You are on page 1of 4

Tao sửa trên bài của nó đấy, có câu của tao sai , cócâu nó sai .

TAO CÓ CẢ
LÍ DO ĐÚNG/ SAI DẤY. Xem kĩ đi, mày có thể học dc nhiều đấy. GOOD
LUCK.
Ah, thanks m , qua day tao co the on thi tieng anh luon. he

1. If it doesn’t rain soon, a lot of our crops will be lost


Unless it rain soon, a lot of our crops will be
lost………………………………………….
2. She started learning English 10 years ago
She has been learnt English for 10 years………………………nó làm bằng cấu
trúc bị động là sai
……………..
3. I was very busy, I couldn’t go to the cinema.(Đổi sang câu đk loaj 3, may xem lại
cấu trúc trong sach đi. 2 dua deu lam sai).Câu đúng là: if i had’n been busy/
had been free , i could have gone to the cinema.
If I had been free, I could go to the
cinema…………………………………………..
4. You will catch a cold if you don’t wear your fur coat.
Unless you wear your fur coat, you will catch a
cold…………………………………………
5. I haven’t seen that man here before.
This is the first time I have seen that man……………………………………….
6. The last time we were here was in 1980.( lần cuối cùng chúng tôi ở đây là
vào năm 1980. Tức là bây jo vẫn chưa gặp, hoặc bay jo moi gặp lại. Vì
vậy phải dùng hiện tại hoàn thành.⇒ câu của tao là đúng. Mày xem lại
ở trong sách ấy, phần hiên tại ht
We had not been here since 1980…→ sai………………………………………….
7. In spite of all our efforts, we failed.
Although we made our efforts, we failed (make effort ⇒ đúng)
…………………………………
8. That car’s so expensive, I don’t think I can buy it.
It’s such an expensive car that I don’t think I can buy
it………………………………………
9. Thomas began working for the company twelve years ago.
Thomas has been working for the company for twelve years…(thiếu for)
………………………………….
10. She can’t have any more children because of her age.
She is too old to have any more children……………………………….
11. He lost his money simply because he wasn’t careful.
If he had been careful, he had could not lose his money simply ( sai lose)
……………câu dk loại 3, lose →lost……………………….
12. The question was so difficult that no one could answer it.
It was such a difficult question that no one could answer
it……………………………………
13. She hasn’t finished the letter yet.
The letter hasn’t been finished……………………………………………
14. The car is too expensive for him to buy.
He is not…enough money to buy the car………………………………………..
15. Jame is in the habit of working less hard.
Jame isn’t…hard – working ……Câu này thi tao ko rõ ,nhưng câu
………………………………..
16. We didn’t go to school because it rained.
Because of rain,we didn’t go to school……(rain / raining đều đc vi đều là
danh từ)………………………….
17. Although he is old, he often plays tennis.
In spite of his age, he often plays tennis………………………………………….
18. The day was so cold that we stayed indoors.
It was such a cold day that we stayed indoors…tao thiếu such.,có le danh
nham.hic………………………………
19. The man was too tired to keep on working.
The man was so tired that he could not keep on
working………………………………..
20. He isn’t good at English. He can’t get the job.
If he is good at E, he can get the job… Câu này chac chan sai. Mày xem lại
câu đk lọai 2 đi… .Câu cua tao la đúng……………………….
21. The weather isn’t fine. We can’t go for a walk in the mood.
If the weather is fine,we can go for a walk in the mood ( câu này tương tự
caau trên)…⇒ sai…………………………….
22. I’ve never eaten with knives and forks before.
It’s the first time I have eaten with knives and forks
……………………………………………
23. Mark is too young to see the horror film.
Mark is not old enough to see the horror film……………………………………..
24. She was sleeping and the fire started.
The fire started when she was leeping………………………………………….
25. We got lost because we didn’t have a map.
If we had had a map, wa could had not got lost…⇒ if we had had a map, we
would’t have got lost……………………………………
26. The bridge was so low that the bus couldn’t go under it.
It was such a low bridge that the bus couldn’t go under
it……………………………………………….
27. I haven’t seen him since I was a student.
I last …??……câu nay viet như cua tao
…………………………………………
28. “I’ve seen this film three times, Marry,” said George.
George told he had seen this film three times……( this _câu trực tiếp →
that_gián tiếp)…………………………………....
29. John missed the ferry because his car broke down.
If john’s car had not broken down, he could had not missed the ferry ( had →
have)…câu đk loại 3………………………………………..
30. The water was so so cold that the children could not swim in it.
The water was not…(làm như câu cua tao í)
…………………………………
31. I hope to see you at Chrismas.
I’m glad to see you at Chrismas…cau nay tao ko ro. Nhưng câu cua tao ko
the sai dc.chac chan day)
………………………………………………..
32. It started to rain at two o’clock.(mưa bắt đầu lúc 2 giờ, bây giòi vẫn còn mưa)
It has rained for two o’clock……(for + khoảng tgian, since+ mốc tgian ⇒
since 2 o’clock)……………………………………………..
33. It was such good weather that we went swimming.
The weather was so good that we went
swimming……………………………………………
34. John Peke failed to find the source of the river Nile.
John Peke didn’t succeed in finding the source of the river
Nile…………………………………
35. Their dog was so fierce that nobody would visit them.
They had been not visited because their dog was so fierce……( ko đúng rồi,
cau này trong quá khứ,bị động o quá khứ không như thế này, còn
nữa, “not” fai o sau “had’’…Ko nên đổi thế này, khi đổi câu tốt nhất
là hạn chê thay đổi từ …Ko dung bi dọng o câu nay dc, ví bi đong với
‘to be’ ko dùng như thế….Mày xem lại lí thuyết câu bị đọng
đi……………………….
36. He does almost no work.
He hardly has worked…(ko dung dc htht o cau nay dc)
………………………………………….
37. Our French exam was much easier than our German one.
Our French exam was not so harder as our German one…từ “hard” dùng rất
lăng nhang. Voi lại hình như ở dạng so sánh của nó ko thêm “er” đâu
Nên dung bang tinh từ khác…………………………….
38. I tried as hard as I could, but I just couldn’t get the money.
No matter how I tried , I just could not get the money…(Câu này ko sai)…
tao dùng thừa từ…………………………………………….
39. It is not a habit of mine to sleep in the afternoon.
I am not familiar with sleeping in the afternoon…(cả 2 câu deu dc, chỉ dung
cau truc khac thoi)……………………………………..
40. I am fond of my nephew although he behaves terribly.
Despite…he behaves terribly, I am fond of my newphew…(Despite + ving / N)…
⇒Ko đúng………………………………….

Giúp anh dạng bài này nhé. Làm xong thì gửi cho anh nha. Ok? Thanks em trước.
hì hì

Related Interests