofereixen un repor­
tatge fotogràfic de la celebració del quart aniversari de la seva
empresa, que sintetitza les aliances formals i informals de les
elits dels negocis turístic i immobiliari de la ciutat. En una
terrassa de l’hotel Vela W i sota el cartellet «MK Premium
private event», els alevins del negoci immobiliari beuen,
mengen i riuen en un esdeveniment exclusiu on la ciutat, de
fons, és només una imatge o un quadre on tan sols existeixen
els edificis.
Ens trobem davant d’una relació simbiòtica, amb dos
actors principals, l’expansió de la indústria turística i un exèr-
cit d’inversors immobiliaris, la maquinària d’extracció de
riquesa dels quals veurem que funciona tant amb el coll blanc

MASAL A
com amb la mà de ferro. Les polítiques municipals han jugat
un paper determinant com a accelerador d’aquest procés, i el
seu impacte i ona expansiva no s’han aturat amb les mesures
dels darrers dos anys del govern de Barcelona en Comú, com
la moratòria hotelera, que amb prou feines és un gra de sorra

7
en el ritme aclaparador del mamut immo-turístic.

En aquest mapa, si les administracions han posat el codi
la reconversió del —les lleis i les normatives— i els grans, mitjans i fins i tot
mercat immobiliari passa petits inversors han posat el hardware —els diners, les fin-
per l’ampliació especulativa ques, els «matons» i l’expulsió de veïns—, les empreses
del mercat de lloguer com de lloguer turístic s’han convertit en la síntesi i el malware
del cicle d’especulació i apropiació immo-turística. Si bé el
a figura d’explotació
lloguer turístic en totes les seves formes és només una part
financera
d’aquesta maquinària, Airbnb i empreses semblants s’han
convertit en el model més complet d’extracció de riquesa
Si en general la política de monocultiu al voltant del turis- en el tram final de la cadena especulativa: explota a diferents
me té uns efectes de revalorització especulativa, els efectes escales, des de les economies individuals fins als empresaris
de mesures derivades del Pla d’Usos de Ciutat Vella apro- turístics de tota mena; fa de paraigua i tallafoc per despistar
vat per CiU i encara vigent, com les Àrees de Tractament i saltar-se les normatives que regulen l’ús turístic; i, el més
Específic destinades a l’obertura de restaurants sense cap important, té un efecte de transformació estructural de l’ús
tipus de limitació, no només afavoreixen unes determinades de les finques i de l’economia de la ciutat i dels barris a mesu-
activitats comercials, sinó que també tenen una repercussió ra que s’infiltra en la trama habitacional.
directa sobre l’ús i, per tant, sobre el valor de les finques. En tot aquest pla seqüència en què les decisions políti-
De la mateixa manera, l’obertura de comportes a la riuada ques ballen en harmonia amb les necessitats i les expectati-
d’hotels i apartaments turístics, va suposar la revalorització ves d’una part del mercat immobiliari en fase de resurrecció
directa tant dels solars encara existents com de les finques i renovació, cal situar en primer terme la destrucció social
plenes de llogaters, víctimes potencials de l’única indústria materialitzada en els 260 desnonaments efectuats entre
en creixement durant la crisi. L’oferta d’un barri sencer per gener i setembre del 2016 (vegeu Masala 73), dades d’una
al negoci turístic, més que la vella taca d’oli dels arquitectes violència econòmica i sovint material que dóna la seva veri-
de l’urbanicidi, va ser la sang que van ensumar per enèsima table dimensió a aquest nou esforç publicoprivat d’expansió
vegada els taurons del totxo al centre històric. del capitalisme immobiliari i turístic.
8
MASAL A

Operacions llampec
Si alguna cosa caracteritza una part important del tipus ja sigui pel valor de les rendes dels contractes vigents, o per
d’operacions immobiliàries que s’estan portant a terme és, ambdues coses—; i per l’altra, la disminució al mínim pos-
per una banda, l’adquisició massiva de propietats —sovint a sible dels temps d’actuació. Optimum Re Spain afirma que
un preu inferior a la mitjana, ja sigui per l’estat de les finques, bona part del seu negoci consisteix a «generar operaciones
www.veusambveu.com

c/ hortes, 10 Feminismes •
(poble sec) Gènere •
de 9:00
a 1:00 de la nit
Llibre infantil •
Menú diari de migdia 8,50€ de dilluns a divendres no-heteronormalitzat
olla popular 3,50€ amb opció vegana i productes ecològics i de proximitat
berenars populars 1€ per les més petites a, a partir de les 17h
varietat de tapes i entrepans a partir de les 18 h » Picalquers 2, cantonada roig (Raval)
de compra a valores por debajo del mercado, obteniendo des- bre es va fundar Spirit Bcn Còdols SL, i el desembre d’aquest
cuentos de aproximadamente un 20 %, adquiriendo edificios any ja era propietària de l’edifici Còdols 12.
completos y, tras una inversión para optimizar las vi­vien­ A diferents escales, ens trobem amb un modus operandi
das transcurridos 3-4 años de arrendamiento, vender piso d’estructures d’inversió creades ad hoc, que mitjançant opera-
por piso de manera que el precio de venta se incrementa». cions llampec intenten, en uns casos, reduir al màxim el temps
Menys de dos anys després de la seva constitució, aquesta d’una operació concreta i, en uns altres, aconseguir el màxim
societat havia adquirit deu propietats només a Ciutat Vella.
Segons les dades recopilades pel col·lectiu Resistim al un casc històric com el de
Gòtic a partir d’informació veïnal —que inclou la resta de barcelona ofereix el terreny
barris de Ciutat Vella—, en altres casos els temps d’actuació adobat d’un territori que
són molt més ajustats pel que fa a les etapes entre la com- les darreres dècades ha estat
pra, l’expulsió i la venda dels edificis. Així ho mostren les sotmès a tres cicles de
actuacions d’MK Premium en el cas del carrer Lancaster
violència econòmica
13, on, alhora que començaven les pressions sobre el veïnat
d’aquesta finca, l’empresa feia moviments per adquirir les i especulativa
tres finques adjacents. En el decurs de pocs mesos, es van
posar en marxa els mecanismes —ofertes de diners mitjan- acaparament de propietats en el menor temps possible. Sovint
çant «matons», entre d’altres— per expulsar els veïns del les dues coses. Ho expressa gràficament un publireportatge
bloc i llançar un clar missatge als llogaters del conjunt d’edi- dedicat a MK Premium publicat a La Vanguardia el juliol del
ficis del mateix carrer, amb l’objectiu evident d’una opera- 2016: «tancades les darreres 5 operacions del primer semes-
ció d’expulsió i rendibilització massiva i ràpida. L’empresa tre del 2016, MK Premium ja ha assolit aquest any el mateix
MK Premium, administrada pels germans Leyva, es consti­ volum d’adquisició d’edificis sencers que en tot l’any passat.
tueix el juny del 2012 i, després d’unes modestes compres de Una xifra que acosta la patrimonial d’inversió catalana al seu
pisos a l’Hospitalet, aterra a Ciutat Vella i, el desembre del objectiu: comprar 60 edificis al llarg d’aquest any».
2013, constitueix la societat Carrer Tigre 12 SL, creada per

MASAL A
a l’operació corresponent a la compra de l’edifici que li dóna
Baules i esglaons d’una violència
el nom. D’aleshores ençà, MK Premium ha estat propietària
immobiliària organitzada
d’una vintena de finques del districte, totes elles venudes en
un curt pe­río­de de temps. Entre elles podria figurar la cone- Sota anglicismes societaris com Optimum, Premium, Spirit
guda Can Seixanta del carrer de la Riereta, comprada recent- o Investment es mou una cadena de violència organitzada

9
ment per l’Ajuntament de Barcelona al grup alemany Jäger & destinada a pressionar els inquilins per aconseguir accelerar
Pachowiak, però que figura a la llista de propietats citades al els objectius de cada operació. Baixant els esglaons des dels
web dels Leyva. despatxos que decideixen cada operació amb un correu elec-
Però aquestes intervencions no són exclusives de grans trònic, una trucada o una reunió, fins a la realitat material de
grups inversors, sinó també d’operadors d’escala més peti- les finques, hi ha una cadena on la pulcritud de la primera
ta però que generen situacions igual de greus. Soverino Bcn baula es converteix en guerra bruta a la darrera.
Investments SL, propietat d’Alejandro González Comte i Enviament de «matons» de gimnàs amb ofertes de
instal·lada molt a prop de la seu del Districte de Ciutat Vella diners, que són amenaces velades als habitants perquè
—al 3r del número 5 del carrer Bonsuccés, on figuren també abandonin el pis, o accions d’hostilitat i sabotatge a la
les empreses Sapo Inversions SL i Tactica Property Deve- mateixa finca, són algunes de les tàctiques atribuïdes a MK
lopment SL—, es va constituir el 16 de novembre del 2016 i Premium. Així ho ha documentat el col·lectiu Resistim al
el 12 de desembre del mateix any ja era propietària de l’edifici Gòtic en diversos casos com el de la Jovita i el Carlos, que
Correu Vell 12. Una cosa semblant passa amb Spirit Bcn van haver d’abandonar el seu pis de Lancaster 13 després
Còdols SL, propietat del promotor immobiliari francès de rebre una indemnització de 1.000 euros.2 A la mateixa
Jean-Philippe Bertojo Mathias: el 13 d’octubre del 2016 es va finca, com explica la crònica d’una de les darreres accions
constituir a Madrid Spirit Ibérica Reim SL, el 18 de novem- d’intimidació sobre els últims habitants, el 20 de març «la

www.harlemjazzclub.es
Concerts cada nit des de 1987
Comtessa de Sobradiel, 8 (Barri Gòtic)
família (la Rita, dona embarassada, el nen de 10 i l'Ahmed) Passivitat policial i judicial,
ha estat despertada per cops destrossant parets interiors insuficiència política
de l’edifici». Mentre els operaris actuen a cop de mall, els Cal destacar que els cossos policials que s’han personat en
«matons d’SMT posen portes de seguretat als pisos».3 aquestes agressions, tant Mossos d’Esquadra com Guàrdia
Actuacions que podrien ser susceptibles d’en­caixar en la Urbana, només excepcionalment i perquè el veïnat ho ha
definició del delicte de coac­cions associat a l’assetjament exigit han demanat la documentació als «matons» impli-
immobiliari, tal com el descriu aques­ta sentència que va cats. En casos com el del carrer de la Cera 15, el 28 d’agost
condemnar un propietari a tres anys de presó i 18.000 del 2016, o del carrer del Carme 61, el 17 de novembre del
euros d’indemnització: «la conducta del propietario está mateix any, diversos testimonis van veure el tracte sum-
presidida por el propósito de hacer incómoda la situación mament cordial dels cossos de seguretat amb el grup de
de los inquilinos, bien para que acepten una serie de con- «matons» en contrast amb l’actitud hostil cap al veïnat
diciones, como puede ser la subida del alquiler, bien para mobilitzat contra el desallotjament il·legal.
provocar que desalojen el inmueble».4 Per altra banda, des de cap jutjat s’han iniciat actuacions
Accions semblants s’han produït en altres casos, tant d’ofici per aquests fets, malgrat que les actuacions de «mato-
en finques senceres com en pisos aïllats, per part de diver- nisme» s’han denunciat com a intents de desallotjament
ses empreses. És el cas del carrer de la Cera 15, el carrer extrajudicial que usurpen les seves funcions jurisdiccionals.
En l’actualitat, l’únic procés judicial en marxa contra accions
les mesures del govern de mafioses com aquesta és l’iniciat, i admès a tràmit el passat
barcelona en comú són un gra mes de març, per l’Observatori DESC pel desallotjament
il·le­gal de l’okupació de Can Dimoni al barri de Gràcia.
de sorra en el ritme aclaparador
Per la seva banda, l’Ajuntament va anunciar l’inici d’ac-
del mamut immo-turístic cions legals el desembre del 2016, però fins ara només s’han
concretat en mesures administratives i no judicials. A Lan-
Carme 61 o la Rambla del Raval 28, només per citar tres caster 13 es va ordenar el cessament d’obres i es va obrir un
casos en els quals ha intervingut Stop Desahucios Raval. expedient sancionador per incompliment del conveni signat
Cal destacar que, en aquests darrers exemples, el requeri- per la propietat anterior en el marc del Pla Dintres; i també
ment dels «matons» era l’abandonament immediat de la s’ha ordenat l’execució de les obres de rehabilitació (l'incom-
finca sense més dilació que el temps de treure els mobles pliment de la qual provocaria sanció) a les finques 7 i 9-11.
10

al carrer. En el cas del Districte de Ciutat Vella, la regidora Gala Pin
Al caliu del nou cicle inversionista ha crescut una es va posicionar públicament al costat dels veïns de Lancas-
MASAL A

estructura de caire i mètodes mafiosos, en la qual Desoku- ter 13 davant les actua­cions d’MK Premium i es va anunciar
pa ha adquirit cert renom, però on no són els únics l’aprovació de clàusules anti-gentrificació a les ajudes a la
actors. Presentant-se com a especialitzada en la «inter- rehabilitació incloses en el Pla de Barris del Gòtic i el Raval
mediació» en immobles ocupats il·legalment, en rea- Sud. Per demostrar múscul i deixar clar que se senten legi-
litat —a part de la il·legalitat de la seva actuació en timats en les seves accions, els germans Leyva van denun-
les ocupacions amb o sense k— bona part de les seves ciar a Pin per injúries i calúmnies, pel fet d'haver explicat a
intervencions han estat sobre inquilins amb contracte televisió la situació a la qual havien sotmès al veïnat. En cap
en vigor. Però, més enllà de Desokupa i empreses sem- cas, però, s’han elaborat mesures preventives i d’intervenció
blants, existeix una xarxa en la qual identifiquem des de immediata per frenar l’escalada de violència quotidiana que
l’empresa de portes blindades STM a la multinacio- es viu actualment. Ara per ara, l’actuació municipal es limi-
nal d’alarmes i càmeres de seguretat Securitas Direct, ta a escombrar les conseqüències amb mesures pal·liatives
que configuren un nínxol de negoci difús al voltant de la o defensives, però que arriben quan la situació ja ha assolit
guerra bruta contra els habitants de les finques. extrems insuportables i sense que s’hagin establert mecanis-
mes de detecció més enllà de les alarmes veïnals.
MASAL A
11

1 «Documento informativo de incorporación al Mercado Alternativo Bursátil . 3 Aquest vídeo documenta les diferents formes emprades per la
Segmento SOCIMI (MAB SOCIMI) de las acciones de la sociedad», propietat per assetjar la família: youtu.be/UbUW8Q62rys.
setembre 2016: bit.ly/2mDKxd5. 4 «Sentencia 360/2012 del Juzgado de lo Penal 9 de Barcelona»:
2 MK Premium desallotja a Lancaster, 13: bit.ly/2np6CuE. bit.ly/2owCQmj.
Celobert de la finca del carrer Lancaster 13, propietat d’MK Premium. L’única família que va rebutjar les ofertes
econòmiques de l’empresa per a rescindir el seu contracte de lloguer (que finalitza el 2019) segueix vivint a l’edifici.
Fotografia: Robert Bonet, maig del 2017
«Nosaltres farem el que més ens convingui,
com qualsevol propietari del món»
Entrevista a Daniel Leyva,
soci i administrador de la immobiliària MK Premium

A diferència de la tradició del vostre i anar-se’n de viatge, comprar-se un Ara és una mica més complicat perquè
sector de mantenir-se fora dels cotxe o el que sigui, una moto... no sé... el preu de mercat està pujant (entre un
focus, vosaltres heu optat per tenir 15 i un 20 % anual, els edificis i solars), i
una presència pública. Per què? Quina relació teniu amb l’empresa aleshores és delicat perquè els propieta-
Sí, bueno... Més que res, nosaltres par- Desokupa? Creieu que la seva mane- ris, bueno, ho saben, veuen a les notícies
lem amb tots els mitjans, parlo jo per- ra d’actuar és correcta? que està pujant i, llavors, quan intentes
sonalment com a soci fundador, perquè Nosaltres no hem contractat mai Desoku- arribar a una negociació, ells estan una
no tenim res per amagar, no? El nostre pa, però els coneixem molt bé perquè en mica més posicionats... amb expectatives

MASAL A
negoci és totalment legal, lícit. Nosaltres aquest sector ens coneixem tots i tenim més altes, i llavors, ara, el més difícil és
comprem edificis, rehabilitem i venem, relació. Ja et dic, amb el Dani, el propie- comprar. Vendre és molt fàcil perquè hi
o comprem, rehabilitem i lloguem, i no tari de l’empresa, ens truquem i parlem... ha molta inversió estrangera. Nosaltres
veiem on està el punt conflictiu, no? I, bueno, no et dic ni que em sembli bé ni dediquem el 80 % dels nostres recursos en

13
Se’ns acusa d’estar expulsant els veïns que em sembli malament. El que sí que personal i econòmics a la captació d’edi-
i, bueno, nosaltres el que no renovem em sembla malament és que una persona ficis, perquè és el més difícil. Després,
són els contractes de lloguer, no? Quan pugui usurpar una propietat privada lliu- una vegada captat aquest edifici, vendre
un contracte de lloguer caduca, perquè rement i quedar-s’hi un any, no? és molt més fàcil. Actualment, entre el 75
els contractes tenen data de caducitat, i el 80 % dels nostres clients són d’Israel.
nosaltres no els renovem perquè pre- Vosaltres comenceu la vostra activi-
ferim rehabilitar, augmentar el valor de tat el 2012. Era un moment on hi ha-
les finques i vendre-ho a un inversor, que via poca gent disposada a comprar «la persona que està
majoritàriament són inversors estran- i m’agradaria saber quina anàlisi feu pagant 250 o 300 euros
gers. Això és una expulsió de veïns? Bue-
del mercat aleshores. haurà d’anar a viure a
no... Evidentment, quan tu rehabilites Sí, bueno, la veritat és que ho vam deci- un altre barri»
una finca i li augmentes el valor, no pots dir d’un dia per l’altre. Vam començar
continuar llogant els pisos a 250 o 300 comprant i reformant un pis a l’Hospi- I això? És per algun lligam especial?
euros al mes com estaven llogats abans. talet de Llobregat. Vam començar amb
I... sí, aquesta persona que paga tan poc els recursos que teníem al 2012. Vam No, no. No som només nosaltres. Tots
se n’haurà d’anar a un altre barri a viure. créixer ràpidament i vam comprar el els que ens dediquem a edificis, aquest
primer edifici, que va ser a Ciutat Vella, any, els hi estem venent sobretot a ells.
Però vosaltres funcioneu oferint in- i aquesta va ser una molt bona operació,
centius a la gent que té contractes perquè compràvem molt bé de preu en I això passa a Ciutat Vella o a tot
vigents perquè marxin abans, no? aquell moment perquè els propietaris... Barcelona?
Sí, sí. Això nosaltres no ho hem negat No hi havia demanda. Nosaltres érem A Barcelona: Ciutat Vella, Eixample,
mai. Nosaltres, moltes vegades, quan hi els únics que estàvem comprant, i ales- Gràcia. Aquestes zones són les bones.
ha inquilins amb contracte a termini que hores compràvem el que volíem al preu Aquesta segona bombolla que estem
els queda un any o un any i mig, fem un que volíem. Va ser una bona època per vivint —jo ja li dic bombolla, tal com
document i els oferim diners. A mi m’in- això, justament. està el tema— s’està focalitzant a zones
teressa per tenir el pis buit i poder-lo molt concretes perquè és una bombolla
reformar i augmentar-li el valor i poder- I com ha evolucionat el panorama que només és d’inversió estrangera. A
lo llogar, i a ells per agafar aquests diners des d’aleshores? la primera bombolla hi havia inversió
estrangera i local, però la inversió que Quin perfil d’empreses està fent les tació quasi mai. En el 70 %, més o menys,
està venint ara és estrangera i amb el xec adquisicions? L’anterior bombolla no fem rehabilitació.
a la mà, amb diners. Es focalitza a barris estava dominada per grans empre-
molt concrets, i Ciutat Vella és un d’ells. ses, monstres de la construcció. Però vosaltres, a l’hora d’explicar
Ara, l’escenari és diferent? la vostra activitat, seguiu fent molt
De fet, vosaltres, la meitat de les Bueno, una de les empreses més conegu- èmfasi en la rehabilitació. Com és
adqui­sicions que heu fet són al dis- da del sector és Renta Corporación, que que, a la pràctica, deixeu de fer-ho?
tricte, no? és una empresa molt coneguda. Després Perquè les rehabilitacions les has de fer
Sí. hi ha Palau&Manfredi, que és una que si no ets especialista en la captació. Si
està comprant bastant, també. Jo diria tu no captes finques a bon preu, les has
Aquests inversors d’Israel, per que així, amb aquest volum, estem nosal- de comprar a preu normal de mercat i
exemple, són particulars, són fons tres tres. n’has d’augmentar el valor rehabili-
d’inversió amb capital israelià... tant-les per treure’n un benefici, no?
De tot. Hi ha empreses israelianes que «és millor guanyar Nosaltres, com que captem finques que
vénen, hi ha inversors privats i també menys diners però que estan per sota del preu del mercat, ens
fons d’inversió israelians. Nosaltres, ara podem permetre el luxe de vendre la fin-
l’operació duri tres
mateix, el personal comercial que tenim ca tal com està, perquè el benefici l’hem
setmanes i no un any:
parla hebreu, perquè és molt important. tret al comprar. Encara que de vegades,
Fa dos anys, el 2015, finals del 2014, va comprar i vendre» diem, fem la rehabilitació i li traiem més
ser un any de xinesos només, perquè, recorregut, no?
amb això dels 500.000 euros [obtenció I quins capitals estan fent possible
de la nacionalitat espanyola a canvi d’in- aquestes adquisicions? En el vostre Aleshores, vols dir que els edificis
versió], venien els xinesos a comprar cas, m’has dit que són propis, però que aneu comprant, en un termini
edificis. Va ser un any que només vam també hi ha qui utilitza capital es- curt, els torneu a vendre?
tranger i altres vies, no?
vendre a xinesos, i teníem personal que Sí. Nosaltres els anem comprant i en
parlava xinès. Ens hem d’anar adaptant... Sí, sí. Bueno, les altres dos empreses que un termini molt curt es venen i aquests
et deia que estan al mateix nivell que nosal- inversors israelians, o francesos, són els
Això de les nacionalitats dels inver- tres no fan servir capital propi. Una es­tà a que fan la rehabilitació. Nosaltres gua-
14

sors, són com onades? En un mo- borsa [Renta Corporación] i l’altra es­tà nyem una miqueta menys, però també el
ment també es parlava molt dels amb un fons finlandès. Molts aixequen timing és molt més ràpid.
MASAL A

russos, no? diners de fons; nosaltres preferim treba-
Sí, també. Russos, també. A la mateixa llar amb fons propis perquè és més ràpid, Però, aleshores, aquest marge de
època que els xinesos van vindre molts més àgil, no has de donar explicacions a benefici d’on surt? Si tu compres la
russos també. A vegades són temes ningú i és millor. finca i la vens en el mateix estat, on
polítics. Apugen impostos allà, o fan trobes la manera de fer aquesta di-
ferència de preu?
alguna cosa, i es nota, eh?, es nota. Es Mirant l’evolució que heu fet vosal-
nota molt. tres a nivell de facturacions anuals, Amb la compra a preu baix. Si és un edifici
l’any 2015 hi ha una embranzida molt d’1,5 milions i nosaltres l’aconseguim per
I vosaltres, aquest clients, que en- forta... 1,2 milions perquè el propietari volia els
tenc que no estan aquí, vosaltres els La pujada gran va ser quan vam agafar diners ràpid, és una herència... Hi ha cir-
busqueu o són ells, que vénen? dos edificis de Ciutat Vella i els vam cumstàncies en què els propietaris es volen
No, són ells que vénen. Nosaltres, tal rehabilitar i els vam vendre per pisos. treure les finques ràpid, no? Hi ha advocats,
com està el mercat ara mateix, no hem administradors de finques que, quan s’ado-
de fer res per buscar clients. Et vénen Eren els del carrer del Tigre? nen que algun propietari vol vendre la seva
ells. Vénen a picar a la porta. Sobretot Sí. Tigre 21 i carrer d’en Roig, l’altre. finca, ja compten amb nosaltres perquè ens
a nosaltres, que ens comencen a conèi- Això va anar molt bé, però l’increment coneixen i saben que nosaltres som ràpids a
xer. Clients, no ens en falten. Quan real de la facturació va ser quan vam can- l’hora de comprar... Nosaltres donem una
agafem un edifici, podem escollir a qui viar el model de negoci i ja no vam fer solució ràpida al propietari; ara, el nostre
l’hi venem. més rehabilitació. Ara ja no fem rehabili- preu no és atractiu.
Però aleshores el que compreu i ve- el podríem aconseguir rehabilitant dicions bastant lamentables, que no
neu ràpid són finques amb llogaters i les finques, perquè això demana més han tingut cap manteniment durant
tu abans deies que la vostra política temps. És millor guanyar menys diners anys…—, hi ha situacions que són
és deixar esgotar els contractes. En però que l’operació duri tres setmanes complicades. Què passa amb aques-
aquestes compravendes que expli- ta gent a nivell humà? El mercat és
i no un any: comprar i vendre. Al final,
ques, quin paper hi juguen els lloga- cru, vosaltres també?
ters? En el curt espai de temps que al cap de l’any, a nivell de tresoreria, el
són vostres, els feu les ofertes diner entra i surt, entra i surt, i pots fer Clar. Bueno, nosaltres som els pro­
que deies per poder apujar el preu? moltes més operacions amb els matei- pietaris de l’immoble, no? No crec que
Perquè no és el mateix vendre una xos diners. Aquest model és molt bo, siguem els únics que fem això, no? Al
finca amb gent a dins que buida, no? molt atractiu, dóna un percentatge de final, nosaltres no podem estar mirant
No, no. És clar. Respecte al preu, tu rendibilitat brutal, molt més que la les necessitats de cadascú, no? Nosal-
pots augmentar el valor de la finca amb rehabilitació, però has de ser un expert tres mirem per les nostres. Això no
una millora, fent rehabilitació, i també en la captació. vol dir que no ens sàpiga greu, però si
es pot fer millorant la situació arren- a algú li caduca el contracte i nosaltres
datícia. Evidentment. El que dius tu, no volem renovar, indiferentment de les
no? Un edifici buit val més que un edi- condi­cions que tingui aquesta persona,
«la gent vol venir a
viure aquí. i aquesta
fici amb inquilins. A no ser que siguin nosaltres farem el que més ens convin-
inquilins que paguin molt, que no és gui, com qualsevol propietari del món.
el cas, normalment. Nosaltres oferim massa de gent que ve Al final... jo no he vist ningú pagant 300
diners per rescindir contractes quan ens pot pagar més lloguer euros als Champs-Élysées o al centre de
les volem quedar i rehabilitar-les nosal- que la senyora sense Londres. Barcelona es transformarà en
tres. Quan són finques per vendre-les recursos del raval que això, no?
sense fer obra, no fem aquesta pràctica. paga 300 euros al mes»
Augmentaria el valor, però no ens surt a Creus que Barcelona es pot con-
compte, perquè anem tan ràpid que no vertir definitivament en un escena-
podem esperar les respostes dels inqui- O sigui que la clau és la gent que teniu ri, en un parc temàtic per a turis-
lins. Avui en dia una finca es ven en una, buscant els propietaris dels edificis... tes com ja ha passat amb Venècia,
per exemple? Creus que existeix
dues, tres setmanes. No arriba al mes. Sí, bueno, més que res són els admi-
aquest risc?

MASAL A
És molt bèstia. nistradors de finques, els advocats,
immobiliàries, arquitectes... Contactes Sí.
Ara mateix, MK Premium quantes que hem anat fent... Tenim ja una xar-
finques té en rehabilitació? xa de gent, amb qui tenim contractes de I creus que es pot aturar?

15
Ara mateix, cap. col·la­boració firmats i col·laborem cons- No. Jo ho veig impossible. Al febrer,
tantment, que quan s’assabenten que hi Ada Colau ens va convocar a MK Pre-
Aquest canvi de la rehabilitació a la ha una finca en venta ens passen ràpid la mium i onze empreses més. Les immo-
venda sense fer obres, quan el feu? informació perquè nosaltres puguem fer biliàries més fortes. Nuñez i Navarro,
Al 2014, més o menys. la valoració. Evidentment, els paguem La Llave de Oro... Ens van citar per dir-
una comissió. nos que estaven preocupats pel tema de
I això és producte de l’arribada de l’augment del preu dels lloguers i que
més inversors estrangers i de la fa- Tu deies abans que la gent que paga volien que proposéssim idees per can­
cilitat de vendre ràpid? lloguers de 300 euros no té futur al viar la situació. Nosaltres ho veiem molt
No, no. Això va ser perquè nosaltres barri. difícil. El problema és l’atractiu de Bar-
vam decidir canviar el model de negoci No. celona a nivell mundial: la gent vol venir
per augmentar el percentatge de rendi- a viure aquí. I aquesta massa de gent que
bilitat anual. Per créixer més. Vam pas- ve pot pagar més lloguer que la senyora
Quan un veu això tan clar, ha d’obli-
sar de facturar 2,5 milions a facturar 9,5 dar les realitats i les situacions a sense recursos del Raval que paga 300
milions en un any. L’any passat van ser nivell humà? Perquè, sobretot en el euros al mes.
més de 13 milions i aquest any volem tipus de finca que compreu —fin-
arribar als 20. Aquest creixement no ques que acostumen a estar en con-
Finques en lluita
Quan l’escala de veïnes esdevé subjecte polític

Carrer de Lancaster 13. Finca abandonada per la propietat, ment hi va construir un hotel. Trobem un altre cas conegut
ruïnosa per fora i per dins, però plena de veïnes fins fa pocs a Leiva 37, al barri d’Hostafrancs, i just davant de la seu de
mesos. El passat mes d’agost va ser comprada per MK Pre- la PAH. El 2007 la finca és comprada per Real Estate, que
mium i, des d’aleshores, s’ha expulsat les inquilines de 13 fa fallida dos anys més tard, i aleshores la propietat passa
dels 14 pisos. El veïnat, amb contractes de lloguer d’estudi a mans d’Anida Operaciones Singulares. Aquesta la ven
i sense cap garantia de poder seguir als pisos al venciment finalment a Vauras Investment, fons que també té a la
dels contractes, va anar acceptant quantitats irrisòries d’en- venda els edificis, habitats, de Lleida 38 i Sant Nicolau 11.
tre 1.000 i 2.000 € a canvi d’abandonar les seves llars abans Dins la finca hi ha 13 habitatges: quatre rendes antigues,
d’hora. Ara, les finestres tapiades i els balcons buits de roba cinc contractes temporals i quatre okupa­cions o recupe-
estesa, en dissonància amb la resta del carrer, evidencien la racions. Una diversitat que no impedeix la lluita conjunta,
buidor de l’edifici, que, malgrat no ser total, es fa servir com a en què col·laboren actualment nou famílies.
reclam publicitari des del gener, quan es va tornar a posar a la El 10 de febrer es van trobar a la porta un guarda de segu-
venda. Actualment només es resisteix retat anunciant-los que allà hi hauria
a marxar la família que viu al 2n 2a, algú «24 hores al dia» per tal d’evi-
saben que no serà fàcil
víctima constant d’amenaces i coac- tar okupacions. Dues setmanes més
cions per part de l’empresa. Trucades guanyar la batalla però tard, les famílies amb contracte tem-
constants, denúncies per impagament estan decidides a lliurar la poral re­ - bien la comunicació de no
de lloguer i, fa poques setmanes, l’ini- i estan convençudes que el renovació dels seus contractes. Quan
ci d’obres d’enderrocament d’envans seu cas ja és un èxit perquè , van demanar el preu de compra, se’ls
,
16

sense previ avís i sense llicència. Vio- passi el que passi hauran va respondre que «no estaria al seu
lència immobiliària de la coneguda i creat un precedent abast». El 8 de març, bona part de la
MASAL A

de la nova, tot en un. No és estrany, comunitat va participar activament en
doncs, que les més de quaranta resi- la convocatòria de la PAH per aturar
dents dels números adjacents, 7 i 9-11, estiguin en alerta el desnonament d’una de les veïnes. L’èxit d’aquell dia va
constant, pressionant l’Ajuntament sobre qües­tions jurídi- encendre la flama de la mobilització dins l’edifici: moti-
ques —perquè exerceixi el dret de tanteig i retracte, perse- vades pel suport rebut des de diferents sectors del barri,
gueixi el mobbing, multi la manca de manteniment, etc.— i comencen a reunir-se a casa d’una o altra, obren el perfil de
organitzant-se a poc a poc, ja que les seves finques són de la twitter @SomLeiva37 i es fan visibles. Apareixen en mitjans
mateixa propietat històrica que el número 13 i reben cons- de comunicació, cobreixen els balcons amb pancartes, fan
tantment visites de potencials compradors. una cançó sobre la seva història, es fan sentir.
Altres empreses comparteixen la contradicció entre I ara? Saben que no serà fàcil guanyar la batalla (aviat, hi
discurs («rehabilitació integral i millora arrendatícia») haurà un nou intent de desnonament de la mateixa veïna a la
i pràctica (compravenda amb buidat pel mig). Dins del tardor, hi ha dates de finalització de contractes, s’han rebut
districte tenim, entre altres, coneguts i desconeguts, els burofaxs comunicant la no renovació), però estan decidides a
exemples de Sant Bartomeu 6 o Correu Vell 3. En aquest lliurar-la i, per sobre de tot, estan convençudes que el seu cas
últim, es dóna la casualitat que un dels veïns ja va ser ja és un èxit perquè, passi el que passi, hauran creat un pre-
expulsat anteriorment de casa seva al carrer de Riudare- cedent. Per això mateix, animen qui es trobi en una situació
nes, aleshores per una promotora hotelera que posterior- similar a queixar-se, a fer soroll, a lluitar.
MASAL A
17

El passat 26 de maig, l'Ajuntament de Barcelona va anunciar la intenció d'exercir el dret
de tanteig i retracte sobre la finca de Leiva 37, basant-se en l'article 2 del Decret Llei
1/2015 que permet la compra d'habitatges adquirits en procés d'execució hipotecària.
No ens faran fora!
Fa temps que existeixen grups de barri
treballant per l'accés a l'habitatge,
però els últims mesos la pujada
generalitzada de lloguers ha portat a
una proliferació d'aquests col·lectius.
En recollim una representació,
així com dos exemples de finques
autoorganitzades a partir de situacions
de violència i assetjament immobiliaris.

8

A
18

1
2
MASAL A

4
7
3 B
5

6

1 Grup d’Habitatge de 2 Fem Sant Antoni
Sants Espai de confluència veïnal per la cohesió
Molt present en la lluita de Leiva 37, fan del barri. Han detectat sis edificis en
trobades obertes per resoldre col·lecti- venda a la zona. Gràficament molt crea-
vament problemes tant d’accés com de tives, molt actives a les xarxes i al carrer,
continuïtat en l’habitatge. han elaborat un manual del llogater, un
«Mapa de la vergonya» (pisos turístics,
Es reuneixen els diumenges edificis en venda...) i una exposició mòbil
a les 18 h, a la plaça del sobre especulació, fan encartellades
A Finca Leiva 37 #BlocLaBordeta periòdi­ques i ofereixen un servei d’asses-
(Joan Corrades)
@SomLeiva37 sorament orientatiu per al veïnat afectat.
@GHabitatgeSants
B Finca Lancaster Reunió cada dos dimecres a les
7, 9-11, 13 19.30 h a Calàbria 66
@Lancaster7911 femsantantoni.wordpress.com
@FemSantAntoni
3 Sindicat de Barri del 6 Comissió d’Habitatge de
Poble Sec la Barceloneta
Grup de veïnes organitzades des del Espai de treball conjunt de l’AV de l’Òs-
suport mutu per a la defensa col·lectiva tia, el Pla Comunitari de la Barceloneta i
del barri, darrerament centrat en habi­ l’AV Barceloneta. Centrades inicialment
tatge: expulsió, pujada de preus, mobbing en desnonaments, ara tracten sobre tot
i compra d’edificis sencers (un fons d’in- problemes de lloguer («no s’està reno-
versió israelià ha comprat cinc finques al vant ni un contracte», ens comenten).
barri). Els casos d’expulsió detectats ara Fan acompanyament, mediació i asses-
són edificis comprats fa dos anys. Han soria, i deriven a espais més tècnics. Fa
creat un manifest de cinc punts signat un any i mig aproximadament, comptabi-
per tot el teixit associatiu, des de La Base litzaven 23 edificis buits al barri, rehabili-
fins a la Coordinadora d’Entitats. tats o en rehabilitació.

sindicatdebarri.org Es reuneixen l’últim dimecres de
@sindicatdebarri cada mes a les 18 h al Centre Cívic
693 59 41 44 Barceloneta
(esperen tenir local propi aviat)
comissiohabitatge@gmail.com

4 Raval Resistim 7 Al Poblenou Ens Plantem
Campanya contra l’especulació i a favor Col·lectiu de veïnes en perill d’extinció,
del dret a l’habitatge endegada des de creat fa prop d’un any per plantar cara a
diferents col·lectius i moviments veïnals la massificació turística i la gentrificació.
del Raval. Després de l’èxit del grup Han detectat com a mínim cinc edificis
d’Stop Desnonaments Raval, aquesta venuts o en venda, dos comprats per MK

MASAL A
campanya pretén fer un pas més oferint Premium i un per Green City, que també
a les veïnes un telèfon de contacte i una va desallotjar l’Hort Indignat 1 del Poble-
seu fixa (al Lokal del Raval; carrer de la nou. Han elaborat un Mapa de la massifi-
Cera 1) per poder avisar amb antelació en cació turística i gentrificació al Poblenou.

19
cas de desnonament o de problemes amb
l’habitatge. stopturismemassiu.cat
@EnsPlantemP9
Telèfon d’emergències: 608 65 81 49

5 Resistim al Gòtic 8 Oficina d’Habitatge de
Grup de lluita col·lectiva contra l’es­ Gràcia
peculació i l’assetjament immobiliari Moviment a la recerca de solucions
al barri, punt de trobada i suport mutu. col·lectives, en lluita per un habitatge
Cerca, diagnosi i documentació; vídeos digne. Visibilitzen l’assetjament immo-
de casos per donar-los a conèixer, suport biliari, fan front als lloguers abusius,
veïnal i assessorament jurídic en casos milloren l’estat dels edificis, denuncien
particulars. Taller anti-desnonaments, la gentrificació i la turistització del barri.
embustiada/encartellada. Si en un principi van tenir seu a l’edi-
fici de l’actual hotel-boutique La Casa
resistimalgotic.wordpress.com del Sol, que aleshores okupaven, ara la
@ResistimalGotic tenen a La Jahnela (Travessera de Grà-
Reunió cada dos dilluns a La Negreta cia 156), okupat també per tres famílies
del Gòtic amb el seu suport i el de la PAH.
Telèfon d’emergències: 605 61 39 37
habitatgegracia.wordpress.com
@HabitatgeGracia
S’hi reuneixen els dimecres a
les 19.30 h
SUPERHÉROES DE BARRIO

Es martes, no llueve
ni hace excesivo frío.
Con Clive, que no tiene
teléfono, hemos quedado
en la placeta Sant
Francesc, donde cada
martes Cruïlles se reúne
para resistir contra la
desaparición del barrio
en estos tiempos de
movilidad forzosa. Clive
llega, como no podía ser
de otra manera, con su
sombrero pancarta, en el
que pueden leerse frases
irónicas y originales con
las que arremete contra
la falta de democracia
y la hipocresía que nos
rodea: «¿Ha habido
cambio de gobierno en
Barcelona? ¿De verdad?
Yo no me he enterado y
creo que nadie».

Clive
«Queremos un gobierno
sin ningún cabrón español
ni ningún cabrón catalán»
Texto: Youssef El Maimouni | Ilustración: María Romero García
Sentados sobre los taburetes diseñados mano o te abría las puertas de sus casas. sigue interesando su arte, en el festival
por las compañeras de Re-cooperar, a Ahora nos hemos vuelto europeos y des- de payasos de Cornellà.
Clive no hay que explicarle ni pregun- confiamos del que está sentado a nuestro »Ir por libre siempre ha sido mejor
tarle demasiado. Sabe por qué estamos lado en el metro». y en Barcelona era algo factible en aquel
aquí y empieza a relatar su trayectoria momento... hasta que nombraron la
en Barcelona. Comienza con cierta nos- ciudad como sede olímpica. Antes del
talgia, mirando hacia atrás en el tiempo: «pasear por las maldito evento, era una urbe más permi-
«Sería muy interesante reunir a la gen- ramblas con mi siva y alegre. Recuerdo que tuve la idea
te de aquella época y relatar nuestras rebaño imaginario de asfaltar mi calle con mil globos. Para
historias comunes, pero quizá también y conseguir que la hacerlo bien, llamé por teléfono al Distri-
sería deprimente, viendo cómo está gente me siguiera sin to y compartí mi idea con ellos. Me dije-
ahora la ciudad. ron que era problemática, porque por allí
comprender que ellos
»La primera vez que llegué a Barce- pasaba la ruta de un bus urbano. Descon-
eran las ovejas»
lona, con la ropa puesta, veinte francos tento con la respuesta, escribí una carta
y una mochila de marinero, coincidió en un periódico de la ciudad, que llegó a
con la legalización del PCE y aquellas Clive da clases particulares de manos de algunos locutores de radio que
horribles cargas de los grises contra los inglés y nunca ha querido vivir del la leyeron en sus programas. Para mi sor-
estudiantes y simpatizantes en las Ram- teatro. «El segundo año del festival presa, aquel mismo domingo se presen-
blas. Venía de un país triste, apagado y de Tàrrega, fui a conocer el ambiente taron en mi casa —que estaba repleta de
gris, y yo era el más triste, apagado y gris y también hice de las mías. Un crítico globos que había inflado por la noche—
de los ingleses; y los ingleses son peores teatral de un periódico de gran tirada decenas de personas entusiasmadas con
que el clima británico. En Barcelona, escribió que yo era el auténtico espíritu la idea, que querían ayudarme. Hicimos
encontré un clima radiante, un lugar del festival y a los organizadores se les un túnel con los mil globos por el que
fascinante y a maravillosas personas que ocurrió invitarme para formar parte de podía pasar el bus y, cuando pasó el últi-
hacían de las Ramblas su centro neurál- la programación oficial de la siguiente mo, cortamos los hilos y tuvimos nuestra

MASAL A
gico y de encuentro, y que celebraban edición. No aprendí nada de aquella alfombra de colores. Fue una auténtica
cada día como si fuera fiesta mayor. Me experiencia ni me sirvió de mucho, tan fiesta y la gente todavía la recuerda como
quedé dos semanas y retomé la idea ori- solo para reafirmarme en que era mejor si fuese ayer.
ginal de seguir conociendo la península ir por libre y que nadie decidiera por mí »Pero, poco a poco, los políticos y la

21
en autostop; pero, a medio camino, en los momentos en que tenía que actuar policía fueron poniéndonos más trabas
dirección a Valencia, noté que echaba de o ser creativo. Algo similar me ocurrió y —lo que fue peor— fueron despla-
menos las Ramblas y di media vuelta. en el festival de arte de L’Hospitalet, la zándonos de las Ramblas, permitiendo
»En Barcelona sentía que debía recu- única vez en que he cobrado por actuar. la aparición de las primeras estatuas
perar el tiempo perdido. Había hecho Me parecía increíble que me pagaran humanas, pero sobre todo de los trile-
mis pinitos en Londres, actuando como por hacer lo que me gusta y decidí ros, que antes se ubicaban en la plaza de
Charlot y aquí empecé a pintar cuadros Cataluña, frente a la comisaría, y de los
muy aburridos, de paisajes, de los que
solo conseguí vender uno a un turista
«antes era así, gente a carteristas, a los que todos conocíamos
y la policía toleraba. El Ayuntamiento
la que recién conocías
japonés, hasta que me di cuenta de que empezó a invitar a periodistas extranje-
se ofrecía a darte una
realmente mi vocación era pintar la ciu- ros para que escribieran maravillas de la
dad, representando a mis personajes ima- mano o te abría las ciudad y de su calle más famosa, aunque
ginarios; las Ramblas serían mi escenario puertas de sus casas. todos omitían el problema de las drogas,
principal. Pasear por las Ramblas con ahora nos hemos la falta de empleo o la progresiva masifi-
mi rebaño imaginario y conseguir que la vuelto europeos» cación turística.
gente me siguiera sin acabar de compren- »Sin abandonar del todo las Ram-
der que ellos eran las ovejas. Fregar las implicarme mucho en la ciudad y el blas, comencé a moverme por otras
Ramblas el día de la primera victoria de festival. Durante un mes seguido, iba plazas como la del Pi, donde cada
Jordi Pujol, tarareando “¡Viva la demo- a todas horas y me inventaba talleres sábado organizábamos un esplai liber-
cracia! ¿Cuándo llegará?”, con la gente de clown y artes plásticas para todos los tario para los niños del barrio, o la
atónita, sin entender. O el día en que públicos, y decoré el ambiente con poe- plaza de Sant Jaume, donde de vez
conocí a mi mujer, mientras interpretaba sías plasmadas en las paredes. Nadie en cuando hago consultas populares,
a un cachorro recién nacido, y un vecino me controlaba y la organización se olvi- como la que coincidió con el 9N y
que vivió el momento nos prestó las lla- dó de mí el día de la clausura, porque en la que ganó con mayoría absoluta
ves de su casa por si queríamos ir allí a lo que interesaba eran los artistas que la opción: “Queremos un gobierno
celebrar el amor. Antes era así, gente a la vendían humo. También coincidí con sin ningún cabrón español ni ningún
que recién conocías se ofrecía a darte una Leo Bassi, el único artista de quien me cabrón catalán”.»
CIUTATS

Movimiento
antituristización (II)
Texto: Andrés Antebi, Caterina Borelli, Daniel Malet y Marc Morell (Turismografías)
Ilustración: Guillem Machado
Turisme i resistències

En Baleares, Venecia, Lisboa, Berlín y otros destinos europeos
masificados, se consolidan, con más o menos fuerza, voces
y organizaciones sociales inter-barriales que denuncian los
efectos devastadores del desarrollo de la industria turística.

Las redes de agitación reivindicativa del incipiente La imagen de la entrada de los cruceros en la
movimiento antituristización van mucho más allá de Laguna, tomada desde alguno de los estrechísimos
Barcelona. Y se extienden como la pólvora por el con- canales o callejones de la ciudad, es una metáfora
tinente europeo. En las últimas décadas, el impacto del impresionante de la situación. Y es precisamente la
crecimiento exponencial de turismo urbano ha agudi- movilización contra estos megacruceros, articulada
zado un sinfín de problemáticas ya existentes, ligadas a en torno al colectivo No Grandi Navi, la punta de
la especulación inmobiliaria y los usos del espacio, que lanza de las protestas. Las acciones de No Grandi
están poniendo en juego el futuro de barrios enteros en Navi responden, en parte, a un cambio radical en la
las principales capitales receptoras, y amenazan, hoy percepción sobre los efectos del turismo masivo y a
más que nunca, con sustituir a sus residentes por pobla- una demanda cada vez mayor de intervención a unas
ción de ida y vuelta, trolley en mano. administraciones públicas que, durante décadas, se
En diferentes ciudades europeas se repite la misma han significado por un laissez faire absoluto en nom-
secuencia que se anticipa turbulenta: la industria turís- bre de la generación de empleo. Sustentado por gru-

MASAL A
tica crece con afán depredador y busca nuevos encla- pos ambientalistas y entidades vecinales, el colectivo
ves de negocio, el trabajo se precariza aún más, los ha organizado múltiples acciones de protesta y dos
precios de la vivienda se disparan, el entorno vecinal se
vuelve irreconocible y las rentas más bajas se ven forza- en venecia, los apenas

23
das a emigrar. En paralelo, tras años de silencio, se suce- 50.000 habitantes que
den las acciones de protesta, emergen aquí y allá nue- quedan en el centro
vas organizaciones y proliferan las investigaciones, los
histórico conviven con
encuentros y las campañas de denuncia contra los efec-
tos de la masificación turística, ese nuevo rostro, cada
más de 30 millones de
vez más hinchado y sonriente, del capitalismo global. turistas anuales

No Grandi Navi en Venecia manifestaciones multitudinarias en plazas, muelles y
aguas de la ciudad, para reclamar la prohibición de
En Venecia, ejemplo descarnado de ZTA (Zona de estos transatlánticos, basándose en datos contunden-
Turistización Avanzada), los últimos datos apuntan tes sobre la contaminación que generan y en el papel
a que los apenas 50.000 habitantes que quedan en el crucial que tienen como factor acelerador de la masi-
centro histórico de la ciudad conviven con más de 30 ficación turística en la zona. La última manifestación,
millones de turistas anuales. celebrada en septiembre de 2016, congregó a más de
Aunque el precio de la vivienda ha subido cerca del 3.000 personas.
30 % en los últimos cinco años, aquí no se habla dema- El desarrollo de las protestas, en aumento desde
siado de gentrificación, ya que el principal problema de 2014, y un cuestionamiento social cada vez mayor del
la ciudad es el acelerado despoblamiento, con una pér- modelo en su conjunto ha dejado a Venecia reflejada en
dida sostenida de alrededor de 1.000 habitantes anuales. las aguas de su propio drama: darse cuenta, a la vez, de
Los residentes se desplazan hacia el extrarradio conti- que la turistización la está matando y de que no existe
nental, empujados por la escasez de vivienda asequible, una alternativa económica viable a ese proceso depre-
hastiados por la cantidad de visitantes y en busca de dador. Es cierto que en tiempos recientes han florecido
oportunidades laborales fuera del circuito de los servi- proyectos a contracorriente en ámbitos como la artesa-
cios turísticos. Existe un importante mercado asociado a nía, la agricultura y los oficios tradicionales vinculados
las segundas residencias, pero estas o bien permanecen al mar, que contribuyen a plantear posibles salidas del
vacías la mayoría del tiempo, o son inversiones orienta- atolladero. Sin embargo, su impacto real sobre la econo-
das a su explotación turística como alquiler vacacional. mía local es aún insignificante.
Baleares planta cara al editor de la revista Tot inclòs, de periodicidad anual,
consagrada a denunciar «danys i conseqüències del
turismo como hecho total turisme a les nostres illes». Una de las últimas accio-
nes del colectivo ha sido la organización de las jornadas
En Baleares, una de las referencias mundiales del modelo «Ciutat és de qui l’habita, no de qui la visita», cele-
sol y playa all inclusive, la turistización se expande y suma bradas en Palma a finales de 2016, a las que invitaron a
a la oferta en el litoral los atractivos de la urbe. Palma, la diversos colectivos, como por ejemplo la Assemblea de
capital, vive una fortísima presión crucerista —con regis- Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) y la PAH, y
tros de desembarcos que alcanzan las 20.000 personas en que fue el germen de la recién nacida asamblea vecinal
un plazo de cuatro horas— y elitizadora: en los últimos Ciutat per a qui l'habita.
cinco años se han construido 21 nuevos hoteles-boutiques, En paralelo, la Federación de Asociaciones de Vecinos
establecimientos de alto standing en edificios señoriales de Palma recoge firmas en una campaña que exige la prohi-
restaurados, casi siempre ubicados en el centro histórico. bición de la comercialización turística de las viviendas plu-
La ciudad se está posicionando en los últimos tiempos rifamiliares del municipio y el recién creado Observatori
como destino de los llamados city breaks —viajes de dos de la Gentrificació pretende explicar qué está ocurriendo a
o tres días para turistas adinerados— y ese tipo de alo- partir del conocimiento académico y su repercusión en las
jamientos —a unos 400 euros la noche— funcionan a políticas públicas. También destaca el trabajo de colecti-
la perfección. La gente de a pie ha ido aprendiendo qué vos ambientalistas arraigados como el Grup d’Ornitologia
significa la palabra gentrificación, como consecuencia de Balear i Defensa de la Naturalesa o de algunos más recien-
la proliferación de esos establecimientos y también de la tes como Terraferida, activo desde 2015 y autor de un
imparable comercialización turística de las viviendas. informe que demuestra que los más de 11.000 alojamien-
Paradójicamente, el problema se ha convertido en tos ofertados por Airbnb en la isla carecen de licencia.
una tenaza y es percibido con cierto temor por mucha
gente: quien no tiene un familiar tiene una amistad palma, la capital,
24

que ha puesto su propiedad en manos de inmobiliarias
vive una fortísima presión
especializadas en dicha comercialización. Además, la
crucerista, con registros
MASAL A

ampliación en marcha del aeropuerto de Son Sant Joan,
que permitirá aumentar un 20 % el tráfico, significará un de desembarcos que alcanzan
importante aumento del transporte low cost y es más que las 20.000 personas
probable que se alarguen las temporadas, para satisfac- en cuatro horas
ción de los lobbies que apuestan por desestacionalizar el
turismo en aras de una supuesta democratización de los En el horizonte, y pese a la movilización popular,
beneficios y heterogeneización de la oferta. el anteproyecto de ley de la Comercialización turística
Hay, sin embargo, cada vez más voces insatisfechas de Viviendas presentado por el Govern balear apare-
en Palma. Desde 2014, han aparecido diferentes inicia- ce como una herramienta orientada a facilitar que la
tivas que abogan por mapear la situación y luchar con- es­peculación inmobiliaria siga campando a sus anchas.
tra los efectos negativos del turismo masivo. Una de las Los célebres versos de la cantautora mallorquina Maria
primeras en consolidarse, vinculada a la Coordinadora del Mar Bonet, que actualmente celebra sus cincuenta
Llibertària de Mallorca, se ha constituido en el núcleo años sobre los escenarios, cobran una nueva dimensión
frente al sombrío panorama para las rentas más bajas: en centro de ocio nocturno para los visitantes, están
«Me n'aniré de casa, me n'aniré d'es camp, ses oliveres siendo literalmente expulsados de sus casas hacia zonas
grises endarrere quedaran...». Tras el verano de 2016, se más baratas. Como ha ocurrido en otros lugares, las
han registrado también por primera vez manifestaciones alianzas público-privadas han utilizado la crisis econó-
en Ibiza, convocadas por la recién nacida plataforma ciu- mica para justificar la absoluta desregulación del merca-
dadana Prou!, conformada, según sus fundadores, por do, argumentando que la turistización es un salvavidas
«ibicencos normales y corrientes que estamos hartos de para los más vulnerables.
lo que pasa en Ibiza». Ahí, aparte de la brutal escasez Aun así, los lisboetas han empezado a organizarse
de vivienda a precio asequible, uno de los principales para combatir el sinvivir. Son movimientos tímidos,
motivos de descontento es la «discotequización» de la por ahora muy fragmentarios, ya sea por poder dormir
vida en la isla: «Un hotel es una discoteca, un barco es en las zonas de ocio, ya sea contra la circulación de los
una discoteca y una casa de campo se convierte también
en discoteca», afirman.
en las calles de lisboa se oye
cada vez con más frecuencia
el siguiente comentario:
Lisboa não te ama
« queremos acabar como
no
barcelona»
En las calles de Lisboa se oye cada vez con más fre-
cuencia el siguiente comentario: «No queremos acabar
como Barcelona». No es de extrañar, ya que la capital tuk-tuks, ciclomotores para el transporte de turistas que
portuguesa es desde hace tiempo una de las alumnas han contribuido a aumentar el caos circulatorio en una
aventajadas del modelo BCN. Durante las tres últimas ciudad cuya red de transporte público está destrozada.

MASAL A
décadas ha habido un «boom Lisboa» y la ciudad se ha En esa línea se inscribe la campaña vecinal «Lisboa não
situado en el mapa de grandes ciudades turísticas a gol- te ama» dedicada a glosar —a través de adhesivos y un
pe de megaevento —Capitalidad Europea de la Cultura blog con información en varios idiomas— los principa-
94, Exposición Universal 98 y Eurocopa 2004— y de les problemas que está generando el proceso turistiza-

25
ímprobos esfuerzos gubernamentales para atraer visi- dor y a ofrecer soluciones punto por punto.
tantes e inversiones inmobiliarias del extranjero: exito- Un primer esfuerzo por unificar las protestas ha
sas campañas de promoción internacional, importantes empezado a articularse a través del manifiesto «Morar
exen­ciones fiscales e incluso entrega de visados —las em Lisboa» (Vivir en Lisboa), dirigido a las autoridades
llamadas Visas Gold—, a los residentes no europeos que locales e impulsado por más de treinta organizaciones.
compran inmuebles. En él se subraya que «la actividad turística no puede
Esas políticas han convertido el centro de la ciudad abordarse desde una perspectiva coyuntural, debe ser
en una zona altamente turistizada y muy demandada, planeada desde una visión sostenible e integrada. El ries-
donde la especulación es la norma y las pocas casas go de una carga turística no regulada intensa y/o excesiva
disponibles en el mercado de arrendamiento se ofertan y la explotación intensiva y no planeada de un territorio
como alquiler habitacional para turistas. Los vecinos de son generadores de insostenibilidad y a corto plazo pue-
barrios tradicionales como Bairro Alto, convertido hoy den revelarse destructivos».
Berlín vs. Airbnb

En Berlín también se consolida la contestación a los efec- esta­bleciéndose alianzas entre berlineses y colectivos de
tos de la turistización, especialmente en la zona de Kreuz- migrantes, como el caso del grupo Bizim Kiez nacido en
berg-Friedrichshain. En estos barrios, depauperados tras la 2015, tras las multitudinarias acciones de apoyo a una
caída del muro y tradicional epicentro de los ­movimientos familia turca que regentaba un colmado, amenazada con
26

«alternativos» de la ciudad, los precios de la vivien­da han el desahucio por el nuevo propietario del local, que pre-
subido más del 80 % en una década y los espacios políticos, tendía construir apartamentos de lujo.
MASAL A

artísticos y culturales que los caracterizan están convir-
tiéndose en sights cada vez más apreciados por los turistas. entre berlineses y migrantes se
Es importante destacar aquí hasta qué punto existe un vín- han establecido alianzas: bizim
culo perverso entre la conversión de movimientos sociales kiez nació tras las acciones
en iniciativas comunitarias más establecidas y su objetuali- de apoyo a una familia turca
zación por parte de la mirada turística. amenazada de desahucio
Conglomerados sociopolíticos muy diversos están cada
vez mejor organizados y se muestran cada vez más activos Berlín es una de las capitales donde el llamado flipping
frente a la presión gentrificadora/elitizadora que amenaza con —comprar fincas enteras, echar a sus habitantes, res-
finiquitar decenas y decenas de proyectos, o recontextualizar- taurarlas y revenderlas en un plazo corto de tiempo con
los como un auténtico parque temático underground. grandes beneficios— está a la orden del día. La decidida
En los últimos años, se han celebrado innumerables acción vecinal, sin embargo, ha empezado ya a dar sus
campañas de protesta, denuncias públicas y manifestacio- frutos y las autoridades locales han lanzado recientemen-
nes, muchas bajo el lema «Nos quedamos». En ese contex- te un paquete de medidas, como limitar los precios del
to, una de las empresas más señaladas por los movimientos alquiler, prohibir parcialmente los apartamentos turísti-
populares es la intermediaria Airbnb, objeto de diversas cos o incrementar los subsidios para acceder a vivienda
campañas contrapublicitarias en las calles, englobadas bajo social.
la etiqueta #boycottairbnb. En el camino, además, han ido La partida, aquí y allá, va para largo.
MASAL A 27
DEBATS

Masculinidades
y feminismo*
¿Reformar, transformar o abolir la masculinidad?
Los debates en torno a la masculinidad y a la creación de grupos de hombres que
han proliferado en la última década en algunos espacios políticos —más y menos
institucionales— han carecido en cierto sentido de una revisión crítica sobre su
verdadero alcance transformador. ¿Podemos pensar la masculinidad desde
la propia masculinidad? ¿Son estas «nuevas masculinidades» una superación
de la masculinidad hegemónica o una adaptación a un sistema de desigualdad
que no cambia en su estructura? ¿Se puede acabar con la desigualdad
sin terminar también con la masculinidad?

Texto: Jokin Azpiazu Carballo / Masala | Ilustración: Blanca A. Mató
Feminismes

Empecemos aceptando que el cambio social es algo que está Entonces, ¿cómo podemos pensar la cuestión del machis-
pasando —sí, las cosas están cambiando—; viene pasando mo, del patriarcado, desde una mirada que no sea la nuestra
desde hace unas horas, pasa en este mismo instante y seguirá propia, la de los hombres?
pasando dentro de una hora. No es posible una sociedad que no
cambie, y es imposible que cualquier identidad de esta sociedad
no esté cambiando en cierta medida. Siendo así, quizá lo que 1. ¿Cuál es la masculinidad
debemos preguntarnos es cuál es la profundidad de estos cam- hegemónica?
bios, cuál es la dirección que están tomando y si están funcio- Quizá se ha usado el término masculinidad hegemónica
nando realmente o se están quedando en lo estético. con cierta ligereza para definir o señalar esta masculinidad
Para ello, usamos el feminismo como una teoría de la sos- que tiene el poder y establecer, por lo tanto, un modelo en
pecha: cuanto más sabes, cuanto más te acercas, más escuchas, negativo de aquello que no es deseable.
más piensas, más vueltas le das… más sospechas se generan La hegemonía tiene muchas características, pero dos de
sobre todo. Esta idea no debería ser ajena al trabajo que se ha ellas son fundamentales para este debate. La primera es que la

MASAL A
venido haciendo sobre las masculinidades. Así, Masculinida- hegemonía es deseable, es aquello que queremos ser; una clase
des y feminismo parte fundamentalmente de una sospecha que social es hegemónica cuando deseamos formar parte de ella. Y
se elabora a partir de trayectorias políticas y afectivas colecti- la segunda característica es que la hegemonía es invisible, pre-
vas y compartidas; al abordar la cuestión del sexismo desde cisamente por esta deseabilidad: cuando te están obligando a

29
los grupos de hombres y las nuevas masculinidades, quizá no hacer algo, y es evidente que te están obligando, no hablamos de
estamos planteando el problema como deberíamos. hegemonía. Cuando decimos que el capitalismo es hegemóni-
co, por ejemplo, lo decimos no solo porque estamos obligados a
vivir en él, sino porque queremos también consumir, queremos
0. ¿Estamos planteándonos el tema de la estar ahí y disfrutar de ello, y entonces es un modelo deseable y,
masculinidad sin conseguir salir del de tan deseable que es, se vuelve invisible.
marco mismo de la masculinidad? Entonces, cuando hablamos de masculinidad hegemóni-
Una mirada propia difícilmente permite salir de uno mismo a ca, ¿de qué hablamos? Porque si planteamos que está encar-
la hora de interpretar un problema; es en el momento en que nada en un tipo que se rasca los cojones cada medio minuto,
la mirada viene de otro lugar que el problema se hace visible. que insulta con una misoginia evidente, que utiliza la violen-
Es importante el lugar en el que nos situamos, desde cia sin ningún tipo de reparo... ya no estamos hablando de un
dónde nos miramos, en el problema de la masculinidad,
ya que esta está en nuestro hermano, en nuestro padre, *Este texto es un resumen de las
en nosotros mismos. Tenemos el privilegio masculino, palabras de Jokin Azpiazu Carballo en
que es el de la definición (decir qué está pasando y cual la presentación de su libro Masculini-
dades y feminismo (Virus, 2017), que
es la realidad), así que no nos toca liberarnos de nada; tuvo lugar en el Espai Contrabandos
no estamos hablando de mirarnos con otra mirada para el pasado 27 de abril.
poder liberarnos de algo que es externo sino de elaborar
una mirada excéntrica. Jokin  Azpiazu  Carballo (Ermua, 1981)
Se trata de hacer un ejercicio bastante más complejo y más es sociólogo, activista, músico y pro-
gramador cultural; forma parte de la
serio, y que implica establecer mecanismos con los que poda-
Joxemi Zumalabe Fundazioa y centra
mos realmente asegurarnos de que el diagnóstico que estamos su trabajo académico en los estudios
haciendo no es nuestro o solo nuestro —de los hombres—, y de género y en el estudio crítico de la
que por lo tanto las medidas que planteamos y las cosas que relación de los hombres con el femi-
nismo. Entre 2006 y 2008, formó par-
queremos hacer no son solo nuestras. Sin embargo, se trata de
te del grupo de hombres antisexistas
responsabilizarnos, escuchar y establecer lazos de comuni- Alcachofa en Barcelona.
cación, no de esperar a que otras nos digan qué y cómo hacer.
30
MASAL A

modelo de masculinidad hegemónica. En la sociedad actual, No debemos obviar que estamos construyendo este
este modelo, aunque existe, es visible, no pasa desapercibi- modelo en negativo desde un lugar que tiene que ver
do; es un modelo de masculinidad muy negativo y que, ade- mucho con la clase, la raza y el origen. Aquellos peligros
más, se contrapone a otras masculinidades que no se definen que se visibilizan están racializados y empobrecidos, y los
por esas formas de actuación. El modelo hegemónico es otra que se siguen invisibilizando son tan comunes como las
cosa, y tenemos que empezar a pensarlo. ¿Cuál es el modelo agresiones diarias en el seno de nuestras parejas hetero-
que es «deseable» para ser hombre hoy en día, el modelo o sexuales. Se hace muy difícil decir que los hombres que
los modelos que permiten perpetuar la desigualdad? estamos leyendo esto, probablemente, hayamos superado
más de una vez la barrera del respeto en nuestras relacio-
se trata de responsabilizarnos, nes sexuales.
escuchar y establecer lazos de Tenemos que dejar de racializar este modelo y dejar de
comunicación, no de esperar relacionarlo tanto con la desviación y con lo mal que está el
hombre que agrede. Más bien debemos plantearnos que se
a que otras nos digan
trata de una persona que está cumpliendo con todo lo que
qué y cómo hacer se supone que debe cumplir. Porque el machismo no es una
cosa que podamos colocar en la excepción; es la regla, y la
2. ¿Nos distanciamos para no regla está cambiando hasta hacerse invisible, y esto es lo que
cuestionarnos? tenemos que abordar.
En este sentido, tenemos que plantearnos cuál es el modelo
en negativo y cómo construimos un modelo crítico que nos 3. ¿Ignoramos los indicadores?
permita cuestionarnos. Por lo tanto, hay que pensar no solo en lo que cambia, sino
Si vemos que la hegemonía no es lo tradicional, ese también en lo que se está manteniendo. Si le echamos un
modelo caricaturizado y negativo que nos permite decir «yo ojo a los indicadores —números, estadísticas, experiencias e
no soy eso», debemos empezar a pensar en aquello que sí incluso vivencias cercanas— podemos ver que las relaciones
somos y plantearnos que hoy en día la hegemonía se cons- de poder se mantienen en lugares muy similares a los que
truye de otra manera, y que nos implica y atraviesa de una ocupaban hace treinta años. Los números señalan que las
manera diferente. cosas no están cambiando tanto.
el machismo no es una cosa que
podamos colocar en la excepción;
es la regla, y la regla está
cambiando hasta hacerse invisible,
y esto es lo que tenemos que
abordar

Por lo tanto, debemos dejar de utilizar elementos muy solamente cómo nos ha hecho el patriarcado contra nuestra
serios y relevantes, como son la violencia machista y la vio- voluntad, sino cuánto hay de nuestra voluntad en mantener
lencia sexual, para señalar a otros sin cuestionarnos, para este sistema. Existe una diferencia muy grande entre que
usarlos siempre y cuando podamos colocarlos fuera de noso- algo nos afecte a todos y que todos seamos víctimas de algo.
tros. La cuestión es seria, así que vamos a dejar de utilizar- Es una diferencia importante.
la alegremente para echar la piedra al tejado de enfrente, y
vamos a pensarlo de otra manera. 5. ¿Qué hay de adaptación y qué hay
Las violencias machistas, las violencias sexuales, están de cambio?
dentro. Están en nuestros movimientos sociales, en la redac- Hay que abrir la puerta a la sospecha —de nuevo— de que no
ción de nuestro periódico, en nuestro trabajo en la universi- estamos cambiando en términos siempre positivos y siempre
dad... en donde estemos, están. Pareciera que hemos pasado liberadores, emancipadores, conscientes, sino que también,
casi de un modelo en que la violencia machista no importaba probablemente en muchas situaciones y muchos contextos,
a los hombres a otro modelo en que nos parece muy mal y la nos estamos simplemente adaptando a un patriarcado que ya
condenamos. La condena solo sirve para eso, para decir que no funciona como antes. Y que, obviamente, ya no podemos
los demás están haciendo algo muy mal, y no para plantear- decir según qué cosas y en qué lugares, y no podemos hacer
nos qué estamos haciendo nosotros como hombres. Cuidado según qué cosas y en qué lugares, y lo que aprendemos es

MASAL A
con esta cuestión de posicionarnos muy fuerte y claramente, la fórmula para poder seguir de alguna manera llegando al
sin pasar por un trabajo de cuestionamiento interno y plan­ mismo lugar, pero pasando por otros caminos.
tearnos mecanismos para que esto no suceda. Entonces vamos a empezar a pensar que este «todos y
todas» que utilizamos, toda esta estética de la igualdad que
4. ¿Por qué nos victimizamos?

31
los hombres hemos aprendido fácilmente, tiene que estar
Hay que superar el tema de la autovictimización de los acompañada, como mínimo, de medidas concretas respecto
hombres como estrategia de cambio. Debemos empezar a a qué vamos a hacer y a qué no vamos a hacer.
plantearnos que, quizá, si nosotros como hombres también
somos víctimas del patriarcado, las mujeres son víctimas del 6. ¿Podemos soportar un lugar
patriarcado, las personas que no encajan en el binario son de incomodidad?
víctimas del patriarcado... si todo el mundo es víctima del Por lo tanto, en cuestiones de género, el lugar del cambio
patriarcado, ¿quién demonios es el patriarcado? social para los hombres es un sitio incómodo y tiene que ser
No podemos situarnos en un lugar en que todo el mundo un sitio incómodo. No puede ser un sitio tranquilo, un sitio
es víctima de absolutamente todo sin que nadie sea responsa- de aprendizaje y de crecimiento personal; no, no se trata de
ble de nada. Tenemos que empezar a plantearnos también no esto. El lugar desde el cual podemos provocar cambios debe
necesariamente provocarnos incomodidad.
No podemos basar nuestro planteamiento político sobre
este tema en una especie de buenismo, de voluntad, de exal-
Audre Lorde (escritora, 1934-1992) en su texto tación de lo positivo, porque no va a ser así. Y, si está siendo
«Las herramientas del amo nunca desmontarán la así será que los hombres nos estamos sumando a las reivindi-
casa del amo», habla del enfado de las feministas caciones feministas que nos parecen cómodas, fáciles y que,
negras ante la pregunta constante de las feminis- encima, nos dan un plus.
tas blancas de «¿qué tenemos que hacer nosotras En ese sentido, por ejemplo, la paternidad responsable
para ser mejores feministas, y no ser tan racistas, nos interesa mucho, porque estamos felices con nuestros
y cómo podemos hacer para ayudaros?». Parafra- hijos y nuestras hijas y porque nos aporta algo, pero no
seándola: «Todo el tiempo que dedico a explicarte querremos limpiarle el culo a nuestra madre cuando tenga
a ti qué puedes hacer para ayudar, es tiempo que ochenta años. Esto es una diferencia importante.
no estoy dedicando a liberarme a mí misma con mis Si seguimos así, lo que vamos a hacer es reformular la
compañeras. Búscate la vida, cúrratelo y luego ya masculinidad eternamente sin provocar un cambio en las
vendrás a contarnos». relaciones de poder, y esto puede ser un modo de actualizar-
nos al siglo xxi, pero no la puerta a un cambio que realmente
tenga profundidad.
EL MÓN AL REVÉS

Cien años de
resistencia en el Rif
Texto: Ali Lmrabet | Ilustraciones: Santi González
Resistències

Vuelve otra vez el Rif. Esta región del
norte de Marruecos histórica, económica
y políticamente maltratada por el régimen
marroquí se ha convertido estos últimos
tiempos en el polvorín que nunca cesó de
ser, y no parece que vaya a cambiar algo
en los próximos meses. ¿Qué pasa?

Todo empezó con la atroz muerte, el 28 a lo largo de 550 km, el Estado marro- tectorado francés, Mohamed Ufkir, que
de octubre de 2016, de un humilde pes- quí no había gastado ni un solo dírham luego protagonizaría un intento de golpe

MASAL A
cador de Alhucemas, Mohcin Fikri, cuyo en construir una nueva carretera en la de Estado en 1972. Entre 1958 y 1959,
cuerpo fue destrozado por un camión de región. Mientras en otras regiones de el Rif fue bombardeado con napalm, la
basura. Decenas de testigos filmaron la Marruecos se levantaban autopistas, se mayoría del grupo de combatientes que
escena y algunos aseguraron haber oído invertía en turismo y se lanzaban gran- se había levantado para protestar contra

33
a un conocido oficial de policía dicien- des proyectos industriales, en el Rif el la dominación del hegemónico Partido
do: «¡Destroza a su puta madre!», en tiempo se había parado. Istiqlal fueron masacrados sin juicio pre-
el momento en que Fikri saltó sobre el A este menosprecio había que sumar vio y decenas de mujeres rifeñas fueron
camión para intentar salvar su mercan- el conocido odio —y la palabra no es violadas por la milicia real. Esto provo-
cía, considerada ilegal. fuerte— que profesaba el rey Hasán II có un sonado exilio de una parte de la
Y así comenzó todo. El persisten­te hacia los habitantes del norte del país. élite rifeña que se afincó en España, en
malestar y las humillaciones cotidia­ «Sois una escoria, y no olvidéis lo que Bélgica y en los Países Bajos. Una época
nas de una región sumida en la pobre- hice con vosotros al final de los años cin- turbulenta que puede parecer lejana para
za, desde la independencia de Marrue- cuenta», llegó a vociferar el difunto tira- el observador actual, pero que ha hecho
cos en 1956, recordaron al pueblo rifeño no en un discurso en directo en la televi- mella definitiva en el subconsciente rife-
que tenía una historia, que había sido sión marroquí en 1984. ño. Las masacres de 1958 y 1959, y las
fiero y digno, y que sin la coalición mili- de 1984, durante otra revuelta popular
tar de dos potencias europeas —Francia el persistente —esta vez en todo Marruecos—, han
y España—, que atacaron con todo tipo malestar y las creado una conciencia que une a todos
de armas en los años veinte del pasado humillaciones los rifeños, tanto de lengua bereber como
siglo a la nueva república fundada por de lengua árabe, habitantes del mismo
cotidianas
Ab­delkrim, hoy el Rif sería diferente de Rif o exiliados, tanto en otras regiones de
lo que es ahora. recordaron al Marruecos como en el extranjero, donde
Parece inverosímil, pero desde siem- pueblo rifeño que existe una importante diáspora.
pre los habitantes del Rif proclaman que había sido fiero y Sin embargo, cuando murió Hasán
fueron mejor tratados en los últimos digno II, su hijo, el actual monarca Mohamed
años del protectorado español que des- VI, hizo algunos gestos. Efectuó un via-
pués de la independencia de Marrue- Hasán II se refería al levantamiento je oficial al Rif para —dijeron algunos
cos. No es exactamente cierto, pero de unas tribus del Rif contra el Partido graciosos— desmentir la leyenda que
tampoco es totalmente falso. Hasta que Istiqlal, época que fue ahogada en sangre asegura que todo sultán que pisara sue-
la Unión europea financió la construc- por orden del entonces rey Mohamed V, lo rifeño sería castigado con la muerte,
ción de la famosa Ronda Mediterránea, su príncipe heredero, el futuro Hasán II, reanima una pequeña casta de políticos
que une Tánger con la frontera argelina y por un militar de la ex zona del pro- rifeños, instalándola en el entorno del
consejero más escuchado del rey, Fuad rey Mohamed V promulgó un dahir [decre-
Ali El Himma, y realizó algunas pro- to] que sigue vigente. Como si los rifeños
mesas. Pero los hechos, y solamente los fueran una amenaza permanente para el
hechos, desmintie­ ron sus intenciones. régimen. La mayoría de los funcionarios
Aunque, efectivamente, al rey no le pasó no son originarios de la zona y, en conse-
nada durante su viaje, la casta de polí- cuencia, no hablan el rifeño; las fuerzas del
ticos rifeños que él mismo fomentó se orden son, como puede comprobarse en
reveló tan arribista y tan desconectada
de la realidad como su predecesora. En entre 1958 y 1959, el rif
cuanto a los proyectos que iban a desa- fue bombardeado con
napalm, los combatientes
rrollarse en el Rif, hay que visitar la zona
para darse cuenta de que se quedaron en
nada. Eso sí, Mohamed VI sigue pasando
masacrados sin juicio
una parte de sus vacaciones de verano en previo y decenas de
la costa de Alhucemas, en realidad más mujeres rifeñas fueron
para disfrutar de sus bellas playas que violadas
para acercarse a sus habitantes, a quienes
permite, de vez en cuando, que se saquen los centenares de vídeos que circulan en
un selfie con él. Internet, racistas; y no hay industria algu-
Hoy en día, el Rif continúa siendo una na que pueda frenar las migraciones de los
zona militar, desde que en 1958 el infame nativos hacia Europa y sus remesas, única
válvula de escape que permite que la región
no caiga en la miseria total.
Es por eso que a nadie tendría que sor-
34

prender lo que pasa actualmente en el Rif.
Esta revuelta no ha surgido de la nada. Y
MASAL A

no hay que confundirla con el Movimien-
to del 20F (M20F), vertiente marroquí
de las revueltas árabes de 2011. Contra-
riamente al M20F, este levantamiento
pacífico tiene reivindicaciones claras —el
fin del ostracismo del Rif—, un referen-
te moral y político —Abdelkrim— y está
estructurado en torno a un portavoz indis-
cutible —Nasser Zafzafi—. Las interven-
ciones públicas de este líder, en la calle, en
Internet y en las redes sociales, se hacen
en tarifit, la variante local del tamazight, y
raras veces en marroquí o en árabe literal.
Esto significa que su activismo está centra-
do en la población rifeña de habla bereber,
del interior y del exterior. Un error, según
varios observadores, ya que una parte de
las tribus del Rif, especialmente las fronte-
rizas con el País Gomara o el País Yebala,
hablan únicamente el árabe vulgar.
MASAL A
35
Otra cosa que diferencia al Hirak Chaa- Hace unos días, este wali reunió las fuerzas del orden. El wali también
bi —el nombre de este movimiento contes- a todos los cargos electos del Rif. En autorizó la utilización de milicias —que
tatario— del M20F es el discurso político. un primer momento se pensó que iba recuerdan a los baltagias egipcios o a los
Mientras los jóvenes del M20F evitaban a proponerles soluciones para salir de chebbihas sirios—, grupos que atacan a
interpelar directamente al rey Mohamed la crisis, pero no fue así. Durante el los contestatarios. Según Nasser Zafza-
VI, prefiriendo atacar a sus colaboradores encuentro, el wali El Yaakoubi ame- fi, uno de esos grupos intentó asesinar-
más próximos, los seguidores de Zafzafi y nazó sin tapujos a sus interlocutores: le hace unos días, durante una sentada
él mismo no se esconden tras contorsiones «¿Estáis con nosotros o contra noso- pacífica. «Alguien quiere llevar el Rif al
lingüísticas como el «antiabsolutismo» o tros?», llegó a espetarles. Al final, los caos», denunció en un vídeo.
la reivindicación de una monarquía parla- obligó a firmar un documento jurando En otro vídeo muy significativo,
mentaria. Señalan con el dedo, y con nom- fidelidad al régimen. y que fue ampliamente difundido en
bre y apellido, al verdadero responsable de las redes sociales, se ve a un grupo
sus miserias: el rey. Para Nasser Zafzafi, el zafzafi señala con de jóvenes manifestantes de la tri-
nombre y apellido, al
soberano y la camarilla que le rodea son los bu de los Beni Bufrah, situada a una
culpables. Y además del soberano da otros cincuentena de kilómetros de Alhuce-
nombres propios: el principal consejero verdadero responsable mas, amenazados de violación y agre-
del rey, Fuad Ali El Himma, considerado de sus miserias: el rey didos con una barra por el propio caíd
un auténtico virrey; el secretario particu- de Beni Bufrah y su colega de la tribu
lar del rey y el encargado de sus negocios, Esta reunión y las amenazas del vecina de los Beni Gmil. «El que está
Mohamed Mounir Majidi; y también wali significaron para los contestatarios con nosotros lo está, y al que no lo esté
el wali —una suerte de superdelegado que el Palacio real, y no el Gobierno, lo voy a follar», grita de manera nítida
del Gobierno— de la región Tánger-Te- totalmente ausente, había llegado a la el caíd de los Beni Gmil, apoyado por
tuán-Alhucemas, Mohamed El Yaakoubi, conclusión de que había que emplear una turba amenazante que obliga a los
un alto funcionario cuya longevidad en el la mano dura. Pronto comenzaron a jóvenes manifestantes a esconderse en
puesto se debe más a su proximidad con El llegar camiones repletos de militares, el monte.
Himma que a una supuesta eficacia sobre y en las principales ciudades rifeñas las Las órdenes del wali tienen que cum-
el terreno. calles fueron tomadas literalmente por plirse. Aunque el Rif vaya hacia el caos.
ARTEFACTES
CULTURALS

Texto: Alberto López Bargados | Ilustración: Edith Lasierra
Educació

Patafísicas
académicas
en el Raval
Imagínense una escuela en que se foguea el exótico gremio de los
patafísicos, con el fin de cultivar sus virtudes. Sería lo más parecido
al college de Harry Potter, con bustos parlantes, escobas voladoras
y sabios despistados a la búsqueda de espectros. Es lo que tiene
reunir en un mismo potaje dos ingredientes que combinan mal.
De un lado, esa fábrica disciplinar que es la escuela; del otro, las
fuerzas incontenibles de la imaginación. El resultado es, en fin,
una especie de oxímoron institucional, en la que la vocación

MASAL A
reguladora de la escuela se ve continuamente desbordada
por las extravagancias de los alumnos que cobija.
Sería, ni más ni menos, como poner puertas al campo.

37
En semejante escuela, y pese al celo burocrático de sus tu­ris­tas, parecía una temeridad que abocaba el co­ra­
gestores, empeñados en neutralizar lo inesperado, las zón de la ciudad a quedar en manos de la impredeci-
cosas —esos objetos indefinibles del deseo— sucederían ble ira de los estudiantes, hoy solidarios con la enésima
sin más, se multiplicarían hasta reventar las costuras del huelga sectorial y mañana quejosos por los obstáculos
orden edificado para prevenir y domesticar su perni­cio­ interpuestos por los gobiernos al advenimiento de la
sa influencia. En su versión más gore, la escuela de los paz mundial.
patafísi­cos no podría ser otra cosa que una academia sin Nos equivocábamos. En el terreno de las predic-
currículo, un barco sin rumbo. ciones, como en tantos otros, los patafísicos tampoco
Pues bien, nada de eso parece, ni siquiera remotamen- nos hemos ganado credibilidad alguna. Esa decisión,
te, el austero monolito gris que la Universitat de Barcelona rumiada durante años, solo se tomó de manera defini-
dejó caer, allá por el 2006, en el Raval Nord, barrio conver- tiva cuando las sospechas de que el movimiento estu-
tido hoy día en un auténtico zoco de templos dedicados a diantil se hallaba en una fase de decadencia se hicie-
la cultura y comercios hipsters. Hace años, cuando cristali- ron evidentes. De ese modo, el traslado desde la zona
zó el proyecto, largamente aplazado, de trasladar las facul- universitaria de Diagonal sirvió precisamente para
tades de Geografía e Historia y de Filosofía a Ciutat Vella, catalizar esa degradación y culminar la obra empezada
los patafísicos enmudecimos de asombro. Algún urbanista años atrás, cuando el mandato neoliberal dio la orden
había querido mostrar el genio gentrificador que habita en de asalto a los campus universitarios y comenzó el des-
su interior y se había descolgado con esa idea, digna de piece lento y meticuloso de la universidad pública. Los
nuestro gremio. En aquel momento, la decisión de ins- urbanistas estaban en lo cierto; una vez los estudiantes
talar las facultades —digamos— más subversivas en el fueron neutralizados, convertidos a su pesar en agen-
centro del casco urbano, en pleno parque temático pa­ra tes gentrificadores, la llegada a la tierra prometida del
Raval fue también una ocasión de perlas para azotar a dizos de la facultad del Raval, provocando, entre otras
la bestia con el látigo neoliberal hasta volverla inofen- desgracias, lipoatrofia semicircular, una patología que
siva. Si el entrismo practicado por los gestores neoli- al parecer perturba las masas de tejido graso de las
berales en la década de 1990 se había llevado a cabo extremidades, y que tendría su origen en la existencia
con cierto sigilo, disfrazados de sociatas reformistas, de campos electromagnéticos. En otros casos, no se
hacia 2005, la universidad ya estaba lista para recibir sabe si es la sequedad del ambiente, el empleo masivo
su puntilla: el Proceso de Bolonia. de sistemas de calefacción y aire acondicionado, las
No me quiero poner conspiranoico, pero no me redes de cableado a cielo abierto o la presión cada vez
negarán que mola observar la coincidencia en el tiem- más agobiante experimentada por los diversos tra-
po de ambos fenómenos: de un lado, la operación bajadores de la institución, pero el caso es que en el
inmobiliaria que condujo —con la inestimable ayu- edificio menudean los casos de rinitis, asma, alveolitis
da de la muy católica Universitat Ramon Llull— a la y el síndrome de fatiga crónica. En los cuadros más
colonización masiva de estudiantes en el Raval; del graves, la acumulación de efectos perniciosos provo-
otro, la vasta reforma neoliberal que se abatió sobre cados por las deficiencias estructurales que presenta
las universidades públicas bajo el pretexto de una con- una arquitectura exhibida en su día como moderna
vergencia europea de titulaciones. Aunque la Declara- y eficiente puede provocar diagnósticos de electro-
ción de Bolonia se remontaba a 1999, la aplicación en hipersensibilidad, fibromialgia y quién sabe cuántas
el Estado español se pospuso en general hasta 2008, otras enfermedades inquietantes. Tal vez alguien
solo dos años después de que las hordas gentrificado- piense que estoy describiendo el escenario idóneo
ras de estudiantes empezasen a segar la hierba a su para que el joven Peter Parker sea picado por una ara-
paso por el Raval. Sin el apoyo ofrecido por el zeitgeist ña radiactiva y se transforme en Spiderman, pero es
neoliberal, es difícil imaginar que los ejecutivos —o —lo juro— la cruda realidad de un edificio flamante,
ejecutores— de la universidad pública se hubieran marcado no obstante por disfunciones estructurales
atrevido a atraer a tantos estudiantes hacia el abismo ante las que los equipos directivos de la Universitat de
de su propia rendición. Pero, antes de seguir por ese Barcelona hacen año tras año la vista gorda, como si
camino, consideremos las posibilidades que ofrece la no fuera con ellos. Solo es cuestión de echar horas en
metáfora de una arquitectura que enferma a quienes el interior de ese sepulcro de largos y angostos pasillos
hacen uso de ella. sacados de una estampa carcelaria, para acabar más
38

De hecho, hablando con precisión, en la facultad pronto o más tarde padeciendo su perjudicial influjo.
del Raval, lo que está enfermo es el propio edificio. Si no caen enfermos, al menos quedarán hartos de esa
MASAL A

Véanlo con estos ojos: cuando se abre la veda de la arquitectura tediosa. Entiéndanme: no es que crea que
los atentados a la salud de los usuarios sean una forma
la decisión de instalar las particularmente perversa de neutralizar la discrepan-
facultades más subversivas en cia y maltratar las fuerzas de la imaginación, pero los
patafísicos somos gente malpensada, especialmente
pleno parque temático para
si las sospechas resultan más turbadoras que la típica
turistas parecía una temeridad. alusión al cutrerío que suelen gastarse las empresas
nos equivocábamos constructoras con el empleo de materiales de dudosa
calidad. Ahora bien: si los cuerpos sufren y se mortifi-
humanización de la arquitectura —los llamados edi- can entre las grises —y no es un tópico— paredes de
ficios inteligentes—, nunca se sabe hasta dónde puede la academia, imagínense las almas.
llegarse. Un simple requiebro de doctrina patafísica Tal como decíamos, el Proceso de Bolonia supu-
nos lleva a concluir que los edificios están enfermos so la consagración de un modelo de gestión académi-
precisamente porque son inteligentes, pero no descar- ca neoliberal que venía gestándose desde al menos
ten que los edificios francamente estúpidos también un par de décadas, la guinda de un pastel amasado
puedan caer presos de dolencias insondables. Sea con el fin de domesticar esos modestos reductos de
como fuere, un misterioso fantasma recorre los pasa- libertad que, hasta entonces, constituían las aulas

Espai Mescladís www.mescladis.org un pont per la ciutadania i
el diàleg intercultural

participació
compromís social
transformació
info@mescladis.org c/ Comerç 42 baixos educació popular
facebook.com/mescladis info@eicascantic.org acollida i mediació
c/ carders, 35, BCN  933 19 87 32 932 684 943 www.eicascantic.org
MASAL A
39
una vez los estudiantes
fueron convertidos en agentes
gentrificadores, fue la ocasión
para azotar a la bestia con
el látigo neoliberal
universitarias. La primera consecuencia que com- tando objetivamente las posibilidades de aquellos que
portó la «implementación» —entonces y ahora, se costeaban los estudios con el propio sudor de su
el eufemismo de moda: en realidad, se trató de una frente. Diría que fue el clima de atontamiento gene-
imposición sin apenas negociación en la que se echó ralizado inducido por el nuevo paradigma pedagógico
mano de la vía represiva cuando fue menester— del el que permitió que la subida de tasas se colara en la
Plan Bolonia fue una verdadera sobrecarga de tareas reforma de Bolonia como un gol por la escuadra en un
que se abatió sobre la comunidad universitaria. Ya que libre directo. Ante la indiferencia de la mayor parte
el enemigo ofrece resistencia, vamos a doblegarlo por de sus profesores, algunos estudiantes forcejearon,
agotamiento. Los estudiantes sufrieron una monitori- libraron una batalla intelectual y física que puso en
zación mucho más exhaustiva de su proceso de apren- evidencia la agenda oculta de los gobiernos catalán y
dizaje, como si la acumulación de nuevas evidencias español, exigieron un diálogo justo y perdieron.
que pudieran ser objeto de evaluación diera por sen- Ahora bien, esa indiferencia del cuerpo docente
tado que hasta entonces no es un fenómeno banal,
habían estado engañan- se consagró el perfil del sino la actitud natural en
do al personal. Toda esa estudiante a tiempo completo , aquellos profesionales que
voluntad reguladora del limitando las posibilidades de han crecido o permanecido
aprendizaje se cimentaba demasiado tiempo en una
aquellos que se costeaban los
en una flagrante descon- atmósfera neoliberal. Es,
40

estudios con el sudor de
fianza en las habilidades si se quiere, un defecto de
del alumno para construir su frente fábrica o una enfermedad
MASAL A

su propio itinerario inte- crónica. Así que si Vds. se
lectual, sometiéndolo a una infantilización sonrojan- encuentran un día por la calle con un profesor universi-
te. Más que aprendizaje, parecía que se trataba de tario, no se hagan los despistados, acérquense y hablen
instrucción. La cantinela de la evaluación continua con él o ella. En cuanto le interpelen, abandonará ese
aturdió definitivamente a los estudiantes, embarcados aspecto taciturno que tiene y les relatará la pesadilla de
en una carrera frenética de presentación de ensayos, las correcciones pendientes, la infamia de una burocra-
exposiciones orales y exámenes parciales que les dejó tización extenuante que, obsesionada con la adopción
sin tiempo para reflexionar sobre sus propios hallaz- de criterios de eficiencia, acumula contradicciones
gos intelectuales, y que fomentó entre ellos una visión funcionales como quien colecciona chapas de cava. Es
instrumental del conocimiento como única estrategia probable que, si le tocan la fibra, les confiese un tanto
de supervivencia en el agitado mar de las evaluacio- avergonzado que, con el tiempo, ha relegado la docen-
nes. Para colmo, esa multiplicación de trabajos con- cia a la última de sus prioridades. Como hámsteres en
sagró el perfil del estudiante a tiempo completo, limi- una jaula que castiga la docencia con una condena a

 LLIBRES DESCATALOGATS I DE SEGONA MÀ

FEM
CULTURA
C/GIRATL EL PELLISSER FEM

(AL COSTAT DEL MERCAT DE SANTA CATERINA) BARRI
quedarse sin pienso, los profesores dan vueltas y vuel- nacionales. Si hay que enseñar pechuga, se enseña y
tas a la noria, cada vez más desesperados, confiando no hay más que hablar.
en alcanzar esa excelencia investigadora que, como el Ninguno de los males que acabo de enumerar afec-
nirvana, les libre por fin de todo sufrimiento. Por cier- ta de modo particular a la facultad del Raval. Acaso en
to, sé que el mantra de la «excelencia» es para cagarse, ella, levantada hace poco más de diez años en el vien-
pero nuevamente les juro que forma parte de la jerga tre de la ciudad, se perciben mejor las heridas que ha
del momento. abierto un modelo de universidad pacificada por las
Bien mirado, sería mejor que fuera únicamente mismas empresas que incumplen una y otra vez esos
un ejercicio de propaganda. Una nueva generación criterios de excelencia, honestidad y buenas prácticas.
de académicos crecidos en peligroso contacto con ese Instalada parcialmente en los antiguos terrenos de la
aire viciado han interiorizado toda esa cháchara hasta
creérsela a pies juntillas. Como emprendedores en un
mercado en que la competencia por los recursos eco- la primera consecuencia de la
nómicos recuerda a Bruce Lee luchando a brazo parti- imposición del plan bolonia fue
do en Kárate a muerte en Bangkok (1971), buena parte la sobrecarga de tareas. ya que
de los profesionales que se forman en el espacio uni- el enemigo ofrece resistencia,
versitario transnacional hacen gala de una iniciativa vamos a doblegarlo por

MASAL A
individual que raya en el puro egocentrismo, incapa- agotamiento
ces de abordar desde una perspectiva colaborativa la
actividad laboral que se gestiona a través de los depar-
tamentos. Como un carné de identidad, su carrera Casa de la Misericòrdia, un sombrío hospital fundado

41
académica es personal e intransferible. Forjada en un a finales del siglo xvi para dar acogida a los pobres, que
constante nomadeo de universidad en universidad, al poco tiempo se convirtió en refugio de las jóvenes
con una beca posdoctoral aquí y un proyecto financia- descarriadas que erraban por las calles de la ciudad y,
do allá, les resulta imposible mostrar solidaridad con siglos más tarde, en simple depositario de huérfanos,
sus compañeros de trabajo o adherirse a los princi- la facultad adiestra como entonces a sus residentes en
pios de una institución académica que, por otra par- las formas de una sociabilidad sumisa y complaciente
te, los acoge como hijos pródigos, alimentados como con las demandas de un mercado precarizado. Acer-
están con el néctar de la excelencia. La universidad en taron quienes tuvieron la ocurrencia de promover ese
tiempos neoliberales es, en este sentido, tan pragmá- éxodo de fieles llenos de esperanza y hambrientos de
tica con sus propios principios como el directivo de justicia hacia el corazón de Barcelona: la mejor manera
un canal privado de televisión: hace todo lo que sea de someter a la bestia es convencerla de que todas esas
necesario para mejorar su caché en los rankings inter- pequeñas traiciones son por su bien.
Música de librería,
resonoriza tu vida
Library music, stock music o production music son
las más conocidas denominaciones en inglés de lo
que en castellano llamamos música de librería.

Texto: Jum | Ilustraciones: Etiam Gula

El concepto surge de la necesidad de partituras, para que los músicos tocasen popularización del vinilo como formato
tener música enlatada para usos varia­dos en directo las bandas sonoras durante sonoro, con la proliferación de progra-
o circunstanciales, sobre todo en medios las proyecciones de la películas. Títulos mas de radio y televisión, en las décadas
de comunicación —radio y TV—, pe­­ como The dishonored medal (1914) o El de 1960 y 1970, especialmente en Euro-
lículas, seriales, publicidad o videojue­ prisionero de Zenda (1922) se beneficiaron pa. Tomando el ejemplo de De Wolfe,
42

gos, y que, además, sea fácil de licenciar de ello. En la década de 1930, con el salto sellos italianos, franceses o alemanes,
para tales cometidos. Un disco de música al cine sonoro, De Wolfe se adapta al nue- pero sobre todo británicos, como KPM o
MASAL A

de librería consiste esencialmente en un vo formato y participa en scores de títulos Bruton Music, tuvieron una febril activi-
álbum instrumental, formado por tracks dad en este campo, publicando una gran
de corta duración, con un sonido afín lejos del formato cantidad de referencias e inundando el
pero de diferentes intensidades musica- físico, las librerías del mercado con una variada gama de posibi-
les, y que se mueve normalmente en un siglo xxi son una fuente lidades de ambientación sonora.
estilo musical concreto, ya sea jazz, funk, casi inacabable de En el momento actual, las librerías
étnica, lounge, vanguardia o pop. Esta melodías musicales musicales siguen teniendo su nicho de
música podría servir para acompañar un mercado y sus seguidores, en dos am­plios
spot publicitario en la radio, de cortinilla como Frankenstein (1931), pero también ámbitos: el coleccionismo musical y el
musical para la «intro» de un programa factura música para los noti­ciarios que diggin’, y el medio digital. Desde estilos
deportivo o para ayudar a ambientar una se proyectan antes de las películas y para musicales que usan el sampleo como seña
radionovela o una escena de suspense de producciones de serie B. En los cincuen- de identidad, como el hip hop o la elec-
una película. ta, este sello provee la música para el pri- trónica, los vinilos de la era clásica de las
Sus orígenes, y los primeros ejemplos mer anuncio en la historia de la TV britá- librerías se han convertido en objetos de
conocidos, se remontan al principio del nica (una marca de dentífrico tuvo ese deseo para DJ y productores, siempre
siglo xx, sorprendentemente asociados a dudoso honor) y también para películas atentos a la caza de muestreos estimu-
películas de cine mudo. El sello británico educativas y training films. lantes para usar en sus composiciones;
De Wolfe Music empezó seleccionando Pero su auge vino de mano del cre- pero también se cotizan, a veces a precios
música de acompañamiento, impresa en cimiento del mundo audiovisual y de la excesivamente elevados, entre cazadores
Música, relats, cinema | | |

de tesoros sonoros en formato plástico. de librería poseen todos los derechos de propia competencia: grafismos minimalis-
Pero la era Internet no ha acabado con autor asociados a esta y pueden ser licen- tas y reiterativos, en los que simplemente
las librerías, como podría pensarse a prio­ ciadas sin que el compositor original ten- cambiaba el número de la entrega. La sen-
ri, sino que las ha implementado y las ha ga que dar el permiso para su uso, porque cilla, pero efectiva, carpeta verde oliva de
he­cho crecer en oferta y diversidad sono- ya lo cedió en el momento de cobrar su las Series 1000 de KPM es el ejemplo más

MASAL A
ra. Lejos del formato físico, las librerías trabajo para la librería en cuestión. flagrante de este diseño gráfico serializa-
del siglo xxi son una fuente casi inacaba- Pero vayamos a ejemplos flagrantes. do; o, también, las series naranja o azul de
ble de melodías musicales, con el mismo En la famosa BBC, series míticas, como Conroy Eurobeat, con su tramado radial.
espíritu y funcionalidad que las clásicas, las comedias The Benny Hill Show y De entre los muchos músicos «de

43
pero con la ventaja de su accesibilidad y Monty Python’s Flying Circus, o la ciencia alquiler» que grabaron estos discos hubo
disponibilidad casi inmediatas. ficción de Doctor Who, se beneficiaron de de todo, desde anónimos destajistas de
Las verdaderas razones que llevan a estos recursos sonoros. Y, en el cine, títu- estudio hasta artistas célebres que, en oca-
un productor audiovisual a usar música los como la erótica Emmanuelle (1974), el siones y bajo pseudónimos, usaban estas
de librería son económicas y prácticas. terror zombi de Dawn of the dead (1978), grabaciones como una válvula de escape
Una canción puede tener repartidos sus de George A. Romero, o las artes mar­ creativo. Creadores como: Alan Parker
derechos de uso y reproducción entre su ciales made in Hong-Kong, como Return to —guitarra colaborador de Serge Gains-
autor, su intérprete, el sello discográfico the 36th Chamber (1980), deben parte de bourg o David Bowie—, Les Baxter —
y la distribuidora, con lo que conseguir su éxito también a la música de librería. scores para Roger Corman—, Ron Geesin
hacerse con su licencia puede acabar En momentos más recientes, series tele- —colaborador de Pink Floyd—, Bruno
convirtiéndose en una aventura legal de visivas de animación como Bob Esponja o Nicolai —scores para Alberto de Martino
incierto resultado y costosa económi- Ren & Stimpy también han utilizado este o Jess Franco—, Brian Bennett —batería
camente. En cambio, con la música de tipo de colchón musical. de The Shadows—, Rino de Filippi, John
librería todo es mucho más fácil a efec- Los diseños de las carpetas de los Cameron o el inigualable Ennio Morrico-
tos legales, de costes y, además, ya está discos de librería han sido su distintivo ne han dejado su saber hacer en algunos
creada con la intención de que sea usada corporativo, el icono visual que los ha de estos discos, convirtiéndolos en autén-
en proyectos audiovisuales. Los discos diferenciado de otras grabaciones, o de la ticas joyas de colec­cionista.
CINEMA
44

Los Tarantos (1963). Francisco Rovira Veleta
MASAL A

Barcelona: Si algú volgués veure aquesta «raresa» avui, on hauria
d’anar...? A la Filmoteca de Catalunya quan es programi, dins
d’alguna sessió especial d’alguna televisió, amb sort alguns

arxiu obert
dies també a la carta... tot molt efímer, tot discrecional.
També estan les mediateques del MACBA, amb mate­
rial extret de les seves exposicions en l’àmbit no institucio­
nal, l’arxiu OVNI que ha acollit i rescatat molts materials
dels espais alternatius, fonamentalment de producció video-
gràfica, i l’arxiu Hamaca, que recull també un ampli conjunt
de peces visuals en què «l’espai Barcelona» hi té un paper
«I aquesta nit, el “Barcelona i... Acció” ens porta important.
Ladrón de guante blanco (1992) d’Alain Sarda, pseudònim Però on més? Doncs, evidentment, també Internet
sota el qual s’amaga Jordi Cadena. El repartiment acull, sovint de manera alegal, una àmplia mostra de tot
l'encapçalen Anna Lizarán, Herman Bonnin i Pau Riba. tipus de materials.
L’Armand és a Barcelona per robar una peça. Un repàs, ni que sigui superficial, a la videoteca docu-
Però ell no sap que conté un secret i que la policia li mental sobre la Barcelona dels anys seixanta fins als vuitanta
va al darrere. Una raresa que no veureu enlloc més.» en què s’ha convertit la xarxa —YouTube, principalment—
(Extret del Facebook de BTV l'any 2013) desvetlla l’interès particular dels activismes dels i les cineas-
tes, vídeo-creadores i càmeres diversos per articular, durant
aquests anys, un corpus iconogràfic que pugui alçar la veu
davant les impostades imatges d’una Barcelona presidida per
un costumisme, falsament popular, com el que s’havia difós
fins a principis dels vuitanta des del NO-DO (iniciat el 1942,
obligatori fins al 1976 i voluntari fins al 1981, a totes les sales
Text: Mostra Internacional de Films de Dones d’exhibició del país).
El programa de BTV Barcelona i Acció també ha dut a qual obrir-se a noves mirades, ser re-coneguts, re-visitats,
terme durant molts anys el paper de difusió d’un arxiu vi­ re-llegits, re-anomenats.
sual sobre la ciutat que, tot i que majoritàriament ha aple- Parlem del desig d’un arxiu com un espai que aculli,
gat films de ficció triats amb criteris generalistes pel que fa ordeni, relacioni segons criteris transversals, que permetin
als formats i als continguts, ha permès una relectura de la deixar obertes noves possibles interseccions entre els mate-
representació cinematogràfica de Barcelona de primer nivell, rials que el componen i l’experiència de viure la ciutat, ober-
que mereix molta més difusió i transcendència de les que tes també a totes les noves relacions necessàries. Que el seu
té. Dema­naríem des d’aquí —i com a proposta parcial res- accés sigui facilitador, que no exigeixi necessàriament una
pecte a l’ideal que suposaria tenir obert un accés directe— justificació hiperespecialitzada, i per tant que es pugui con-
una reprogramació d’algunes de les projeccions més signi- siderar un arxiu obert. Que les aules dels centres de primària
ficatives i també que poguessin ser consultables en alguna o secundària, que els casals de barri o programadores de cen-
plataforma de VOD. És un desig, però creiem que resulta tres culturals als districtes, grups i associacions, entitats en
imprescin­dible facilitar l’accés a la memòria cinematogràfica general, també a títol individual, estudiants, futures cineas­
de la ciutat de la mateixa manera que ho ha fet el CCCB amb tes, puguin consultar-lo presencialment i/o virtualment i
el seu espai de consulta de l’arxiu X-cèntric. que, si fos el cas, puguin gestionar els drets d’exhibició per
La manca d’un escenari o escenaris —virtual o físic— un ús no comercial. És una eina que caldria articular perquè
on trobar-nos amb normalitat amb la història audiovisual de tant els materials que han tingut com a referent la ciutat com
també tot el conjunt de produccions creades pels activismes
és imprescindible un arxiu diversos, des dels diferents territoris i àmbits socials, siguin
del cinema i l’audiovisual per conservats i exposats tot posant en relleu el seu valor i el seu
facilitar l’accés a la memòria potencial com a documents testimonials, però sobretot com
cinematogràfica de la ciutat a eines de coneixement imprescindibles per a enriquir els

MASAL A
i trobar elements per a la debats sobre la ciutat. Perquè tenir en compte la història de
comprensió del present la narrativa audiovisual de la ciutat no significa només cons-
tatar l’evolució d’espais, modes, tecnologies o d’ocupacions,
Barcelona en totes les seves dimensions —històrica, social, usos i trajectes de grups humans, sinó també poder desxifrar

45
territorial, cultural, central o perifèrica, de classe, de proce- els codis utilitzats en l’exposició visible que sovint ha actuat
dència...— és una carència que, des del treball historiogràfic com a justificació de la planificació urbanística «desarrollis-
heterogeni, multidisciplinari i indisciplinat es fa cada cop ta», integral o compactada. A través de la seva representa-
més necessari. ció audiovisual, sumada a la fotogràfica, el patrimoni audio-
Un arxiu del cinema i l’audiovisual que aculli totes les visual ofereix una informació imprescindible per entendre la
facetes de la producció feta a la ciutat i que sigui de fàcil transformació de les vides urbanes i els seus hàbits d’ús. El
accés, concebut amb l’ànim de constituir un rusc fèrtil adre- que aquests materials documenten sobre les tripes i els som-
çat a tot tipus de persones i de públic, on es puguin trobar nis, els deliris i els malsons de la ciutat són elements d’infor-
referències, nous elements per a la comprensió del present o mació privilegiada que han de retrobar-se amb la ciutadania,
suggeriments de relectures sobre presents posats en qüestió, reinstal·lar un diàleg fructífer, horitzontal, veïnal, per tal de
sense que per això calgui crear més estructures ni incremen- reapropiar-nos de la història, poder (re)habitar els trajectes
tar el patrimoni públic sinó, més aviat, generar noves dinà- representacionals dels quals ha estat objecte la ciutat amb
miques a partir dels fons existents, amb la finalitat que els mirades que puguin comprendre-les, densificar-les i expli-
documents audiovisuals sobre el passat trobin un lloc des del car-les... perquè és a elles a qui, en definitiva, pertanyen.

Amb el teu anunci arribes a
5000 persones en
tota Ciutat Vella
FICCIONS

TH Se convirtió en un boom por-
que todo el mundo les tenía
muchas ganas. Lo ocupaban todo
a su antojo, no tenían en cuenta a
los habitantes, pagaban sumas astronómicas por
cualquier mierda y hacían que el precio de la vida
se disparara. Vivir era cada vez más caro, siempre
más caro, y se seguían construyendo hoteles. Los
eventos culturales eran para ellos. Todo era por
y para ellos, porque ellos traían la pasta. Traían
la pasta, pero eran ignorantes y molestaban y no
tenían curiosidad por comprender de verdad esta
ciudad centrifugadora que era nuestra casa.
Por eso el tourist hunting se convirtió en un
boom, porque la gente les tenía mucha rabia.
Se estaba inaugurando un hotel en las Ram-
blas, allí donde antaño había habido una casa de
colores con ojos en la fachada. Bajábamos con
cabreo y aburrimiento —a partes iguales—,
porque hacía frío, porque no teníamos porros,
porque el padre de A era un cabrón, porque el
mío también, porque a S a veces se le giraba la
cabeza y tenía problemas en el instituto, por lo
46

que fuera...
Un montón de gente guapa y pija y moderna
MASAL A

llenaba la entrada —¡el hall!— del edificio y ocu-
paban también la acera, conversando y riéndose.
—¡Qué asco!
—Ya, ya...
Paramos a curiosear y, cuando me di cuenta, S
estaba empezando a inventarse un mantra:
—¡Es que me voy a cagar en todos vosotros,
me voy a cagar aquí, te lo digo! Te digo que me
voy a cagar en todos vosotros, ¡h ostia!
Va y se pone a caminar entre la gente... y se mete
para adentro... y yo detrás, porque no me fío un pelo
y porque me da la risa, aunque a veces luego haya
que correr, y A también le sigue, partiéndose la caja.

Texto: Àrid | Ilustración: Irene Cuesta Mayor
—¡Que me voy a cagar aquí, que sois unos mierdas! puertas de los edificios de apartamentos turísticos e, incluso,
Se baja los pantalones y se pone a apretar, con la cara muy unos frikis se motivaron e inventaron misiones —con mapas
seria, el ceño fruncido. A —que también déjala correr— se y todo—, que luego la gente podía probar, como si de un juego
suma a la fiesta y empieza a gritar: de rol se tratase.
—¡Vuestro fin está cerca, turistas de mierda, ricos de Esto se convirtió en lo que la prensa tildó de «un tema con-
mierda! ¡Invoco a las fuerzas del infierno y a los vivos y a los trovertido» o también «un tema que tiene a todo el país muy
muertos! ¡Que os persigan y os vomiten en la cerveza! ¡Esta preocupado». Se empezó a hablar del #FenómenoTH en la
ciudad os maldice! ¡Guarros! tele y los opinólogos comentaban que «claro, la calidad de
Algo así, dijo. Y los miraba con cara de bruja que sabe lo la enseñanza» y «la mala educación» y «el malestar social» y
que se hace y les enseñaba los dientes y bizqueaba. Mientras, «el gamberrismo ilustrado».
S, tras mucho apretar, había dejado un truñito de conejo en el Algunas asociaciones de vecinos defendían y celebraban
suelo que daba risa. esta práctica juvenil y, en los balcones de las casas aledañas a
Como siempre que dábamos la nota, yo lo pasaba un poco los hostels, podían leerse pancartas con ingeniosas frases contra
mal, pero bastante bien, y aguantaba el tipo hasta que había pro- el turismo.
blemas serios, en cuyo caso entraba a defender a mis colegas. Durante un tiempo vimos con sorpresa que descendía,
S se estaba abrochando los pantalones mientras A seguía mágica y radicalmente, la cantidad de guiris que pisoteaban
gritando barbaridades apocalípticas cuando apareció el de nuestras calles.
seguridad muy cabreado y nos echó a empujones, aunque ya Pero eso, como todo en esta vida, acabó convirtiéndose en
estábamos medio yéndonos. historia, a fuerza de dejar pasar los años. Algunos aún hoy se
A los guiris no se les ocurrió otra cosa que grabarlo y sorprenden cuando oyen hablar de aquella época loca.
colgarlo en Internet, y en unos días se había vuelto «viral». Y, ahora, pues... lo que ya sabes. El tourist hunting se ha con-
No sé si era la puesta en escena o qué; es verdad que parecía vertido en una experiencia inolvidable al alcance de los bolsillos

MASAL A
hasta preparado. que pueden permitírselo. En la reserva del hotel de las Ramblas,
que se jacta de ser el origen del mundialmente conocido #Fenó-
otra modalidad de th era el menoTH —el mismo hotel en el que cagó S—, está incluido
#tiroalblanco. consistía en el uso del SuperCañónColorVIP —marca registrada— para

47
dispararles con pistolas de juguete defenderse de los habitantes más gruñones y malhumo­rados de
la ciudad.
Otros jóvenes empezaron a grabarse boicoteando eventos Desde la sala de juegos del hotel, es posible disparar a los
o molestando a los turistas. Y eso fue llamado «Tourist Hun- «ciudadanos runner», que se diferencian de los normales por la
ting» o «TH», de turista y de hunt, que es «cazar» en inglés. camiseta amarilla y la diadema de luces. Un ciudadano runner
Se puso de moda el #pagaelguiri, que consistía en ir a las cobra dos euros la hora por pasear alrededor del hotel y dejarse
terrazas de los bares y beberse las copas de los turistas. Más disparar.
de uno acabó a hostias o en comisaría. Los jefes son unos mierdas, pero los compas son gente muy
Otra modalidad de TH era el #tiroalblanco. Consistía en maja. Yo me bajo siempre con la Línea 3 desde la Trini —me
dispararles con pistolas de juguete. La gente las llenaba con mudé hace cuatro años ya—. En realidad, es un momento.
meados o pintura o lejía y salía a cazar grupos de turistas Y esta es la movida.
borrachos o hacían puntería desde los balcones. Marcaban las ¿Entonces qué? ¿Les paso tu contacto, a ver si te pillan?
RELECTURES CONTRA L'OBLIT

De la Vía Layetana a
la Rambla del Raval
Texto: Miquel V.

La frase atribuida a Goethe, «más vale una injusti- otros industriales; la entidad bancaria había pres-
cia que un desorden» tiene un enorme y explosivo tado al Gobierno español importante dinero para
contenido. El tema viene a propósito de los pro- financiar la fracasada campaña colonial en Cuba.
cesos de construcción de los dos grandes espacios Dirigentes del banco formaban parte del Ayun-
urbanos abiertos en nuestros barrios, Vía Layetana tamiento, a la vez que altos funcionarios de este últi-
(1908) y Rambla del Raval (2000). En ambos se mo estaban en la junta del Colonial. En verdad, la
produjo una cascada especulativa de enormes pro- Casa Gran era muy grande y generosa.
porciones, ocultas y silenciadas por el deslumbrante En 1905, el Ayuntamiento y el banco firmaron un
espectáculo de un urbanismo fácil y agradecido para convenio por el cual este se haría cargo de las cuen-
los llamados emprendedores; doloroso, y hasta letal, tas del maltrecho consistorio, con el fin de sanear-
para los perdedores, los vencidos. las. Dos años más tarde, por delegación del Ayunta-
Un año antes del estallido de la Semana Trági- miento, el banco firmaba con él la construcción de la
ca de 1909, el rey, rodeado de algunos ministros, el flamante Vía Layetana: la entidad financiera recibi-
obispo, militares, alcalde y concejales —algunos, a ría una comisión de un 12 %, más un 50 % adicional,
su vez, consejeros del Banco Hispano Colonial— como estímulo sobre los beneficios producidos por
inauguraba las obras del inicio de la Vía Layetana. la expropiación forzosa y posterior venta de los sola-
Para ello, se derribarían 296 fincas o casas, con sus res. El Hispano Colonial, que además fue eximido
2.190 viviendas y con la consiguiente expulsión de de competir en subasta pública, gestionó las obras y
sus 10.000 moradores. Ochenta calles del entrama- realizó las funciones de contratista.
do histórico barcelonés desaparecieron. La opera- Pero ¿qué fue de los 10.000 vecinos arrancados
ción fue calificada como «una orgía de la destruc- de sus viviendas? Palabras adecuadas serían las de
ción» por el arquitecto noucentista Adolfo Florensa. deportados y, en consecuencia, marginados. La mayor
Quedó una pista de tierra arrasada de 90 metros de parte de los infortunados inquilinos, sin oferta algu-
anchura por 900 de longitud. La desorbitada ampli- na ni compensación, tuvieron que buscarse la vida
tud sería para levantar a ambos lados de la moderna donde y como pudieron; algunos fueron pioneros
vía una serie de edificios noucentistes, que actuarían en el asentamiento y fundación del primer chabo-
de pantalla para esconder la Barcelona vieja. lismo de Montjuïc; otros se dirigieron a la playa del
El Banco Hispano Colonial fue el gran artífice Somorrostro, sumándose a otros barraquistas que
y beneficiario de esta operación llamada Reforma ya se les habían anticipado. Se ponía en práctica así
Interior. El banco había sido fundado por un grupo el aforismo inicial: «más vale una injusticia que un
de adinerados ciudadanos y estaba presidido por desorden».
el indiano, esclavista y financiero Antonio López, Pasados sesenta años, en 1966, los entonces hijos
marqués de Comillas, junto a figuras como las de del Somorrostro serían expulsados nuevamente, al
Manuel Girona —ex alcalde de Barcelona—, Cami- igual que los de Montjuïc, en 1972. Serían dispersa-
lo Fabra —el de Can Fabra en Sant Andreu— y dos, porque hasta ellos llegó el oleaje de la especula-
Memòries„| ✍|

ción; fueron a parar a los barrios de Sant Cosme del de la Reforma Interior, treta que de nuevo se usaría
Prat, al Pomar de Badalona, a la Mina de Sant Adrià, noventa años después para desalojar a 420 familias a
el Barrio del Puerto o al Barrio Chino del Raval, don- la hora de construir la Rambla del Raval.
de tenían que escuchar aquella copla de Además —se dirá que «para bien de todos»—,
Gent de la Ribera, gent verdadera, es menester que la economía sea dinámica, de lo
gent del Raval, tant se val. contrario no habrá trabajo; y, para que lo haya, es
En definitiva, se produjo un movimiento centrí- necesario dar apertura a anchas vías que permitan
fugo en el que pasaron, por segunda vez, de la cen- el rápido reparto de mercancías entre el puerto y la
tralidad geográfica —cual diana económica— a su nueva ciudad.
periferia.
El Poder —lejos de tener el buen gusto y el sabor la mayor parte de los
de la alcachofa— se parece en su aspecto metafórico infortunados inquilinos,
a esta verdura; sus hojas grandes, superpuestas de
tuvieron que buscarse la
manera escalonada, tapan y esconden a otras más
pequeñas. Los hombres de negocios consideraron
vida donde y como pudieron;
que para acabar con las enfermedades de la época algunos pioneros en la
—tuberculosis, sarna, tifus, fiebre amarilla, saram- fundación del chabolismo
pión, viruela, difteria...— era necesario que el aire de montjuïc; otros en el
pe­netra­ra en Ciutat Vella, este barrio con una cons- somorrostro
trucción tan diferente del nuevo Ensanche. Nada
decían de las condiciones de trabajo de los talleres y Y, como en la alcachofa, esta hoja tapaba los pla-
fábricas ni de los precios de los alimentos. nes y deseos de convertir el espacio en una concen-
Para orearlo y sanearlo, qué mejor que separar tración de servicios y grandes sedes lucrativas, con
las casas, pero como las casas no podían moverse una arquitectura más bien parecida, aunque a menor
era necesario derribar algunas. Las viviendas enve- escala, a la de Nueva York o Chicago: Correos y
jecen, hay que ventilarlas tanto por salubridad como Telégrafos, Banco Hispano Colonial, edificio de los
por seguridad, porque resulta difícil controlar al Güell (hoy de los sindicatos), las casas de Cambó,
populacho que ratea, se mueve y escabulle por el Casal del Metge, Col·legi d’Enginyers, La Caixa de
laberinto de callejuelas: «Aquellos centros, sobre ser Pensions…
malsanos por su estructura, son asimismo un peli- Toda tragedia tiene sus momentos gloriosos; en
gro social, porque se utilizan siempre como baluarte 1936, y durante más de dos años, esta vía fue rebau-
seguro en cualquier motín, y también prestan secre- tizada con el nombre de Vía Durruti, militante que
to a los garitos y el crimen». Era el argumento defini- obró convencido de que era mejor la justicia social
tivo de Àngel Baixeras, autor principal del proyecto que el desorden de la especulación.
MOTS ENCREUATS
Horitzontals
A B C D E F G H I J K L
1. Relliscant pel 12 vertical tenim
aquest homínid de més de 2 mi­  
1
lions d’anys.
2. Creu en el pare, el fill i l’esperit 2
sant; ja és creure. Ho canten en
els camps de futbol quan han 3
guanyat.
4
3. Espai físic de caràcter religiós
relacionat amb el recte. Organit-
5
zació separatista.
4. Lliga en castellà. Verb reflexiu 6
que vol dir lloar-se excessiva-
ment, vanar-se d’alguna cosa. 7
Vocal que fa por.
8
5. Gràcies a ell surten a la llum
mamuts i rinoceronts llanuts (en
9
anglès). La més corba de les con-
sonants. 10
6. Dona indoeuropea. Estem
exercint resistència. R. 11
7. Infusió. 3, 2, 1...
12
50

8. Guerrer japonès. Al final va ser
que sí i les bases dins. Verticals
MASAL A

9. Ungla artificial. Ramifica un tub A. Els borinots a la teranyina, G. A l’inrevés, és un sistema de
en dos. Ocell de fantàstiques plo- els homes a la ciutat, els in- referència on les lleis del movi-
mes, molt valorat a taula. fants a la guerra. Programa de ment acaten a Newton. On la llu-
recull de gags. na sembla un formatge.
10. Cognom de capital sud-ameri-
cana. Pols mínima. B. Dels ronyons a la bufeta. Posa H. Si en una habitació de casa
les coses una sobre l’altra. teva s’hi celebra missa, és que en
11. Ens volen fer creure que som
C. Formà part de la resistència tens un. Al seu voltant s’hi canta,
a l’Holocè, però no ens enganya-
contra Roma; ara mata, segresta, s’hi balla... se celebra.
ran, nosaltres som del... Primera
persona present de saber. tortura. Coneguda batalla (1213) I. Arbre de 3,14 m d’alçada. Car-
dins la croada albigesa. ta forta. Els més mediàtics dels
12. Inseparable de la mel. La mare
D. Explosiva cançó d’AC/DC. Qua­ marsupials.
de l’Andrei ho és. Pluralitza.
dri­làter carnós amb cinc puntes. J. La fina. Quin mal que em fan el
L’última ara és la primera, les al- genolls, tinc... Anarquia.
tres quatre segueixen igual. K. … pare no té nas, … pare no té nas,
E. Bon vi, allí. Anar a Espanya. Si ta mare és xata. Grup musical dels
tens contracte, hi cotitzes. anys noranta enmig del desert.
F. Aquest gat té molta feina. Per L. Ve de l’1 horitzontal. Noms an-
acabar el batxillerat, l’han de fer. glesos.
SOLUCIONS
12 M A T O R U S S A S
11 P L E I S T O C E S E
10 A I R E S P O L S I M
9 P U A T F A I S A
8 S A M U R A I O T A N
7 T I G N I C I O
6 A R I A E E R R
5 P E R M A F R O S T S
4 A T A J A C T A R U
3 R E C T O R I A A N C
2 T R I N I T A R I O E
1 A U S T R A L O P I T H
A B C D E F G H I J K L