b vb csfyf ovb ylf cfmvtib 7 hjujhb w ,tzl

-
de hb cbn.dff7 n.e b kt,b s lf zjht,b s ,e h-
sbc ufnfyf .dtkf erflhbcj,fpt ecf’fuktcbf8

gfhfcrtdb7 19 vfbcb8 @_!* o8 1101 +8238`7 ufvjwtvbc ))-t otkb TK8AJCNF5 sakre sp@ m ail.ru lf sakre sp@ top.ge AFCB %_ STSHB8

GHTVBTH-VBYBCNHVF FII-IB DBPBNB ITFAFCF
CBHW[DBKB CFMFHSDTKJC ghtvbth-vbybcnhvf fii-ib dbpbnb vsfd-
hj,bc ueibyltk c[ljvfpt itfafcf lf ufyfw[flf7 hjv db-
pbnbc afhukt,ib it[dtlht-
,b itluf f[fkb flvbybcnhf-
wbbc evfqktc ljytpt8

BV UESYBC- 3FII-IB vj[lf &fkbfy vybi-
dytkjdfyb cfrbs[t,bc ufy[bk-
df8 xdty vbdbqts vrfabj upfd-
ybkt,b cfmfhsdtkjc nthbnj-
hbekb vskbfyj,bcf lf cedt-

LTLFC= 4 htybntnbc v[fhlfzthbc sfj-
,fpt7 fctdt7 cnhfntubekb vb-
vfhsekt,t,bs sfyfvihjvkj-
,bc ufqhvfdt,fpt7 hfw xdtysdbc evybidytkjdfytcbf8 dabmhj,s7

3VIJ,KBEHJ XTVJ VBOFD8884
b.j &fkbfy yf.jabthb dbpbnb8 vbylf7 vflkj,f uflfde[flj
cfufhtj cfmvtsf cfvbybcnhjc7 vbybcnhc8 &fkbfy lblb cfveifj
ufcobf xdtyvf tkxvf fvthbrbc itthst,ek infnt,ib fv ,j-
kj hfvltybvt sdbc ufyvfdkj,fib8 vbylf7 vflkj,f uflfde-
[flj tkxc lf cftkxjc8 dbpbnb b.j rfhufl vjvpflt,ekb8
fhf v[jkjl tc dbpbnb7 fhfvtl hfvltybvt vybidytkjdfyb db-
GFHKFVTYNVF
3SFV,FMJC
/TH,THN PFK,THC pbnb7 hjvtkbw vfc oby e&qjlf47 2 ufyfw[flf ubjhub rdb-
hbrfidbkvf8

CFMFHSDTKJ SFYLFSFY B,HEYT,C
2
RJYNHJKBC TIVFRB ITEXYLF888 BV UTJCNHFNTUBEK AEYMWBFC888
TC fhbc vybidytkjdfyb f[fkb rfhb7 hjvtkbw ufbqj cf-
mfhsdtkjc cftmcgjhnj gjntywbfkbcf lf tmcgjhnpt jhb-
tynbht,ekb ofhvjt,bc ufydbsfht,bc vbvfhsekt,bs lf cf-
ITCF[T,4 RFYJYB mfhsdtkj sfylfsfy b,heyt,c bv utjcnhfntubek aeymwbfc7

LFFVNRBWF BUB FA[FPTSC TODBF hjvtkbw vfc bcnjhbekfl uffxylf7 2 fct ufvjt[vfehf cf-
mfhsdtkjc ghtvbth-vbybcnhb xbytssfy sfdbceafkb dfz-
hj,bc itcf[t, [tkitrhekt,bc ufajhvt,bc afmnc8 ubjhub
rdbhbrfidbkbc itafct,bs7 ljrevtynb b&ktdf itcf&kt,-
kj,fc7 ufbpfhljc bydtcnbwbt,b cfmfhsdtkjib lf mfh-
sekb ghjlemwbf vcjakbjc elbltc ,fpfhpt ufdbltc8
3xbytssfy [tkb vjdfothts sfdbceafkb dfzhj,bc itcf-

HJUJH UFWEWEHFRF [t, [tkitrhekt,fc8 tc fhbc vybidytkjdfyb ljrevtynb7 hj-
vtkbw &fkbfy cfbynthtcj itcf&kt,kj,t,c mvybc cfmfhsdt-
kjib bydtcnbwbt,bc vjcfpblfl8 xdty udfmdc sfdbceafkb cf-
BYUKBCBC LTLJAFKB dfzhj itsfy[vt,t,b xdtyc vtpj,tk mdt.yt,sfy7 fctdt udfmdc
cnhfntubekfl vybidytkjdfyb sfdbceafkb cfdfzhj itsfy-
3RKJEYVF GHBYWVF4= [vt,f tdhjrfdibhsfy7 hjvtkbw cfmfhsdtkjc [lbc vbvpbldtk
mdt.yfl xbytsblfy bydtcnbwbt,bcsdbc8 xdty dsdkbs7 hjv xb-

6
ytssfy sfdbceafkb cfdfzhj itsfy[vt,bc [tkvjothf bmyt-
3XETY BTCBFY-LFDBSBFY-
CJKJVJYBFY-GFYRHFNJDFYVFY4888
7 ,f evybidytkjdfytcb f[fkb flubkt,bc itcfmvytkfl7 f[fkb
bydtcnbwbt,bc vjcfpblfl7 tmcgjhnpt jhbtynbht,ekb ofh-
vjt,t,bc ufycfdbsfht,kfl7 hfw cfmfhsdtkjcsdbc &bhbsflb
cnhfntubekb vbvfhsekt,ff8 xdty dfhs mdt.fyf7 hjvtkbw
fewbkt,kfl eylf b.jc qbf fctsb nbgbc trjyjvbrehb sf-
CFMFHSDTKJC CFVTAJ CF{KB UEIBY7 LQTC888 yfvihjvkj,bcsdbc8 dabmhj,s7 tc fhbc vybidytkjdfyb oby-
uflfluvekb yf,b]b lf vbylf vflkj,f uflfde[flj .dtkfc7
dbyw xfhsekb b.j [tkitrhekt,bc vjvpflt,fib47 2 ufyfw[flf
ghtvbthvf vsfdhj,bc c[ljvfpt

MFHSDTK RFLTNC LBGKJVB FII-BC GHTPBLTYNVF UFLFCWF @^ VFBCBC FQYBIDYBC &BHBSFLB STVFNBRF
MFHSDTKVF rfltnvf TK- cgtwbfkbpfwbbs bvcf[e-
LFH CFUFYTKB&TV fii-ib7 rj- ht,c8 3DTA[BCN.FJCFYB4 BMYT,F
ytmnbrenbc infnib vlt,fht 3smdty cojhb fhxtdfyb FVBC itcf[t, cfmfhsdtkjc ghtvbth-vbybcnhvf ubjh-
cfyfgbhj lfwdbc frfltvbbc uffrtsts lf bwbs7 smdtyb ub rdbhbrfidbkvf vsfdhj,bc c[ljvfpt ufyfw[flf8 hjujhw
@__-rdbhbfyb rehcb ofhvfnt- w[jdht,f vjvfdfkib hj- vsfdhj,bc vtsfehvf fqybiyf7 lfvjerblt,kj,bc lqtcsfy
,bs lffchekf8 ufvjcfidt, wt- ujh ofhvfhsjs8 cfyfgbhj thsfl otkc ijsf hecsfdtkbc (%_ okbc be,bkt fqbybi-
htvjybfkc fii-bc ghtpbltynb lfwdbc cfv[tlhjt,c ufycf- yt,f8
lftcohj lf !)$ rehclfvsfd- resht,ekb hjkb lf aey- 3xdty otkc lfvjerblt,kj,bc lqtcsfy thsfl dptbvj,s
ht,eksfy thsfl mfhsdtk rf- mwbf fmds fhf vfhnj itbf- ijsf hecsfdtkbc (%_ okbc be,bktc8 fv lqtcfcofekbc ufy-
ltnc evfqktcb cfv[tlhj frf- hfqt,ek &fkt,ib7 fhfvtl vfdkj,fib &bhbsflb stvfnbrf bmyt,f lfrfdibht,ekb 3dta[bc-
ltvbbc lbgkjvb gbhflfl uf- p ju fl f l m dt .y b cs d bc fw 8 n.fjcfysfy47 hfw &fkbfy rfhubf8 xdty vfhskf udfmdc ufye-
lfcwf8 smdty vjubotds ufyc[dfdt- vtjht,tkb ufy&b7 hjvtkbw dabmhj,s7 hfw itb&kt,f vfmcb-
sfdlfwdbc cfvbybcnhjc ,ekb hjkt,bc itchekt,f vfkehfl eylf ofhvjdfxbyjs lf vjvfdfkb sfj,t,b fqdpfh-
byajhvfwbbs7 hbubsb tk- 2 pjubthsb smdtyufyb c[df ljs bv afctekj,t,pt7 hjvtkptw fhbc cfe,fhb utybfkeh
lfh cfufytkb&t lfdbs fqvf- mdt.yt,ib7 xdtyc gfhnybj- yfofhvjt,ib8 lqtcfcofekt,bc &bhbsflb stvfnbrf bmyt,f
ityt,kbc cf[tkj,bc cfmfh- ht,sfy thsfl ufyfuh&j,c 3dta[bcn.fjcfyb48 lqtcfcofekbc afhukt,ib vjto.j,f mfh-
sdtkjc thjdyekb sfdlfw- veifj,fc8 dfvf.j,7 hjv ob- sdtkb v[fndht,bc yfveitdht,bc ufvjatyf-uf.bldf lf tc sfy-
dbc frfltvbbc vcvtytkfl @_!# kfl v[dlf gfnbdb7 db.j [t,b uflfbhbw[t,f cjkblfhj,bc ajylib47 2 ufyfw[flf ub-
okblfy bhbw[t,f8 fii-lfy smdtyb vsfdfhcfhlfkb4 2 jhub rdbhbrfidbkvf8 vbcbdt smvbs7 lqtcfcofekb nhflb-
lf,heyt,bc itvltu vfc kt- fv cbn.dt,bs vbvfhsf fvthb- wbekfl cfmfhsdtkjc c[dflfc[df hfbjyib ufbvfhst,f8
bntyfynbc cfv[tlhj ojlt- rbc ghtpbltynvf cfyfgbhj 3c[dflfc[df cfvbybcnhjt,b bmyt,bfy ofhvjlutybkb c[df-
,f vbtybzt,f lf cfmfhsdt- lfwdbc frfltvbbc @_!* okbc lfc[df hfbjyib8 nhflbwbekfl bmyt,f ]fhbcrfwt,bc abwbc
kjc itbfhfqt,ek &fkt,ib rehclfvsfdht,ekt,c8 lflt,bc wthtvjybf47 2 fqybiyf rdbhbrfidbkvf8
LHJBC LEQBKB
1!_!8 GFHFCRTDB7 !) VFBCB7 @_!* OTKB8

vbc ltvjrhfnbbcf lf rjycnbnewbbc fphb7 hjwf e,-
UBJHUB VFHUDTKFIDBKB5 hfkjl te,yt,b7 hjv fhf7 #__ [vjcfyb fbhxtdc47 2 uf-
yfw[flf ubjhub vfhudtkfidbkvf8
CFFHXTDYJ ,JYECCBCNTVF
VJHFKBC SDFKCFPHBCBSFW /TH,THN PFK,THB
GHBYWBGEKFL VBEQT,TKBF FA[FPTSC TODBF
CFMFHSDTKJC ghtpbltynb vbbxytdc7 hjv cffh- UTHVFYTKB lbgkjvfnb /th,thn pfk,thb ;t-
xtdyj ,jyeccbcntvf7 vjhfkbc sdfkcfphbcbsfw ytdbc lbcrehcbbc sfyfsfdv]ljvfhtt,sfy thsfl
ghbywbgekfl vbeqt,tkbf8 ubjhub vfhudtkfidbkb jregbht,ek ufkbc hfbjyib bv.jat,jlf8 vfs fl-
ghjtmnbc 3rjycnbnewbf .dtkfcbf4-c afhukt,ib ubkpt ufkbc t8o8 flvbybcnhfwbbc [tkv&qdfytkb
cek[fy-cf,f jh,tkbfybc eybdthcbntnbc ghjat- stveh yflfhbf lf jregbht,ekb fa[fptsbc t8o8 cf-
cjht,c lf cneltynt,c it[dlf8 ufhtj cfmvtsf vbybcnhb lfeh rjdt it[dlyty8 bcbyb
3fh eylf lfudfdbo.ltc bc aeylfvtynehb qbht- jregfwbbc [fppt cfrjynhjkj-ufvidt,b geymnt,bc
,ekt,t,b hbc sdbc bmvyt,f rjycnbnew bf8 bc eylf lf[ehdfc lftcohyty8
tvcf[ehjc [fk[c8 lqtc vbvlbyfht lt,fnt,ib brfh- 3xdtyb dbpbnb
ut, f vsf dfhb 2 hf cehc [fk[ c0 cf l fhb c [fk [bc lfrfdibht,ekbf
itrdtsf0 xtvb vsfdfhb vjnbdfwbff7 hjv rjycnbne- bvfcsfy7 hjv xdty7
wbf fh vjdo.dbnjs [fk[bc itrdtsfc lf bc fh b.jc hjujhw ;tytdbc
ufy.tyt,ekb ljrevtynb7 hjvtkibw thsb sfdb ufl- cfthsfijhbcj
vjo thbkb f bnf kbblf y7 vt jht 2 uth vfybb lfy7 vt- lbcrecbt,bc sf-
cfvt 2 cf,th &ytsblf y47 2 fw[flt,c ubjhub vfhu- yfsfdv]ljvfht-
dtkfidbkb8 t,c7 udcehlf7
vbcb smvbs7 lqtc hfvltybvt ghbywbgekb stvff udtyf[f7 hf cbne-
lf se tc stvt,b uflfo.lt,f7 vfiby vybidytkjdf- fw bff flu bkpt8
[TKB VJTOTHF XBYTSSFY yb ljrevtynb itbmvyt,f8 3xtvsdbc ghbywbgekbf ,j- xdty ;tytdfib [ib-
yecbc cbcntvf7 hjvtkbw xtvsdbc ghbywbgekfl vb- hfl dcfe,hj,s
JHV[HBD [TKITRHEKT,FC eqt,tkbf8 .dtkfpt ovbylf fv ghjwtcib fhbc [vbc vb- fhct,ek cbnefwbfcf lf ecfahs[jt,fpt fv htubjyib8
XBYTSIB cfveifj dbpbnbc afhukt,ib7 cfmfhsdt- wtvbc ghjwtlehf lf se fh vbdtwb dbyvtc [vf7 fh fvudfhfl7 xdty vj[fhekt,b db.fdbs7 hjltcfw xdty-
kjc gbhdtkb dbwt-ghtvbthb7 abyfycsf vbybcnhb lbvbn- itb&kt,f tc thsvf gfhnbfv vj[brjc8 tc vjhfkbc vf rjktut,vf cj[evblfy itvjudsfdfptc7 xfvjdcekb-
hb mevcbidbkb xbytsbc dbwt-ghtvbth dfyu bfyuc it[dlf sdfkcfphbcbsfw ghbywbgekfl vbeqt,tkbf47 2 fw[f- .fdbs fm lf vjudtyf[ekt,byf tc geymnt,b8 cfblev-
lf vfcsfy cfmfhsdtkj-xbytsc ijhbc jhv[hbdb sfyfv- lt,c ghtpbltynb8 kj fhff7 hjv ;tytdbc lbcrecbt,bc vjyfobktt,c ijhbc
ihjvkj,bc fhct,ekb vlujvfhtj,f lf gthcgtmnbdt,b * * * fhct,j,c ufyc[dfdt,ekb vjcfpht,t,b bvfcsfy lfrfd-
ufyb[bkf8 3HJLTCFW ghtpbltync fcf[tkt, evfqktc vsfdfh- ibht,bs7 cfrvfhbcbf se fhf v[jkjl thsb uflfcfc-
it[dtlhf xbytsbc fy/ebc ghjdbywbbc mfkfm ?t- cfhlkfl7 vfc eylf /mjyltc itcf,fvbcb rjvgtntywbt,b dktkb geymnb7 se cfzbhjf hfvltybvt uflfcfcdkt-
atbib ufbvfhsf7 cflfw cfmfhsdtkjc gbhdtkvf db- fhf v[jkjl jvbfyj,bc lhjc7 fhfvtl jvfvltw7 hjv kb8 vfc itvltu7 hfw xdty dyf[ts7 fm hf [lt,f7 hf smvf
wt-ghtvbthvf7 xbytsbc dbwt-ghtvbthsfy thsfl7 eahj vtnfl ufyfvnrbwjc mdt.ybc sfdlfwdbceyfhb- eylf7 lbcrecbt,b ufuh&tklt,f47 2 ufyfw[flf tdhj-
3wtynhfkehb xbytsbc tmcgj @_!*4-bc jabwbfkeh jyj,f47 2 ufyfw[flf ghtpbltynvf8 rfdibhbc cfufyut,j ofhvjvflutytkvf7 /th,thn
uf[cyfpt vj[ctyt,f uffrtsf8 it[dtlhfpt lbvbnhb vfy ghtpbltynbc fhxtdbc otcptw bcfe,hf lf ufy- pfk,thvf8
mevcbidbkvf dhwkfl bcfe,hf cfmfhsdtkjc lf- vfhnf7 se hfvltyfl vtnfl ltvjrhfnbekbf ght- ituf[ctyt,s7 hjv lbgkjvfnb /th,thn pfk,thb
vjrblt,ekt,fpt 3thsb cfhn.tkb 2 thsb upbc4 pbltynbc gbhlfgbhb fhxtdyt,b8 hfvltybvt lqbc obyfs crfylfkib uft[df8 vfy jre-
bybwbfnbdbc vbvfhs7 hjvtkbw xbytsbc ghtpbltynvf 3fhbc cfe,fhb fhxtdbc otcsfy lfrfdibht,bs8 fh- gbht,ekb w[bydfkbc htubjybc t8o8 kblthc fyfnj-
cb &by gbyvf uffrtsf8 fqybiyekb bybwbfnbdbc sf- xtdf itb&kt,f gbhlfgbhbw lf fhfgbhlfgbhfw7 jhbdt kb ,b,bkjdc7 cfghtpbltynj fhxtdyt,bc ofhvfnt-
yf[vfl7 cfmfhsdtkj ofhvjlutybkbf hjujhw wty- ltvjrhfnbekbf7 vfuhfv hjwf cfpjufljt,bc evhfd- ,bs xfnfht,f vbekjwf8
nhfkehb cfnhfycgjhnj +fqvjcfdkts-lfcfdkt- ktcj,fc eylf fbhxbjc gbhlfgbhb otcbs7 hfvltyfl
sbc‘ lthtaybc itvflutytkb8 gbhdtkvf dbwt-ght- ltvjrhfnbekbf fv [fk[c es[hf efhb0 hfvltyfl utc-
vbthvf fmwtynb uffrtsf xbytsbc ghtpbltynbc vb- ABPBREHB LFGBHBCGBHT,F
th lfcf[tkt,ek 3thsb cfhn.tkb 2 thsb upbc4 vb-
vfhsekt,bc % vsfdfh ghbywbgpt7 hjvkbc sfyf[- JPEHUTSBC CFRHT,EKJIB
vflfw cfhn.tkbcf lf upbc mdt.yt,c ijhbc eylf fh- JPEHUTSBC cfrht,ekjib7 cflfw sdbsvvfhsdtkb
ct,j,ltc vidblj,bfyb sfyfw[jdht,f7 trjyjvbrehb mfkfmt,bc ufemvt,bc cfrbs[pt lf cfstvj veybwbgfkb-
rtsbklqtj,bc uflfyfobkt,f7 [fk[sf ijhbc rek- ntnbc ufthsbfyt,fpt vc]tkj,lyty7 abpbrehb lfgb-
nehekb rfdibht,bc ufydbsfht,f lf sfyfvihjv- hbcgbht,f vj[lf8
kj,f c[dflfc[df cathjt,ib8 [vfehb jpehutsib vfc itvltu lfbo.j7 hfw fhf-
3cfmfhsdtkj ths-thsb gbhdtkb vbethslf f,- cfvsfdhj,j jhufybpfwbt,bc ofhvjvflutykt,vf it-
htievbc upbc bybwbfnbdfc7 hjujhw bcnjhbekfl vb- yj,fib udbhudbybc itnfyf cwfltc7 sevwf lfwdbc gj-
cb ufye.jatkb yfobkb47 2 ufyfw[flf gbhdtkvf db- kbwbbc sfyfvihjvkt,vf fvbc cfiefkt,f fh vbcwtc8
wt-ghtvbthvf8 vbcb smvbs7 t8o8 3wtynhfkehb lt- fqybiyek bybwbfnbdfc fhfcfvsfdhj,j ctmnjhbcf lf
htafyb4 evjrktcb upff xbytscf lf tdhjgfc ijhbc8 cfpjufljt,bc yfobkb tobyffqvltut,f8 vfsb smvbs7
it[dtlhfpt7 xbytsbc dbwt-ghtvbthvf lflt,bsfl tc bybwbfnbdf sdbsvvfhsdtkj,bc ufydbsfht,fpt
itfafcf mfhsekb v[fhbc obyflflt,f 3thsb cfh- efh.jabsfl bvjmvtlt,c8 hjujhw fhfcfvsfdhj,j
n.tkb 2 thsb upbc4 bybwbfnbdbc afhukt,ib xbyehb jhufybpfwbbc otdhb rjrf rbqehf&t fw[flt,c7 udbh-
rjvgfybt,bc vbth cfmfhsdtkjib f[fkb cfofhvjj udbybc itnfyf b.j cbv,jkehb [fcbfsbc7 hflufyfw fv
cbv&kfdhtt,bc itmvybc itcf[t,8 bybwbfnbdbs sdbsvvfhsdtkj,f cfvfhlt,f8

GFHKFVTYNVF 3SFV,FMJC RJYNHJKBC ITCF[T,4 RFYJYB LFFVNRBWF
GFHKFVTYNVF 3sfv,fmjc rjynhjkbc abpbrehb gbhbc cfw[jdht,tk fl- gtybntywbeh lfotct,ekt,fib8 resdybk lfotct,ekt,t,ib sfv,fmjc
itcf[t,4 cfrfyjyvlt,kj gfrtnb vtcfvt ubkfc7 se tc cfw[jdht,tkb flubkb 3kbwtypbt,bcf lf yt,fhsdt,bc it- vjotdf itcf&kt,tkbf fv lfotct,ekt-
vjcvtybs lffvnrbwf8 cfrfyjyvlt,kj jh- fvfdlhjekfl cfvtofhvtj cfmvbfyj- cf[t,4 rfyjybc itcf,fvbcfl7 ufwtvekb ,bc [tkv&qdfytkbc vbth cgtwbfke-
ufyjv ueuekb vfqhf&bc bybwbfnbdf (% ,bc afmnj,hbdb flubkcfv.jatkb fh yt,fhsdbc cfae&dtkpt vjo.j,bk cb- hb ,h&fyt,bs lflutybkb otcbs7 pj-
[vbs !-bc obyffqvltu vbbqj8 f[fkb htue- fhbc9 ufhf,fhib7 cfvjhbytib7 obyfcofhb lf- ubthsb mvtleeyfhj fy v&bvt fdflv-
kfwbt,b @_!( okblfy fvjmvtllt,f8 sfv,fmjc rdfvkbc itvcofdktkb rfdt,bc bpjkfnjhib9 .jab gfwbtynbcfsdbc7 cgtwbfkehfl
sfv,fmjc vjotdf fbrh&fkt,f yt,bc- cgtwbfkbpt,ek kf,jhfnjhbek lf- cnfwbjyfhekb acbmbfnhbekb lf ufycfpqdhek fl ubkfc7 hjvtkbw
vbthb lfybiyekt,bc ityj,f-yfut,j- yflufht,ib9 gfkbfnbehb vrehyfkj,bcsdbc ufy- lf otc t,ek t,b c c [df yf obkb cuf y/
,fib7 hjvtkcfw %_~-pt vtnb rtlkt- nthbnjhbbcufy chekfl +rtlkt,bs‘
,b fmdc8 eylf b.jc ufvb]yekb7 dtynbkfwbf
cfpjufljt,hbd nhfycgjhnib7 fy qbf cbdhwtib ufvfdfkb afy]fhf /
nfmcbcf lf rfnthbc ufhlf8 mjyltc7
cfufyvfyfskt,kj-cffqvphltkj fthjgjhnbc cfnhfypbnj pjyfib
lfotct,ekt,t,bc7 yt,bcvbthb c[df sfv,fmjc vjotdf lfcfidt,bf v[jkjl
cfcofdkj lfotct,ekt,bc7 ,b,kbjst- cgtwbfkeh vjcfotd jsf[ib7 hjvtk-
rbc7 vjcofdkt f[fkufphlj,bc ,fyf- cfw wfkrt cfdtynbkfwbj cbcntvf ey-
rt,bc7 ,fdidsf ufcfhsj,b wtynht,bc lf /mjyltc7 sfv,fmjc rdfvkb c[df cbd-
lf !( okfvlt gbht,bcsdbc ufyresdyb- hwtib fh eylf [dlt,jltc8 fvfcsfy7
kb c[df lfotct,ekt,t,bc ityj,f-yf- ths fthjgjhnib itb&kt,f fhct,j,-
ut,j,t,ib lf vfs cfresht,fib fhct- ltc v[jkjl thsb cgtwbfkehb vjcf-
,ek nthbnjhbfpt8 fctdt7 !( okfvlt otdb jsf[b9
gbht,bcsdbc ufyresdybk cfpjuflj- @_@_ okbc ! bfydhfvlt7 lfcfidt,bf
t,hbd itrht,t,pt8 sfv,fmjc vjotdf cfcnevhjc yjvht-
cfvtlbwbyj lf afhvfwtdnekb lf- ,bc fhfevtntc @_ ghjwtynib8 vjcf-
otct,ekt,t,bc ityj,f-yfut,j,t,cf otdb jsf[t,bc yjvht,b cfcnevhjc
lf vfs cfresht,fib fhct,ek nthb- flvbybcnhfwbbc cgtwbfkehb ,h&fyt-
njhbfpt8 ,bs eylf ufvjb.jc7 hjvtkbw cfcnev-
sfv,fmjc vjotdf yt,flfhsekb bm- hjc sdfkcfxbyj flubkpt eylf ufy-
yt,f itvltu flubkt,ib5 sfdcltc8

2
CBYLBCB LFXFUHEKB FYUTKJPBF=
1!_!8 GFHFCRTDB7 !) VFBCB7 @_!* OTKB8

ITD&KT,S se fhf7 hjv xdtyb lfm- wf .dtkfpt vwbht7 jh]th vfbyw it- &fkbfy ufudbfldbklf lf &fkbfy
cfmcekb thjdyekb tythubf7 hjvt- ybdt cfvij,kjc vjqfkfntl fh uf- itdtxdbts rbltw thsvfytsbc qbhct-
kbw xdtyb lfvjerblt,kj,bc sbsm- vjufw[flt,ty= ,bc itvkf[dtk mvtlt,t,c8 thsvfyt-
vbc gbhdtkbdt lqblfy fuhtcbek eh- lf cfyfv tc fct [lt,f7 xdty .dtkf- sbc cbn.dbth ufyobhdfib7 qkbwby-
sbthslfgbhbcgbht,fib b[fh]t,f7 uf- yb thsfl vfhskfw dqfkfnj,s cfv- ib7 lfwbydfib7 qflfdib7 if.bhib b[-
dfthsbfyjs lf mdt.ybc vityt,kj,fc ij,kjc8 hxj,f sbsjtekb xdtyufybc cfthsj
vjdf[vfhjs0 XDTY FCTST,B7 COJHTL FCTST- qbhct,f8
UFYF DBC DZBHLT,BS FCTST,B ,B7 }TH}THJ,BS FCTST,B7 LQTC7 fvfc hsekb rdktdf fh zbhlt,f 2
2 L F I KB K T, B 7 T Y FF H TE K T ,B 7 .DTKFYB7 CFVIJ,KJC VJQFKF- cfyf[fdbf v[jkjl xdtyc pjubths nt-
T HS V F YT S BC CB N > DT , BC D TH - NTT,B DFHS= ktlt,fnt,ib vjyfobkt ntktukflb-
UF VU JY TY B0 ceahbc bltjkjubbs7 cfvbnbyuj fnjht,b lf vfsb uflfwtvbc cbv&fa-
dzbhlt,bs rb fctst,b seylfw ahfpt,bs mdt.fyf fh bvfhst,f8 fvfib hbs uf,ho.byt,ekb ntktofv.dfyt,b8
vij,kbehb7 tupjnbrehb ,eyt,bcf lf [jv lfdhoveylbs8 fuhtcbek ntktuflfwtvt,c [ibhfl
fctdt tupjnbrehb gjkbnbrbc rfdrf- rfwj,hbj,bc bcnjhbfib .dtkfpt cjwmctkt,bc pjubthsb vjv[vfht,-
cbfc7 hjvtksfyfw efvhfdb7 vhfdfk- vfcinf,eh lf ]j]j[tseh jvib ]j- kbc fuhtcbf ,tdhfl fzfh,t,c8
yfwbjyfkehb cnthtjnbgt,bf lfrfd- ]j[tsehfl lfvfhw[t,ekb uthvfybf thsvfytsbc cb&ekdbkbc vjhtdib
ibht,ekb0 rfdrfcbfc7 hjvtkcfw ]th cbylbcbsf lf vjyfybt,bs fqjh&bylf8 sfj,t,b ufvjdpfhlts lf pjubthsb
rbltd itmcgbhb f[ctyt,lf7 hjujhw lt- cbylbcb lf rfsfhpbcb xdtyb mdt.- ufjwt,ekb rbs[ekj,c 2 cfblfy fct-
lfvbobc [tkbcuekpt lflt,ek ufdfh- ybc vsfdfhb jhbtynbht,b eylf uf[- sb welb sfj,f0= fhflf7 bv pjubth-
dfht,ek yfrdthx[fkc0= lyty= st,c eylf erdbhlts xdtyb gbhflb vf-
fy cekfw 2 cfresfh sfdc dzbhlt- cbylbcbw lf cb .dfhekbw +hj- ufkbst,bs7 xdtyb cb&ekdbkbs fqp-
,bs rb fctst,b0 ujhw ecfvfhskjl ufdwdbsts tu hlbkb sfj,f hjujh uf[lf fctsb
itd&kt,s se fhf7 lfd&kbjs bc
cb&ekdbkb7 bc cbfdt7 bc evtwht,f7 bc
UEHFV JLBIFHBF cbn.df - 3cb.dfhekb47 hjujh lfde-
rfhuts gbhdfyltkb cf[t‘ eylf dbsf-
rfhub7 fctsb yfstkb7 ceasf7 cfbvtlj8
phlfitxtht,ekbf gjkbnrekne-

mfhsekb
cb,hb.dt7 bc fvgfhnfdyj,f7 bc888 hjvt- hf8 )_-bfyb okt,bc pjubthsb gjkbn-
kbw vthfvltyt otkbf7 xdtypt ,fnj- kblthbc itv.ehtt,c lt;fdbe udt-
yj,c lf ]th]thj,bs dthf lf dth vfhst,f8
dfvfhw[t,s0 xdty fh udbylf7 thsvfytsb qbhct-
ghj,ktvt,bs lfv&bvt,ekt,b hj- ekt,b7 rfhut,b7 vfhskt,b dyf[js8 se
ujh ufdbrdktds upfc ukj,fkehb hjvtkbvt xdtyufypt hfbvt rfhub uf;-
gjkbnbrbc vfubcnhfkpt0 qthlf7 fewbkt,kfl ufvjxylt,bfy
lf ,jkj-,jkj7 itd&kt,s se 3c[df xdtyt,b47 hjvkt,bw fewbkt,-
fhf7 ztivfhbnfl ufd[lts lfvjerb- kfl vfrjvghjvbnbht,tk fv,t,c7 zj-

,f,bkjyb
lt,kt,b7 sfdbceakt,b7 yfobkj,hbd hfl ufujybkc7 efvhfd cbwhetc uf-
vfbyw ufd[lts ,tlybtht,b0 yfobkj,- fdhwtkt,ty bv flfvbfypt8
hbd7 vfbyw=88 xdty thsvfytsbc ghjrehjht,b lf
efvhfdb rbs[df bcvbc fv gkfytnf- vfhflbekb ,hfkvlt,kt,b ufd[lbs8
pt xdtysdbc ufyresdybk cbdhwtib8 lf xdtycfdt vbth itmvybkb vlujvfht-
efvhfdb8 lfvf]tht,tkb gfce[b rb j,blfy ufvjcfdfkc rdkfd lf rdkfd
v[jkjl sbsj-jhjkff8 thsvfytssfy cfcnbr lfgbhbcgbht,fib
lf7 vfhskfw7 hf lfudtvfhsf088 lf d[tlfds8
yese dth itd&kt,s mfhsekb ,f,b- .jdtkbdt welc ecohfatcfl d[lbs
kjybc ujljkbc yuhtdbc itxtht,fc088 gjgekfhekc7 [jkj rfhuc - vbdxmvf-
vpf gfce[t,c fhcfblfy udbrfhyf- kfds8
[t,ty8 fhfdby udbrfhyf[t,c8 c[df fhf- xdty fh udbylf7 rfhub cfmfhsdtkj
dby8 bctd xdty= sbsjtekvf xdtyufyvf udmjyltc8 rfhub mdt.fyf rb rfhub flf-
sfdfl eylf ufcwtc fv rbs[dt,c gfce- vbfyt,bc ufthsbfyt,ff8 bct dw[jd-
[b= sbsjtekvf wfk-wfkrt8 lf7 .dt-
kfv 2 thsfl=
&fkbfy ufudbfldbklf lf &fkbfy it- hj,s7 sbsmjc oby rbltd hfvltybvt
cbwjw[kt udfmdc8 sbsmjc hfvltybvt

888XDTY ]th]thj,bs dthfahbs7 dt-
dtxdbts rbltw thsvfytsbc qbhct,bc cfsflfhbuj cfvij,kjc dakj,s8
xdtyb mdt.fyf lqtc bctsbf7 hjuj-
hfahbs fdfuts thsvfytssfy ehsbth-
sj,bc bc itvtwyt,bs-fyfkbnbrehb7 vidb-
itvkf[dtk mvtlt,t,c8 thsvfytsbc ht,bw dfhs xdty7 .dtkfyb thsfl8
xdtyb idbkt,bc mdt.fyf [dfk lf ptu
lb cbdhwt7 cflfw sfyvbvltdhekfl7 .j- bctsb bmyt,f7 hjujht,bw bmyt,bfy xdt-
dtkudfhb pttvjwbbc ufhtit7 rfvfsbc
cbn.dbth ufyobhdfib7 qkbwbyib7 lfwby- yb idbkt,b7 .dtkfyb thsfl8
reknehbc lfwdbs .dtkfpt vodfdt cf- cb&ekdbkb [ibhfl dbsfyfvupfd-
rbs[t,ptw itd&kt,s lbfkjubc ofhvfh- dfib7 qflfdib7 if.bhib b[hxj,f sbsj- hts bv upfpt7 cflfw cb.dfhekbs ey-
sdfc9 cflfw fh bfhct,t,c ufvzdbhdfkj- lf udtdkj8 xdtyc lfyfifekt,t,c itw-
,bc vodfdt ltatwbnb7 hjvtkbw zjht,cf tekb xdtyufybc cfthsj qbhct,f8 ljvt,b itdfhmdbs lf sfdc fct ueke,-
lf tzdt,c udbvhfdkt,c lf vidblfl vj- h.dbkjl dbn.et,s - .dtkfathib
dbcvtys thsvfytsbc yffphtdc7 .dtkfpt kb7 vfhsfkb7 cbylbcsfy obkyf.fhb yfvupfdhjs cf[tkvobajc vfhsdbcfc8 c[dt,b fhbfy lfvyfifdtt,b7 .dtkfath-
lfgbhbcgbht,ek fpht,cfw rb lf7 cflfw7 ghjatcbjyfkt,b fityt,ty lf fhf cfm- fhflf7 fv wyt,t,c fhf vfhnj xdtyc ib= xdty0 xdty rb7 hf smvf eylf7 fyut-
cf,jkjjl7 .dtkfpt cfcfhut,kj7 cfzb- vbc ecbn.djl itvchekt,tkb flfvb- rjycnbnewbfib7 rfyjyt,cf lf otct,- kjpt,b dfhs8
hj7 fewbkt,tk uflfo.dtnbkt,t,cfw fyt,b8 ib7 c[df mdt.yt,bc rjycnbnewbt,ib7 VFUHFV FHFDBY BMYT,F ,TLYB-
thsfl7 ueylehfl vbdbqt,s8 vjrktl7 mdt.ybc fqjh&byt,bc upfpt ufcekc rfyjyt,cf lf otct,ibw fh vjtgjdt,fs THB7 CFYFV FV MFJCC7 FV MFHSEK
cojhtl bc cbdhwt dth fdfuts7 cflfw c[df- f[fkb [tldbc7 f[fkb uflfo.dtnbkt- flubkb7 vbrhjcrjgbsfw dth vj&t,- ,F,BKJYC FH VJDFOTCHBUT,S -
lfc[df [tldbc flblt,ek vlbyfhtib jm- ,t,bc vbqt,bc eyfhb7 ybzb lf df;rf- ybs 2 bcbyb [jv behblbekb wyt,t,b CFVFHSKBFYJ,BSF LF CBYLBCBS8
hjc ajyb .dtkfv thsfl eylf dbgjdjs8 wj,f czbhlt,f7 ufydbsfht,bc7 rek- fh uf[kfds8 C[DFYFBHFL FH LFVSFDHLT,F
dth ufdffyfkbpts7 dth fdojy-lfd- nehbc f[fkb ve[nb7 c[df cbvfvfwt7 3cbylbcbc gfnbvht,b4 2 v[jkjl XDTYB MHJYBREKB LFVFHW[T,T-
ojyts +fasbfmbc cfcojhbs fojydfc c[df itcf&kt,kj,t,b= fv sdbct,t,bc fv rjvgjpbnib se vbfuyt,s cbylbcc8 ,B7 MHJYBREKB ERECDKT,B7 MHJ-
dby xbdbc‘ xdtyb ef[ktcb bcnjhbbc7 .j- ufhtit dthf lf dth itd&kt,s &dtkb7 gfnbvfhb lf bcbw cbylbcbc= lfvyfifdt YBREKB GHJ,KTVT,B8
abc7 vtynfkbntnbc7 cekbthb vluj- xfrbhekb ghj,ktvt,bc vc[dhtdfc8 cbylbcb7 js[ rtltkib ufvjvo.dlte- lf rbltd lbl[fyc7 lbl[fyc dbc[lt-
vfhtj,bc ltnfkt,b8 hf itbwdfkf xdty7 hf smvf eylf7 udfmdc cbf[kbc kb= lf vnhbcfc7 se vfy bmblfy ufvj- ,bs ufydbsfht,ekb mdt.yt,bc vbcf-
xdtyib7 hf fh itbwdfkf7 hbcb itwdkff ibib 2 &dtk cfnrbdfhc dfhs ituet- fqobf= qt,ib vfhflbekb s[jdybs 2 3vbudb-
ite&kt,tkb7 hbcb itcf&kt,tkb0 ,ekt,b8 [jkj bc7 hfcfw tuet,b7 er- XTVSDBC7 FA[FPTSIB LF,FLT- qts hf smdtyc j]f[ib48
xdty itesfdct,kj,f udfmdc c[df dt fh unrbdf8 udtibybf v[jkjl7 efht- ,EKB LF UFPHLBKB RFWBCSDBC7 bv vbcfqt,ib xdty ufyf v[jkjl
mdt.yt,blfy vrdtshb wdkbkt,t,bc cb hfv fh lfdbvfhsjs lf fhxtdyt,b- EPTYFTC VECBRFCFDBS ;QTHC dc[tldfhs0= erdt hfvltyb otkbf7
uflvjnfybk lf lfythubk cmtvt,sfy8 lfy fhxtdyt,fvlt dw[jdhj,s8 3FACEFHFC4 2 LFEOTHTKB7 PYT- dw[jdhj,s rbltw bm8
rhf[bs lfvsfdhlf 3f[fkb flfvbfybc7 &fkbfy ytkf [lt,f wdkbkt,t,b J,BCF LF QBHCT,BC RJLTMCBC bkepbt,bs7 zjht,bs7 lfgbhbcgb-
f[fkb cfpjufljt,bc4 itmvybc e[tib7 ertstcj,bcrty8 WYT,T,B8 THS-THSB VBCB OTCB ht,t,bs7 ibibs mdt.ybc vfhsdf xdtyb
eybzj vwltkj,f8 udtibybf7 hjv bctdt7 hjujhw lf- UDFEO.T,C 2 3 BC7 HFW RFYJYBS ofhcekbc ]j]j[tseh okt,c eylf
xdty bcts mdt.fyfib +cf,zjsf rfd- vjerblt,tkb cfmfhsdtkjc gbhdtk YT,FLFHSEKBF7 VFUHFV ITYB lfdenjdjs8 bv ofhcekc7 hjvtkbw7
ibhib‘ dbw[jdhts7 cflfw ibib mdt.- okt,ib lf gthvfytynekfl itvltufw7 CBYLBCB VBCB UFRTST,BC EAKT- cfvoe[fhjl7 ]thfw udthlbs vjud.-
ybc vfhsdbc ths-ths vsfdfh ,thrt- dbqfwfv fy dbqfwt,bc ]ueat,vf7 cb- ,FC FH UF&KTDC7 FH UFFRTSJ48 dt,f lf hbc ufvjw vjvfdfkb /jhbpjy-
nfl b.j ufvj.tyt,ekb8 vfhskbc smvbcsdbc cfvij,kjc vj- cfyfv rjycnbnewbt,b7 rfyjyt,b7 ot- nbdbs ufudbh,bc8 hbc ufvjw [ibhfl
ibipt fut,ekb cf[tkvobaj rb7 qfkfnbc bfhkb.b fh vjudfrthjy9 fy ct,b fh ufflfvbfyehlt,bfy7 vcjakbjc pqdfhc dth d[tlfds mdt.ybc uflfv-
hjujhw otcb7 lbl[fyc dth uf&kt,lf8 cb&ekdbkbs fh ituf[ctyjy 2 ityc ob- ghj,ktvt,b sfdpt cf.htkb tmyt,f8 hxtytk lf mdt.ybc lfvqegdtk upt,c
lf fctw vj[lf8 vfuhfv bythwbf bv mdt.- yfght,ib pjubthsb fhfmfhsdtkb vfuhfv7 vjlbs7 vcjakbjc sfdb lf- ijhbc8
ybc7 hjvtkbw herfpt lblb [fybf7 hfw ehtdbf888 lf fct itvltu7 lf fct itvltu888 dfyt,js lf7 xdtyc ghj,ktvt,c lfde,- [fylf[fy fct vujybf7 hjv cek tc-
fh fhct,j,c7 lfvjerblt,tk cfmfh- XDTY DFHS GJCNCF,ZJSF GT- heylts8 tcff ufvjdtlbs ufvjmdf,ekblfy8 fy
sdtkjib gthbjlekfl ufycfresht- HBJLBC BYTHWBBC FHMFEKB CF- fldbkfl7 cfjwhfl fldbkfl dgj- &fkbfy f[kjc dlufdfhs vfcsfy +vj-
,bs buh&yj,jlf lf lhjufvjidt,bs PJUFLJT,F7 >JDTKBDT CF[TKV- ekj,s vnht,c8 fldbkfl lf cohfafl8 vbntdts‘8
ytj,jkitdbpvbc cf[bsfw udb,heylt- OBAJT,HBDBCFLVB VNHEKFL LF cfrvfhbcbf xdtyb thsb-jhb hj.bjl pytj,f lf cbylbcb ptwbehb cfxem-
,jlf8 xdty ]th]thj,bs dth ufdb- TZDBS UFYO>J,BKB8 yfsmdfvb ahfpf lf vtuj,fhbw ]th .j- ht,bf8 bcbyb bc rjcvjlhjvt,bf7 cflfw
cbuh&tufyts bc gjcnekfnb7 hjv mdt- xdty ibibc udtibybf7 lf ibibc ib- abk vtuj,hfl7 itvltu rb vjobyffq- .dtkfpt [ibhfl eylf dbrhb,t,jlts8
.fyfc v[jkjl .jdtkudfhb ibibcfufy ibcfw8 vltutl udtmwtdf8 lfvjerblt,kj,bc cfvoe[fhjl7 hfw lhj uflbc7 vfsb
sfdbceafkb7 rfyjybc fqvfchekt,t- lf cfyfv tc fctf7 cbyfvldbktib ityb @% okbc vfy&bkpt ufht se iblf vj- cbdhwt vwbhlt,f8
mdt.ybc yfvldbkb thsuekb idbkb7 cf- obyffqvltutt,bc cjkbleh rjktmwb-
UFUH&TKT,F8 LFCFO>BCB B[8 1 !__ e,tlehjl7 v[jkjl vfiby [lt,b7 hj- fc vjde.fhts sfdb8 +UFUH&TKT,F [DFKBYLTK YJVTHIB`

3
VFVEKB7 TYF7 CFHOVEYJT,F888 1!_!8 GFHFCRTDB7 !) VFBCB7 @_!* OTKB8

itcwmthbfy8 mfhsdtkt,b rb aekpt vf-
vekc rb fhf7 ltl-vfvfcfw lfeabmht,-

CBHW[DBKB BV UESYBCLTLFC= kfl uf/.blbfy8 fh .bllyty7 se hf7 vf-
iby7 hjltcfw mdt.fyf egfnhjyjl hxt-
,jlf [jkvt8 f[kfw egfnhjyjl fhbc
lf se vjfcohtc fv dfukf[t,vf vbof-
o.kbc ufc[dbct,f7 lfdbs fqvfityt,t-
3CFVB qdsft,hbdb cfey]t lfud- t,bc vbth cfvfhskt,hbdfl kbw hjv ufwjw[kltc7 dtqfhfathc

lf cfhoveyjt,f8 se fvfsfw fh de- 3VIJ,KBEHJ XTVJ VBOFD8884
hxf xdty vfvf-gfgfsfufy5 vfvekb7 tyf fhbc htfubht,ekb888
,pt;bycrbc vbth rfhuf [ybc
udbidtkbc erdt8 thsflthsb mdt.fyf
bchftkbf7 hjvtkvfw jwlf[esb cfe-
gfnhjyts7 hf rfwt,b dbmyt,bs7 hf obyfs uf[vfeht,ekb vbpfyb888 reybc itvltu lfb,heyf cfvij,kj8 jw-
gfce[c ufdwtvs isfvjvfdkj,fc04 cheklt,f= lf[esb cfereybc ufyvfdkj,fib f[cjd-
uekvleqfhtl rbs[ekj,lf bct7 hjv vfvf-gfgfsfufy lf- lfs t,hftkt,c sfdbfysb dbyfj,f lf
vofht tzdt,bs uekufctybkb yfnjdfhb vtjht qdsft,hbdb cf- cflfehj,f7 tyf lf h]ekb=
bkbf zfdzfdf&t7 cfereytyf[tdhbc ey]t7 fcts cfdfkfkj vlujvf- jwlf[esb cfereyt rb fhf7 vij,kb-
obyfs8 ovbylf bkbf vfhskbc htj,fibf f[kf= eh vbof-o.fkc vjo.dtnbkb mfhsdtkb
sfj,fv lf vfs vbth lfrdfkbf- tyfcf lf cfhoveyjt,fc7 &ytk- jwlf[esb okbc ufyvfdkj,fibw rb dth
yt,ekvf thvf cfvbdt qdsft,hbdb ,tlj,bc vbe[tlfdfl7 fct se bct7 byfhxeyt,c tyfc7 thjdyt,fcf lf
cfey]t vjbnfyf xdtyfvlt7 vfuhfv vfbyw byf[fdc lf itbyf[fdc zti- h]ekc7 fhw sfdbcb dbyfj,f f[cjdc lf
xdty0 dfhs rb rfwt,b lf itu- vfhbnb mhbcnbfyb lf gfnhbj- fhw cflfehj,f= futh xdtyc sdfkoby
db&kbf7 gfce[b ufdwts fm isf- nb mfhsdtkj,f7 hjujh evwb- fh [lt,f tc0 jwbjlt okbc obyfs cf-
vjvfdkj,fc7 bm rb obyfght,c0 htcj,fibw eylf fqvjxyltc bub7 mfhsdtkjlfy ew[jtsib kervf-gehbc
dfb7 hjv cfbvtljc dthfdby dthf- vfuhfv vfvekc888 cf&bt,kfl uflf[dtobkb mfhsdtkb
athc bn.dbc lqtc= lqtdfyltkb cfmfhsdtkjc wjk-mvhbc idbkt,vf sfdbfysb vij,-
sdfkb lf ujyt,f se fhf fmdc gfhkfvtynvf7 hjvtkbw xdtyb kt,bc tyf fh bwbfy lf fm lfhxtybk ,t-
lf,ytkt,ekb7 .dtkf [tlfdc7 cfvij,kjc ths-thsb evsfdht- ,bf-,f,et,c sfh]bvybc ufhtit dth
hjv mfhsekb tyf7 hjvtkcfw7 cb sfdcfnt[bf sfdbcb 3rdfkbab- tkfgfhfrt,bfy8
ajhvfkehfl7 cf[tkvobaj tybc wbehb4 itvflutykj,bs7 3cfth- xdtyb ,eyt,ff fctsb5 vij,kbeh vb-
cnfnecb fmdc vbybzt,ekb7 f,e- sj-cf[fk[j ufy[bkdfpt4 ufvj- ofc vjo.dtnbkt,b fystjcbdbs eotjyb
xfl fult,ekb7 lfvwbht,ekb lf bnfyf f[fkb rjycnbnewbbc gh- d[dlt,bs= fhf7 thjdyek ybifyo.fkc
euekt,tk.jabkbf8 ntktdbpb- jtmnb7 hjvtkibw itnfybkbf drfhufds7 sjhtv c[dfsf jvt,ib vfvf-
bc ofv.dfyt,b7 rjvtynfnjht,b7 ve[kb7 ew[jtkt,pt vbot,bc vb- wehfl ,h&jkf itudb&kbf8
vbvjv[bkdtkt,b7 cfntktdbpbj .bldbc sfj,fpt7 bv vbot,bcf7 c[dbc jvib v[jkjl cektkt,b
ijet,bc vcf[bj,t,pt hjv fqf- hjvtkcfw jwlffsb cfereybc b,h&dbfy vfvfwehflj7 hjujhw rjy-
hfathb dsmdf7 eqvthsjl h.- ufyvfdkj,fib cbc[kbs bwfdl- cnfynbyt ufvcf[ehlbfc thsb wyj,b-
dybfy lf fvf[by]t,ty mfhsekc9 yty xdtyb obyfght,b ew[jtk kb gthcjyf;b fv,j,c8 vfhskfw=
ghtcbc aehwkt,pt bctsb ntm- lfvg.hj,kt,sfy jvt,ib8 xdtyb cb&kbthbc lhjcfw fhfdbcs-
cnt,b b,tzlt,f7 othf-rbs[dbc f[kf0 dbc ofudbhsvtdbf vbof-o.fkb7 hflufy
vwbhtvwjlytt,cfw hjv uekpt f[kf xdtyb vnthb lf leivfyb7 rjkjybfkbpvb xdtyb ,eyt,bcsdbc
itvjt.ht,fs8 jhbjlt ufptsb- hjujhw lblvf bkbfv ufudfah- ew[jf7 bvfdt vbptpbs7 hfw erdt fqd-
qf lfhxf7 hjvkt,bw fh qfkf- s[bkf7 rfhuf [ybc obyfs7 [vkbsf ybiyt5 cfresfh vbofc vjo.dtnbkb
nj,ty cfresfh ghjatcbek lf sjabs rb fqfh vjlbc7 fhf- mhsdtkb7 mfhsdtkb fqfh fhbc8 fb7 cfv-
qbhct,fc7 vfuhfv bcbyb hfc uf- vtl wjlybsf lf aekbs vjlbc7 ij,kjc ltrjkjybpfwbf rb yfvtnyf-
fo.j,ty mfhsek tyfpt vfcbht- hfcfw lblb ufcfdfkb fmdc qbh- dfl udt[th[t,f8 lf[tlts7 thsb7 cfmfh-
,ekb itntdbc mfhnt[bkib07 vfqfpb- hbkb fdflcf[ctyt,tkb fhfcfvsfdhj- ct,ff.hbk lf sfdvj.dfhtj,f lfrfh- sdtkjc herfc lf lfbyf[fds7 hf lft-
t,bc7 htcnjhyt,bc7 cfcnevhjsf7 se ,jt,b f[jhwbtkt,ty7 hjvtksf vce- uek mdt.fyfib7 xdty hjv dfhs bctsib= vfhsf fcb-fcjhvjwlffsb okbc oby
cf[tkvobaj lfotct,ekt,t,bc f,ht,- .t w[jdht,fc cfmfhsdtkjc ufhtit lf mdt.ybc ufv.bldtk7 ecfvij,kj vfy- mfhsdtkt,bs uf&t&ubk mdtvj mfhsk-
pt sbsmvbc ufmhf mfhsekb ofhotht- ibyfehb vnht,b epheydtk.jaty8 af- mehst,c7 odtsb cbc[kb hjv fh fhbc cf lf ]fdf[tsc= lqtc bm mfhsdtkb cfy-
,b9 hfbvt jhufybpfwbbc byukbcehb hek itntdfc rb7 fctdt ufhtit vnht,bc vfs &fhqdt,ib mfhsekb7 fctsb ,hb.- skbs cf&t,fhbf8 hfnjv0 jvb udmjy-
lfcf[tkt,f pjufy mfhsekb fcjt,bs vbth lfybiyekb [tkbceakt,f f[jh- dekb gfce[b fmds5 hf vj[lf vtht7 lf lf vnthvf bfhfqbc &fkbs ufvju-
othbf7 tu fhbc lf tu= wbtkt,c7 cektkb mfhsdtkt,bc eyt,- ew[jtkt,c se vbd.blbsj vbot,c7 df&tdf0 fhf= xdtyb yt,bs vbdfnjdts lf
vothkj,fpt [jv888 f[kf aekc se kbt v[fhlfzthbs8 .jdtk yf,b]pt 2 pehupt [jv fh vjbrblt,ty lf ofbqt- vbnjdt,ek cf[k-rfhc c[dt,b lftgfn-
uflfb[lb7 hfw ubylf bvfc ufvjcwtv8 vtnhjc cflueht,sfy7 fdnj,ect,bc ,tyj sfdbfys mdt.fyfib0 bctd xdtyib fh hjyty8 vbdfnjds lf vtht d]fdhj,s5
fqfhw htlfmnjht,b7 fqfhw cnbkbc- [fk[vhfdfk ufxtht,t,pt vlufhb7 kb- lfhxt,fj bc vbot,b0 3vt ]fdf[tsc hf vbzbhlf7 / vsdfht bl-
nt,b7 fqfhw rjhtmnjht,b fhct,j,ty8 nthfnehbsf lf fsfcyfbhb sdfkcfxb- fv ltlfufyfskt,ekt,cf lf vf- uf vptcfdbsf7 / rfkvf[b lf mthbc gehb7
bct obuybc cfnbnekj aehwtkpt pju- yjt,bs fqzehdbkb btqjdtkt,bc ]u- vfw[jyt,ekt,c vbdvfhsfd5 smdt7 vfh- / oby vt.fhf ,ptcfdbsf4-j8 f[kf c[dt,c
]th htlfmnjhbcf lf htwtyptynbc eat,b7 mext,ib cfufyut,jl ufvjo.j- skf7 eueyeht,j7 vbofc rb fh ofbqt- e.hbfs oby xdtyb ljdkfsb8 fctdt vb-
udfht,cfw offo.lt,b7 vfuhfv hfl uby- ,bkb vfsbdt ofhvjvflutytkb fubnf- ,ty sfdbfys mdt.fyfib7 fhfvtl bv mdt.- dfnjdts aifd-[tdcehtsb lf seitsb7
lf vtht0 pjuc ofrbs[ekbw fhf fmdc njht,bc cbvhfdkt7 vtnhjc itcfcdkt- yt,blfy xfvjdkty fm lf xdtyib dbyw vsbektsb lf hfzf-ktx[evb8 f[kf xdt-
vbcb cfhtlfmnjhj obuyb7 pjuvf rb7 kt,sfy vfs[jdht,bc udthlbs vlujvb lfhxf7 bvfs vjeotds fmtlfy ofcdkf7 yb [tkbceakt,f femwbjypt se ufb-
fk,fs7 fdnjhpt vtnb fh bwbc8 cftrktcbj cfvjctkbs itvjcbkb7 .e- hflufy7 vbof-o.fkb fqfh tmyt,fs cf- nfyc xdtyc vij,kbeh vbofc7 hjvkbc
fb7 fv lqtibf vfvf-gfgfsfufy yffy- kf,t,sfy vlujvb 3vjo.fkt,bc4 itvu- fhct,jl8 cf[tkcfw babwt,lyty xdtyb obyfght,b7
lth&tdb thsb qdsft,hbdb cfey]t= hjdt,kt,b888 ufyf tc trktcbfpt afhe- bct7 hjv cfahs[t cfcbrdlbkjf xdt- lfhoveyt,ekb ,h&fylt,jlts7 dfz-
xdtyc cfhoveyjt,fpt hjujhb it- kb itntdf fh fhbc0 .jdtk e,fyib tr- yb thbcsdbc7 hflufy lblb aekb bv hj,f lbl[fyc fh ufcnfyc888 lf cohfafl
ntdfw [jhwbtklt,f7 vfhskvflblt,- ktcbt,bc vityt,kj,bc ,evbf7 hjvtk- mdt.yt,bc [fk[t,c fmds7 hjvkt,bw itbdct,f xdtyb lfwfhbtkt,ekb cja-
kj,bc gbhcbc[kbfy vnthc7 cfthsfij- cfw [fk[b erdt cftrktcbj ,bpytcc lbl obfqbctekc akj,ty lf vbof-o.f- kt,b lf yfcjakfht,b7 vbof-o.fkcfw
hbcj fdfynbehbcn ktb,f nhjwrbcfw eojlt,c7 ufyf trktcbbc fdnjhbntnbc kb frkbfs8 elf,yjibf tc mdt.yt,b lf gfnhjyb ufvjexylt,f7 mdbsrbhib xf-
+,hjyintbycfw‘ rb itiehlt,jlf8 it- ltdfkdfwbf fh fhbc0 f[kf cfvqdlt- bvbnjv= aekb fmds7 vbof-o.fkb fhf= rbhek reknehfcfw8 3bmyt,f7 .dtkf-
ntdf [jhwbtklt,f7 hjujhw afhe- kjt,bc evfqktcb bthfhmbt,bc thsb futh cfmfhsdtkjibf tltvb vemsfl lf athb bmyt,f7 vfuhfv fv mdt.yfl xdty8884
kfl7 bct firfhfl8 firfhf itntdfc7 yfobkbc itcf[t, [fk[ib lfvrdblht,e- bfafl7 hfnjv fh b.blbfy7 ytnfdb0 idb- mfhsdtkt,b fqfh dbmyt,bs= bctdt7 hj-
&bhbsflfl7 vr,tyfht,bdbs ufvhfdkt- kb 3reghbdbs ifdb4 vbsmvf-vjsmvf7 kt,bw ,tdhb /.fds lf idbkbidbkt,bw8 ujhw ,bpfynbtkt,b fqfh fhbfy rjy-
,ekb lf cf[tkvobajc vbth v[fhlfzt- hjvtkbw erdt cf[tkvobaj jhufyj- mfhsdtkt,bdbs ths-jh ,fdidc rb fh cnfynbytgjkib lf tudbgntkt,b 2 mf-
bhjib8 vfkt ,bpfynbehb mhbcnbfye-
kb reknehbc vfhufkbnb 3fbf cjab-
S FQKBS T,VF SFDLFVC[VTKT,B fc4 nf&fhb dfbse vfhskf vtxtsfl bm-
wtc888 sehmt,b lqtc cthbjpekfl vj-
CF[TK VOBAJ LF FDNJV J,BKB bs[jdty fvfc=
M JY T , F V B BS D B CT C BYLTNBABHWBHT,EKBF
fb7 gthcgtmnbdf7 hjvtkcfw udbmf-
lbc ew[jtkt,pt vbobc uf.bldbc rjy-
IC CFVBYBCNHJC vbybcnhbc .jabkb vjflubkbc ut- cnbnewbehb lflfcneht,f8
CFMFHSDTKJC abyfycsf cfvbybcnhjc cfufvj&bt,j cfvcf[eh-
kf [dtltkb&bc cfmvtpt fldjrfnt,b ths-thsb cfsdfks- hf /mdbf7 vbs[fhbs7 bv flfvbfyt,c7
vf7 ufycfresht,bs lblb jltyj,bs qbht,ekt,bc cf[tkvobajc
dfkj rfvthblfy fvjqt,ek dbltj-vfcfkfc chekfl fcf- dbcb bybwbfnbdbsf lf [tkito.j,bsfw
resdybkb e&hfdb mjyt,bc sfqkbsehfl lfeakt,bc afmnpt jh-
]fhjt,ty lf fw[flt,ty7 hjv cfmvbc ufvj&bt,f ufyphf[ tc [lt,f0
ufybpt,ekb ]ueabc js[b otdhb7 vfs ijhbc7 cjatk kbcib7 vw[t-
ath[lt,f8 mfhsek ajkrkjhib itvjyf[e-
sbc veybwbgfkbntnbc ufvut,kbc .jabkb ofhvjvflutytkb lff-
hjujhw fldjrfnt,vf ueiby 3gbhdtkb hflbjc4 kbf bc cf[fk[j uekbco.hjvf7 hfw
rfdf7 [jkj7 thsb gbhb7 fvfdt ,hfklt,bs cbc[kbc cfvfhskbc gf-
hflbjrke,ib ufyfw[fltc7 vfs [tks fmds dbltj- sfdc lffn.lf ths ufzbhdt,ek evb-
ce[bcut,fib vbcwf8
vnrbwt,ekt,f7 cflfw ofo.kj ukt[c7 hjvtkvfw c[df hjv dt-
ufvj&bt,bs lflutybkbf7 hjv fqybiyekvf gbht,vf7 ob-
cfdfhfelj sfdlfvc- qfhtathb vjbabmhf7 sfdbcb vfvf-gf-
yfcofhb itsfy[vt,bs7 .fk,b mjyt,hbdb eakt,fvjcbkt,bc
[vtkt,b lf vfsb fd- gfsf cfakfdt,b uflf[yf lf [jh,fkb
lfvflfcneht,tkb ljrevtynt,bs7 rth&jl7 .fk,b vbqt,f-
njvj,bkb xfyc8 [dt- lfstcf5 3cbhw[dbkb bv uesybcltlfc7
xf,fht,bc fmnt,bs lf vbobc uflfcf[flbc uflfv[ltksf .fk-
ltkb&bc fldjrfnt,b sfdbc vfvbc cfakfdc [yfdltc=4
,b cfuflfcf[flj cbt,bc ufvj.tyt,bs7 sfqkbsehfl vbbs-
fw[flt,ty7 hjv vfs vfvekbc uf.bldfc hjv fgbht,lyty
dbctc7 kbcbc n,bc vbvlt,fhtl fhct,ekb7 cf[tkvobajc res-
erdt it&ktc7 hju- vfvf-gfgfsf cfakfdt,bfyf7 bvfs hf
dybkb !% ___ rd8v8 +!7% /f‘ vbobc yfrdtsb7 hjvkbc htfkbpf-
jhw fdnjvj,bkbc tresdybs0
wbbc itltufl7 ,hfklt,ekt,b rfyjycfobyffqvltujl lf-
cfyjvht ybiybc blty- tc rbs[df hbnjhbrekbf7 hflufy
teakyty ! ___ ___ kfhpt vtnc8 lfrfdt,ekbc cfw[jdht,t-
nbabwbht,f fctdt7 cf- .dtkf yjhvfkehvf7 sfdbcb mdt.ybc gfn-
kb cf[kbc x[htrbc itltufl7 fvjqt,ekbf &dtkb vbqt,f-xf-
dfhfelj sfdlfvc[vt- hbjnvf bwbc7 hjv vfvekbc ufc[dbct,f
,fht,bc fmnt,bc wfhbtkb ,kfyrt,b8
kt,bc dbyfj,bc lfl- cfvij,kjc qfkfnbf lf 3cfvij,kjc
uh&tklt,f byntycbehb cfufvj&bt,j vjmvtlt,t,b lfyf-
utyfw8 vjqfkfnt cbwjw[kbc qbhcb fh fhbc=4
ifekt,hbdb ]ueabc c[df otdht,bc ufvjcfdktyfl8
PEHF, WEWMBHB&T

4
CFPJUFLJT,F
1!_!8 GFHFCRTDB7 !) VFBCB7 @_!* OTKB8

RDFKB LHJIB UFYF[KLT,F
VBCB VSFDFHB W[JDHT,BCTEKB RHTLJ5 ABHJCVFYBC
MEXF
FRTSJC CBRTST LF E.DFHLTC VJ.DFCB S,BKBCBC vthbf lf f+f‘bg 3s,bkbcbc
ufydbsfht,bc ajylb4 abhjcvfybc mexbc
htf,bkbnfwbfc utuvfdc8 mexbc ufydbsf-
ht,f lf htf,bkbnfwbbc cfghjtmnj cf-

c FYPJH VFBCEHF&T (_ OKBCFF d veifjt,b @_!* okbc ,jkjvlt vjvpfllt-
,f7 [jkj abpbrehb cfveifjt,b @_!(
otkc lfbo.t,f8
SBSMJC7 thsb fvjceysmdbs ufbh,b- hjcb df;b lfsj vfbce- abhjcvfybc mexfpt lfutuvbk cf-
yf cfv fstek otkpt vtnvf bv lqblfy7 hj- hf&t8 fcts gbhj,t,ib veifjt,sfy lfrfdibht,bs vjcf[kt-
ltcfw obkfl v[dlf ,tlybtht,f ufvtwyj idbkbc vjdfktj,bc v&bvt j,fc s,bkbcbc vthb lfdbs yfhvfybf7
itcfybiyfdb gbhjdyt,f7 qbhctekb vfve- ndbhsbc pbldf vbc evw- cfrht,ekjc sfdv]ljvfht ubjhub
kbidbkb lf cfvfufkbsj ghjatcbjyf- hjc df;c ubuf vfbcehf&tc fkb,tufidbkb7 ltgenfnb hbvf ,t-
kb7 ,fnjyb FYPJH VFBCEHF&T8 vjeobf7 hfcfw bc lqtvlt hf&t7 s,bkbcbc 3ufydbsfht,bc ajy-
xtvsdbc bvsfdbsdt w[flb uf[lf7 qbhctekfl fnfht,c8 ,f- lbc lbhtmnjhb4 ubjhub ,fblfhfi-
hjv ,fnjyb fypjhbc cf[bs cfmvt vmjy- njyb fypjhbcsdbc vjvf- dbkb lf xeqehtsbc hfbjybc ufvut-
lf efqhtcfl ufyfskt,ek7 itcfybi- dfkb lblb bvtlb vbcb j,bc ofhvjvflutykt,b it[dlyty8
yfd ghjatcbjyfk lf lbl,eyt,jdfy idbkbidbkt,b trfnthb- 3lqtc itd[dlbs xeqehtsbc hfbj-
flfvbfysfy8 bc7 xtvsdbc lf xtvb vtuj,- yt +rfnj‘ lf tkbcf,tlb ybc vjcf[ktj,fc lf dbcfe,hts vfssfy
ht,bcsdbc lqtvlt cfvfufkbsj lf vb- +kbcf‘ fhbfy7 vfs w[jdht- abhjcvfybc mexbc vjotchbut,bc cfve-
cf,f& gbhjdyt,fl hxt,f8 ,bc lbl fcgfhtppt ofh- ifjt,pt8 tc xdtyb obyfcffhxtdyj lfgb-
dbcfw ,fnjy fypjhsfy jltcvt /mjy- vfnt,t,b vbylf decehdj8 ht,f b.j lf itvlujv gthbjlib lut-
bf it[t,f7 lfvthoveyt,f7 hjv vcufdcb ewt, ufbh,bytc okt,- ,f bc lhj7 hjltcfw vybidytkjdfyb
evfqktcb gfce[bcvut,kj,bs ufvcz- vf lf ,fnjyb fypjhb ghjtmnt,b eylf vjdfvpfljs fv e,ybc
dfkekb ghjatcbjyfkb7 itcfybiyfdb lqtc erdt (_ okbcff8 ufydbsfht,fcsfy lfrfdibht,bs8 vjotc-
[tkv&qdfytkb lf7 fvfdlhjekfl7 cfs- vbe[tlfdfl fcfrbcf7 hbult,f byahfcnhemnehf7 vjotchbu-
yj flfvbfyb bidbfsb vjdktyff7 vbs bc lqtvlt cfpjufljt- lt,f cfw[jdht,tk cf[kt,ib fhct,ekb
evtntc xdtyc ,j,jmfh lf pytj,hbdb ,bcsdbc cbrtsbc vjnfyfc vlujvfhtj,f lf fv flfvbfyt,bc w[jd-
ltabwbnbs uf]tht,ek cfpjufljt- lf cfmfhsdtkjc ef[kt- ht,f uf[lt,f ufwbkt,bs ertstcb7 dbl-
,fib8 ufeqdbdf8 vfsb ehsbthsj,f7 hfcfw cb bcnjhbbc ghj,ktveh cfrbs[t,pt ht lqtc fhbc74 2 ufyfw[flf lfdbs yfh-
hf hfyuibw fh eylf .jabkb.j ,f- bcbyb lqtvlt sdfkbcxbybdbs eah- vfcj,hbdb byajhvfwbbc cfiefkt,t- vfybfv8
njyb fypjhb 2 s,bkbcbc vt-^ df;sf s[bklt,bfy7 vbcf,f&b vfufkbsb lf ,bc vtidtj,bs7 cgtwcfvcf[eht,bc abhjcvfybc mexbc fqlutyf lf uf-
crjkbc vjcofdkt se s,bkbcbc cf- gfnbdcfwtvbf8 sdfksf[tldblfy cfresfhb vjcfpht- yf[kt,f ghjtmn 3f[fkb nabkbcbc4
[tkvobaj eybdthcbntnbc bcnjhbbc ,fnjyb fypjhbc w[jdht,fib lflt- ,t,bcf lf it[tlekt,t,bc ufwyj,fc afhukt,ib vc[dbkb fhtfkt,bc htf,b-
afrekntnbc cneltynb7 cflfw fh ey- ,bsb hjkb ,tdhvf gbhjdyt,fv itfc- wlbkj,c8 kbnfwbbc vbvfhsekt,bs ufy[jhwb-
lf tvjqdfof 2 hecsfdbc mbvbeh rjv- hekf7 vfuhfv vfs ijhbc ufvjhxte- cfvoe[fhjl7 ,fnjyb fypjhbc gt- tklt,f lf mexfpt vlt,fht $_-vlt it-
,byfnib se cf[tkvobaj eibihjt,bc kbf jhb vfylbkjcfyb5 ltlf7 mfk,f- lfujubehb lf ghjatcbekb it- yj,fc htf,bkbnfwbf xfenfhlt,f8
jhufyjt,ib +vfs ijhbc evfqktc sf- njyb sfvfhb7 hjvtkvfw ehsektc gb- cf&kt,kj,t,b itcf,fvbcvf cf[tkv-
yfvlt,j,t,pt`7 fuhtsdt cfpqdfhuf- hj,t,ib jhb df;b lf itvlujv idb- obaj bycnbnent,vf ,jkj jhb fst-
hts 2 bjhlfybfcf lf thf.ib uh&tk- kbidbkt,b fqpfhlf lf lffahsbfyf ekb okbc ufyvfdkj,fib cfsfyfljl
dflbfy vbdkbyt,t,ib7 vstk vbc itu- lf vteqkt7 itcfybiyfdb gbhjdyt,f7 dth ufvjb.tytc7 hbsbw7 dabmhj,7 vybi-
yt,ek w[jdht,fc kfbnvjnbdfl ufc- ufyfskt,ekb7 ,eyt,bs fhbcnjrhf- dytkjdfyb ghjwtcb 2 vtvrdblhtj,b-
ltdlf lf ufcltdc thsb evsfdhtcb nb7 rfhub ltlf lf7 fvfdlhjekfl7 vb- sj,bc ghbywbgb lfbhqdf lf vjvfdfk
pytj,hbdb [fpb5 frtsjc cbrtst lf cb vsfdfhb vtcfblevkt7 mfk,fnjyb sfj,fc7 ufhrdtekb sdfkcfphbcbs7
v[jkjl cbrtst7 e.dfhltc vj.dfcb iemehb sfkfrdf&t8 ghjatcbekb cfm- ghjatcbekb vbvfhsekt,bs fqphlf
sdbcb lf cfvij,kj cfmfhsdtkj= vbfyj,bc ghjwtcib fv erfyfcrytkc ,f- lffrklf8
,fnjy fypjhc w[jdht,bc lfo.t- njyb fypjhbcsdbc7 hjujhw cgtwcfv- ,fnjy fypjhc7 xtvb lf xtvb vtuj,-
,f vtjht vcjakbj jvbc v&bvt gbhj- cf[ehbc jabwhbcfsdbc7 efqhtcfl ht,bc cf[tkbs rbltd ths[tk dekj-
,t,ib vjeobf8 fmtlfy ufvjvlbyfht7 lblb hjkb trbcht,jlf7 bc vbcsdbc wfd be,bktc7 lf,flt,blfy (_ okbc-
vbc sfj,fc hsekb ,fdidj,f /mjy- yfvldbkb 3pehub4 b.j8 sfdc7 decehdt, ]fyvhstkj,fc7 ce-
lf7 sevwf fvfy ,fdidj,bc vtuj,ht,b ,fnjyb fypjhbc w[jdht,fib ev- kbc v[ytj,fcf lf itvlujv j]f[eh
rbltd eahj itfrfdibhf lf itfleqf- &bvtcb vjvtynb !))* otkc lfluf7 hj- blbkbfc8
,f7 ihjvbcf lf cofdkbc vbcohfat,t,b ltcfw nhfubrekfl lfbqegf vbcb ea- UTKF CEKF&T

L FDF
CFMFHSDTKJC cfvjv{vfht,kj tyth- kts7 bcbyb lff{kjt,bs $_ ghjwty-

VFBYW HF QBHC
uj,fphbc ,jkjlhjbyltkb .dtkfpt nbs ufbpfhlf7 hfw evsfdhtcfl7 lj-
vybidytkjdfyb cbf{kt c{dflfc{df vbpt- kfhbc vbvfhs kfhbc rehcbc wdkb-
pbs ofhvjij,bkb lfdt,bf7 hjvtksfufy kt,bs b.j ufygbhj,t,ekb8

CBYFSKT XDTYC
cfmfhsdtkjcsfy rjvgfybf 3.fpnhfyc- mfk,fnjyvf vbkjhfdfv fctdt {fpb
ufp-s,bkbcbc4 itvltu7 rbltd thsvf7 fv- ufecdf bv ufhtvjt,fc7 hjv vfhtuekb-
]thfl hectsbc ths-thsvf elbltcvf ht,tkb rjvbcbbc vbth lflutybkb nf-
tythujrjvgfybf 3bynth hfjv4 ofvjbo.j8 hbab vtvjhfylevbs vbcfqt, itltuc
hectsekb rjvgfybbc ghtntypbf7 vbcb
behbcnt,bc ufyw{flt,bs7 ,jkj sdtt,bc
AFY]HT,IB0 ittcf,fvt,f lf @_!% otkc lflutybk
f{fk nfhbaibf ufsdfkbcobyt,ekb8
vfy&bkpt kfhbc ufeafceht,bc itltufl @_!^ okbc cfnfhbaj ufyfw{flsfy lf-
vb.tyt,ekb pfhfkbc itdct,fc t{t,f7 hj- hfynbt,b7 hjvkt,bw 3bynth rfdibht,bs rb7 vbcb vjvfnt,bc
vtkbw fsj,bs vbkbjy ljkfhc itfl- hfjc4 idbktekb rjvgfybt,bc vjs{jdyf rjvbcbfv bvbc ufvj fh lf-
utyc lf hfcfw bc cfmfhsdtkjc vsfdhj- vbth ofhvjt,ekb tktmnhj- frvf.jabkf7 hjv cffvbcjl fewbkt-
,bcufy vjbs{jdc8 tythubbc nfhbat,c t{t,jlf8 ,tkb obyfgbhj,f fh fhct,j,lf8
cfmvt bcff7 hjv hectsekb tythuj- fqybiyeksfy lfrfdibht,bs7 fqcfybiyfdbf7 hjv tythutnbrbc vf-
vjyjgjkbcnbc 3bynth hfjc4 cnhem- vbcvf idbktekvf rjvgfybt,vf htuekbht,tkb rjvbcbbc {tkv&qdf-
neht,b7 yblthkfylib htubcnhbht- cfmfhsdtkjc ghtpbltync7 ytkj,bc gjpbwbfc cfdct,bs bpbfht-
,ekb 3cbkm hjel /jklbyu ,8d84 lf fctdt cfufhtj cfmvtsf7 bec- ,ty tythutnbrbc lfhubc ofv.dfyb cgt-
3ufhlf,fyb /jklbyu ,8d847 hjvkt,bw nbwbbcf lf tythutnbrbc vb- wbfkbcnt,b lf tmcgthnt,b8 vfsb cf-
cfmfhsdtkjib cc 3stkfcbc4 *% ghj- ybcnht,c cffh,bnhf;j cfcf- thsj fphbs7 vjmvtl nfhbac7 hjvt-
wtync7 fctdt /blhjtktmnhjcflueht- vfhskjib lfdbc ofvjo.t,bc kbw 3bynth hfjc4 lf cfmfhsdtkjc
,bc 3{hfvb-!4-bcf lf 3{hfvb-@4-bc !__- itcf{t, eo.t,t,b ufeupfdytc8 ijhbc lflt,ekb vtvjhfylevbsff
ghjwtynbfy obkt,c akj,ty7 jh mdt- cf,f,fl rb7 hjujhw ptvjs lflutybkb7 kfhbc ltdfkdfwbf dth
.fyfc 2 cfmfhsdtkjcf lf yblthkfylc fqdybiyts7 3cnbvekbht,bcf fpfhfkt,c7 dbyfblfy tc obylfobydtf
ijhbc lflt,ekb 3cnbvekbht,bcf lf lf bydtcnbwbt,bc lfwdbc it- ufsdfkbcobyt,ekb8 fmtlfy ufvjvlb-
bydtcnbwbt,bc lfwdbc itcf{t, it- cf{t, itsfy{vt,bc47 fuhtsdt 3tythut- vfsib .dtkf lfcf,est,ekb {fh]bf yfht7 3bynth hfjc4 vbth rjvgtycfwbbc
sfy{vt,bs4 fhbfy lfwekb8 hectse- nbrekb mfhnbbc4 lt,ekt,fsf lfh- fcf{ekb8 vjs{jdyf fh fhbc vfhst,ekb7 hfl-
kb ufvjwtvf 3nfcbc4 wyj,bs7 cojhtl qdtdt,bf vbsbst,ekb8 2 bc rb7 hfptw 3bynth hfjc4 idb- ufy fv;fvfl vjmvtlb nfhbab7 hjujhw
fv lf vcufdc c{df itsfy{vt,fsf cfae&- tc7 fct dsmdfs7 vjlfdbc gjpbwbff ktekb rjvgfybt,b fgtkbht,ty7 vfs fqdybiyts7 bctlfw vfqfkbf8 sfyfw7
dtkpt cfmfhsdtkjc thjdyekb dfke- pjuflfl8 vfuhfv7 w{flbf7 xdtysdbc uf- vbth cfmfhsdtkjc vsfdhj,fcsfy uf- mfhsek ,fpfhpt rjvgfybbc sbsmvbc
nbc rehcbc itvwbht,bc itltufl vb- wbkt,bs vybidytkjdfyb lf cfbyntht- ajhvt,ekb vtvjhfylevbc gbhj,t,- @_-okbfyb veifj,bc vfy&bkpt7 okt-
.tyt,ekb pfhfkb7 /jkfylbfib ht- cjf xdtyb gjpbwbbc ufv.fht,bc fhue- ibf vbsbst,ekb7 2 ufyfw{flf bhbyf ,bc ufyvfdkj,fib kfhc ufwbkt,bs
ubcnhbht,ek 3bynth hfjc4 idbkt- vtynt,b7 hbc sfj,fpt ctvtrbc sfdv]- vbkjhfdfv7 2 rjvbcbfv fqybiyekb gb- v.fhb gjpbwbf /mjylf ljkfhbc vb-
ek rjvgfybt,c cfmfhsdtkjc vsfdhj- ljvfhtv bhbyf vbkjhfdfv cfufyut,jl hj,t,b rb fhf7 fhfvtl7 eobyfhtcfl7 vfhs7 vfuhfv vfiby hecekb rjvgfybbc
,fv eylf feyfpqfehjc8 ufyfw{flf7 hjv f{fkb nfhbat,b rj- cfnfhbaj vtsjljkjubf ufbsdfkbc- vtcdtehs cfvjv{vfht,kj nfhbabc
hectstksf fphbs7 cfmfhsdtkjc vbcbfv @_!% otkc vbqt,ekb f{fkb cf- obyf8 rth&jl7 hjwf @_!% otkc gbhdt- lfotdf sfdib fphflfw fh vjcdkbfs8
v{fhtv fh itfchekf fqybiyekb uf- nfhbaj vtsjljkjubbs lfflubyf lf kb nfhbab 3stkfcbcsdbc4 lfdbsdf- JSFH NEHF,TKB&T

5
VTVRDBLHTJ,F
1!_!8 GFHFCRTDB7 !) VFBCB7 @_!* OTKB8

mfhskbc cfvtaj lbyfcnbfc cfsfdt lfelj ubjhub |666- dfl ,fuhfnbjy-ve{hfy,fnjysf evwhjcb inj7 hjvt-
bc ,f,ebc rjycnfynbyt 6-bc evwhjcb &vbc lfdbsbc idb- kbw !)@! okbc itvltu cfmfhsdtkjlfy lfcfdkts td-
kbidbkvf rjycnfynbyt ltvtnhtc &tv8 hjgfib uflfcf{klf8 vfsb isfvjvfdkt,b w{jdhj,ty
thsbfyb cfmfhsdtkjc cfvtajc lfikfc ,fuhfnb- cfahfyutsib7 tcgfytsib7 bnfkbfib9 lfeyfstcfdlyty
jysf cfudfhtekj cf{kbc fhfthsb ufyinjt,bc ofh- tdhjgbc c{dflfc{df cfvtaj j]f{bc ofhvjvflutykt,c8
vjij,f vj/.df5 ,fuhfnbjy-ve{hfy-,fnjyt,bc7 ,fuhf- !)$^ o8 % ltrtv,hbc fmnbs hectsbc nf{nbc vtvrdbl-
nbjy-lfdbsbidbkt,bc7 ,fuhfnbjy-,f,flbit,bc7 ,fu- htv dkflbvth rbhbktc &t hjvfyjdvf7 hjvtkbw wj-
hfnbjy-ujxfidbkt,bc7 ,fuhfnbjy-hfvfpbidbkt,bc kfl bhsfdlf ubjhub ,fuhfnbjy-ve{hfytkbc fcekc
sfdflehb ufyinjt,t,b888 ktjyblfc7 {tkb vjfothf ,fuhfnbjysf cf{kbc cfvtaj
VJVLTDYJ cfereytt,ib ubjhub |666-bc gbhlfgbhb qbhct,bc fqbfht,bc fmnc lf jabwbfkehfl wyj tc
isfvjvfdkt,b wlfc fh bieht,lyty thsbfyb cfvtaj ufyinjt,f eahjcfl ,fuhfnbjysf cfudfhtekjib8
nf{nbc fqlutybcfsdbc7 hfw cf,jkjjl lffudbhudbyf !)%* o8 ubjhub ve{hfy,fnjybc ufhlfwdfkt,bc itv-
rbltw thtrkt 66-tv 2 ths cf{tkvobajl itrhf mfhs- ltu7 vbcvf df;vf bhfrkb ,fuhfnbjyvf sfdb cfmfhsdt-
kb lf rf{tsb9 gjtnbcf fh b.jc7 3hf lhjc ktmcbfj7 kj cfvtaj j]f{bc vtsfehfl ufvjfw{flf8
vjerdlf gfnhjyb lf {vkbs itvjdfhlybkf thtrkt ,fuhfnbjysf cfudfhtekjib eahjcj,bc fvf se
,fnjyb48 !*)_ otkc lfblj cfmfhsdtkjc cfvtajt,b- bv injcsdbc vbresdyt,f cojhtl hjv fh b.j dkflb-
cf lf cfvsfdhjt,bc 3ths uefvfl itthst,fpt4 3bdt- vth rbhbktc &bc ghthjufnbdf7 vbs eahj7 hjv vbc-
hbtksf nhfmnfnbc4 cf{tkbs wyj,bkb {tkitrhekt- vf obyfght,vf ]th rbltd !*(# okbc nhfmnfnbs cfu-
,f7 hjvkbc sfyf{vflfw thtrkt 66 fqbfhtc chekbfl dfhtekjib v{jkjl thtrkt 66-bc injc eahjcj,f
cfmfhsdtkjc cedthtyfl 3dbsfhwf vfvf cfpjuflj vf- lf k tubnbveh j,f w ytc mfh sk-rf{ts bc cfvtaj
sb47 hfcfw {tkc fothty bvthtsbc vtat cjkjvjy 667 uhb- nf{npt8 c{dfsf ijhbc7 bhfybw vfs ezthlf v{fhc8
ujk lflbfyb lf cbvjy uehbtkb +cedthtyj,f itvltu fm sfdbcb cbn.df eylf tsmdf mfhsek vtwybtht,fc8
vtvrdblhtj,bs uflftwf thtrkt 66-bc &tc mfhsk- @__# otkc vtwybtht,bc bcnjhbbc cfmfhsdtkjc cf-
rf{tsbc erfyfcrytk vtatc ubjhub 6-tc8 pjufljt,fv7 cfmfhsdtkjc vtwybtht,fsf frfltvbfv lf
!(_! otkc hectsbc bvgthfnjhvf &fkflj,hbdfl 3,fuhfnbjysf cf{kvf4 ufvjcwtc rjktmnbehb yfihjvb
uffemvf cfmfhsdtkjib vjyfhmbf8 hectsib ltlfoe- 3,fuhfnbjyt,b7 cfvtwybthj lf reknehekb vtvrdbl-
THSBFYB CFMFHSDTKJC
kbfyfl uflfcf{kt,bc itvltu thtrkt 66-bcf lf ubjhub htj,f4 +cfhtlfmwbj rjktubbc sfdv]ljvfht lf vsf-
ERFYFCRYTKB VTAT UBJHUB |666

CFMFHSDTKJC bcnjhbf vtatsf bcnjhbffj7 bkbf
zfdzfdf&t cf.dtlehj,lf7 {fk{b fh xfycj8
vfhskfw fctf8
vfuhfv cfmfhsdtkjc vtatsf bcnjhbf ,fuhfnbjysf
bcnjhbff7 bc !@__ otkc vjbwfdc8
3XETY BTCBFY-LFDBSBFY-
CJKJVJYBFY-
cfmfhsdtkj ,fuhfnbjysf cfvrdblhj vfvek-lt-
lekbf7 fvbnjvfw b.j cfmfhsdtkjc bcnjhbf ,fuhf-
nbjy vtatsf bcnjhbf7 {fk{b rb 2 vfspt vbylj,bkb8
bcbyb ,tlbcothbs uflft]fzdyty thsvfytsc8
mfhsdtkb vtatt,b vfh]dtyf v{fhpt fhobdbc ybi-
ybs b,flt,jlytyj7 dtytwbtkb vjupfehb vfhrj gj-
kj othc8
fhobdb vtatsf cbv,jkjf8 mfhsdtkb eakbcoekt,b
lbf{fw eylf lf,flt,ekb.dyty fhobdbc ybiybs7 hj-
vtkbw cfereytsf vbqvf lffahbylf v{fhpt ,fuhfnb-
jyt,c8
GFYRHFNJDFYVFY4888
cfmfhsdtkj lf ,fuhfnbjyt,b bvltyfl ufye.jatk
wyt,t,fl bmwyty7 hjv v&bvt dbsfht,fibw rb cfvtaj lb-
yfcnbbc itwdkbc cfrbs{b fh bcvt,jlf8 vfsb nf{nb-
CFMFHSDTKJC CFVTAJ CF{KB UEIBY7 LQTC888
lfy xfvjijht,f mfhsdtkj,bc obyffqvltu ,h&jkfl 6-bc idbkt,b ,fnjybidbkbc nbnekc byfhxeyt,ty8 df hb htl fmnj hb frf l8 hjb y vtnht dtkb‘8 fv gjkbu-
fqbmvt,jlf lf lfvg.hj,sfsdbc vodfdt erehtfmwb- vfs isfvjvfdkt,c !(## otkc cf{tkvobaj cf,zjc uf- hfabekfl evfqktc ljytpt ufvjwtvek cmtknfybfy
bc cfibihjt,fc itbwfdlf8 lfo.dtnbkt,bs vbtybzfs nbnekb 2 sfdflb uhepby- njvib itcekbf wyj,bk mfhsdtk vtwybthsf ihjvt,b
cfmfhsdtkjc cfvtaj udfhb ,b,kbehb btct-lfdbs- crt,b +bvthtsbc vtabc isf vjvfdkt,c 2 bvthtnbycrt- ,fuhfnbjysf cfudfhtekjc itcf{t,7 ofhvjxtybkbf vf-
cjkjvjybc isfvjvfdkfl sdkbc sfdc7 fvbnjv bojlt,b- ,b ‘7 !(^ % otkc r b 2 mf hsk-r f{t sbc vt att ,b c t htr kt sb bcnjhbf lf hjkb cfpjufljt,hbd7 reknehek
fy 3btcbfy-lfdbsbfy-cjkjvjybfyt,fl47 fvltyfl 2 qdsbc- 66-bcf lf ubjhub 6-bc isfvjvfdkt,c +lf bvthtsbc vt- lf gjkbnbreh w{jdht,fib7 bc lblb fvfub7 hfw cfu-
vij,kbcf lf btcj mhbcntc gbhlfgbh isfvjvfdkt,fl8 atsf 2 fktmcf ylht |-b c7 cjkjvj y 6-bcf lf lfdbs 66- dfhtekjc ofhvjvflutykt,vf lfcltc cfmfhsdtkjc7
vfs mfhsdtk vtatsf gbhdtk lbyfcnbfcsfy 2 afhyfdfpb- bc isfvjvfdfksf yfobkc‘ 3eufyfskt,ektcbc4 nbne- mfhsdtk {fk{c8 sdfkcfxbyjl fhbc ofhvjlutybkb
fyt,sfyfw fyfstcfdt,ty8 kb vbtybzfs7 {fpufcfcvtkbf7 hjv tc nbnekb dth vb- cfudfhtekjc eahjcb se evwhjcb injt,b8
pjub o.fhj ,fuhfnbjysf fhobdbc cfmfhsdtkjc bqj dthw thsvf c{df injv7 vfs ijhbc dthw df{nfyu @__* otkc frfltvbrjct,bc vfhbfv kjhsmbafyb&bcf
wfhudfkpt fahtyfc |6 cfereybs fsfhbqt,c lf lb- |6-bcfv8 lf hjby vtnhtdtkbc htlfmnjhj,bs ufvjdblf vidt-
yfcnbbc ae&tvlt,kfl uefhfv thbcvsfdfhc vbbxytdc lqtc ,fuhf nbjysf cf{tkj dfyb udfhbc =%_-pt vt- ybthb wyj,fhb 3cfmfhsdtkjc vtatt,b47 hjvtkbw fvjv-
+frb 3uefhfvbfysfcfw4 eojlt,ty‘7 vtjhtyb rb 2 |666 cf- nb isfvjvfdfkb w{jdhj,c cfmfhsdtkjcf lf vbc cfpq- oehfd7 lfpecnt,ek byajhvfwbfc udfodlbc xdtyc vj-
ereybs8 fv lhjc cfmfhsdtkjc bcnjhbfib vybidyt- dht,c ufhts8 ,eyt,hbdbf7 .dtkf vfsufyb cfmfhsdtkjc yfhmt,pt7 hjvtksfufy f,cjkenehb evhfdktcj,f
kjdfyb cjwbfkeh-trjyjvbrehb lf gjkbnbrehb cfvtaj nf{nbc vtvrdblht dth bmyt,f8 fvbnjv cch rfd- ,fuhfnbjybf8
&dht,b {lt,f5 bmvyt,f rf{tsbc7 /thtsbc7 nfjc7 rkfh- ibhbc lfikbc itvltu vrdktdfhsf obyfit cfmfhsdt- @__) otkc s,bkbcib lffhclf cfmfhsdtkjc cfvt-
]tsbc cfvsfdhjt,b7 s,bkbcbc cffvbhj7 fa{fptsbc kjc cfvtaj nf{nbc ktubnbvehb vtvrdblhbc cfrbs{b aj cf{kbc rfywtkfhbf8 vfy ifhify cfmfhsdtkjc rek-
cfvtaj8 lfluf8 nehbcf lf &tuksf lfwdbc cfvbybcnhjc abyfycehb
vfkt sfylfsfyj,bs uf&kbthlf nfj-rkfh]tsbc VFUHFV tc ]th rbltd vfyfvlt7 \ c8 $_-bfy okt,- v{fhlfzthbs7 ufvjcwf ljrevtynt,bc rht,ekb 3,fu-
cfvsfdhj7 hjvkbc lfvffhct,tkbw fijn 6 rehfgfkfnb ib uf{lf fmnefkehb ufhrdtekb gjkbnbrehb dbsf- hfnbjyt,b7 cfvtaj nf{nbc vtvrdblht4 +itvlutykt,b5
b.j +cfae&dkbc xf.hf rb vbcb vfvbc flfhyfctc lhjc ht,blfy ufvjvlbyfht8 cojhtl vfiby fvjnbdnbdlf sf- cfmfhsdtkjc cfvtaj c f{kbc rfywkthb rf {f mjh b&t
lfbo.j‘8 nfj-rkfh]tsbc ,fuhfnbjysf udfhib jhb lf 3,f uhfnbjys f c f{kb c4 b cnjh brj cb b jct, ,bzb-
inj ufvjb.j8 cojhtl nfjc ofhvjvflutytkb b.j ,fu- rfidbkb‘8
hfn 6667 hjvtkbw !__! otkc ufthsbfyt,ekb cfmfhsdt- obuyb fhuevtynbht,ekfl7 en.efhb ljrevtynt-
kjc gbhdtkb vtat uf{lf8 ,bc vjidtkbt,bs f,fsbkt,c tcgfytsib vw{jdht, ,fu-
\ 6 6 cfereybc gbhdtkb vtjs{tlblfy \ 6 6 6 cfereybc hfnbjy-ve{hfytkt,bc sfdflehb ufyinjt,bc mfhs-
gbhdtk vtjs{tlfvlt +lfdbs fqvfityt,kbcf lf sfvfhbc kbc cfvtaj injl {tkjdyehfl7 ecfae&dkjl ofh-
tgjmf‘ cfmfhsdtkj obyf fpbfib ths-thsb e&kbthtcb vjxtybc vwltkj,fc7 hfw cfthsfijhbcj cfvfhskbs
cf{tkvobaj b.j5 ybrjacbblfy 2 lfhe,fylfvlt lf jd- c{dbcb cfvtaj eakt,t,bc epehgfwbfl ufyb{bkt,f7
ctsblfy 2 fhfufofvlt8 vfuhfv cfmfhsdtkjc cjwbfkeh- hflufy cfmfhsdtkjc cfvtaj injc cfvfhsfkvtvrdbl-
trjyjvbrehb lf reknehekb fqvfdkj,f itfxthf vjy- htl lqtc v{jkjl ,fuhfnbjy-uhepbycrt,bc cfvtaj
qjksf lf c{df lfvg.hj,sf ufyeo.dtntkvf itvjctdt,- j]f{bf +S IC!` mfhskbc cfvtaj cf{kvf !*^@ otkc7
vf +v{jkjl ubjhub | ,ho.bydfkbc lhjc vj{th{lf cf- mfhsk-rf{tsbc ths cf{tkvobajl ufthsbfyt,bc itv-
mfhsdtkjc &kbtht,bc fqlutyf vwbht {ybs‘8 ltu7 ito.dbnf lfvjerblt,tkb fhct,j,f lf lfe,hey-
\| c8 ,jkjc thsbfyb cfvtaj wfkrtek gjkbnb- lf thsbfyb cfmfhsdtkjc erfyfcrytkb vtabc ubjh-
reh thstekt,fl5 mfhskbc7 bvthtsbc7 rf{tsbc cfvt- ub |666-bc vtvrdblhtt,c‘8
ajt,fl lfbifkf8 .dtkf fv cfvtajc cfsfdtib ,fuhf- @_!^ otkcdt lfb,tzlf bcnjhbrjc bjct, ,bzbrfi-
nbjysf cfvtaj cf{kbc ofhvjvflutykt,b lfc{lyty dbkbc dhwtkb bkecnhbht,ekb yfihjvb 3,fuhfnb-
+cfthsjl7 cfmfhsdtkjib fhf,fuhfnbjyb vtatl fh jy t,b 8 c fmf hsd tkj c c fvt aj lb yfc nbf lf vb cb ufy i-
fqbmvt,jlf8 sdbs cfvtaj cf{kib fhct,j,lf vnrb- njt,t,b48
wt fphb7 hjv ,fuhfnbjysf udfhbc ufhtit cfmfhsdt- vrdktdfht,vf cf,jkjjl lfflubytc7 cfthsfijhb-
kjc vfhsdf ite&kt,tkbf7 3c{ef vtat fhf eakt,ek cj cfvfhskbc vjs{jdybc sfyf{vfl7 se hjvtkc tres-
fhc xdtyc ptlf4‘8 dyjl f e gbhfntcj,f ,fuh fnbj ybc cfv +mfhs kbc7
rf{tsbc ,fuhfnbjysf cfvtaj injc ae&tvlt,tkb rf{tsbc7 bvthtsbc‘ injc ijhbc8 lfcrdyf thsflthsbf5
uf{lf ufthsbfyt,ekb cfmfhsdtkjc erfyfcrytkb vtat th sbf yb cfmfhs dtkj h jv fh lf ikb kb.j7 vbc vf h-
ubjhub |666 +hjvtkbw fthsbfyt,lf vfvbc {fpbs lf- sdfc uffuh&tkt,lyty thsbfyb cfmfhsdtkjc ,jkj vt-
dbs ekec +fqv jcfdk ts cfmfhsdtkjc‘ lf ltlbc abc ubjh ub |666-bc vtvrd blhtt ,b=
{fpbs lfdbs yfhbybc +lfcfdkts cfmfhsdtkj‘ injt,c7 vtvrddblhtj,bc tc {fpb rb fctsbf5 ub j h ub | 6 66
hfcfw lblb vybidytkj,f /mjylf thsbfyb cfvtaj +rf{tsbc vtat ubjhub 6‘7 fktmcfylht 67 ubjhub 667 kt-
{fpbc ktubnbvfwbbcsdbc9 bvthtsbc cfvtaj lbyfcnbbcf dfy 67 fktmcfylht 667 lfdbs 67 stbvehfp 67 lfseyf ,fnj-
2 ubjhub |666-bc vfvbc fktmcfylht 6 lblbc evwhjcb ybidbkb7 thtrkt 67 stbvehfp 667 thtrkt 667 ubjhub 67
&vbc ubjhubc idbkbidbkb fktmcfylht ,fuhfnbc &t9 MFHSK-RF{TSBC ERFYFCRYTKB VTAT UBJHUB 6 eakbcoekb ,fuhfn ubjhubc &t7 ,fnjybidbkb fktm-

6
VTVRDBLHTJ,F
1!_!8 GFHFCRTDB7 !) VFBCB7 @_!* OTKB8

cfylht ,fuhfnbc &t ,fnjybidbkb7 gtnht fktmcfylhtc dt vbbqt,lf ltlbc cfvtaj udfhc lf nf{nbc vtvrdbl-
&t7 ,fnjybidbkb gtnht gtnhtc &t +wyj,bkb gjtnb‘7 ,f- htj,bc eakt,fc8
njybidbkb yeupfh gtnhtc &t +lfb,flf !)%_ otkc‘7 ,f- rfwb ,zj,lf lf qvthsb bwbyjlfj 2 lfdbsvf bcfh-
njybidbkb fyf yeupfhbc fcekb +lfb,flf !)*^ o8‘8 ut,kf7 hjv {tkitrhekt,f lflt,ekb fh b.j lf vj-
fye lqtc s,bkbcib vw{jdht,b yeupfh ,fuhfnb- ekjlytkfl 3r,bkt,b ufvjfxbyf45 vteqktc ufyew{flf7
jy-uhepbycrb en.efhfl fhbc ubjhub |666-cf lf ub- sfdfl dfh nf{nbc vtvrdblht lf cfvtaj cf{kbc vtsf-
jhub 6-bc eo.dtnb7 gbhlfgbhb vtvrdblhtj,bsb {fpbc ehbj8
ufvuh&tkt,tkb8 @_!! o8 @* ctmntv,thc lfb,flf ,fnjybidbkb ubjhub8
,fnjybidbkb yeupfhb cfmfhsdtkjc cfvtaj cf{kbc ,fdidbc vfvf lqtvlt efhc fv,j,c vteqkbc sfyfvj-
vtsfehfl lf cfvtaj nf{nbc vtvrdblhtl @__^ okbc vt- cf.lhtj,fpt7 fye vteqkt-rjycjhnj,fpt lf gbhb-
vjhfylevbs fqbfhtc 3,fuhfnjdfysf cf{kvf4 +obyfv&qj- mbs7 vfcsfy lfmjhobyt,bc cf,f,bs ecfae&dkjl vj-
kb ybyj ,fuhfnbjy-bvthtnbycrb‘ lf ufvjxtybk bcnjhb- bs{jdc cfvtaj cf{kbc vtsfehfl lf nf{nbc vtvrdbl-
rjcsf ]ueavf +frfltvbrjct,b vfhbfv kjhsmbafyb&t7 lf- htl vbc fqbfht,fc8 fv mvtlt,bs df;cfw eath{t,c cf-
dbs vec{tkbidbkb lf c{d8‘8 vtvjhfylevc itethslf ,fu- vtaj nf{nbc vtvrdblhtj,bc eakt,bc lqtcdt vbqt-
hfnbjysf c{dflfc{df injc %) ofhvjvflutytkb7 @_!$ ,fc8
otkc 2 fpyfehekb injc ^* ofhvjvflutytkb8 ve{hfy,fnjyt,b fhfcjltc cfvtaj inj fh .jabkf8
Y E UP FH ,fuhfnbjy-uhepbycrbc cfvtaj cf{kc b j f y t , f nj y b i d b kb c c b n. d t , b s 7 b .d y t y 3 v t j h b c f
v{fhlfvztht,bcf lf uekohatkb gfnbdbcvwtvkt,bc {fhbc{bs ,fuhfnbjyfl ojlt,ekyb lf gbhdtkyb sfdfl-
ufhlf7 vjobyffqvltut lf xfcfaht,ekbw ,tdhb /.fdc8 yb48 bcbyb hjujhw dfcfkt,b7 bct tvcf{eht,jlyty cfvtaj
ufycfre sh t,bs bc fmds fvj xtvt,ekb7 yeupfhc nf{nc8
v{jkjl mfkbidbkt,b +fyf lf vfbf‘ /.fdc lf fv injc7 vfuhfv bcnjhbfib vfbyw b.j ghtwtltynb8 !^%(-!^*%
seylfw ktubnbvehc7 ito.dtnf tvemht,fj8 okt,ib mfhskib vtaj,lf df{nfyu | if/yfdfpb7 vfhf,-
obuyb 3,fuhfnbjyt,b8 cfvtaj nf{nbc vtvrdblht4 lbc jvib lfqegekb stbvehfp ve{hfy,fnjybc &t8
udfrdfkbfyt,c7 hjv ,fuhfnbjysf lbyfcnbehb cfvfh- ve{hfytksf cfsfdfljc vtsfehb hjcnjv vtatv bi-
skbc nhflbwbekb otcb ,bpfynbeh-cgfhcekbc fyf- dbkf lf nf{nbc vtvrdblhtl ufvjfw{flf8 df{nfyub fct
kjubehb b.j7 hjvkbc sfyf{vflfw cfvtaj nf{npt fc- ufvtalf7 ve{hfy,fnjysf cfsfdfljc vtsfehj,f rb vbc-
dkf itt&kj fhf vfhnj eahjc df;c7 fhfvtl evwhjc- vf &vfv rjycnfynbytv uffuh&tkf lf lqtvlt fhct,j,c
cfw lf se cfvtaj cf{kib df;b fh b.j7 vfiby mfkcfw ,fuhfnbjy-ve{hfytksf sfdflehb injc cf{bs7 hjv-
+hbc vfufkbst,cfw d{dlt,bs 6-66 cfereytt,ib5 sfvfh kbc vtvrdblhtw fhbc lfdbsb8 df{nfyu |-bs ufuh&tklf
vtat7 vtat hecelfyb‘7 vfuhfv fhfdbsfh itvs{dtdfib mfhskbc ,fuhfnbjysf cfvtaj {fpb7 fye yfidbkt,-
2 cfudfhtekjc udthlbsb7 fhfcfvtaj injc ofhvj- vf vidbkt,kbc udfh-]bib uffuh&tkf7 hjujhw cfth-
vflutytkc8 sjl {lt,f {jkvt idbkfl f.dfybc lhjc8 sjhtv hjc-
,fuhfnbjysf lbyfcnbehb cfvfhskbc cgtwbabrehb njv vtat sfdblfy sfdbcb uthbc jnbfc7 cdbvjy uehb-
otcbs7 hjvtkbw v{jkjl cfvtaj j]f{pt dhwtklt- tkbc &bc ufvjw{flt,fc fgbht,lf nf{nbc vtvrdblhtl8
,f7 hjwf nf{nbc vtvrdblht mfkbf7 bub fhf vfhnj vt- jnbf vjekjlytkfl hjv fh ufhlfwdkbkb.j7 uehb-
aj,bc eakt,fc bqt,c7 fhfvtl udfhcfw fuh&tkt,c7 hj- tksf inj fdbljlf mfhskbc nf{npt0
ujhw tc sfvfhbcf lf hecelfybc lhjc vj{lf +ybify- mfhskbc ,fuhfnbjysf cfvtaj inj rb fh xfyfwd- CFMFHSDTKJC CFVTAJ CF{KBC VTSFEHB
lj,kbdbf7 hjv vfnbfytib ubjhub 6| kfif sfvfhbc &tl7 kt,ekf ve{hfy,fnjysf evwhjcb injsb7 fhfvtl th- ,FNJYBIDBKB YEUPFH ,FUHFNBJY-
{jkj lfdbs yfhbyb hecelfybc &tl b{ctybt,bfy‘8 sb ve{hfy,fnjyb uf{lf hjcnjv vtabc {fpbc ufvuh- UHEPBYCRB LF VBCB VTEQKT
nf{nbc vtvrdblht mfkbc ufs{jdt,bcfc vjmvtlt,lf cf- &tkt,tkb lf vbcb udfhbs lf qbhct,bs bvtatc vfyfw KTBKF .BABFYB
ereytt,bc vfy&bkpt lfwekb lbyfcnbehb cfvfhskbc ot- lf vbcvf idbkt,vfw7 cfyfv !*^@ otkc mfhskbc cfvt-
cb 23cfmjhobyj cfvfhsfkb ptlcb&tj,bc itcf{t,45 idb- aj nf{nb fh ufemvlf rf{tssfy itthst,bc ufvj8 yt,ekc ye lffhqdtdbyt,8 wyj,bkvf bcnjhbrjcvf euj
kt,b ktubnbvehfl fuh&tkt,lyty ltlbc cfvtaj udfhc b,flt,f tzdb7 hjv lfdbs ve{hfytkbc ufhtvjwdf dfrthcvf ufpts 3ltbkb vtbkib4 lfegfnb;t,tkb cnev-
lf cfvtaj {fpc8 vteqktt,b rb7 sfyfvjcf.lht-rjycjhnt- lfrfdibht,ekbf vbcb ,f,ebc lbc ktjyblf ,fuhfnb- hbc mvtlt,f tmcnhfjhlbyfhekfl lf nhflbwbbc lfh-
,b fhbfy8 jy-ve{hfytkbc idbksfy7 lbl vsfdfh vfhbf dkflb- qdtdfl vbbxybf7 hflufy cfxemfhb ufrtslf rth&j gbhbc
fhcfl7 mfhskbc cfvfhskbc bcnjhbek o.fhjt,ib vthbc fcek hjvfyjdfcsfy7 hjvtkcfw /fthbdbs czbh- 2 3cfmfhsdtkjc cfvtaj nf{nbc vtvrdblht4 lfdbsbc
+ubjhub ,ho.bydfkbc 3&tukbclt,fib47 ,tmf-fq,eqfc lt,f vcjakbjc obyfit sfdflb ve{hfytkt,bc cfvtaj cf{tkbs7 vfiby7 hjwf ltljafkb nhflbwbbcfvt,h7
3rfyjyt,ib47 df{nfyu |6-bc 3lfcnehkfvfkib fy 3c]ek- injl ofhvjxtyf8 ]bkljt,cf lf cfxemht,c bqt,c ew{j mdt.yt,bc vvfh-
ib47 thtrkt 66-cf lf ubjhub 66-bc 3vcf]eks itrht- vfhbf hjvfyjdfcsdbc ktubnbvehj,bc vjcfgjdt,- sdtksfufy7 vtatt,bcf se gbhdtkb gbht,bcfufy lf tc
,ekt,fib4 fh vjb&t,yt,f nf{npt mfkbc fcdkbc ufvjv- kfl ths-thsb {tkbcitviktkb afmnjhbf vbcb lt- .jdtksdbc lfrfdibht,ekbf jabwbfkeh dbpbnt,sfy7
hbw{fdb rfyjyb= lbc fhfvtaehb ofhvjvfdkj,f8 cojhtl fv vbptpbc uf- sfyfw ltljafkb v{jkjl sdbsjy bqt,c fv cfxemht,c8
mfhsek lbyfcnbeh cfvfhsfkpt lf.hlyj,bs7 cf- vj hjvfyjdsf c{df cfbvgthfnjhj j]f{t,b7 hectsbc dbrthcb fctdt fqybiyfdc7 hjv rth&j gbhbcufy cfxem-
vtaj cf{kbc vtsfehvf ,fnjybidbkvf yeupfhvf @__) lbyfcnbehb cfvfhskbc sfyf{vfl7 mfk,fnjy vfhbfc hbc vbqt,f vtaj,bc ghtntyltynsf vjpqdfdt,fc ufvj-
otkc ufvjcwf ltrhtnb7 hbsfw cfmfhsdtkjc cfvtaj vjhufyfnekb mjhobyt,bs ij,bkfl vbbxytdty lf cf- bodtdc7 hjvkt,bw fvfc sfdbcb sfdbc ufvjxtybcsdbc ea-
nf{npt vjvfdfk vtvrdblhtl eahjcb mfkbidbkb 2 ,f- bvgthfnjhj nf{nsfy vbvfhst,fib vbc ghtntypbt,c hj bmvty7 dblht ltljakbcsdbcj lf lffcrdybc5 se ct-
njyb idbkb fyf uf vjfw{f lf8 lqtvlt fh cwyj,ty8 hbjpekb cfae&dkt,b fh fhct,j,c7 hjv ltljafk-
hfw itt{t,f nf{nbc vtvrdblhtj,bc hbuc7 ,fnjybi- FVF okbc vfhnib lfdbs ve{hfy,fnjyvf sfdufyob- vf fewbkt,kfl vbbqjc tc cfxemfhb7 vfy efhb eylf uf-
dbk fyfc itvltu7 mfhsekb lbyfcnbehb cfvfhskbc hekb wlf uffrtsf5 kjyljyc todbf lf lblb ,hbnf- yfw{fljc fv cfvfhw{dbyj ]bkljptj8
sfyf{vfl7 ltlbc {fpbs cfvtaj nf{nbc vtvrdblhtl lf- ytsbc ltljafkc tkbcf,tl 66-tc lf,flt,bc )_ okbc- fmdt 3ltbkb vtbkb4 vrbs{dtkc fwyj,c sdbs lfdbs
,flt,blfydt itb&kt,jlf ufvjw{flt,ekb.j fyfc df;b8 sfdsfy lfrfdibht,bs cfxemfhb 3cfmfhsdtkjc fhobdbc ,fuhfnbjyc7 hjvtkvfw iktuehb yf,b]bs fv{tkf {vf-
bub vtvrdblhtj,bc cfrbs{ib ufecoht,lf eahjc lt,c jmhjc .tkcf,fvb4 lf ]bklj 3eakbcf xetybcf btcj ehb ufvjbodbf8 vbc lfcf{fcbfst,kfl cnfnbbc fdnj-
bhbytcf +l8 @__# o8‘ lf vfhbfvc +l8 @__^ o8‘ fyfc gbh- mhbcntc erthdtkb rdfhsbc cfvtaj jhltyb4 ufeupfdyf8 ht ,b b.t yt, ty cbn.dfs f s fvf ic5 T h e c row n P rin c e - b c
dtkb mjhobyt,blfy7 jqjyl fm thsb gbhj,f b.j5 mfh- rtybyucnjybc cfcf{ktib vfc evfcgby&ktc vbcvf cfvt- +nf {nbc vtvr dblht 7 eakbcoekb‘ y fwdkf l T he c low n
sekb lbyfcnbehb otcbc +3ptlcb&tj,bc4‘ fqcfche- aj evfqktcj,fv ukjcnthbc ?thwjuvf lf vbcvf vt- P rin ce-c +rkjeyb g hbywb ‘8 bmdt vj{ctybt,ekbf lfdb-
kt,kfl cfvtaj j]f{bc cb&tc mfhsekb lbyfcnbehb eqktv7 vfsdt ltljakbc cf{tkbs vbbqtc cfxemfhb8 sbc uf{vfeht,ekb hjvfyb 3gktb,jbc4 dfhcrdkfdcf
cfvfhsk bcflv b gfnbdbcw tv f eyl f ufv jt{fnf lf lf crfylfkbw fn.lf7 hjvkbc tmjw lqtvlt {vbf- lf thjnbrekb ijec ofv.dfy ijhtyf ,tufidbksfy
sfy{vj,f ufvjtw{flt,byf8 yj,c ybckbfy fk,bjyib8 +yfsmdfvbf7 nfinb ufn.lf7 {vf ufdfhlfj‘8 fctdt vju-
cfvoe{fhjl888 byukbcb7 vjut{ctyt,fs7 nhflbwbt,bc mdt.fyff7 bmf- dbs{hj,ty 3cfvtaj nf{npt4 lfdbsbc ghtntypbt,cf
gbhdtk vteqktcsfy7 fhmbntmnjh uhbujk vfkf- ehc gehc ye fzvtd7 jqjyl cfvfcb okbc obyfs lfrfyj- lf lfdt,pt yeupfh ,fuhfnbjysfy8 {fpc ecdfvty7 hjv
ybfcsfy fyfc ufymjhobyt,blfy jhb okbc itv- itcf&kjf7 ghj,ktvf bvfibw b.jc7 hjv cfmfhsdtkjc
ltu cfmfhsdtkjc cfgfnhbfhmjv cfcb&jc vbcf- cfvtaj cf{kbc vtsfehb htfkehfl fhf lfdbsb7 fhf-
qt, rfylblfnfl vbbxybf tcgfytsblfy cfmfhs- vtl yeupfhbf888 lf vj/.fds yeupfhbc cbn.dt,b5 3lf-
dtkjib uflvjcf{kt,ekb ve{hfytk ,fuhfnb- dbsbc obyfght,b vcf{eht,b b.dyty lf fhf vtatyb48
jysf sfdflehb injc ofhvjvflutytkb lfdbs vfuhfv 3rkjeyb ghbywbc4 vfqdfkfrj,fc rbltd uf-
ubjhubc &t ,fuhfnbjyb7 bhfrkb ubjhubc &bc e&kt,lf rfwb7 hjv fhf 3ltbkb vtbkc4 thsb gfcf;b7
idbkbidbkb8 hjvtkbw at{mdti ybflfuc ufwkbc5 3, er by ut vb c cf -
rfsjkbrjc-gfnhbfhmbc bkbf 66-bc xfyfabm- cf{ktv fqybiyf7 hjv jhltyb vbqt,ek bmyf ,hbnfytsbc
hbs7 ,fuhfnbjysf fv jhb injc lfmjhobyt,f- cfufht j cfmvtsf cf vbybcnhjc r jyceknfwbt,b c itv-
ufthsbfyt,f lffchekt,lf jh j]f{c ijhbc lt u7 yjh vf keh b g hjwtcb c itc f,f vbc fl lf v{ fhl f-
fhct,ek lfdfc7 hfw ufvjodtekb b.j tvbuhf- zth bkbf c fmfhsd tkjc vsfdhj, bc vbt h48
wbfib +tcgfytsib‘ v.jab sfdflbidbkt,bc 2 ub- hj ujh uf dbujs tc 7 g fnb dwt vekj c fmfhs dtkjc
jhubcf lf vbcb mfk-df;bc ktjyblf lf bhfrkb vsfd hj,fd0 h fc ezth s v{fhc7 f,cehl ekb7 fhf hct-
,fuhfnbjy-ve{hfytkt,bc vbth \ c8 $_-bfy ,ekb 3vt-!# cfereybc cfmfhsdtkjc cfvtaj jhltybs4
okt,ib cfmfhsdtkjc cfvtaj nf{nbc ztivfhbnb byukbcbc ltljakbc ufwewehfrt,fc 3rkjeyb ghby-
vtvrdblhtt,bc ,fuhfnbjy-uhepbycrt,bc cfvtaj wbc4 vbth0=
eakt,t,bc vbsdbct,bs8 se 3v{fhlfzthf4 3cfmfhsdtkjc cfvtaj cf{kbc vt-
MJ HOBK B @__) okbc ( st,thdfkc itluf7 sfehbcf lf jhltybc rjvfyljhbc4 vbth ,erbyutvbc cf-
jqjyl fv lhjbcsdbc dth vjtcohj cfmjhob- cf{kbc lf,hvfdt,bc itltub fh fhbc7 vfiby cfmfhsdt-
yj {tkitrhekt,bc vjvpflt,f7 hfcfw efh.j- kjc vsfdhj,fv xdtyc vjcf{ktj,fc eylf ufyevfhnjc7
absb itltub vj/.df8 fv ljrevtynib eylf fq- hjujh lf hfnjv lfezbhf v{fhb fv fdfynbehfc lf ,j-
yec{ekb.j ,fnjybidbk fyfc egbhfntcb lbyfc- lbib vje{fljc lblb ,hbnfytsbc {tkbceakt,fc=
nbehb eakt,t,b vbcb vjvfdfkb vteqkbc vb- lf vfbyw7 obyffqvltuj,fsf vbe{tlfdfl7 cfmfhs-
vfhs5 cb&t sfdflb lfdbsb uf{lt,jlf sfyfvj- dtkj c ,fu hfnbj y-u he pbycrt,bc cfv ta j cf{kb
cf.lht +vteqkt-rjycjhnb‘7 vjvfdfkb nf{nbc wjw{kj,c lf ofhvfnt,bs fuh&tkt,c vjdfktj,fc7
vtvrdblhbc vfvf lf j]f{bc eahjcb lf fhf cf- ve{hfybct,ehfl dbn.jlb5
vtaj cf{kbc fy lbyfcnbbc vtsfehb7 hfw lbyfc- lf lqtc 2 lfdbsbc yfmjyb cbc{kb7
nbehb rfyjyvlt,kj,bs ,fuhfnbjy-uhepby- lf lqtc 2 sfvfhbc yfmjyb cbc{kb7
crt,bc cfvtaj j]f{bc eakt,ff lf tc eakt,f lf lqtc 2 thtrktc yfmjyb cbc{kb7
itvlujv ltlbc vtidtj,bs vtvrdblhtj,bs uf- cf,tlybthjl bctd {vfehj,c=
lfdbljlf vbc &tpt7 hjvtkbw lf,flt,bcsfyf- ,FNJYBIDBKB FYF LF VBCB DF;B UBJHUB8
FKTRJ FCKFYBIDBKB

7
BCNJHBBC MFHB
1!_!8 GFHFCRTDB7 !) VFBCB7 @_!* OTKB8

HF fhbc vybidytkjdfyb \ cfereybc ief gthb- f{fkb bvgthbfkbcnehb jvbc lfvf{fcbfst,tkb
jlbc jvbcsdbc0 yfdsj,b 2 bc jvb vjnjht,bc jvb YBRJKFB CNFHBRJDB ybifyb fhbc bc7 hjv bub dth uf{lf ]th rbltd cf-
b.j8 dtbvfhbc uthvfybf yfdsj,ghjlemnt,c cch rfd- .jdtksfj7 vcjakbj jvb8 jvc fofhvjt,ty fuhtcb-
ibhblfy qt,ekj,lf8 vfuhfv jvbc lfo.t,blfy tc ekb cf{tkvobajt,b7 hjvkt,bw .jdtkv{hbd f.t-
vjojlt,t,b {jv ito.lt,f8 cfzbhjf yf{ibho.fk- yt,ty pbfyc fhffuhtcbekb cf{tkvobajt,bc bynt-
,flbc c{df o.fhjt,b8 hevbyekb cf,fljt,b7 hjv-
kt,bw itvlujv lfbo.t,ty uthvfyekb ntmybrbc vj-
vfhfut,fc7 bv lhjc /bnkthbcsdbc bctdt ijhb bm-
wbklfofvt,ekb htct,c7 eobyfhtc .jdkbcf7 byukbcbc7 cfahfyutsbc7
fvthbrbc itthst,ekb infnt,bcf7 tc erfyfcrytkb
rb b{tdc erfy7 vblbc lfsvj,t,pt fuhtcjht,bc cf-
yt,f7 hjujhw ,fmjc lf uhjpyjc yfdsj,b8 fvbnjv cfhut,kjl8 fvhbufl7 xdtyc sdfkoby {lt,f vcja-
uthvfybf 3ewt,4 bo.t,c yfdsj,ghjlemnt,bc vbqt-
,fc fvthbrbc itthst,ekb infnt,blfy lf lblb
,hbnfytsblfy5 3jvbc oby vtcfvt hfb{bc ufcfvfhsb
geymnt,bc lff{kjt,bs thsb vtcfvtlb uthvfybf-
utythfkbcbvecb kbjc lf ufdktybc cathjt,bc qbf uflfrtst,f fhf-
fuhtcbekb mdt.yt,bc {fh]pt vjuthbt,bc hfbvt
vwltkj,bc ufhtit lf thsudfhb yt,fpt vbidt,b-
sfw rb fv erfyfcrytksf {fh]pt8
fvthbrbc cfyfdsj,j rjvgfybfc tresdyjlf888 uthvf- lfe]tht,kbf7 vfuhfv afmnbf7 hbs eylf fb{cyfc
ybbc cfpjufljt,f 3ufpjkbybc4 cf{cht,bc vt-
js{tlb 3cnfylfhl jbkc4 tresdyjlf7 lfyfhxtyb DB{CTYT,S THSFL f{fkb bvgthbfkbcnehb jvbc fctsb wfkv{hbdb lf
ewyfehb {fcbfsb0 hjujh itb&kt,jlf7 vjv{lfhb-
yfobkb 23bu afh,tybylecnhbc4 lf byukbceh .j7 hjv fhffuhtcbekvf mdt.yt,vf7 hjvkt,cfw /mjy-
nhtcn 3hjbfk-lfnx itkc48 lfs epfhvfpfhb itcf&kt,kj,fyb7 fct fldbkfl
!)## okbc fghbkib7 fuhtsdt !)#$ okbc !_ fudbc- lf cf.hltybc ufhtit efhb smdtc sfdbfys gjpbwb-
njcf lf ! yjtv,thc {tkb vjtothf f{fk byukbceh- t,pt lf dfklt,ekt,t,pt fuhtcjht,bc cfcfhut,-
uthvfyek itsfy{vt,t,c 2 mdfyf{ibhpt7 dfkenfpt7 kjl0 {jv fh fb{cyt,f tc fhffuhtcbekb mdt.yt,bc
dfzhj,fcf lf cfuflfcf{ltkjpt8 fv erfyfcrytkbc cbcecnbs0 hfcfrdbhdtkbf7 fhf8 fhffuhtcbekb7 lt-
sfyf{vfl7 .jdtk %% ubhdfymf cnthkbyupt7 hfw uth- vjrhfnbekb cf{tkvobajt,b7 thsfl fqt,ekb7 hf
vfybfv lf{fh]f ,hbnfyekb cfmjykbc itc.bldfpt7 smvf eylf7 afibcneh cf{tkvobajt,pt eahj &kb-
byukbcb dfklt,ekt,fcrbchekj,lf7 t.blf !__ tht,b fhbfy trjyjvbrehb lf cfv{tlhj sdfkcfphb-
ubhdfymf cnthkbyubc qbht,ekt,bc uthvfyekb cbsfw8
ghjlemwbf8 tc c{df fhfathbf7 se fhf lfrdtsbc ep- fv itvs{dtdfib hbsb fd{cyfs fcts cf{tkvobaj-
heydtk.jaf uthvfybbc fqjh&byt,flb vhtodtkj- sf lfsvj,f fuhtcjht,bc obyfit0
,bcfsdbc8 rbltd hf fhbc cfzbhj jvbcfsdbc7 ufh- tc itb&kt,jlf fudt{cyf7 vfufkbsfl7 ibibc
lf yfdsj,bcf lf vjmvtlb mfh{yt,bcsdbc0 aekb8 uh&yj,bs htdjkewbbc obyfit7 hjvtkbw itb&kt,f
ebvbcjl ,h&jkf ite&kt,tkbf8 lf fb7 cojhtl / ufxfqltc7 se fhffuhtcbekb cf{tkvobajt,b xfth-
bnkthbc vjcdkbcsdbc lfbo.j lblvf ,hbnfyts- sdt,bfy jvib lf jvb vcjakbj {fcbfsc itb&tyc8
vf uthvfybbc trjyjvbrfib aekbc uflfmfxdf8 ,eh;efpbekvf gjkbnbrjct,vf7 hfcfrdbhdtkbf7
cnfkbyb .dtkfath fvfc {tlfdlf lf fh itt&kj7 kt,f xt{jckjdfrbfcsfy lf hjltcfw tvpflt,jlf7 bwbfy7 hjv gbhdtkvf vcjakbj bvgthbfkbcnehvf
htfubht,f fh vjt{lbyf8 hjltcfw sdfk.ehc fltd- ittchekt,byf sfdbcb dfklt,ekt,fyb7 cnfkbyvf jvvf ufvfh]dt,f vjenfyf ths-ths .tkfpt lbl mdt-
yt,lf yfwbcnt,bc ufye{htk obycdkfc cch rfdib- ]fht,b cfpqdht,sfy lff.tyf8 vjcrjdb vpfl b.j7 .fyfc8 vfs tibybfs7 hjv vtjht vcjakbj bvgthbf-
hbc cfpqdht,bcrty7 bc wlbkj,lf7 sfdblfy ftwb- t,h&jkf /bnkthsfy xt{jckjdfrbbcfsdbc7 dbyf- kbcneh jvc ite&kbf fctdt vbudb.dfyjc htdjke-
kt,byf jvb8 vjeojlt,lf byukbccf lf cfahfyutsc7 blfy itcfybiyfdfl tcvjlf7 cf,jkjjl cfbs ofh- wbbc ufvfh]dt,fvlt ths fy hfvltybvt mdt.fyfib8
itfxthjy fuhtcjhb 3xfyfcf{ib48 it{tlts herfc8 vfhsfdty uthvfyek fuhtcbfc8 vfuhfv fob fhfdby7 sf- vfuhfv tc lqtc fh fhbc thsflthsb lf vsfdf-
?bnkthbc vstkb ityf&tyt,b +xt{jckjdfrbf7 fdc- dfl xt{t,bc xfsdkbfw7 fh fgbht,lf lftwdfs fv mdt.- hb vbptpbw8 vsfdfhb vbptpb fhbc fhffuhtcbekb
nhbf‘ 2 tc .jdtkbdt fhbc v{jkjl vj&hfj,f fq- ybc nthbnjhbekb vskbfyj,f8 hbc itvltufw cnf- mdt.yt,bc evhfdktcj,bc lf7 egbhdtktc .jdkbcf7
vjcfdktsbcrty8 c{dfsf ijhbc7 bfgjybbc obycdkf7 kbybcsdbc w{flb uf{lf7 hjv thsflthsb gfhnyb- byukbcbcf lf cfahfyutsbc rjktmnbehb efhb fu-
hjvtkbw !)#_ okbc lfcfo.bcib itbzhf xbytsib7 fct- jhb vjkfgfhfrt,bcfsdbc cch rfdibhbcsdbc htcjht,bcsdbc vfsb xfehtdkj,bc ufvj 3ytbnhf-
itb&kt,f b.jc888 uthvfybf8 dbyfblfy kbntnbc4 gjpbwbfib8 ajhvfkehfl xfehtdkj,bc
lbl ,hbnfytscf lf cfahfyutsc gjkbnbrf itb&kt,jlf lfudt{fcbfst,byf fct5 3lft7
lf,t]bst,bs lf vbpfylfcf{ekfl sbsjtekvf mdt.fyfv lfbwdfc sfdbcb sfdb fuhtcj-
vb/.fds /bnkthb cf,zjsf rfdibh- ht,bcufy7 hjujhw eylf lf hjujhw ite&kbf7 xdtyb
sfy jvsfy7 {jkj lfyfhxty cfmvtf 2 udthlbs lujvf7 xdty dbdfzht,s fuhtcj-
3cf{tkbceakj odhbkvfyc4 fhf ht,sfyfw lf vfsc vc{dthgksfyfw8 cbyfvldbktib7
fmdc lf fhw itb&kt,jlf7 /mjyj- sevwf7 xfehtdkj,bc gjkbnbrf ybiyfdc fuhtcbbc
lf lfvjerblt,tkb gjpbwbf8 vbvyt,kj,fc7 jvbc ufxfqt,fc7 vfifcflfvt7 vbc uf-
!)#) okbc !_ vfhnc gfhnbbc \|666 lfmwtdfc vcjakbj jvfl8 xfehtdkj,bc gjkbnb-
.hbkj,bc nhb,eyblfy cnfkbyvf rfib fhbc cehdbkb7 fh iteifkjy {tkb fuhtcjht,c7
ghfmnbrekfl gbhlfgbh vbvfhsf frtsjy sfdbfysb ifdb cfmvt7 fh iteifkjy {tkb7
uthvfybbc vtsfehc8 sbsmvbc gbh- dsmdfs7 bfgjybfc7 xfthsjc jvib xbytssfy7 lf rbltd
lfgbhb ntmcnbs bc kfgfhfrj,lf ertstcbf cf,zjsf rfdibhsfy7 fh iteifkjy {tkb7
bvbc itcf{t,7 se hfc utuvfdc lfcfd- dsmdfs7 uthvfybfc xfthsjc tdhjgek cfmvtt,ib7 fq-
ktsb8 cnfkbybc cbn.df 2 tcff vj- vjxyltc jvib cf,zjsf rfdibhsfy7 vbcwtc jvbc .dt-
ojlt,f /bnkthbcflvb lfabmhltc kf vjyfobktc cfiefkt,f ufb{kfhsjc qhvfl jvib7
lf ye bmyt,f ,hvf bfhfqb lblb hjv lfcecnlyty7 ufvjdblyty cwtyfpt f{fkb &fkt,bs7
,hbnfytsbc {tkib8 hf{fy ite&kt- ufvjdblyty7 hfcfrdbhdtkbf7 3vcjakbjc bynthtct,bc-
VBEY{TYBC ITSFY{VT,F8 !)#( OTKB ,tkbf7 vjtkfgfhfrj mjafrbc gfn- sdbc4 lf erfhyf{jy jvbc lfcecnt,ek vjyfobktt,c
hjyc7 cnfkbyvf uflfo.dbnf vbcwtc sfdbcb gbhj,t,b8 bfabwff lf cfcbfvjdyjw=
dt {lt,jlf xdtyb nthbnjhbbc vbvfhsekt,bs8 lf- cfrdt,b sfdfl &fqkc8 hf cfzbhjf7 t,h&jkj cch rfd- cnfkbybc ufvjcdkbc lhj lf flubkb itvs{dt-
cfdktsbc bltf b.j rkfcbrehb 3vfhoe{t,b4 2 th- ibhc 2 fvfc lblb lhj czbhlt,f lf tc hsekbf 2 dbsb hjlb b.j 2 cnfkbyvf bwbc7 hjv /bnkthb tc-
slhjekb lfhn.vf hectspt jhb v{hblfy8 uthvf- hjltcfw ity erdt vbbqt ityb gfnhjyt,bcufy .dtkf- tcff xf.kfgfdc vjyfrdtsc xt{jckjdfrbbcf7 hjvt-
ybbcf tdhjgblfy7 bfgjybbcf rb fpbblfy8 athb7 hfw uzbhlt,f0 vfs {jv cehs uthvfybbcf lf kbw erdt afmnj,hbdfl bikt,f xt{tsfl lf ckj-
cnfkbyehb gjkbnbrbc ,ho.bydfkt vfufkbsfl hectsbc ehsbths cbc{kbcufy lfwkbc itvltu uf- dfrtsfl8 fv erfyfcrytkbc itvflutykj,fib rb fhbc
itb&kt,f bmwtc cbnefwbf xt{jckjdfrbfcsfy lf- vjdblyty erfyfcrytkt,b lf erfhyf{jy vcjakbjc bvbthrfhgfntsbc erhfbyf8 cojhtl fv afmnvf7 kjy-
rfdibht,bs8 !)#( okbc @)-#_ ctmntv,thc ,fdfhb- sfdbcb gbhj,t,b8 itb&kt,f smdf efhb cfresfh lf- ljybc utuvbs7 eylf vbudb.dfyjc jvsfy8 lf cnfkbyb
bc ltlfmfkfmib uthvfybfv7 cfahfyutsvf7 bnfkbfv gbht,t,pt 2 fb upfdybkb7 hfcfw bc csfdfpj,lf uth- gbhlfgbh kfgfhfrj,c7 hjv cojhtl uthvfybbcf lf
lf lblvf ,hbnfytsvf {tkb vjfothtc vbey{tybc it- vfybbc vtsfehc8 cnfkbybc ufvjcdkf gfhnbbc \|666 erhfbybc 23jhb erhfbybc4 fhct,j,f cehs7 uf{fljy
sfy{vt,fc7 hjvkbc sfyf{vflfw xt{jckjdfrbbc nt- .hbkj,fpt 2 tc fhbc lbgkjvfnbbcf lf jhfnjhe- cf,f,b cf,h&jkj itnfrt,t,bcsdbc8 bc vjeojlt,c
hbnjhbbc sbsmvbc yf{tdfhb t&ktjlf /bnkthc8 hf kb {tkjdyt,bc ztivfhbnfl itltdhb8 vfy it&kj7 xf- /bnkthc lfabmhltc lf itxthltc8
fhbc lfvf{fcbfst,tkb 2 sfdfl xt{t,b vjkfgfhf- thsj fv cbn.dfib .dtkfathb7 hbcb xfhsdfw b.j cf-
sfhuvyf
rt,fpt fhfdbc lfe&f{bf7 uflfo.dtnbkt,f vfs fw- zbhj8 vbtvfhsf .dtkfcsdbc7 dbyw cfzbhj b.j7 2 lfh-
PEHF, KJVB&TV
yj,tc gjcnafmnev8 xt{jckjdfrbc uf.jabc vbpt- ,fpib v.ja ltktufnt,bcsdbcfw7 fljka /bnkthbc-
+UFUH&TKT,F BMYT,F`
pbf 2 uthvfyekb lfcf{kt,f celtnb7 hjvtkbw sdbcfw ijhtek ,thkbyib8
hfb{sfy vbthst,fc bs{jdlf8 fv lhjc eylf fqb-
ybiyjc7 hjv xt{jckjdfrbbc fhvbf7 ghfmnbrekfl7
fh xfvjedfhlt,jlf uthvfybbc itbfhfqt,ek
&fkt,c7 cfahfyutscf lf lbl ,hbnfytsc vfcsfy
?mjylfs lflt,ekb cfvjrfdibhtj {tkitrhekt-
,f7 hjvtkbw fdfklt,ekt,lf vfs7 cfv{tlhj lf{vf-
ht,f uftobfs ghfqbcfsdbc8 fvfc ufhlf xt{jckj-
dfrbfc /mjylf lblt,ekb ufvfuht,ekb {fpb8 3cfc-
ofdkj chjkt,pt cgtwbfkbcnt,b ufjwt,ekb fq-
ybiyfdlyty7hjv xdtyc bfhfqc7 hbc ufvj.tyt,fcfw df-
gbht,lbs fv cbvfuhtt,bc obyffqvltu7 fh tmyt,j-
lf vjcfkjlytkb vjmvtlt,f47 2 lbgkjvfnbehfl
xfothc sfdbc vtvefht,ib vtcfvt hfb{bc itbfhfqt,bc
vbybcnhb fk,thn igtthb8 /bnkthb dthfahbs dth
ufhbcrfdlf7 t,h&jkf xt{t,sfy7 se lfcfdktsb uf-
vjbxtylf cbvnrbwtc vfsc lfcfwfdfl7 vfuhfv fvbc
yfwdkfl lfcfdktsbc lbgkjvfnt,vf ptvjmvtlt,f
vjf{lbytc888 xt{t,pt8 gbhlfgbh fb&ektc bcbyb7 vb-
twfs /bnkthbcsdbc celtnb8
cch rfdibhcfw /mjylf cfvjrfdibhtj {tkitrhe-

!)#) OKBC !_ VFHNB8 GFHNBBC \|666 >HBKJ,F
UFUH&TKT,F8 LFCFO>BCB B[8 1^)-(@9 (^-!__

8
FEMWBJYB / BYAJHVFWBF
1!_!8 GFHFCRTDB7 !) VFBCB7 @_!* OTKB8

g a n c x a d e b a
auqcionis Catarebis Sesaxeb
saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 306-306I6 muxlebis safuZvelze specialisti Sps `emji
holdingi~ kreditor s/s `viTibi banki jorjias~ gancxadebis safuZvelze atarebs pirvel auqci-
ons mamad avtalovis sakuTrebaSi arsebul i poTekiT datvirTul uZrav qonebaze.

auqcioni tardeba Semdegi pirobebiT:

1. uZravi nivTis mesakuTre: mamad avtalovi (p/n 36001013051), sagarejo, sofeli lambalo.
uZravi nivTis adgilmdebareoba da mokle aRwera:
sagarejos raioni, sofeli qeSalo (sakadastro kodi: 55.22.53.120).
uZravi nivTis samarTlebrivi mdgomareoba: uZravi nivTi ar aris datvirTuli gardamavali
sanivTo valdebulebebiT.
2. uZravi nivTis sawyisi fasi: 27038.31 lari;
VLUHFLB UFYDBSFHT,F LF BYJDFWBEHB MFKFMT,B
3. auqcionis dawyebis TariRi: 2017 wlis 19 maisi, 14:00 saaTi. S,BKBCIB7 ueiby ahfyrjajy vthsf lf mfkfmsf cfthsfijhbcj fcjwbfwbbc byj-
4. auqcionis dasrulebis TariRi: 2017 wlis 5 ivnisi, 14:00 saaTi. dfwbehb rjvbcbbc c[ljvf ufb[cyf8 oktdfyltkb rjvbcbbc c[ljvbc stvf 3vluhflb
5. auqcionis Catarebis forma: eleqtronuli auqcioni internet misamarTze www.eauction.ge. ufydbsfht,f lf byjdfwbehb mfkfmt,b4 uf[kfds8 byjdfwbeh rjvbcbfc s,bkbcsfy
5.1. eleqtronuli auqcionis monacemebi: ganacxadis #71271HZP43919717; lf&vj,bkt,ekb mfkfmb yfynb [tkv&qdfytkj,c8
auqcionis nomeri: 71271 c[ljvf7 hjvtkptw ntmyjkjubeh byjdfwbt,ib vjmfkfmtsf vjyfobktj-
lotis nomeri: 439197 ,fcf lf vfsb vblujvt,bc itwdkfpt7 fctdt vluhfl eh,fyek cfvcf[eht,ib byj-
6. movale: mamad avtalovi (p/n 36001013051), sagarejo, sofeli lambalo; dfwbt,bc lfythudfpt bcfe,htc7 s,bkbcbc vthvf lfdbs yfhvfybfv uf[cyf8 vbcb
ismixan avdalovi (p/n 36001010904), sagarejo, sofeli lambalo. ufyw[flt,bs7 qjybc&bt,bc evsfdhtcb vbpfyb7 byjdfwbehb vbvfhsekt,bc cat-
7. auqcionis gamomcxadebeli specialistis saxelwodeba da misamarTi: Sps `emji holdingi~ hjib7 c[dflfc[df mfkfmt,bc ufvjwlbkt,bc ufpbfht,ff8 s,bkbcib ufy[jh-
(s/k 204572284), iuridiuli misamarTi: q. Tbilisi, sairmis q. #10, bina 31. wbkt,ek byjdfwbeh ghjtmnpt ghtptynfwbf s,bkbcbc vthbbc reknehbc
8. auqcionis pirobebi: cfmfkfmj cfvcf[ehvf ofhflubyf8 cfvcf[ehbc ofhvjvflutykt,vf 3mfkfmb-
· auqcionSi monawileobis miRebis ufleba aqvs nebismier pirs, maT Soris, kreditors, movales ,b,kbjstrbc4 wbahekb ghjtmnbc itcf[t, bcfe,htc8 cnevht,b s,bkbcbc
da mesakuTres; ntmyjkjubehb gfhrbc cbf[ktt,cfw uftwyty8 cfresfh mfkfmt,ib ufy[jhwb-
· mesakuTres an nebismier pirs mesakuTresTan SeTanxmebiT an/da mesame pirs, romlis uflebac tkt,ekb byjdfwbehb ghjtmnt,b mfkfm yfynbc7 gfhbpbc7 ;tytdbc7 kbt;bcf
SeiZleba Seilaxos auqcionis Sedegad, ufleba aqvs, auqcionis Catarebamde moTxovnis dakmayofi- lf f,b]fybc ofhvjvflutykt,vfw ofhflubytc8 s,bkbcb ahfyrjajy vthsf lf
lebiT Tavidan aicilos auqcioni; mfkfmsf cfthsfijhbcj fcjwbfwbfib @__! okblfy fhbc ufthsbfyt,ekb lf
· auqcionSi monawileobis msurvelma, auqcionis dawyebamde unda warmoadginos sabanko garan- ,jkj okt,bc vfy&bkpt cbcntvfnbehfl bqt,c vjyfobktj,fc7 hjujhw fcj-
tia uZravi nivTis sawyisi fasis 10%-is odenobiT, romelic unda uzrunvelyofdes auqcionSi wbfwbbc utythfkehb fcfv,ktt,bc7 fctdt fcjwbfwbbc byjdfwbehb rjvbcbbc
gamarjvebis SemTxvevaSi Tanxis srulad gadaxdas. sabanko garantiis beneficiari unda iyos veifj,fib8
kreditori _ s/s `viTibi banki jorjia~.
· auqcionSi gamarjvebuli piri valdebulia, qonebis SeZenidan 7 dRis vadaSi srulad
gadaixados uZravi nivTis Rirebuleba, romelic unda Seitanos Sps `emji holdingis~ sabanko
VTO.THCFIBIHJT,F SEITSBC UPT,PT
angariSze (s/s `Tibisi banki~, angariSis nomeri GE17TB1188736020100003). winaaRmdeg SemTxvevaSi 3SEITSIB7 aifdtkb-f,fyj-jvfkjc cffdnjvj,bkj upbc %^-t rbkjvtnhpt7 pfv-
auqcionis Sedegebi gauqmdeba da Catardeba xelaxali auqcioni. auqcionSi gamarjvebul pirs shbc sdtt,ib lff[kjt,bs #__ ___ re,ehb vtnhb cblblbc rkljdfyb vfcf vjo.lf7
qonebaze sakuTrebis ufleba warmoeSoba fasis srulad gadaxdis Semdeg. hjvtkvfw7 lff[kjt,bs !_ vtnhbc cbvfqktpt7 upbc cfdfkb yfobkb lfafhf lf vlb-
yfht fkfpybc lbyt,f uflfrtnf8 fqcfybiyfdbf bc ufhtvjt,fw7 hjv vto.hekb vjdktyt-
9. auqcionis pirobebi: gamoqveynebulia internet misamarTze www.eauction.ge (ganacxadis ,b seitsib f[kfw vbvlbyfhtj,c8
#71271HZP43919717; lotis nomeri: 439197). vlbyfht fkfpybc itue,t,bc itltufl ofhvjbmvyf !_ vtnhbc cbqhvbcf lf
#__ vtnhb cbuh&bc n,f7 hjvtkvfw cnbmbbc flubkfvlt vbcfcdktkb upf lfn-
nebismier pirs, visac gaaCnia uflebebi sarealizacio uZrav qonebaze, valdebulia am uflebaTa ,jhf8 cffdnjvj,bkj upt,bc ltgfhnfvtynb7 fqlutybsb cfveifjt,bc lfo.t,bc
damadasturebeli mtkicebulebebi warmoadginos 2017 wlis 5 ivnisis, 10:00 saaTamde, Semdeg vbpybs7 velvbdfl fnfht,c cnbmbbc pjybc vjybnjhbyuc8 vjybnjhbyubc it-
misamarTze: q. Tbilisi, gergeTis q. #3. ltufl7 ,jkj rdbhbc ufyvfdkj,fib7 vwjwfdb mfyt,bc uffmnbeht,f lf ufy-
vtjht,bsb 2 lff[kjt,bs @__ ___ re,ehb vtnhb cblblbc rkljdfyb vfct-
,bc xfvjcdkf lfabmcbhlf7 hfvfw cfuh&yj,kfl lffv&bvf fhct,ekb vluj-

g a n c x a d e b a
vfhtj,f8 cffdnjvj,bkj upt,bc ltgfhnfvtynbc vbth itmvybkbf jgthfnbe-
kb inf,b7 ef[kjtc lqtt,ib7 fvbylbc ufev]j,tct,bcsfyfdt7 @_ rfwbfyb ]ueab
lfbo.t,c veifj,fc cnbmbehb vjdktybc flubkfc lf ofhvjflutyc cfby;by-

auqcionis Catarebis Sesaxeb hj-utjkjubeh lfcrdyfc8 fct-
dt7 vjcf[ktj,fc lf seitsib
ufvupfdht,bc vcehdtkt,c dfa-
saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 306-306I6 muxlebis safuZvelze specialisti Sps `emji hs[bkt,s7 hjv aifdtkb-f,f-
holdingi~ kreditor s/s `viTibi banki jorjias~ gancxadebis safuZvelze atarebs pirvel auqci- yj-jvfkjc cffdnjvj,bkj
ons ineza latarias sakuTrebaSi arsebul i poTekiT datvirTul uZrav qonebaze. upbc %^-t rbkjvtnhfvlt upbc
cfafhb sjdkbcfufy sfdbceaf-
auqcioni tardeba Semdegi pirobebiT:
kbf7 sevwf7 vbe[tlfdfl fvbcf7
cnbmbbc pjybc cbf[kjdtc fhbc
1. uZravi nivTis mesakuTre: ineza lataria (p/n 42001034971), q. foTi, imereTis q. 150.
byntycbehb mdfsf wdtyf lf lf-
uZravi nivTis adgilmdebareoba da mokle aRwera:
q. foTi, imereTis q. 150 (sakadastro kodi: 04.02.10.349). eidt,tkbf hjujhw at[bs7 fct-
uZravi nivTis samarTlebrivi mdgomareoba: uZravi nivTi ar aris datvirTuli gardamavali dt fdnjvfymfybs uflfflubkt,f8
sanivTo valdebulebebiT.
2. uZravi nivTis sawyisi fasi: 24563.38 lari;
3. auqcionis dawyebis TariRi: 2017 wlis 19 maisi, 14:00 saaTi.
saqarT velos regionul i ganviT arebis
4. auqcionis dasrulebis TariRi: 2017 wlis 5 ivnisi, 14:15 saaTi. samT avrobo komisiis

g a n c x a d e b a
5. auqcionis Catarebis forma: eleqtronuli auqcioni internet misamarTze www.eauction.ge.
5.1. eleqtronuli auqcionis monacemebi: ganacxadis #71271HZP43919817;
auqcionis nomeri: 71271
lotis nomeri: 439198
6. movale: ineza lataria (p/n 42001034971), q. foTi, imereTis q. 150; goris, Telavis, zugdidis, ozurgeTis, axalcixis,
kolia TiTimeria (p/n 42001028346), q. foTi, imereTis q. 150. ambrolaurisa da mcxeTis munici palitetebis
7. auqcionis gamomcxadebeli specialistis saxelwodeba da misamarTi: Sps `emji holdingi~
(s/k 204572284), iuridiuli misamarTi: q. Tbilisi, sairmis q. #10, bina 31. teritoriul optimizaciasTan dakavSirebiT
8. auqcionis pirobebi:
· auqcionSi monawileobis miRebis ufleba aqvs nebismier pirs, maT Soris, kreditors, movales saqarTvelos regionuli ganviTarebis samTavrobo komisiam 2017 wlis 11 maiss
da mesakuTres; sxdomaze ixelmZRvanela ra saqarTvelos organuli kanonis „adgilobrivi
· mesakuTres an nebismier pirs mesakuTresTan SeTanxmebiT an/da mesame pirs, romlis uflebac TviTmmarTvelobis kodeqsis“ me-10 muxlis safuZvelze, ganixila q. gorisa da goris,
SeiZleba Seilaxos auqcionis Sedegad, ufleba aqvs, auqcionis Catarebamde moTxovnis dakmayofi- q. Telavisa da Telavis, q. zugdidisa da zugdidis, q. ozurgeTisa da ozurgeTis, q.
lebiT Tavidan aicilos auqcioni; axalcixisa da axalcixis, q. ambrolaurisa da ambrolauris, q. mcxeTisa da mcxeTis
· auqcionSi monawileobis msurvelma, auqcionis dawyebamde unda warmoadginos sabanko garan- munici palitetebis gaerTianebis sakiTxi. komisiam imsjela da miiRo gadawyvetileba,
tia uZravi nivTis sawyisi fasis 10%-is odenobiT, romelic unda uzrunvelyofdes auqcionSi aRniSnul sakiTxze daiwyos konsultaciebi zemoaRniSnuli munici palitetebis
gamarjvebis SemTxvevaSi Tanxis srulad gadaxdas. sabanko garantiis beneficiari unda iyos sakrebuloebTan.
kreditori _ s/s `viTibi banki jorjia~. saqarTvelos regionuli ganviTarebis samTavrobo komisia sakrebuloebsa da
· auqcionSi gamarjvebuli piri valdebulia, qonebis SeZenidan 7 dRis vadaSi srulad mosaxleobas sTavazobs TviTmmarTveli qalaqebisa da TviTmmarTveli Temebis
gadaixados uZravi nivTis Rirebuleba, romelic unda Seitanos Sps `emji holdingis~ sabanko gaerTia nebis Sede gad gor is, Tela vis, z ug didi s, oz urg eTis, axalc i xis,
angariSze (s/s `Tibisi banki~, angariSis nomeri GE17TB1188736020100003). winaaRmdeg SemTxvevaSi ambrolauris da mcxeTis TviTmmarTveli Temebis Seqmnis SesaZleblobis ganxilvas,
auqcionis Sedegebi gauqmdeba da Catardeba xelaxali auqcioni. auqcionSi gamarjvebul pirs administraciuli centrebiT qalaqebSi.
qonebaze sakuTrebis ufleba warmoeSoba fasis srulad gadaxdis Semdeg. amasTan, saqarTvelos regionuli ganviTarebis samTavrobo komisia gamoTqvams
mzadyofnas, adgilobrivi mosaxleobisgan da arasamTavrobo seqtorisgan miiRos
9. auqcionis pirobebi: gamoqveynebulia internet misamarTze www.eauction.ge (ganacxadis da ganixilos winadadebebi goris, Telavis, zugdidis, ozurgeTis, axalcixis,
#71271HZP43919817; lotis nomeri: 439198). ambrolauris da mcxeTis munici palitetebis Seqmnis sakiTxebze, aseve ganixilos
nebismier pirs, visac gaaCnia uflebebi sarealizacio uZrav qonebaze, valdebulia am uflebaTa dainteresebuli pirebis werilobiT mosazrebebi, romlebic warmodgenil unda iqnas
damadasturebeli mtkicebulebebi warmoadginos 2017 wlis 5 ivnisis, 10:00 saaTamde, Semdeg misamarTze: q. Tbilisi, 0160, al. yazbegis gamziri N12, saqarTvelos regionuli
misamarTze: q. Tbilisi, gergeTis q. #3. ganviTarebisa da infrastruqturis saministro.

9
CGJHNB
1!_!8 GFHFCRTDB7 !) VFBCB7 @_!* OTKB8

KTUBJYTHB HFU,B

AFXEKBFC NHFDVF NJYUFC IBY SFVFIB FTRH&FKF
CTHBJPEKB FH FQVJXYLF NJYUFC thjdyek yfrht,c to.j,f8 fqcfybiyfdbf7 hjv njyufv cfthsfij-
etkcbc cfresfh vjtlfypt vb- hbcj vfnxc ,jkjc @__) otkc evfcgby&kf8
3UJKLTY CNTBNBC4 mfhsdtkvf wtynhvf pf- qt,bc eakt,f fh vbcwtc lf RJ,F RJ,F[B’T
pf afxekbfv nhfdvbht,ek vfh]dtyf at[bc mec- sfvfib ytbnhfkeh vjtlfypt7
kpt ufvjrdktdf xfbnfhf7 hfvfw cthbjpekb jrktylib +f[fkb ptkfylbf‘
lfpbfyt,f fh fxdtyf7 fqybiyek byajhvfwbfc ufbvfhst,f8
ESPN-b fdhwtkt,c8 vbe[tlfdfl fvbcf7 vtcfvt it[- rey&ektkt,c cehlfs7
dtlhfib pfpfc sfvfib ]th]thj,bs rbs[dbc hjv 3lhfrjyt,b4 ltlfmf-
ybiybc mdti lufc8 kfmib7 yerefkjafc !_-fsf-
ituf[ctyt,s7 hjv afxekbf 3cfy fynjybjc- cbfy 3nteafbdfpt4 vbtqjs
sfy4 vtjht it[dtlhfib lfifdlf7 hbc ufvjw lf sbsmjc sfy[vj,fw vbb-
gfhrtnbc lfnjdt,f vjeobf8 nhfdvbc vbqt,fv- qtc7 vfuhfv cnflbjybc cf-
lt pfpfv ^ oesib ueylc $ mekf lf @ gfcb thsfijhbcb cnfylfhnt,-
itc&byf8 sfy itcf,fvbcj,fib vj.dfyf
vtcfvt it[dtlhf @! vfbcc s,bkbcbc lhjbs dth vjfcohtc8
lbkbc % cffspt lfbo.t,f8 uflfo.lf7 hjv !^ bdybcbc
DBNFKB ]FAFHB&T sfvfib 3blty gfhrpt4 vj-

CFAT[,EHSJ VJPFBRF

HJYFKLE5 3XDTY UHBPVFYB5 3VBYLF7 KBUF
CFERTSTCJYB DFHS4 3BEDTYNECVF4 VJBUJC4
3CTKNF4 2 3htfkbc4 vfnxbc +!5$‘ itvltu vflhbltk- VFLHBLBC 3fnktnbrjc4 ahfyuvf ajhdfhlvf fyne-
sf gjhneufkbtkvf itvntdvf rhbinbfye hjyfklev tc- fy uhbpvfyvf xtvgbjysf kbubc vjf[kjt,ek abyfkpt
gfytsbc xtvgbjyfnbc vjvltdyj it[dtlhbc itcf[t, bcf- bcfe,hf lf smdf7 hjv cehc kbuf 3bedtynecvf4 vjbujc7
e,hf8 ghbvthflbdbpbjybc ,jkj nehib 3htfkb4 ufcd- jmhjc ,ehsb rb 2 ,eajyvf8
kfpt 3vfkfufc4 lfegbhbcgbhlt,f lf fv sfvfiib uf- 3abyfkib lfvfhw[t,f ,tdhfl vnrbdytekbf7 dbl-
lfo.lt,f kf kbubc xtvgbjyj,bc cfrbs[b8 ht yf[tdfhabyfkib8 hjltcfw [tlfd7 hjv vjobyf-
3lblt,ekb ,h&jkf ufvjdblf7 hjvtkibw xdty fqvltut sfcc fqvfhsfdc lf tc ity lfrfhut7 &fkbfy
rfhufl dbsfvfits8 oby &fkbfy hsekb vfnxb udtkj- hsekb vjvtynbf8 xdty tc ,jkj okt,ib vofhtl uf-
lt,f7 ,jkj nehib ufcdkfpt 3vfkfufcsfy48 vfkf- vjdwflts4 2 es[hf Goal.com-c uhbpvfyvf8
utkt,b cfresfh vjtlfypt &fkbfy rfhufl sfvfij,ty7 3fnktnbrj4 sfcbc ufhtit lfhxf7 sevwf7 vfy kf
sevwf7 xdty vfkfufib vjcfut,fl vbdlbdfhs8 dbwbs7 kbufib vjgjdt,ekb vt-# flubkbs xtvgbjysf kb-
hjv 3vfkfuf4 fhbc &kbthb jgjytynb7 vfuhfv xdty ubc cfupehb ufbyfqlf8 hfw itt[t,f uhbpvfyc7 vbv-
3cfvtaj rke,b4 dfhs7 cfertstcjt,b dfhs lf nb- lbyfht ctpjyib %@ vfnxb xffnfhf lf @^ ujkb uf-
nekc vjdbut,s4 2 ufyfw[flf hjyfklev8 bnfyf8
tcgfytsbc xtvgbjyfnbc ,jkj nehib 3vfkfuf4 UBJHUB IJSF&T
2 3htfkbc4 it[dtlhf @! vfbcc s,bkbcbc lhjbs @@
cffspt lfbo.t,f8
3VFYXTCNTHBC4 FYNBHTRJHLB
3VFYXTCNTH BEYFBNTLVF4 vjhbub gbhflb fynbht-
rjhlb lffv.fhf8 cfmvt bcff7 hjv ghtvbthkbubc bcnj-
hbfib 3obstkvf tivfrt,vf4 oktekc .dtkfpt yfrkt,b
vjut,f lffuhjdtc8
ctpjybc lfchekt,fvlt thsb nehbs flht ;jpt
vfehbybjc itubhlt,c !* vjut,f fmds7 tc rb rke-
,bc bcnjhbfib .dtkfpt welb itltubf8
fqcfybiyfdbf7 hjv ghtvbthkbufib vfyxtcntht-
kt,c fmfvlt .dtkfpt wjnf 2 !) ufvfh]dt,f @_!#-
@_!$ lf @_!%-@_!^ okt,bc ctpjyt,ib /mjylfs7 @_!$-
@_!%-ib rb @_ sfvfib vjbutc8
ituf[ctyt,s7 hjv 3vfyxtcnthb4 fv;fvfl cfneh-
ybhj w[hbkib ^^ mekbs vt-^ gjpbwbfptf lf ^ me-
kbs xfvjhxt,f vt-% flubkpt v.ja 3fhctyfkc48

XJU,EHSB BYNTHYTNBLFY

RTH,THB BNFKBTKB
UFFYFLUEHTC
VCJAKBJC yjvth gbhdtkb xju,ehstkb7 uthvfytkb fyutkbrf rth,t-
hb hjvbc vfcnthcbc !/!^-abyfkib vjekjlytkfl vcjakbjc ^(-t yjvth-
sfy fytn rjynfdtbnsfy $5^7 _5^ lfvfhw[lf8 it[dtlhf %* oesc ufuh&tklf8
MFKT,B
gbhdtk ctnib rth,thb ,htbrbs $5#-c but,lf7 sevwf7 tcnjytk-
vf ptlbptl cfvb lf vtjht ctnib tmdcb utbvb fbqj8 rth,thc ,jkj
okt,bf fctsb v&bvt vfhw[b fh ufyewlbf7 rjynfdtbnvf rb vcjakb-
jc yjvth gbhdtkb xjufyb rfhbthfib gbhdtkfl lffvfhw[f8
AT[,EHSC
,FLHB BFIDBKB

TNHABFY
,ehsbc cb.dfhekbw8
mfksf cnflbjypt lfco-
ht,bc v[hbd rb xtvgbjyb bnf-
kbbc cfat[,ehsj rke,b
WYJ,BKB lf tzdvbenfytkb afmnbf bc7 hjv tdhjgfib 3]tyjf4 .jabkf7 cflfw vf.e-
at[,ehsb mfkt,c vfvfrfwt,pt fhfyfrkt,fl e.dfhs lf td- ht,tksf lff[kjt,bs $@~-c
hjgbc cnflbjyt,pt bcts vidtybth vfylbkjcyt,c lfbyf[fd mfkt,b itflutyty7 hfw7 dabm-
flfvbfyb7 at[,ehsc bvfpt eahj vtnfl itb.dfht,7 dblht hj,s7 hjv vfhskfw isfv-
sfdbc lhjpt ofhvjutlubyf8 ,tzlfdb hbw[dbf8 hbw[db
hjujhw erfyfcrytkvf rdktdt,vf fxdtyf7 tdhjgbc hbw[dfl lf fvbc erfy bvfkt,f
mdt.yt,blfy cnflbjyt,pt ghjwtynekb ufsdkbs .dt- .dtkfpt vsfdfhb lf vybidyt-
kfpt vtnb mfkb bnfkbfib lflbc lf tc evtntcfl lbl kjdfyb=
vtufgjkbct,pt vtnfl gfnfhf bnfkbeh mfkfmt,ib HJCNJV
[lt,f8 ghbywbgib cojhtl fcts mfkfmt,ib bidf at[- HFZDTKBIDBKB

10
CEKSFSFYF
1!_!8 GFHFCRTDB7 !) VFBCB7 @_!* OTKB8

UFVJCFS[JDFHB [CJDYF

VIDBLJ,BS7 XDTYJ
cfmfhsdtkjc vtwybtht,fsf thjdyekb frfltvb-
bc [tkv&qdfytkj,f7 frfltvbrjct,b ubjhub rdtcb-
nf&t7 hjby vtnhtdtkb7 stveh yfytbidbkb7 bhfrkb
;jhlfybf cfv&bvfhc ew[flt,ty wyj,bk ge,kbwbc-
ncf lf vothfkc uehfv ujubfidbkc idbkbc LBLJ VTUJ,FHJ=
SFVFH UJUBFIDBKBC cfmfhsdtkjc ntmyb-
rehb eybdthcbntnb7 cfv-
nhfubrekfl lfqegdbc ufvj8 ityt,kj afrekntnb rb-
c/f 3cfmfhsdtkjc mfkt,b vidblj,bcf lf cb- ltd ths lbl flfvbfyc7
lbl vtwybthc7 lbl gtlf-
wjw{kbcsdbc4 qhvf voe{fht,bs ecfv&bvht,c
ujuc7 lbl vjmfkfmtc7
wyj,bk cfpjuflj vjqdfotc7 ;ehyfkbcncf lf vot-
ghjatcjh PEHF, TPE-
hfkc7 ,fnjy uehfv ujubfidbkc idbkbc U,FBFC tvidblj,t,f8

SFVFHBC pehf, tpeu,fbfv !)^^
otkc lfbo.j ihjvbsb
nhfubrekfl lfqegdbc ufvj8 cfmvbfyj,f cfmfhsdtkjc
ntmybrehb eybdthcbnt-
nbc cfvityt,kj afrek-
ghjatcjh ubdb vbyltkbc cfpjuf- vfyfyf lf ltveh vbmf&tt,b qhvf uekbcn- ntnbc cfvityt,kj ofh-
ljt,bc otdht,b htdfp stdpf&t7 ltveh rbdbkbs ew{flt,ty cfv&bvfhc ,fnjy uehfv vjt,bc ntmyjkjubbcf lf
vbmf&t7 lfsj lfsjidbkb7 ufbjp ufk- ujubfidbkc mfkbidbkbc cfityb vfcfkt,bc rfstl-
lfdf&t7 ,jylj mj,ekbf7 bdbrj cf.df-
htkb&t7 vthf, vf{fhf&t7 uehfv f{h- SFVFHBC hfpt lf ufbfhf .dtkf cfat[ehb kf,jhfynj,blfy lt-
gfhnfvtynbc eahjcj,fvlt8
f{f&t7 sfvfp .fztbidbkb7 hjkfyl bj- nhfubrekfl lfqegdbc ufvj lf sfyfeu- ntmybreh eybdthcbntnib %!-okbfyb veifj,bc ufyvfd-
ctkbfyb7 ]ev,th ujyfidbkb7 htdfp h&yj,ty ufycdtyt,ekbc j]f{cf lf f{kj,- kj,fib rbs[ekj,lf hf cfktmwbj rehct,c cfvityt,kj
fhdtkf&t7 ubf vf{fhf&t7 jvfh wffdf7 ubf kt,c8 ofhvjt,bc ntmyjkjubfcf lf cfityb vfcfkt,bc lbcwbg-
hfvbidbkb7 dfkthb dfhljcfyb&t7 sf- kbyt,ib7 ,fnjyvf pehf,vf fctekj,bs cneltynb fpbf-
vfp ujubyfidbkb voe{fht,bs beo.t- htdfp7 pfpf7 ybrj stdpf&tt,b j]f{- hf wjlyfc8 vbcb ktmwbt,b ufvjbhxtjlf vfqfkb ghjat-
,bfy7 hjv nhfubrekfl ufhlfbwdfkf t,bs lblb uekbcnrbdbkbs cfv&bvfhc cbjyfkbpvbsf lf cneltynt,bc vbvfhs s,bkb7 vphey-
lblb mfhsdtkbc7 ertsbkij,bktcb ew{flt,ty ,fnjy uehfv ujubfidbkc mf- dtkb7 vfvf-idbkehb lfvjrblt,ekt,bs9 vbcb [tkv&qdf-
gbhjdyt,bc7 ,fnjyb uehfv ujubfidb- kbidbkbc ytkj,bs lfwekbf !__-pt vtnb cfvfubcnhj yfihjvb8
kbc mfkbidbkb7 mfk,fnjyb pehf, tpeu,fbf gtlfujubeh cfmvbfyj,fc ofhvfnt,bs

SFVFH UJUBFIDBKB SFVFHBC esfdct,lf cfvtwybthj vjqdfotj,fc8 bub fhbc !$_-pt vt-
nb cfvtwybthj yfihjvbc fdnjhb7 vfs ijhbcff @$ cf-
nhfubrekfl ufhlfwdfkt,bc ufvj lf [tkv&qdfytkj ,frfkfdhbfnbc7 vfubcnhfnehbcf lf ljm-
lf sfyfuh&yj,fc ew{flt,ty ,fnjy sfyfeuh&yj,ty ufycdtyt,ekbc j]f{cf lf
uehfvcf lf ufhlfwdkbkbc j]f{c8 njhfynehbc cneltynt,bcfsdbc7 hjvkt,bw itchekt-
vbc f{kj,kt,c8 ,ekbf vfqfkb ghjatcbjyfkbpvbs8
wfkrtf fqcfybiyfdb pehf, tpeu,fbfc cfmvbfyj,f cf-
dbnfkb {fpfhf&t7 ltveh ufltkbf7 ajsjkf lf styubp rfkfylf&tt,b mfhsdtkjib ghjatcbekb ufyfskt,bc cathjib8 bub fd-
tkbp,fh kjvbyf&t7 jsfh zbsfyfdf7 ue- j]f{bs lblb voe{fht,bs sfyfeuh&- njhbf cfvityt,kj ghjatcbbc @_-vlt cfcofdkj ghju-
hfv ueyfdf7 styubp rfkfylf&t voe{fht- yj,ty ,fnjy uehfv ujubfidbkc mfkbi- hfvbcf lf cf[tkv&qdfytkjcb8 cfmfhsdtkjc c[dflfc[df
,fc ufvjsmdfvty lf cfv&bvfhc ew{flt,ty dbkbc mfkfmib ofrbs[ekb fmdc ghjatcbekb cfcofdkt,kt,bc
vtuj,fhc uehfv ujubfidbkc idbkbc
SFVFH UJUBFIDBKBC vfcofdkt,tksf rdfkbabrfwbbc fcfvfqkt,tkb ktmwbt-

SFVFH UJUBFIDBKBC ufhlfwdfkt,bc ufvj8
,bc rehcb8
pehf, tpeu,fbfc ghfmnbrek cfmvbfyj,fib fqcfybi-
ufhlfwdfkt,bc ufvj8 yfdbf bcbw7 hjv bub okt,bc vfy&bkpt b.j cfby;byhj frf-
ltvbbc otdh-rjhtcgjyltynb7 cfmfhsdtkjc ufyfskt,bc
kfvfhf ]fkfqfybf7 yfyf +yfyekb‘ ue- cfvbybcnhjc vjlekehb cbcntvbc cofdkt,bc cfcofdkj
ubjhub yfz.t,bf j]f{bs esfyfuh&- ybf7 lfht]fy tkbf&t j]f{t,bs sfyfeu- tktvtynt,bcf lf ghjatcbek-cfrdfkbabrfwbj cnfylfh-
yj,c ef{kjtc vtuj,fhc uehfv ujubfi- h&yj,ty elbltc voe{fht,fib v.ja ,f- nt,bc itvlutyb9 vityt,fht j,btmnt,bc ntmybrehb ptlfv-
dbkc idbkbc njy uehfv ujubfidbkc idbkbc [tldtkb9 rfdrfcbbc trjyjvbrehb rdktdbsb bycnbnenbc
SFVFH UJUBFIDBKBC SFVFH UJUBFIDBKBC ajyl 3qbf cfpjufljt,f cfmfhsdtkjcsfy OSGF47 vityt,-
kj,bc cfvbybcnhjc ufthjc ufydbsfht,bc ghjuhfvbc
nhfubrekfl lfqegdbc ufvj8 ufhlfwdfkt,bc ufvj8 UNDP lf cfmfhsdtkjc lfvcfmvt,tksf fcjwbfwbbc th-
sj,kbdb ghjuhfvbc7 thjdyekb cffutynjc USAID-bc
dfy ,fb,ehsb7 bckfv fkbtdb7 dflbv fyfcnfcbflb sfyfeuh&yj,ty ufpts 3cfmfhs- fvthbrtkb [fk[bcufy vwbht lf cfiefkj ,bpytcbc v[fh-
dtkjc htcge,kbrbc4 gfce{bcvut,tk htlfmnjhc7 wyj,bk ;ehyfkbcncf lf vot- lfvzthb ghjtmnt,bc tmcgthnb7 vjyfobktj,lf cf[tkv-
hfkc7 rjktufcf lf vtuj,fhc uehfv ujubfidbkc mfkbidbkbc obaj ghjuhfvfib5 4ghjatcbekb ufyfskt,f cfc]tkfq-
chekt,bs cbcntvfib48
SFVFH UJUBFIDBKBC pehf, tpeu,fbf b.j rfhub vtj]f[t 2 @ idbkbc vphey-
dtkb vfvf lf ^ idbkbidbkbc s,bkb7 vjcb.dfhekt ,f,ef8
nhfubrekfl ufhlfwdfkt,bc ufvj8 @_!* okbc !* vfbcb lblb nrbdbkbc lqtl lfhxt,f vbcb
vtuj,ht,bc7 f[kj,kt,bc7 j]f[bc otdhsf vt[cbtht,fib8
ghja8 fhxbk [jvfcehb&t lf htghjlemnjkjubbc bycnbnenbc sfyfvihjvkt-
&ytkbf7 b[ctyt,lt pehf, tpeu,fbfc erdt ofhcekib8
,b qhvf voe[fht,bs sfyfuh&yj,fc ew[flt,ty ,ho.bydfkt flfvbfycf lf ge,kb-
ofdblf xdtyufy sfdbc cfmvtpt7 sfdbc cfvij,kjpt epj-
wbcnc7 ,-y uehfv ujubfidbkc mfkbidbkbc
vjl it.dfht,ekb lblb flfvbfyb lf lfudbnjdf lblb
SFVFH UJUBFIDBKBC nrbdbkb8
ufytijhf oesbcjatkc lf lfhxf ,tdhb ufye[jhwbt-
nhfubrekb ufhlfwdfkt,bc ufvj8 kt,tkb lf fechekt,tkb jwyt,f8
lqtc lblb cbyfyekbsf lf qhvf ufywlt,bs b[ctyt,ty
vfc f[fkufphlt,b7 hjvkt,bw erdt fqfh itfqt,ty vbcb
[CJDYF ktmwbt,bc vjcfcvtyfl felbnjhbbc rfhc8 &fkbfy vjudfr-
cfmfhsdtkjc tythutnbrbc ve- HTRKFVF klt,f vbcb wjlyf7 ufvjwlbkt,f7 bvtlbc vjvwtvb cbn.-
ifrsf ghjarfdibhb lf cfmfhsdt- df7 qbvbkb7 kfvfpb bevjhb8
kjc tythutnbrbc dtnthfysf rfdib- 3cfmfhsdtk jc vidblj,bs xdtyj lblj vtuj,fhj8
hb voe[fht,bs beo.t,f7 hjv ufh- vce,emb b.jc s,bkbcbc vbof itysdbc8
lfbwdfkf cfmfhsdtkjc tythutnb- htcge,kbrfib4 hjujh ud.dfht,b[fh7 hjujh vjudtyfnht,b=
rbc dtnthfysf rfdibhbc otdhb7
tythutnbrbcf lf jvbc dtnthfyb CFMFHSDTKJC NTMYBREHB EYBDTHCBNTNB7
CEK[FY-CF,FC M8 1#8
VFVFYNB MDFHW[FDF @)#-!#-#$9
CFVITYT,KJ AFREKNTNB7
CFVJMFKFMJ LF CFVHTODTKJ
lf decfv&bvht,s j]f[c7 yfstcf- VITYT,KJ,BC NTMYJKJUBT,BCF LF
dt,cf lf f[kj,kt,c8 %)) *)*^*) CFITYB VFCFKT,BC LTGFHNFVTYNB8

11
GFYJHFVF
1!_!8 GFHFCRTDB7 !) VFBCB7 @_!* OTKB8

DVFCGBY&KJ,S CFRESFH
SAKARTVELOS
THJDYEK CFVJCTKC888
VFHSFKBF7 ueiby7 !( vfbcc7 fqcfybiyfdbf7 hjv thjdye- vjcb8 lblb bynthtcb ufvjbo-
RESPUBLIKA
CEK[FY-CF,FC M8 1 #

vcjakbj veptevt,bc lqt kb cfvjctkbc lqtcfcofekc dbf mfhsekb cf,h&jkj {t- vsfdfhb htlfmnjhb
fqbybiyf7 vfuhfv fvfdt lqtc vfhnj ltlfmfkfmib fh fqd- kjdyt,bc {hbljkbc jcnfn
erdt vtjhtl ltlfmfkfmib ybiyfds7 cfptbvj qjybc&bt,t- zf,ersf 2 ifdxj{jcfysf7 cf- CGFHNFR MJ,EKBF
mfhsekb thjdyekb cfvjct- ,b fctdt vjto.j stkfdib7 me- ]fhbcj ityfthsbc 3ltknfc4 @)#-!#-#$
kbc lqtcfcofekb vjto.j8 sfbcib7 ueh]ffyib7 {fiehib7 vt,h&jksf7 fctdt {tkjdyt,bc
2 ifhify mfhsekb thjdye- ujhib 2 vskbfyfl mdt.ybc jh gfnfhf jcnfnsf cfxdtyt,tkvf %)) #^-__-#%
kb cfvjctkbc lqt hfvltyflvt fstekpt vtn lbl mfkfmib8 ufvjcdkt,vf8 gfce[bcvut,tkb htlfmnjht,b5
vjhblt,ekfl fqdybiyts lf vfc7 vfcib {fk{ehb cfvjctkbc cfcb{fhekjf7 hjv mfhse-
&bhbsfl7 f,fyjse,fyvf evfcgby- itmvybc jcnfnt,bc ufhlf7 fm- kb thjdyekb cfvjctkbc U E H FV UJ UB FIDBK B
&kf7 2 udbs{hf tmcrkepbeh by- nbehb vjyfobktj,f vbbqtc lqtcfcofekbc cfpqdht,b fv- %)) %#-*^-!^9
nthdbeib ghjtmnbc rjjhlbyf- fctdt cftcnhflj lf cfwtrdfj sfdbsdt bo.t,c ufafhsjt,fc
njhvf LFDBS UDFCFKBFV8 2
FK T RJ
rjktmnbdt,vf7 wfkrtekvf 2 vjto.j c{dflfc{df mdt.ybc7
oktekc rb lqtcfcofekbc fht- itvchekt,kt,vf7 rthfvbrbc7 vfs ijhbc7 erhfbybc7 cfahfy- FCK FYB I D B K B
fkb cfuh&yj,kfl ufafhsjdlf {tpt rdtsbc jcnfnt,vf7 v{fn- utsbc7 bnfkbbc7 hectsbc7 tc- %)) %^-(!-(^9
2 hb.tpt tdhjgbc vjtlyblfy dht,vf8 gfytsbc ghjdbywbt,bc thjd- gfce[bcvut,tkb vlbdfyb
{fk{ehb cfvjcbc ybv eit,bc ,eyt,hbdbf7 hjv lqtcfc- yekb nfycfwvkbc xdtyt,t,b
{bkdf vtnt{bc {blblfy vj.jkt- ofekbc vjyfobktsf ufycf- lf tc lqt fv mdt.yt,bc vhfdfk VFVE RF DFIFRB &T
,ekb cb.dfhekbc ieibc {blbc resht,ekb .ehflqt,bc wty- mfkfmibw fqbybiyf8 %!$ ##-##-@$
nthbnjhbfvlt7 fctdt f,fyjse- nhib b.j {tdcehekb7 seie-
,fyib b.j itcf&kt,tkb7 vjto.j hb7 vsbekehb7 uehekb7 vtu- YBYJ FKTMCFYLHBF
UFVJVWTVKT,B5
cfptbvj vcdktkj,f8 hekb7 bvthekb7 hfzekb cf- TKUE}F YFLFHTBIDBKBC ajnj igc 3sfyflujvf -!-ufpts
3cfmfhsdtkjc htcge,kbrbc4
ufvjvwtvtkb4
n5 %)) *)-*^-*)
igc 3f[fkb cfereyt4
b,tzlt,f uf vjvwtvkj,f
3RJKJH GHTCIB4
hr bybupbc xb[b 1@_

uac(efr)070.4(479.22)
_
c 323

NHTYBYUT,B GBHDTKB DJKBTHB
UBLT,BCSDBC
PJJGFHRBC F[FK
VSBFYB FZFHBC
NTHBNJHBFPT
FDNJHSF
CF>EHFLQT,JL=
VBVFHSEKT,BS htlfmwbbc vbth iter-
VSBFYB fzfhbc nehbcnek vfhihent,pt ublt,bc uflfvpflt- S,BKBCBC pjj-
dtsfdb vfc fkt,b lfb-
,f fmnbeh afpfibf8 fzfhbc nehbcnekb ghjlemnt,bc cffutynjib kjubehb gfhrbc
f[fk nthbnjhbfpt7 ,tzlt,f fdnjhsf [fh-
nhtybyut,c ^_ lfvo.t,b lf vjmvtlb ublb tnfgjghbdfl7 vsbfyb fzf-
hbc $ nehbcnekb vfhihenbc vbvfhsekt,bs uflbc8 s, bk bc bc pqd fpt ]bs8 fdnjhsf vjcfp-
fv;fvfl7 stjhbekb lf ghfmnbrekb rehcb mtlbcf lf vf- gbh dtkb djkb thb ht,t,b7 itcf&kjf7 ve-
zf[tkfc nehbcnek vfhihent,pt uflfvpflt,bc vcehdtkt,c ufb[cyf8 djkbthb
s,bkbcbc vthvf lf-
lfv fh tvs[dtjltc ht-
enfhlt,fs8 rehcb fzfhbc bcnjhbbc7 tsyjuhfabbc7 tmcre-
cbfsvwjlytj,bcf lf ]ueabc acbmjkjubbc stjhbek cofd- dbs yfhvfybfv7 pjj- lfmwbbc gjpbwbfc8 af-
kt,fc7 fctdt7 nehbcnek vfhihent,pt ghfmnbrek cfdtkt gfhrbc lbhtmnjh- mnt,bc cbpecntpt gf-
ufcdkt,c7 bm fhct,ekb qbhcitcfybiyfj,t,bcf lf &bhbsflb sfy pehf, uehbt- ce[c fut,ty fdnjht,b8
cthdbct,bc ufwyj,fc bsdfkbcobyt,c8 kb&tcsfy lf uthvf-
sbsjtek vfhihenpt nhtybyut,bc cfiefkj [fyuh&kbdj,f yb bc t kxs fy / fb rt
jhb rdbhff8 nhtybyut,c ghjatcbjyfkb bcnjhbrjct,b7 ts- a f b xb c s f y th s f l

3CFMFHSDTKJC
yjuhfat,b lf tmcrehcbfv&qjkt,b fnfht,ty8 nhtybyubc vj- uf[cyf8
yfobktt,b epheydtk.jabkt,b fhbfy rehcbc stjhbekb lf pjjgfhrbc gbh-
ghfmnbrekb vfcfkt,bs8 dtkb ,byflht,b rf-
drfcbfib ufdhwtk-

HTCGE,KBRF4
t,ekb w[jdtkt,b
2 lfsdt,b lf vukt,b fhbfy8 kb nthbnjhbf +$( /f‘ cfth-
djkbthb uthvfybbc vsfdhj- sfijhbcj cnfylfhnt,bc pj-
,bc lfabyfyct,bs fitylf8 jgfhrbc fityt,bc itcf&kt,-

ITYB UFPTSBF7
djkbthbc afhsj,b ! /f-pt kj,fc b&ktdf 2 lblb lf rt-
vtnbf8 f[fk nthbnjhbfpt er- sbkvjo.j,bkb djkbtht,bc
dt uflf.dfybkbf $ vutkb lf # evhfdktcj,f s[hbkt,bs7 fh-
lfsdb8 [t,bsf lf vce,emb rjycnhem-

FEWBKT,KFL
pjjgfhrbc fv;fvbyltk nt- wbt,bs itvjbcfpqdht,f9 fh-
hbnjhbfpt +uvbhsf vjtlybc ct,ekb kfylifanb w[jdtkt-
vbvlt,fhtl‘ flubkbc cbvwb- ,bc ,eyt,hbd cfw[jdht,tk
fhtfksfy vbvcufdct,ek ufht-

OFBRBS[T=
hbc ufvj +% /f‘ ite&kt,tkbf
itvlujvb ufydbsfht,f 2 w[j- vjc itmvybc9 lfvsdfkbtht,-
dtkt,bc rjktmwbbc ufvlbl- kbcsdbc vtnfl cfbynthtcj
ht,f lf chek.jabkb bya- cfufyvfyfskt,kj-lfcfcdtyt-
hfcnhemnehbc vjo.j,f8 f[f- ,tkb cbdhwt vjto.j,f8

EW[JEHB DFKENBC REHCB5 FVBYLB 19 VFBCBCSDBC LFUDBHTRTS7 VJUDOTHTS5
FII LJKFHB - 2.41159 TDHJ 2 2.6789; FQVJCFDKTSB CFMFHSDTKJ5 NTK5 @)#-!#-#$7
,FHB 2 QFVT +10 LQT +26
,HBNFYEKB UBHDFYMF CNTHKBYUB 2 3.12949 VSBFYB HFBJYT,B 2 QFVT +5, LQT +23 %))-*)-*^-*)
!__ HE,KB - 4.25309 SEHMEKB KBHF - 0.67929
TK8 AJCNF5 sakre sp@ m ai l.ru
LFCFDKTSB CFMFHSDTKJ5
FPTH,FB}FYEKB VFYFSB 2 1.42189 ,FHB 2 QFVT +11, LQT +24

!___ CJV[EHB LHFVB - 4.9824.
VSBFYB HFBJYT,B 2
S,BKBCB5
QFVT +9,
QFVT +14,
LQT +23
LQT +25
lf sak resp @top.g e

12

Related Interests