You are on page 1of 4

 

 

  soil
Geotecnio Espec•ol zodo
 

  REPORTE DE PRl' EBA DE PE'\'ETR~CIO~ ESTA.'\l))AR Prot 10.1..0
  Fecha: )frJ..; / 1C.
  Máqu111a: __.1._o,. J Vt" J t{ 'r
Lat1tud:
  Longitud: _ _ _ _ __
Hora de llegada _ __ Hora de salida _ _ _
 
;::,
  Profundtdad
~
SPT (N) ~,¡; 'S!.~ bo ~
V;P~ 'lt~ Clasificación visual y al tacto
De l Hasta ~0
15 1 30 J 45 l 60 ~~~<;) lq...~ 'V
~
<
 

  looo loLu t><l 1 1~1 L--1--'-----l..,_--'-1---L-1- - - - - l
 

 
1o. La lo7u 17~~ 11 LLI 113 !15 f ---J..J-z.: : :. o-1--
112 11L....- .: : : l T--''~'L.__
A r_¿-tl_
~ _':) -
/1 ~-''_
~ ----~ <;

  lo.7o lt3o 1//1 11 O 1 lu ,,5 J¡ 7 f---~.I-=::..;.
1 L...--1 15"-L..I-l...-t...~.-J. . ~.4_
-l r ~. _
. 11 c._ c_o'"' - "_- , .._t; ----~
 
IL JO li.9J f~ 1 1 14 1 i 1 7 lB 1 f---.~.1.3.: :. s-.:--~..1
L-1 T
;__ rc,_-/1 c;_
. . .1--1-1-1A--....:.. ccA.:__
e- _cJ_
, o----~
 

IL.1D I'L .50 1~1 . . ~.-1-1-IA_r c._/1 o._
7
  11 3 1 i{ 1 t 1 cr 1 p---.1.1..::...1
L-1 2 'B ¿ __l_l_
r u:l_-(. _e- _
fc.r_" ---1

 

  ~~~o b.Lo ~l 1 1 5 1 '1 1f 11 z 3-~.-l
o 1 L-1P--Ll--= r____J__IL._l
/t r_c. l_lo. _u :_ft-_ (.,_lcr_v ____.

 
b-lDI3, 7u ~l 1 [~~ IL...-
s--'-l....:::...:
&o__J_ I_
T ~~...,~_lt~_
rc_
. lf q_ _
cc;_c(!_c._
l(/_.;----~
 

  13. fO ltt 3D F0J 11 J 1 J 1Lf 1 7 1 lL.:...P__cl2~
s-1-lr:._i..,__lL._
lti r_c. 1_1 t; _ c_t; t_c- c_..l t:_r ~----~
 
l ~-3o ILf qo V ~1 1 1 )1 1 b 1 q 1b 1 L....--1P---J..I3
.::...._o~lr:.__J.__IL._l
A_e <.,._11 q_ c._c. (-t_· t:._l ~_
r" ____.
 

  llf, 1o l5,5o ~ 1 1 18 1 b 1 r 1 /¡ r--~.IL.: . . .?__J_I...:._
1 L...--1 : r ...~.-1. . ~.-/1_
t rc_l ll_q _c. t:_r-,_- L_l ~-p ____,

¡s.rolt. LD [ / L-f---.~.1---=
z 3:.......L..I.....:...._ -----~
 
\ J l s 1 8 1 7 J e¡ 1 1 Jft_r c._/1 e._ c
T .....1--J....J.:... _c. r-
_- e- _ L l_cr_
17

 

  l6.Lu \Crv lY.\ 11 b 1 7 1 7 1 1o 1 L-1~-- LI. :. ;. .IfZo:~I_
r ...,1_1-1-1A_ f._' 11_< _o;_r:t-_?-_1c/lo-- - J
 

 
16.7o 17, 3o E /~ 1 1 1J ls 1 3 1 L/ 1 ~...-r___¡,l_:::..
; 5--'--
T -1-....1.-
1A_. e:._. 1t_c: _c. C'_h _
- c_l<-_'o _
  17.~ l 7.qo l/~l 1 15 15 l lf 1 t 1 ~.-..P---~.I_
z o--'-- l,4_r e_
T -1-....1.- ~ t; l __:_
f __;:_'< r.:_
e ....;..._ ;- c_ l 4.;__
r .:>-----~
 

 
17, 1vl8,5"o ~ 1 1 11 b l lf 1 5 1~ 1 L--~---'-1~=0-'---
1 ...__I..._
IJ r_c 1_1 q (J_Ot.
_ v"1_..:._ o_cr_~"'-~J~
--~
  l6.,o ltt.Lo l / l 1 1 ~ 1 ~. .-.5___¡,::;,.1b::;._
O ...~....-
T . .~. - .~. .AI_c._11 q..,.:.......:;.
cM;.,_¡;. o c:..._
f ...:,_ o . .CL~.; __"'o-$1-l
 

 
MUESTREO LAVADO
( ~ _· _ ......

P= Penetrómetro T= Tncón1ca _
S= Shelby D= Dtamante
  B= Barril H= Helicoide /e_$pons~lé de Exploración
e---
 
Carretl':a :'>1 umctpdl Vtllahc:rmo:;a n ll hla , m 3 5
\htwel H1dalgt' lera ~tapa, CP 86126 Tel 01 (993) 14 1 27 86
  Vtllahcrmosa Ctntro, robasco adm soolsolutoon!! gmaol com
 

 

____.I~_O__.. · 1____¡11 b ? 14 13 1 r----~. r' .._P~I3s___¡__.- /f !J _ e "'--1 · ~ ___.__.I.L..-..aá (lur..... :.   L-..z...   .i~ ~o~ ~~<.ro 16 3D1~.~ :~._5___.... . ~. '.      soilsolutton Clave...__.:.. !t .M e= O l. -"'--1 ' ·_··~-___.... : ..__P__./'~ :1..____.-.__f>__...__ IN_ 5___¡_ c 1·_ ~ ..o a J l'c <. ~ Q) ~~ ~p E q..._l/_'_.· _lt '1_~_r_ 1 . B= Barril H= Helicoide   l 'arr.' ' ?     /v.3c. ....__'ZB__..?olJB Lcl     13.. CP 86126 Jel O1 (993) 141 27 86   V1llahcnnosa.. .~_ r ..... Máquina: L..·..1~"-- :So_.. Centro..vr'l'lv5p_ Fecha: _ _ _ __ __ _ _ _   Ubicación: f? IG Lv .!..-' l n_ .-..-.T__..._. : 1..11.7_o...   ... Lo l tB._s.·:..__ T ._l~_ r.___ . _1     L.5ol·. i Qó   Obra: Re... t: ...a--L-I_ f!:_/':.:. I __.::_"" " . .s._lll_re_. / lt J 11 1 's-Iq . "5 p s.l.l~. ~o 1JI 50 V/ 1 Lv /(} 17. _.._ ) --L- Uj -=- ¡¡ -y..:.:tera Mumclpdl Vlilahenno!\él a la Isla km 3.._ L.--It~_ rc/f_<1_(_ oto_ r _e c..l__.__... M1gud Htdalgo !cm etapa.-.. e l.__lz.=: 13_...._ I'L_ I_o .._ . l ~. Longttud: . . ¡~~..._ Cc.J..oa > tcva .___._ :.t .~ lt lJ 1 / .. .'. .__l15---'-. NAF: 2.-_c.:.:.._ l ) .__ "._ C l_ ··.... _co _I!Jr_ c_c f_l!-___.__ /5_.~ tofo r c:t. ~ ../D--L-I ... .._.·..._?_~_....ll _..:.·.__--'-'I~:...___í__.. ----- Hora oe legada Hora de salída _ _ __     Profundidad SPT{N) ~.:. . . 12. l r_ll. labo~\Co adm sollsolutum ll gma1l com     ...l 1 l ? l3r ¡ lttrt.5 . 'P I3B T Inu...__....!<.Grava ~ -~ Boleo [f] Lut la ~~ Roca P= Penetrómetro S= Shelby T= Tricómca D= Diamante   !..___J     '--= / J_..l____....... V~ Ir:¡ lb /t IV   1J lt 1? l J 1' ....:.& e 1e. J (_ ~ ·-e_ Ci./v C.__ ~ u~_.__P___.~._3o"'-- ._ú'___.__lO_...._ T ____.¡..1_1q---"-G_r J_ c_14_í r? _ __J   ll ~O l 12 lO ~~/1 V1' Jl 113 1] Í .. __A_ r e_" e.L1___.1_---J.._I_ !Jf'l_...__ 15.. ./:..' " - 1 __.lo:._0 ._ 1 ><.¡. 1o_.l. lllf"ll l\ ~o -Sb-01.J:..ll ~ l.J v_.. ~:J.~.Q.: s $~' ~_...!~. r e e. # ~ Clasrficadón vtsual y al tacto De j Hasta 15 30 45 60 l~qf> 'V <(         1 1 Yo l1o...:o_ 3e/-1..cu. 1{ó 13 1/& j¡ r.K. "c. ro     .1l1Y 1v 1'J 11 s-I .. ·: .._ · j ~-'_o----~ _e. r.: l14 117 l 2t l 27 P 17'o 1T 1 1 1~ 1 13 117 11& 1   17._ __..~l____. _r c-----J     L-.s..._.. . t . 4 e.... Pag ?_ ' L( Geotecnio Espec•olizodo     REPORTE DE PRUEBA DE P ENETRACIOI\" EST A:"'DAR Prof: JO.. ir~ ..e '] 4 Sondeo: >....._____. :.-L.Cf----"'- l 13 ~ -"___..ll g ll 18 118 J I..1o lt7. ~O 1   : 11 5 1Lf 1/lf l13 P 135 : T 1     tb.. : : .' O~ Latitud: _   Operador: ([w "' a ~r l·l <. .5.tcl 1 J? 1 J<¡ 1 15 1lB 1 e     ~Aran~ lilllmo rl Arana MUESTREO LAVADO ~ . .: ..

__l ._c.._9_~---1 ~~7..Jol·~ llf l t r 1 19 t q   ~ TUiba ~Atona • Lmo Qt.__&.. 1.ro   1-zL.. ~..t.......L.(1r SuJ / _____¡ L.J   lzz 'io ll) ~of 7 //.oiQ r -----l t j     ks._ uo_ ' º_ (. ILJIn.L_ v . .oiQ 1. ..:.... --+ . .. ._l¡q__q__. 7v ~to   Fecha:-:----------   Máquina: __~L""-"~=...__'%_ s __.. . ~ . •J( 'i L'--L:I.. B lzo 1 IL--. ... l..._ · .%--~--~ L 8--1..t1 1~--.o 1 17 11 l1 s.:..r!·Jt< C4-.P--~.~ --JI . l~ ._ DI_}q_J o.L.L7---I.-I.. ..~.:11..I J _ o.!C~"--I·-~=.:1 1b l t B .. .__..o 1LB J¿) 11p 13 S 1r l A~. _ c_olo_r _'.. ~ . v!Jgucl Htdalgo lerJ l'tapa.I.. 8:...... rabao.r__..J:I~~tq:.'3o_...4\ color u. lv 3L 1f 3o r   ..IJg 41 1 fJ 30 T ~ru.J_I_:__ .:¡Ó--'- Y'"'-! e.- 11.! ._..:.. ('1' 86126 Tel 01 (1193) 141 27 86   Vtllahennosa.P_IL--- 3 o·_ I._ : :.L.. ~.     I27Jci 2B.~.L..zc. .Lg_.....-   Longttud .(-[ ~lera     llL ]o lzL·]o 1: ' -·1 1 '7 . .z_ o__.. -----~~~ ~~ J ~ 11 ... o l_to_s__..:....7.·a   :.--'- ·. ~ 1 T 1~ <~ ~." :J___.1 r..... e c.. :·._ 9 ... Gra. __.L...-~'~::.Idzr.TRAOO:'J ESTANDAR Prof.1..-'---~.P__. io ~-1-1l:... 2... ..~~.t/1' 'V# ~ < Clasificación VISUal y al tacto     '----'-l lg_.::.. 3y / 1 11 1J 1o J¡b !3o 1 1~--. ..__~l Zl zo Lq 1...·:.: ..~ r-~-     ltoso k tLd. (..__ll_ f q__.A tYJ'i .~~ Loler e' r. !-_. 'l .__ L.- Hora oe legada _ _ __ Horadesalida _ _ __     Profundidad SPT (N) rlr "' ~ ~ -<?~ ~<S' 1:>0 De l Hasta ~0 15 1 30 45 1 60 ~i~ ¡q.·._ j -'--J~ q 1P 1 t8 1 T 1 IA·r e..."'---- S' <.kJ_rG_ ~ e:......rena MUESTREO LAVADO   J·::::~ :. . ._¡ o l.... 3/Jzr q~?/~-1 11 1b s 1 l2 o !1s IL- P --L. 1. ...:t.) 'i ( lc... f 13 116 '~--(-J--~..· el c.8 IP 35 T l6.._d _c: r__J ()     l1l Jg-u qorr/ ..:.(f b . ..__. _· ·. Centro.1 ~~~--~...__¡__l~~-------11/{ c:lt .J. . _ lvi e l ro 1 ¡( re...· {/~ 1.LOIIL 7oF': 1 1 Ll7 3._.I_ L r.- Latltud· . .___.... - t¡ -~- .:. /1 e. J 1P llf) 1T 1 !A-re   /of t..>gl4 ioJ0 '/I /b lz.co adm 'IOtlsolutton '' gma•l com     . ....-' L-~ .1 1) 1ze i'L 7 1)f 1 1 p lz. ( ~C~:JOG C" lor   113.(!-     1~~ td2~ tol~/ 1 '%] . ! . I ( { l.7_ .:. ___J   12f ..O!a.¿J'3 =-..:.:~k'-·7__.llf lf 2? [ 1 I A~t ~ c_p{or c~'t: d'{r? 1     ~l¡q_ . !E Lutta ~~R~ P= Penetrometro S= Shelby B= Barril T= Tncóntca D= Dtamante H= Helicoide   Carretera Mumctpal Vtllahcrmosa a la Isla ~m J S.2.r 2     lzs-._ o l~_:....      soilsolut1on Geotecnio Espec1a1:zodo     REPORTE DE PRUEBA DE PE:\TF. ~Boleo .t__.--L..~-------~ o / S• e o[o 5~"d   ~z _ ~.__¡_l_r -L-.: ~ 1 2_5]b 4l Lfv Ir lr T !Au~~ c~l#r(. ..> c.._I_ 3ú__...Il~&--1-l/. ~ __. _" 1 _<.e.L- 1.n.·ct<...ol o J IJ . .

'ii __._ . :__..rl 1 1 1 IJ~='-1----1..__ q /..... {O   Obra: fl t t oe1 f: r v C e ' .5 M .. eti Fe 1·. .'_' __.____..}' ~~'~.? Maquma: Sondeo: ._ ~"--'-' ! l___.1---L.f:_ . ~.'i:.l._ ·í ." ' "'f Le (.l~~._ 5e9=--. _ ..· [.. o._.'/_.__!~~' ' 1 1 1 IL~/~[~ 1 ~-----~ ___... ..__.. l P__...._ 1 .__l ztt_... Vu ._..__ Z8_.:.J-:. U'fjWt \.:...l___.__I...l___. .: :_ s_" ----.__'_____. 1 ¿ Longitud . ...      soilsolutton Geotecnio Especializado Clave C.. t. ~ I _T _..._ f~ .!:1.1~ 1 ..____l___. ... L... :.__l__..-'-- .$>"" q.. cr 86126 rcl 01(993)1412786 V1llahennosa Centro..:.____ 1 1 1 ~ Ult>a ~ Aralia • L mo [J Arena MUESTREO P= Penetrómetro ~ : . LutJta r • Roca S= Shelby B= Barril Carretera Mumc1pal Vtllahermosa a la !sla km ./.-. .1 iJ IJ~r. 11 t.l_ 38~l_ t_.·.. . L? l_f__.5b-Ol Pag     REPORTE DE PRUEBA DE PE:\'ETR<\CIO~ EST A~'DAR Prof: 30...._l__. ...I.1 .. Boleo ~./f) Cv'?":'VIi~S Fecha: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __   Ubicaetón: ({ 14 4 ... .J/__.     . (p "' Latitud·------------   Ooerador Tv .~   . ! .__1~~1 1 1 1 1 I~ IJJ~~~------~     .J ('e t .<2x. .l_______.l --".l1.......~:.~:.__ B._~II 2o I11 I'L 5 l 3o l l.__f__.)r:.r.l 5 1\Jiguellltdalgolcra etapa.<' ''-'-"" ~'~'---= 'oc.~ "_ ()     I. Io ..____l___.1 o~ l ! _1. Tabasco adm soJisoluuon'il gmatl com .L__.l _?... .: "'...:o .~ .... '~ 170 _ J_c: ----.rlr" De J Hasta q_'4 15 1 30 1 45 1 60 'b$} 'V -8 <     l·lG_?>g~z_ ..50~ 13_ o.. 11r 1Jlf l2 1Jq 11.t7 t t NAF: Z....__P___. 1 q¡ __.- Hora de llegada _ _ __ _ Hora de sal1da: _ _ _ __     Profundidad ~~ SPT(N) '&t/j> ~ ~~ ~o ~ Claslficaaón V!sual y al tacto V:P<!> ¡~.______~~' ~1~~~'~-----------'     .rava • ee·..___.... ..l 111 1)1 1ZS l21J .I'--'-~__.L.. ._ q·__...-1 1 --------~   .