You are on page 1of 2

PRCTIQUES INFORMTICA COMER I MRQUETING/ ADMINISTRACI I CURS 2009-2010

FINANCES PRCTICA 6/1


CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

Patologia Objectius Ciruga amb lser


Protocolgica sense ingrs
tenci de pacients de patologia anorectal amb
la majoria dels casos de patologia anorectal Atractament mdic innovador. El lser, facilita al cirurgi la possibilitat dextirpar els
(hemorroides, fissures anal, abscessos, fstules anals, Tractament quirrgic amb lser de CO2 que extirpa el teixits lesionats (hemorroides) amb gran precisi i amb
Acriptitis, plips anoractals, etc.), son secundaris al altres teixit patolgic delicadament capa a capa, amb un impuls mnima agressi, sent quasi inexistents les molsties al
trastorns que es produeixen a lintest gros constituint en de longitud de raig lser curta, redueix al mnim el dany, postoperatori, perqu el lser no produeixi inflamaci en
90% de pacients amb aq1uesta patologia, essent pel que no cal la seva hospitalitzaci. la zona operada per tan no hi ha dolor, implicant un
necessari lestudi i tractament adequat, regulant el Assistncia mdic i quirrgic efica al pacient amb alt temps de recuperaci molt curt, podent reintegrar-se a la
desequilibri fisiolgic (rgim alimentari, restrenyiment, nivell de qualitat i comoditat, amb resultats molt seva vida normal a les 24 hores de la seva intervenci. El
canvis en lhbit intestinal), que es produeix amb el satisfactoris. propsit de la Cirurgia amb Lser sense Ingrs es el de
temps. El tractament mdic daquestes malalties a la seva Major confort exempt de trauma amb reincorporaci del realitzar un ambient confortable i amb un personal
fase inicial s ideal per la curaci curaci definitiva. pacient a les seves labors habituals en breu temps. altament qualificat, una intervenci segura sota anestsia
El tractament daquest tipus de malalties, de llarga local regional o general, amb la particularitat que vost
evoluci, on el tractament mdic tant sols produeix una podrir tornar a casa amb la seva familia el mateix dia de
lleujament temporal, cal valorar un tractament definitiu, la intervenci.
realitzat amb la cirurgia sense ingrs amb raig lser

Ciruga con Lser


Objetivos
Patologa Sin ingreso
Proctolgica Atencin de pacientes de patologa anorectal con
tratamiento mdico innovador. El lser facilita al cirujano la posibilidad de extirpar los
En la mayora de los casos de patologa ano- Atencin de pacientes con patologa proctolgica y tejidos lesionados (hemorroides) con gran precisin y con
Rectal (hemorroides, fisura anal, abscesos, fstulas tratamiento con lser de CO2 que extirpa el tejido mnima agresin, siendo casi inexistentes las molestias
anales, criptitits, plidos ano-rectales), son secundarios a patolgico delicadamente capa a capa, con un impulso de en el post-operatorio, porque el lser no ocasiona
otros trastornos que se producen en el intestino grueso longitud de rayos lser corta, reduce al mnimo el dao, inflamacin en la zona operada, por lo tanto no hay dolor,
constituyendo el 90% del pacientes sin esta patologa, presentando en el paciente mnimas molestias, por lo que con lo cual el tiempo de recuperacin es muy corto,
siendo necesario el estudio y tratamiento adecuado, no es necesario su hospitalizacin. pudiendo reintegrarse al paciente a su vida normal a las
regulando el desequilibrio fisiolgico (rgimen alimenticio, Asistencia medico quirrgico eficaz al paciente con alto 24 horas de la intervencin.
estreimiento, cambios en el hbito intestinal) que se nivel de calidad y comodidad con resultados muy El propsito de la Ciruga con Lser sin Ingreso es
produce cone l tiempo. satisfactorios. realizar un ambiente confortable y con un personal
El tratamiento mdico de estas enfermedades en su fase Mayor confort exento de trauma con reincorporarcin del altamente cualificado, una intervencin segura bajo
inicial es ideal para su curacin total. paciente a sus labores habituales en breve tiempo. anestesia local, regional o general con la peculiaridad que
El tratamiento de este tipo de enfermedades de larga usted podr volver a su casa con su familia el mismo da
evolucin, donde el tratamiento mdico solo produce de la intervencin
alivio temporal. Se debe valorar un tratamiento definitivo,
realizado con la ciruga sin ingreso con rayos lser.
PRCTIQUES INFORMTICA COMER I MRQUETING/ ADMINISTRACI I CURS 2009-2010
FINANCES PRCTICA 6/2
CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR