You are on page 1of 16

E

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2017.06.06 09:02:02
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
19393
Location: Athens, Ethniko
Typografio

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1915

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2. Το με αρ. πρωτ. 77661/Ζ1/11-05-2017 έγγραφο του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς
Αριθμ. 89006/Ζ1 το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης
Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύν- της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) για τη
σεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και διατύπωση γνώμης σχετικά με τις αντιστοιχίες των Τμη-
των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. μάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων
Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
Ακαδημιών.
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
3. Τη γνώμη της ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης
Έχοντας υπόψη: και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκ-
1. Τις διατάξεις: παίδευση (Α.ΔΙ.Π,), που ελήφθη στην υπ' αριθμ. 51η/
α) της παραγράφου 13 του άρθρου 21 του ν. 4332/ 24-05-2017 συνεδρίασή της και διαβιβάστηκε στο
2015 (Α΄ 76- Διορθ. σφαλμ. Α΄ 88), ως η παράγραφος ΥΠ.Π.Ε.Θ., με το υπ' αριθμ. 3397 ΕΞ/25-05-2017 έγγραφο
αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 57 του της Προέδρου της Αρχής.
ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαί- 4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
δευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατά- καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
ξεις» (Φ.Ε.Κ. 159 Α΄) και του άρθρου 77 του ν. 4386/2016 σμού, αποφασίζουμε:
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄83). Καθορίζουμε την αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγω-
β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την γικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, ως
γ) Των π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) και 125/2016 (Α΄210). ακολούθως:
19394 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017

Ȱʚ- ȰɁɈȻɇɈɃȻɍȰɈɀȸɀȰɈȰɅȰɁȵɅȻɇɈȸɀȻɏɁ

ɃɀȰȴȰȰɁɈȻɇɈɃȻɍɏɁ
ɈɀȸɀȰ ɅɃȿȸ ȻȴɆɉɀȰ
ɈɀȸɀȰɈɏɁ
ȰȳȳȿȻȾȸɇȳȿɏɇɇȰɇȾȰȻ ȰȳȳȿȻȾȸɇȳȿɏɇɇȰɇȾȰȻɌȻȿɃȿɃȳȻȰɇ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ɌȻȿɃȿɃȳȻȰɇ ȰȳȳȿȻȾȸɇȳȿɏɇɇȰɇȾȰȻɌȻȿɃȿɃȳȻȰɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ȳȰȿȿȻȾȸɇȳȿɏɇɇȰɇȾȰȻ ȳȰȿȿȻȾȸɇȳȿɏɇɇȰɇȾȰȻɌȻȿɃȿɃȳȻȰɇ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ɌȻȿɃȿɃȳȻȰɇ ȳȰȿȿȻȾȸɇȳȿɏɇɇȰɇȾȰȻɌȻȿɃȿɃȳȻȰɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ȳȵɆɀȰɁȻȾȸɇȳȿɏɇɇȰɇ ȳȵɆɀȰɁȻȾȸɇȳȿɏɇɇȰɇȾȰȻɌȻȿɃȿɃȳȻȰɇ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ȾȰȻɌȻȿɃȿɃȳȻȰɇ ȳȵɆɀȰɁȻȾȸɇȳȿɏɇɇȰɇȾȰȻɌȻȿɃȿɃȳȻȰɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ȻɈȰȿȻȾȸɇȳȿɏɇɇȰɇȾȰȻ ȻɈȰȿȻȾȸɇȳȿɏɇɇȰɇȾȰȻɌȻȿɃȿɃȳȻȰɇ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ɌȻȿɃȿɃȳȻȰɇ ȻɈȰȿȻȾȸɇȳȿɏɇɇȰɇȾȰȻɌȻȿɃȿɃȳȻȰɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ȰȳɆɃɈȻȾȸɇ ȳȵɏɅɃɁȻȰɇ;ȳɿɲʏɻʆʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻȰɶʌʉʏɿʃɼʎɃɿʃʉʆʉʅʀɲʎͿ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ɃȻȾɃɁɃɀȻȰɇȾȰȻ ȰȳɆɃɈȻȾȸɇȰɁȰɅɈɉɂȸɇ ɃɆȵɇɈȻȰȴȰ ȴȸɀɃȾɆȻɈȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ȰɁȰɅɈɉɂȸɇ
ȰȳɆɃɈȻȾȸɇɃȻȾɃɁɃɀȻȰɇȾȰȻȰɁȰɅɈɉɂȸɇ ȰȺȸɁȰ ȳȵɏɅɃɁȻȾɃɅȰɁͬɀȻɃ
ȰɆɍȻɈȵȾɈɃɁɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ɅȰɈɆȰ ɅȰɁ͘ɅȰɈɆɏɁ
ȰɆɍȻɈȵȾɈɃɁɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ȰȺȸɁȰ ȵɀɅ
ȰɆɍȻɈȵȾɈɃɁɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ȲɃȿɃɇ ɅȰɁ͘ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ȰɆɍȻɈȵȾɈɃɁɏɁ
ȰɆɍȻɈȵȾɈɃɁɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁ
ȰɆɍȻɈȵȾɈɃɁɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ȻɏȰɁɁȻɁȰ ɅȰɁ͘ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ
ȰɆɍȻɈȵȾɈɃɁɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ɂȰɁȺȸ ȴȸɀɃȾɆȻɈȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ȰɆɍȻɈȵȾɈɃɁɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ɍȰɁȻȰ ɅɃȿɉɈȵɍɁȵȻɃȾɆȸɈȸɇ
ȰȳɆɃɁɃɀɏɁΘ ȰȳɆɃɁɃɀɏɁΘɈɃɅɃȳɆȰɌɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ȰȺȸɁȰ ȵɀɅ
ɈɃɅɃȳɆȰɌɏɁ
ɀȸɍͬȾɏɁ ȰȳɆɃɁɃɀɏɁΘɈɃɅɃȳɆȰɌɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ȰȺȸɁȰ ȵɀɅ
ɅɃȿȻɈȻȾɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ȲɃȿɃɇ ɅȰɁ͘ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ
ɅɃȿȻɈȻȾɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁ
ɅɃȿȻɈȻȾɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ɂȰɁȺȸ ȴȸɀɃȾɆȻɈȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ɅɃȿȻɈȻȾɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ɅȰɈɆȰ ɅȰɁ͘ɅȰɈɆɏɁ
ȳȵɏȳɆȰɌȻȰɇ ȰȺȸɁȰ ɍȰɆɃȾɃɅȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ȳȵɏȳɆȰɌȻȰɇ
ȳȵɏȳɆȰɌȻȰɇ ɀɉɈȻȿȸɁȸ ɅȰɁ͘ȰȻȳȰȻɃɉ
ȳȵɏȿɃȳȻȰɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ȳȵɏȿɃȳȻȰɇ ȳȵɏȿɃȳȻȰɇ ɅȰɈɆȰ ɅȰɁ͘ɅȰɈɆɏɁ
ȳȵɏȿɃȳȻȰɇΘȳȵɏɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ȰɂȻɃɅɃȻȸɇȸɇɌɉɇȻȾɏɁ ɅɃɆɏɁȾȰȻȳȵɏɆȳȻȾȸɇ
ȰȺȸɁȰ ȳȵɏɅɃɁȻȾɃɅȰɁͬɀȻɃ
ɀȸɍȰɁȻȾȸɇ
ȳȵɏɅɃɁȻȰɇ͕ȻɍȺɉɃȿɃȳȻȰɇȾȰȻɉȴȰɈȻɁɃɉ
ȲɃȿɃɇ ɅȰɁ͘ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇ
ȳȵɏɅɃɁȻȰɇ
;ʅʊʆʉɶɿɲʏɿʎ ȳȵɏɅɃɁȻȰɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎ ȳȵɏɅɃɁȻȰɇ͕ɌɉɈȻȾȸɇɅȰɆȰȳɏȳȸɇȾȰȻȰȳɆɃɈȻȾɃɉ
ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎͿ ȲɃȿɃɇ ɅȰɁ͘ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇ
ȵɅȻɇɈȸɀȸɇȷɏȽȾȸɇɅȰɆȰȳɏȳȸɇΘ
ȰȺȸɁȰ ȳȵɏɅɃɁȻȾɃɅȰɁͬɀȻɃ
ɉȴȰɈɃȾȰȿȿȻȵɆȳȵȻɏɁ
ȵɅȻɇɈȸɀȸɇɌɉɈȻȾȸɇɅȰɆȰȳɏȳȸɇ ȰȺȸɁȰ ȳȵɏɅɃɁȻȾɃɅȰɁͬɀȻɃ
ȴȰɇɃȿɃȳȻȰɇΘȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇΘ
ɃɆȵɇɈȻȰȴȰ ȴȸɀɃȾɆȻɈȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ɌɉɇȻȾɏɁɅɃɆɏɁ
ȴȰɇɃȿɃȳȻȰɇΘ
ȴȰɇɃȿɃȳȻȰɇΘɌɉɇȻȾɃɉɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇ
ȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇΘɌɉɇȻȾɏɁɅɃɆɏɁ ȰȳɆȻɁȻɃ ɅȰɁ͘ɅȰɈɆɏɁ
Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19395

ȴȻȵȺɁɏɁΘȵɉɆɏɅȰȽȾɏɁɇɅɃɉȴɏɁ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɅȰɁ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ȴȻȵȺɁɏɁΘ
ȵɉɆɏɅȰȽȾɏɁ ȴȻȵȺɁɏɁΘȵɉɆɏɅȰȽȾɏɁɇɅɃɉȴɏɁ ɅȵȻɆȰȻȰɇ ɅȰɁ͘ɅȵȻɆȰȻȰ
ɇɅɃɉȴɏɁ ȴȻȵȺɁɏɁ͕ȵɉɆɏɅȰȽȾɏɁȾȰȻɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾɏɁɇɅɃɉȴɏɁ ȰȺȸɁȰ ɅȰɁɈȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ

ȵɅȻɇɈȸɀȸɇɈɏɁ ȵɅȻɇɈȸɀȸɇΘɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇɉȿȻȾɏɁ ȸɆȰȾȿȵȻɃ ɅȰɁ͘ȾɆȸɈȸɇ
ɉȿȻȾɏɁ ȵɅȻɇɈȸɀȸɇɈɏɁɉȿȻȾɏɁ ɅȰɈɆȰ ɅȰɁ͘ɅȰɈɆɏɁ
ȵȻȾȰɇɈȻȾɏɁȾȰȻȵɌȰɆɀɃɇɀȵɁɏɁɈȵɍɁɏɁ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ȵȻȾȰɇɈȻȾɏɁɈȵɍɁɏɁ ȵȻȾȰɇɈȻȾɏɁȾȰȻȵɌȰɆɀɃɇɀȵɁɏɁɈȵɍɁɏɁ ȾɃȷȰɁȸ ɅȰɁ͘ȴɉɈ͘ɀȰȾͬɁȻȰɇ
ȵȻȾȰɇɈȻȾɏɁɈȵɍɁɏɁ ȰȺȸɁȰ ȰɇȾɈ
ȺȵȰɈɆȻȾɏɁɇɅɃɉȴɏɁ ɅȰɈɆȰ ɅȰɁ͘ɅȰɈɆɏɁ
ȺȵȰɈɆȻȾɏɁɇɅɃɉȴɏɁ ȺȵȰɈɆȻȾɏɁɇɅɃɉȴɏɁ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ȺȵȰɈɆȻȾɏɁɇɅɃɉȴɏɁ ɁȰɉɅȿȻɃ ɅȰɁ͘ɅȵȿͬɁȸɇɃɉ
ȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰɇΘ ȴȸɀɃɇȻɃȳɆȰɌȻȰɇΘɀȵɇɏɁɀȰȷȻȾȸɇȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ɀȵɇɏɁɀȰȷȻȾȸɇ ȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰɇΘɀȵɇɏɁɀȰȷȻȾȸɇȵɁȸɀȵɆɏɇȸɇ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ȵɁȸɀȵɆɏɇȸɇ
ȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰɇ͕ɀȵɇɏɁȾȰȻɅɃȿȻɈȻɇɀɃɉ ȰȺȸɁȰ ɅȰɁɈȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ȺȵɃȿɃȳȻȰɇ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ȺȵɃȿɃȳȻȰɇ ȺȵɃȿɃȳȻȰɇ- ɀɃɉɇɃɉȿɀȰɁȻȾɏɁɇɅɃɉȴɏɁ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ȺȵɃȿɃȳȻȰɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ȾɃȻɁɏɁȻȾȸɇ ȾɃȻɁɏɁȻȾȸɇȺȵɃȿɃȳȻȰɇ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ȺȵɃȿɃȳȻȰɇ ɅɃȻɀȰɁɈȻȾȸɇΘȾɃȻɁɏɁȻȾȸɇȺȵɃȿɃȳȻȰɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁΘɀȸɍȰɁȻȾɏɁ
ȰȺȸɁȰ ȵɀɅ
ɉɅɃȿɃȳȻɇɈɏɁ
ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁΘɀȸɍȰɁȻȾɏɁ
ȲɃȿɃɇ ɅȰɁ͘ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ɉɅɃȿɃȳȻɇɈɏɁ
ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɏɁ ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁΘɀȸɍȰɁȻȾɏɁ
ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁΘ ɉɅɃȿɃȳȻɇɈɏɁ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁȾȰȻɀȸɍȰɁȻȾɏɁ
ɉɅɃȿɃȳȻɇɈɏɁ ɍȰɁȻȰ ɅɃȿɉɈȵɍɁȵȻɃȾɆȸɈȸɇ
ɉɅɃȿɃȳȻɇɈɏɁ
ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁΘɀȸɍȰɁȻȾɏɁ
ɂȰɁȺȸ ȴȸɀɃȾɆȻɈȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ɉɅɃȿɃȳȻɇɈɏɁ
ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁΘɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇ
ɅȰɈɆȰ ɅȰɁ͘ɅȰɈɆɏɁ
ɉɅɃȿɃȳȻɇɈɏɁ
ȵɅȻɇɈȸɀȸɇɉɅɃȿɃȳȻɇɈɏɁ ȸɆȰȾȿȵȻɃ ɅȰɁ͘ȾɆȸɈȸɇ
ȵɌȰɆɀɃɇɀȵɁȸɇɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɅȰɁ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇ ȰȺȸɁȰ ɃȻȾɃɁɃɀȻȾɃɅȰɁͬɀȻɃ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇ ȾȵɆȾɉɆȰ ȻɃɁȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇ ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇ ȿȰɀȻȰ ɅȰɁ͘ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇ ɅȵȻɆȰȻȰɇ ɅȰɁ͘ɅȵȻɆȰȻȰ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇȾȰȻɈȸȿȵɀȰɈȻȾȸɇ ȰȺȸɁȰ ɍȰɆɃȾɃɅȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇȾȰȻɈȸȿȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻɏɁ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇȾȰȻɈȸȿȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻɏɁ ɈɆȻɅɃȿȸ ɅȰɁ͘ɅȵȿͬɁȸɇɃɉ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇɀȵȵɌȰɆɀɃȳȵɇɇɈȸȲȻɃȽȰɈɆȻȾȸ ȿȰɀȻȰ ɅȰɁ͘ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɏɁɉɅɃȿɃȳȻɇɈɏɁȾȰȻ
ȻɏȰɁɁȻɁȰ ɅȰɁ͘ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɏɁɉɅɃȿɃȳȻɇɈɏɁȾȰȻ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ɅȰɈɆȰ ɅȰɁ͘ɅȰɈɆɏɁ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇɅȵ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰȾɏɁΘȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰȾɏɁ
ɇȰɀɃɇ ɅȰɁ͘ȰȻȳȰȻɃɉ
ɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇΘɈȸȿȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻɏɁ ȾɃȷȰɁȸ ɅȰɁ͘ȴɉɈ͘ɀȰȾͬɁȻȰɇ
ɀȸɍȰɁɃȿɃȳɏɁ ɀȸɍȰɁɃȿɃȳɏɁΘȰȵɆɃɁȰɉɅȸȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ɅȰɈɆȰ ɅȰɁ͘ɅȰɈɆɏɁ
19396 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017

ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɅȵ ɀȸɍȰɁɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ȰȺȸɁȰ ȵɀɅ
ɀȸɍȰɁɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ȲɃȿɃɇ ɅȰɁ͘ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ɀȸɍȰɁɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ɀȸɍȰɁɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ȾɃȷȰɁȸ ɅȰɁ͘ȴɉɈ͘ɀȰȾͬɁȻȰɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɅȰɆȰȳɏȳȸɇΘȴȻɃȻȾȸɇȸɇ ɂȰɁȺȸ ȴȸɀɃȾɆȻɈȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ɅȰɆȰȳɏȳȸɇΘ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇ ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɅȰɆȰȳɏȳȸɇΘȴȻɃȻȾȸɇȸɇ ɍȰɁȻȰ ɅɃȿɉɈȵɍɁȵȻɃȾɆȸɈȸɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇ ȾɃȷȰɁȸ ɅȰɁ͘ȴɉɈ͘ɀȰȾͬɁȻȰɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇ ɂȰɁȺȸ ȴȸɀɃȾɆȻɈȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇ ɍȰɁȻȰ ɅɃȿɉɈȵɍɁȵȻɃȾɆȸɈȸɇ
ɍȸɀȻȾɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ȰȺȸɁȰ ȵɀɅ
ɍȸɀȻȾɏɁ
ɍȸɀȻȾɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁ
ɍȸɀȻȾɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ɅȰɈɆȰ ɅȰɁ͘ɅȰɈɆɏɁ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɍɏɆɃɈȰɂȻȰɇΘȰɁȰɅɈɉɂȸɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ɍɏɆɃɈȰɂȻȰɇΘ ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɍɏɆɃɈȰɂȻȰɇ͕ɅɃȿȵɃȴɃɀȻȰɇȾȰȻ
ȰɁȰɅɈɉɂȸɇ ȲɃȿɃɇ ɅȰɁ͘ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸɇȰɁȰɅɈɉɂȸɇ
ȲȻɃȿɃȳȻȰɇ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ȲȻɃȿɃȳȻȰɇ ȸɆȰȾȿȵȻɃ ɅȰɁ͘ȾɆȸɈȸɇ
ȲȻɃȿɃȳȻȰɇ
ȲȻɃȿɃȳȻȰɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ȲȻɃȿɃȳȻȰɇ ɅȰɈɆȰ ɅȰɁ͘ɅȰɈɆɏɁ
ȻȰɈɆȻȾȸɇ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ȻȰɈɆȻȾȸɇ ȰȿȵɂȰɁ/ɅɃȿȸ ȴȸɀɃȾɆȻɈȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ȻȰɈɆȻȾȸɇ ȸɆȰȾȿȵȻɃ ɅȰɁ͘ȾɆȸɈȸɇ
ȻȰɈɆȻȾȸɇ ȻȰɈɆȻȾȸɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ȻȰɈɆȻȾȸɇ ȻɏȰɁɁȻɁȰ ɅȰɁ͘ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ
ȻȰɈɆȻȾȸɇ ȿȰɆȻɇȰ ɅȰɁ͘ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ȻȰɈɆȻȾȸɇ ɅȰɈɆȰ ɅȰɁ͘ɅȰɈɆɏɁ
ɃȴɃɁɈȻȰɈɆȻȾȸɇ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ɃȴɃɁɈȻȰɈɆȻȾȸɇ
ɃȴɃɁɈȻȰɈɆȻȾȸɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ɁɃɇȸȿȵɉɈȻȾȸɇ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ɁɃɇȸȿȵɉɈȻȾȸɇɅȵ
ɁɃɇȸȿȵɉɈȻȾȸɇ ɇɅȰɆɈȸ ɅȰɁ͘ɅȵȿͬɁȸɇɃɉ
ɌȰɆɀȰȾȵɉɈȻȾȸɇ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ɌȰɆɀȰȾȵɉɈȻȾȸɇ ɌȰɆɀȰȾȵɉɈȻȾȸɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ɌȰɆɀȰȾȵɉɈȻȾȸɇ ɅȰɈɆȰ ɅȰɁ͘ɅȰɈɆɏɁ
ȾɈȸɁȻȰɈɆȻȾȸɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ȾɈȸɁȻȰɈɆȻȾȸɇ
ȾɈȸɁȻȰɈɆȻȾȸɇ ȾȰɆȴȻɈɇȰ ɅȰɁ͘ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ȻɇɈɃɆȻȰɇ;ȳɿɲʏɻʆʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻʏɻʎȻʍʏʉʌʀɲʎͿ ȾȵɆȾɉɆȰ ȻɃɁȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ȻɇɈɃɆȻȰɇΘȰɆɍȰȻɃȿɃȳȻȰɇ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ȻɇɈɃɆȻȰɇΘȰɆɍȰȻɃȿɃȳȻȰɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ȻɇɈɃɆȻȰɇΘȰɆɍȰȻɃȿɃȳȻȰɇ ȻɏȰɁɁȻɁȰ ɅȰɁ͘ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ
ȻɇɈɃɆȻȰɇΘȰɆɍȰȻɃȿɃȳȻȰɇ ɆȵȺɉɀɁɃ ɅȰɁ͘ȾɆȸɈȸɇ
ȻɇɈɃɆȻȰɇΘ
ȻɇɈɃɆȻȰɇΘȵȺɁɃȿɃȳȻȰɇ;ȳɿɲʏɻʆʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻʏɻʎ
ȰɆɍȰȻɃȿɃȳȻȰɇ ȾɃɀɃɈȸɁȸ ȴȸɀɃȾɆȻɈȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ȻʍʏʉʌʀɲʎͿ
ȻɇɈɃɆȻȰɇȰɆɍȰȻɃȿɃȳȻȰɇΘȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇɅɃȿȻɈȻɇɀȻȾɏɁ
ȾȰȿȰɀȰɈȰ ɅȰɁ͘ɅȵȿͬɁȸɇɃɉ
ȰȳȰȺɏɁ
ȻɇɈɃɆȻȰɇȰɆɍȰȻɃȿɃȳȻȰɇΘȾɃȻɁ/ȾȸɇȰɁȺɆɏɅɃȿɃȳȻȰɇ ȲɃȿɃɇ ɅȰɁ͘ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ȾɃȻɁɏɁȻȾȸɇȰɁȺɆɏɅɃȿɃȳȻȰɇΘȻɇɈɃɆȻȰɇ;ȳɿɲʏɻʆ
ɀɉɈȻȿȸɁȸ ɅȰɁ͘ȰȻȳȰȻɃɉ
ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻʏɻʎȻʍʏʉʌʀɲʎͿ
ȾɃȻɁɏɁȻȾȸɇ ȾɃȻɁɏɁȻȾȸɇȰɁȺɆɏɅɃȿɃȳȻȰɇ ȰȺȸɁȰ ɅȰɁɈȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ȰɁȺɆɏɅɃȿɃȳȻȰɇ ȾɃȻɁɏɁȻȾȸɇȰɁȺɆɏɅɃȿɃȳȻȰɇΘȻɇɈɃɆȻȰɇ ɀɉɈȻȿȸɁȸ ɅȰɁ͘ȰȻȳȰȻɃɉ
Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19397

ȾɃȻɁɏɁȻȾȸɇȴȻɃȻȾȸɇȸɇȾȰȻɅɃȿȻɈȻȾȸɇȵɅȻɇɈȸɀȸɇ-
ȾɃȻɁɏɁȻȾȸɇ ȾɃɀɃɈȸɁȸ ȴȸɀɃȾɆȻɈȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ȾɃȻɁɏɁȻȾȸɇȴȻɃȻȾȸɇȸɇ
ɅɃȿȻɈȻȾȸɇ
ȾɃȻɁɏɁȻȾȸɇɅɃȿȻɈȻȾȸɇ ȰȺȸɁȰ ɅȰɁɈȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ȾɃȻɁɏɁȻɃȿɃȳȻȰɇ ȰȺȸɁȰ ɅȰɁɈȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ȾɃȻɁɏɁȻɃȿɃȳȻȰɇ ȾɃȻɁɏɁȻɃȿɃȳȻȰɇ ɀɉɈȻȿȸɁȸ ɅȰɁ͘ȰȻȳȰȻɃɉ
ȾɃȻɁɏɁȻɃȿɃȳȻȰɇ ɆȵȺɉɀɁɃ ɅȰɁ͘ȾɆȸɈȸɇ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾȸɇȾȰȻ ȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾȸɇȾȰȻȾɃȻɁɏɁȻȾȸɇɅɃȿȻɈȻȾȸɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɅȰɁ͘ ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ȾɃȻɁɏɁȻȾȸɇ
ɅɃȿȻɈȻȾȸɇ ȾɃȻɁɏɁȻȾȸɇΘȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾȸɇɅɃȿȻɈȻȾȸɇ ȾɃɆȻɁȺɃɇ ɅȰɁ͘ɅȵȿͬɁȸɇɃɉ
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃȴȸɀɃɈȻȾȸɇȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ ȲɃȿɃɇ ɅȰɁ͘ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃȴȸɀɃɈȻȾȸɇȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃȴȸɀɃɈȻȾȸɇȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ ȰȿȵɂȰɁ/ɅɃȿȸ ȴȸɀɃȾɆȻɈȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃɉ ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃȴȸɀɃɈȻȾȸɇȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ȴȸɀɃɈȻȾȸɇ ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃȴȸɀɃɈȻȾȸɇȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ ȻɏȰɁɁȻɁȰ ɅȰɁ͘ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃȴȸɀɃɈȻȾȸɇȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ ɅȰɈɆȰ ɅȰɁ͘ɅȰɈɆɏɁ
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃȴȸɀɃɈȻȾȸɇȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ ɆȵȺɉɀɁɃ ɅȰɁ͘ȾɆȸɈȸɇ
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃȴȸɀɃɈȻȾȸɇȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ ɆɃȴɃɇ ɅȰɁ͘ȰȻȳȰȻɃɉ
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃȴȸɀɃɈȻȾȸɇȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ ɌȿɏɆȻɁȰ ɅȰɁ͘ȴɉɈ͘ɀȰȾͬɁȻȰɇ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇΘȰȳɏȳȸɇɇɈȸɁɅɆɃɇɍɃȿȻȾȸȸȿȻȾȻȰ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ȵɅȻɇɈȸɀɏɁɅɆɃɇɍɃȿȻȾȸɇȰȳɏȳȸɇΘȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ȵɅȻɇɈȸɀɏɁɈȸɇȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇȾȰȻȰȳɏȳȸɇɇɈȸɁ
ɅȰɈɆȰ ɅȰɁ͘ɅȰɈɆɏɁ
ɅɆɃɇɍɃȿȻȾȸȸȿȻȾȻȰ
ȵɅȻɇɈȸɀɏɁ
ȵɅȻɇɈȸɀɏɁɈȸɇȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇɇɈȸɁɅɆɃɇɍɃȿȻȾȸ
ȰȿȵɂȰɁ/ɅɃȿȸ ȴȸɀɃȾɆȻɈȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ɅɆɃɇɍɃȿȻȾȸɇ ȸȿȻȾȻȰ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ ȵɅȻɇɈȸɀɏɁɈȸɇɅɆɃɇɍɃȿȻȾȸɇȰȳɏȳȸɇΘ
ɆɃȴɃɇ ɅȰɁ͘ȰȻȳȰȻɃɉ
;ɁȸɅȻȰȳɏȳɏɁͿ ȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾɃɉɇɍȵȴȻȰɇɀɃɉ
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃɁȸɅȻȰȳɏȳɏɁ ȻɏȰɁɁȻɁȰ ɅȰɁ͘ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃɁȸɅȻȰȳɏȳɏɁ ɌȿɏɆȻɁȰ ɅȰɁ͘ȴɉɈ͘ɀȰȾͬɁȻȰɇ
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃɅɆɃɇɍɃȿȻȾȸɇȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ ȲɃȿɃɇ ɅȰɁ͘ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃɅɆɃɇɍɃȿȻȾȸɇȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ ɆȵȺɉɀɁɃ ɅȰɁ͘ȾɆȸɈȸɇ
ȵɅȻɇɈȸɀȸɇɌɉɇȻȾȸɇȰȳɏȳȸɇȾȰȻȰȺȿȸɈȻɇɀɃɉ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ȵɅȻɇɈȸɀȸɇɌɉɇȻȾȸɇ
ȵɅȻɇɈȸɀȸɇɌɉɇȻȾȸɇȰȳɏȳȸɇȾȰȻȰȺȿȸɈȻɇɀɃɉ ȾɃɀɃɈȸɁȸ ȴȸɀɃȾɆȻɈȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ȰȳɏȳȸɇȾȰȻ ȵɅȻɇɈȸɀȸɇɌɉɇȻȾȸɇȰȳɏȳȸɇȾȰȻȰȺȿȸɈȻɇɀɃɉ ɈɆȻȾȰȿȰ ɅȰɁ͘ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ȰȺȿȸɈȻɇɀɃɉ ȵɅȻɇɈȸɀȸɇɌɉɇȻȾȸɇȰȳɏȳȸɇȾȰȻȰȺȿȸɈȻɇɀɃɉ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ȵɅȻɇɈȸɀȸɇɌɉɇȻȾȸɇȰȳɏȳȸɇȾȰȻȰȺȿȸɈȻɇɀɃɉ ɇȵɆɆȵɇ ȰɅȺ
ɀȰȺȸDȰɈȻȾɏɁ- ɀȰȺȸɀȰɈȻȾɏɁ ɇȰɀɃɇ ɅȰɁ͘ȰȻȳȰȻɃɉ
ɀȰȺȸɀȰɈȻȾɏɁ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ɀȰȺȸɀȰɈȻȾɏɁ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ɀȰȺȸɀȰɈȻȾɏɁ ɀȰȺȸɀȰɈȻȾɏɁ ȻɏȰɁɁȻɁȰ ɅȰɁ͘ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ
ɀȰȺȸɀȰɈȻȾɏɁ ɅȰɈɆȰ ɅȰɁ͘ ɅȰɈɆɏɁ
ɀȰȺȸɀȰɈȻȾɏɁȾȰȻȵɌȰɆɀɃɇɀȵɁɏɁ
ȸɆȰȾȿȵȻɃ ɅȰɁ͘ȾɆȸɈȸɇ
ɀȰȺȸɀȰɈȻȾɏɁ- ɀȰȺȸɀȰɈȻȾɏɁ
ɀȰȺȸDȰɈȻȾɏɁ- ɇɈȰɈȻɇɈȻȾȸɇȾȰȻȰɁȰȿɃȳȻɇɈȻȾɏɁ-
ɀȰȺȸɀȰɈȻȾɏɁȾȰȻ ɇȰɀɃɇ ɅȰɁ͘ȰȻȳȰȻɃɉ
ɍɆȸɀȰɈɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾɏɁɀȰȺȸɀȰɈȻȾɏɁ
ɇɈȰɈȻɇɈȻȾȸɇ
ɇɈȰɈȻɇɈȻȾȸɇΘȰɇɌȰȿȻɇɈȻȾȸɇȵɅȻɇɈȸɀȸɇ ɅȵȻɆȰȻȰɇ ɅȰɁ͘ɅȵȻɆȰȻȰ
ɌɉɇȻȾȸɇ ȻɏȰɁɁȻɁȰ ɅȰɁ͘ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ
ɌɉɇȻȾȸɇ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ɌɉɇȻȾȸɇ ɌɉɇȻȾȸɇ ȸɆȰȾȿȵȻɃ ɅȰɁ͘ȾɆȸɈȸɇ
ɌɉɇȻȾȸɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ɌɉɇȻȾȸɇ ɅȰɈɆȰ ɅȰɁ͘ɅȰɈɆɏɁ
19398 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017

ɍȸɀȵȻȰɇ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ɍȸɀȵȻȰɇ ȸɆȰȾȿȵȻɃ ɅȰɁ͘ȾɆȸɈȸɇ
ɍȸɀȵȻȰɇ ɍȸɀȵȻȰɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ɍȸɀȵȻȰɇ ȻɏȰɁɁȻɁȰ ɅȰɁ͘ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ
ɍȸɀȵȻȰɇ ɅȰɈɆȰ ɅȰɁ͘ɅȰɈɆɏɁ
ɁȰɉɈȻȿȻȰȾɏɁ ɁȰɉɈȻȿȻȰȾɏɁɇɅɃɉȴɏɁ ɅȵȻɆȰȻȰɇ ɅȰɁ͘ɅȵȻɆȰȻȰ
ɇɅɃɉȴɏɁ ɁȰɉɈȻȿȻȰɇΘȵɅȻɍȵȻɆȸɀȰɈȻȾɏɁɉɅȸɆȵɇȻɏɁ ɍȻɃɇ ɅȰɁ͘ȰȻȳȰȻɃɉ
ɈɃɉɆȻɇɈȻȾɏɁ ɈɃɉɆȻɇɈȻȾɏɁɇɅɃɉȴɏɁ ɅȵȻɆȰȻȰɇ ɅȰɁ͘ɅȵȻɆȰȻȰ
ɇɅɃɉȴɏɁ ɃȻȾɃɁɃɀȻȾȸɇȾȰȻȴȻɃȻȾȸɇȸɇɈɃɉɆȻɇɀɃɉ ɍȻɃɇ ɅȰɁ͘ȰȻȳȰȻɃɉ
ȾɃȻɁɏɁȻȾȸɇȴȻɃȻȾȸɇȸɇȾȰȻɅɃȿȻɈȻȾȸɇȵɅȻɇɈȸɀȸɇ-
ȾɃɀɃɈȸɁȸ ȴȸɀɃȾɆȻɈȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ɅɃȿȻɈȻȾȸɇȵɅȻɇɈȸɀȸɇ
ɅɃȿȻɈȻȾȸɇȵɅȻɇɈȸɀȸɇ ɆȵȺɉɀɁɃ ɅȰɁ͘ȾɆȸɈȸɇ
ɅɃȿȻɈȻȾȸɇȵɅȻɇɈȸɀȸɇ ɅɃȿȻɈȻȾȸɇȵɅȻɇɈȸɀȸɇΘȴȸɀɃɇȻȰɇȴȻɃȻȾȸɇȸɇ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ɅɃȿȻɈȻȾȸɇȵɅȻɇɈȸɀȸɇΘȻɇɈɃɆȻȰɇ ȰȺȸɁȰ ɅȰɁɈȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ɅɃȿȻɈȻȾȸɇȵɅȻɇɈȸɀȸɇȾȰȻȴȻȵȺɁɏɁɇɍȵɇȵɏɁ ȾɃɆȻɁȺɃɇ ɅȰɁ͘ɅȵȿͬɁȸɇɃɉ
ɅɃȿȻɈȻȾɏɁȵɅȻɇɈȸɀɏɁ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ɃȻȾɃɁɃɀȻȾȸɇȵɅȻɇɈȸɀȸɇ ȰȺȸɁȰ ɃȻȾɃɁɃɀȻȾɃɅȰɁͬɀȻɃ
ȴȻȵȺɁɏɁȾȰȻȵɉɆɏɅȰȽȾɏɁɃȻȾɃɁɃɀȻȾɏɁɇɅɃɉȴɏɁ ȰȺȸɁȰ ɃȻȾɃɁɃɀȻȾɃɅȰɁͬɀȻɃ
ɃȻȾɃɁɃɀȻȾȸɇȵɅȻɇɈȸɀȸɇ ɅȵȻɆȰȻȰɇ ɅȰɁ͘ɅȵȻɆȰȻȰ
ɃȻȾɃɁɃɀȻȾɏɁȵɅȻɇɈȸɀɏɁ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ɃȻȾɃɁɃɀȻȾɏɁȵɅȻɇɈȸɀɏɁ ȲɃȿɃɇ ɅȰɁ͘ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ɃȻȾɃɁɃɀȻȾɏɁ ɃȻȾɃɁɃɀȻȾɏɁȵɅȻɇɈȸɀɏɁ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ȵɅȻɇɈȸɀɏɁ ɃȻȾɃɁɃɀȻȾɏɁȵɅȻɇɈȸɀɏɁ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɅȰɁ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ɃȻȾɃɁɃɀȻȾɏɁȵɅȻɇɈȸɀɏɁ ȻɏȰɁɁȻɁȰ ɅȰɁ͘ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ
ɃȻȾɃɁɃɀȻȾɏɁȵɅȻɇɈȸɀɏɁ ȾɃɀɃɈȸɁȸ ȴȸɀɃȾɆȻɈȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ɃȻȾɃɁɃɀȻȾɏɁȵɅȻɇɈȸɀɏɁ ɅȰɈɆȰ ɅȰɁ͘ɅȰɈɆɏɁ
ɃȻȾɃɁɃɀȻȾɏɁȵɅȻɇɈȸɀɏɁ ɆȵȺɉɀɁɃ ɅȰɁ͘ȾɆȸɈȸɇ
ɃȻȾɃɁɃɀȻȾɏɁȵɅȻɇɈȸɀɏɁ ɈɆȻɅɃȿȸ ɅȰɁ͘ɅȵȿͬɁȸɇɃɉ
ȿɃȳȻɇɈȻȾȸɇΘ ȿɃȳȻɇɈȻȾȸɇΘɍɆȸɀȰɈɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾȸɇ ȰȺȸɁȰ ɃȻȾɃɁɃɀȻȾɃɅȰɁͬɀȻɃ
ɍɆȸɀȰɈ/ȾɃɁɃɀȻȾȸɇ ȿɃȳȻɇɈȻȾȸɇΘɍɆȸɀȰɈɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾȸɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɅȰɁ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
Ʌȵ
ɍɆȸɀȰɈɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾȸɇΘɈɆȰɅȵȷȻȾȸɇȴȻɃȻȾȸɈȻȾȸɇ ɅȵȻɆȰȻȰɇ ɅȰɁ͘ɅȵȻɆȰȻȰ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ ɅȰɈɆȰ ɅȰɁ͘ɅȰɈɆɏɁ
ɃɆȳȰɁɏɇȸɇȾȰȻ ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ ɍȻɃɇ ɅȰɁ͘ȰȻȳȰȻɃɉ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇ ɃɆȳȰɁɏɇȸɇȾȰȻȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ ȰȺȸɁȰ ɃȻȾɃɁɃɀȻȾɃɅȰɁͬɀȻɃ
ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ ɃɆȳȰɁɏɇȸɇȾȰȻȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɅȰɁ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ɃɆȳȰɁɏɇȸɇȾȰȻȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ ɅȵȻɆȰȻȰɇ ɅȰɁ͘ɅȵȻɆȰȻȰ
ɁɃɀȻȾȸɇ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ɁɃɀȻȾȸɇ ɁɃɀȻȾȸɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ɁɃɀȻȾȸɇ ȾɃɀɃɈȸɁȸ ȴȸɀɃȾɆȻɈȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ȵȿȿȸɁȻȾȸɇɌȻȿɃȿɃȳȻȰɇ ȾɃɀɃɈȸɁȸ ȴȸɀɃȾɆȻɈȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ɌȻȿɃȿɃȳȻȰɇ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ɌȻȿɃȿɃȳȻȰɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ɌȻȿɃȿɃȳȻȰɇ ɌȻȿɃȿɃȳȻȰɇ ȻɏȰɁɁȻɁȰ ɅȰɁ͘ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ
ɌȻȿɃȿɃȳȻȰɇ ȾȰȿȰɀȰɈȰ ɅȰɁ͘ɅȵȿͬɁȸɇɃɉ
ɌȻȿɃȿɃȳȻȰɇ ɅȰɈɆȰ ɅȰɁ͘ɅȰɈɆɏɁ
ɌȻȿɃȿɃȳȻȰɇ ɆȵȺɉɀɁɃ ɅȰɁ͘ȾɆȸɈȸɇ
ɌȻȿɃɇɃɌȻȰɇ ɌȻȿɃɇɃɌȻȰɇ- ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾȸɇΘɎɉɍɃȿɃȳȻȰɇ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
;ɀʊʆʉɶɿɲʏɿʎ
ɌȻȿɃɇɃɌȻȰɇ ɅȰɈɆȰ ɅȰɁ͘ɅȰɈɆɏɁ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎ
ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎͿ ɌȻȿɃɇɃɌȻȰɇΘɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾȸɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19399

ɌȻȿɃɇɃɌȻȰɇ͕ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾȸɇΘɎɉɍɃȿɃȳȻȰɇ ȻɏȰɁɁȻɁȰ ɅȰɁ͘ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ
ɌȻȿɃɇɃɌȻȾɏɁΘȾɃȻɁɏɁȻȾɏɁɇɅɃɉȴɏɁ ɆȵȺɉɀɁɃ ɅȰɁ͘ȾɆȸɈȸɇ
ɎɉɍɃȿɃȳȻȰɇ ȰȺȸɁȰ ɅȰɁɈȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ɎɉɍɃȿɃȳȻȰɇ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ɎɉɍɃȿɃȳȻȰɇ
ɎɉɍɃȿɃȳȻȰɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ɎɉɍɃȿɃȳȻȰɇ ɆȵȺɉɀɁɃ ɅȰɁ͘ȾɆȸɈȸɇ

Ȳʚ- ȰɁɈȻɇɈɃȻɍȰɈɀȸɀȰɈȰɈȵȻ
ȲȻȲȿȻɃȺȸȾɃɁɃɀȻȰɇ ȲȻȲȿȻɃȺȸȾɃɁɃɀȻȰɇΘɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁɅȿȸɆɃɌɃɆȸɇȸɇ ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ΘɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȸɇȸɇ ȲȻȲȿȻɃȺȸȾɃɁɃɀȻȰɇΘɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁɅȿȸɆɃɌɃɆȸɇȸɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɈȵȻȺȵɇͬɁȻȾȸɇ
ɎȸɌȻȰȾɏɁɀȵɇɏɁΘ ɎȸɌȻȰȾɏɁɀȵɇɏɁΘȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰɇɈȵ ȰɆȳɃɇɈɃȿȻ ɈȵȻȻɃɁȻɏɁɁȸɇɏɁ
ȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰɇɈȵ ɎȸɌȻȰȾɏɁɀȵɇɏɁΘȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰɇɈȵ ȾȰɇɈɃɆȻȰ ɈȵȻȴɉɈ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ȵɇɏɈȵɆȻȾȸɇȰɆɍȻɈȵȾɈɃɁȻȾȸɇ͕ȴȻȰȾɃɇɀȸɇȸɇȾȰȻ
ȵɇɏɈȵɆȻȾȸɇ ɇȵɆɆȵɇ ɈȵȻȾȵɁɈɆ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ɇɍȵȴȻȰɇɀɃɉȰɁɈȻȾȵȻɀȵɁɏɁ
ȰɆɍȻɈȵȾɈɃɁȻȾȸɇȾȰȻ
ȴȻȰȾɃɇɀȸɇȸɇ ȵɇɏɈȵɆȻȾȸɇȰɆɍȻɈȵȾɈɃɁȻȾȸɇ͕ȴȻȰȾɃɇɀȸɇȸɇȾȰȻ
ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ɇɍȵȴȻȰɇɀɃɉȰɁɈȻȾȵȻɀȵɁɏɁ
ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɈȵȻȺȵɇͬɁȻȾȸɇ
ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɏɁ
ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ȿȰɀȻȰ ɈȵȻɇɈȵɆȵȰɇȵȿȿȰȴȰɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ
ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ɅȵȻɆȰȻȰɇ ɈȵȻɅȵȻɆȰȻȰ
ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ɍȰɁȻȰ ɈȵȻȾɆȸɈȸɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇɈȵ ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇɈȵ ȰɆɈȰ ɈȵȻȸɅȵȻɆɃɉ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇɈȵ ȸɆȰȾȿȵȻɃ ɈȵȻȾɆȸɈȸɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇɈȵ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɈȵȻȺȵɇͬɁȻȾȸɇ
ɈȵȻȰɁȰɈ͘ɀȰȾȵȴ͘
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇɈȵ ȾȰȲȰȿȰ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ȺɆȰȾȸɇ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇɈȵ ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇɈȵ ȾȰɇɈɃɆȻȰ ɈȵȻȴɉɈ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇɈȵ ȿȰɀȻȰ ɈȵȻɇɈȵɆȵȰɇȵȿȿȰȴȰɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇɈȵ ȿȰɆȻɇȰ ɈȵȻȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇɈȵ ɁȰɉɅȰȾɈɃɇ ɈȵȻȴɉɈȻȾȸɇȵȿȿȰȴȰɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇɈȵ ɇȵɆɆȵɇ ɈȵȻȾȵɁɈɆ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇɈȵ ɇɅȰɆɈȸ ɈȵȻɅȵȿͬɁȸɇɃɉ
ɅɃȿȻɈȻȾɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵȾȰȻɀȸɍȰɁȻȾɏɁ
ɈɃɅɃȳɆȰɌȻȰɇȾȰȻȳȵɏɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇɈȵ- ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈɃɅɃȳɆȰɌȻȰɇȾȰȻȳȵɏɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇɈȵ
ɈɃɅɃȳɆȰɌȻȰɇȾȰȻ
ȳȵɏɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇɈȵ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵȾȰȻɀȸɍȰɁȻȾɏɁ
ɈɃɅɃȳɆȰɌȻȰɇȾȰȻȳȵɏɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇɈȵ- ɇȵɆɆȵɇ ɈȵȻȾȵɁɈɆ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈɃɅɃȳɆȰɌȻȰɇȾȰȻȳȵɏɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇɈȵ
ɅɃȿȻɈȻȾɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɈȵȻȺȵɇͬɁȻȾȸɇ
ɅɃȿȻɈȻȾɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ɅȰɈɆȰ ɈȵȻȴɉɈȻȾȸɇȵȿȿȰȴȰɇ
ɅɃȿȻɈȻȾɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ɅȵȻɆȰȻȰɇ ɈȵȻɅȵȻɆȰȻȰ
ɅɃȿȻɈȻȾɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ȿȰɆȻɇȰ ɈȵȻȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ɈɆȻȾȰȿȰ ɈȵȻȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵȾȰȻɀȸɍȰɁȻȾɏɁ
ɈɃɅɃȳɆȰɌȻȰɇȾȰȻȳȵɏɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇɈȵ- ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ
ɅɃȿȻɈȻȾɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵȾȰȻɀȸɍȰɁȻȾɏɁ
ɈɃɅɃȳɆȰɌȻȰɇȾȰȻȳȵɏɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇɈȵ- ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ɇȵɆɆȵɇ ɈȵȻȾȵɁɈɆ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ
19400 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017

ɅɃȿȻɈȻȾɏɁȴɃɀȻȾɏɁȵɆȳɏɁ;ɀɸʏɲɴɲʏɿʃɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ȸɆȰȾȿȵȻɃ ɈȵȻȾɆȸɈȸɇ
ɹʘʎʏʉϮϬϭϴͿ
ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ȸɆȰȾȿȵȻɃ ɈȵȻȾɆȸɈȸɇ
ɈȵȻȰɁȰɈ͘ɀȰȾȵȴ͘
ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ȾȰȲȰȿȰ
ȺɆȰȾȸɇ
ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ȾɃȷȰɁȸ ɈȵȻȴɉɈ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɏɁ ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ȿȰɆȻɇȰ ɈȵȻȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ
ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ɅȰɈɆȰ ɈȵȻȴɉɈȻȾȸɇȵȿȿȰȴȰɇ
ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ɅȵȻɆȰȻȰɇ ɈȵȻɅȵȻɆȰȻȰ
ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ɍȰȿȾȻȴȰ ɈȵȻɇɈȵɆȵȰɇȵȿȿȰȴȰɇ
ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳȻȰɇ;ɀɸʏɲɴɲʏɿʃɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲɹʘʎʏʉϮϬϭϴͿ ȿȰɀȻȰ ɈȵȻɇɈȵɆȵȰɇȵȿȿȰȴȰɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇɅȵɈɆȵȿȰȻɃɉΘɌɉɇȻȾɃɉ
ȰȵɆȻɃɉ ɈȵȾȰȻɀȸɍȰɁɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ- ȾȰȲȰȿȰ ɈȵȻȰɁ͘ɀȰȾȵȴ͘ȺɆȰȾȸɇ
ɀȸɍȰɁɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ
ɀȸɍȰɁɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁȾȰȻȲȻɃɀȸɍȰɁȻȾɃɉ
ȾɃȷȰɁȸ ɈȵȻȴɉɈ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ɇɍȵȴȻȰɇɀɃɉɈȵ- ɀȸɍȰɁɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ
ɀȸɍȰɁɃȿɃȳɏɁ ɀȸɍȰɁɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ȸɆȰȾȿȵȻɃ ɈȵȻȾɆȸɈȸɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ɀȸɍȰɁɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ȿȰɆȻɇȰ ɈȵȻȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ɀȸɍȰɁɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ɅȰɈɆȰ ɈȵȻȴɉɈȻȾȸɇȵȿȿȰȴȰɇ
ɀȸɍȰɁɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ɅȵȻɆȰȻȰɇ ɈȵȻɅȵȻɆȰȻȰ
ɀȸɍȰɁɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ɇȵɆɆȵɇ ɈȵȻȾȵɁɈɆ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ɀȸɍȰɁɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ɍȰȿȾȻȴȰ ɈȵȻɇɈȵɆȵȰɇȵȿȿȰȴȰɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁȰɉɈɃɀȰɈȻɇɀɃɉɈȵ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɈȵȻȺȵɇͬɁȻȾȸɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁȰɉɈɃɀȰɈȻɇɀɃɉɈȵ ɅȵȻɆȰȻȰɇ ɈȵȻɅȵȻɆȰȻȰ
ȰɉɈɃɀȰɈȻɇɀɃɉɈȵ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁȰɉɈɃɀȰɈȻɇɀɃɉɈȵ ɍȰȿȾȻȴȰ ɈȵȻɇɈȵɆȵȰɇȵȿȿȰȴȰɇ
ɈȵȻȰɁȰɈ͘ɀȰȾȵȴ͘
ȴȰɇɃɅɃɁȻȰɇΘȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇɌɉɇȻȾɃɉɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇ ȴɆȰɀȰ
ȴȰɇɃɅɃɁȻȰɇΘ ȺɆȰȾȸɇ
ȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇɌɉɇȻȾɃɉ ȴȰɇɃɅɃɁȻȰɇΘȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇɌɉɇȻȾɃɉɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇ ȾȰɆɅȵɁȸɇȻ ɈȵȻɇɈȵɆȵȰɇȵȿȿȰȴȰɇ
ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇɈȵ ȴȰɇɃɅɃɁȻȰɇȾȰȻȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇɌɉɇȻȾɃɉ
ȾȰɆȴȻɈɇȰ ɈȵȻȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇȾȰȻɀȸɍȰɁȻȾɏɁ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ȰɁɈȻɆɆɉɅȰɁɇȸɇɈȵ- ɀȸɍȰɁȻȾɏɁȳȵɏɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇ ȾɃȷȰɁȸ ɈȵȻȴɉɈ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇɈȵ ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇɈȵ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɌɉɇȻȾɏɁɅɃɆɏɁΘɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇɈȵ ɍȰɁȻȰ ɈȵȻȾɆȸɈȸɇ
ɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇɈɆɃɌȻɀɏɁ ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇɈɆɃɌȻɀɏɁ ȰɆȳɃɇɈɃȿȻ ɈȵȻȻɃɁȻɏɁɁȸɇɏɁ
ɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇ
ɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇɈɆɃɌȻɀɏɁ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɈȵȻȺȵɇͬɁȻȾȸɇ
ɈɆɃɌȻɀɏɁ
ɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇɈɆɃɌȻɀɏɁ ȾȰȿȰɀȰɈȰ ɈȵȻɅȵȿͬɁȸɇɃɉ
ɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇɈɆɃɌȻɀɏɁ ȾȰɆȴȻɈɇȰ ɈȵȻȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ȴȻȰɈɆɃɌȸɇΘȴȻȰȻɈɃȿɃȳȻȰɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɈȵȻȺȵɇͬɁȻȾȸɇ
ȴȻȰɈɆɃɌȸɇΘ
ȴȻȰɈɆɃɌȸɇΘȴȻȰȻɈɃȿɃȳȻȰɇ ȾȰɆȴȻɈɇȰ ɈȵȻȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ȴȻȰȻɈɃȿɃȳȻȰɇ
ȴȻȰɈɆɃɌȸɇΘȴȻȰȻɈɃȿɃȳȻȰɇ ɇȸɈȵȻȰ ɈȵȻȾɆȸɈȸɇ
ɈȵɍɁɃȿɃȳɏɁȳȵɏɅɃɁɏɁ ȰɀȰȿȻȰȴȰ ɈȵȻȴɉɈȻȾȸɇȵȿȿȰȴȰɇ
ɈȵɍɁɃȿɃȳɏɁȳȵɏɅɃɁɏɁ ȰɆɈȰ ɈȵȻȸɅȵȻɆɃɉ
ɈȵɍɁɃȿɃȳɏɁȳȵɏɅɃɁɏɁ ȸɆȰȾȿȵȻɃ ɈȵȻȾɆȸɈȸɇ
ɈȵɍɁɃȿɃȳɏɁ
ɈȵɍɁɃȿɃȳɏɁȳȵɏɅɃɁɏɁ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɈȵȻȺȵɇͬɁȻȾȸɇ
ȳȵɏɅɃɁɏɁ
ɈȵɍɁɃȿɃȳɏɁȳȵɏɅɃɁɏɁ ȾȰȿȰɀȰɈȰ ɈȵȻɅȵȿͬɁȸɇɃɉ
ɈȵɍɁɃȿɃȳɏɁȳȵɏɅɃɁɏɁ ȿȰɆȻɇȰ ɈȵȻȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ɈȵɍɁɃȿɃȳɏɁȳȵɏɅɃɁɏɁ ɌȿɏɆȻɁȰ ɈȵȻȴɉɈ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇ ȴȻɃȻȾȸɇȸȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ ɅȰɈɆȰ ɈȵȻȴɉɈȻȾȸɇȵȿȿȰȴȰɇ
Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19401

ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ- ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ- ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ ȸȳɃɉɀȵɁȻɈɇȰ ɈȵȻȸɅȵȻɆɃɉ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ- ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɈȵȻȺȵɇͬɁȻȾȸɇ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ- ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ ȿȰɆȻɇȰ ɈȵȻȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ- ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ ȿȵɉȾȰȴȰ ɈȵȻȻɃɁȻɏɁɁȸɇɏɁ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ- ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ ɅȵȻɆȰȻȰɇ ɈȵȻɅȵȻɆȰȻȰ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ ȾȰȲȰȿȰ ɈȵȻȰɁ͘ɀȰȾȵȴ͘ȺɆȰȾȸɇ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ ɇȵɆɆȵɇ ɈȵȻȾȵɁɈɆ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ Ȱȳ. ɁȻȾɃȿȰɃɇ ɈȵȻȾɆȸɈȸɇ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ- ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ ȳɆȵȲȵɁȰ ɈȵȻȴɉɈ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ- ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ ȸɆȰȾȿȵȻɃ ɈȵȻȾɆȸɈȸɇ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ ȾɃȷȰɁȸ ɈȵȻȴɉɈ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ ɀȵɇɃȿɃȳȳȻ ɈȵȻȴɉɈȻȾȸɇȵȿȿȰȴȰɇ
ȴȻɃȻȾȸɇȸȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ;ɀɸʏɲɴɲʏɿʃɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲɹʘʎ
ɍȰȿȾȻȴȰ ɈȵȻɇɈȵɆȵȰɇȵȿȿȰȴȰɇ
ʏʉϮϬϭϴͿ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ- ȴȻɃȻȾȸɇȸɈɃɉɆȻɇɈȻȾɏɁ
ȸȳɃɉɀȵɁȻɈɇȰ ɈȵȻȸɅȵȻɆɃɉ
ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁȾȰȻȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁɌȻȿɃɂȵɁȻȰɇ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ- ȴȻɃȻȾȸɇȸɇɈɃɉɆȻɇɈȻȾɏɁ
ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁȾȰȻȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁɌȻȿɃɂȵɁȻȰɇ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ- ȴȻɃȻȾȸɇȸɇɈɃɉɆȻɇɈȻȾɏɁ
ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɈȵȻȺȵɇͬɁȻȾȸɇ
ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁȾȰȻȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁɌȻȿɃɂȵɁȻȰɇ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ- ȴȻɃȻȾȸɇȸɇɈɃɉɆȻɇɈȻȾɏɁ
ȿȰɆȻɇȰ ɈȵȻȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁȾȰȻȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁɌȻȿɃɂȵɁȻȰɇ
ɈɃɉɆȻɇɈȻȾɏɁ ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ- ȴȻɃȻȾȸɇȸɇɈɃɉɆȻɇɈȻȾɏɁ
ȿȵɉȾȰȴȰ ɈȵȻȻɃɁȻɏɁɁȸɇɏɁ
ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁȾȰȻȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁɌȻȿɃɂȵɁȻȰɇ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ- ȴȻɃȻȾȸɇȸɇɈɃɉɆȻɇɈȻȾɏɁ
ɅȵȻɆȰȻȰɇ ɈȵȻɅȵȻɆȰȻȰ
ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁȾȰȻȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁɌȻȿɃɂȵɁȻȰɇ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ - ȴȻɃȻȾȸɇȸɇɈɃɉɆȻɇɈȻȾɏɁ
ȳɆȵȲȵɁȰ ɈȵȻȴɉɈ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁȾȰȻȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁɌȻȿɃɂȵɁȻȰɇ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ- ȴȻɃȻȾȸɇȸɇɈɃɉɆȻɇɈȻȾɏɁ
ȸɆȰȾȿȵȻɃ ɈȵȻȾɆȸɈȸɇ
ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ& ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁɌȻȿɃɂȵɁȻȰɇ
ɈɃɉɆȻɇɈȻȾɏɁȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ ɅȰɈɆȰ ɈȵȻȴɉɈȻȾȸɇȵȿȿȰȴȰɇ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇ ȴȻɃȻȾȸɇȸɇɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁȵɌɃȴȻȰɇɀɃɉ ȺȸȲȰ ɈȵȻɇɈȵɆȵȰɇȵȿȿȰȴȰɇ
ɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ
ȵɌɃȴȻȰɇɀɃɉ ȴȻɃȻȾȸɇȸɇɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁȵɌɃȴȻȰɇɀɃɉ ȾȰɈȵɆȻɁȸ ɈȵȻȾȵɁɈɆ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇ ȴȻɃȻȾȸɇȸɇ͕ɃȻȾɃɁɃɀȻȰɇȾȰȻȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰɇ
ȰɀɌȻɇɇȰ ɈȵȻɇɈȵɆȵȰɇȵȿȿȰȴȰɇ
ɅɃȿȻɈȻɇɈȻȾɏɁȾȰȻ ɅɃȿȻɈȻɇɈȻȾɏɁȾȰȻɈɃɉɆȻɇɈȻȾɏɁɀɃɁȰȴɏɁ
ɈɃɉɆȻɇɈȻȾɏɁ ȴȻɃȻȾȸɇȸɇ͕ɃȻȾɃɁɃɀȻȰɇȾȰȻȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰɇ
ɀɃɁȰȴɏɁ ɅɉɆȳɃɇ ɈȵȻȴɉɈȻȾȸɇȵȿȿȰȴȰɇ
ɅɃȿȻɈȻɇɈȻȾɏɁȾȰȻɈɃɉɆȻɇɈȻȾɏɁɀɃɁȰȴɏɁ
ȾɃȻɁɏɁȻȾȸɇȵɆȳȰɇȻȰɇ ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ȾɃȻɁɏɁȻȾȸɇȵɆȳȰɇȻȰɇ ȾɃȻɁɏɁȻȾȸɇȵɆȳȰɇȻȰɇ ȸɆȰȾȿȵȻɃ ɈȵȻȾɆȸɈȸɇ
ȾɃȻɁɏɁȻȾȸɇȵɆȳȰɇȻȰɇ ɅȰɈɆȰ ɈȵȻȴɉɈȻȾȸɇȵȿȿȰȴȰɇ

ɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇȰȿȻȵȻȰɇ ɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇȰȿȻȵȻȰɇ- ɉȴȰɈɃȾȰȿȿȻȵɆȳȵȻɏɁ ɀɃɉȴȰɁȻȰ ɈȵȻȺȵɇͬɁȻȾȸɇ
- ɉȴȰɈɃȾȰȿȿȻȵɆȳȵȻɏɁ ;ɀɸʏɲɴɲʏɿʃɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲɹʘʎʏʉϮϬϭϴͿ
ɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇȰȿȻȵȻȰɇ- ɉȴȰɈɃȾȰȿȿȻȵɆȳȵȻɏɁ ɀȵɇɃȿɃȳȳȻ ɈȵȻȴɉɈȻȾȸɇȵȿȿȰȴȰɇ
ɇɉɁɈȸɆȸɇȸɇȰɆɍȰȻɃɈȸɈɏɁȾȰȻȵɆȳɏɁɈȵɍɁȸɇ ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ɇɉɁɈȸɆȸɇȸɇ
ȰɆɍȰȻɃɈȸɈɏɁ ɈȵɍɁɃȿɃȳɏɁɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇɈȵ- ɇɉɁɈȸɆȸɇȸɇ
ȷȰȾɉɁȺɃɇ ɈȵȻȻɃɁȻɏɁɁȸɇɏɁ
ɅɃȿȻɈȻɇɀȻȾȸɇȾȿȸɆɃɁɃɀȻȰɇɈȵ
ɃȻɁɃȿɃȳȻȰɇΘɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇɅɃɈɏɁ ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ɃȻɁɃȿɃȳȻȰɇΘ
ɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇɅɃɈɏɁ ɈȵȻȰɁȰɈ͘ɀȰȾȵȴ͘
ɃȻɁɃȿɃȳȻȰɇΘɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇɅɃɈɏɁ ȴɆȰɀȰ
ȺɆȰȾȸɇ
ɃɅɈȻȾȸɇȾȰȻ ɃɅɈȻȾȸɇȾȰȻɃɅɈɃɀȵɈɆȻȰɇ ȰȻȳȻɃ ɈȵȻȴɉɈȻȾȸɇȵȿȿȰȴȰɇ
ɃɅɈɃɀȵɈɆȻȰɇ ɃɅɈȻȾȸɇȾȰȻɃɅɈɃɀȵɈɆȻȰɇ ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ

10
19402 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017

ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ- ȴȻɃȻȾȸɇȸɇɀɃɁȰȴɏɁ
ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇɀɃɁȰȴɏɁ ɉȳȵȻȰɇȾȰȻɅɆɃɁɃȻȰɇ
ɉȳȵȻȰɇȾȰȻɅɆɃɁɃȻȰɇ ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁȾȰȻɃɆȳȰɁȻɇɀɏɁ-
ȾȰȿȰɀȰɈȰ ɈȵȻɅȵȿͬɁȸɇɃɉ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇɀɃɁȰȴɏɁɉȳȵȻȰɇȾȰȻɅɆɃɁɃȻȰɇ
ɁɃɇȸȿȵɉɈȻȾȸɇ ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ɁɃɇȸȿȵɉɈȻȾȸɇ ȴȻȴɉɀɃɈȵȻɍɃ ɈȵȻȰɁ͘ɀȰȾȵȴ͘ȺɆȰȾȸɇ
ɁɃɇȸȿȵɉɈȻȾȸɇ ȸɆȰȾȿȵȻɃ ɈȵȻȾɆȸɈȸɇ
ɁɃɇȸȿȵɉɈȻȾȸɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɈȵȻȺȵɇͬɁȻȾȸɇ
ɁɃɇȸȿȵɉɈȻȾȸɇɈȵ
ɁɃɇȸȿȵɉɈȻȾȸɇ ȻɏȰɁɁȻɁȰ ɈȵȻȸɅȵȻɆɃɉ
ɁɃɇȸȿȵɉɈȻȾȸɇ ȿȰɀȻȰ ɈȵȻɇɈȵɆȵȰɇȵȿȿȰȴȰɇ
ɁɃɇȸȿȵɉɈȻȾȸɇ ȿȰɆȻɇȰ ɈȵȻȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ɁɃɇȸȿȵɉɈȻȾȸɇ ɅȰɈɆȰ ɈȵȻȴɉɈȻȾȸɇȵȿȿȰȴȰɇ
ȻȰɈɆȻȾɏɁȵɆȳȰɇɈȸɆȻɏɁ ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ȻȰɈɆȻȾɏɁ
ȻȰɈɆȻȾɏɁȵɆȳȰɇɈȸɆȻɏɁ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɈȵȻȺȵɇͬɁȻȾȸɇ
ȵɆȳȰɇɈȸɆȻɏɁ
ȻȰɈɆȻȾɏɁȵɆȳȰɇɈȸɆȻɏɁ ȿȰɆȻɇȰ ɈȵȻȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ȰȻɇȺȸɈȻȾȸɇΘ ȰȻɇȺȸɈȻȾȸɇΘȾɃɇɀȸɈɃȿɃȳȻȰɇ ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ȾɃɇɀȸɈɃȿɃȳȻȰɇ ȰȻɇȺȸɈȻȾȸɇΘȾɃɇɀȸɈɃȿɃȳȻȰɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɈȵȻȺȵɇͬɁȻȾȸɇ
ɀȰȻȵɉɈȻȾȸɇ ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ɀȰȻȵɉɈȻȾȸɇ ɀȰȻȵɉɈȻȾȸɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɈȵȻȺȵɇͬɁȻȾȸɇ
ɀȰȻȵɉɈȻȾȸɇ ɅɈɃȿȵɀȰȻȴȰ ɈȵȻȴɉɈ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ɌɉɇȻȾɃȺȵɆȰɅȵȻȰɇ ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ɌɉɇȻȾɃȺȵɆȰɅȵȻȰɇ ȰȻȳȻɃ ɈȵȻȴɉɈȻȾȸɇȵȿȿȰȴȰɇ
ɌɉɇȻȾɃȺȵɆȰɅȵȻȰɇ
ɌɉɇȻȾɃȺȵɆȰɅȵȻȰɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɈȵȻȺȵɇͬɁȻȾȸɇ
ɌɉɇȻȾɃȺȵɆȰɅȵȻȰɇ ȿȰɀȻȰ ɈȵȻɇɈȵɆȵȰɇȵȿȿȰȴȰɇ
ȿɃȳɃȺȵɆȰɅȵȻȰɇ ȻɏȰɁɁȻɁȰ ɈȵȻȸɅȵȻɆɃɉ
ȿɃȳɃȺȵɆȰɅȵȻȰɇ ȿɃȳɃȺȵɆȰɅȵȻȰɇ ɅȰɈɆȰ ɈȵȻȴɉɈȻȾȸɇȵȿȿȰȴȰɇ
ȿɃȳɃȺȵɆȰɅȵȻȰɇ ȾȰȿȰɀȰɈȰ ɈȵȻɅȵȿͬɁȸɇɃɉ
ȿɃȳȻɇɈȻȾȸɇȾȰȻɍɆȸɀȰɈɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾȸɇ ȾȰȿȰɀȰɈȰ ɈȵȻɅȵȿͬɁȸɇɃɉ
ȿɃȳȻɇɈȻȾȸɇȾȰȻɍɆȸɀȰɈɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾȸɇ ȸɆȰȾȿȵȻɃ ɈȵȻȾɆȸɈȸɇ
ȿɃȳȻɇɈȻȾȸɇȾȰȻɍɆȸɀȰɈɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾȸɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɈȵȻȺȵɇͬɁȻȾȸɇ
ȿɃȳȻɇɈȻȾȸɇȾȰȻɍɆȸɀȰɈɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾȸɇ ȾȰȲȰȿȰ ɈȵȻȰɁ͘ɀȰȾȵȴ͘ȺɆȰȾȸɇ
ȿɃȳȻɇɈȻȾȸɇȾȰȻɍɆȸɀȰɈɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾȸɇ ȾɃȷȰɁȸ ɈȵȻȴɉɈ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ

ȿɃȳȻɇɈȻȾȸɇȾȰȻ
ȿɃȳȻɇɈȻȾȸɇȾȰȻɍɆȸɀȰɈɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾȸɇ ȿȰɆȻɇȰ ɈȵȻȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ɍɆȸɀȰɈ/ɁɃɀȻȾȸɇɈȵ ȿɃȳȻɇɈȻȾȸɇȾȰȻɍɆȸɀȰɈɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾȸɇ ɀȵɇɃȿɃȳȳȻ ɈȵȻȴɉɈȻȾȸɇȵȿȿȰȴȰɇ
ȿɃȳȻɇɈȻȾȸɇȾȰȻɍɆȸɀȰɈɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾȸɇ ɅȵȻɆȰȻȰɇ ɈȵȻɅȵȻɆȰȻȰ
ȿɃȳȻɇɈȻȾȸɇȾȰȻɍɆȸɀȰɈɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾȸɇ ɅɆȵȲȵȷȰ ɈȵȻȸɅȵȻɆɃɉ
ȿɃȳȻɇɈȻȾȸɇȾȰȻɍɆȸɀȰɈɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾȸɇ ɇȵɆɆȵɇ ɈȵȻȾȵɁɈɆ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ȿɃȳȻɇɈȻȾȸɇȾȰȻɍɆȸɀȰɈɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾȸɇ ɍȰȿȾȻȴȰ ɈȵȻɇɈȵɆȵȰɇȵȿȿȰȴȰɇ
ȿɃȳȻɇɈȻȾȸɇ;ɀɸʏɲɴɲʏɿʃɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲɹʘʎʏʉϮϬϭϴͿ ɅȰɈɆȰ ɈȵȻȴɉɈȻȾȸɇȵȿȿȰȴȰɇ
ɅɆɃɇɍɃȿȻȾȸɇȰȳɏȳȸɇ ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ɅɆɃɇɍɃȿȻȾȸɇȰȳɏȳȸɇ ɅɆɃɇɍɃȿȻȾȸɇȰȳɏȳȸɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɈȵȻȺȵɇͬɁȻȾȸɇ
ɅɆɃɇɍɃȿȻȾȸɇȰȳɏȳȸɇ ȻɏȰɁɁȻɁȰ ɈȵȻȸɅȵȻɆɃɉ
Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19403

ȳʚ- ȰɁɈȻɇɈɃȻɍȰɈɀȸɀȰɈȰȰɁɏɈȰɈɏɁȵȾȾȿȸɇȻȰɇɈȻȾɏɁȰȾȰȴȸɀȻɏɁ
ɅɆɃȳɆȰɀɀȰȻȵɆȰɈȻȾɏɁɇɅɃɉȴɏɁ ȰȺȸɁȰ ȰȵȰȰȺȸɁɏɁ
ɅɆɃȳɆȰɀɀȰȻȵɆȰɈȻȾɏɁɇɅɃɉȴɏɁ ȸɆȰȾȿȵȻɃ ȰȵȰȾɆȸɈȸɇ
ȻȵɆȰɈȻȾɏɁɇɅɃɉȴɏɁ
ɅɆɃȳɆȰɀɀȰȻȵɆȰɈȻȾɏɁɇɅɃɉȴɏɁ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰȵȰȺȵɇͬɁȻȾȸɇ
ɅɆɃȳɆȰɀɀȰȻȵɆȰɈȻȾɏɁɇɅɃɉȴɏɁ ȻɏȰɁɁȻɁȰ ȰȵȰȲȵȿȿȰɇȻɏȰɁͬɁɏɁ
ɅɆɃȳɆȰɀɀȰȵȾȾȿȸɇȻȰɇɈȻȾȸɇɀɃɉɇȻȾȸɇȾȰȻ
ȵȾȾȿȸɇȻȰɇɈȻȾȸɇ ȸɆȰȾȿȵȻɃ ȰȵȰȾɆȸɈȸɇ
ɎȰȿɈȻȾȸɇ
ɀɃɉɇȻȾȸɇȾȰȻ
ɎȰȿɈȻȾȸɇ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰȵȾȾȿȸɇȻȰɇɈȻȾȸɇɀɃɉɇȻȾȸɇȾȰȻ
ȻɏȰɁɁȻɁȰ ȰȵȰȲȵȿȿȰɇȻɏȰɁͬɁɏɁ
ɎȰȿɈȻȾȸɇ
ɅɆɃȳɆȰɀɀȰȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇȵȾȾȿȸɇȻȰɇɈȻȾɏɁ
ȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇ ȰȺȸɁȰ ȰȵȰȰȺȸɁɏɁ
ȾȵȻɀȸȿȻɏɁ
ȵȾȾȿȸɇȻȰɇɈȻȾɏɁ
ȾȵȻɀȸȿȻɏɁ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇȵȾȾȿȸɇȻȰɇɈȻȾɏɁ
ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰȵȰȺȵɇͬɁȻȾȸɇ
ȾȵȻɀȸȿȻɏɁ

ȴʚ- ɈɀȸɀȰɈȰ ɍɏɆȻɇȾȰɀȻȰȰɁɈȻɇɈɃȻɍȻȰ
ȰȾɈȻɁɃȿɃȳȻȰɇȾȰȻȰȾɈȻɁɃȺȵɆȰɅȵȻȰɇ ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ

ȰɆɍȵȻɃɁɃɀȻȰɇ͕ȲȻȲȿȻɃȺȸȾɃɁɃɀȻȰɇΘɀɃɉɇȵȻɃȿɃȳȻȰɇ ȾȵɆȾɉɆȰ ȻɃɁȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ɈȵȻȰɁȰɈ͘ɀȰȾȵȴ͘
ȰɆɍȻɈȵȾɈɃɁȻȾȸɇɈɃɅȻɃɉ ȴɆȰɀȰ
ȺɆȰȾȸɇ
ȲȰȿȾȰɁȻȾɏɁ͕ɇȿȰȲȻȾɏɁȾȰȻȰɁȰɈɃȿȻȾɏɁɇɅɃɉȴɏɁ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɅȰɁ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ

ȲȻɃȿɃȳȻȾɏɁȵɌȰɆɀɃȳɏɁΘɈȵɍɁɃȿɃȳȻɏɁ ȻɏȰɁɁȻɁȰ ɅȰɁ͘ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ

ȲȻɃɀȸɍȰɁȻȾȸɇȴȻɃȻȾȸɇȸɇΘɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇ ɅȵȻɆȰȻȰɇ ɅȰɁ͘ɅȵȻɆȰȻȰ
ȳȵɏɅɃɁȻȾɃ
ȲȻɃɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇ ȰȺȸɁȰ
ɅȰɁͬɀȻɃ
ȲȻɃɍȸɀȵȻȰɇΘȲȻɃɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇ ȿȰɆȻɇȰ ɅȰɁ͘ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ȳȿɏɇɇȰɇ͕ɌȻȿɃȿɃȳȻȰɇȾȰȻɅɃȿȻɈȻɇɀɃɉɅȰɆȵɉɂȵȻɁȻɏɁ ȴȸɀɃȾɆȻɈȵȻɃ
ȾɃɀɃɈȸɁȸ
ɍɏɆɏɁ ɅȰɁͬɀȻɃ
ȳɆȰɌȻɇɈȻȾȸɇ- ȳɆȰɌȻɇɈȻȾȸɇ ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ɈɀȸɀȰɈȰɍɏɆȻɇ ȳɆȰɌȻɇɈȻȾȸɇ- ɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇȳɆȰɌȻȾɏɁɈȵɍɁɏɁ ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ȰɁɈȻɇɈɃȻɍȻȰ
ȴȸɀɃɇȻȰɇȴȻɃȻȾȸɇȸɇ ȰȺȸɁȰ ɅȰɁɈȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ȴȸɀɃɇȻȰɇɉȳȵȻȰɇȾȰȻȾɃȻɁɃɈȻȾȸɇɉȳȵȻȰɇ- ȴȸɀɃɇȻȰɇ
ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ɉȳȵȻȰɇ
ȴȸɀɃɇȻȰɇɉȳȵȻȰɇȾȰȻȾɃȻɁɃɈȻȾȸɇɉȳȵȻȰɇ- ȾɃȻɁɃɈȻȾȸɇ
ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ɉȳȵȻȰɇ
ȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇɅɃȿȻɈȻɇɀȻȾɃɉɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇΘɁȵɏɁ
ȰȳɆȻɁȻɃ ɅȰɁ͘ɅȰɈɆɏɁ
ɈȵɍɁɃȿɃȳȻɏɁ
ȴȻȵȺɁɃɉɇȵɀɅɃɆȻɃɉ ȾȰɇɈɃɆȻȰ ɈȵȻȴɉɈ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁȰȳɆɃɈȻȾɏɁɅɆɃȽɃɁɈɏɁȾȰȻ
ȰȳɆȻɁȻɃ ɅȰɁ͘ɅȰɈɆɏɁ
ɈɆɃɌȻɀɏɁ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁȾȰȻɃɆȳȰɁȻɇɀɏɁ- ɈɃɅȻȾȸɇ
ȾȰȿȰɀȰɈȰ ɈȵȻɅȵȿͬɁȸɇɃɉ
ȰɉɈɃȴȻɃȻȾȸɇȸɇ
ɃȻȾɃɁɃɀȻȾɃ
ȴȻɃȻȾȸɈȻȾȸɇȵɅȻɇɈȸɀȸɇΘɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇ ȰȺȸɁȰ
ɅȰɁͬɀȻɃ
ȵȻȾȰɇɈȻȾɏɁɈȵɍɁɏɁΘȵɅȻɇɈȸɀɏɁɈȸɇɈȵɍɁȸɇ ȻɏȰɁɁȻɁȰ ɅȰɁ͘ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾɏɁȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁΘ
ȰȺȸɁȰ ȰɇɅȰȻɈȵ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾɏɁȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ-
19404 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017

ȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾɏɁȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾɏɁȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁΘ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾɏɁȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ- ȰȺȸɁȰ ȰɇɅȰȻɈȵ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾɏɁȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾɏɁɀȸɍȰɁɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ȰȺȸɁȰ ȰɇɅȰȻɈȵ

ȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾɏɁɅɃȿȻɈȻȾɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ȰȺȸɁȰ ȰɇɅȰȻɈȵ

ȵɀɅɃɆȻȰɇȾȰȻȴȻȰɌȸɀȻɇȸɇ ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ȵɀɅɃɆȻȰɇȾȰȻȴȻȰɌȸɀȻɇȸɇ;ɀɸʏɲɴɲʏɿʃɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲɹʘʎ
ȰɀɌȻɇɇȰ ɈȵȻɇɈȵɆȵȰɇȵȿȿȰȴȰɇ
ʏʉϮϬϭϴͿ
ȵɀɅɃɆȻȰɇȾȰȻȴȻȰɌȸɀȻɇȸɇ;ɀɸʏɲɴɲʏɿʃɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲɹʘʎ
ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɈȵȻȺȵɇͬɁȻȾȸɇ
ʏʉϮϬϭϴͿ
ȵɀɅɃɆȻȰɇȾȰȻȴȻȰɌȸɀȻɇȸɇ;ɀɸʏɲɴɲʏɿʃɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲɹʘʎ
ȻȵɆȰɅȵɈɆȰ ɈȵȻȾɆȸɈȸɇ
ʏʉϮϬϭϴͿ
ɍȰɆɃȾɃɅȵȻɃ
ȵɅȻɇɈȸɀȸɇȴȻȰȻɈɃȿɃȳȻȰɇȾȰȻȴȻȰɈɆɃɌȸɇ ȰȺȸɁȰ
ɅȰɁͬɀȻɃ
ȵɅȻɇɈȸɀȸɇɈɆɃɌȻɀɏɁΘȴȻȰɈɆɃɌȸɇ ȿȸɀɁɃɇ ɅȰɁ͘ȰȻȳȰȻɃɉ
ȳȵɏɅɃɁȻȾɃ
ȵɅȻɇɈȸɀȸɇɈɆɃɌȻɀɏɁΘȴȻȰɈɆɃɌȸɇɈɃɉȰɁȺɆɏɅɃɉ ȰȺȸɁȰ
ɅȰɁͬɀȻɃ
ȵɅȻɇɈȸɀɏɁɈȸɇȺȰȿȰɇɇȰɇ ɀɉɈȻȿȸɁȸ ɅȰɁ͘ȰȻȳȰȻɃɉ

ȵɆȳɃȺȵɆȰɅȵȻȰɇ ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ȵɌȰɆɀɃɇɀȵɁɏɁɀȰȺȸɀȰɈȻȾɏɁΘɌɉɇȻȾɏɁ
ȰȺȸɁȰ ȵɀɅ
ȵɅȻɇɈȸɀɏɁ
ȺȵȰɈɆɃɉ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ȺȵɏɆȻȰɇȾȰȻȻɇɈɃɆȻȰɇɈȸɇɈȵɍɁȸɇ ȰȺȸɁȰ ȰɇȾɈ

ȻɇɅȰɁȻȾȸɇȳȿɏɇɇȰɇȾȰȻɌȻȿɃȿɃȳȻȰɇ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ

ȻɇɈɃɆȻȰɇȾȰȻɌȻȿɃɇɃɌȻȰɇɈȸɇȵɅȻɇɈȸɀȸɇ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ

ȾȻɁȸɀȰɈɃȳɆȰɌɃɉ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ

ȾȿɏɇɈɃɋɌȰɁɈɃɉɆȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ɅȵȻɆȰȻȰɇ ɈȵȻɅȵȻɆȰȻȰ

ȿȰȽȾȸɇȾȰȻɅȰɆȰȴɃɇȻȰȾȸɇɀɃɉɇȻȾȸɇ ȰɆɈȰ ɈȵȻȸɅȵȻɆɃɉ
ɀȰȺȸɀȰɈȻȾɏɁȾȰȻȵɌȰɆɀɃɇɀȵɁɏɁɀȰȺȸɀȰɈȻȾɏɁ-
ȸɆȰȾȿȵȻɃ ɅȰɁ͘ȾɆȸɈȸɇ
ȵɌȰɆɀɃɇɀȵɁɏɁɀȰȺȸɀȰɈȻȾɏɁ
ɃȻȾɃɁɃɀȻȾɃ
ɀȰɆȾȵɈȻɁȳȾȾȰȻȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰɇ ȰȺȸɁȰ
ɅȰɁͬɀȻɃ
ɀȵɇɃȳȵȻȰȾɏɁɇɅɃɉȴɏɁ ɆɃȴɃɇ ɅȰɁ͘ȰȻȳȰȻɃɉ
ɀȸɍȰɁȻȾȸɇȲȻɃɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ;ɀɸʏɲɴɲʏɿʃɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲɹʘʎ
ȿȰɆȻɇȰ ɈȵȻȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ʏʉϮϬϭϴͿ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁȲȻɃȽȰɈɆȻȾȸɇɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇɈȵ ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁȵɁȵɆȳȵȻȰȾȸɇɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇɈȵ ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ

ɀȸɍȰɁȻȾɏɁȵɅȻɇɈȸɀȸɇɉȿȻȾɏɁ ȻɏȰɁɁȻɁȰ ɅȰɁ͘ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɏɁɉɅɃȿɃȳȻɇɈȻȾɏɁ
ɅȵȻɆȰȻȰɇ ɈȵȻɅȵȻɆȰȻȰ
ɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁɈȵ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɀȵɈȰȿȿȵȻɏɁɀȵɈȰȿȿɃɉɆȳɏɁ ȰȺȸɁȰ ȵɀɅ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɀɃɉɇȻȾȸɇɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇȾȰȻȰȾɃɉɇɈȻȾȸɇɈȵ ɆȵȺɉɀɁɃ ɈȵȻȾɆȸɈȸɇ

ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɃȻȾɃɁɃɀȻȰɇȾȰȻȴȻɃȻȾȸɇȸɇ ɍȻɃɇ ɅȰɁ͘ȰȻȳȰȻɃɉ
Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19405

ɅɃȿɉɈȵɍɁȵȻɃ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɃɆɉȾɈɏɁɅɃɆɏɁ ɍȰɁȻȰ
ȾɆȸɈȸɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇȾȰȻɀȸɍȰɁȻȾɏɁ
ȾɃȷȰɁȸ ɈȵȻȴɉɈ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ȰɁɈȻɆɆɉɅȰɁɇȸɇɈȵ- ɀȸɍȰɁȻȾɏɁȰɁɈȻɆɆɉɅȰɁɇȸɇɈȵ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɇɍȵȴȻȰɇȸɇɅɆɃȽɃɁɈɏɁȾȰȻɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ ɇɉɆɃɇ ɅȰɁ͘ȰȻȳȰȻɃɉ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇȰȵɆɃɇȾȰɌɏɁɈȵ ɍȰȿȾȻȴȰ ɈȵȻɇɈȵɆȵȰɇȵȿȿȰȴȰɇ
ɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇɅȵɈɆȵȿȰȻɃɉΘɌɉɇȻȾɃɉȰȵɆȻɃɉ
ɈȵȻȰɁȰɈ͘ɀȰȾȵȴ͘
ɈȵȾȰȻɀȸɍȰɁɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ- ɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ȾȰȲȰȿȰ
ȺɆȰȾȸɇ
ɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇɅȵɈɆȵȿȰȻɃɉΘɌɉɇȻȾɃɉȰȵɆȻɃɉɈȵ
ɀȸɍȰɁɃȿɃȳȻȰɇȾȰȻɉȴȰɈȻɁɏɁɅɃɆɏɁ;ɀɸʏɲɴɲʏɿʃɼ
ɀȵɇɃȿɃȳȳȻ ɈȵȻȴɉɈȻȾȸɇȵȿȿȰȴȰɇ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲɹʘʎʏʉ2018)
ɀȸɍȰɁɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁȾȰȻȲȻɃɀȸɍȰɁȻȾɃɉ
ȾɃȷȰɁȸ ɈȵȻȴɉɈ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ɇɍȵȴȻȰɇɀɃɉɈȵ- ȲȻɃɀȸɍȰɁȻȾɃɉɇɍȵȴȻȰɇɀɃɉɈȵ
ɀȸɍȰɁɃȿɃȳɏɁɃɍȸɀȰɈɏɁɈȵ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɈȵȻȺȵɇͬɁȻȾȸɇ
ȴȸɀɃȾɆȻɈȵȻɃ
ɀɃɆȻȰȾȸɇȲȻɃȿɃȳȻȰɇΘȳȵɁȵɈȻȾȸɇ ȰȿȵɂȰɁȴɆɃɉɅɃȿȸ
ɅȰɁͬɀȻɃ
ɀɃɉɇȻȾȸɇȵɅȻɇɈȸɀȸɇȾȰȻɈȵɍɁȸɇ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ɅȰɁ͘ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ɀɃɉɇȻȾɏɁɇɅɃɉȴɏɁ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ɀɃɉɇȻȾɏɁɇɅɃɉȴɏɁ ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ȰɅȺ
ɀɃɉɇȻȾɏɁɇɅɃɉȴɏɁ ȾȵɆȾɉɆȰ ȻɃɁȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ɁȰɉɅȸȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁɈȵ ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ɁȰɉɅȸȳɏɁɀȸɍȰɁɃȿɃȳɏɁɀȸɍȰɁȻȾɏɁ ȰȺȸɁȰ ȵɀɅ
ɂȵɁɏɁȳȿɏɇɇɏɁɀȵɈȰɌɆȰɇȸɇȾȰȻȴȻȵɆɀȸɁȵȻȰɇ ȾȵɆȾɉɆȰ ȻɃɁȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ɃȴɃɁɈȻȾȸɇɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇ ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ɍȰɆɃȾɃɅȵȻɃ
ɃȻȾȻȰȾȸɇɃȻȾɃɁɃɀȻȰɇΘɃȻȾɃȿɃȳȻȰɇ ȰȺȸɁȰ
ɅȰɁͬɀȻɃ
ɃȻȾɃɁɃɀȻȾȸɇΘɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸɇȰɁȰɅɈɉɂȸɇ ȰȺȸɁȰ ɅȰɁɈȵȻɃɅȰɁͬɀȻɃ

ɃɆȳȰɁɏɇȸɇΘȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇȰȺȿȸɈȻɇɀɃɉ ɇɅȰɆɈȸ ɅȰɁ͘ɅȵȿͬɁȸɇɃɉ
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃȵȻȴȻȾȸɇȰȳɏȳȸɇ ȲɃȿɃɇ ɅȰɁ͘ȺȵɇɇȰȿȻȰɇ
ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇ ɀɉɈȻȿȸɁȸ ɅȰɁ͘ȰȻȳȰȻɃɉ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇΘɀɀȵ;ɀɸʏɲɴɲʏɿʃɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲɹʘʎʏʉ
ɅɉɆȳɃɇ ɈȵȻȴɉɈȻȾȸɇȵȿȿȰȴȰɇ
2018)
ɅɃȿȻɈȻɇɀȻȾȸɇɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇ ΘȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰɇ ɀɉɈȻȿȸɁȸ ɅȰɁ͘ȰȻȳȰȻɃɉ
ɆɏɇȻȾȸɇȳȿɏɇɇȰɇȾȰȻɌȻȿɃȿɃȳȻȰɇΘɇȿȰȲȻȾɏɁɇɅɃɉȴɏɁ-
ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ɆɏɇȻȾȸɇȳȿɏɇɇȰɇȾȰȻɌȻȿɃȿɃȳȻȰɇ
ɆɏɇȻȾȸɇȳȿɏɇɇȰɇȾȰȻɌȻȿɃȿɃȳȻȰɇΘɇȿȰȲȻȾɏɁɇɅɃɉȴɏɁ
ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ʹ ɇȿȰȲȻȾɏɁɇɅɃɉȴɏɁ
ɃȻȾɃɁɃɀȻȾɃ
ɇɈȰɈȻɇɈȻȾȸɇ ȰȺȸɁȰ
ɅȰɁͬɀȻɃ
ɈȵȻȾȵɁɈɆ͘
ɇɍȵȴȻȰɇɀɃɉΘɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇȵɁȴɉɇȸɇ ȾȻȿȾȻɇ
ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ
ɇɍȵȴȻȰɇɀɃɉΘɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇɂɉȿɃɉȾȰȻȵɅȻɅȿɃɉɈȵ ȾȰɆȴȻɈɇȰ ɈȵȻȺȵɇɇȰȿȻȰɇ

ɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇȸɍɃɉΘɀɃɉɇȻȾɏɁɃɆȳȰɁɏɁ ȿȸɂɃɉɆȻ ɈȵȻȻɃɁȻɏɁɁȸɇɏɁ
ɈȵɍɁɃȿɃȳɏɁɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇɈȵ- ɈȵɍɁɃȿɃȳȻɏɁ
ȷȰȾɉɁȺɃɇ ɈȵȻȻɃɁȻɏɁɁȸɇɏɁ
ɌɉɇȻȾɃɉɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇɈȵ
ɈȵɍɁɏɁȸɍɃɉΘȵȻȾɃɁȰɇ ȾȵɆȾɉɆȰ ȻɃɁȻɃɅȰɁͬɀȻɃ
ɈɃɉɆȾȻȾɏɁȾȰȻɇɉȳɍɆɃɁɏɁȰɇȻȰɈȻȾɏɁɇɅɃɉȴɏɁ ȰȺȸɁȰ ȵȾɅȰ
ɌɏɈɃȳɆȰɌȻȰɇΘɃɅɈȻȾɃȰȾɃɉɇɈȻȾɏɁ ȰȺȸɁȰ ɈȵȻȰȺȸɁȰɇ
ɎȸɌȻȰȾɏɁɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ ɅȵȻɆȰȻȰɇ ɅȰɁ͘ɅȵȻɆȰȻȰ

14
19406 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 26 Μαΐου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
19408 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-
δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-
τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστοσελίδα: www.et.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) webmaster.et@et.gr
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02019150106170016*