You are on page 1of 16

E

19393

   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1 Ιουνίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1915

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 89006/Ζ1

Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύν- σεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 13 του άρθρου 21 του ν. 4332/ 2015 (Α΄ 76- Διορθ. σφαλμ. Α΄ 88), ως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαί- δευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατά- ξεις» (Φ.Ε.Κ. 159 Α΄) και του άρθρου 77 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄83). β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). γ) Των π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) και 125/2016 (Α΄210).

2. Το με αρ. πρωτ. 77661/Ζ1/11-05-2017 έγγραφο του

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης

της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με τις αντιστοιχίες των Τμη- μάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

3. Τη γνώμη της ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης

και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκ- παίδευση (Α.ΔΙ.Π,), που ελήφθη στην υπ' αριθμ. 51η/ 24-05-2017 συνεδρίασή της και διαβιβάστηκε στο

ΥΠ.Π.Ε.Θ., με το υπ' αριθμ. 3397 ΕΞ/25-05-2017 έγγραφο της Προέδρου της Αρχής.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-

καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι- σμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγω- γικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, ως ακολούθως:

19394

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017

-

     

 

     

 

     

 

 

 

   

Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

19395

 

 

 

 

-

 

   

   

   

   

   

 

 

   

19396

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017

     

 

 

     

 

 

/

 

 

 

 

 

   

/

   

Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

19397

-

 

     

 

/

 

   

/

 

 

-

-

- -

 

19398

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017

 

 

-

 

/

 

 

 

-

Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

19399

 

 

 

-

 

 

   

 

     

 

-

     

-

 

- -

19400

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017

 

   

 

   

 

- -

 

     

 

-

 

 

     

 

Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

19401

-

-

-

-

-

-

.

-

-

   

 

- - - - - - - - &

     

   

 

- -

-

 

     

-

 

19402

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017

 

- -

 

 

 

 

 

 

/

 

 

Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

19403

-

 

 

   

       
     

 

   

 

-

 
 

   

   

 

-

-

 

-

-

   

   

-

   

-

19404

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017

   

-

 

 

   

   

   

   

-

   

   

   

Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

19405

   

-

-

 

2018)

-

   

   

   

2018)

-

   

   

-

19406

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 26 Μαΐου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

19408

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017 Την ευθύνη για την εκτύπωση,

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ- λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ