Energia eolian

\
Folosirea v=ntului, legat\ de captarea for]ei degajat\ de
deplasarea maselor de aer, impune realizarea unor
construc]ii de `nalt\ tehnicitate, ce p=n\ `n prezent nu au
fost puse la punct, ceea ce face ca energia ob]inut\ pe
aceast\ cale s\ fie mult mai mic\ dec=t aceea rezultat\ prin
folosirea altor surse. Centralele eoliene sunt amplasate `n
zonele cu o puternic\ circula]ie a aerului, dar capacitatea lor
este redus\. P=n\ `n prezent func]ioneaz\ astfel de centrale
`n Rusia-`n Crimeea cu o putere de 0,1 MW, apoi `n SUA-la
Rutland `n statul Vermont cu dou\ uzine de 1 [i 1,3 MW [i `n
Marea Britanie-la Cararvon cu 0,1 MW.
Au fost elaborate unele proiecte de construire a
centralelor eoliene la o `n\l]ine de 150m sau 45m, pe un
suport de mare greutate, care s\ foloseasc\ intersectarea
unor puternici curin]i de aer. ~n perspectiv\ captarea
energiei eoliene, `n ansamblu de 3000 de ori mai mare
dec=t cea furnizat\ de rezervele totale de c\rbuni, va fi un
mijloc destul de important de ob]inere a energiei electrice,
pentru unele zone ale globului, mai ales cele de[ertice unde
se vor construi baraje metalice `nalte de 500m, prev\zute cu
turbine eoliene.

Energia geotermic\
Legat\ `n bun\ m\sur\ de activitatea vulcanilor, energia
geotermic\ poate fi captat\ `n condi]iile `n care apa fierbinte
sau vaporii sub presiune ajung `n stratele superficiale ale
scoar]ei terestre. Energia degajat\ la erup]iile vulcanice
atinge valori inimaginabile, astfel puterea exploziei
vulcanului Perbuatan din insula Krakatau din 1883 a fost
calculat\ la 5000 megatone. ~n peninsula Kamceatka,
vulcanul Bezimian`i, care a erupt `ntre anii 1955-1956, a
aruncat la suprafa]\ materiale ce `nsumeaz\ 2,4 milioane
tone, iar energia degajat\ a fost evaluat\ la 40 000 miliarde
kWh. Ce volum de resurse energetice s-ar fi economisit prin
captarea acestei energii uria[e este u[or de imaginat. De

[i cu mari perspective `n California unde `ncep=nd din 1960 au fost puse `n valoare gheizerele de aici `n centrale cu o putere instalat\ de 400 MW. Energia nuclear\ Descoperit\ de [tiin]a secolului nostru. ea av=nd o putere instalat\ de 370 MW [i o produc]ie anual\ de 2 miliarde kWh. Noua Zeeland\. Energia geotermic\ este deja utilizat\ `n unele ]\ri ca: Rusia. aceast\ energie va deveni `ntr-un viitor apropiat o surs\ foarte important\ de ob]inere a energiei electrice. Cea mai important\ uzin\ de acest fel a fost construit\ la Lardellero (Toscana-Italia). Prima . `n Noua Zeeland\ la Wairakei este o cental\ `nc\ din 1958 cu o putere instalat\ de 290 MW. Exist\ proiecte `ndr\zne]e viz=nd pomparea apei la mari ad=ncimi [i re`ntoarcerea ei la suprafa]\ sub forma unor vapori `nc\lzi]i care ar putea fi utiliza]i `n producerea energiei electrice. Ungaria. pentru a fi folosite `n produc]ia de energie electric\ [i la `nc\lzit. Japonia etc. `n Islanda unde energia geotermic\ asigur\ unele necesit\]i casnice [i `nlesne[te producerea unor culturi `n serie. unde dau o produc]ie anual\ de 615 milioane kWh. Ace[ti vapori au temperatur\ p=n\ la 230 grade [I o presiune de 5-30 atmosfere. Szeged [i Szentes. S-au construit de asemenea centrale de capacitate mic\ [i mijlocie care sunt puse `n func]iune de energia degajat\ de gazele [i apa fierbinte extrase prin foraje sau care apar la suprafa]\ `n unele ]ari precum: SUA. Centralele geotermice folosesc vapori la temperatur\ [i presiune ridicat\ care se g\sesc `n scoar]a terestr\ [i sunt adu[i la suprafa]\ prin foraje. cu amenaj\ri `n Rusia (Kamceatka) [i `n Japonia.asemenea. ~n Ungaria s-a trecut la folosirea apelor termale nemineralizate prin construirea unor centrale de termoficare la Budapesta. Islanda. aceasta fiind una dintre direc]iile principale ale utiliz\rii sale `n scopuri pa[nice. gheizerele [i unele ape termale pot fi captate. `n special `n statele montane din vest (uzina Geyser).

4 miliarde tone). cu sediul la Viena a `nsemnat un pas `nainte `n valorificarea acestei importante resurse energetice. ~n viitorul apropiat. fiecare cu c=te 2000 MW. Pentru producerea de energie electric\ se utilizeaz\ fisiunea nucleelor grele de uraniu. Patfinder `n Dakota de Sud. Canada. Smolensk.U. aceasta pondere va ajunge la 8% `n 1975. Peach Botton (l=ng\ Baltimore). Beloiarsk (600MW). Energia solar\ .. Niger.]ar\ care a experimentat utilizarea energiei atomice `n folosul omenirii [i a construit prima central\ atomoelectric\ din lume. Marile centrale atomoelectrice: Novovoronej (880 MW). Africa de Sud. iar `n 2010. `n 1954 la Obninsk. Indian Point (l=ng\ New York). Ponderea energiei nucleare `n produc]ia de energie electrica cre[te consistent [I a ajuns. S. prin care `n viitor vor putea fi rezolvate toate cererile de energie electric\ ale lumii. 21000 de tone. Zair. la nivelul anului 1973 la cca. Fran]a. Rusia.. ~nfiin]area `n anul 1956 a Agen]iei interna]ionale pentru energia atomic\ pe l=ng\ O. reac]ie din care se degaj\ o mare cantitate de energie sub form\ de c\ldur\. Materia prim\ de baz\ folosit\ `n acest scop este uraniul. Fran]a.U. Australia. Rezervele mondiale de uraniu sunt evaluate la peste 1150000 tone. Fran]a: Saint-Laurent des Eaux (1100MW).. Zair etc. Germania: Biebliss (1145MW). 3%. Gabon.N. ~n prezent se experimenteaz\ fisiunea nucleelor u[oare. Argentina. Canada.U. Marea Britanie: Hartlepool (1250MW). Hixlei-Point II ( 1250MW). Australia etc. `n special a celor de ap\ grea. produc]ia mondial\ de uraniu ajung=nd la cca. care va revulu]iona energetica mondial\. toate `n Rusia. S. cele mai multe fiind situate `n Rusia. Hanford `n statul Washington. La nivelul anului 1971 mari produc\toare de uraniu erau: S.A..A. Kursk. Dar mari rezerve se afl\ `n apele m\rilor [i oceanelor(cca.A. a fost Rusia.U. Cernob`lsk. aproape ¼ din produc]ia mondial\ de energie electric\ va fi asigurat\ de centralele atomo electrice. Uraniul este prelucrat `n uzine speciale fiind apoi folosit `n reactoare [i `n centale atomoelectrice.:Shippingport (l=ng\ Pittsburgh).

Una dintre sursele de energie ale viitorului abundent\. . P\m=ntul prime[te `n fiecare or\ 2 cal/cm p\trat. c=t [i posibilit\]ilor de ob]inere a ei. utilizate cu succes `n zborurile cosmice. Primele experiment\ri au fost efectuate cu baterii solare. inepuizabil\ [i mai uniform repartizat\ dec=t alte surse este energia solar\. ~ntr-o singur\ zi energia solar\ ajuns\ pe P\m=nt este de 30mii de ori mai mare dec=t produc]ia de energie electric\ a lumii `ntr-un an. faze premerg\toare agregatelor fototermoelectrice de mare randament. cu at=t mai mult cu c=t reparti]ia inegal\ a insola]iei. `n func]ie de mi[c\rile P\mantului. helioelectrosta]ii. dec=t `n toate centralele electrice instalate `n prezent `n lume. avantajeaz\ tocmai regiunile mai pu]in dezvoltate economic `n prezent. Ram=ne viitorului g\sirea solu]iilor tehnologice eficiente [i economice `n vederea utiliz\rii acestei uria[e energii. ceea ce face ca prin captarea energiei solare s\ se poat\ produce de 120 de ori mai mult\ energie electric\. [i `n care se presupune c\ va cre[te at=t cerin]a de energie.