You are on page 1of 114

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

Tajuk 1 PENGENALAN KEPADA DISLEKSIA

1.0 SINOPSIS

Adakah anda tahu tentang definisi dan konsep disleksia? Anda akan dapat
memahaminya dengan jelas jika anda mengikuti modul ini dengan tekun dan
bersungguh-sungguh. Di samping itu, anda juga dikehendakki membuat latihan dan
tugasan yang di berikan bagi memantapkan penguasaan anda dalam bab ini.

1.1 HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir tajuk ini, anda dapat:

1. Menjelaskan definisi dan konsep disleksia.
2. Menjelaskan sejarah pendidikan disleksia.
3. Mengenalpasti faktor-faktor berlakunya disleksia.
4. Menghuraikan jenis-jenis disleksia.

1.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK

Pengenalan
kepda
disleksia

Sejarah
pendidikan Faktor-faktor Akta,
Definisi dan disleksia di berlakunya Jenis-jenis peraturan,
konsep Malaysia dan disleksia Disleksia arahan dan
luar negara pekeliling

1

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

1.3 DEFINISI DAN KONSEP DISLEKSIA

Disleksia berasal daripada gabungan perkataan Greek ‘dys’ yang bermaksud
‘kesukaran’ dan ‘lexis’ bermaksud ‘bahasa’. Secara literalnya, disleksia bermaksud,
“kesukaran dalam berbahasa” (Ott 1997 dalam Sheila & Samsilah 2006).

Penyelidikan awal telah mendefinisikan disleksia dengan nama yang berlainan
berdasarkan konsep yang berlainan. Di antaranya, disleksia dinama sebagai “word
blindness” dalam kajian Kerr (1897) dan Kussmaul (1877), “congenital word
blindness” (Minshel Richardson 1917), “strephosymbolia” (Orton 1937), “specific
reading disability” (Eustis, 1947), “reading disability” (Kirk & Bateman 1962), “specific
development dyslexia” (Critchley 1970), “unexpected reading failure” (Symmes &
Rapoport 1972), “poor reading” (Olson et al. 1985) dan sebagainya.

Definisi terkini disleksia adalah sebagai suatu masalah kognitif (Thomson 1984
dalam Sheila & Samsilah 2006). Mohd. Sharani (2004) menjelaskan maksud dyslexia
adalah kanak-kanak yang tidak dapat membaca kerana tidak dapat menterjemahkan
dengan betul lambang-lambang bertulis sama ada dalam huruf itu sendiri, dalam
suku kata ataupun dalam perkataan-perkataan.

Definisi operasional disleksia yang pertama dikeluarkan oleh World Federation
of Neurology (1968) dalam Sheila & Samsilah (2006) adalah seperti berikut:

“Suatu kecelaruan pada kanak-kanak di mana, meskipun mereka
melalui pengalaman bilik darjah konvensional, gagal mengusai
kemahiran bahasa seperti membaca, menulis dan mengeja yang
selaras dengan kemampuan intelektual mereka.”

Kementerian Pelajaran Malaysia (2004) mendefinisikan murid yang mengalami
masalah pembelajaran spesifik disleksia ialah murid-murid yang mempunyai
kecerdasan mental yang searas atau melebihi murid-murid biasa tetapi mempunyai

2

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

kesukaran yang tinggi dalam kemahiran mengeja, membaca dan menulis. Selain itu,
pelajar yang bermasalah pembelajaran spesifik disleksia akan menunjukkan trait-trait
yang berbagai jenis, termasuk kelemahan membaca, bertutur, penulisan dan
keupayaan kefahaman.

Mengikut Snowling(2000), kanak-kanak disleksia merujuk kepada kanak-
kanak yang mempunyai masalah membaca yang tidak boleh diterangkan oleh faktor-
faktor kecerdasan intelek yang rendah, ketidakupayaan deria, masalah emosi,
kekurangan peluang pendidikan ataupun kekurangan dalam latar belakang
sosioekonomi.

Penyelidik-penyelidik selama ini mendefinisi disleksia berdasarkan konsep dan
teori masing-masing, sesetengah pihak mendefinisikan disleksia dari perspektif
kognitif dan sesetengah dari perspektif neurobiologikal. International Dyslexia
Association mendefinisikan disleksia sebagai ketidakupayaan pembelajaran berasas
bahasa. Definisi disleksia yang dicadangkan oleh International Dyslexia Association.
(2003a; 2003b) adalah seperti berikut :

Dyslexia is a language-based, neurobiological learning disability in
which an individual ha difficulty with word recognition, spelling, and
decoding. These problems are often a result of a phonological deficit.
Consequently, people who have dyslexia frequently have secondary
problems in reading comprehension, vocabulary growth, and
development of background knowledge. Dyslexia is not due to a lack of
intelligence. A gap between potential and achievement exists.

Walaupun terdapat banyak definisi dan penjelasan mengenai disleksia, secara
umumnya penyelidik-penyelidik bersetuju bahawa :

3

nama buku. Adakah definisi yang di berikan sama dengan definisi yang ternyata di dalam modul ini. dan beri definisi yang diberikan oleh kedua-dua pengarang buku tersebut. Pastikan sumber rujukan di senaraikan seperti. Jika ada kelainan sila nyatakan kelainan dalam definisi yang di berikan. Masalah disleksia akan berlanjutan hingga ke peringkat remaja dan dewasa. Rujuk kepada dua buah buku berkaitan disleksia. Disleksia akan mengakibatkan kesukaran dalam banyak area dalam hidup seseorang individu. kognitif dan bahasa.nama penerbit serta tahun terbitan. Disleksia mempunyai asas biologikal dan berpunca dari keturunan neurologikal.muka surat.4 SEJARAH PENDIDIKAN DISLEKSIA 4 . 4. 1. 3.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 1. 2. Latihan : 1. nama pengarang. Disleksia mempunyai dimensi persepsi.

Dalam kajian klasik ini.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Malaysia Penubuhan program disleksia telah dirancang oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sejak pengambilan kumpulan pertama guru-guru untuk menjalani kursus disleksia selama empat belas minggu . Akhirnya. seorang doktor di Seaford. 5 . beliau telah mengemukakan isu ingatan dan buta huruf (word blindness). Ismail (2) Sebagai sekolah pra-rintis program disleksia. Kini. Program ini dimulakan dengan hanya tujuh orang murid dan dua orang guru. Morgan menerangkan keadaan seorang kanak- kanak lelaki yang berusir 14 tahun mengalami “congenitial word blindness”. Ismail (2) pada 16 Jun 2004. program ini telah dapat direalisasikan pada 13 Mac 2004 dengan memilih Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Di antaranya. Luar Negara Perkembangan sejarah disleksia bermula seratus tahun sebelum ini. Hinshelwood telah menimbulkan kesedaran sosial dan klinikal untuk melihat disleksia sebagai isu perubatan. menerangkan kes seorang kanak-kanak lelaki yang berumur 14 tahun yang cerdik tetapi tidak boleh belajar membaca. Murid-murid disleksia dikehendaki mengikuti pembelajaran subjek-subjek lain di kelas arus perdana. Artikel tersebut telah memberi ilham kepada Pringle Morgan. ramai penyelidik berminat dalam menjalankan kajian berkait dengan disleksia dan mengemukakan pandangan mengenai berlakunya disleksia berdasarkan konsep dan teori mereka masing-masing. Jabatan Pendidikan Khas. Sains dan Matematik. Subjek yang diajar pada masa itu adalah Bahasa Malaysia. program disleksia di sekolah mempunyai tiga puluh tiga orang murid dan empat orang guru yang mengajar subjek-subjek utama seperti Bahasa Malaysia. Artikel beliau telah disiarkan dalam British Medical Journal pada tahun 1896. Pada tahun 1895. Kementerian Pelajaran Malaysia. oleh Yang Bahagia Puan Hajah Siti Zaharah binti Mat Akib iaitu Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran.Pelancaran rasmi program disleksia di Peringkat Kebangsaan telah disempurnakan di Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Dalam artikel tersebut. Hinshelwood telah menyiarkan satu artikel dalam journal “The Lancet”. Setelah kajian Morgan.

Beliau juga mencadangkan teori “strephosymbolia” yang mefokus pada terbalik huruf atau perkataan dan beliau mencadangkan bahawa individu disleksia mempunyai kekurangan persepsi visual pada huruf. Pada tahun 1926. seperti penggunaan tangan kiri atau penggunaan mata kiri. tetapi boleh diubati dan ia berlaku lebih di kalangan lelaki daripada perempuan Tokoh-Tokoh Luar Negara Samuel Orton seorang psychiatrist dan neurologist di gelar sebagai Father of Dyslexia. Anna Gillingham seorang tokoh yang telah menganalisis dan mengadakan prosedur mengajar dalam Bahasa Inggeris yang telah di rintis oleh Dr. beliau telah melakukan pembentangan Interpretation of Developmental Reading Disability to The American Neurological Association.Orton. Menurut beliau. Beliau juga telah melatih beberapa orang guru untuk menggunakan dan membiasakan sistem ini. Samuel Torrey Orton (1937) berpeluang mengkaji ketidakupayaan bahasa pesakit baliau selain mefokuskan kajian pada aspek ketidakupayaan bahasa dan mendapati terdapat hubungan antara kelewatan dalam belajar membaca dengan faktor lain. kekurangan tersebut adalah diwarisi. Anna Gillingham dan Bessie Stillman(1946):. berkemungkinan berpunca dari ketidakfungsian otak.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Pada tahun 1917. telah menulis dan menghasilkan sebuah buku mengenai teknik dan cara untuk kanak kanak disleksia. yang bertajuk Remedial Training for Children with Specific Disability in Reading. Di Amerika. Hinshelwood telah mengemuka artikel mengenai “Congenital Word Blindness”. Seterusnya. Tokoh-tokoh Malaysia 6 . satu kekurangan yang melibatkan perolehan dan penyimpanan ingatan visual tentang huruf dan perkataan di otak. Spelling and Penmanship.

pelupa. Malah. Whoopi Goldberg dan bekas Perdana Menteri Singapura iaitu Lee Kuan Yew. Rosana (1998) menyatakan bahawa secara keseluruhannya pelajar disleksia adalah lemah dalam pembelajaran. Irwin (2000) turut bersetuju bahawa individu yang menghadapi masalah disleksia tersebut memerlukan satu program khusus untuk belajar membaca. Hasil daripada kajian pakar perubatan dengan mendapati kanak-kanak disleksia dari segi fizikal adalah aktif (Zabidi 2000). Contohnya menjalankan aktiviti dengan melibatkan penggunaan pelbagai deria pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran seperti task-on. lambat dalam bertutur. tidak tepat dalam bacaan dan tidak terancang. Tom Cruise. Proses mengenalpasti dan merancang keperluan pembelajaran kanak-kanak disleksia ini adalah sangat penting. Mereka bersikap pelupa dan tidak tepat serta lambat dalam bertutur. disleksia bukanlah suatu kecacatan kerana tidak mempunyai kaitan dengan tahap kecerdikan atau IQ seseorang Sofiah (2000) menyatakan bahawa disleksia dapat disembuhkan dengan bantuan rawatan (BOLD 2000). Namun begitu.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Rosana (1998) menyatakan bahawa kanak-kanak disleksia dapat dikesan melalui ciri-ciri iaitu kosa kata tulisan yang tidak seimbang. 7 . Antara selebriti dan tokoh terkemuka dunia yang dikatakan mempunyai masalah disleksia seperti yang dilaporkan dalam Time Magazine bertarikh 8 September 2003 ialah Thomas Edison. Hal ini kerana rogram pengajaran biasa tidak selalunya efektif untuk pelajar-pelajar disleksia. beliau juga menyatakan bahawa alternatif pengajaran adalah perlu sekali dititikberatkan oleh guru. kurang kemahiran mengeja. lemah dalam menyusun ayat. seolah-olah faham ketika proses P&P dalam kelas tetapi mendapat keputusan merosot dalam ujian. Coralie (2000) menyatakan bahawa lazimnya kanak-kanak disleksia diberi peluang pendidikan seperti kanak-kanak biasa. menulis dan mengeja.

5 FAKTOR-FAKTOR DISLEKSIA 8 .org.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Latihan: 1.) 2. Selain daripada tokoh-tokoh yang telah di sebutkan di atas sila perkenalkan beberapa orang tokoh dan institusi yang terdapat dalam negara dan luar negara dan terangkan peranan/ sumbangan mereka terhadap bidang disleksia.asp?id=83 http://www. Terdapat ramai tokoh terkenal yang telah memberi sumbangan pada bidang disleksia. Miles.org/ 1. http://www. Gavin Reid dan lain-lain. T. (Contohnya Margaret J Snowling.psychtesting.uk/hotissues. Cuba melayari laman web untuk mencari maklumat lebih lanjut.R.interdys.

telah menunjukkan terdapat faktor genetik menyumbang dalam berlakunya disleksia.1 Keturunan atau genetik Kajian-kajian dijalankan sejak dekad 19 menunjukkan disleksia dipengaruhi faktor keturunan. didapati sebanyak 88% daripada subjek mempunyai masalah pembelajaran. sama seperti masalah yang dihadapi ahli keluarga mereka. Beliau telah melakukan kajian terhadap 276 orang kanak-kanak yang mengalami disleksia di Child Guidence Clinic. Kajian pertama mengenai disleksia berkait dengan genetik yang diterbit adalah kajian Hallgren pada 1950 yang bertajuk “Specific dyslexia ("congenital word blindness”): A clinical and genetic study”. antara punca-punca disleksia ialah. kromosom 3 dan kromosom 6p telah dikenal pasti terlibat dalam mempengaruhi genetik seseorang individu mengalami disleksia. Dalam 20 tahun kebelakangan ini.5. Ini menunjukkan terdapat beberapa gen yang berkait dengan berlakunya disleksia.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Mengikut Mercer(1997). 1. dengan perkembangan penggunaan teknologi genetik dan metodologi statistikal dalam mendiagnosis disleksia. iaitu terdapat 25% hingga 50% daripada kanak-kanak di mana ibu bapanya mengalami disleksia akan juga mengalami disorder tersebut. kromosom 2pll (Peyrard-Janvid et al. Berdasarkan keputusan kajian. Hallgren mencadangkan bahawa disleksia perkembangan (developmental dyslexia) dipengaruhi faktor keturunan. Kajian yang dijalankan oleh Shaywitz & Shaywitz (2005) telah menunjukkan disleksia dipergaruhi faktor keturunan. Selain itu. 2001).2 Perkembangan 9 . Hammond dan Hughes(1996) dan Spaafford dan Grosser(1996). Selepas itu terdapat kajian-kajian menunjukkan kromosom 1p (Grigorenko et al. 2004).5. 1. terdapat juga kajian menunjukkan kromom 18p112 berkait dengan kekurangan kesedaran fonem.

2003 Oleh kerana ketidakaktifan pada laluan neural dalam otak. dan masih akan kurang lancar dalam membaca. Keadaan ini akan berlanjutan walaupun usir meningkat. Sally Shaywitz. individu disleksik mengalami masalah dalam menganalisis perkataan dan menterjemahkan huruf kepada bunyi. Faktor neurobiological Individu mengalami disleksia akibat daripada fungsi otak yang berlainan dengan individu lain. Secara umumnya. 10 . Pada kebiasannya kanak-kanak lelaki lambat matang daripada kanak-kanak perempuan. Overcoming Dyslexia. faktor perkembangan kanak-kanak disleksia dapat dilihat daripada beberapa aspek: A.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Terdapat kanak-kanak yang lambat perkembangannya pada bahagian tertentu dalam sisitem saraf. Tahap dan keadaan perkembangan yang berlainan merupakan salah satu kemungkinan punca disleksia.

( 1993) mencadangkan keadaan tersebut berlaku akibat daripada sistem magnocellular visual.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG B. Faktor kerosakan kognitif i. al. contohnya mendapati huruf terbalik. di mana pembaca disleksia mengalami kesukaran membaca. Garzia et. Visual deficits Individu disleksik dikatakan mengalami kesukaran gerakan motor-visual semasa membaca bahan cetakan. tidak dapat membezakan bentuk huruf yang seakan-akan sama. 11 . sukar membatangkan suku kata.

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG ii.understanding-learning-disabilities.com/index. Rujuk kepada buku-buku disleksia. rumuskan faktor-faktor berlakunya disleksia dan jelaskan dengan lebih lanjut mengenai faktor-faktor tersebut. Individu mengalami kekurangan dalam memperolehi kemahiran fonologikal kerana ketidakupayaan memproses bunyi dengan tepat. Phonological (speech) processing deficits Sesetengah penyelidik cuba menerangkan faktor berlakunya disleksia dari segi pemprosesan fonologikal. http://www. Adakah anda seorang guru profesional? 2. Cuba melayari laman web untuk mencari maklumat lebih lanjut.html 12 . Jangan lupa seorang guru profesional tidak akan lupa memberi sumber rujukannya. 1. kesukaran mengekalkan hubungan huruf-bunyi dalam ingatan jangka pendek.

6.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 1. walau perkembangan di pusat bahasa terganggu.6 JENIS JENIS DISLEKSIA 1. Disleksia dianggap suatu masalah yang disebabkan oleh gangguan dalam daya ingat (memori) dan pemprosesan central yang disebut kesulitan membaca. Gangguan perkembangan tersebut hanya terjadi pada bahagian otak yang berhubungan dengan bahasa khususnya jalur membaca (jalur yang menghubungkan antara pusat penglihatan dengan pusat bahasa).1 Perolehan Menurut Ott (1997). disleksia perolehan (acquired dyslexia) adalah kesan dari kerosakan pada otak seperti kecederaan pada otak atau ketumbuhan dalam otak yang di alami sejak kelahiran. Disleksia phonologi yang tidak boleh menyebut atau membaca perkataan dan bukan perkataan III. yang menyebabkan makna berubah II.Seperti yang sudah diutarakan di atas. Perkembangan Disleksia perkembangan merupakan salah satu gangguan perkembangan fungsi otak. otak individu disleksia mampu membuat kompensasi dengan perkembangan pada pusat lainnya. disleksia perkembangan disebabkan oleh kelainan genetik. Namun. Disleksia yang dalam teruk (deep disleksia) dan dikenali juga (phonemic disleksia) yang melakukan kesilapan menyebut ketika membaca. 13 . iaitu : I. Disleksia permukaan yang melibatkan gangguan penglihatan seseorang kanak-kanak dalam mendiskriminasi abjad atau perkataan yang rupanya agak sama 2. Terdapat empat jenis simptom yang berlainan pada kanak-kanak yang mengalami disleksia perolehan.

Mengapa terdapat banyak jenis disleksia? Sila rujuk kepada beberapa buah buku disleksia bagi menjawab soalan di atas.edu/ 1.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 1. 2. Cuba melayari laman web untuk mencari maklumat lebih lanjut.html www. Terdapat 2 jenis disleksia yang telah di senaraikan di atas. http://www.7 AKTA 14 .understanding-learning-disabilities. senaraikan jenis-jenis disleksia yang lain.macalester.com/index.

Selain itu. II. pendidikan khas integrasi pula adalah untuk yang bermasalah pembelajaran. Mengikut akta tersebut semua pelajar bekeperluan khas yang boleh dididik & mampu mengurus diri sendiri tanpa bergantung kepada bantuan orang lain- boleh diterima bersekolah.terdapat pelbagai tahap pendidikan yang disediakan oleh kerajaan kepada murid murid bekeperluan khas di Malaysia antaranya : I. prasekolah. sekolah menengah teknik atau vokasional. Selain itu. dan pendengaran. Sistem pendidikan ini menyediakan peluang kepada semua rakyat dalam lingkungan umur kelayakan untuk mendapat pendidikan secara percuma. Perlaksanaan Dasar Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah 2003 melalui perintah Pendidikan (Pendidikan Wajib) 2002 yang memberi peluang kepada semua warga Malaysia yang berumur 6 tahun untuk mendapat pendidikan di institusi yang disediakan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia. serta Dasar Pendemokrasian Pendidikan yang dilancarkan sebelum ini akan diperkukuhkan lagi oleh perlaksanaan Dasar Persekolahan Wajib. dengan menggunakan pendekatan pengajaran berasingan dan separa inklusif. Dasar Pendidikan Untuk Semua. penglihatan.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Pendidikan khas semakin diberi perhatian sejak penggubalan semula Akta Pendidikan 1961 kepada Akta Pendidikan 1996 iaitu menyediakan khusus yang berkaitan dengan pendidikan Khas. IV. Akta Pendidikan Khas 1997 Bahagian II 3(2) seksyen 41. pelbagai syarat telah di tetapkan sekiranya ibu bapa ingin mendaftarkan anak mereka ke sekolah. sekolah harian biasa rendah dan menengah III.antaranya 15 . Contoh akta pendidikan khas adalah.

perniagaan/pekerjaan.JKM. Sekolah Rendah(berusia 6+ hingga 14+ tahun) dan III. Tadika(berusia tidak kurang 6 tahun). I. Untuk menggalakkan pengiktirafan serta penerimaan prinsip bahawa orang kurang upaya diberi peluang yang sama dan penyertaan sepenuh di kalangan masyarakat untuk membolehkan mereka hidup sebagai rakyat yang berhak di negara ini. 16 . Suruhanjaya Orang Kurang Upaya(mengendalikan aduan dan menyiasat pendakwaan) Matlamat Akta Orang Cacat 2002 adalah untuk: I. Peruntukan Berkaitan Diskriminasi Berdasarkan Kecacatan III. Semua kanak-kanak ini mestilah mendapat pengesahan daripada ketiga-tiga panel.KPM. Rujuk kepada beberapa buku mengenai akta pendidikan khas dan terangkan maksud akta itu tersendiri dan huraikan matlamat akta berkaitan dengan disleksia. sukan. II. Perkhidmatan Sokongan.Pegawai perubatan Akta orang cacat di malaysia pula adalah. Untuk menghapuskan. diskriminasi terhadap seorang atas sebab kurang upaya (kecacatan) dalam beberapa aspek hidup III.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG I. 1. Pemulihan. Sekolah Menengah (13+ hingga 19+ tahun) IV. memastikan bahawa orang kurang upaya di Malaysia mempunyai hak yang sama di bawah undang-undang seperti masyarakat lain II. Aksesibiliti. Keselamatan Sosial. sejauh mana yang boleh. II. Penyamaan Peluang Dan Penyertaan Penuh (pendidikan.

Apakah perbezaan akta-akta tersebut dengan akta-akta Malaysia? 17 .PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 2. Cuba melayari laman web untuk mencari akta-akta berkaitan disleksisa.

2. 2.3 KERANGKA TAJUK-TAJUK Perkembangan Kanak- kanak Disleksia Ciri-ciri kanak-kanak Masalah utama kanak- disleksia kanak disleksia 2. 2. Dapatkah anda mengagak bagaimanakah ciri-ciri kanak-kanak disleksia? Adakah ciri-ciri kanak-kanak disleksia mempunyai persamaan dengan ciri-ciri kanak-kanak normal? Apakah masalah utama yang dialami oleh kanak-kanak disleksia? Mungkin jawapannya dapat anda temui melalui pembacaan modul ini seterusnya.2 HASIL PEMBELAJARAN 1.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Tajuk 2 PERKEMBANGAN KANAK-KANAK DISLEKSIA 2. Menjelaskan ciri-ciri kanak-kanak disleksia.0 SINOPSIS Tajuk ini akan memberi pengetahuan kepada anda berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak disleksia dari segi ciri-ciri kanak-kanak disleksia dan masalah utama kanak-kanak disleksia. Mengenal pasti masalah-masalah utama kanak-kanak disleksia.4 PERKEMBANGAN KANAK-KANAK DISLEKSIA 18 .

Ciri-ciri kecerdasan: Kebanyakan mereka mempunyai kecerdasan yang sama dengan kanak-kanak normal yang lain.1 Ciri-Ciri Kanak-Kanak Disleksia i. Ciri-ciri emosi 19 .  kanak-kanak ini tidak mempunyai kekurangan dari aspek fizikal  mereka mempunyai fizikal yang lengkap  cara mereka berpakaian sama dengan kanak-kanak normal yang lain ii. Mereka tidak berminat dalam pelajaran dan selalu dilabelkan sebagai pemalas dan bodoh. kecerdasan. Kanak-kanak disleksia adalah lebih lambat perkembangannya berbanding rakan yang sebaya daripada segi umur kronologikal seperti seorang kanak-kanak disleksia berusia tujuh tahun sering berkelakuan seperti kanak-kanak berusia dua ataupun tiga tahun yang mementingkan diri ( Cronin 1997: ms 111 dalam Sheila & Samsilah 2006).PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Bahagian ini akan membicarakan tentang ciri-ciri kanak-kanak disleksia dari segi fizikal. 2. iii. Ciri-ciri Fizikal: Pakaian yang dipakai sentiasa bersih tetapi tidak kemas dan butang baju sentiasa salah butang. malahan ada yang lebih baik daripada kanak-kanak normal yang lain. emosi dan sosial.4. Kekeliruan juga timbul di mana mereka sukar untuk membezakan kiri dan kanan.

kadang-kadang dianggap berbohong  Konsep kendiri rendah Ciri AKTIVITI Murid Murid Murid Normal Disleksia Pemulihan Fizikal Emosi Sosial Kecerdasan Dengan menggunakan jadual. buat banding beza antara murid disleksia.2 MASALAH-MASALAH UTAMA KANAK-KANAK DISLEKSIA 20 . keyakinan dan imej diri yang rendah dan dibuli di sekolah  Menghadapi masalah ingatan dan turutan. Ciri-ciri sosial  kelihatan berkhayal dan tidak mendengar  Menghadapi kesukaran membaca isyarat sosial atau bahasa badan  Masalah pergaulan sosial. murid pemulihan dan murid normal di kelas biasa.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG  Murung  Kurang berkeyakinan diri  Mudah geram  Bimbang iv.4. 2.

Masalah Bahasa 21 .PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Masalah utama yang dialami oleh kanak-kanak disleksia ialah dari segi bahasa. Masalah-masalah tersebut dapat digambarkan dalam rajah berikut: Rajah Menunjukkan Lima Masalah Utama yang Dialami oleh Kanak-kanak Disleksia i. konsep kendiri. matematik. pengamatan dan pemprosesan maklumat.

Kanak-kanak disleksia tidak dapat mengimbangi daya mengingat huruf dengan perkataan dan menghadapi masalah dalam mengingat bentuk huruf. Bagaimana pun. Kekurangn ini dikatakan tidak ada hubungan dengan keupayaan kognitif ataupun akademik. Disleksia ini juga boleh dijelaskan dengan pelbagai kesukaran yang dihadapi dalam pelbagai bentuk dalam bahasa seperti membaca. kalau tidak. Secara basisnya. Salah satu masalah disleksisa adalah gangguan bahasa yang spesifik dan dapat dilihat menerusi kekurangan kebolehan dan proses fonologikal. untuk belajar membaca.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Kanak-kanak yang didiagnosis mengalami disleksia kebanyakan menunjukkan kesukaran dalam perkembangan bahasa pada peringkat pra-sekolah. Hubungan antara “orthografik” dan “fonologi” perlu dicapai pada tahap “peroleh dengan tepat” untuk memastikan bahawa kosa-kata yang belum dijumpai sebelum ini dapat didekod. kanak-kanak perlu mengtadbirkan satu set hubungan antara huruf cetakan dan bunyi pertuturan (fonem) kosa kata lisan. dan perkataan yang ejaannya hampir serupa. menulis dan mengeja. Kesedaran bahawa semua kosa kata dapat dipecah kepada unit fonologikal membolehkan pembaca menghubung huruf (orthografik) dengan pertuturan (fonologi) dan seterusnya memecah kod bacaan. kanak-kanak akan menghadapi cabaran tentang kosa- kata baru. kanak-kanak perlu mengembangkan “insight” bahawa kosa kata pertuturan boleh dipecah menjadi fonem dan huruf dalam perkataan penulisan yang mewakili bunyi tersebut.  Mempunyai kekeliruan susunan huruf. Untuk membaca. Contohnya: ‘dan’ ditulis ‘nad’  Menambah huruf misalnya ‘main’ ditulis ‘maein’  Menggantikan huruf ‘saya’ menjadi ‘caya’ 22 . kerana tidak mempunyai pengetahuan untuk dekod kosa kata. kesedaran tersebut kurang ditunjukkan oleh kanak-kanak dan dewasa disleksia. bunyi huruf dan gabungan perkataan. Antara huruf-huruf yang sering mendatangkan masalah kepada mereka ialah huruf b dan d.

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

 Meninggalkan huruf, ‘makan’ menjadi ‘akan’
 Keliru dengan bunyi huruf-huruf vokal seperti a e i o u. ‘epal’ ditulis
‘apel’
 Menulis ejaan yang tidak bererti misalnya ‘makan’ ditulis ‘mikan’
 Membalikkan suku kata misalnya, ‘masa’ menjadi ‘sama’
 Tidak dapat menulis dan menyebut perkataan-perkataan yang
mempunyai 3,4,5 suku kata
 Sukar menyalin semula nombor-nombor, misalnya ‘6’ ditulis ‘9’

Kajian Kamhi & Catts (1986) juga mendapati kanak-kanak disleksia
menunjukkan kesukaran dalam memproseskan bahasa, mereka didapati
menunjukkan kekurangan dalam persepsi pertuturan, kesedaran fonologikal,
pengulangan membaca perkataan dan ayat dan menyebut dengan pantas (rapid
naming ).

ii Masalah Matematik

Kanak-kanak disleksia mengalami masalah matematik dari aspek-aspek berikut:

A. Ingatan jangka pendek dan ingatan kerja

Kesukaran dengan ingatan jangka pendek dan ingatan kerja akan
mempengaruhi keberkesanan pembelajaran dalam sifir, pengiraan mental. Namun,
kanak-kanak disleksia berkeupayaan dalam melihat pola dan gambaran besar.

B. Turutan/Sequencing

Adalah sukar untuk kanak-kanak disleksia mengira, terutamanya mengira
secara satu dengan satu. Mereka juga sukar mengira secara kebelakang(count
backwards) , contohnya 18 akan ditulis jadi 81. Mereka mungkin juga sukar dalam
mengingat turutan yang panjang, contohnya 4°, 4¹, 4², 4³.

23

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

C. Visual Perceptual

Kanak-kanak keliru dengan simbol +, ÷, dan x atau 6 dan 9, 3 dan 8.

D. Kesedaran Ruangan

Kesukaran dalam menempatkan nilai nombor atau geometri, sukar untuk
mengkaitkan bentuk dua dimensi kepada tiga dimensi.

E. Masalah Penyusunan Bersiri

Kajian menunjukkan kanak-kanak disleksia sukar menyusun sesuatu secara
bersiri, seperti susunan bulan dalam setahun , susunan hari dalam seminggu,
susunan huruf , nombor dan ejaan-ejaan bagi perkataan-perkataan. Justeru, mereka
menghadapi masalah menghafal sifir ataupun mengingat susunannya.

Apabila ditanya secara spontan, “Berapakah nilai 5 × 7 ?” Mereka terpaksa
membaca sifir daripada awal sehingga sampai kepada nombor yang dikehendaki itu.
Ini bermakna penyelesaian satu masalah matematik yang mudah memerlukan masa
yang lama serta banyak tenaga dan usaha. Masalah yang sama juga berlaku dalam
operasi pembahagian. Hal sebeginilah yang dikatakan sabagai masalah
pemprosesan maklumat dalam diri seseorang individu.

iii Pengamatan

Individu disleksia juga menunjukkan daya pengamatan, pendengaran dan
penglihatan yang lemah. Secara umumnya individu disleksia mengalami masalah
pengamatan penglihatan dan pendengaran. Individu disleksia yang mengalami
kesukaran pada aspek pengamatan penglihatan akan menunjukkan masalah seperti
berikut:

24

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

 mengeja vowel/vokal

 memecah perkataan menjadi suku kata, contoh: membaca jadi me-mba-ca

 gerakan visual Problems with Visual Movement

 kedudukan visual

 tumpuan visual

Individu disleksia mengalami kesukaran pada aspek pengamatan
pendengaran akan menunjukkan masalah seperti berikut:

 rentakan bunyi: hot--mop

 mengidendifikasi jumlah perkataan dalam sesuatu ayat

 mengidendifikasi suku kata dalam sesuatu perkataan

 mengidendifikasi setiap bunyi dalam perkataan

Menurut Learner (1971) dalam bukunya “Children With Learning Disabilities”,
pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas
panca indera ataupun mekanisma yang mentafsirkan sesuatu pergerakan panca
indera dengan kuasa intelek. Oleh yang demikian, guru perlulah mengkaji dan
membuat pemerhatian yang khusus bagi mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada
murid yang mengalami masalah pengamatan. Terdapat 16 ciri yang dikenal pasti
ditonjolkan oleh murid disleksia yang mengalami masalah pengamatan. Berikut
adalah antara ciri-ciri masalah pengamatan yang ditonjolkan oleh murid disleksia:

 Ciri pertama
Murid Disleksia lambat dalam membuat satu-satu pengolahan seperti
mengkelaskan satu-satu himpunan mengikut jenisnya. Contohnya seperti guru
memberi gambar rajah tumbuh-tumbuhan dan kenderaan seperti kereta, motor
dan lori, kemudian guru meminta murid untuk mengkelaskan gambar rajah

25

Guru meletakkan suku kata di dalam satu 26 . oleh itu. guru memberi latihan kemahiran pengamatan penglihatn seperti mencantumkan dua suku kata menjadi perkataan yang bermakna.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG tersebut mengikut jenis yang diberikan. murid tersebut dapat menyebut dengan lancar. ”sakit” dan ”perut”. Namun sekirannya guru tidak meletakkan gambar rajah bersama dengan perkataan yang ingin disebut. mereka dilihat sangat berminat untuk melaksanakan aktiviti tersebut.  Ciri kedua Murid disleksia mempunyai kesukaran dalam mengaitkan perkara yang diketahuinya kepada situasi baru. oleh itu mereka memerlukan ulangan yang kerap. Contohnya. namun apabila mereka faham dengan jelas arahan aktiviti. Sebagai contoh. murid mengetahui bagaimana membezakan bentuk dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang maujud. guru perlulah membuat peneguhan secara berulang kali bagi mengelakkan masalah kemahiran pengamatan terjadi.  Ciri ketiga Murid yang mengalami masalah pembelajaran sering cepat lupa. murid kelihatan memgambil masa yang lama untuk mengkelaskannya. Murid mengambil masa yang lama untuk menyebutkan perkataan tersebut. Namun apabila guru menyuruh murid mula mengkelaskan gambar rajah tersebut. mereka kurang faham dan tidak tahu untuk melakukan aktiviti tersebut. Hal ini adalah kerana.  Ciri keempat Murid disleksia lebih cenderung ke arah tindakan yang terburu-buru dan memberi sesuatu keputusan tanpa berfikir. Contohnya. murid dillihat tidak dapat menyebut dengan lancar. guru melaksanakan aktiviti menyebut perkataan yang mempunyai suku kata KV dan KVK seperti ”bakar”. Sekiranya guru memberi gambar bersama dengan perkataan seperti gambar ”rumah”. namun apabila diberi latih tubi murid tidak dapat membezakannya.

Namun kesimpulan yang dibuat tidak menepati gambar rajah yang diberikan. oleh itu. murid dilihat mencantumkan dua suku kata dengan betul. guru perlu membetulkan kesilapan murid dan menerangkan kepada murid bahawa perkataan yang dicantum tidak membawa makna. namun perkataan yang dibina tidak mempunyai makna. guru memberi aktiviti seperti meletakkan satu gambar rajah di papan putih. Hal ini adalah kerana. Murid sepatutnya berfikir terlebih dahulu sebelum cuba untuk mencantumkan dua suku kata tersebut. Contohnya. Contohnya guru memberi aktiviti seperti menyambungkan titik.  Ciri keenam Murid disleksia mengalami masalah ketidakbolehan membuat keputusan secara am. ”b” dan ”c”.  ciri ketujuh 27 . kemudian guru menceritakan serba sedikit berkaitan gambar rajah berkenaan seterusnya guru meminta murid untuk membuat kesimpulan terhadap gambar rajah yang diberikan berdasarkan pengalaman yang pernah dilalui oleh murid.  Ciri kelima Murid disleksia lemah ko-ordinasi motor-mata tangan. Oleh itu bagi meningkatkan kemahiran ko-ordinasi motor-mata tangan murid. Apabila aktiviti dimulakan.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG kotak dan murid perlu mengambilnya dan ditampalkan di papan putih. guru seharusnya memperbanyakkan lagi aktiviti yang melibatkan kedua-duanya digunakan dalam satu masa. Oleh yang demikian. murid tidak dapat memegang pensil dengan betul dan tumpuan mata yang diberi terhadap aktiviti yang dijalankan adalah kurang. Namun murid dilihat tidak dapat menyambung titik dengan betul. apabila titik disambungkan ia akan membentuk huruf seperti ”a”. guru perlulah menggalakkan murid untuk belajar membuat keputusan yang berkait rapat dengan persekitaran dan memberi pendedahan yang teliti kepada murid berkaitan aktiviti supaya mereka dapat membuat kesimpulan dengan baik.

Anda telah membaca masalah pengamatan yang ditonjolkan oleh murid disleksia. mereka tidak dapat menguasai kemahiran membina ayat tersebut. AKTIVITI 1.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Murid jenis ini dilihat susah sekali untuk turut serta dalam permainan kerana mereka tidak dapat mengikut corak permainan. Apakah puncanya yang menyebabkan berlakunya masalah tersebut? iv Konsep kendiri 28 . Murid yang mengalami masalah kesukaran pengamatan tidak akan melibatkan diri dan dilihat lebih banyak mendiamkan diri. kemudian ke peringkat yang lebih sukar. Contohnya. Oleh itu. Hal ini adalah kerana. guru kelas menganjurkan pertandingan membina ayat dengan perkataan yang diberikan. guru pemulihan perlulah mengajar murid asas pembina ayat yang mudah sehingga murid mampu membina ayat sendiri.

kanak-kanak disleksia ini berasa berputus asa kerana mereka tidak dapat mengikut proses pembelajaran seperti rakan yang lain yang secara tidak langsung menyebabkan mereka memberontak. Ibu bapa perlu sentiasa bekerjasama dengan guru bagi memastikan tahap dan perkembangan kanak-kanak disleksia ini sentiasa diberi perhatian agar mereka tidak terus ketinggalan dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan kanak-kanak disleksia terpaksa menempuh persekitaran dalam keadaan berbeza daripada rakan sebaya normal yang lain. Di rumah ibu bapa perlu merancang dan membuat sedikit aktiviti fizikal bagi menyeronokkan hati kanak-kanak disleksia selain memberikan mereka masa rehat setelah pulang daripada sekolah. Mudah putus asa 29 . umpamanya tugasan atau set latihan yang berat. Dr Samuel Orton menjelaskan bahawa pada peringkat pra sekolah kanak- kanak disleksia ini masih mampu menyesuaikan diri dengan baik dan ceria.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Kanak-kanak disleksia mengalami konsep kendiri yang menjejaskan masalah sosial dan emosi mereka. kita juga perlu menyedari bahawa masalah sosial juga merupakan salah satu kesan daripada masalah disleksia. Oleh itu. Apabila kanak-kanak ini masuk sekolah rendah. Antara kesan yang berkaitan dengan konsep kendiri kanak-kanak disleksia adalah seperti berikut : Mengelak ke sekolah dan kerja rumah Masalah ini adalah disebabkan oleh masalah pembelajaran yang dihadapi oleh mereka di sekolah. tekanan ke atas mereka semakin hebat kerana tahap pembelajaran yang semaki sukar dan mementingkan kecemerlangan akademik. Namun demikian. Masalah mula wujud apabila mereka merasakan bahawa arahan-arahan dan bimbingan daripada guru adalah tidak selaras dengan gaya pembelajaran mereka.

Pemprosesan maklumat berkait rapat dengan struktur otak seseorang. kanak-kanak disleksia lazimnya mengalami kesukaran dalam membezakan antara ‘paku’ dengan ‘pasu’. kebanyakkan kanak-kanak ini berhenti berusaha keran mereka berasa lebih rela dimarahi apabila mereka tidak berusaha langsung daripada mereka dimarahi setelah mencuba sedaya upaya tetapi tetap mendatangkan hasil yang kuarng memuaskan. v Pemprosesan maklumat Satu lagi masalah yang sering dikaitkan dengan kanak-kanak disleksia adalah masalah pemprosesan maklumat. apabila ditanya apakah perkataan yang bunyi akhirnya sama dalam ayat “Jack and Jill went up the hill”. tulisan dan sebagainya. ditambah lagi dengan ejekan ataupun kemarahan yang diterima daripada rakan-rakan dan guru. Umpamanya. Begitu juga dengan harga suatu barangan dalam bahasa Inggeris yang berunyi fifty cents ataupun fifteen cents. mereka akan menjawab. ini bermakna mereka keliru dan sukar membezakan perkataan yang hampir sama bunyinya. Masalah pemprosesan maklumat yang dialami mereka terbahagi kepada beberapa aspek iaitu masalah pengkodan fonologi. Seterusnya. maklumat-maklumat tersebut akan dihurai dan diterjemah sama ada dalam pelbagai bentuk seperti lisan. Ini adalah disebabkan oleh otak berfungsi untuk menganalisis dan meneliti maklumat yang diperolehi oleh seseorang ke dalam bentuk yang lebih lengkap. 30 . ‘Jack’ dan ‘Jill’. masalah mengingat perkataan dan masalah ingatan jangka pendek. Secara ringkasnya. a. Mereka juga tidak dapat ‘mendengar’ rima akhir yang sama antara perkataan.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Ramai kanak-kanak disleksia merasa kecewa di sekolah kerana semua usaha mereka gagal. Berdasarkan contoh di atas. Masalah pengkodan fonologi Pengkodan fonologi merujuk kepada hubungan sistematik antara huruf dengan bunyi.

Mereka juga sering didapati mengalami kesukaran mengingati nama kawan-kawan dan anggota keluarga dan 31 . sebaliknya berkait rapat dengan pemprosesan maklumat di dalam otak (Farrer. Kebanyakan mereka mempunyai IQ yang normal dan sebahagian daripada mereka mempunyai kecerdasan luar biasa. ini bererti kanak-kanak tidak dapat menjawab soalan yang diberikan secara spontan.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Kesukaran ini bukanlah disebabkan oleh masalah pendengaran. b. Secara umumnya. mereka mempunyai masalah dalam mencari semula perkataan. kanak-kanak disleksia dikatakan mempunyai masalah untuk mengingat semula perkataan yang telah didengari mereka. Boleh Boleh melihat mendengar Errr… TETAPI bermasalah memproses perkataan Berdasarkan gambar yang ditunjukkan di atas. Masalah mengingat perkataan Dalam masalah ini. 1996). kanak-kanak disleksia dikatakan mempunyai kecerdasan yang normal. Walau bagaimanapun.

mereka lebih berupaya menjawab dengan baik dalam soalan terbuka yang memberi ruang untuk mereka berfikir dan menulis jawapan yang dikehendaki. pelajaran membuat origami dalam subjek Pendidikan Seni. Selain itu. Ini bererti kanak-kanak disleksia tidak berupaya mengingati arahan-arahan panjang yang diberikan. Seorang kanak-kanak disleksia mungkin dapat menghuraikan proses ‘penyebaran’ dalam subjek sains dengan panjang lebar. Sebagai contoh. mereka perlu ‘memegang’ satu soalan dan empat pilihan jawapan dalam stor ingatan bekerjanya. 32 . Kesemua proses ini akan mengumpul maklumat di stor ingatan jangka pendek bagi digunakan pada masa itu. Oleh kerana itu . kanak-kanak disleksia juga cenderung menjadi kaku dan membisu apabila ditanyakan soalan. Mereka sukar mengingati fakta-fakta yang telah mereka dengar. C. Untuk memilih jawapan yang tepat. tetapi mereka mengalami kepayahan menyenaraikan contoh tumbuhan yang menggunakan angin sebagai mekanisma penyebaran. membuatkan mereka kehilangan punca kerana arahan yang terlalu panjang dalam aktiviti tersebut . Kanak-kanak disleksia didapati menghadapi masalah memproses maklumat yang baru masuk dan pada masa yang sama mengambil maklumat dari stor ingatan jangka panjang. Ini merupakan masalah berat bagi mereka.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG sering merujuk individu tersebut sebagai “kawan saya di sekolah” atau “budak lelaki itu” . Masalah ingatan jangka pendek Ingatan jangka pendek ataupun ingatan bekerja merujuk kepada stor di mana maklumat yang sedang digunakan disimpan. Masalah yang serupa juga dihadapi oleh kanak-kanak disleksia apabila berhadapan dengan soalan aneka pilihan.

excellencegateway. kemahiran orthographic mereka sama bagus dengan kanak-kanak yang tidak berdisleksia dan kemahiran tersebut membolehkan mereka menguruskan tugasan bacaan.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG KESIMPULAN Secara keseluruhannya penyelidik-penyelidik bersetuju bahawa kanak-kanak disleksia mengalami kesukaran pada aspek fonologikal. “SELAMAT MAJU JAYA” Melayari laman web untuk mendapat maklumat tambahan. Aktiviti 2 Anda telah membaca lima masalah utama yang dialami oleh kanak- kanak disleksia. tetapi mereka bagus dalam tugasan mengenai orthographic. Dengan menggunakan peta minda. Sebagai rumusan. rumuskan masalah-masalah yang dibelajari. Kajian Siegel et al. iaitu kanak-kanak disleksia mengguna kemahiran visual dan pengetahuan terhadap perkataan dari lexican mental untuk mengenal perkataan.uk/page. (1995) juga mendapati kanak-kanak disleksia walaupun lemah dalam membaca perkataan-palsu jika berbanding dengan kanak- kanak biasa. http://archive.aspx? o=framework4dyslexia 33 .org. maka bagaimana mereka mendapat kemujuan dalam pembacaan? Olson (1985) mencadangkan bahawa kanak-kanak tersebut mempunyai kekuatan pada strategi visual untuk mengatasi kelemahan fonologikal mereka.

Mengenal pasti bentuk-benmtuk ujian pengenalpastian/saringan serta ujian diagnostik yang boleh dijalankan oleh guru-guru mata pelajaran atau guru- guru yang dilantik khas.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Tajuk 3 PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK DISLEKSIA 3. 3. 2.1 HASIL PEMBELAJARAN 1. Memahami definisi dan konsep berkaitan dengan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia. 34 .0 SINOPSIS Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan definisi dan konsep pengurusan tingkah laku. Menjelaskan kepentingan pentaksiran dan penilaian bagi mengenalpasti kanak-kanak yang mempunyai masalah disleksia 3. faktor-faktor yang mempengaruhi salah laku. kesan salah laku terhadap pembelajaran dan kepentingan pengurusan tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas.

contohnya.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 3. ramai guru meminta murid-muridnya mengisi maklumat peribadi dalam suatu borang itu. Persoalan seperti itu boleh dikategorikan sebagai pentaksairan.3 KEPENTINGAN PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN Pengenalan Pentaksiran bermaksud memperoleh maklumat dengan cara yang objektif dan bersistem. 35 . Banyak perkara yang dijalankan dalam bilik darjah dapat dikategorikan sebagai pengujian.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK Pentaksiran dan  Penilaian Kanak­ kanak Disleksia Kepentingan  Ujian­ujian  pentaksiran dan  Pengenalpastian /  Ujian Diagnostik penilaian Saringan 3. antara perkara yang mungkin ditanya ialah hobi murid dan sebabnya mereka berminat dengan hobi itu.

pengukuran merupakan cara menggunakan nombor untuk mewakili maklumat yang diperoleh dengan ringkas dan mudah. Menurut Stevens (1951). Perancangan Pengajaran (Instructional Planning) e. Menurut Pierangelo & Giuliani (2006). menyatakan bahawa pentaksiran dalam pendidikan mempunyai 5 tujuan iaitu : a. Pemeriksaan dan Pengenalpastian (Screening and Identification) b. Ringkasnya. dan 5 Menghasikan Rancangan Pendidikan Individu. Penempatan dan Perkembangan RPI (IEP Development and Placement) d. Tujuan pentaksiran merujuk kepada Pierangelo & Giuliani (2006). 3 Menentukan tahap pencapaian dan keperluan pendidikan semasa. pentaksiran adalah merujuk kepada pembangunan kemahiran-kemahiran yang memasukkan satu pengetahuan kerja bagi komponen-komponen berikut bagi proses penilaian yang teratur bagi menentukan jenis kecatatan yang sesuai : a. 4 Memutuskan klasifikasi dan program penempatan. tujuan menjalankkan sesuatu pentaksiran dan penilaian adalah : 1 Untuk mengidendifikasikan. 2 Menentukan dan menilai sesuatu program dan strategi pengajaran. Penilaian (Evaluation) Menurut Taylor( 1989 ). Kelayakan dan Diagnosis (Eligibility and Diagnosis) c.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Pentaksiran biasanya melibatkan pengukuran. Koleksi (Collection) 36 . pengukuran ialah pemberian angka kepada objek atau peristiwa mengikut kriteria tertentu dengan menggunakan satu skala yang ditetapkan. Pengukuran tidak semestinya melibatkan maklumat yang diperolehi dalam bentuk nombor.

e. b. Syor/cadangan (Recommendation) Mencadangkan penempatan dan program bagi keperluan pelajar dari segi sekolah. Keazaman (Determination) Untuk mengetahui ketidakupayaan dan kriteria pengetahuan setiap kategori. pengenalpastian seawal mungkin akan membolehkan kanak-kanak disleksia mendapat intervensi yang sesuai seawal mungkin. guru dan penglibatan ibu bapa 3.3.1 Pengenalpastian masalah Murid-murid yang dikenal pasti mempunyai masalah pembelajaran khusus akan melalui proses pengenalpastian oleh guru-guru yang dilantik khas dalam bidang disleksia ataupun guru-guru mata pelajaran. Analisis (Annalysis) Pemerosesan dan pemahaman mengenai bentuk pendidikan pelajar. 37 . pemerhatian. Murid-murid akan menunjukkan sintom-sintom disleksia seawal semasa berada di peringkat pra sekolah. kognitif dan sejarah perubatan bagi menentukan kekuatan dan kelemahan pelajar. rekod sekolah. penglibatan ibu bapa dan laporan guru. psikologikal. c. intelektual.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Merupakan koleksi penyurihan dan pengumpulan maklumat daripada punca- punca yang memberi maklumat daripada seseorang pelajar seperti maklumat latar belakang pelajar. bahasa. persepsi. persekitaran. d. emosi. Mereka terdiri daripada murid-murid yang gagal dalam PKSR 1 setelah mengikuti pendidikan di arus perdana selama enam bulan. perubatan dan sejarah emosi. Penilaian (Evaluation) Merujuk kepada penilaian pelajar. sosial. Maka. perkembangan.

Borang ISD yang telah lengkap diisi akan dikembalikan kepada guru program disleksia untuk dinilai mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Khas. murid tersebut akan diberi Ujian Diagnostik oleh guru program disleksia bagi mengenalpasti kelemahan dan kekuatannya dalam akademik. Setelah murid itu disahkan sebagai disleksik ia akan terus mengikuti program disleksia.3. Selain dari itu dia mengikuti sesi pelajaran di kelas biasa. d. e. Borang ISD beserta rumusan yang lengkap akan diserahkan kepada Penyelaras Pendidikan Khas dan Guru Besar. Guru program disleksia akan mengeluarkan satu salinan borang ISD (Instrumen Senarai Semak Disleksia) yang perlu diberikan kepada guru kelas untuk dibincang bersama guru subjek lain dan guru pemulihan.3 Pemilihan strategi pemulihan 38 . Sementara menunggu pengesahan doktor. f. Mereka di hantar ke kelas pemulihan khas selama empat bulan bagi mengikuti program tersebut dan melepasi ujian mode yang dijalankan. Kementerian Pelajaran Malaysia. ia akan dihantar ke kelas yang sepatutnya.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 3. Jika bukan. Sekiranya murid itu melepasi ujian mode yang diberikan oleh guru pemulihan. 3. b. dia akan dirujuk kepada guru program disleksia. untuk diserahkan kepada ibu bapa atau penjaga murid tersebut bagi mendapatkan pengesahan pengamal perubatan (iaitu dari Institut Pediatrik).2 Penempatan Penempatan murid-murid yang dikenal pasti bermasalah dalam pembelajaran disleksia dikenal pasti melalui : a. g. c.3.

Menurut Janet W Learner pengamatan visual adalah kepayahan seseorang khususnya kanak-kanak disleksia dalam melakukan tugasan untuk membezakan abjad.4.1 Ujian Pengamatan Menurut Janet W Learner (1971) dalam bukunya “ Children With Learning Disabilities “ telah mentafsirkan bahawa pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas panca indera atau pun mekanisme yang mentafsirkan sesuatu pergerakan panca indera dengan kuasa intelek. relevan dan memuaskan b. nombor. 3. guru-guru boleh mempelbagaikan strategi pemulihan. mengecam bentuk huruf dan perkataan. Dua pra-syarat tersebut adalah: a.4 UJIAN-UJIAN PENGENALPASTIAN /SARINGAN British Psychological Society (1999) menyatakan bahawa murid mesti memenuhi dua pra-syarat sebelum ianya boleh disaring untuk menentukan sama ada ia mengalami disleksia atau tidak. saiz. Dalam kata lain masalah visual dilihat kepada beberapa aspek antaranya tentang perbezaan bentuk. murid telah mendapat pengajaran yang sesuai. 3. serta tentang pembalikan sesuatu objek.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Berdasarkan kekuatan dan kelemahan kanak-kanak disleksia. bentuk geometri dan gambar. perkataan serta mengecam angka. Kanak-kanak disleksia kebiasaannya akan mempunyai 39 . murid telah diberikan langkah-langkah pemulihan yang dirasakan sesuai.

Pengurusan b.Sequencing.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG gangguan dari aspek pengamatan visual ini yang menyebabkan mereka tidak dapat menguasai bahasa dengan baik. Emosi atau tingkah laku Ujian pengamatan ini akan membantu guru untuk mengesan masalah yang dihadapi oleh murid dalam : a. guru juga dapat mengenal pasti masalah murid dalam b. f. atau ke bawah dan dari bawah ke atas. Memahami dan berupaya mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. corak. nombor. e. Mengecam orentasi kedudukan. Ingatan e. Mengingat kembali. Menentukan sesuatu saiz. Antara kesan sampingan yang dihadapi oleh murid yang mengalami ciri-ciri disleksia ialah: a. perkataan dan ayat. nombor. Penumpuan atau konsentrasi c. d. jarak. kri ke kanan serta hubungan antara satu objek objek yang lain. Menyelaras pergerakan motor mata tangan khususnya dari kiri ke kanan. huruf. persamaan atau perbezaan bentuk. Selain itu. Sesetengah kanak-kanak disleksia mempunyai masalah dalam menggunakan koordinasi mata tangan di mana apa yang dilihat tidak dapat diaplikasikan kepada tulisan atau gerak kerja yang melibatkan penulisan. warna. huruf. 40 . menyalin atau melengkapkan sesuatu bentuk. corak. saiz. Bahasa d. suku kata dan perkataan. suku kata. Memahami dan mengingati sesuatu mengikut turutan. c.

KPM telah ditubuhkan dan telah menghasilkan ISD. Mengenal pasti pasukan pelbagai disiplin. Justeru itu.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG g. UPM. Menyediakan program yang bersesuaian dengan masalah pengamatan kanak-kanak khas. Elemen 2 : Kekuatan pada murid yang dikenalpasti c. JPK. Menyediakan penempatan yang bersesuaian. Penyaringan murid- murid yang kebarangkalian mengalami masalah disleksia adalah bukan suatu perkara yang mudah (Jabatan Pendidikan Khas. 2003). Guru & JPN.2 Instrumen Saringan Disleksia (ISD) Untuk memastikan murid-murid yang dikenal pasti mempunyai masalah disleksia maka satu bentuk ujian pengenalpastian/saringan telah dibentuk. membaca dan menulis b. UKM. Persatuan. i. Kebanyakan murid-murid 41 . UM. JKM. 3. Elemen 1 : Tahap penguasaaan mengeja. Kerangka penghasilan item-item senarai semak yang dijadikan panduan dalam pembinaan instrumen telah diubah suai daripada `checklist` yang dihasilkan oleh Payne dan Turner (1999) dan merangkumi ciri-ciri disleksia yang dusenaraikan oleh pakar-pakar disleksia Antara Bangsa yang lain. KKM. Senarai semak disleksia telah merujuk kepada tiga elemen iaitu : a. Penghasilan ISD ini dibina oleh pakar- pakar dari USM. maka sebuah Jawatankuasa yang dilantik oleh Jabatan Pendidikan Khas. Elemen 3 : Kelemahan yang ditunjukkan ISD merupakan ujian saringan bagi mengenalpasti kebarangkalian seseorang murid itu mengalami masalah pembelajaran spesifik disleksia. h. Senarai semak disleksia digunakan untuk mengenalpasti kanak-kanak yang dikenalpasti bermasalah secara khusus.4.

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG disleksia dikenalpasti dengan menggunakan khidmat kepakaran psikologi klinikal melalui penggunaan instrumen yang dihasilkan oleh negara barat. Mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran membaca dan menulis. Ketinggalan 2 tahun secara umum di belakang rakan sebayanya dalam penguasaan kemahiran membaca dan menulis serta rendah dalam pencapaian akademik. Setahun mengikuti P&P KIA2M/Program Pemulihan Khas b. Memperolehi pencapaian prestasi akademik yang rendah c. 42 . Pembinaan ISD oleh JPK berasaskan kepada teori yang beranggapan bahawa murid yang menghadapi masalah pembelajaran spesifik disleksia adalah terdiri daripada mereka yang mempunyai antara lain ciri-ciri : a. Guru Bahasa Melayu yang pernah mengajar murid berkenaan atau b. Guru Mata Pelajaran Lain yang pernah mengajar murid berkenaan. Rumusan dibuat oleh Guru Disleksia. Pengesahan dibuat oleh Pengamal Perubatan. c. Antara lain ISD yang digunapakai untuk menilai pelajar yang dikenalpasti adalah merujuk kepada : a. Kriteria Penilai c. Kecerdasan mental yang normal b. Kriteria murid yang dinilai b. d. Mempunyai ciri-ciri disleksia yang boleh diterima oleh umum e. d. Gagal lepasi IPP2M Personel yang menjalankan ISD terdiri daripada : a. Prosedur Penilaian Pengoperasian ISD yang dijalankan mestilah : a.

Pencalonan P&P Kelas Biasa Pengoperasian ISD Perumusan TMMD KMMD Pelaporan Pengesahan Pengamal Perubatan Tidak sah Sah Pelaporan 43 . Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). Berikut adalah langkah- langkah dalam melaksana pentaksiran ISD.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Sila rujuk kepada Instrumen Saringan Disleksia yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Khas.

dan masalah- masalah yang berkaitan dengan disleksia untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran. Secara umumnya. Antara aspek-aspek yang boleh dijadikan sumber dalam pembinaan ujian termasuklah:  Latar belakang  Fungsi dan proses kognitif: bahasa. 3.1 Ujian-ujian Binaan Guru Ujian ini dibina oleh guru berdasarkan kemahiran yang telah dipelajari oleh murid. Binaan ujian oleh guru adalah untuk memastikan setiap kemahiran yang telah dipelajari akan diuji bagi menentukan keberkesanan sesuatu kemahiran yang telah dipelajari. mengeja.5 UJIAN DIAGNOSTIK Ujian diagnostik yang ditadbir dapat mengenal pasti dengan lebih terperinci daerah-daerah kelemahan dalam membaca. menulis. menulis. keupayaan penaakulan dan fingsi eksekutif dll.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Petunjuk: KMMD : Kebarangkalian mengalami masalah disleksia TMMD : Tiada mengalami masalah disleksia 3. ingatan.  Ujian pendidikan: membaca. maka guru dapat merancang aktiviti pengajaran pemlihan Disleksia dengan lebih berkesan. ujian diagnostik digunakan untuk mengesan punca kelemahan murid tentang penguasaan kemahiran-kemahiran tertentu samada Bahasa Melayu ataupun Matematik. mengeja dll 44 . berdasarkan kepada keputusan ujian diagnostik ini. pemprosesan visual.5.

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG  Pemerhatian akademik dan bukan akademik 3. Data yang dikutip untuk mendiagnosis individu perlu merangkumi data dari semua setting yang berkaitan. 1976. terutama bagi kanak-kanak di bawah umur 9 tahun. 1982)  Aston Index (Newton & Thomson. 45 . 1982) KESIMPULAN Cadangan yang dikemukakan oleh National Joint Committee on Learnig Disabilities( 1994 ) boleh menjadi garis panduan kita semasa menjalankan pentaksiran dan penilaian masalah pembelajaran pelajar contohnya kanak-kanak berisiko disleksia : 1 Individu yang berisiko bermasalah pembelajaran perlu diselia oleh individu yang berlayakan untuk menentukan penilaian atau perkhidmatan yang diperlukan. 3 Dignosis masalah pembelajaran kanak-kanak perlu berdasarkan kekuatan dan kelemahan kanak-kanak. guru juga boleh menggunakan analisis ralat sebagai salah satu cara untuk membuat pentaksiran terhadap kemahiran yang telah dipelajari oleh murid. 2 Masalah yang berkait dengan masalah pembelajaran kanak-kanak perlu ditinjau dari seting akademik dan juga bukan akademik. 4 Keputusan diagnosis tidak harus hanya bergantung pada keputusan ujian sahaja. 1983)  The Boder Test of Reading--Spelling Patterns (Boder & Jarrico.5.2 Ujian-ujian lain yang sesuai Selain itu. Contoh-contoh ujian:  The Bangor Dyslexia Test (Miles.

htm 46 .interdys. tidak harus hanya menggunakan fomula perbezaan sebagai kriteria untuk diagnosis.org/FactSheets.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 5 Untuk dignosis masalah pembelajaran. http://www. 8 Data dari sejarah kanak-kanak. 6 Skor pada ujian IQ tidak merupakan hanya satu refleksi keupayaan intelektual. temu bual dan tinjauan juga merupakan informasi yang penting terutamanya bila dibekalkan oleh ibubapa dan guru dalam menentukan pentaksiran dan penilaian seseorang indivdidu. 9 Ujian piawai yang digunakan haruslah berkebolehpercayaan dan berkesahan. tugasan dan diagnosis pengajaran dan laian-lain kaedah bukan piawai perlu digunakan sebagai maklumat tambahan dalam pentaksiran dan penilaian seseorang individu. 10 Pentaksiran berasakan kurikulum. Melayari laman web untuk mendapat maklumat tambahan. 7 Pentaksiran dan penilaian perlu termasuk pelbagai aktiviti dan prosedur untuk memastikan penyeluruhan data dalam menentukan statut dan keperluan seseorang.

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Bahagian A BIODATA MURID Arahan : Tandakan Ö atau tulis pada petak yang disediakan.Islam/Moral P. Keturunan Tahun Nama Kelas Melayu 1 Cina 2 India 3 Bumiputra Sabah 4 Bumiputra Sarawak 5 Bumiputra Orang Asli 6 Lain-lain 6. Kedatangan ke sekolah 7. Nama Murid 1. Pencapaian Akademik Baik A B C D E Memuaskan Bahasa Malaysia Sederhana Bahasa Inggeris Lemah Matematik Sains Kajian Tempatan 47 Kemahiran Hidup Pend. Mengikuti Program Pemulihan Khas Lelaki Perempuan Sedang Tidak 4. Tahun Persekolahan 5. Jantina 3. 1.Jasmani &Kes Muzik .

Lokasi Sekolah 10. Tandatangan Penilai 48 . Tarikh 14.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 8.P.P.Labuan 13. Daerah Perak Selangor W. Negeri Bandar Perlis Luar Bandar Kedah Pulau Pinang 11. Nama Penilai W. Nama Sekolah 9.Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Pahang Terengganu Kelantan Sarawak Sabah 12.

i. Murid keliru membezakan bunyi abjad yang hampir sama dalam suku kata. menyusun abjad dalam perkataan 3 ii. Menggugurkan perkataan.membaca dan menulis.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Bahagian B SENARAI SEMAK Arahan : Tandakan Ö pada petak yang sesuai. 7 ii. Membaca 5. 9 49 . Murid sering mengeja perkataan yang tiada langsung kaitan makna dengan perkataan asal. 5 B. A. Mengeja Ya Tidak 1. Murid sukar mengeja perkataan mudah. Kesalahan yang kerap dilakukan oleh murid Semasa membaca ialah . Elemen 1 : Tahap penguasaan mengeja. i. Tidak menghiraukan tanda bacaan. 8 iii. 2 3. Menambah perkataan pada bacaannya. 1 1 2. Murid ketinggalan dalam kebolehan membaca berbanding rakan sebaya 6 6. Murid kerap melakukan kesalahan . menggabung suku kata terbalik 4 4.

Murid boleh bertutur dengan baik 21 15. yang diperdengarkan 16 12. 11 Ya Tidak 7. Tulisan murid sukar dibaca 17 12. 8. vi. Hasil kerja murid tidak kemas. Murid mengalami kesukaran dalam membaca 12 Perkataan yang mempunyai vokal berganding. 13 C. Murid menulis lambat berbanding dengan rakan sebaya 18 13. 19 vii. dari papan tulis 15 ii. i. 10 v. Menggantikan perkataan. Murid sukar menyalin maklumat . Murid sukar membaca ayat panjang. 14 11. Melangkau baris. 22 50 . perkataan 20 Elemen 2 : Kekuatan pada murid 14. abjad-abjad tertentu . Murid boleh menjawab soalan secara Lisan dengan baik.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG iv. diftong. Menulis 9. Murid menulis secara terbalik .

Murid mempunyai idea yang baik tetapi gagal untuk memindahkannya dalam bentuk tulisan. 32 25. Murid boleh menjawab secara lisan soalan kefahaman daripada bahan yang diperdengarkan. 36 29. Murid mempunyai kecenderungan dalam bidang-bidang tertentu. Murid mempunyai banyak idea (full of ideas) 29 22. Murid berminat terhadap perkara baru. Bersiri 24 Ya Tidak 17. 37 30. Tunggal . Murid kelihatan berpotensi untuk berjaya tetapi pencapaian akademiknya rendah. Murid yang kreatif. 28 21. 33 26. 27 20. Murid boleh menghasilkan cerita berpandukan gambar . Murid boleh menceritakan semula petikan yang diperdengarkan. Murid boleh bertindak mengikut situasi. Murid mempunyai kebolehan lisan setanding 26 dengan rakan sebaya. Murid berkebolehan dalam membuat jangkaan 38 51 . 19. 30 23. Murid mempunyai pencapaian yang baik dalam subjek-subjek kemahiran berbanding dengan subjek-subjek akademik. Murid boleh menyesuaikan diri dalam pergaulan. 25 18. 34 27. Isi kandungan penulisan murid baik tetapi mengandungi banyak kesalahan bahasa.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 16. i. 35 28. 23 ii. 31 24.

Murid menghadapi masalah dengan pengurusan masa 47 40. Murid keliru dengan konsep arah. Murid mempunyai pengetahuan am yang baik 39 32. Murid sering cuai dalam pergerakan. Murid mengalami masalah tingkahlaku. Murid mempunyai masalah rendah diri. Murid mempunyai daya tumpuan yang singkat. 49 42. 42 35. Murid menghadapi kesukaran dengan konsep urutan. 48 41. 44 37. Murid kerap memberi alas an untuk mengelak daripada membuat kerja sekolah yang melibatkan bacaan dan penulisan. 46 39. 41 34. Murid mempunyai sifat-sifat ingin tahu yang tinggi. 50 52 . 43 36. Murid sering gopoh semasa bertindak.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 31. 45 38. Murid tidak dapat mengingati arahan yang panjang. 40 Elemen 3 : Kelemahan yang ditunjukkan Ya Tidak 33.

membaca dan menulis.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG PEMARKAHAN BAHAGIAN A (diisi oleh penilai) Jumlah Jumlah Ya Tidak Elemen 1 : Tahap penguasaan mengeja. Elemen 2 : Kekuatan pada murid Elemen 3 : Kelemahan yang ditunjukkan BAHAGIAN B (diisi oleh guru pendidikan khas disleksia) Kod Elemen 1 : Tahap penguasaan mengeja. membaca dan menulis. Elemen 2 : Kekuatan pada murid Elemen 3 : Kelemahan yang ditunjukkan 53 .

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG BAHAGIAN C (diisi oleh guru pendidikan khas disleksia) Rumusan Murid berkemungkinan mengalami kebarangkalian Disleksia Murid berkemungkinan tidak mengalami kebarangkalian Disleksia Tandatangan : ___________________________________ Nama : ___________________________________ Disahkan T/T Guru Besar : ___________________________________ Cop Sekolah : Nama : ___________________________________ Pengarah Pelajaran 54 .

Mengesan murid yang mengalami masalah bahasa iii. Kanak. Guru perlu memahami masalah yang dihadapi muridnya agar dapat merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 4. perasaan dan berhubung antara satu dengan lain. Mengenal pasti kaedah mengatasi masalah bahasa iv. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran bahasa dengan lebih bekesan.kanak pemulihan khas mengalami masalah dalam kemahiran berbahasa.P Unit Pendidikan Khas) Tajuk 4 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA 4. 55 .1 HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini anda dapat: i. Melalui bahasa manusia dapat melahirkan idea. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam konteks perhubungan sesama manusia. Oleh itu mereka mengalami masalah untuk mengikuti pelajaran dan juga komunikasi dengan rakan sebaya mereka. PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Jabatan Pelajaran Negeri (U. Mengetahui masalah-masalah dalam penguasaan bahasa ii.0 SINOPSIS Tajuk ini menjelaskan masalah bahasa dan komunikasi dalam kalangan murid-murid pemulihan khas.

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 4.Cara mengenal pasti murid .Masalah dalam menulis .Masalah dalam bacaan .Kaedah pemulihan bacaan Kemahiran Menulis . Menggunakan ayat yang betul dan lengkap Lisan Kemahiran -.Kaedah menghasilkan mesej mengatasi yanglisan masalah kompleks .Cara mempelbagaikan mengesan gaya berkomunikasi -. tulisan mekanis dan penulisan kreatif) 56 . Mengingat kembali perkataan . Menyatakan sesuatu yang abstrak . memahami perkataan pelbagai makna .2 KERANGKA TAJUK Kaedah Pengajaran Bahasa Masalah Penguasaan Bahasa .memaklumkan sesuatu maklumat Kemahiran Mengeja .Kaedah mengani masalah ejaan Kemahiran membaca .Simptom memberi penjelasan -.kaedah menulis (pratulis.

untuk belajar huruf melalui VAKT. Begitu juga dengan masalah bahasa yang dihadapi oleh murid disleksia yang perlu diatasi dengan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran. pelajar hendaklah – lihat huruf (V) – dengar guru sebut huruf (A) – menyebut huruf (A) – dengar huruf yang disebut (A) – rasa pergerakan otot semasa membuat tracing huruf (K) – rasa permukaan huruf dgn hujung jari (T) – lihat pergerakan tangan semasa tracing (V) – dengar sendiri huruf yang disebut semasa membuat tracing (A) 57 . pengajaran dilakukan dengan mengguna meransang semua saluran dalam otak (visual/auditory. Kelemahan dan kekuatan perlu dianalisis untuk membuat perancangan yang sistematik agar apa yang diajar menepati keperluan sebenar murid yang diajarnya. Terdapat banyak kaedah pengajaran bahasa. AUDITORI ( BUNYI / SEBUT ) K . KINESTETIK ( GERAK BADAN ) T . V . Contohnya.4 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA Guru perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan muridnya sebelum merancang sesuatu pengajaran. TAKTIL ( RASA / SENTUHAN) Dengan menggunakan kaedah ini. VISUAL ( LIHAT ) A . kinesthetictactile) untuk meningkatkan ingatan dan pembelajaran.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 4. salah satu adalah Kaedah Multisensori ( VAKT ).

Kaedah Seluruh / Terus. Buat perbincangan dengan rakan anda untuk mengenalpastikan keberkesanan kaedah-kaedah tersebut. Kaedah peta minta dan lain-lain. 58 .PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Kaedah-kaedah pengajaran lain termasuklah Kaedah Fonik. Latihan Dengan membuat rujukan dari pelbagai sumber. anda perlu mendapatkan maklumat mengenai kaedah-kaedah pengajaran bahasa yang sesuai untuk mengajar murid-murid disleksia.

Anda perlu memahami dengan jelas permasalahan tersebut dan mengaitkannya dengan permasalahan bahasa yang dihadapi oleh murid disleksia.  Mengingat kembali perkataan  Memahami perkataan pelbagai makna  Menyatakan sesuatu yang abstrak  Menggunakan ayat yang betul dan lengkap  Memberi penjelasan  Mempelbagaikan gaya berkomunikasi  Menghasilkan mesej yang kompleks  Memaklumkan sesuatu maklumat Latihan Dengan membuat rujukan dari pelbagai sumber.5 MASALAH PENGUASAAN BAHASA Berikut adalah beberapa petunjuk masalah bahasa yang sering dialami oleh murid bermasalah pembelajaran. Buat perbincangan dengan rakan anda untuk menyenaraikan masalah tersebut. 59 . anda perlu mendapatkan maklumat mengenai masalah bahasa yang dihadapi oleh murid disleksia.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 4.

4.1. mengenal dan mengamatinya. Iaitu mengenal dan mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan. Kanak-kanak mula menguasai bahasa dari apa yang didengar dan dialaminya. Jika ditinjau dengan teliti.  Mengingat kembali.  Memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa. dalam lisan terdapat dua aspek kemahiran kecil iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur.  Mendengar secara kritikal.  ” auding”  Mengikut arahan. konsep dan kemahiran mendengar perkataan. Secara ringkasnya seseorang itu boleh dikatakan mempunyai kemahiran mendengar jika dia boleh:  Mendiskriminasi bunyi-bunyi bukan bahasa. Mereka akan cuba meniru serta menuturkannya berulang-ulang.  Memahami perkataan.6 KEMAHIRAN LISAN Pengenalan Lisan merupakan satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan bunyi-bunyi ini bergantung kepada faktor-faktor fisiologi serta neurologi pendengaran setakat mana kadar pendengarannya dan pengamatan pendengarannya.1 Kemahiran Mendengar Apabila seseorang itu mendengar. dia seharusnya dapat mengecam.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 4. 60 .  Membuat inferensi dan penyeluruhan atau kesimpulan.6.  Mendiskriminasikan unit-unit bunyi bahasa.  Menentukan idea utama / terpenting.  Memahami urutan .6.1 KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM LISAN 4.

4. nada (tekanan suara ). perubahan kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna.6. Fokus kepada aspek bahasa reseptif. jeda serta helaan yang betul. Bagi setengah-setengah bahasa.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Latihan Cuba buat penelitian terhadap permasalahan aspek lisan murid disleksia. Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran. Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik. Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan ”suprapenggalan” ini merupakan aspek yang nyata dan penting dalam lisan. Buat perbincangan dengan rakan anda untuk menyenaraikan masalah tersebut.1. Latihan Cuba buat penelitian terhadap permasalahan aspek lisan murid disleksia dengan menumpukan kepada aspek bahasa ekprestif. licin dan lancar. Buat perbincangan dengan rakan anda untuk menyenaraikan masalah tersebut. 61 .2 Kemahiran Bertutur Satu lagi kemahiran yang tergolong dalam kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur iaitu kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran kata-kata atau ayat dalam intonasi.

3 KAEDAH MENGATASI MASALAH LISAN Pelbagai teknik boleh digunakan untuk mengatasi masalah bahasa lisan yang dialami murid..6. 4.  Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran.6.  Melakukan ”auding” yang merangkumi aspek-aspek pengamatan pendengaran. membina serta melaksanakan ujian lisan yang antara lain akan menguji keupayaan murid untuk:  Mengamati bunyi-bunyi bukan bahasa.  Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh murid- murid. Guru boleh mengimplementasikan teknik-teknik berikut bergantung kepada kesesuaian dan keperluan.2 PENGESANAN DAERAH KELEMAHAN LISAN Guru boleh mengesan kelemahan murid dengan mengamati setiap sebutan dan intonasi pertuturan mereka ketika menjalankan gerakerja / aktiviti lisan.  Mengamati bunyi-bunyi bahasa dan lain-lain elemen linguistik bahasa. 62 .  Memahami konsep dan maksud perkataan / ayat. Guru boleh mengesan atau menguji kemahiran lisan murid dengan menganalisa rakaman-rakaman yang dibuat berdasarkan kepada sebutan-sebutan atau pengujaran murid-murid.  Guru mempergiatkan lagi gerakerja / aktiviti lisan untuk murid.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 4.  Guru memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi terutama kelemahan khusus murid-murid.  Mendengar secara kritikal. Guru boleh membuat pengesanan khusus dengan merangka. Guru juga boleh menguji kefahaman murid mengenai perkara-perkara yang didengarnya dengan menyediakan item-item soalan yang khusus berkaitan ”auding”.

 Guru mewujudkan situasi yang menggalakkan murid berinteraksi melalui pengubahsuaian persekitaran. jelaskan kaedah atau teknik yang digunakan untuk mengatasi masalah lisan yang dialami murid disleksia. pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang melibatkan peglibatan semua murid. dan sebagainya.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG  Guru menjalankan peneguhan serta pengukuhan serta merta. 63 .  Guru menggabungjalinkan lisan dengan kemahiran bacaan dan tulisan dalam pengajaran dan pembelajaran. Latihan Berdasarkan pembacaan anda.

7.2 Punca Kanak-Kanak Lemah Dalam Mengeja Lemah dalam ingatan penglihatan. dll. Tetapi ada juga kanak-kanak yang boleh membaca tetapi lemah dalam ejaan. tengah atau hujung )  Contoh: la bu .  Tidak boleh mengecam (mendengar) bunyi-bunyi yang terlibat di dalam perkataan. Lemah dari segi Analisis Pendengaran. Ini adalah kerana kemahiran itu boleh diperolehi melalui kemahiran membaca.  Tidak dapat menentukan lambang yang mewakili bunyi. la ku . Sebahagian daripada kanak- kanak mahir mengeja tanpa bantuan guru.  Masalah penglihatan seperti rabun dan juling.3. la yu .  Membina perkataan dari huruf-huruf dalam perkataan.  Tidak dapat memilih lambang-lambang secara rawak.  Mendiskriminasi perkataan.7 MENGEJA 4. 4.  Melengkapkan atau menambah perkataan. 64 .3 Aktiviti-aktiviti Kemahiran Mengeja  Membina perkataan berima sama (di pangkal.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 4.  Mengkelaskan perkataan mengikut jenis atau keluarga.  Kemungkinan lemah dalam bacaan.  Membina perkataan di dalam perkataan.  Tidak dapat mengingat atau membayangkan bentuk sebenar sesuatu perkataan.1 Definisi Mengeja adalah proses memilih serta mengadunkan lambang-lambang bunyi (huruf) untuk melahirkan perkataan secara lisan dan bertulis. 4.3. la ki .

65 .PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG  Mencari perkataan berlawan.  Permainan teka teki.  Permainan silang kata. Rancangkan dan jelaskan dengan terperinci langkah-langkah pelaksanaanya. Latihan Pilih satu aktiviti mengeja yang disenaraikan di atas. berganda dan jantina.

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 4. Pumfrey (1977)  Satu proses pemikiran yang membina Zulkefli Hamid (1994)  Ketika seseorang itu membaca ia sebenarnya sedang berkomunikasi secara langsung dan sedar dengan bahan bacaannya.8. Juriah Long (1990)  Pembaca yang cekap hanya memberi perhatian pada perkataan-perkataan yang penting sahaja. Deboer dan Dallman  Membaca melibatkan pemahaman dan interpretasi idea yang dilambangkan melalui penulisan. jika tidak memahami apa yang disuarakan maka murid itu tidak dikira pandai membaca. (KPM 1998)  Membaca ialah membunyikan suatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan mengetahui sebutan perkataan mengikut penyukuan kata. Ia juga memberi tumpuan kepada kebolehan memproses bagi mendapatkan makna dengan menggunakan strategi anlisis dan sintesis dalam bacaan.8 KEMAHIRAN MEMBACA 4. 66 .1 Definisi  Membaca bukanlah bermakna memindahkan tulisan kepada suara sahaja bahkan menangkap makna dan memahami apa yang dibaca. Seseorang murid yang boleh memindahkan tulisan kepada suara. KPM (1998)  Para pelajar harus cekap membaca dan memahami pelbagai bahan dengan kritis dan analitis.

Pembaca yang aktif mempunyai reaksi terhadap apa yang mereka baca. mengenal huruf-huruf yang menjadi lambang kepada bunyi. Pastikan anda mengetahui terlebih dahulu masalah bacaan murid disleksia. 67 .3 Masalah Menguasai Kemahiran Membaca  Kelemahan dalam memahami apa yang dibaca.  Gaya bacaan juga mempengaruhi kemahiran membaca. Latihan Berdasarkan masalah penguasaan kemahiran membaca yang dialami oleh murid disleksia. Maklumat yang dibaca akan diproses dan disimpan untuk digunakan kembali. bincangkan punca berlakunya permasalah tersebut. Murid seharusnya mempunyai kemahiran dalam menentukan huruf yang dibaca.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG (Kamus Dewan) 4. mereka perlu menguasai. akan mengalami kesukaran untuk membaca dengan lancar.8.  Tidak cekap dalam memproses maklumat.  Kekeliruan dalam membezakan bunyi bacaan.kekeliruan dalam membezakan huruf akan menyebabkan pelajar tidak dapat memahami makna perkataan yang sebenar tentang apa yang dibaca. Pelajar yang lemah.8.2 Kesimpulan  Satu proses kompleks yang perlu seseorang menguasai sub-kemahiran yang berkaitan dengan asas-asas bacaan  Sebelum pelajar menguasai kemahiran membaca. terutamanya yang tidak mengenal huruf. mengenal sistem ejaan dan mengetahui sebutan perkataan mengikut penyukuan kata. 4.

Pembaca mesti dapat bertindakbalas untuk membezakan bentuk melalui penglihatan terhadap simbol grafik. .5 Masalah-masalah Dalam Bacaan  Bentuk Huruf .8. Membaca adalah proses pancaindera. . Membaca memerlukan penyampaian atau komunikasi mesej dan sistem bahasa (sistem isyarat) untuk membolehkan mesej itu disampaikan. . Huruf kecil yang seakan-akan bentuknya.4 Proses Membaca Membaca ialah suatu proses yang kompleks yang memerlukan beberapa kemahiran tertentu dan merupakan interpretasi simbol grafik. Dalam proses membaca. Keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana bentuknya berubah. Membaca juga adalah aspek bahasa dan komunikasi. Tidak boleh mengadun / membatang suku kata terbuka / tertutup. Bunyi huruf yang seakan-akan sama. Keliru nama-nama huruf yang seakan-akan sama bentuknya. Proses meletakkan pembaca untuk berhubung atau berkomunikasi dengan sesuatu idea. 68 . Membaca memerlukan seseorang mengenalpasti simbol dan hubungannya dengan makna tertentu. Keliru membunyikan suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet.  Peringkat Suku Kata . sistem isyarat ialah simbol grafik. .PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 4. Huruf terbalik. . 4. Membaca juga ialah proses mengenalpasti perkataan.8. Menyebut huruf-huruf mengikut telor bahasa ibunda. .

Tidak boleh membunyikan dengan betul setelah mengeja / membatang suku kata. . Tidak boleh membunyikan perkataan yang mengandungi diagraf di awal. Tidak boleh membunyikan dengan betul suku kata VK di awal perkataan.  Tertinggal perkataan.  Keliru ejaan Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. .  Salah menyebut perkataan yang seakan-akan rupanya.  Pembalikan perkataan.  Menggantikan bunyi suku kata dalam perkataan  Menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan. . .  Merangkak-rangkak. 69 .  Mengeja sebelum membaca.  Mengulang.  Membaca mengikut loghat.  Salah menyebut / membunyikan perkataan yang seakan-akan sama. Tidak boleh membatang suku kata yang melibatkan imbuhan. . Salah memecah / membatang suku kata.  Kesukaran Membaca Peringkat Ayat  Menggantikan perkataan dengan perkataan lain. .  Kesukaran Dalam Pengamatan  Boleh mengeja tetapi tidak boleh membunyikan.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG . Keliru membatang perkataan yang mengandungi diftong / vokal Berganding.  Boleh membatang suku kata tetapi gagal menyebut.  Menyebut perkataan mengikut loghat. Tidak boleh membatang perkataan yang mengandungi banyak suku kata.

 Aktiviti Peringkat Bacaan Mekanis  Membunyikan huruf-huruf dalam perkataan.8.  Mengenal pasti masalah kanak-kanak tersebut.  Membunyikan suku kata yang ditunjukkan.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 4.  Pelaksanaan.6 Strategi Membantu Kanak-kanak ke Arah Membaca  Mengenal pasti kanak-kanak.  Penilaian .  Membaca perkataan bergambar.  Mengeja perkataan dan membaca ayat  Membatangkan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dalam perkataan.  Menyusun semula huruf yang diberi untuk membina perkataan bepandukan gambar. bentuk dan saiz.  Aktiviti Peringkat Membaca dan Memahami 70 .  Mengecam dan membiasakan diri dengan bentuk huruf.7 Kaedah Pemulihan Bacaan  Aktiviti Peringkat Prabacaan  Menyesuaikan bentuk-bentuk yang sama  Memilih bentuk yang sama dan berbeza dari segi warna.8.  Mengelaskan benda atau bentuk gambar mengikut kumpulan.  Menyusun benda atau gambar mengikut urutan. 4.  Susun strategi pemulihan.

 Menggambarkan cerita yang dibaca dalam bentuk lisan. Kelajuan membaca lahan. terdapat Mengguna kad index letak di atas barisan banyak perkataan dibaca berulangan. 71 . Adalah lebih mudah jika menyatakan Membenarkan kanak-kanak memperolehi sesuatu idea daripada membacanya. ayat dan dengan berlahan-lahannya tolak ke barisan bawah. kepada---kedapa). Semasa membaca secara lisan.  Menggambarkan isi bacaan yang dibaca dalam bentuk gambar rajah. bertanya sebelum murid mula membaca untuk memberi gambaran terhadap bahan bacaan.nad. informatsi melalui pebincangan. Membahagikan tugasan membaca memjadi beberapa bahagian. berhenti sebentar selepas setiap bahagian dibaca habis. Contoh cara-cara membantu kanak-kanak disleksia mengatasi masalah membaca: Ciri-ciri Kesukaran Penyelesaian Urutan huruf/perkataan terbalik semasa Guna jari untuk menunjuk perkataan membaca secara lisan.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG  Menyusun dan memadankan gambar-gambar dengan perkataan- perkataan yang diberi. semasa membaca.  Membaca senyap sesuatu cerita untuk dibincangkan.  Menggambarkan bahan yang dibaca dengan memberi penerangan.  Menyesuaikan ayat dengan gambar yang diberi. audio atau tayangan video. (contoh : dan --. dan warnakan perkataan-perkataan tertentu/ guna kertas berwarna. Membesarkan bahan cetakan. Membesarkan bahan cetakan.

dinampak.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Lemah dalam membaca secara senyap. Membaca secara visual. Berhenti membaca selepas satu perenggan pendek dan membina peta minda. 72 . Mengajar membaca secara visual dan mengguna “bercakap sendiri”: adakah saya nampak gambar tersebut?” “ apa yang saya fikirkan semasa membaca?” Mengajar kanak-kanak membaca bahagian yang rumit dengan suara kuat. Kanak-kanak tidak dapat ingat kembali Mengajar huruf secara visual. Kurang memaham jika membaca secara lisan. Mengabaikan kata kunci semasa Highlight semua kata kunci supaya mudah membaca petikan. huruf.

9 KEMAHIRAN MENULIS 4.1 Pengenalan • Bahasa yang bertulis dengan lambang-Iambang bunyi. 4. • Seseorang akan dapat membaca hasil fikiran dan perasaan orang lain melalui butiran-butiran tulisannya.9. • Mementingkan teknik dan akal kerana membaca tidak mungkin ada kalau tidak ada tulisan.2 Definisi kemahiran menulis :- 73 . 4. Pastikan anda telah jelas peringkat-peringkat kemahiran membaca.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Latihan Rancangkan dan jelaskan dengan terperinci langkah-langkah pelaksanaan strategi menangani masalah bacaan dalam kalangan murid disleksia.9.

hal dengan menggunakan perantaraan bahasa. hal dengan menggunakan perantaraan bahasa. Pusat Perkembangan Kurikulum Menulis adalah proses memberi respons yang bertujuan memberikan reaksi pada suatu perkara. khalayak dan gaya penulisan supaya dapat menggambarkan keadaan alam dan kehidupan secara lebih menyeluruh. penggunaan bahasa. Don Byrne 74 . Kemahiran menulis adalah penyaluran ilmu. Yahya Othman Menulis memerlukan usaha mental secara sedar. Husin dan Siti Hajar Abdul Aziz (1997) Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat gramatis. tanda baca dan ejaan yang betul serta tulisan yang jelas dan kemas. Kamarudin Hj. proses mengekodkan berlaku dalam fikiran penulis iaitu menterjemahkan kandungan pemikiran ke dalam bahasa yang dapat di fahami. Menulis adalah proses memberi respons yang bertujuan memberikan reaksi pada suatu perkara. Ini kerana semasa menulis.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Menulis merupakan proses penghasilan simbol-simbol grafik yang disusun berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan-perkataan dan seterusnya menjadi ayat. idea atau maklumat secara bersistem dan ia mengambil kira aspek tujuan penulis.

Kemahiran pertama yang diperlukan bagi menulis ialah kemahiran penulisan secara mekanis. Ishak Haron 75 .Penulisan merupakan kemahiran melahirkan idea dalam bentuk tulisan secara tersusun dan logik.Sebahagian besar kegiatan belajar memerlukan kecekapan merakamkan pengetahuan secara bertulis.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Menulis merupakan satu aspek yang penting. penulisan berkaitan keupayaan intelek dan mental penulis dalam menggarap idea. Koh Boh Boon Beliau berpendapat.

9. 4. 76 .PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Latihan Dari pelbagai definisi kemahiran menulis di atas.  Menulis huruf-huruf di dalam perkataan secara bertindih. perkataan atau imbuhan. Teliti dan imbas kembali masalah tulisan yang dihadapi oleh murid disleksia.  Huruf-huruf tidak ditulis mengikut posisi (kedudukan ) yang sepatutnya. Adakah mereka mengalami masalah yang serupa?  Perkataan ditulis terlalu rapat di antara satu dengan lain.  Menulis dengan meninggalkan huruf.  Menulis melampaui garisan ruang muka surat yang ditentukan.  Menulis mengikut arah dari kanan ke kiri.3 MASALAH TULISAN Senarai di bawah merupakan masalah-masalah tulisan yang sering dialami oleh murid terutamanya murid berkeperluan khas.  Menulis atau menyalin ayat tanpa mengikut tertib yang betul.  Menulis tanpa mengikut garisan-garisan yang ditentukan.  Menulis huruf atau perkataan mengikut urutan yang salah. jelaskan kefahaman anda tentang kemahiran menulis.  Mencampur adukkan huruf besar dengan huruf kecil.  Mengulang garis-garis huruf yang ditulis.  Bentuk-bentuk huruf ditulis terlalu condong.  Tiada keseragaman jarak di antara huruf dengan huruf atau di antara perkataan dengan perkataan  Bentuk-bentuk huruf yang tidak jelas / tepat / betul.  Masalah pembalikan huruf atau perkataan.

9. jari dan sebagainya • Penting dikuasai pada peringkat awal supaya murid dapat menulis dengan kemas. tegak atau condong dan lain- lain. senang dan kemas. Buktikan hujah anda. • Mengawasi tulisan murid tentang bentuk.4 Kaedah Menulis  Kemahiran menulis peringkat pratulisan • Melibatkan latihan pergerakan tangan.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Latihan Sejauh manakah anda bersetuju bahawa murid disleksia juga mengalami masalah dari segi tulisan mentalis. tanda bacaan dan lain-lain. saiz. di papan tulis dan sebagainya. otot.  Menulis Secara Mekanis • Melatih menulis unsur-unsur huruf perkataan dan gambar. 4.9.5 KAEDAH MENULIS  Pratulisan 77 . • Tunjukkan pergerakan tangan menulis di awangan. • Pelajar diperkenalkan huruf. 4.  Penulisan Kreatif / Pelahiran Mental • Biasanya dikuasai selepas pelajar menguasai kemahiran mekanis • Contohnya membuat karangan melibatkan pernyataan pendapat atau lain-lain. di pasir. • Melatih murid menulis cepat.

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

 Melatih otot-otot tangan dan jari serta kordinasi tangan dan mata kepada
murid-murid.
 Aktiviti boleh dilakukan dengan pelbagai cara

 Tulisan Mekanis (Peringkat mendirikan asas)
 Dijalankan serentak dengan pengajaran bacaan.
 Semasa menulis, murid digalakkan menyebut sambil menulis.

 Peringkat Pelahiran
 Mengajar murid menulis dengan bersih dan kemas dengan
kepantasan yang sesuai.
 Membolehkan murid-murid menulis dengan jarak yang sesuai antara
perkataan dalam ayat.

Contoh aktiviti pramenulis

Aktiviti membuat corak :

Aktiviti mewarnakan corak :

Aktiviti melukis secara menyerong atau menegak :

78

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

Latihan melukis bentuk geometri dan mewarnakannya

Contoh aktiviti peringkat mendirikan asas
(mekanis) :-

 Latihan membentuk bulatan dan garis lurus
dalam keadaan terkawal.
 Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu atau dua
 Latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul
 Menulis huruf mengikut urutan yang tetap
 Menulis huruf yang tertinggal dalam ruang atau petak yang dikosongkan.
 Menyalin perkataan dan ayat-ayat yang mudah.

Kesalahan biasa dalam tulisan :-

 Bentuk huruf tidak sama saiz.
 Jarak antara huruf tidak sama.
 Tulisan menjadi kotor.
 Kecondongan tulisan tidak sama.

Proses kemahiran menulis

 Pembelajaran tiga peringkat menulis

79

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG

 Mengajar tentang kedudukan badan,kertas dan pensel semasa menulis.
 Mengajar teknik dan prinsip asas menulis huruf
 Kenalpasti kesalahan murid.
 Menyediakan pelbagai alat pembelajaran.

Jenis-jenis penulisan :-

 Karangan terkawal
 Separuh terkawal
 Karangan bebas
 Karangan berpandu

Kaedah pengajaran penulisan kreatif :-

 Motivasi
 Persediaan
 Persembahan
 Perlaksanaan

Contoh Aktiviti Kemahiran Penulisan Kreatif

 Mengisi silang kata.
 Mengisi tempat kosong dalam ayat
 Melengkapkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai
 Menuliskan ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberi
 Memanjangkan ayat dengan menambahkan rangkai kata yang sesuai
 Membentuk ayat-ayat bagi menyudahkan cerita
 Menulis ayat-ayat berdasarkan gambar yang disediakan dan lain-lain.

Latihan

80

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Rancangkan dan jelaskan dengan terperinci langkah-langkah pelaksanaan strategi menangani masalah tulisan dalam kalangan murid disleksia. 81 . Pastikan anda telah jelas peringkat-peringkat kemahiran tulisan.

com/image/anatomy_eye.com/fromligh_d_u. Kemahiran matematik merupakan sebahagian kemahiran yang perlu dikuasai dalam kehidupan seseorang dan sangat penting dalam konteks perhubungan sesama manusia. Tajuk 5 Kaedah Pengajaran Matematik 5. masalah-masalah matematik yang dihadapi murid.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG LAMAN WEB http://www. Tajuk ini merangkumi faktor-faktor berlakunya masalah matematik.html http://www.gif PORTFOLIO Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk ‘soft’ dan ‘hard’ copy. serta kaedah pengajaran dan pembelajaran matematik. 82 . Melalui matematik murid dapat melahirkan idea.desotoeye.0 SINOPSIS Tajuk ini menjelaskan tentang kaedah pengajaran matematik dalam kalangan murid-murid berkeperluan khas terutamanya murid disleksia.desotoeye.

Operasi Asas . Kaedah Newman . Titik Perpuluhan . Konsep asas . Kaedah Polya . Diskakulia . waktu) . Penyelesaian 83 Masalah . Kognitif . Matematik Sosial ( wang. Pra-Nombor & Nombor . Nilai Angka . mengetahui masalah-masalah matematik yang dihadapi oleh murid disleksia iii.3 KERANGKA TAJUK Kaedah Pengajaran Matematik Faktor Berlakunya Masalah-masalah Kaedah P&P Masalah Matematik Dalam Matematik Matematik . Guru perlu memahami masalah yang dihadapi muridnya agar dapat merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Keturunan . 5.1 HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini anda dapat: i. mengenal pasti kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi mengatasi masalah matematik 5. mengetahui faktor-faktor penyumbang berlakunya masalah penguasaan matematik ii. masa. Persekitaran Matematik .PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG perasaan dan berhubung antara satu dengan lain. Pecahan .

2 Faktor Kognitif Woolfolk (1998) dalam Shahabudian (2003). b. menyatakan bahawa pemprosesan maklumat melibatkan aktiviti mental yang berkaitan dengan menerima maklumat. Penerimaan maklumat Maklumat diterima oleh semua deria seperti:  penglihatan. disusun. Kajian perubatan di barat mendapati kanak-kanak penghidap disleksia mempunyai latar belakang keluarga yang mempunyai penghidap sindrom berkenaan c.  sentuh  rasa dan bau 84 .  pendengaran. terdapat beberapa ahli keluarga yang mengalami masalah-masalah yang sama. Permasalahan yang dihadapi mungkin sama tetapi yang membezakan adalah darjah keterukannya.4.1 Faktor Keturunan a. masalah psikologi.4 FAKTOR-FAKTOR BERLAKUNYA MASALAH MATEMATIK Terdapat pelbagai faktor yang boleh menjadi penyebab kepada berlakunya masalah penguasaan matematik dalam kalangan pelajar. Kebanyakan kes.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 5. 5. Faktor keturunan juga dikatakan sebagai salah satu punca disleksia.4. masalah pembelajaran dan sebagainya. masalah fizikal. d. menyimpan dan mengeluarkan semula untuk digunakan. a. Maklumat yang diterima melalui organ deria akan dihantar ke ingatan jangka pendek untuk diproses. antaranya adalah disebabkan oleh masalah kurang kecerdasan. 1 dan 16 yang boleh diperturunkan secara turun- temurun 5. Terdapat kajian yang dijalankan telah membuktikan disleksia desebabkan oleh kromosom 15. ditapis dan seterusnya disimpan dalam ingatan jangka panjang.

didapati cara otak mereka memproses maklumat agak berbeza daripada biasa. (1993) menyatakan bahawa murid yang kurang kemahiran persepsi seringkali bermasalah mengenai perkaitan ruang. mengatur dan mengeluarkannya melalui perkataan semasa bercakap. jarak.  Pada masa itu. seseorang itu perlu mencari semula maklumat dalam simpanan otak. Candase. maka mereka akan menghadapi kesukaran:  menyaring bunyi luar dan suara guru  memproses deria sentuhan seperti sakit dan sentuhan. Pebezaan ini mungkin disebabkan oleh kecacatan pada otak yang berlaku semasa dalam kandungan ataupun 85 . anggaran. Kajian oleh Homan (1970) dalam Bos. turutan.  Kesukaran pengeluaran maklumat ini akan menyebabkan masalah dengan pertuturan contohnya seperti kesukaran menjawab soalan yang diajukan. Bagi murid disleksia didapati bahawa cara kerja otak mereka adalah berbeza daripada keadaan yang normal. Sekiranya seseorang itu mengalami masalah persepsi pendengaran. penyelesaian masalah dan geometri. gangguan ukuran. Ia juga boleh menyebabkan kesukaran dalam pemahaman tentang sesuatu permasalahan untuk dipindahkan ke dalam bentuk nombor di atas kertas untuk proses pengiraan. melukis atau menggayakan sesuatu. b. Pengeluaran maklumat  Maklumat dikeluarkan daripada otak menggunakan perkataan iaitu pertuturan atau melalui aktiviti otot seperti menulis.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Sekiranya seseorang itu mempunyai masalah persepsi penglihatan. ini akan menyebabkan kesukaran:  mengenal bentuk  kedudukan dan saiz sesuatu objek  susunan atau aturan. Apabila ujian imbasan dijalankan.

1 Dengan membuat rujukan dari pelbagai sumber.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG daripada kemalangan. tempat tinggal dan rakan sebaya pelajar berkenaan. 5. Buat perbincangan dengan rakan anda untuk menyenaraikan masalah tersebut.3 Faktor Persekitaran Faktor persekitaran ini meliputi keluarga. 5.5 Masalah-masalah Dalam Matematik 86 . BBM kurang menarik Latihan 5. Namun modul membincangkan faktor persekitaran di sekolah. anda perlu mendapatkan maklumat mengenai faktor-faktor penyebab berlakunya masalah matematik yang dihadapi oleh murid disleksia.4. iaitu. Kurikulum kurang sesuai dengan perkembangan kognitif kanak-kanak disleksia b. a. Strategi dan kaedah P&P kurang sesuai c.

5. Sesetengah murid disleksia juga mengalami masalah diskalkulia. Hughes. tulisan terbalik dan kegagalan mengekalkan kaedah yang betul dalam kiraan nombor. 5.5. masalah yang tersendiri dan berbeza daripada pelajar masalah pembelajaran.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 5. (1998) menerangkan diskalkulia adalah lewat perkembangan pemerolehan kemahiran nombor. A. Kolstad and Briggs (1994) menyatakan pelajar diskalkulia mengalami ketidakupayaan dalam kebolehan menyelesaikan tugasan matematik.1 Diskalkulia Terjemahan bahasa diskalkulia bermaksud seseorang yang mengalami kesukaran mengira. Diskalkulia mungkin tiada stigma di kalangan pelajar lain yang mengalami masalah belajar matematik tetapi amat penting untuk dikenalpasti dengan terperinci apabila ciri-cirinya wujud. Manakala Gordon (1992) dalam Henderson.2 Masalah pra nombor dan nombor  Kesukaran mempelajari fakta nombor  Kesukaran mempelajari operasi simbol matematik  Lemah dalam mental arithmetic  Keliru dengan operasi matematik  Kesukaran menyusun urutan nombor  Kesukaran membaca soalan penyelesaian masalah  Keliru / menterbalik nombor satu digit (contoh P untuk 9)  Keliru / menterbalik nombor dua digit (contoh 47 untuk 74)  Kesukaran menyalin daripada papan hitam@buku 87 . boleh dimanifestasikan dalam pelbagai situasi @ cara iaitu termasuklah ketidakbolehan mengenalpasti symbol matematik.

masa.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 5. 5.2 Berdasarkan aktiviti penilaian yang anda lakukan.5. Dapatkan maklumat- maklumat masalah matematik yang berkaitan akademik atau matematik dalam kehidupan seharian yang dihadapi oleh murid disleksia dari pelbagai sumber. LATIHAN 5. Orton 1992 dalam Henderson. Mereka sering mengalami kesukaran menguasai urutan bulan dan pergerakan masa akan mengelirukan Contohnya memahami jadual perjalanan bas yang mengandungi masa perjalanan. Gulliford 1987 dalam Henderson 1987 menyatakan keperluan untuk memperkembangkan dan membina pemahaman tentang simbol daripada bahan maujud @ bahan sebenar dan bahan berstruktur kepada pemahaman konsep dan perhubungannya.4 Matematik Sosial ( wang. 5.5. waktu) Topik masa dan waktu akan memberikan masalah penguasaan di kalangan pelajar disleksia kerana mereka perlu tahu masa 12 jam dan 24 jam tetapi juga perlu mengenal masa digital dan analog.5.3 Masalah Nilai Tempat / Titik Perpuluhan Nilai tempat dalam matematik adalah konsep abstrak yang hanya boleh diperkenalkan setelah pelajar menguasai @ kompeten dengan kemahiran mengumpul. 5. Kesukaran timbul untuk mereka mengorganisasikan dengan masa sendiri dengan tarikh. 1998 menyatakan sesetengah pelajar sangat lambat untuk menguasai secara keseluruhan kemahiran konsep struktur nilai tempat @ titik perpuluhan dan implikasinya.6 Kaedah Pengajaran & Pembelajaran Matematik Pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran boleh digunakan bagi menangani masalah matematik yang dihadapi oleh murid disleksia. masa ketibaan. bincangkan masalah matematik yang dihadapi oleh murid disleksia. A.5 Operasi Asas Perkaitan antara simbol matematik dan ayat matematik sering menimbulkan masalah kepada pelajar. 88 . destinasi perjalanan dan tarikh perjalanan.

Gunakan operasi yang sesuai @ formula yang berkaitan  Langkah 4 – Menyemak jawapan 5. Mencari perkaitan maklumat yang diberi dengan masalah yang ingin diselesaikan  Langkah 2 – Merancang Strategi Guru membimbing pelajar merancang strategi yang akan digunakan.6.  Langkah 3 – Melaksanakan Strategi Pilih satu strategi yang terbaik. Guru perlu mengenalpasti punca permasalahan terlebih dahulu sebelum merancang dan melaksanakan sesuatu pengajaran. Fikirkan strategi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah diberi. beberapa strategi boleh dicuba. 5.  Peringkat 1 – Membaca dan Memahami Soalan Guru harus kenalpasti sama ada pelajar tahu @ memahami apa yang dibaca 89 . Berikut adalah beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk menangani masalah matematik murid disleksia.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Penggunaan kaedah tersebut bergantung kepada kesesuaian berdasarkan permasalahan yang dihadapi murid.2 Kaedah Newman Model Newman digunakan untuk mengesan kesalahan pelajar menyelesaikan matematik .6.1 Kaedah Polya Diperkenalkan oleh George Polya yang menerangkan 4 langkah untuk menyelesaikan masalah matematik iaitu.  Langkah 1 – Memahami Masalah Mengenalpasti kehendak soalan – mencatatkan maklumat dan ‘clue’ yang ada dalam soalan.

Gunakan operasi yang sesuai dalam menyelesaikan soalan.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG  Peringkat 2 – Pemahaman tentang apa yang dibaca Pelajar harus mencari perkaitan antara masalah yang ingin diselesaikan dengan konsep matematik  Peringkat 3 – Tranformasi Pernyataan dalam soalan perlu dipindahkan kepada simbol matematik.  Peringkat 7 – Motivasi Guru harus memberikan kata-kata semangat dan yakinkan mereka dapat menyelesaikan soalan matematik LATIHAN 5.3 Terdapat pelbagai LAMAN WEB masalah yang boleh dihadapi oleh pelajar disleksia dalam matematik. Sebagai cadangan. cuba anda gunakan kaedah multisensori.dyslexia-teacher. senaraikan masalah yang dhadapi dan cadangan langkah/strategi mengatasi masalah tersebut.  Peringkat 5 – Menyah-kod Pelajar perlu menyah-kod yang terdapat dalam soalan supaya jalan pengiraan yang betul dapat dibuat. Rujukan www. Berdasarkan maklumat yang diperolehi menerusi media cetak dan elektronik.com/Dyslexia.com www.html 90 . anda dikehendaki membincangkan berkaitan topik.  Peringkat 4 – Kemahiran Memproses Pelajar memproses maklumat yang diberi kepada ayat matematik yang betul.brighttots. Pada peringkat ini pelajar tidak lagi bergantung pada bahan konkrit dan mereka harus mampu berfikir secara abstrak.  Peringkat 6 – Cuai Guru mengingatkan pelajar supaya menyemak jawapan bagi mengelakkan kecuaian.

dyslexia.com/dyslexia/article.0 SINOPSIS 91 . TAJUK 6 KAEDAH MENGINGAT/PEMPROSESAN MAKLUMAT 6.dyslexia-parent.audiblox2000.medicinenet.htm www.com PORTFOLIO Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk ‘soft’ dan ‘hard’ copy.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG www.com/dyslexia_dyslexic/dyslexia www.com www.

1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah mengikuti unit ini. Mengikut teorinya. 6.1) 2. Sebagai seorang guru.4) 3.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK 92 . Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran (2.2) 4. Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan(6. ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. anda akan dapat : 1. bagi membantu murid-murid disleksia memperbaiki daya ingatan. Maklumat ini akan ditafsir dalam stor ingatan. Gagne dalam bukunya Essentials of Learning for Instuction ( 1975 ) mengemukakan satu teori mengenai bagaimana manusia memperoleh maklumat dalam sesuatu proses pembelajaran. beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran mengingat harus dikuasai dan dapat diaplikasikan mengikut kesesuaian. kemudian dihantar kepada stor ingatan jangka panjang dan akhirnya kepada penggerak tindak balas melalui sistem saraf. Menghuraikan kelebihan dan kelemahan pelbagai kaedah mengingat dan pemprosesan maklumat (1. Merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. ransangan-ransangan dari persekitaran luar akan diterima dalam sistem saraf melalui deria-deria manusia. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan (2. Model memproses maklumat terdiri daripada ingatan deria.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Robert M.3) 6.

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Mengingat Latih tubi Ulangan Chunking Mnemonics Mind Map Kategori Klasifikasi Konfigurasi Hubung Kait PENGENALAN Disleksia dipercayai berpunca daripada perbezaan otak memproses bahasa penulisan dengan bahasa pertuturan. Umumnya. 93 . keseimbangan badan. The Cerebellar Theory. Dipercayai sistem neurologi yang tidak berfungsi dengan betul menyebabkan gangguan pada struktur otak. Otak mereka juga kurang berupaya menterjemah imej yang diterima daripada mata atau bunyi yang didengar telinga kepada bahasa yang difahami apabila dituturkan. murid-murid yang mengidap disleksia ini berhadapan dengan kesukaran mengingat dan memproses maklumat. Teori ini menerangkan yang mana penghidap disleksia mempunyai masalah dalam aspek untuk mengikuti sesuatu arahan.

Contohnya penggunaan fakta dan komputasi dalam perisian matematik.. kemahiran fonologi dan kepantasan memproses maklumat (Nicolson et al. 2003. degil dan tidak mendengar kata. Fawcett. Kaedah ini bertujuan menyediakan latihan dan peneguhan secukupnya kepada murid-murid tentang sesuatu pembelajaran yang spesifik supaya mereka boleh.  Ciri-ciri kaedah latih tubi : .3. menyebut atau mengingati semula maklumat apabila disuruh berbuat demikian. secara automatik. Murid-murid yang mengalami disleksia sering dianggap lembab atau bodoh.1 Latih Tubi Latihan tubi membantu murid-murid memperolehi kemahiran baru serta meningkatkan kecekapannya dalam sesuatu kemahiran yang dilatih contohnya dalam penggunaan komputer. Latihan dalam memahami maklumat berbentuk visual atau auditori supaya murid-murid belajar berbincang dan menulis apa yang telah dipelajari melalui bahan yang boleh didengar dan dipandang.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG kemahiran motor. 2001. 2001). 6. Mereka juga sering dianggap nakal.. Hakikatnya mereka tidak sedemikian dan ini berlaku disebabkan cara mereka memproses maklumat adalah berbeza dari individu yang normal.3 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Mengingat. 6. penglibatan guru dalam mengendalikan komputer bersama-sama dengan murid-murid membawa faedah jangka panjang. 94 . Ramus et al. Dengan memaksimumkan faedah daripada penggunaan latih tubi melalui komputer. Seseorang guru dapat mengenal pasti masalah murid- murid serta kaedah yang tidak lengkap dalam penggunaan perisian yang terpilih merupakan strategi pengajaran yang efektif.

Cara ini merupakan sebahagian daripada usaha menghafaz atau mengingat sesuatu.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG . pasir atau menyuruh mereka mengulangi maklumat secara berbaring di atas lantai. Banyak pihak boleh membantu murid-murid dalam proses latih tubi. Namun. antaranya : . Permainan dan pertandingan merupakan cabaran kepada sesetengah murid- murid . Untuk mengelakkan kebosanan. sukar bagi sesetengah murid-murid disleksia.1. Kaedah ini juga boleh digunakan bersama-sama dengan kaedah-kaedah lain. Ini termasuklah guru. buku kerja. kaedah ini mungkin membosankan. Selain itu murid- murid yang mengalami masalah gagap juga sangat memerlukan aktiviti lisan untuk membantu mengurangkan masalah tersebut. malahan dapat digunakan dalam situasi-situasi lain. intonasi. 95 . Husin (1988) latih tubi adalah satu cara mengajar dengan mengulang-ulangkan fakta atau sesuatu kecekapan yang diajar. bagi masalah gagap yang serius. Maklum balas segera terhadap respons murid-murid supaya respons yang betul diterima atau diperkukuhkan manakala respons yang salah dianalisis dan dibetulkan.3. 6. ketika bermain atau ketika sedang mandi. Oleh sebab latih tubi melibatkan ulangan. rakan sebaya. . murid-murid tersebut memerlukan rawatan khusus oleh pakar fisioterapi pertuturan. pelbagai bentuk latih tubi boleh digunakan. dan struktur ayat. murid-murid-murid-murid lain di dalam kelas dan keluarga di rumah. Ulangan latihan dalam jangka masa tertentu pada peringkat awal dan seterusnya dalam jangka masa yang tidak ditentukan. Kaedah latih tubi amat berkesan untuk mengajar sebutan. iaitu ujian lisan. permainan dan pengajaran berprogram. Latih tubi boleh dijalankan dengan cara menyuruh mereka menulis pada permukaan-permukaan yang aneh seperti di tanah yang basah. Tujuannya adalah untuk mencapai taraf kemahiran yang maksimum dan menjadikan apa yang dimurid-murid itu kekal dalam ingatan.1 Latih Tubi Lisan Menguasai kemahiran lisan. Kamarudin Hj.

Oleh itu guru perlu menyediakan senarai perkataan yang mengandungi konsonan ‘d’ dan ‘l’ dan meminta murid menyebutnya berulang-ulang kali sehingga mahir.lala dada . Latih tubi jenis ini hanya menumpukan kepada bunyi tertentu yang menjadi masalah kepada murid-murid menyebutnya. i.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Terdapat dua jenis latih tubi dalam pengajaran dan pembelajaran lisan iaitu. Contoh: dari . sehingga bertukar menjadi perkataan lalang. Latih tubi aspek struktur atau ayat i. Latih tubi jenis ini sesuai digunakan untuk membantu murid disleksia yang menghadapi masalah menyebut bunyi-bunyi tertentu dalam perkataan. Ada dua jenis latih tubi bentuk ini iaitu latih tubi pasangan minimal dan latih tubi pemintal lidah: Latih Tubi Pasangan Minimal Murid-murid disleksia kerap menghadapi masalah menyebut bunyi-bunyi konsonan tertentu. Latih Tubi Aspek Sebutan Atau Fonologi Murid-murid disleksia kebanyakannya menghadapi masalah sebutan.lalang lada . 96 .lada tadi . Latih tubi aspek sebutan atau fonologi ii.tali Latih Tubi Pemintal Lidah Latih tubi pemintal lidah sangat penting untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi dengan betul dan tepat.lari ladang . misalnya dalam perkataan ladang disebut sebagai lalang. Mereka kerap tersalah menyebut konsonan yang mempunyai perbezaan bunyi yang paling minimum dalam perkataan sehingga menyebabkan makna perkataan itu tersasar jauh.

Menurut Coralie Loeong (1998) murid-murid disleksia memerlukan arahan yang berulang. mengingati nombor telefon rakan anda yang sering dihubungi. Pengulangan dapat membantu atasi masalah murid-murid disleksia. Kiranya tidak akan ketinggalan dalam murid-muridan atau arahan. Sesuatu maklumat yang sering digunakan secara berulang-ulang akan lebih mudah diingati. Apabila guru bertanyakan soalan secara rawak. ii. Latih Tubi Aspek Struktur atau Ayat Latih tubi struktur digunakan untuk memahirkan murid disleksia dengan bentuk-bentuk ayat tertentu dan membimbing murid menguasai kemahiran membina ayat.3. Dalam konteks pengajaran kemahiran lisan. latih tubi ini dapat membantu murid menyebut ayat yang lengkap dengan lancar. murid-murid yang kerap membuat pengulangan akan lebih mudah menyatakan hasil darab dengan betul dan yakin berbanding murid-murid yang kurang membuat ulangan selepas sesuatu pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Contoh: a) Masalah menyebut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang b) Masalah menyebut fonem /s/ di awal perkataan (contoh yang sangat popular digunakan dalam bahasa Inggeris) She sells sea shells at the sea shore. 6. Begitu juga dalam bacaan sifir menerusi pengulangan.2 Ulangan Perancangan aktiviti p&p dengan rapi. sebagai contoh. Murid- murid boleh menjawab dengan betul tetapi mengambil masa yang panjang disebabkan membaca sifir dari awal lagi. individu akan lebih mudah menguasai dan mengingati jawapannya. Apa juga mata murid-muridan kiranya diberikan ulangan akan 97 . Ini adalah teknik yang paling mudah di mana kita hanya perlu mengulangi beberapa kali maklumat yang kita perlu ingat. The shells she sells are sea shore shells. Terdapat berbagai-bagai jenis latih tubi jenis ini dan guru juga boleh mencipta sendiri bentuk latih tubi struktur yang hendak diberikan kepada murid.

Menerusi kaedah chunking dan disertakan dengan lagu menambahkan minat murid malahan lebih memudahkan daya penghafalan selepas menjalani beberapa sesi latihan. 6. 6.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik kerana ia menambahkan daya kefahaman dan meningkatkan daya ingatan. Jika anda mempunyai satu senarai fakta yang 98 .3 Chunking Maklumat yang tidak berkaitan dikumpulkan menjadi satu kumpulan mengikut keseragaman tertentu.  Teknik Akronim Seakan-akan teknik akrostik.3. sebagai contoh 0174857662 ditulis dengan cara begini 017-485-7662. Contohnya untuk menghafal bulan-bulan Islam. nama Allah. Frasa atau ayat di mana huruf pertama pada perkataan pertama dapat menolong ingat maklumat yang hendak dihafal. contoh. Penghafalan huruf abjad lebih berjaya menerusi penggunaan teknik chunking. PTKS – Pergi tidur kalau sakit. nama-nama Malaikat dan juga 26 abjad dikaitkan dengan lagu tertentu. Akronim adalah sejenis kata singkatan. Kita juga pernah melihat kebolehan seseorang individu yang berjaya mengingat nombor telefon dalam masa yang singkat.4 Mnemonics Teknik ini mudah digunakan dan sering digunakan. contoh MARA bagi Majlis Amanah Rakyat.  Teknik Akrostik Akrostik adalah frasa ataupun ayat di mana huruf pertama pada perkataan pertama dapat menolong kita ingat maklumat yang hendak dihafal kerana hurufnya serupa. seperti berikut: ABCDEFG HIJKLMN OPQRSTU VWXYZ Adalah agak sukar untuk seorang murid-murid menghafal 26 abjad huruf tersebut tanpa penggunaan kaedah yang bersesuaian.3.

anda boleh memudahkan proses mengingatnya dengan membuat kependekan/penyingkatan. Nenek tanam biji delima.  Teknik Skrip Cerita Cara mengingat dengan mengarang cerita.3. Dari jaugh tangga rumah nenek kelihatan.3.3. Pokok papaya di tepi dapur sudah tinggi tapi tidak berbuah lagi.  Rima Boleh dijadikan nyanyian atau pantun. mencari sesuatu struktur atau corak 99 . Walaubagaimanapun. Fungsinya adalah hampir sama dengan kegiatan mengklasifikasi. Ia mungkin melibatkan usaha mengesan punca dan kesan.5 Kategori Mengkategori adalah kegiatan mental yang melibatkan aktiviti-aktiviti memilih dan membuat perbandingan berdasarkan kriteria tertentu. 6. papaya dan bas. contoh: Satu tangan bilangan lima. Dua tangan bilangan sepuluh.7 Hubungkait Membuat perkaitan adalah kegiatan mental yang dilakukan untuk menghubungkan elemen- elemen yang berkaitan. Bas merah membawa mereka tiga beradik balik ke kampong.6 Konfigurasi Konfigurasi melibatkan cara mengingat menerusi susun atur bahan yang telah dibaca secara yang lebih sistematik supaya ianya lebih mudah untuk dipanggil semula ketika memerlukannya. mengkategori lebih berfokus kepada pengumpulan atau pengelompokan mengikut penjenisan dan kadar keupayaan.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG panjang. 6. menstruktur idea atau konsep. apa sebab peria tumbuh 6. sebab dan akibat. contoh tangga.

anda bolehlah mengaitkan nombor telefon itu dengan fakta-fakta yang yang telah diketahui.Atkinson menasihatkan supaya maklumat yang hendak dihafal itu diberi makna kepadanya atau mengaitkan dengan kehidupan sendiri. Misalnya kita menetapkan penjenisan buah-buahan 100 . mengklasifikasi digunakan untuk membolehkan kita membuat penjenisan atau membuat pengelompokan mengikut kelas atau kumpulannya. kelapa.Raugh dan R. M. Kemahiran ini digunakan untuk membuat inferens.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG perhubungan. Dalam kemahiran berfikir. Katakanlah anda hendak ke kedai membeli pisang. membuat hipotesis.A. gambar itu semakin mudah diingat. Menurut penyelidik M. meramal. Sebagai contoh.3.C. Sebagai contoh. Einstein melaporkan apabila gambar itu makin gila-gila dan tidak masuk akal. Nombor rumah : 335 Bilangan ibu dan ayah : 2 Setelah meninggal : 0 Bilangan adik beradik : 12 6. jika anda hendak mengingat nombor telefon yang diberikan kepada anda. Menurut pakar psikologi. topi dan minyak. buat gambar seekor monyet yang sedang makan pisang sambil memegang kelapa dan memakai topi sambil meminum minyak. apabila sedang membaca buku teks sejarah berkenaan ciri-ciri individu yang memiliki perjuangan fikirkan seorang rakan sendiri yang memiliki ciri-ciri seperti itu. Cuba buat gambar dalam kepala dan dalam gambar itu semua benda-benda itu ada. membuat andaian. menyelesaikan masalah dan membuat kesimpulan. mensintesis. Sebagai contoh.O.Mc Daniel dan G.8 Klasifikasi Mengklasifikasi melibatkan kegiatan memilih atau mengumpulkan sesuatu mengikut bahagia- bahagiannya yang serupa dan berkait rapat. contohnya:- Nombor telefon : 3352012 Boleh dipecahkan ke 335 – 20 – 12 Dan boleh diingatkan sebagai.R.

Mengklasifikasi adalah juga perbuatan mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat.tali Aktiviti Bincangkan beberapa contoh latih tubi pasangan minimal lain yang sesuai digunakan untuk murid-murid disleksia. Membuat pengelasan seolah-olah memberi label kepada benda tersebut ianya tidaklah semudah itu. Latihan a. Contoh: dari --. Dapatannya kita lebih mengenali pokok durian dari sebelumnya. 101 .lari ladang --. kita sebenarnya mengambil kira ciri-ciri khusus pokok durian yang boleh membezakan pokok tersebut dengan pokok-pokok lain.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG tempatan dan buah-buahan luar negara. Kemampuan untuk mengumpul. Atau kita mengklasifikasikan kenderaan di darat dan kenderaan di laut. Kita akan cuba kenal pasti dan senaraikan ciri-ciri pada pokok durian atau pokok lain. Ia lebih menekankan kepada ciri atau sifat tertentu seperti ciri atau sifat sepunya.lada tadi --. Contoh. atau kita membahagikan jenis pokok berbunga atau pokok tidak berbunga dan sebagainya. kiranya kita kenal pasti pokok durian.lalang lada --. mencari dan menyenaraikan dan mengkategorikan ciri-ciri pokok durian membantu kita menyusun dan mengatur maklumat yang kita kumpulkan itu dengan lebih sistematik dan terurus.lala dada --. Kemahiran ini digunakan apabila kita hendak menyelesaikan terlalu banyak item atau maklumat item atau maklumat yang tidak tersusun.

102 . Guru perlu bijak memilih kaedah mengingat dan memproses maklumat yang sesuai untuk murid-murid disleksia supaya murid-murid disleksia tidak jauh tertinggal dalam menguasai bahasa. Cuba cari maklumat berkaitan.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG RUMUSAN Kombinasi pengetahuan (maklumat yang diproses) dan kemahiran di ingatan jangka panjang akan membina strategi-strategi kognitif atau kemahiran yang berkaitan dengan tugas-tugas yang kompleks. TUTORIAL: 1. Selain daripada kaedah-kaedah yang disebut di atas. Secara berkumpulan. bina beberapa contoh latih tubi pemintal lidah bagi fonem-fonem tertentu yang sesuai dijadikan latihan latih tubi lisan dengan murid-murid disleksia dan bentangkan kepada kelas anda. Bagaimana kaedah peta minda dapat membantu kanak-kanak disleksia? 2. kaedah peta minda juga merupakan salah satu cara yang berkesan untuk membantu kanak-kanak disleksia.

Pengajaran dan pembelajaran lisan. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Petaling Jaya: Penerbitan Fajar Bakti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1990).Aziz Talib. Koh Boh Boon. (1990).PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG RUJUKAN Abd. Kamarudin Hj. Pengajaran tatabahasa bahasa Malaysia: prinsip dan teknik. 103 .Husin. (1989) Pengajaran dan pengujian bahasa: perspektif untuk perguruan.

Menyenaraikan langkah-langkah yang perlu diambil dalam mengurus program disleksia (2.4) 3.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG TAJUK 7 PENGURUSAN PROGRAM DISLEKSIA 7.2). akomodasi dan advokasi (2. dan perancangan pengajaran dan pembelajaran (2.1) 5. akauntabiliti integreti.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah mengikuti unit ini. menyaring dan mendiagnosis.4) 2. Mempamerkan komitmen kepada kecemerlangan.0 SINOPSIS Topik ini membincangkan tentang Pengurusan Program Disleksia iaitu Langkah- Langkah Pengurusan dan Aspek Pengurusan Program.1) 4. Merancang dan mengurus program disleksia dengan mengambil tindakan tertentu seperti fleksibiliti. Mangaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran (2. Merancang dan mengurus program disleksia dengan mengambil tindakan tertentu seperti proses mengesan. anda akan dapat : 1. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas (4. Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan (5. 7.5) 6. 104 .

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 7.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK Langkah-langkah Pengurusan Proses Mengesan dan Diagnosis Kelemahan Perancangan Menyaring Murid Pengajaran dan Pembelajaran KERANGKA TAJUK ASPEK PENGURUSAN PROGRAM ASPEK PENGURUSAN PROGRAM FLEKSIBILITI/ LUWES AKOMODASI ADVOKASI 105 .

Kebarangkalian Mengalami Masalah Disleksia 106 .Tidak Mengalami Masalah Disleksia KMMD.3 LANGKAH-LANGKAH PENGURUSAN PROGRAM DISLEKSIA CARTA ALIRAN PROGRAM DISLEKSIA Tidak sah sah Kelas biasa/ kelas pemulihan inklusif Pendidkan Tidak Menguasai kemahiran Menguasai kemahiran TMMD. PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 7.

4 Fleksibiliti / Luwes  Menurut kamus Dewan Bahasa edisi keempat : Boleh diubah atau disuaikan atau mudah berubah mengikut keadaan baru.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Aspek pengurusan program:- 7.  Boleh diubahsuai mengikut keadaan  Mengurangkan halangan  Pelbagai khidmat sokongan  Pengaturan jadual waktu  Susun atur kelas  Penyediaan rancangan pengajaran Guru yang berkesan mencipta situasi kejayaan melalui amalan empati mempunyai sifat fleksibel dan mempunyai hubungan yang rapat dengan murid-murid-murid-murid.  Tidak terhad pada satu masa sahaja. Guru seperti ini mempunyai ciri-ciri:  Menimbulkan minat murid-murid  Sentiasa mendedahkan murid-murid kepada ilmu pengetahuan yang berguna dan praktikal  Menimbulkan kesedaran di kalangan murid-murid bahawa pertambahan ilmu pengetahuan adalah penting  Menarik dan menggembirakan  Mempelbagaikan cara dan bentuk penyampaian dan sentiasa mengemas kini bahan-bahan pengajaran 107 .  Bahan yang digunakan boleh berubah-ubah mengikut keadaan dan kesesuaian.

4.4.4. Persoalannya di sini guru juga perlu melihat keinginan belajar murid dalam satu masa. Oleh itu . masa yang diperuntukkan bagi satu topik tidak terhad malah mengikut tahap pencapaian murid. 7.1 Antara aspek yang fleksibel adalah: 7. Sekiranya murid kurang bersedia untuk belajar pada masa yang ditetapkan guru haruslah mengisi masa tersebut dengan aktiviti yang lebih berfaeah dan boleh dimanfaatkan kepada murid-murid.1.1 Masa Sesuatu pengajaran yang diajar akan memakan masa yang lama untuk murid disleksia memahaminya.2 Bahan pengajaran dan pembelajaran Lego boleh merangsang murid-murid disleksia berfikir dan meningkatkan kemahiran psikomotor 108 .PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Antara pendedahan kemahiran kepada murid-murid disleksia adalah dalam bidang seni dan ini adalah hasil kerja murid-murid disleksia yang ternyata berbakat 7.

token / simbolik – wang. bintang. Apakah antaranya? Pernahkah anda memuji murid kerana tingkah lakunya yang baik? Atau pernahkah anda memberi hadiah kepada murid yang berjaya menjawab soalan dengan betul? Jika anda menjawab ‘ya’. Selain daripada itu terdapat juga peneguhan positif – rangsangan yang menyeronokkan dan peneguhan negatif – penghapusan rangsangan yang tidak menyeronokkan. bermakna anda pernah menggunakan peneguhan di dalam bilik darjah. guru boleh menyerapkan permainan lego dalam pengajaran. gred.pujian. Sekiranya peneguhan yang dipilih tidak berkesan. contohnya. senyuman. pastinya anda telah menggunakan peneguhan dalam pengajaran dan pembelajaran anda. minuman. aktiviti – permainan / aktiviti yang meny perhatianeronokkan). pelukan atau perhatian. Terdapat dua jenis peneguhan iaitu peneguhan primer (makanan.4.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG Bahan yang digunakan hendaklah bersesuaian. jika murid berminat dengan permainan lego. kemesraan dll) dan peneguhan sekunder (sosial. guru boleh menggunakan peneguhan-peneguhan yang lain. 109 .3 Bahan peneguhan: Sebagai seorang guru. boleh berubah mengikut minat dan kecenderungan murid. 7. keselamatan. Bahan pengajaran tersebut hendaklah :  Bahan maujud dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap pelajaran dan bahan-bahan yang digunakan dalam pembelajaran juga boleh:  Mematang dan meluaskan pemikiran  Merangsang murid-murid untuk belajar  Meningkatkan keyakinan diri  Menambahkan kemahiran menggunakan alat dan kemahiran psikomotor murid-murid  Memaksimukan penggunaan deria.

Setelah murid menguasai kemahiran. penilaian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu ke atas murid-murid masalah pendengaran mengikut kajian Dr. latihan-latihan yang diberi lebih kepada tujuan untuk membetulkan kesilapan murid. Mohd Hanafi B.4. Manakala menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka : Penyesuaian atau pengakomodasian yang bermaksud melakukan penyesuaian supaya sesuatu selaras.5 Akomodasi Mengikut kamus Oxford Fajar (1989) menterjemahkan akomodasi ialah mengubah dan menyesuaikan sesuatu supaya padan atau selaras dengan sesuatu yang lain. Sebagai contoh. aspreasi tingkah laku mula terbentuk dan akhirnya guru / rakan sebaya melabelkan bahawa murid-murid nakal. tugasan bolehlah ditambah dan akhirnya bersamaan seperti mana yang dibuat oleh rakan mereka di kelas aliran perdana. penggunaan kertas soalan peperiksaan yang sama untuk calon biasa adalah kurang sesuai memandangkan beberapa kajian yang dijalankan di dalam dan di luar negara telah mendapati bahawa kemahiran dan keupayaan bahasa di antara murid-murid pekak dan murid-murid biasa adalah berbeza kerana mereka menggunakan BMKT semasa berkomunikasi. Ia 110 . 7.. ejaan.4 Tugasan Semasa memberikan tugasan seharusnya guru melihat kepada konsep asas iaitu untuk membetulkan kesilapan dan kecelaruan murid dalam bacaan.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 7. Sekiranya guru terus memberikan tugasan yang banyak tanpa melihat daerah kelemahan dan masalah murid. Yassin dalam Jurnal Akademik IPPM menyatakan. lambat. Pada peringkat permulaan. malas atau tidak minat belajar. tulisan.. Tugasan yang diberi sekadar memberikan kefahaman murid berhubung kesilapan yang biasa dibuat oleh murid seperti tulisan / ejaan huruf yang terbalik. lisan mahupun dalam matematik.

tumpuan mendengar.bahan bantu mengajar .persekitaran pembelajaran . 111 . Apabila maklumat baru tidak sesuai dengan skema yang ada. Bahan asal diubah suai mengikut pengajaran guru.cara penilaian Antara akomodasi yang boleh dilaksanakan oleh guru semasa menyediakan bahan bantu mengajar dan penyediaan bahan belajar murid-murid disleksia:  Menggunakan kertas soalan saiz A3  Besarkan saiz font-16  Besarkan soalan 130%  Font comic sans (a) atau century gothic (a)  Jarak perbezaan soalan  Format UPS satu muka surat 5 soalan  Double spacing  Masukkan gambar untuk menyokong petikan  Pembaca soalan-suara jelas.5.1 Aspek-aspek pengakomodasian: . maka kita perlu sesuaikan pemikiran kita. 7.bahan belajar .PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG berlaku semasa kita mengubah skema yang ada dalam memberi respon kepada situasi baru. tidak pengaruh murid  Memberi lebih masa-2 kali-di kelas perdana dan di kelas disleksia. Ia melibatkan perubahan skema yang sedia ada atau membentuk skema baru dalam memberi respon baru kepada maklumat baru.

Advokasi dari Aspek Khidmat Sokongan  Sokongan fizikal dan pengajaran  Ibu bapa.6 Advokasi Sokongan atau untuk menyokong. masyarakat  Badan bukan kerajaan ◦ Pusat Disleksia Malaysia  Kerajaan ◦ Kementerian Pelajaran Malaysia ◦ Kementerian kesihatan ◦ Kementerian Pembangunan Keluarga . geran pelancaran. boleh mengadvokasikan dengan meletakkan “grip” plastik atau getah pada pensel untuk mengguatkan genggaman atau pensil tripod yang mudah pegang.Wanita dan Masyarakat  Kementerian Pembangunan Keluarga . Aspek-aspek advokasi:  Sokongan bahan belajar  Sokongan bahan mengajar  Sokongan persekitaran  Sokongan luar  Sokongan bahan belajar Contohnya : Sekiranya murid-murid tidak boleh memegang pensil dengan kuat.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 7.guru. kerajaan. alat anggota palsu kepada orang berkeperluan khas ◦ Sukan bagi orang keperluan khas 112 .Wanita dan Masyarakat ◦ Pendaftaran orang keperluan khas ◦ Program pemulihan dalam komunit (PDK) ◦ Pemberian geran kepada pertubuhan sukarela ◦ Pemberian elaun. badan bukan kerajaan.

RUJUKAN Abd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 113 . Koh Boh Boon.Husin.PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG TUTORIAL: Anda dikehendaki mencari maklumat tambahan untuk menjelaskan secara terperinci berkaitan akomodasi dan advokasi kepada kanak-kanak disleksia menerusi pelbagai sumber yang dirujuk dan bentangkan dalam kelas. Pengajaran tatabahasa bahasa Malaysia: prinsip dan teknik. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Kamarudin Hj. Petaling Jaya: Penerbitan Fajar Bakti.Aziz Talib. (1989) Pengajaran dan pengujian bahasa: perspektif untuk perguruan. (1990). (1990). Pengajaran dan pembelajaran lisan.

PKP 3105 Pendidikan Disleksia PPG 114 .