32 | Κοινωνία Χανιώτικα νέα | Τρίτη 6 Ιουνίου 2017

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 291

Προσεκτική οδήγηση
ΠαναγιΩτης
αλεβαντης* για λιγότερα τροχαία!
12% των θανατηφό-
ρων τροχαίων οφεί-
λεται στη απόσπαση
της προσοχής του
οδηγού με κύριο Ένα τέτοιο σύστημα
υπεύθυνο τα έξυπνα μελετά η αυτοκινητο-
κινητά … βιομηχανία Νισάν για
το Juke, το νέο της
ό χ η μ α
αρατηρώ συχνά ψυχαγωγίας/εργασίας

Π οδηγούς να μιλούν
αμέριμνοι στο κι-
νητό τηλέφωνο ενώ κρα-
(SUV). Αν το κινητό
τοποθετηθεί στην ει-
δική θήκη απομονώ-
τούν το τιμόνι. Άλλοι τρώ- νεται από τα σήματα
νε ή συζητούν με τους επι- κινητής, τα WiFi και
βάτες. Μερικές κυρίες χτε- Η χρήση κινητού κατά την τις συνδέσεις Blue-
νίζονται ή βάφονται. Άλλοι οδήγηση αποσπά την προσοχή tooth. Προβλέπεται
και μπορεί να σκοτώσει.
διαβάζουν έγγραφα ή και μόνο ενσύρματη σύν-
βιβλία. Είναι προφανές ότι δεση για την μετάδο-
δεν έχουν συναίσθηση του κολα αφού η χρήση κινη- Η πλακέτα Freedrive ση στο αυτοκίνητο
κινδύνου να προκαλέσουν τού κατά την οδήγηση ή που τοποθετείται στο της μουσικής που έχει
(εταιρικό συνήθως)
ακόμη και θανατηφόρο κάποια άλλη ασχολία προ- αυτοκίνητο... και αποθηκευτεί στη συ-
ατύχημα λόγω απροσεξίας. καλεί υπερφόρτωση του στατιστικά των σκευή. Πρόκειται για
συμβάντων
Σύμφωνα με στοιχεία του εγκεφάλου με αποτέλεσμα ενεργοποί ησης.
δραστική λύση για
Η νέα εφαρμογή της Samsung
Βελγικού Ινστιτούτου Οδι- ο οδηγός να φρενάρει ασυ- που ενεργοποιείται για ταχύτητες όποιον ή όποιαν νοι-
κής Ασφάλειας, η συμπε- ναίσθητα αφού δεν μπορεί πάνω από 10 χ.α.ώ. ώθει ότι δεν μπορεί να
ριφορά κατά την οδήγηση να κάνει δύο πράγματα αντισταθεί στη χρή-
όποιου ή όποιας δεν προ- ταυτόχρονα - να μιλάει, να ση κινητού κατά την
σέχει π.χ. μιλάει στο κινη- τρώει ή να καλλωπίζεται ένα γραπτό μήνυμα μαζί με οδήγηση.
τό, ισοδυναμεί με εκείνη και να οδηγεί! μια δόνηση. 9 στους 10 Άλλες εφαρμογές. Υπάρ-
ατόμου που έχει κατανα- Όσο δεν ασχολείται απο- οδηγούς σταμάτησαν να χουν βέβαια και λιγότερο
λώσει 4 μπύρες. Αν μάλιστα κλειστικά με το τιμόνι και χρησιμοποιούν το τηλέ- περίπλοκες εφαρμογές που
στέλνει μήνυμα με το κι- τον δρόμο, οδηγεί με μει- φωνο κατά την οδήγηση. επιτρέπουν την απάντηση
νητό του ενώ οδηγεί, έχει ωμένη ταχύτητα και έχει Σε περίπτωση επαναλαμ- σε εισερχόμενες κλήσεις
23 φορές περισσότερες πι- προσβληθεί από «τύφλωση ρεί να αποβεί μοιραία. Ποια Δυστυχώς, προς το παρόν βανόμενης υποτροπής το και μηνύματα. Όμως αυτές
θανότητες να εμπλακεί σε λόγω απροσεξίας». Καρφώνει είναι λοιπόν η λύση; Ευτυ- η εφαρμογή αυτή είναι σύστημα επιτρέπει επίσης πρέπει να ενεργοποιηθούν
ατύχημα! το βλέμμα μπροστά αλλά χώς εδώ μπορεί να βοηθή- συμβατή μόνο με έξυπνα την αυτόματη διακοπή του πριν από την αναχώρηση
Παράλληλα, με βάση τον δεν βλέπει τι συμβαίνει σει η τεχνολογία. Η βελγική κινητά Samsung. Επιπλέον, σήματος στο κινητό μόλις και να απενεργοποιηθούν
ελληνικό Κώδικα Οδικής γύρω. Δεν ακολουθεί ευ- εφημερίδα Le Soir παρου- ακόμη κι αν αυτή (ή κάποια ο οδηγός βάλει το κλειδί μόλις ο οδηγός βγει από το
Κυκλοφορίας, η χρήση θύγραμμη τροχιά και ο χρό- σίασε πρόσφατα τρεις νέες άλλη παρόμοια εφαρμογή) στη μηχανή. Πρόκειται για αυτοκίνητο. Και φυσικά,
κινητού τηλεφώνου κατά νος αντίδρασής του αυξά- εφαρμογές για έξυπνα κι- διατεθεί σε όλα τα έξυπνα ριζική αντιμετώπιση, αλλά υπάρχει πάντα η επιλογή
την οδήγηση επιφέρει πρό- νεται. νητά, οι οποίες εξασφαλί- κινητά, οι χρήστες θα πρέ- συχνά αναγκαία - ιδίως σε απενεργοποίησης της συ-
στιμο 100 ευρώ και αφαί- Ακόμη και η χρήση συ- ζουν την απομόνωση του πει να έχουν υπόψη τους λεωφορεία, φορτηγά, ταξί σκευής πριν αρχίσει η οδή-
ρεση της άδειας οδήγησης στήματος ανοικτής ακρόα- οδηγού κατά την οδήγηση. ότι η χρήση του γεωεντο- και οχήματα διανομής, των γηση.
για 30 ημέρες. Σύμφωνα με σης επηρεάζει την οδήγη- Οδηγώ, καλέστε αργό- πισμού καταναλώνει πολύ οποίων οι οδηγοί συχνά Ο καθένας και η καθεμιά
τα στατιστικά στοιχεία της ση. Από έρευνα του Βελγι- τερα. Η Samsung προτείνει μπαταρία. χρησιμοποιούν το κινητό από εμάς θα επιλέξει τη
Ελληνικής Αστυνομίας, το κού Ινστιτούτου Οδικής μια νέα εφαρμογή, την «In Για εταιρικά αυτοκίνη- τηλέφωνο χωρίς περιορι- λύση που του ταιριάζει
2016 βεβαιώθηκαν 25.381 Ασφάλειας προκύπτει ότι οι Traffic Reply». Η εφαρμογή, τα. Μια άλλη εφαρμογή σμό … ανάλογα με την αξία που
παραβάσεις χρήσης κινη- οδηγοί που χρησιμοποι- ανιχνεύει μέσω γεωεντο- που απευθύνεται σε εται- Κλωβός Φαραντέι. Ο δίνει στην ανθρώπινη ζωή.
τού τηλεφώνου κατά την ούσαν τέτοιο σύστημα πρό- πισμού την ταχύτητα του ρείες με στόλο αυτοκινήτων κλωβός Φαραντέι είναι ένα Τη δική του και εκείνη των
οδήγηση, σημαντική αύ- σεχαν πολύ λιγότερο τις οχήματος, ανεξάρτητα αν λειτουργεί διαφορετικά. Το μεταλλικό πλέγμα που θω- αγαπημένων του. Η έλλει-
ξηση σε σχέση με το 2015 πινακίδες (-44%), τα άλλα είναι ποδήλατο, μοτοσυ- Freeedrive, απαιτεί κατ’ ρακίζει τον χώρο τον οποίο ψη αυτοσυγκέντρωσης
όταν είχαν βεβαιωθεί οχήματα (-28%) και τους κλέτα ή αυτοκίνητο. Μόλις αρχήν την εγκατάσταση περιβάλλει από ηλεκτρικά κατά την οδήγηση μπορεί
19.730 τέτοιες παραβάσεις. καθρέπτες. Είχαν επίσης η ταχύτητα αυτή ξεπεράσει μιας πλακέτας σε κάθε αυ- πεδία και ηλεκτρομαγνητι- να σκοτώσει. Αξίζει τον
Συγκριτικά στο Βέλγιο η την τάση να οδηγούν στη τα 10 χιλιόμετρα την ώρα, τοκίνητο (που κοστίζει 50 κά κύματα. Χρησιμοποιεί- κόπο να βάζει κανείς τη
αστυνομία βεβαιώνει κάθε μεσαία λωρίδα κυκλοφο- η εφαρμογή, εφόσον έχει ευρώ ετησίως). Η πλακέτα ται για την προστασία ευ- ζωή του σε κίνδυνο με
χρόνο περίπου 100.000 τέ- ρίας. Το συμπέρασμα είναι ενεργοποιηθεί, απαντά αυ- περιλαμβάνει κάρτα ασύρ- αίσθητων οργάνων ή ακό- αυτό τον τρόπο;
τοιες παραβάσεις. ότι ακόμη και με σύστημα τόματα στις εισερχόμενες ματης επικοινωνίας που μη και για την αντικεραυ-
Επιπλέον, σύμφωνα με ανοικτής ακρόασης ο οδη- κλήσεις αλλά και στα μη- ενεργοποιεί αυτόματα μιαν νική προστασία κτιρίων. * Φυσικός, τέως στέλεχος
τις στατιστικές της Αστυ- γός θα πρέπει να διακό- νύματα. Στις κλήσεις απα- εφαρμογή στο έξυπνο κι- Αν κλείσετε το κινητό σας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
νομίας για το 2016, το ψει την επικοινωνία ντά με ένα ηχογραφημένο νητό του οδηγού μόλις ξε- σε έναν κλωβό Φαραντέι, το Οι απόψεις είναι προσωπικές
12% των θανατηφόρων τρο- αμέσως αφού εξηγήσει μήνυμα και στα μηνύματα κινήσει το όχημα. Αν ο απομονώνετε τελείως και και δεν εκφράζουν κατ’ ανά-
χαίων στην Ελλάδα οφει- στον καλούντα ότι οδη- με ένα ανάλογο γραπτό μή- οδηγός πιάσει το κινητό δεν μπορείτε να λάβετε κα- γκη την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
λόταν στην απόσπαση της γεί. νυμα: «Αυτή τη στιγμή οδη- του ενώ οδηγεί ακούει μιαν μία κλήση ούτε μήνυμα. Ο π ή .
προσοχής του οδηγού. Εί- Όμως, ακόμη κι αυτή η γώ, παρακαλώ καλέστε αρ- ενοχλητική ηχητική προ- κλωβός βέβαια θα πρέπει http://alevantis.blogspot.com
ναι κάτι που εξηγείται εύ- σύντομη επικοινωνία μπο- γότερα!». ειδοποίηση και λαμβάνει να είναι γειωμένος.