KEŠINA (NIKE) GRGA

DRIJENČA

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ČELIĆ
OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO ZA
ČELIĆ I DOBOJ ISTOK

PREDMET: Požurnica za rješavanje pitanja samovlasnog zauzimanja zemljišta u državnoj
svojini

Poštovani,

Tijekom 2013 godine sam Vam se obratio sa zamolbom za rješavanje uzurpacije
državne svojine označene kao k.č.br. 1337 „STARI PUT“ površine od 3740 m2, a upisane u
pl 189/01 k.o. Drijenča.

DOKAZ: Kopija zahtjeva od 21.08.2013.g.

Vi ste se promptno dana 12.09.2013.godine obratili Općini Čelić, Službi za urbanizam,
stambeno-komunalne, imovinsko pravne i gedetske poslove sa zahtjevom za pokretanje
upravnog postupka radi utvrđivanja postojanja samovlasnog zauzimanja zemljišta u državnoj
svojini.

DOKAZ: Kopija zahtjeva

Dana 30.10.2015.godine je Općina Čelić, Služba za urbanizam, stambeno-komunalne,
imovinsko pravne i geodetske poslove po svojim ovlaštenim djetnicima izašla na lice mjesta i
sastavila Zapisnik, u prisustvu geometara i voditelja postupaka.

DOKAZ: Kopija zapisnika

Međutim od te 2013.godine od kada sam se ja Vama obratio, a Vi nadležnim
službama Općine Čelić i nakon što je prije više od godine dana izvršen očevid na licu mjesta
do sada se na terenu nije ništa promijenilo, a što je opet moguće utvrditi na licu mjesta.

Smatram da je rok od 3 (tri) godine bio sasvim dovoljan da u okviru zakonskih propisa
poduzmu propisane radnje radi zaštite državne imovine, a nama građanima koji ne možemo
do svojih nekretnina zbog uzurpacije javnog dobra – puta, omogućite normalno korištenje i
gospodarkso iskorištavanje nekretnina, jer nam se na ovaj način nanosi nenadoknadiva šteta.

Naime. jer se ne radi o našoj imovini. pa bi svaka naša tužba za smetanje posjeda bila od strane Suda odbačena kao nedozvoljena. već o javnom dobru i imovini u vlasništvu države. Zaista Vas molimo da u okviru svojih ovlasti konačno poduzmete potrebne zakonom predviđene radnje i omogućite nam nesmetano korištenje javnog puta i zaštitu naših opravdanih interesa. S poštovanjem Kešina Grga . mi kao korisnici javnog puta nismo po zakonu ovlašteni pokretati postupak protiv Kešina Ilije.