‫ﺷـ ـ ـ ـ ـ ــهرزاد دوم ﻓﺼـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﺷﺸ ـ ـ ــﻢ ﻗﺴ ـ ـ ــﻤﺖ دانلـ ـ ـ ـ ــود‬

‫د عاش قانهیال جدیال عاش قانه‪ ,‬دانل ود س ریگ ان س ریدانل ود را ‪,‬دانل ود قس مت شش م فص ل دوم ش هرزاد‬
‫گ انید و ب رتر‪ ,‬دانل ود رایجد یلم هایم‪ ,‬دانل ود فین ک مس تقیال عاش قانه ب ا لیدانل ود س ر یرانیا‬
‫گ ران و عق د قراردادش ان انج ام ش دیک ار انتخ اب ب از ‪:‬یم حس ن فت حین ک مس تقیال ب ا لیل م و س ریف‬
‫لیا اوای ورماهیال فص ل دوم اواخ ر ش هریان نگ ارش س رید ب ا پ ایولش تیه پیمراحل اول یو پ س از ط‬
‫ک ار یش دن مراح ل ف ن یال و طیتم ام س ر یرب رداریان تص ویخ ورد‪ .‬قطع ا پ س از پ ا ید میمهرماه ک ل‬
‫ن ب ه آن معناس ت ک هیآغ از خواه د ش د دانل ود فص ل دوم ش هرزاد قس مت شش م ا »‪ ٢‬ال »ش هرزادیع س ریت وز‬
‫»ال »ش هرزادیون دد و س ریپ یال »ش هرزاد« ب ه وق وع ن میپخ ش همزم ان س ر د ویدرب اره ت ول یگمان ه زن‬
‫در خص وص یپخ ش خواه د ش د‪ .‬حس ن فت ح ‪ ٩۶‬اد ن وروزیب ه احتم ال ز یرب رداریان تص ویپ س از پ ا‬
‫فص ل یک ه ت ا ب ه ام روز ب را ي ید‪ :‬تع داد قس مت ه ایگ و یال »ش هرزاد« میفص ل دوم س ر یتع داد قس مت ه ا‬
‫‪.‬د خواهد خوردیال ک لیلمنام ه س رین تع داد فیقس مت اس ت ک ه ب ا ه م ‪ ٢٠‬دوم در نظ ر گرفت ه ش ده ح دود‬
‫ال ش هرزادیدانل ود فص ل دوم س ر‬

‫‪Contract Us‬‬

‫‪http://tendownalod.blogsazan.com/post19.php‬‬

‫‪http://shimadownload.shopfa.com/products/340058‬‬

‫‪https://goo.gl/Hr5vPG‬‬

‫‪https://goo.gl/FY6nhJ‬‬

‫‪https://goo.gl/g4GzQ8‬‬

‫‪https://goo.gl/ytZv1K‬‬