You are on page 1of 66

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Sains
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

TAHUN 1
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Sains
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tahun 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum

MEI 2015

i
Terbitan 2015

Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

ISBN: 978-967-420-105-0
KANDUNGAN

Rukun Negara .................................................................................................................................................. v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan .................................................................................................................... vi

Definisi Kurikulum Kebangsaan ........................................................................................................................ vii

Falsafah Pendidikan Sains Kebangsaan .......................................................................................................... viii

Kata Pengantar ................................................................................................................................................. ix

Pendahuluan ..................................................................................................................................................... 1

Matlamat ........................................................................................................................................................... 2

Objektif .............................................................................................................................................................. 2

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah................................................................................................ 2

Fokus ................................................................................................................................................................. 4

Kemahiran Abad Ke-21...................................................................................................................................... 14

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi........................................................................................................................... 15

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ............................................................................................................ 16

Elemen Merentas Kurikulum ............................................................................................................................. 21

Pentaksiran ........................................................................................................................................................ 23

Organisasi Kandungan ...................................................................................................................................... 26


KANDUNGAN

Inkuiri Dalam Sains

Kemahiran Saintifik................................................................................................................................ 28

Peraturan Bilik Sains ............................................................................................................................. 34

Sains Hayat

Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup .................................................................................................. 36

Manusia .................................................................................................................................................. 38

Haiwan.................................................................................................................................................... 39

Tumbuhan .............................................................................................................................................. 40

Sains Fizikal

Magnet ................................................................................................................................................... 42

Sains Bahan

Penyerapan ............................................................................................................................................ 44

Bumi dan Angkasa.

Bumi ....................................................................................................................................................... 46

Teknologi dan Kehidupan Lestari

Asas Binaan ........................................................................................................................................... 47


RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains
dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat
dan negara

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi
DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk


kurikulum dan kegiatan kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral
yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.

[PU(A)531/97]

vii
FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS KEBANGSAAN

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan


sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan
memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif,
dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu
sains dan keterampilan teknologi.

Sumber: Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

viii
KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang Kemahiran Abad Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 telah (KBAT). Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan
disemak semula bagi memenuhi dasar baharu di bawah Pelan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan
supaya kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah rendah Kebangsaan.

setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum


Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
telah dijelmakan dalam KSSR menerusi penggubalan dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek,
semua mata pelajaran yang mengandungi Standard supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. dalam abad ke-21.

Usaha memasukkan standard pentaksiran dalam dokumen Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan yang terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara KSSR akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam Kebangsaan.
sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat
tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid.

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam


tunjang Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Pengarah
kemahiran dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Bahagian Pembangunan Kurikulum

ix
KSSR SAINS TAHUN 1

PENDAHULUAN pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah, Sains


Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Mata pelajaran
Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri
Pendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah daripada Fizik, Kimia, Biologi dan Sains Tambahan.
Pendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan

seimbang, dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. menengah direka bentuk untuk mengembangkan literasi sains

Standard Kurikulum Sains sekolah rendah dan menengah dengan memberi pengetahuan asas sains kepada murid agar

dibangunkan untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. menjadi celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat
menengah atas. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah
Malaysia yang sedang melangkah ke arah status negara maju, atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang
perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik, progresif, mempunyai literasi sains, inovatif dan berupaya
berdaya cipta dan berpandangan jauh bukan sahaja dapat mengaplikasikan pengetahuan sains, membuat keputusan dan
memanfaatkan teknologi terkini tetapi turut menjadi menyelesaikan masalah dalam kehidupan sebenar.
penyumbang kepada pembentukan peradaban sains dan
teknologi masa hadapan. Bagi mencapai hasrat ini, kita perlu Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang
membentuk warganegara kritis, kreatif dan berketerampilan cenderung dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di
yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. Golongan
murid ini akan menceburi kerjaya dalam bidang sains dan
Penandaarasan kurikulum Sains telah dibuat dengan negara
teknologi yang memainkan peranan dalam bidang
yang berpencapaian tinggi dalam pentaksiran antarabangsa
pembangunan negara.
bagi memastikan kurikulum sains relevan dan setanding
dengan negara lain di dunia.

Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran


sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Mata
1
KSSR SAINS TAHUN 1

MATLAMAT KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH


RENDAH
Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah adalah untuk
menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina

pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian,

kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri;

dan nilai murni. Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan
Teknologi. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama
yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan

OBJEKTIF dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini

Kurikulum Sains Sekolah Rendah bertujuan untuk murid bertujuan membangunkan modal insan yang menghayati nilai-

mencapai objektif berikut: nilai murni berteraskan keagamaan, berpengetahuan,


berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif

1. Menggunakan pendekatan inkuiri untuk memenuhi sifat sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.

ingin tahu tentang dunia di sekeliling mereka;


2. Mengaplikasi kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir
secara kritis dan kreatif;
3. Memperoleh pengetahuan tentang fakta dan konsep
sains;
4. Mengaplikasi pengetahuan secara krtitis, kreatif dan
analitis bagi membuat keputusan, menghasilkan inovasi
serta menyelesaikan masalah;
5. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni; dan
6. Memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar.

2
KSSR SAINS TAHUN 1

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah

3
KSSR SAINS TAHUN 1

FOKUS

Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah berfokus kepada


pembelajaran berfikrah yang melibatkan kemahiran saintifik
dan kemahiran berfikir bagi pemerolehan pengetahuan yang
diterapkan melalui pendekatan utama dalam pendidikan sains
iaitu inkuiri. Kurikulum sains juga berhasrat untuk
menyediakan murid yang akan menghadapi era pembangunan
teknologi yang pesat dan pelbagai cabaran abad ke 21.
Golongan murid yang melalui kurikulum ini bakal menjadi
sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi
yang akan menyumbang kepada pembangunan negara.

Kandungan Standard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke


Tingkatan 5 dibangunkan berasaskan tiga domain iaitu
pengetahuan, kemahiran dan nilai. Ketiga-tiga domain ini
dialami oleh murid melalui kaedah inkuiri bagi menghasilkan
individu yang fikrah sains (Rajah 2). Pendekatan inkuiri
merangkumi pembelajaran berpusatkan murid,
konstruktivisme, pembelajaran kontekstual, pembelajaran Rajah 2: Kerangka Konsep Kurikulum Sains

berasaskan masalah, pembelajaran masteri serta strategi dan


Fikrah Sains
kaedah yang berkaitan.
Fikrah menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005)
membawa pengertian yang sama dengan daya berfikir dan
pemikiran. Dalam konteks pendidikan sains, fikrah sains
merujuk kualiti murid yang dihasratkan untuk dilahirkan melalui
4
KSSR SAINS TAHUN 1

sistem pendidikan sains kebangsaan. Murid yang berfikrah idea yang inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai idea
sains merupakan murid yang boleh memahami idea sains dan produk yang sedia ada.
dan berupaya berkomunikasi menggunakan bahasa saintifik,
Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi
boleh menilai serta mengaplikasikan secara
peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap
bertanggungjawab pengetahuan dan kemahiran saintifik
langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan
dalam kehidupan harian yang melibatkan sains dan teknologi
kreatif. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat
berlandaskan sikap dan nilai murni. Fikrah sains juga
akhir kepada proses berfikir.
berhasrat menghasilkan individu yang kreatif dan kritis untuk
memenuhi keperluan abad ke-21 di mana kemampuan negara Kemahiran Berfikir Kritis
amat bergantung kepada modal insan yang mampu berfikir
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
dan menjana idea.
sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
Pembelajaran Berfikrah pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan
bukti yang munasabah.
Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan
secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah
Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang seperti yang berikut :
dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya
Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri,
untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan,
sifat, kualiti dan unsur sesuatu
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Justeru,
konsep atau objek.
kemahiran berfikir harus diterapkan murid.
Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan
Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis
dan membezakan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat,
dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis
kualiti dan unsur sesuatu objek atau
akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik
peristiwa.
sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif
mempunyai daya imaginasi yang tinggi, berupaya menjanakan
5
KSSR SAINS TAHUN 1

Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan Menilai Membuat pertimbangan dan


dan mengelaskan objek atau fenomena kepada keputusan menggunakan
kumpulan masing-masing pengetahuan, pengalaman,
berdasarkan kriteria tertentu seperti kemahiran, dan nilai serta memberi
ciri atau sifat. Pengumpulan ini justifikasi
adalah berdasarkan ciri atau sifat Membuat Membuat pernyataan tentang hasil
sepunya. kesimpulan sesuatu kajian yang berdasarkan
kepada sesuatu hipotesis.
Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat
mengikut tertib berdasarkan kualiti
atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti
Kemahiran Berfikir Kreatif
saiz, masa, bentuk atau bilangan.
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
Menyusun Menyusun objek atau maklumat menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
mengikut mengikut tertib berdasarkan dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
keutamaan kepentingan atau keutamaan. tidak mengikut kelaziman.

Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif
bahagian kecil untuk memahami adalah seperti yang berikut :
dengan lebih mendalam berkenaan
Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan
serta hubung kait antara bahagian
dengan sesuatu perkara.
Mengesan Mengesan pandangan atau
Menghubungkait Membuat perkaitan dalam sesuatu
Kecondongan pendapat yang berpihak kepada atau
kan keadaan atau peristiwa untuk mencari
menentang sesuatu
sesuatu struktur atau corak hubungan.

6
KSSR SAINS TAHUN 1

Membuat Menggunakan pengumpulan data dan hipotesis tentang hubungan antara pemboleh
inferens pengalaman lalu untuk membuat ubah yang dimanipulasi dan pemboleh
kesimpulan dan menerangkan sesuatu ubah yang bergerak balas untuk
peristiwa. menerangkan sesuatu peristiwa atau
pemerhatian.. Pernyataan ini boleh
Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu
diuji untuk membuktikan kesahihannya.
peristiwa berdasarkan pemerhatian dan
pengalaman yang lalu atau data yang Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang
boleh dipercayai. sesuatu konsep yang kompleks atau
abstrak secara mengaitkan konsep itu
Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap
dengan konsep yang mudah atau
sesuatu perkara untuk keseluruhan
maujud yang mempunyai ciri yang
kumpulan berdasarkan pemerhatian ke
serupa.
atas sampel atau beberapa maklumat
daripada kumpulan itu. Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau
melakukan pengubahsuaian kepada
Membuat Membuat tanggapan atau
sesuatu yang sedia ada untuk
gambaran mental membayangkan sesuatu idea, konsep,
mengatasi masalah secara terancang.
keadaan atau gagasan dalam minda
atau fikiran.

Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang Strategi Berfikir


berasingan untuk menghasilkan satu
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
gambaran menyeluruh dalam bentuk
berfokus untuk menyelesaikan masalah.
seperti pernyataan, lukisan dan artifak.
Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti
Membuat Membuat sesuatu penyataan umum yang berikut :

7
KSSR SAINS TAHUN 1

Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah induktif dan deduktif. Rajah 3 memberi gambaran keseluruhan
membina pengertian, konsep atau tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir.
model berdasarkan ciri spesifik
Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB)
sepunya yang saling berhubung
melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh
kait.
dikembangkan melalui peringkat berikut :
Membuat keputusan Memilih satu alternatif
1. KBSB diperkenalkan;
penyelesaian yang terbaik daripada
2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru;
beberapa alternatif berdasarkan
3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru;
kriteria tertentu bagi mencapai
4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan
matlamat yang ditetapkan
diperkembangkan dengan bimbingan guru; dan
Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang
masalah secara terancang terhadap situasi lain untuk mencapai tugasan berfikir.
yang tidak pasti atau mencabar
Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam
ataupun kesulitan yang tidak
sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran
dijangkakan.
Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan
Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum, 1999).

Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang


tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran
yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran
yang digunakan untuk membuat pertimbangan secara logik,
rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir
kritis dan kreatif serta strategi berfikir menjadi lebih mudah jika
seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara

8
KSSR SAINS TAHUN 1

Kemahiran Berfikir Kemahiran Saintifik

Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian


masalah. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah,
Kreatif
Kritis kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan.
Menjana idea Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk
Mencirikan
Menghubungkait
Membandingkan menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik
& membezakan Membuat inferens
Meramalkan seperti menjalankan eksperimen dan projek. Kemahiran
Mengumpulkan &
mengelaskan Membuat saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan
Membuat urutan hipotesis kemahiran manipulatif.
Menyusun Mensintesiskan
mengikut Mengitlakkan Kemahiran Proses Sains
keutamaan Membuat
Menganalisis gambaran mental Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan
Mengesan Menganalogikan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau
kecondongan Mereka cipta
membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu
Menilai Menaakul
proses mental yang menggalakkan pemikiran secara, kreatif,
Membuat
kesimpulan analitis dan sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains
bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai
menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.
Strategi Berfikir

Mengkonsepsikan Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains adalah:


Membuat keputusan
Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan,
Menyelesaikan masalah
pendengaran, sentuhan, rasa atau

Rajah 3 : Model KBSB dalam Sains bau untuk mengumpulkan maklumat


tentang objek dan fenomena

9
KSSR SAINS TAHUN 1

Mengelaskan Melalui pemerhatian, mengumpulkan Menggunakan Memperihalkan perubahan


objek atau fenomena berdasarkan perhubungan parameter dengan masa.
persamaan dan perbezaan. ruang dan masa Contohnya lokasi, arah, bentuk,
saiz,isipadu, berat dan jisim
Mengukur dan Membuat pemerhatian secara
menggunakan kuantitatif dengan menggunakan Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional
nombor nombor dan alat berunit piawai. tentang objek, peristiwa atau pola
Pengukuran menjadikan daripada data yang dikumpulkan.
pemerhatian lebih jitu.
Mendefinasi Memberi tafsiran tentang sesuatu
Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data konsep dengan menyatakan perkara
secara operasi
dan pengalaman lalu untuk membuat yang dilakukan dan diperhatikan.
kesimpulan dan menerangkan
sesuatu peristiwa. Mengawal Mengenalpasti pemboleh ubah
pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah
Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu
bergerak balas dan pemboleh ubah
peristiwa berdasarkan pemerhatian
yang dimalarkan. Dalam sesuatu
dan pengalaman yang lalu atau data
penyiasatan satu pembolehubah
yang boleh dipercayai.
dimanipulasikan untuk memerhatikan
hubungannya dengan pemboleh
ubah yang bergerak balas. Pada
Berkomunikasi Menggunakan perkataan atau simbol masa yang sama pemboleh ubah
grafik seperti jadual, graf, rajah atau yang lain dimalarkan.
model untuk menerangkan tindakan,
objek atau peristiwa Membuat Membuat sesuatu penyataan umum
hipotesis tentang hubungan antara pemboleh
ubah yang dimanipulasi dan
10
KSSR SAINS TAHUN 1

pemboleh ubah yang bergerak balas Perkaitan antara Kemahiran Proses Sains dan Kemahiran
untuk menerangkan sesuatu Berfikir
peristiwa atau pemerhatian.
Pernyataan ini boleh diuji untuk
Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu
membuktikan kesahihannya.
juga menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran
Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti berfikir yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains
untuk menguji sesuatu hipotesis, adalah seperti jadual berikut:
mengumpulkan data, mentafsirkan
data sehingga mendapat rumusan Kemahiran Proses Kemahiran Berfikir
daripada aktiviti itu. Sains

Memerhatikan Mencirikan
Membandingkan dan membezakan
Kemahiran Manipulatif Menghubungkaitkan

Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor Mengelaskan Mencirikan


dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid: Membandingkan dan membezakan
Mengumpulkan dan mengelaskan
Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan
bahan dengan betul; Mengukur dan Menghubungkaitkan
Membandingkan dan membezakan
menggunakan
Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat;
nombor
Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan
tepat; Membuat inferens Menghubungkaitkan
Membersihkan peralatan sains dengan cara yang Membandingkan dan membezakan
Menganalisis
betul; dan Membuat inferens
Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul
dan selamat.
11
KSSR SAINS TAHUN 1

Meramalkan Menghubungkaitkan Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir


Membuat gambaran mental

Menggunakan Membuat urutan


Menyusun mengikut keutamaan Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan
perhubungan ruang
dan masa Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik

Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang


Mentafsir data Membandingkan dan membezakan berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam
Menganalisis
Mengesan kecondongan kurikulum ini,standard pembelajaran yang dihasratkan ditulis
Membuat kesimpulan secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan
Mengitlakkan
Menilai penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran
saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu
Mendefinisi secara Menghubungkaitkan
Menganalogikan menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan
operasi
Membuat gambaran mental pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni
Menganalisis
dan sikap saintifik.

Mengawal Mencirikan Pelaksanaan KPS dalam Sains secara eksklusif telah


Membandingkan dan membezakan mencakupi kemahiran yang dihasratkan dalam abad ke-21
pemboleh ubah
Menghubungkaitkan
Menganalisis dan secara tidak langsung telah menggalakkan dan
membangunkan kemahiran berfikir aras tinggi murid.
Membuat hipotesis Mencirikan
Menghubungkaitkan
Membandingkan dan membezakan
Menjana idea
Membuat hipotesis
Meramalkan
Mensintesiskan

Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir

12
KSSR SAINS TAHUN 1

Sikap Saintifik dan Nilai Murni Menghargai keseimbangan alam semula jadi;

Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan Berhemah tinggi dan hormat-menghormati;

nilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang Menghargai sumbangan sains dan teknologi;
dipupuk adalah seperti berikut:
Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara
Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling;
untuk memahami alam;
Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data;
Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih
Rajin dan tabah;
dan sihat; dan
Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan
Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.
serta terhadap alam sekitar;

Berfikiran kritikal dan analitis;


Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku
Luwes dan berfikiran terbuka; mengikut peringkat berikut :

Baik hati dan penyayang; Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan

Bersifat objektif; sikap saintifik dan nilai murni;


Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni, dan
Beretika dan bersistematik;
Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai
Bekerjasama; murni.
Adil dan saksama;

Berani mencuba. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk


mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni
Berfikir secara rasional;
semasa pelajaran sains. Guru perlu meneliti semua hasil
Yakin dan berdikari; pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang
Pengurusan masa yang baik;
13
KSSR SAINS TAHUN 1

berkaitan termasuk standard pembelajaran tentang penerapan


PROFIL MURID PENERANGAN
sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran.
Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
inovatif; mampu untuk menangani
masalah yang kompleks dan membuat
keputusan yang beretika. Mereka berfikir
KEMAHIRAN ABAD KE-21 tentang pembelajaran dan diri mereka
sebagai pelajar. Mereka menjana soalan
Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid
dan bersifat terbuka kepada perspektif,
yang mempunyai kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi nilai dan tradisi individu dan masyarakat
lain. Mereka berkeyakinan dan kreatif
fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan
dalam menangani bidang pembelajaran
kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran yang baru.
Abad Ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang
Kerja Mereka boleh bekerjasama secara
mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti Sepasukan berkesan dan harmoni dengan orang
lain. Mereka mengalas tanggungjawab
dalam Jadual 1 supaya berupaya bersaing di peringkat global.
bersama serta menghormati dan
Penguasaan SK dan SP dalam kurikulum Sains menyumbang menghargai sumbangan yang diberikan
oleh setiap ahli pasukan. Mereka
kepada pemerolehan kemahiran abad 21 dalam kalangan
memperoleh kemahiran interpersonal
murid. melalui aktiviti kolaboratif, dan ini
menjadikan mereka pemimpin dan ahli
Jadual 1: Profil Murid pasukan yang lebih baik.

PROFIL MURID PENERANGAN


Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan idea baru. Mereka mempelajari
mengatasi kesukaran, mengatasi kemahiran yang diperlukan untuk
cabaran dengan kebijaksanaan, menjalankan inkuiri dan penyelidikan,
keyakinan, toleransi, dan empati. serta menunjukkan sifat berdikari dalam
pembelajaran. Mereka menikmati
Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan pengalaman pembelajaran sepanjang
Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan yakin hayat secara berterusan.
dan kreatif secara lisan dan bertulis,
menggunakan pelbagai media dan Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur,
teknologi. kesamarataan, adil dan menghormati

14
KSSR SAINS TAHUN 1

Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap


PROFIL MURID PENERANGAN
pemikiran seperti Jadual 2.
maruah individu, kumpulan dan komuniti.
Mereka bertanggungjawab atas tindakan,
akibat tindakan serta keputusan mereka. KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi
Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan
membentuk pemahaman yang luas dan bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi
seimbang merentasi pelbagai disiplin dan berupaya mencipta sesuatu.
pengetahuan. Mereka meneroka
pengetahuan dengan cekap dan
berkesan dalam konteks isu tempatan KBAT merangkumi kemahiran berfikir kritis, kreatif dan
dan global. Mereka memahami isu-isu menaakul dan strategi berfikir.
etika / undang-undang berkaitan
maklumat yang diperoleh. Jadual 2: Tahap pemikiran dalam KBAT
Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas
Prihatin kasihan dan rasa hormat terhadap TAHAP
PENERANGAN
keperluan dan perasaan orang lain. PEMIKIRAN
Mereka komited untuk berkhidmat Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran,
kepada masyarakat dan memastikan dan nilai dalam situasi berlainan untuk
kelestarian alam sekitar. melaksanakan sesuatu perkara.

Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,


Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian
sokongan dan rasa hormat terhadap kecil untuk memahami dengan lebih
mendalam serta hubung kait antara
negara.
bahagian berkenaan.
Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI menggunakan pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi
justifikasi.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau
kaedah yang kreatif dan inovatif.
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan
dalam pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang
pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid.

15
KSSR SAINS TAHUN 1

Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan
mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran
bukti yang munasabah.
berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir optimum.
tidak mengikut kelaziman.
Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat pendekatan pembelajaran seperti inkuiri, konstruktivisme,
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Aktiviti
yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan
berfokus untuk menyelesaikan masalah.
bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit
KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian pembelajaran.
masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat
Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada
berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan
murid dan murid diminta menyelesaikan masalah
aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir.
menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid dilibatkan
secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang
mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, penguasaan
kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

16
KSSR SAINS TAHUN 1

Pendekatan Inkuiri Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid;


Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri;
Inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan
Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea
pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am
asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula
bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat
idea mereka; dan
sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan
Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan
merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara
pengalaman serta membuat refleksi.
penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji
dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti seperti Sains, Teknologi dan Masyarakat
eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai
Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat
kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk
menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan
memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut.
harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam
Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan
pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan
semasa proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat
Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM).
bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam
semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Beberapa Tema dan standard pembelajaran yang berunsurkan STM
konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan STM
oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan
perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam
masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari
Konstruktivisme bersama dengan aplikasi, sains dan teknologi serta implikasi
kepada masyarakat.
Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan
murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman Pembelajaran Kontekstual
mereka sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme
Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan
ialah:
dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak
17
KSSR SAINS TAHUN 1

belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghargai Penekanan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Dalam
kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Sains
Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar
Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat
secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan.
meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains
Pembelajaran Masteri yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar
dan seterusnya mempengaruhi pencapaian murid. Penentuan
Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang
kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya
memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran
berdasarkan kandungan kurikulum, kebolehan dan
yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip
kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan
bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang.
prasarana yang ada.
Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut
kadarnya, tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah
sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. pengajaran dan pembelajaran Sains.

Penerapan Unsur Patriotisme Eksperimen

Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan
patriotisme di kalangan murid. Sebagai contoh, dalam dalam pembelajaran sains. Murid menguji hipotesis melalui
pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu
dalam ekosistem, murid akan belajar mengenai kekayaan secara saintifik. Menjalankan eksperimen menggunakan
biodiversiti negara, mereka akan menghargai kepelbagaian kemahiran berfikir, kemahiran saintifik dan kemahiran
dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan manipulatif.
kecintaan kepada negara.

18
KSSR SAINS TAHUN 1

Secara umum, langkah yang diikuti secara eksperimen adalah diberi peluang merekabentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri
seperti Rajah 4: yang merangka cara eksperimen yang berkenaan, data yang
boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta
bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka.
Mengenal pasti masalah yang boleh diuji dengan
penyiasatan saintifik Simulasi

Membina hipotesis Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh


simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan
Merangka bagaimana pemboleh ubah penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan
dimanipulasikan
sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa
dan cara pengumpulan data
syarat yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai
Merancang dan menjalankan penyiasatan saintifik peraturan yang harus dipatuhi. Murid bermain untuk
mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses
Membentang data yang dikumpul untuk membuat keputusan. Model boleh digunakan untuk
mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid dapat
Menginterpretasi data dan keputusan dengan membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami
penaakulan saintifik konsep dan prinsip yang dipelajari.

Membuat keputusan dan mempersembahkan Projek (pembelajaran kolaboratif)


laporan.

Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid


Rajah 4: Langkah Perlaksanaan Eksperimen untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil
masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran
yang formal untuk dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk

Dalam perlaksanaan kurikulum Sains, adalah dicadangkan laporan, artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru

selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid dan murid lain. Kerja projek menggalakkan perkembangan

19
KSSR SAINS TAHUN 1

kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran pengurusan seperti televisyen, radio, video, komputer dan internet,
masa dan pembelajaran kendiri. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih
menarik dan berkesan. Simulasi dan animasi berkomputer
Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar
merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran
Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar.
Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh
zoo, muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman
dan kilang. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh web. Perisian aplikasi seperti word processers, perisian
menjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan persembahan grafik (graphic presentation software) dan
dan bermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah
lawatan, ia mesti dirancang secara rapi. Murid perlu merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan
menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa mempersembahkan data. Penggunaan teknologi lain seperti
lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. data loggers dan antara muka berkomputer dalam
eksperimen dan projek dapat membantu pengajaran dan
Penggunaan Teknologi
pembelajaran sains berkesan.
Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan
mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat
dalam pembelajaran sains. Melalui penggunaan teknologi

20
KSSR SAINS TAHUN 1

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah alam sekitar dan kelestarian global penting dalam

yang diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan membentuk etika murid untuk menghargai alam.

dalam standard kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan


bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal 3. Nilai Murni

insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata

semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan

adalah seperti berikut: mengamalkannya.


Nilai murni merangkumi aspek kerohanian,
kemanusiaan dan kewarganegaraan kebangsaan dan
1. Bahasa
global yang menjadi amalan dalam kehidupan harian.
Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran; dan
4. Sains dan Teknologi
Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek
Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi
sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras
dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi
bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu murid
dalam kalangan murid;
menyusun idea dan berkomunikasi secara berkesan.
Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat
membantu serta menyumbang kepada pembelajaran
2. Kelestarian Alam Sekitar yang lebih cekap dan berkesan; dan
Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP
dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua merangkumi empat perkara iaitu:
mata pelajaran. (i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta,
prinsip, konsep yang berkaitan dengan
sains dan teknologi);

21
KSSR SAINS TAHUN 1

(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan
kemahiran manipulatif tertentu); dalam PdP.
(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
keselamatan); dan
7. Keusahawanan
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.
Penerapan elemen keusahawanan bertujuan
membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan
5. Patriotisme
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid;
Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata
dan
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat;
Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP
dan
melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti
Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang
rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta
mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga
membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk
sebagai rakyat Malaysia.
memacu idea ke pasaran.

6. Kreativiti dan Inovasi


8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi
Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan murid
untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau
dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan
mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham
dan kemahiran asas TMK yang dipelajari;
atau gabungan idea yang ada;
Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui
menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik
ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea;
dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti
Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu
pembelajaran; dan
untuk memastikan pembangunan modal insan yang
TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang
mampu menghadapi cabaran Abad ke-21; dan
hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi

22
KSSR SAINS TAHUN 1

meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan dan
kandungan mata pelajaran. kelemahan murid mereka. Pentaksiran sumatif pula adalah
untuk menilai pembelajaran murid dengan standard
kandungan bagi sesuatu mata pelajaran.
PENTAKSIRAN
Pentaksiran dalam KSSR, terdiri daripada 4 komponen iaitu:
Pentaksiran atau penilaian adalah proses pengumpulan
maklumat melalui pelbagai kaedah seperti kerja rumah, Pentaksiran Sekolah;
pembentangan, kerja projek, ujian dan sebagainya. Pentaksiran Pusat;
Pentaksiran ialah satu kayu pengukur untuk menilai Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum;
pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan, dan
menguasai kemahiran dan mengamalkan nilai di samping Pentaksiran Psikometrik.
menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran guru.
Pentaksiran yang menyeluruh perlu dirancang dengan baik
Pentaksiran juga menyokong pembelajaran murid dan
dan dijalankan secara berterusan sebagai sebahagian
memberi maklum balas yang berguna kepada pihak
daripada aktiviti di bilik darjah. Usaha guru dalam
berkepentingan seperti pentadbir, guru dan ibu bapa atau
melaksanakan pentaksiran yang holistik di samping membantu
penjaga tentang perkembangan murid.
memperbaiki kelemahan murid akan membentuk ekosistem
Tujuan utama pentaksiran formatif adalah untuk memantau pembelajaran yang kondusif dan seimbang.
pembelajaran murid. Oleh itu penting bagi guru merekabentuk
Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu
instrumen pentaksiran yang sah boleh dipercayai serta
meningkatkan keupayaan dan pencapaian murid, guru harus
autentik. Maklumat yang dikumpul melalui pentaksiran formatif
menggunakan strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri
seharusnya membantu guru menentukan kekuatan dan
berikut:
kelemahan murid dalam mencapai sesuatu standard
kandungan bagi sesuatu mata pelajaran. Maklumat yang pelbagai bentuk;
dikumpul ini juga seharusnya membantu guru mengadaptasi adil kepada semua murid;

23
KSSR SAINS TAHUN 1

mengambilkira pelbagai aras kognitif; Jadual 3: Pernyataan Umum Tafsiran Tahap Penguasaan
membolehkan murid mempamerkan pelbagai Pengetahuan Bagi Mata Pelajaran Sains
keupayaan pembelajaran; dan
mengambilkira pengetahuan dan kemahiran yang telah TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
dipelajari oleh murid dan mentaksir sejauh mana 1 Mengingat kembali pengetahuan dan
mereka fahami. kemahiran asas sains.

2 Memahami pengetahuan dan kemahiran


Pentaksiran sekolah bagi sains dilaksanakan bersandarkan sains serta dapat menjelaskan kefahaman
tersebut.
tiga domain utama iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai.
3 Mengaplikasikan pengetahuan dan
Pentaksiran Pengetahuan dalam sesuatu tema disertakan
kemahiran sains untuk melaksanakan
pengintegrasian proses kemahiran sains ini bertujuan melihat tugasan mudah.
sejauh mana murid memahami standard kandungan tertentu 4 Menganalisis pengetahuan dan kemahiran
secara menyeluruh dan holistik. Oleh itu adalah penting bagi sains dalam konteks penyelesaian
masalah.
guru menggunakan pertimbangan profesional dalam
menentukan tahap penguasaan murid. Hierarki tahap 5 Menilai pengetahuan dan kemahiran sains
dalam konteks penyelesaian masalah dan
penguasaan murid di bahagikan kepada enam tahap seperti membuat keputusan untuk melaksanakan
yang ditunjukkan dalam Jadual 3 satu tugasan.

6 Merekacipta menggunakan pengetahuan


dan kemahiran sains dalam konteks
penyelesaian masalah dan membuat
keputusan atau dalam melaksanakan satu
tugasan dalam situasi baru secara kreatif
dan inovatif.

24
KSSR SAINS TAHUN 1

Pentaksiran bagi setiap kelompok Standard Kandungan boleh 4 Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat
dijalankan dengan menggunakan Standard Prestasi sebagai dalam merekod data, berani mencuba dan
bersistematik
skala rujukan guru untuk menentukan pencapaian murid
dalam menguasai sesuatu Standard Kandungan yang 5 Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat
dalam merekod data, berani mencuba,
ditetapkan. Standard Prestasi menunjukkan 6 Tahap
bersistematik, bekerjasama, rajin dan tabah
Penguasaan yang disusun secara hierarki di mana Tahap dalam menjalankan tugasan.
Penguasaan 1 menunjukkan pencapaian terendah sehingga
6 Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat
pencapaian tertinggi iaitu Tahap Penguasaan 6. Pentaksiran dalam merekod data, berani mencuba,
yang dibuat seharusnya diintegrasikan kandungan, kemahiran bersistematik,bekerjasama, rajin dan tabah
dan nilai untuk melihat sejauh mana murid menguasai dalam menjalankan tugas, bertanggung
jawab ke atas diri, rakan, alam sekitar dan
Standard Kandungan tertentu secara holistik. Pentaksiran
berhemah tinggi.
Sikap Saintifik dan nilai murni bagi Sains Sekolah Rendah
dibuat dengan merujuk kepada Jadual 4;
Pentaksiran sekolah yang dibuat, hendaklah merujuk kepada
Standard Prestasi yang disediakan. Tahap penguasaan yang
Jadual 4: Tafsiran Tahap Penguasaan bagi Sikap Saintifik
dan Nilai Murni dicapai oleh murid mestilah direkodkan ke dalam borang
pelaporan pentaksiran.
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Minat

2 Minat dan bersifat ingin tahu

3 Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat


dalam merekod data.

25
KSSR SAINS TAHUN 1

Tahap Penguasaan Keseluruhan Jadual 5: Organisasi DSKP

Tahap penguasaan keseluruhan perlu ditentukan bagi STANDARD STANDARD STANDARD


KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
memberi satu nilai tahap penguasaan murid pada akhir sesi Penyataan spesifik Suatu penetapan Suatu set kriteria
persekolahan. Tahap penguasaan keseluruhan ini tentang perkara kriteria atau umum yang
yang murid patut indikator kualiti menunjukkan
merangkumi aspek kandungan, kemahiran saintifik serta sikap
ketahui dan boleh pembelajaran dan tahap-tahap
saintifik dan nilai murni. Untuk itu, guru perlu menilai murid lakukan dalam pencapaian yang prestasi yang perlu
secara kolektif dan holistik dengan melihat semua aspek suatu tempoh boleh diukur bagi murid pamerkan
persekolahan setiap standard sebagai tanda
semasa proses pembelajaran murid secara berterusan melalui
merangkumi aspek kandungan. bahawa sesuatu
pelbagai kaedah seperti pencapaian dalam ujian topikal, pengetahuan, perkara itu telah
pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid secara kemahiran dan dikuasai murid
lisan, kerja projek berkumpulan dan sebagainya. Guru boleh nilai. (indicator of
success).
membuat pertimbangan profesional untuk memberi satu nilai
tahap penguasaan keseluruhan murid berdasarkan
Standard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke Tahun 6
pengalaman guru bersama murid, kebijaksanaan serta melalui
disusun mengikut tema bidang pembelajaran iaitu Inkuiri
perbincangan bersama rakan sejawat.
Dalam Sains, Sains Hayat, Sains Fizikal, Sains Bahan, Bumi
dan Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari.
ORGANISASI KANDUNGAN

Standard Kurikulum Sains Sekolah Rendah memberi fokus Skop bagi mata pelajaran Sains Tahap 1 untuk kemahiran

kepada pengusaan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai adalah seperti dalam Jadual 6 manakala skop untuk konten

yang sesuai dengan tahap kebolehan murid berdasarkan adalah seperti dalam Jadual 7 seperti di bawah:

Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard


Prestasi yang disusun dalam 3 lajur secara bersebelahan
seperti dalam Jadual 5.

26
KSSR SAINS TAHUN 1

Jadual 6 :Kemahiran Proses Sains Bumi dan Bentuk muka bumi, tanah, air, udara,sistem
Angkasa suria
KEMAHIRAN SKOP
Teknologi Asas binaan, memasang model mengikut
Memerhati Memerihalkan penggunaan anggota dan dan manual, mesin.
semua deria yang terlibat untuk membuat Kehidupan
pemerhatian tentang fenomena atau Lestari
perubahan yang berlaku.
Mengelas Memerihalkan ciri objek dengan
Pengajaran dan Pembelajaran sebaiknya dirancang secara
menyatakan persamaan dan perbezaan.
Mengukur Mengukur dengan menggunakan alat dan holistik bagi membolehkan beberapa Standard Pembelajaran
Menggunakan unit piawai yang sesuai.
dicapai bergantung kepada kesesuaian dan keperluan
Nombor
Membuat Menyatakan satu penerangan yang pembelajaran. Guru seharusnya meneliti semua Standard
Inferens munasabah bagi satu pemerhatian. Pembelajaran d a n S t a n d a r d P r e s t a s i dalam suatu
Meramal Memerihalkan satu kemungkinan bagi satu
peristiwa atau data. kelompok yang berkenaan sebelum merancang aktiviti
Berkomunikasi Merekod maklumat atau idea dalam pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti boleh dipelbagaikan
sebarang bentuk.
untuk mencapai Standard Pembelajaran bagi memenuhi
Jadual 7: Kandungan Sains Tahap 1 keperluan pembelajaran, sesuai dengan kebolehan serta
Tema Skop gaya pembelajaran murid.

Inkuiri Dalam Memerhati, mengelas, mengukur


Sains menggunakan nombor, membuat inferens, Guru digalakkan merancang aktiviti yang dapat melibatkan
meramal, berkomunikasi, kemahiran
manipulatif dan peraturan bilik sains murid secara aktif bagi menjana pemikiran secara analitis,
Sains Hayat Benda hidup dan benda bukan hidup kritis, inovatif dan kreatif di samping menggunakan teknologi
Manusia: deria, proses hidup, kelas makanan,
Haiwan: bahagian tubuh, proses hidup, tabiat sebagai wahana dalam mencapai Standard Pembelajaran
makan, kelas haiwan, tersebut dengan lebih berkesan. Pelaksanaan pengajaran dan
Tumbuhan: bahagian tumbuhan, proses hidup,
Sains Fizikal Magnet, litar elektrik, timbul dan pembelajaran yang memerlukan aktiviti, penyiasatan dan
tenggelam,isipadu, jisim, masa,suhu, eksperimen yang difikirkan sesuai bagi mencapai sesuatu
Sains Bahan Keupayaan bahan menyerap air, campuran,
sifat kimia bahan standard pembelajaran hendaklah dijalankan bagi
mengukuhkan kefahaman murid.

27
KSSR SAINS TAHUN 1

INKUIRI DALAM SAINS

1. KEMAHIRAN SAINTIFIK
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan semua deria yang
1.1 Kemahiran Murid boleh: Guru menjalankan aktiviti
terlibat untuk membuat
Proses Sains yang boleh membawa
pemerhatian tentang fenomena
1.1.1 Memerhati kepada penerapan dan
yang berlaku.
pentaksiran kemahiran
memerhati.
2 Memerihalkan penggunaan semua
deria yang terlibat untuk membuat
pemerhatian tentang fenomena
atau perubahan yang berlaku.

3 Menggunakan semua deria yang


terlibat untuk membuat
pemerhatian tentang fenomena
atau perubahan yang berlaku.

4 (i) Menggunakan semua deria


yang terlibat untuk
membuat pemerhatian
secara kualitatif bagi
menerangkan fenomena
atau perubahan yang
berlaku.

(ii) Menggunakan alat yang


sesuai jika perlu untuk
membantu pemerhatian.

28
KSSR SAINS TAHUN 1

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

5 (i) Menggunakan semua deria


yang terlibat untuk
membuat pemerhatian
secara kualitatif dan
kuantitatif bagi
menerangkan fenomena
atau perubahan yang
berlaku.

(ii) Menggunakan alat yang


sesuai jika perlu untuk
membantu pemerhatian.

6 (i) Menggunakan semua deria


yang terlibat untuk
membuat pemerhatian
secara kualitatif dan
kuantitatif bagi
menerangkan fenomena
atau perubahan yang
berlaku secara sistematik.

(ii) Menggunakan alat yang


sesuai jika perlu untuk
membantu pemerhatian.

29
KSSR SAINS TAHUN 1

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid boleh: 1 Guru menjalankan aktiviti


Menyatakan maklumat yang
yang boleh membawa
diperoleh.
1.1.2 Berkomunikasi kepada penerapan
kemahiran
berkomunikasi.
2 Merekod maklumat atau idea
dalam sebarang bentuk.

3 Merekodkan maklumat atau idea


dalam bentuk yang sesuai.

4 Merekod maklumat atau idea


dalam bentuk yang sesuai dan
mempersembahkan maklumat atau
idea tersebut secara sistematik.

5 Merekodkan maklumat atau idea


dalam lebih dari satu bentuk yang
sesuai dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut
secara sistematik.

30
KSSR SAINS TAHUN 1

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

6 Merekodkan maklumat atau idea


dalam lebih dari satu bentuk yang
sesuai dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut
secara sistematik, kreatif dan
inovatif serta boleh memberi
maklum balas.

31
KSSR SAINS TAHUN 1

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

1.2 Kemahiran Murid boleh: 1 Menyenaraikan peralatan, Guru boleh membuat


Manipulatif bahan sains dan spesimen pentaksiran semasa murid
1.2.1 Menggunakan dan yang diperlukan bagi suatu menjalankan aktivti
mengendalikan peralatan dan aktiviti. pembelajaran.
bahan sains dengan betul.

1.2.2 Mengendalikan spesimen 2 Memerihalkan penggunaan


dengan betul dan cermat. peralatan, bahan sains dan
spesimen yang diperlukan bagi
1.2.3 Melakar spesimen, peralatan suatu aktiviti dengan kaedah
dan bahan sains dengan betul. yang betul.

1.2.4 Membersihkan peralatan sains


dengan cara yang betul. 3 Mengendalikan peralatan,
bahan sains dan spesimen
1.2.5 Menyimpan peralatan dan yang diperlukan bagi suatu
bahan sains dengan betul dan aktiviti dengan kaedah yang
selamat. betul.

4 Mengguna, mengendali,
melakar, membersih dan
menyimpan peralatan, bahan
sains dan spesimen yang
digunakan dalam suatu aktiviti
dengan kaedah yang betul.

32
KSSR SAINS TAHUN 1

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
5 Mengguna, mengendali, melakar,
membersih dan menyimpan
peralatan, bahan sains dan
spesimen yang digunakan dalam
suatu aktiviti dengan kaedah yang
betul, bersistematik dan berhemah.

6 Mengguna, mengendali, melakar,


membersih dan menyimpan
peralatan, bahan sains dan
spesimen yang digunakan dalam
suatu aktiviti dengan kaedah yang
betul, bersistematik, berhemah dan
menjadi contoh kepada rakan lain.

33
KSSR SAINS TAHUN 1

2. PERATURAN BILIK SAINS


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

2.1 Peraturan Murid boleh: Guru boleh membuat


Bilik Sains pentaksiran melalui
1 Menyatakan salah satu peraturan
2.1.1 Mematuhi peraturan bilik pemerhatian semasa
bilik sains.
sains murid menjalankan aktivti
pembelajaran.

Menyatakan lebih daripada satu


2
peraturan bilik sains.

Mengaplikasi salah satu peraturan


3
bilik sains.

Mengaplikasi lebih daripada satu


4
peraturan bilik sains

Memberi sebab peraturan bilik


5
sains perlu dipatuhi.

34
KSSR SAINS TAHUN 1

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

6 Menjadi contoh kepada rakan


dalam mematuhi peraturan bilik
sains.

35
KSSR SAINS TAHUN 1

SAINS HAYAT

3. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.1 Benda hidup dan Murid boleh: 1 Menyatakan contoh benda Guru membawa murid ke
benda bukan hidup dan benda bukan hidup. luar kelas untuk melihat
hidup 3.1.1 Membanding dan kawasan sekitar sekolah
membezakan benda hidup dan dan mengecam benda-
benda bukan hidup 2 Membanding beza benda hidup benda yang di temui
berdasarkan ciri-ciri berikut: dan benda bukan hidup. mereka.
(i) bernafas;
(ii) memerlukan air dan Murid berbincang sehingga
makanan; 3 Memerihalkan keperluan asas membuat kesimpulan
(iii) bergerak; benda hidup bagi manusia, bahawa manusia, haiwan
(iv) membesar; dan haiwan dan tumbuhan. dan tumbuhan adalah
(v) membiak. benda hidup.

3.1.2 Membuat urutan contoh- 4 Membuat urutan contoh-contoh Nota :


contoh benda hidup mengikut benda hidup yang diberikan Terdapat benda bukan
saiz. berdasarkan saiz. hidup yang mempunyai ciri
benda hidup.
Contoh:
(i) objek yang
5 Menaakul mengapa makanan, bergerak seperti
air, udara dan tempat kipas dan kereta;
perlindungan adalah penting dan
kepada manusia dan haiwan. (ii) objek yang
membesar seperti
belon yang ditiup.

36
KSSR SAINS TAHUN 1

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.2 Keperluan asas Murid boleh: 6 Berkomunikasi untuk Murid menyusun contoh
benda hidup menunjukkan manusia, haiwan benda hidup dari yang
dan tumbuhan mempunyai cara bersaiz kecil hingga ke saiz
3.2.1 Menyatakan keperluan asas
yang berlainan untuk besar seperti gajah dan
benda hidup iaitu makanan, air
mendapatkan makanan, air dan kuman.dan berkomunikasi
dan udara.
udara. tentang susunan yang
dibuat.
3.2.2 Memerihalkan manusia,
haiwan dan tumbuhan
memerlukan makanan, air dan
udara dalam cara yang
berlainan.

3.2.3 Memerihalkan manusia dan


haiwan, juga memerlukan
tempat perlindungan.

3.2.4 Menaakul kepentingan


makanan, air, udara dan
tempat perlindungan kepada
manusia dan haiwan.

3.2.5 Menjelaskan pemerhatian


tentang ciri dan keperluan
asas benda hidup melalui
lakaran, TMK, penulisan atau
lisan.

37
KSSR SAINS TAHUN 1

4. MANUSIA
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

4.1 Deria manusia Murid boleh: 1 Menyatakan bahagian tubuh Berbincang dengan murid
manusia. tentang fungsi setiap
4.1.1 Mengenal pasti bahagian
bahagian tubuh.
tubuh manusia yang
berkaitan dengan deria yang 2 Menghubungkait bahagian
Menyentuh untuk
berkenaan. tubuh manusia dengan deria
membezakan keadaan
yang berkenaan.
permukaan, melihat untuk
4.1.2 Mengelaskan objek mengikut
membezakan warna,
ciri yang dikenalpasti.
3 Memerihalkan ciri objek menghidu untuk mengesan
menggunakan pelbagai deria bau yang mungkin
4.1.3 Menggunakan deria untuk
mendatangkan bahaya
mengenal pasti objek melalui
seperti bau asap
penyiasatan.
4 Mengelaskan objek yang kebakaran.
4.1.4 Menjelas dengan contoh, diberikan mengikut ciri yang
dipilih Murid menjalankan aktiviti
penggunaan deria lain
untuk mengenal pasti objek
sebagai ganti sekiranya satu
contoh, objek yang
deria tidak dapat berfungsi.
5 Mengenalpasti objek yang terdapat dalam kotak
diberikan sekiranya salah hitam.
4.1.5 Menjelaskan pemerhatian
tentang deria manusia satu deria tidak dapat
berfungsi Alat yang boleh membantu
melalui lakaran, TMK,
organ deria yang tidak
penulisan atau lisan.
boleh berfungsi dengan
6 Berkomunikasi tentang alat baik seperti cermin mata
yang boleh membantu organ dan alat bantuan
deria yang tidak boleh pendengaran.
berfungsi dengan baik

38
KSSR SAINS TAHUN 1

5. HAIWAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUSAAN

5.1 Bahagian tubuh Murid boleh: 1 Memberi contoh haiwan. Murid mengenal pasti
haiwan. bahagian tubuh haiwan
5.1.1 Mengenal pasti bahagian seperti:
tubuh haiwan seperti paruh, 2 Memerihalkan bahagian tubuh (i) arnab;
sisik, sirip, berbulu halus, bagi haiwan. (ii) buaya;
berbulu pelepah, tanduk, (iii) katak ;
sumbu, sesungut, kulit keras, 3 Menghubungkaitkan (iv) ikan;
cangkerang, sayap, kepak, kepentingan bahagian tubuh (v) siput;
kepala, badan, ekor dan kaki haiwan kepada haiwan (vi) itik;
selaput renang. berkenaan. (vii) lalat;
(viii) badak sumbu; dan
5.1.2 Menghubungkaitkan bahagian
Menjelaskan melalui contoh (ix) cacing.
tubuh haiwan dan 4
kepentingannya kepada bahagian yang terdapat pada
tubuh haiwan yang dinyatakan. Murid menggunakan satu
haiwan.
contoh haiwan dan
5.1.3 Menjelaskan melalui contoh mengenalpasti bahagian
5 Mengitlak bahawa terdapat
bahagian yang terdapat pada tubuh haiwan tersebut.
haiwan yang berbeza tetapi
tubuh haiwan. mempunyai bahagian tubuh
yang serupa.
5.1.4 Mengitlak bahawa terdapat Guru menjalankan
haiwan yang berlainan perbincangan untuk
mempunyai bahagian tubuh 6 Berkomunikasi tentang mencungkil idea murid
yang serupa. peranan manusia dalam langkah yang diambil oleh
mencegah haiwan dizalimi manusia bagi memastikan
5.1.5 Menjelaskan pemerhatian hingga mengakibatkan haiwan tidak dizalimi dan
tentang bahagian tubuh kecederaan pada bahagian kesan kecederaan pada
haiwan melalui lakaran, TMK, tubuh haiwan. haiwan tersebut.
penulisan atau lisan.

39
KSSR SAINS TAHUN 1

6. TUMBUHAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid boleh:
6.1 Bahagian Murid diberi/ditunjukkan
tumbuhan 1 Menyatakan bahagian pada tumbuhan sebenar untuk
6.1.1 Membanding dan
tumbuhan. menjalankan aktiviti.
membezakan bahagian pada
tumbuhan iaitu:
(i) daun: jenis urat daun; Murid memberi contoh
(ii) bunga: berbunga, tidak tumbuhan berbunga dan
2 Mengenal pasti bahagian
berbunga; tumbuhan tidak berbunga
yang terdapat pada satu seperti pokok bunga raya,
(iii) batang: berkayu, tidak tumbuhan sebenar yang
berkayu; dan cendawan, paku pakis dan
dipilih. pokok orkid.
(iv) akar: akar tunjang, akar
serabut.
Murid boleh menjalankan
6.1.2 Menghubungkaitkan bahagian aktiviti pengelasan
3 Menyatakan kepentingan
tumbuhan iaitu daun, bunga, berdasarkan ciri yang
bahagian tumbuhan kepada
batang dan akar serta dipelajari iaitu jenis urat
tumbuhan
kepentingannya kepada daun, mempunyai bunga,
tumbuhan. jenis batang atau jenis akar.

6.1.3 Mengitlak bahawa ada Murid boleh menggunakan


tumbuhan yang berlainan 4 Mengelaskan tumbuhan contoh seperti lalang dan
mempunyai bahagian yang berdasarkan ciri yang dipilih. pokok keembong untuk
serupa. menunjukkan perbezaan.

6.1.4 Menjelaskan pemerhatian


tentang bahagian tumbuhan 5 Mengitlak bahawa terdapat
melalui lakaran, TMK, tumbuhan yang berlainan
penulisan atau lisan. mempunyai ciri yang sama

40
KSSR SAINS TAHUN 1

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

6 Berkomunikasi untuk menunjukkan


perbezaan antara dua tumbuhan
yang berlainan jenis dari aspek
jenis urat daun, berbunga atau
tidak berbunga, jenis batang dan
jenis akar.

41
KSSR SAINS TAHUN 1

SAINS FIZIKAL

7. MAGNET
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

7.1 Magnet Murid boleh: 1 Memberi contoh objek atau Murid digalakkan membawa
alat yang menggunakan pelbagai alat yang
7.1.1 Memberi contoh kegunaan magnet. menggunakan magnet
magnet dalam kehidupan. seperti kotak pensel
bermagnet, magnet hiasan di
7.1.2 Mengenal pasti bentuk 2 Mengenal pasti pelbagai peti sejuk dan permainan.
magnet seperti magnet bar, bentuk magnet.
Murid menjalankan
silinder, ladam, bentuk U,
penyiasatan dengan
butang dan cincin.
mendekatkan magnet
3 Mengitlak tindakan magnet ke
dengan objek dan memerhati
7.1.3 Mengitlak tindakan magnet atas pelbagai objek.
sama ada menarik objek
ke atas pelbagai objek
atau tidak menarik objek.
dengan menjalankan aktiviti.
4 Membuat pengitlakan tentang Murid menjalankan
7.1.4 Membuat kesimpulan tentang daya tarikan dan tolakan penyiasatan yang adil
daya tarikan dan tolakan antara kutub-kutub magnet. menggunakan magnet untuk
antara kutub-kutub magnet menguji kekuatan magnet
dengan menjalankan dari aspek jarak dan
penyiasatan. 5 Membuat kesimpulan bilangan klip kertas yang
kekuatan suatu magnet boleh ditarik dengan
7.1.5 Menentukan kekuatan berdasarkan penyiasatan yang memalarkan bentuk dan saiz
magnet ke atas objek dengan dibuat. magnet.
menjalankan penyiasatan.

42
KSSR SAINS TAHUN 1

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

7.1.6 Menjelaskan pemerhatian 6 Mereka bentuk permainan Murid boleh mereka


tentang magnet melalui atau alat berdasarkan permainan mudah seperti
lakaran, TMK, penulisan atau penggunaan magnet. perlumbaan menggerakan
lisan. paku dengan menggunakan
magnet tanpa menyentuh
paku tersebut.

43
KSSR SAINS TAHUN 1

SAINS BAHAN

8. PENYERAPAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

8.1 Keupayaan bahan Murid boleh: 1 Menyatakan objek yang Murid menjalankan aktiviti
menyerap air boleh menyerap dan tidak mengelaskan objek yang
8.1.1 Mengenal pasti objek yang boleh menyerap air. menyerap air dan tidak
boleh menyerap air dan tidak menyerap air.
boleh menyerap air dengan 2 Menyenaraikan Contoh objek;
menjalankan penyiasatan. kepentingan kebolehan (i) sapu tangan;
bahan yang boleh menyerap (ii) kertas tisu;
8.1.2 Mengelas objek yang boleh air dan tidak menyerap air (iii) klip kertas;
menyerap air dan tidak boleh dalam kehidupan. (iv) guli;
menyerap air. (v) penutup botol;
(vi) kertas; dan
8.1.3 Memerihalkan keupayaan 3 Mengelas objek yang boleh (vii) mop.
objek menyerap air menyerap air dan tidak
berdasarkan jenis bahan boleh menyerap air. Murid boleh menentukan
dengan menjalankan keupayaan objek menyerap air
penyiasatan. berdasarkan jenis bahan
4 Menaakul kepentingan dengan mengumpulkan isipadu
8.1.4 Menyatakan kepentingan bahan yang tidak menyerap air yang telah diserap oleh
objek yang boleh menyerap air dalam kehidupan. objek. Saiz objek yang
air dan tidak boleh menyerap digunakan hendaklah di
air dalam kehidupan. malarkan.

44
KSSR SAINS TAHUN 1

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

8.1.5 Mereka cipta objek 5 Membuat urutan Nota: Span diperbuat daripada
berdasarkan kebolehan keupayaan objek menyerap plastik dimana plastik tidak
menyerap air. air berdasarkan jenis menyerap air.
bahan.
8.1.6 Menjelaskan pemerhatian
tentang keupayaan bahan
menyerap air melalui lakaran, 6 Menyelesaikan masalah
penulisan, TMK atau lisan. dengan mengaplikasikan
pengetahuan tentang
keupayaan objek menyerap
air.

45
KSSR SAINS TAHUN 1

BUMI DAN ANGKASA

9. BUMI
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
9.1 Bentuk muka Murid boleh:
Menyatakan bentuk muka
Bumi 1 Murid berbincang tentang
bumi.
9.1.1 Menyatakan bentuk muka bentuk muka bumi dengan
Bumi seperti gunung, pantai, memerhati model muka bumi
bukit, lembah, sungai, kolam, 2 Memberi contoh jenis
tasik dan laut. tanah. Murid mencampurkan air pada
contoh tanah, menggoncang
dan membiarkan seketika
9.2 Tanah Murid boleh: Mengenalpasti kandungan untuk melihat kandungan tanah
3
bagi satu jenis tanah seperti ranting kayu, daun,
9.2.1 Menyatakan jenis tanah berdasarkan pemerhatian. batu, pasir dan haiwan kecil.
seperti tanah kebun, tanah
liat dan pasir. Murid membuat banding beza
Membanding beza
4 tentang kandungan tanah yang
kandungan tanah bagi diambil dari sekurang-kurang
9.2.2 Membanding beza
contoh tanah yang
kandungan tanah bagi jenis nya dua tempat yang berbeza
diberikan. seperti tanah kebun dan pasir
tanah yang berbeza dengan
menjalankan penyiasatan Merekodkan perbezaan pantai.
5
kandungan bagi contoh
9.2.3 Menjelaskan pemerhatian tanah yang berbeza.
tentang bentuk muka bumi
dan tanah melalui lakaran,
6 Berkomunikasi dengan
penulisan, TMK atau lisan.
meramalkan kegunaan
tanah dan menjelaskan
berdasarkan pengetahuan
tentang kandungan tanah.

46
KSSR SAINS TAHUN 1

TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI

10. ASAS BINAAN


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Menyatakan bentuk asas
10.1 Binaan Murid boleh: 1 Nota: Bongkah bentuk asas
iaitu segitiga, segi empat
daripada boleh dibina dengan
sama, segi empat tepat dan
bongkah bentuk 10.1.1 Mengenal pasti bentuk asas menggunakan kad manila atau
bulatan.
asas iaitu segitiga, segi empat kotak.
sama, segi empat tepat dan
bulatan. 2 Mengenal pasti bongkah
iaitu kubus, kuboid, piramid,
10.1.2 Mengenal pasti bongkah prisma, kon, silinder dan
bentuk asas iaitu kubus, sfera.
kuboid, piramid, prisma, kon,
silinder dan sfera. 3 Melakar bongkah bentuk
asas.
10.1.3 Mereka bentuk objek atau
struktur menggunakan
bongkah bentuk asas. 4 Membina objek atau struktur
menggunakan bentuk asas
10.1.4 Menaakul kepentingan dan bongkah.
pelbagai bentuk bongkah.
5 Berkomunikasi untuk
10.1.5 Menjelaskan pemerhatian menerangkan objek atau
tentang hasil binaan melalui struktur yang dibina.
lakaran, TMK, penulisan atau
lisan. Menaakul kepentingan
6
pelbagai bentuk bongkah
dalam kehidupan.

47
PANEL PENGGUBAL

1. Datin Dr Ng Soo Boon Bahagian Pembangunan Kurikulum


2. Zaidah binti Mohd Yusoff Bahagian Pembangunan Kurikulum
3. Zainon binti Abd Majid Bahagian Pembangunan Kurikulum
4. Kamarul Azlan bin Ahmad Bahagian Pembangunan Kurikulum
5. Siti Rozita binti Yahya Bahagian Pembangunan Kurikulum
6. Wan Noorhayati binti Wan Zainulddin Bahagian Pembangunan Kurikulum
7. Enchum binti Ibrahim IPG Kampus Ipoh. Perak
8. Fathaiyah binti Abdullah IPG Kampus Raja Melewar. Negeri Sembilan
9. Makrof bin Md. Daud IPG Kampus Perempuan Melayu. Melaka
10. Dr Tay Chong Seng IPG Kampus Tun Hussein Onn. Johor
11. Kamalhuzaimi bin Khamis Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi. Johor
12. Abuzar A.Z bin Ahmad SK Putrajaya Presint 11(1). WP Putrajaya
13. Adonie binti Adnan SK Bandar Sunway Semenyih. Selangor
14. Arbiknah binti Husain SK Perempuan Methodist. Pahang
15. Asah binti Tambol SK Kantan Permai. Selangor
16. Aszoura binti Mohamed Salleh SK Dato Abu Bakar Baginda. Selangor
17. Idaaznim binti Akasah SK Seri Sekamat. Selangor
18. Krishnadevi A/P P. Subramaniam SJK(T) Kajang. Selangor
19. Mariani binti Ali SK Sulaiman. Pahang
20. Mazlaily binti Zakaria SK Seri Kelana. Negeri Sembilan
21. Ng Xiao Wen SJK(C) Kg. Baru Semenyih. Selangor
22. Noorul Aisyah binti Abdul Ghaffar SK Kajang. Selangor
23. Norhayati binti Markan SK Kulai. Johor
24. Siti Aminah binti Ahmad SK Batu Belah. Selangor
25. Siti Hawa binti Yaacob SK Ramuan China Kechil. Melaka
26. Siti Roha binti Abd Karim SK Kampong Sawah. Johor
27. Teh Malihah binti Hussain SK Simpang Empat. Perak
28. Zainuddin bin Mohd Tajar SK Tun Abdul Aziz Majid. Selangor

TURUT MENYUMBANG

1. Prof. Madya Dr.Rohaida binti Mohd Saat Universiti Malaya


2. Prof. Madya Dr.Tajulariffin bin Sulaiman Universiti Putra Malaysia
3. Prof. Datuk Dr.T. Subahan Mohd. Meerah Universiti Kebangsaan Malaysia
4. Asmahan binti Abdul Hadi IPG Kampus Darul Aman. Kedah
5. Che Asran bin Md Amin IPG Kampus Kota Bharu. Kelantan
6. Wan Mazlan bin Wan Muda IPG Kampus Dato Razali Ismail. Terengganu
7. Mohd Nazrul bin Husain Jabatan Pendidikan Negeri Selangor
8. Nor Azmah binti Johari Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang
9. Rosli bin Omar Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
10. Zainal Abidin bin Haris Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Melaka
11. Zurina binti Mat Som Jabatan Pendidikan Negeri Perak
12. Rabiatul Nazuha binti Mohd Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat. Selangor
13. Zam Mamor bin Misran Pejabat Pendidikan Daerah Hilir Perak. Perak
PENGHARGAAN

Penasihat
Dr. Sariah binti Abd. Jalil Pengarah
Shamsuri bin Sujak Timbalan Pengarah
Datin Dr. Ng Soo Boon Timbalan Pengarah

Penasihat Editorial
Dr. Aazmi bin Shahri Ketua Sektor
Mohamed Zaki bin Abd. Ghani Ketua Sektor
Haji Naza Idris bin Saadon Ketua Sektor
Hajah Chetrilah binti Othman Ketua Sektor
Zaidah binti Mohd. Yusof Ketua Sektor
Mohd Faudzan bin Hamzah Ketua Sektor
Dr. Rusilawati binti Othman Ketua Sektor
Mohamed Salim bin Taufix Rashidi Ketua Sektor