‫دوم ﻓﺼ ـ ـ ـ ـ ــﻞ فت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ﻗﺴـ ـ ــﻤﺖ شـ ـ ـ ـ ــهرزاد دانل ـ ـ ـ ــود‬

‫یرانید ش هرزاد ایال جدیگ ان ش هرزاد‪ ,‬دانل ود س ریدانل ود را ‪,‬دانل ود ش هرزاد قس مت هفت م فص ل دوم‬
‫ل م ویگ ان فید و ب رتر‪ ,‬دانل ود رایجد یلم هایم‪ ,‬دانل ود فین ک مس تقیال ش هرزاد ب ا لیدانل ود س ر‬
‫یحس ن فت ح یال ش هرزاد قس مت هفت م فص ل دوم ب ه ک ارگردانیم دانل ود س رین ک مس تقیال ب ا لیس ر‬
‫الیار‪ ,‬دانل ود فص ل ‪ 2‬س ریزدین از ایپ ر ینیشهاب ح س یزمان یمص طف یدوس تیتران ه ع ل یب ا ب از‬
‫‪,‬ال ش هرزادیش هرزاد قس مت ‪ ,7‬دانل ود قس مت هفت م از فص ل دوم س ر‬
‫یش خان گیزم ان پخ ش در ش بکه نم ا‬
‫‪.‬خرداد ‪29 96‬‬
‫‪ :‬ال ش هرزاد ‪2‬یگ ران س ریب از‬
‫ب ایف ر ‪،‬یس لطان یار‪ ،‬مهدیزدین از ایپ ر ‪ ،‬ینیشهاب ح س ‪ ،‬یمص طفا زم ان ‪ ،‬یدوس تیتران ه ع ل‬
‫هیان ‪ ،‬آتن ه ف قیانیرض ا ک ‪ ،‬یا نونه الیرو ‪ ،‬یر جعف ریام ‪ ،‬یس ام ن ور ‪ ،‬یص ‪ ،‬گ ﻼره عب اسمتخ ص‬
‫‪...‬و یرین ص‬
‫ن اخب ار از فص ل دوم ش هرزادیدت ریجد‬
‫ال‪ ،‬ت ا کن ون پن ج قس مت از فص ل دوم نوش ته ش ده و ق رار اس ت در ‪20‬یه کنن ده س ریب ه گفت ه ت ه‬
‫رماه س الیا تی اد از خردادیب ه احتم ال ز ‪.‬اس ت ین مس اله ک امﻼ قط عید ش ود ک ه ایه و ت ولیقس مت ت ه‬
‫آغاز خواهد ش د‪ 11) .‬اس پند ‪ (94‬یلم بردارین ده فیآ‬

‫‪Contract Us‬‬

‫‪https://goo.gl/6RchXQ‬‬

‫‪https://goo.gl/riZXLq‬‬

‫‪https://goo.gl/bzUiZV‬‬