Закон – Циљ основног образовања и васпитања је стицање општег образовања и

васпитања, складан развој личности и припрема за живот и за даље опште и стручно
образовање и васпитање. Основним образовањем и васпитањем остварује се нарочито:
оспособљавање за живот, рад и даље образовање и самообразовање; овладавање основним
елементима савременог општег образовања; оспособљавање за примену стечених знања и
умења и стваралачког коришћења слободног времена; развијање интелектуалних и
физичких способности, критичког мишљења, самосталности и заинтересованости за нова
знања; упознавање основних законитости развоја природе, друштва и људског мишљења;
стицање и развијање свести о потреби чувања здравља и заштите природе и човекове
средине; развијање хуманости, истинољубивости, патриотизма и других етичких својстава
личности; васпитање за хумане и културне односе међу људима, без обзира на пол, расу,
веру, националност и лично уверење; неговање и развијање потреба за културом и
очувањем културног наслеђа; стицање основних сазнања о лепом понашању у свим
приликама.

Функција школе – Школа је институција, формирана са интенцијом да образује и
васпитава, оспособљава за самообразовање и учење, стицање вештина, навика, умења кроз
један дуготрајан, систематски планиран и програмиран процес, процес интенционалног
образовања и васпитања. Значајна функција школе је и социјална. Након примарне
социјализације која се остварује у породици, предшколска установа и школа остварују
секундарну социјализацију у колективу ученика, која утиче значајно на правилан развој
личности. Важна функција школе је и културна. Школа са својим кадровима у урбаној и
руралној средини, представља место “храм“ културе

Улога школе – Истакнуте су три значајне улоге: Прва улога школе, је да буде веза између
науке и наставе , да на упрошћен начин представи знања и помогне ученику у усвајању
истих.
Као друга улога која се истиче у овом разматрању је да доводи у равнотежу интелектуалне
способности ученика, и да га на тај начин усмерава да стиче добре “духовне“ навике у
циљу даљег развоја.
Као важна улога школе се истиче и то да она помаже појединцу да се отисне од
ограничења социјалне групе у којој је рођен, и да напредује, да оствари свој максимум у
сваком погледу, тако што ће га упознати са широм средином. улога школе је велика, и само
у сарадњи са породицом и свим осталим људима који су заинтересовани за успех ученика
(старатељи, рођаци, пријатељи…), школа може успешно да оствари своје циљеве.
Кооперација и добра комуникација између свих елемената, доприносе успешности
васпитно-образовног рада у школи.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Škola će trpeti krupne promene pod uticajem svih ovih faktora ali naročito zbog promena u tehnologiji
medija. Enormno povećavanje lično dostupnih informacija kod kuće (satelitska televizija, Internet, kućni
računari) nateraće školu da prepusti krupne segmente nastave samostalnom radu u kući.
Škola će, ipak, zadržati nekoliko važnih funkcija:
SOCIJALIZACIJA dece kroz rad u grupi, specijalistički

kaznom i nagradom. U razvoju ličnosti ona je most između porodice i ostalih segmenata društvenog sistema. ali je jednako ili više važno usvajanje normi. IZGRADNJA ODNOSA prema autoritetima i sl. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ODGOJNO-OBRAZOVNA FUNKCIJA ŠKOLE Poslije porodice. znanjem. USMERAVANJE interesovanja ka društveno preferiranim. Zašto je onda teško uspostaviti takvu „školsku klimu“? Zašto je škola i za jedne i za druge često mučenje. Moramo imati na umu da nastavnik svojom ulogom. odnosi među svim partnerima u školi. svestrano obrazovane ličnosti. preko integracije u tim. stavova.NADZOR i korektivna funkcija u obrazovanju mladih. zadovoljavajuću komunikaciju i zato imamo probleme. orijentacije spram cilja) Socijalizacijska funkcija (podrazumijeva institucionalno posredovanje tipičnih obrazaca ponašanja . gdje će učenje biti radost. bez njegovog demokratskog učešća u svemu. gdje će se svi osjećati uspješnim i uvažavanim. Dobar nastavnik je najbolje odgojno sredstvo.  Temeljne funkcije škole  Reprodukcija i daljnji razvoj društva  Porast humanosti  Prijenos kulture  Integracijska funkcija (uvođenje u društveno-politički sustav. Ne može se „uzdignutim prstom“. snosi punu odgovornost za izgradnju kvalitetnih odnosa i odrastanje učenika. vrijednosti društva i demokratskog djelovanja u njemu. vezano za odgoj i obrazovanje u našim školama. Učenike možemo učiti odgovornosti samo ako im omogućavamo uvjete da budu odgovorni. nego i način usvajanja znanja i odnosi među akterima nastavnog procesa. u realizaciji dobro postavljenih ciljeva izadataka. znači koristiti demokratske oblike rada u njegovom odgoju. Važno je da učenik usvoji opća teorijska i stručna znanja. Savremeno društvo pred školu stavlja konkretne zahtjeve u izgradnji demokratske. odgajati budući građanin demokratskog društva. Škola ima zadatak da omogući razvoj mlade ličnosti u punopravnog i kompetentnog člana društva. svojim položajem. Jasno nam je da i učenici i nastavnici žele raditi u takvim novim uvjetima. da se zaključiti da je odnos između učenika i nastavnika najbitnije pitanje odgoja i obrazovanja. Treba mijenjati uloge. ako poštuje učenike. sposobnostima. ako mu je stalo do njegovih učenika. prijetnjom. umjesto sreća i zadovoljstvo? Nismo još uspostavili kvalitetne odnose. Sa stanovišta ciljeva i zadataka današnje škole. humanog. slobodne. škola je najznačajniji faktor u socijalizaciji mladih. debatni i PROBLEMSKI RAD gde se razvija sposobnost fleksibilnog rešavanja problema. položaj i odnose među njima. tolerantnog. Odgojiti demokratskog građanina. Nastavnik će biti autoritet ako je dovoljno stručan. Zbog toga nisu važna samo znanja.