You are on page 1of 44

LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh Minggu 2 hingga 23


Nama Program Ujian Topikal
Laksana: (10/1 28/6)

Memberi latihan secara bertopik kepada murid untuk menilai pencapaian setelah selesai tajuk pembelajaran.
Objektif
Membantu murid menjawab soalan berbentuk soalan sebenar.

Pemantauan dilaksanakan oleh PK Kurikulum dan GKMP Teknik & Vokasional.


Pemantauan
Latihan murid telah disemak dan pembetulan telah dibuat.

Sebelum : Murid kurang persediaan membaca nota.


Semasa : Ada sebilangan murid yang tidak hadir kerana terlibat dengan kokurikulum atau tidak hadir kerana
Kekangan sebab-sebab lain.

Selepas : Masih ada murid tidak membuat pembetulan.

Didapati :
Ramai murid tidak bersedia kerana terlibat dengan aktiviti kokurikulum yang lain.
Penilaian
Selain itu, selepas ujian dilaksanakan terdapat beberapa murid yang masih tidak membuat pembetulan.

Beberapa langkah telah dilakukan :


Penambah- Setiap murid yang mendapat markah rendah (bawah 50%) perlu dilaksanakan pemulihan.
baikan Murid diberikan latihan semula supaya dapat memperbaiki prestasi dalam topik tersebut.
Markah telah dicatatkan untuk rekod pencapaian.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : EN MOHD HATA BIN SALLEH
Tarikh :

1
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh Minggu 1 23
Nama Program Modul pembelajaran KHB
Laksana: (4/1 28/6)

Objektif Memudahkan murid membuat nota dalam bentuk lembaran grafik dan modul dilengkapkan dengan ujian formatif.

Pemantauan dilaksanakan oleh PK Kurikulum dan GKMP Teknik & Vokasional.


Pemantauan - Modul telah dilengkapkan oleh murid dan disemak oleh guru setiap kali selesai tajuk pembelajaran. Modul ini telah
disemak.

Sebelum : Murid tidak membawa buku teks semasa proses pembelajaran.


Kekangan Semasa : Ada sebilangan murid yang tidak hadir semasa proses pembelajaran kerana terlibat dengan aktiviti kokurikulum
atau tidak hadir kerana sebab lain.
Selepas : Murid tidak dapat melengkapkan modul dalam masa yang ditetapkan.

Didapati :

1. Modul pembelajaran ini mempercepatkan proses membuat nota di samping mengelakkan murid tertinggal isi penting
Penilaian
dalam penyediaan bahan pembelajaran.
2. Tetapi, terdapat beberapa murid yang masih tidak melengkapkan nota kerana kurang disiplin diri.
3. Terdapat juga sebilangan murid yang kerap meninggalkan modul ini di rumah semasa pembelajaran.

Beberapa langkah telah dilakukan :

Penambah- 1. Setiap murid yang lewat menghantar modul pembelajaran akan dikenakan notis amaran dan ditulis dalam modul
baikan pembelajaran tersebut.
2. Murid juga dikehendaki membuat pembetulan bagi setiap kesalahan. Ini bertujuan supaya murid sedar, setiap muka
surat dalam modul tersebut adalah sangat penting.
3. Bagi murid yang lemah, modul akan disimpan oleh guru dan diserahkan semasa ulangkaji.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : EN MOHD HATA BIN SALLEH
Tarikh :

2
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh Minggu 1 hingga 23


Nama Program Latihan Santai Minda
Laksana: (4/1 28/6)

Objektif Menyediakan kerja rumah bagi setiap tajuk pembelajaran yang mudah.

Pemantauan dilaksanakan oleh PK Kurikulum dan GKMP Teknik & Vokasional.


Pemantauan Latihan telah dilengkapkan oleh murid dan disemak oleh guru setiap kali selesai tajuk pembelajaran. Modul ini telah
disemak.

Sebelum : Murid kurang mengulangkaji.

Kekangan Semasa : Murid tidak menyiapkan latihan kerana kurang disiplin diri.

Selepas : Murid tidak membuat pembetulan.

Didapati :
Penilaian 1. Latihan ini dapat disiapkan dengan baik oleh murid, dan ia juga mudah untuk semakan bersama guru.
2. Tetapi, terdapat beberapa murid yang masih tidak melengkapkan latihan kerana kurang disiplin diri.

Beberapa langkah telah dilakukan :

Penambah- 1. Setiap murid yang lewat atau tidak menyiapkan latihan akan dikenakan notis amaran dan ditulis dalam modul
baikan pembelajaran tersebut. Ini bertujuan supaya murid sedar, kepelbagaian latihan dapat menghilangkan kebosanan
membuat latihan.
2. Pembetulan dibuat bagi setiap kesalahan.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : EN MOHD HATA BIN SALLEH
Tarikh :

3
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh Minggu 1 hingga 23


Nama Program Penggunaan Blog Pendidikan untuk Latihan Interaktif
Laksana: (4/1 28/6)

Mempelbagaikan latihan kepada murid di rumah dengan menggalakkan murid membuat latihan interaktif dalam blog
pendidikan dan VLE-Frog.
Objektif http://norlizajais.blogspot.com
Menggalakkan murid mengakses sendiri modul pembelajaran.

Pemantauan dilaksanakan oleh PK Kurikulum dan GKMP Teknik & Vokasional.


Pemantauan - Selain di rumah, murid lemah akan menjalani latihan ini bersama guru dalam waktu pembelajaran (pemulihan)

Sebelum : Sebilangan besar murid tidak mempunyai kemudahan internet di rumah.

Kekangan Semasa : Hanya sebilangan kecil murid dapat menjalani aktiviti ini semasa proses pembelajaran kerana tiada kemudahan

Selepas : Murid menggunakan perhidmatan Cyber caf untuk pembelajaran tetapi tidak dapat dikesan keberkesanannya.

Didapati :
1. Latihan interaktif ini sangat menarik untuk dilaksanakan kepada murid yang lemah dalam makmal komputer.
Penilaian 2. Markah dicatat untuk rekod peningkatan prestasi setiap kali latihan diadakan.
3. Jika di dalam kelas, latihan hanya dapat dilaksanakan kepada 2 orang murid dalam satu masa menggunakan satu buah
laptop.

Beberapa langkah telah dilakukan :


Penambah-
baikan 1. Setiap murid yang baik dan cemerlang digalakkan untuk membuat latih tubi latihan interaktf ini di rumah.
2. Murid yang lemah sahaja akan diberi peluang untuk membuat pemulihan menggunakan kaedah ini.
Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : EN MOHD HATA BIN SALLEH
Tarikh :

4
Page
Rekod Keberkesanan Program 2013 Bidang/Unit*:KURIKULUMKEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

Tempoh Tarikh Penilaian Cadangan


Bil Program Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Keberkesanan Program Penambahbaikan
Minggu 2-16 KHB-KT : Ujian topikal yang diberi
oleh GKMP TV Objektif 2013 : dalam aras yang rendah
1 Ujian Topikal Jan Okt 2013 - % lulus / A : 100% / 71%
dan PK - GP : 1.38 untuk meningkatkan
Boleh dilaksana pada
Kurikulum Pencapaian 2013 : motivasi murid.
2014 dan digabungkan
Minggu 30-35 - % lulus / A :
Ogos - GP : kerana pbs
oleh GKMP TV
2 September Tiada
Latih tubi dan PK
2013 KHB-ERT :
Kurikulum Objektif 2013 :
Minggu 2-16 - % lulus / A : 100% / 61%
Januari Ogos - GP : 1.58
oleh GKMP TV Ditambah dengan
3 Modul 2013 Pencapaian 2013 :
dan PK evidens untuk PBS
Pembelajaran - % lulus / A : Boleh dilaksana pada
Kurikulum - GP : 2014 dan digabungkan
Minggu 2-16
Januari Ogos kerana pbs
oleh GKMP TV KHB-PN :
4 Latihan Santai 2013 Objektif 2013 : Tiada
dan PK
Minda - % lulus / A : 100% / 57%
Kurikulum - GP : 1.55
Minggu 30-35 Pencapaian 2013 :
Latihan Interaktif Ogos
oleh GKMP TV - % lulus / A : Murid digalakkan Boleh dilaksana pada
5 dalam blog September - GP :
dan PK menggunakan VLE-Frog 2014
pendidikan 2013
Kurikulum
KHB PK :
Objektif 2013 :
- % lulus / A : 100% / 74%
- GP : 1.33 Tidak perlu diteruskan
Teknik menjawab Tidak -
6 Pencapaian 2013 : - kerana tiada
soalan dilaksanakan
- % lulus / A : peperiksaan.
- GP :

Tandatangan GPK :
Nama GPK :
Tarikh :

5
Page
Penilaian & Maklum Balas Prestasi pelaksanaan Strategi 2011-2013 Bidang/Unit*: KURIKULUM - KHB
KEY PERFOMANCE SASARAN PRESTASI PRESTASI SEBENAR
MATLAMAT/OBJEKTIF INISIATIF/TINDAKAN
INDICATORS (KPI) TOV 11 12 13 11 12 13 Catatan
Memastikan % LULUS ST1: Meningkatkan
peningkatan A dalam KHB-KT 100% 100% 100% 100% prestasi guru melalui 100% 100%
keputusan KHB-KT , KHB-ERT 100% 100% 100% 100% pemantapan 100% 97.5%
KHB-PN 100% 100% 100% 100% 100% 100%
KHB-ERT, KHB-PN & profesionalisme
KHB-PK 100% 100% 100% 100% 100% 100%
KHB-PK, PMR untuk keguruan.
merapatkan jurang % CEMERLANG
pendidikan dan ST2: Memperkasakan
KHB-KT 68% 69% 70% 71% 53.7% 80.0%
melonjakkan KHB-ERT 58% 59% 60% 61% pelaksanaan program 39.0% 45.0%
kecemerlangan institusi KHB-PN 54% 55% 56% 57% peningkatan prestasi 36.0% 43.0%
pendidikan. KHB-PK 71% 72% 73% 74% akademik untuk PMR. 45.8% 69.0%

GPS ST3: Meningkatkan


KHB-KT 1.41 1.40 1.39 1.38 prestasi sekolah 1.68 1.26
KHB-ERT 1.61 1.60 1.59 1.58 melalui pengurusan 2.02 1.70
KHB-PN 1.58 1.57 1.56 1.55 panitia yang efisien. 1.82 1.83
KHB-PK 1.36 1.35 1.34 1.33 1.83 1.78

ULASAN % LULUS BAGI SEMUA PILIHAN TELAH TERCAPAI. BAGI KHB-KT % CEMERLANG DAN GPS TELAH TERCAPAI. BAGI KHB-ERT,
KHB-PN DAN KHB-PK, % CEMERLANG DAN TARGET GPS MASIH BELUM TERCAPAI.

LAPORAN DISEDIAKAN OLEH: ENCIK MOHD HATA BIN SALLEH

6
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-LUKISAN KEJURUTERAAN
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh
Nama Program TUTORIAL JAN OGOS 2013
Laksana:
1. Memberi latih tubi kepada pelajar
Objektif
2. Menyediakan pelajar menjawab soalan berbentuk soalan SPM sebenar

Pemantauan GKMP TV
Sebelum :
Mesin fotostat sekolah yang selalu rosak dan tidak boleh menfotostat kertas A3 menyebabkan kertas perlu difotostat
di luar
Pelajar juga telah membeli buku latihan Local Publication.

Semasa :
Kekangan Pelajar lemah tidak datang sekolah
Sibuk menyiapkan PBS LK

Selepas :
Ada pelajar lambat hantar latihan
Pelajar tidak hantar latihan

Penilaian 3 set soalan (tutorial 1, 2, 3) telah diedarkan namun pelajar menyiapkan tutorial 1 & 2 sahaja

Penambah- Program diteruskan namun penekanan perlu diberikan dengan memastikan pelajar menghantar latihan tepat pada masanya.
baikan Pelajar yang tidak hantar perlu dimasukkan dalam kelas tahanan/IRP.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :ADZLINA BINTI IBRAHIM
Tarikh :

7
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-LUKISAN KEJURUTERAAN
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh
Nama Program LAWATAN 4 APRIL 2013
Laksana:
1. Memberi pendedahan kepada pelajar tentang dunia pekerjaan sebenar
Objektif

Pemantauan GKMP TV

Sebelum :
Sukar diadakan kerana pelajar-pelajar tidak mampu untuk membayar bayaran pengangkutan
Kekangan Tiada tempat latihan / ipt yang ingin dilawati menjalankan program menarik.
Masa yang singkat untuk menyiapkan kertas kerja dan memohon kebenaran PPD.

Penangguhan dilakukan pada masa hadapan.


Penilaian

Penambah- Program diteruskan agar pelajar lebih terdedah dengan situasi dan suasana sebenar.
baikan

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :ADZLINA BINTI IBRAHIM
Tarikh :

8
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-LUKISAN KEJURUTERAAN
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

9 MEI 2013
Tempoh
Nama Program TEKNIK MENJAWAB 23 OGOS 2013
Laksana:

Memberi pendedahan tentang teknik menjawab soalan SPM


Objektif Menyediakan pelajar menjawab soalan berbentuk soalan SPM sebenar

Pemantauan GKMP TV

Sebelum :
Kekangan Tumpuan diberikan untuk menyiapkan tugasan PBS.
Pelajar juga sibuk mengulangkaji sendiri untuk PPT.

Penangguhan dilakukan pada akhir Oktober sebelum mula peperiksaan sebenar. Selain itu, pelajar juga diharap lebih
Penilaian
bersemangat dan dapat memberikan tumpuan kerana peperiksaan semakin hampir.

Penambah-
Program diteruskan agar pelajar lebih terdedah dengan situasi dan suasana sebenar.
baikan

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : ADZLINA BINTI IBRAHIM
Tarikh :

9
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-LUKISAN KEJURUTERAAN
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh
Nama Program PROGRAM IRP 2 SEPT 15 NOV 2013
Laksana:
Memberi pendedahan tentang teknik menjawab soalan SPM
Objektif
Menyediakan pelajar menjawab soalan berbentuk soalan SPM sebenar

Pemantauan
GKMP TV

Sebelum :
Tumpuan diberikan untuk menghabiskan silibus.
Kekangan Pelajar juga sibuk mengulangkaji sendiri untuk SPM.
Pelajar lemah tidak mahu berubah.

Penangguhan dilakukan pada pertengahan bulan Oktober sebelum mula peperiksaan sebenar. Selain itu, pelajar juga diharap
Penilaian
lebih bersemangat dan dapat memberikan tumpuan kerana peperiksaan semakin hampir.

Penambah-
Program diteruskan agar pelajar lebih terdedah dengan situasi dan suasana sebenar.
baikan

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : ADZLINA BINTI IBRAHIM
Tarikh :

10
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-LUKISAN KEJURUTERAAN
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh
Nama Program PECUTAN TERAKHIR 25 NOV 2013
Laksana:

Memberi pendedahan tentang teknik menjawab soalan SPM


Objektif Menyediakan pelajar menjawab soalan berbentuk soalan SPM sebenar

Pemantauan GKMP TV

Sebelum :
Tumpuan diberikan untuk mengulangkaji sendiri untuk SPM sebenar.
Kekangan
Pelajar lemah masih belum sedar diri.

Penilaian Belum dilaksanakan

Penambah- Kehadiran wajib kepada pelajar GALUS.


baikan Penekanan kepada tajuk-tajuk yang dijangka akan keluar ketika soalan sebenar.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : ADZLINA BINTI IBRAHIM
Tarikh :

11
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-LUKISAN KEJURUTERAAN
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh
Nama Program KURSUS ASAS AUTOCAD 20 JULAI 2013
Laksana:

1. Mendedahkan pelajar kepada pengetahuan asas menggunakan perisian Autocad.


Objektif
2. Persediaan pelajar untuk melaksanakan kerja kursus PBS SPM 2014.

Pemantauan GKMP TV

Sebelum :
Pelajar tiada pengetahuan tentang perisian Autocad.
Pelajar tidak pernah menggunakan perisian Autocad sebelum kursus dijalankan.
Guru perlu memastikan semua komputer diinstall dengan perisian Autocad

Semasa :
Kekangan Komputer yang disediakan tidak dapat digunakan.
Pelajar lambat hadir ke kelas Autocad.
Pelajar tidak menumpukan perhatian.

Selepas :
Pelajar lupa dengan pelajaran yang telah dipelajari kerana tidak mempunyai perisian Autocad di rumah.

Didapati:
Penilaian Sebahagian pelajar dapat menggunakan perisian ini dengan baik tetapi sebahagian lagi mengambil masa yang agak panjang
untuk menggunakan perisian ini kerana kali pertama mereka mereka didedahkan dengan perisian Autocad.
Penambah- Program akan diteruskan lagi pada tahun hadapan dan penambahbaikan akan dibuat pada cara penerangan dan latihan yang
baikan lebih mudah akan disediakan bagi membantu mempercepatkan kefahaman dan kemahiran.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : ADZLINA BINTI IBRAHIM
Tarikh :

12
Page
Rekod Keberkesanan Program 2013 Bidang/Unit*:KURIKULUMLUKISAN KEJURUTERAAN

Tempoh Tarikh Penilaian Keberkesanan


Bil Program Cadangan Penambahbaikan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Program
Teknik 9/5/2013 Tidak berjaya kerana
1 Tiada Jadikan program daerah Diteruskan 2014
Menjawab 23/8/2013 menyiapkan PBS
Program 2/9 15/11 Dimulakan pertengahan bulan
2 21/10/2013 Tiada Diteruskan 2014
IRP 2013 Okt

8/1/2013 15/1/2013
Penekanan perlu diberikan
5/2/2013 15/2/2013
dengan memastikan pelajar
5//3/2013 15//3/2013
menghantar latihan tepat pada
3 Tutorial 3/4/2013 - 43% berjaya dilaksanakan Diteruskan 2014
masanya. Pelajar yang tidak
24/5/2013 -
hantar perlu dimasukkan dalam
1/7/2013 -
kelas tahanan/IRP.
1/8/2013 -

Program diteruskan agar


Tidak berjaya dan tidak ada
4 Lawatan 4/4/2013 Tiada pelajar lebih terdedah dengan
sambutan
situasi dan suasana sebenar.
Pecutan Mewajibkan kehadiran pelajar
5 25/11/2013 Belum dilaksanakan Diteruskan 2014
Terakhir GALUS
Cara penerangan dan latihan
yang lebih mudah akan
Kursus Asas
6 20/7/2013 20/7/2013 Objektif dicapai sepenuhnya disediakan bagi membantu Diteruskan 2014
Autocad
mempercepatkan kefahaman
dan kemahiran.

Tandatangan GPK :
Nama GPK :
Tarikh :

13
Page
Penilaian & Maklum Balas Prestasi pelaksanaan Strategi 2011-2013 Bidang/Unit*: KURIKULUM - LK

KEY PERFOMANCE SASARAN PRESTASI PRESTASI SEBENAR


MATLAMAT/OBJEKTIF INISIATIF/TINDAKAN
INDICATORS (KPI) TOV 11 12 13 11 12 13 Catatan
Meningkatkan gred
purata Lukisan Gred purata lulus LK 3.5 3.3 3.1 2.9 Tutorial Bulanan
3.43 4.06
KejuruteraanSPM dalam SPM IRP
kepada 2.9.
Mengekalkan
keputusan peratusan 100 100 100 100 Tutorial Bulanan
% lulus LK SPM 100 97.06
lulus SPM LK iaitu 100 Kursus Asas Autocad
peratus.
Meningkatkan peratus
pelajar cemerlang
Bilangan murid 40 42 44 46 Teknik Menjawab
mendapat A+ hingga 31.43 26.47
mendapat A Pecutan Terakhir
A- dalam SPM LK
kepada 46%

ULASAN: Secara keseluruhannya, prestasi Perancangan Strategik 2011-2013 adalah tidak konsisten. Pencapaian SPM 2011 hampir
berjaya namun SPM 2012 merosot jauh berbanding sasaran.Diharap program peningkatan prestasi yang akan diadakan
sebelum kertas LK SPM akan dapat meningkatkan semula prestasi mata pelajaran Lukisan Kejuruteraan SPM 2013 dan
tahun seterusnya.

LAPORAN DISEDIAKAN OLEH : ADZLINA BINTI IBRAHIM (KP LUKISAN KEJURUTERAAN)

14
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-PRINSIP PERAKAUNAN
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh
Nama Program Bengkel latihan dalam kumpulan (ldk) 11 mac -26 ogos 2013
Laksana:

1. Melahirkan murid yang berpotensi menjadi pemimpin dan bermotivasi


Objektif 2. Membantu p dan p berfokus murid
3. Membantu murid menjadi mentor sekiranya guru tiada.

Pemantauan Gkmp teknik dan vokasional

- sebelum : Murid kurang bersedia


- semasa : penguasaan isi kurang mantap,perlu pemahaman mantap setiap bab sebelum ldk.
Kekangan
- selepas : Pengukuhan melalui latihan dan latih tubi dengan jawapan yang tepat

Penilaian -berjaya melahirkan bakat kepimpinan dalam diri murid dan persaingan yang sihat untuk menjadi contoh rakan sekelas

Murid perlu memahami tajuk dengan mantap sebelum berkongsi ilmu dengan pelajar lain.
Penambah- Guru perlu memantapkan program dengan bahan bantuan yang lebih berkesan.
baikan Murid yang tahu dan faham mengajar rakan yang kurang faham.
Murid yang mengajar akan lebih memahami apa yang dipelajari.mendidik pelajar suka berkongsi ilmu.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : JAARONAH BINTI AHMAD RAZALI
Tarikh :

15
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-PRINSIP PERAKAUNAN
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh Sebulan
Nama Program Lesson study Mac- April (kitaran 1)
Laksana:

1. Melahirkan konsep team work antara guru dalam penyediaan rancangan pelajaran
2. Membantu menambahbaik p dan p antara guru dalam tingkatan dan sub topik yang sama
Objektif
3. Membantu guru baru menguasai teknik p dan p daripada guru lama.

Gkmp teknik dan vokasional


Pemantauan

- sebelum : Merancang kesesuaian masa p dan p


Kekangan - semasa : guru terpaksa meminggalkan kelas sendiri
- selepas : perbincangan membantu membaiki kelemahan semua pihak.

Penilaian berjaya melahirkan konsep kolabolasi antara guru perakaunan

Penambah- Guru perlu merancang bahan p dan p dengan lebih berkesan


baikan Guru perlu memantapkan dan menambahbaik rancangan pelajaran sedia ada.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : JAARONAH BINTI AHMAD RAZALI
Tarikh :

16
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-PRINSIP PERAKAUNAN
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Folio pbs tingkatan 5 Tempoh April mei 2013


Nama Program
Folio pbs tingkatan 4 Laksana: Ogos-september 2013

1. Membantu guru membuat persediaan mental dan fizikal ke arah pembelajaran memdorong kemahiran berfikir murid
Objektif
2. Menyediakan pelajar kepada pembelajaran merentas kurikulum dalam dunia perniagaan sebenar.

Pemantauan Kp perakaunan (t5),guru subjek (t4),pemantau pbs daerah

sebelum : Merancang masa yang sesuai


Kekangan semasa : Murid perlu diajar bab yang ada untuk persediaan folio
selepas : Sistem fail dan rekod bertambah

Penilaian Berjaya mendorong murid kaedah penerokaan ,teliti dan sabar semasa menyiapkan tugasan.

Penambah- Guru perlu merancang waktu dan kelas .


baikan Guru perlu memantapkan pelajar dengan semua tajuk berkaitan sebelum menyiapkan folio yang lengkap dan tepat.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : JAARONAH BINTI AHMAD RAZALI
Tarikh :

17
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-PRINSIP PERAKAUNAN
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh
Nama Program Program irp/kelas tambahan 11/7/13- 30 okt 2013
Laksana:
1. Meningkatkan kualiti pelajar cemerlang
Objektif 2. Membantu pelajar galus
3. Membantu memantapkan pemahaman murid melalui latih tubi dan latihan.
Penyelaras irp
Pemantauan

Sebelum : Penyediaan bahan edaran,


Kekangan Semasa : Bahan perlu mengikut 3 aras murid
Selepas : Bahan perlu dikumpul dan difailkan/folder dalam hard atau soft copy.

Penilaian Berjaya memberi keyakinan pelajar galus untuk mendapat gred terbaik .

Penambah-
Guru perlu memantapkan program dengan merancang bahan dan aras soalan.
baikan

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : JAARONAH BINTI AHMAD RAZALI
Tarikh :

18
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-PRINSIP PERAKAUNAN
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh
Nama Program Program viva(soal jawab lisan) 4 feb- 30 september 2013
Laksana:
1. Mengunakan modul yang ringkas dan tepat untuk membantu murid galus
2. Membantu p dan p lebih mudah dan menarik
Objektif
3. Memudahcara tajuk fokus spm 2013
4. Membantu murid mengenal pasti kesilapan sendiri dan guru membantu upgred skil.

Pemantauan Kp perakaunan

Sebelum : Memastikan pelajar menguasai dan memahami bab berkaitan sebelum sessi soal jawab
Semasa : Cara menjawab perlukan bantuan buku teks ,rujukan
Kekangan
Selepas : Pelajar perlu kenal pasti kesilapan dan berusaha memperbaiki kelemahan.
Masa pdan p sangat terhad,kadangkala viva terpaksa dibuat di luar jadual.

Penilaian Berjaya menarik minat murid dalam mencari jawapan yang mudah dan ringkas

Penambah-
Guru perlu merangka tajuk yang lebih baik mengikut aras bagi setiap pelajar.
baikan

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : JAARONAH BINTI AHMAD RAZALI
Tarikh :

19
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-PRINSIP PERAKAUNAN
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh
Nama Program Bengkel teknik menjawab soalan kertas 1 dan kertas 2 23 ogos 2013
Laksana:
1. Mendedahkan murid format spm sebenar
2. Memberi pendedahan penggunaan masa untuk kertas 1 dan kertas 2
Objektif
3. Menekankan faedah analisa soalan untuk persediaan spm
4. Strategi dan cara menjawab soalan dengan tepat.

Pemantauan Kp perakaunan

Sebelum : Penyediaan bahan dalam bentuk power point,edaran


Semasa : Tempat kurang selesa
Kekangan
Selepas : Masih ada murid yang masih lemah untuk memahami prinsip asas perakaunan dan penyediaan format penyata
kewangan dan kunci kira-kira.

Penilaian Menambah persediaan murid menjawab kertas 1 dan kertas 2 dan jumlah masa yang diperuntukkan.

Penambah- Guru perlu merancang supaya pelajar bersedia dengan semua bab berkaitan.
baikan Guru perlu memantapkan program dengan mencari bahan , tempat dan masa yang lebih berkesan.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : JAARONAH BINTI AHMAD RAZALI
Tarikh :

20
Page
Rekod Keberkesanan Program 2013 Bidang/Unit*:KURIKULUMPERAKAUNAN

Tempoh Tarikh Penilaian Keberkesanan


Bil Program Cadangan Penambahbaikan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Program

Pelajar diberi tempoh 7 hari


Bengkel Latihan Mendapat sambutan dan
11 Mac 26 Ogos untuk menyiapkan tugasan Boleh dilaksanakan
1 dalam Kumpulan 26 Ogos 2013 pelajar bersedia menjadi
2013 dan membentang di dalam pada 2014
(LDK) guru muda
kelas dengan yakin

Guru menjalankan viva


Objektif tercapai. (Kekangan
Program VIVA (soal 4 Feb 30 Sept 4 Feb 30 Sept kepada sekumpulan pelajar Boleh dilaksanakan
2 waktu kerana jumlah pelajar
jawab lisan) 2013 2013 seramai 4-6 orang pada pada 2014
yang ramai)
setiap sesi

Berjaya dan mendapat


Bengkel Teknik Boleh dilaksanakan
3 23 Ogos 2013 23 Ogos 2013 sambutan (semua hadir Tempat yang lebih kondusif
Menjawab Soalan pada 2014
kerana waktu persekolahan)

Berjaya tetapi kurang


11 Julai 30 Okt 11 Julai 30 Okt Diwajibkan untuk pelajar Boleh dilaksanakan
4 Kelas Tambahan / IRP mendapat sambutan (50%
2013 2013 gagal pada 2014
hadir)

Guru perlu mengajar terlebih


dahulu tajuk dalam PBS Boleh dilaksanakan
5 Folio PBS T4 & T5 April Mei 2013 26 Julai 2013 Berjaya
walaupun berbeza dari RPT pada 2014
yang dirancang

Tandatangan Ketua m/pelajaran:


Nama Ketua m/pelajaran :
Tarikh :

21
Page
Penilaian & Maklum Balas Prestasi pelaksanaan Strategi 2011-2013 Bidang/Unit*: KURIKULUM PERAKAUNAN

KEY PERFOMANCE SASARAN PRESTASI PRESTASI SEBENAR


MATLAMAT/OBJEKTIF INISIATIF/TINDAKAN
INDICATORS (KPI) TOV 11 12 13 11 12 13 Catatan
Meningkatkan gred Gred purata lulus Tutorial
purata PERAKAUNAN PERAKAUNAN dalam IRP 1.43 1.67
SPM kepada 1.4. 1.7 1.6 1.5 1.4
SPM Teknik menjawab
Mengekalkan
keputusan peratusan Tutorial
% lulus PERAKAUNAN 100 100 100 100
lulus SPM IRP 100 100
SPM
PERAKAUNAN iaitu Teknik menjawab
100 peratus.
Meningkatkan peratus
pelajar cemerlang
mendapat gred A Bilangan murid 40 42 44 46 IRP
31.43 26.47
bagi PERAKAUNAN mendapat A Teknik menjawab
hanya 62.07% dalam
SPM kepada 46%

ULASAN :

LAPORAN DISEDIAKAN OLEH : JAARONAH BINTI AHMAD RAZALI

22
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-MPV (MPPPU)
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh
Nama Program Bengkel Teknik Menjawab Soalan 25 April 2013 & 18 Julai 2013
Laksana:
1. Meningkatkan pemahaman pelajar dengan lebih mendalam berkaitan dengan teknik-teknik untuk menjawab soalan MPV
Objektif
2. Menyediakan pelajar menjawab soalan berbentuk soalan SPM sebenar

Pemantauan GKMP TV

Sebelum:
1. Guru memberi penerangan dan teknik menjawab sendiri kepada pelajar iaitu soalan SPM sebenar.

Semasa:
1. Beberapa bahan edaran diedarkan kepada pelajar seperti soalan SPM sebenar, soalan-soalan PPT dan Percubaan SPM
Kekangan
yang difotostat dari luar kerana mesin fotostat yang terdapat di sekolah selalu rosak

Selepas:
1. Terdapat pelajar yang lemah tidak hadir semasa kursus dijalankan

Didapati:
Penilaian 1. 6 set soalan telah diedarkan namun pelajar tidak menyiapkannya.
2. Perbincangan bersama-sama pelajar disambung semasa p&p dijalankan di bengkel.

Penambah- Program diteruskan namun penekanan perlu diberikan dengan memastikan pelajar menghantar latihan tepat pada masanya.
baikan Pelajar yang tidak hantar perlu dimasukkan dalam kelas tahanan/IRP.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : NAZAHIYAH BINTI HAJI ABDUL KADIR
Tarikh : 17 Oktober 2013

23
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-MPV (MPPPU)
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh
Nama Program Program IRP 4 Feb 30 Sept 2013
Laksana:
Meningkatkan kualiti pelajar cemerlang
Objektif
Meningkatkan prestasi pelajar GALUS

Pemantauan GKMP TV

Sebelum:
Guru memberi latihan sendiri kepada pelajar.

Semasa:
Beberapa bahan edaran diedarkan kepada pelajar seperti soalan-soalan PPT dan Percubaan SPM yang difotostat dari luar
Kekangan
kerana mesin fotostat yang terdapat di sekolah selalu rosak

Selepas:
Terdapat pelajar yang lemah tidak hadir semasa kursus dijalankan

Didapati:
2 set soalan telah diedarkan namun pelajar tidak menyiapkannya. Terdapat beberapa pelajar sahaja yang membuat latihan
Penilaian
yang diberikan.

Penambah- Program diteruskan namun penekanan perlu diberikan dengan memastikan pelajar menghantar latihan tepat pada masanya.
baikan Pelajar yang tidak hantar perlu dimasukkan dalam kelas tahanan/IRP.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : NAZAHIYAH BINTI HAJI ABDUL KADIR
Tarikh : 17 Oktober 2013

24
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-MPV (MPPPU)
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh Jan Ogos 2013


Nama Program Tutorial
Laksana:
Memberi latih tubi kepada pelajar
Objektif Menyediakan pelajar menjawab soalan berbentuk soalan SPM sebenar, soalan-soalan PPT dan Percubaan SPM lepas.

Pemantauan GKMP TV

Sebelum:
Guru memberi latih tubi tutorial sendiri kepada pelajar.

Semasa:
Beberapa bahan edaran diedarkan kepada pelajar seperti soalan-soalan PPT dan Percubaan SPM yang difotostat dari luar
Kekangan
kerana mesin fotostat yang terdapat di sekolah selalu rosak

Selepas:
Terdapat pelajar yang lemah tidak hadir semasa kursus dijalankan

Didapati:
4 set soalan telah diedarkan namun pelajar tidak menyiapkannya
Penilaian

Program diteruskan namun penekanan perlu diberikan dengan memastikan pelajar menghantar latihan tepat pada masanya.
Penambah- Pelajar yang tidak hantar perlu dimasukkan dalam kelas tahanan/IRP. Latihan juga diadakan dengan lebih kerap di dalam
baikan bengkel semasa p&p berjalan.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : NAZAHIYAH BINTI HAJI ABDUL KADIR
Tarikh : 17 Oktober 2013

25
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-MPV (MPPPU)
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh
Nama Program Kursus Komunikasi & Rancangan Perniagaan 21 Mac 2013
Laksana:

Objektif Memberi pendedahan kepada pelajar tentang dunia perniagaan dan kaedah komunikasi yang digunakan

Pemantauan GKMP TV

Sebelum:
Guru menjadi penceramah sendiri kerana sukar untuk mendapatkan penceramah dari luar

Semasa:
Beberapa bahan edaran diedarkan kepada pelajar seperti contoh rancangan perniagaan yang difotostat dari luar kerana
Kekangan mesin fotostat yang terdapat di sekolah selalu rosak
Tranparensi OHP digunakan semasa sesi kursus berjalan

Selepas:
Terdapat pelajar yang lemah tidak hadir semasa kursus dijalankan

Didapati:
Penilaian Pelajar membuat folio berkaitan dengan RP

Penambah- Program diteruskan agar pelajar lebih terdedah dengan situasi dan suasana sebenar.
baikan

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : NAZAHIYAH BINTI HAJI ABDUL KADIR
Tarikh : 17 Oktober 2013

26
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-MPV (MPPPU)
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh
Nama Program Lawatan 4 April 2013
Laksana:

Objektif Memberi pendedahan kepada pelajar tentang dunia pekerjaan sebenar

Pemantauan
GKMP TV
Sebelum:
Guru terlalu sibuk dengan mesyuarat bersama BPK dan LPM yang perlu dihadiri dan ditangguhkan.
Sukar diadakan kerana pelajar-pelajar tidak mampu untuk membayar bayaran pengangkutan

Kekangan Semasa:
Tiada

Selepas:
Tiada
Didapati:
Penilaian Penangguhan dilakukan, kemungkinan aktiviti akan dijalankan pada masa hadapan

Program diteruskan agar pelajar lebih terdedah dengan situasi dan suasana sebenar.
Penambah-
baikan

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : NAZAHIYAH BINTI HAJI ABDUL KADIR
Tarikh : 17 Oktober 2013

27
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-MPV (MPPPU)
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh
Nama Program Kursus Pembinaan Media 2013 22 Mei 2013
Laksana:
1. Memberi pendedahan kepada guru-guru MPV tentang dunia kemahiran teknologi yang serba canggih masa kini.
2. Menarik minat guru mengajar menggunakan ICT dalam bidang Teknik dan Vokasional.
Objektif 3. Meningkatkan penglibatan guru dalam bidang kemahiran ICT.
4. Memberi peluang guru merekacipta bahan pengajaran dan pembelajaran (PnP) menggunakan ICT supaya dapat memupuk
pemikiran kritis dan kreatif.

Pemantauan
GKMP TV
Sebelum:
1. Tiada

Semasa:
1. Guru-guru lelaki terlalu laju dalam mempelajari teknik yang digunakan jika dibandingkan dengan guru-guru perempuan.
Kekangan 2. Kebanyakan guru-guru MPV tidak membawa laptop masing-masing.
3. Terdapat juga guru-guru yang membawa laptop sendiri tetapi tidak boleh digunakan kerana resolusi untuk install
program yang digunakan tidak mencukupi.

Selepas:
1. Tiada

Didapati:
Penilaian
1. Penangguhan dilakukan, kemungkinan aktiviti akan dijalankan pada masa hadapan

Penambah- Program diteruskan agar pelajar lebih terdedah dengan situasi dan suasana sebenar.
baikan

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : NAZAHIYAH BINTI HAJI ABDUL KADIR
Tarikh : 17 Oktober 2013

28
Page
Rekod Keberkesanan Program 2013 Bidang/Unit*:KURIKULUMMPV (MPPPU)

Tempoh Tarikh Penilaian Cadangan


Bil Program Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Keberkesanan Program Penambahbaikan
Program IRP 4 Feb 30 Sept 2013 GKMP Objektif dicapai Tiada Diteruskan 2014
1
sepenuhnya
Tutorial Jan Ogos 2013 GKMP Objektif dicapai Tiada Diteruskan 2014
2
sepenuhnya
Teknik Menjawab 25 April 2013 GKMP Memberi pendedahan Menggunakan
Boleh dilaksana
3 tentang teknik khidmat penceramah
pada 2014
18 Julai 2013 menjawab soalan SPM luar jika ada.
4 Kursus Komunikasi 21 Mac 2013 GKMP Memberi pendedahan Menggunakan
& Rancangan kepada pelajar tentang khidmat penceramah
Perniagaan dunia perniagaan luar atau guru Boleh dilaksana
sekolah yang pada 2014
berpengalaman jika
ada.
5 Lawatan 4 April 2013 GKMP Tidak berjaya Mengadakan
Boleh dilaksana
perancangan lebih
pada 2014
awal.
6 Kursus Pembinaan 22 Mei 2013 GKMP Objektif dicapai 1. Menggunakan Diteruskan 2014
Media 2013 sepenuhnya khidmat
penceramah luar
jika ada.
2. Mengadakan
perancangan
lebih awal.

Tandatangan Ketua m/pelajaran:


Nama Ketua m/pelajaran :
Tarikh :

29
Page
Penilaian & Maklum Balas Prestasi pelaksanaan Strategi 2011-2013 Bidang/Unit*: KURIKULUM MPV (MPPPU)

KEY PERFOMANCE SASARAN PRESTASI PRESTASI SEBENAR


MATLAMAT/OBJEKTIF INISIATIF/TINDAKAN
INDICATORS (KPI) TOV 11 12 13 11 12 13 Catatan
Meningkatkan gred Tutorial
purata MPV SPM Gred purata lulus
IRP 1.43 1.67
kepada 1.4. MPV dalam SPM 1.7 1.6 1.5 1.4
Teknik menjawab
Mengekalkan
Tutorial
keputusan peratusan 100 100 100 100
% lulus MPV SPM IRP 100 100
lulus SPM MPV iaitu
Teknik menjawab
100 peratus.
Meningkatkan peratus
pelajar cemerlang
mendapat gred A Bilangan murid 40 42 44 46 IRP
31.43 26.47
bagi MPV hanya mendapat A Teknik menjawab
62.07% dalam SPM
kepada 46%

ULASAN :

LAPORAN DISEDIAKAN OLEH : NAZAHIYAH BINTI ABDUL KADIR (KP MPV-MPPPU)

30
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-TEKNOLOGI MAKLUMAT (ICT)
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh
Nama Program KURSUS VISUAL BASIC 4 jam
Laksana :

Objektif
Menyiapkan kerja kursus Visual Basic.

Pemantauan GKMP Teknik & Vokasional

Sebelum : Menetapkan masa yang sesuai kerana pelajar terlibat dengan aktiviti kokurikulum dan kelas tambahan.
Semasa : Kawalan pelajar kerana mereka lebih berminat untuk menggunakan internet berbanding menyiapkan
Kekangan latihan yang diberikan semasa kursus.
Selepas : Ada pelajar yang tidak dapat menghantar kerja kursus dalam masa yang ditetapkan dan perlu latihan
tambahan.

Penilaian Pelajar dapat menyiapkan kerja kursus dengan baik.

Penambahbaikan Kursus akan dijalankan selama 1 hari dan pendedahan awal berkaitan Visual Basic akan diberikan.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : FATIMAH BINTI YUSOF
Tarikh : 18 Oktober 2013

31
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-TEKNOLOGI MAKLUMAT (ICT)
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)
Tempoh
Nama Program TEKNIK MENJAWAB ICT SPM 1 hari
Laksana :

Objektif Pelajar dapat menjawab soalan ICT SPM dengan lebih baik.

Pemantauan GKMP Teknik & Vokasional

Sebelum : Menetapkan tarikh yang sesuai kerana ini adalah program diperingkat Daerah Kuala Langat.
Semasa : 1. Ada pelajar yang tidak hadir walaupun telah dimaklumkan lebih awal dan bayaran telah dibuat.
Kekangan 2. Bilangan pelajar yang terlalu ramai menyebabkan tumpuan penceramah kurang kepada individu.
Selepas : Peruntukkan masa yang terhad.

Penilaian Pelajar didedahkan dengan teknik-teknik menjawab ICT SPM yang betul.

Penambahbaikan Kursus akan dijalankan secara dalaman.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : FATIMAH BINTI YUSOF
Tarikh : 18 Oktober 2013

32
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-TEKNOLOGI MAKLUMAT (ICT)
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)
Tempoh
1 jam /
Nama Program PROGRAM IRP Laksana
Minggu
:

Objektif Pelajar dapat mengulangkaji secara terancang.

Pemantauan GKMP

Sebelum : Sukatan pelajaran tidak dapat dihabiskan sebelum tarikh IRP.

Semasa : 1. Ada pelajar yang tidak berminat untuk mengikuti kelas IRP yang dijalankan.
Kekangan
Selepas : Markah yang direkodkan untuk setiap ujian tidak tepat.

Penilaian Telah dijalankan kepada pelajar-pelajar tingkatan 5.

Penambahbaikan Sukatan akan dihabiskan lebih awal.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : FATIMAH BINTI YUSOF
Tarikh : 18 Oktober 2013

33
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-TEKNOLOGI MAKLUMAT (ICT)
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)
Tempoh
Nama Program LATIH TUBI 6 kali
Laksana :

Objektif Pelajar dapat menjawab latihan secara berfokus.

Pemantauan GKMP

Sebelum : Terlalu banyak masa dihabiskan untuk menyiapkan kerja kursus.

Semasa : Tidak banyak soalan yang dapat dibincangkan kerana guru mengambil masa yang lama untuk menerangkan
Kekangan satu-satu soalan sebab ada pelajar yang belum menguasai subjek tingkatan 4.

Selepas : Peruntukkan masa yang terhad.

Penilaian Telah dijalankan semasa PdP selepas Peperiksaan Pertengahan Tahun.

Penambahbaikan Perbanyakkan latih tubi Soalan Bahagian A.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : FATIMAH BINTI YUSOF
Tarikh : 18 Oktober 2013

34
Page
Rekod Keberkesanan Program 2013 Bidang/Unit*:KURIKULUMTEKNOLOGI MAKLUMAT (ICT)

Tarikh Penilaian Keberkesanan Cadangan


Bil Program Tempoh Pelaksanaan Catatan
Pemantauan Program Penambahbaikan

22/04 & 23/04 Akan dijalankan selama 1 Boleh dilaksana


1 KURSUS VISUAL BASIC 4 Jam Objektif Tercapai
(12.45 2.45) hari (8 jam) pada 2014

TEKNIK MENJAWAB
ICT SPM 4 Julai Dijalankan di peringkat Boleh dilaksana
2 1 hari Objektif Tercapai
(Peringkat Daerah (7.30 1.30) sekolah. pada 2014
Kuala Langat)

Dijalankan dengan lebih Boleh dilaksana


3 PROGRAM IRP 4 Feb 30 Sept 30 Sept Objektif Tercapai
kerap. pada 2014

3 Januari
18 Mac
1 April Dijalankan dengan lebih Boleh dilaksana
4 LATIH TUBI 6 Mei Objektif Tercapai
6 Mei kerap. pada 2014
8 Julai
26 Ogos

Tandatangan Ketua m/pelajaran:


Nama Ketua m/pelajaran :
Tarikh :

35
Page
Penilaian & Maklum Balas Prestasi pelaksanaan Strategi 2011-2013
Bidang/Unit*: KURIKULUM TEKNOLOGI MAKLUMAT (ICT)

KEY PERFOMANCE SASARAN PRESTASI PRESTASI SEBENAR


MATLAMAT/OBJEKTIF INISIATIF/TINDAKAN
INDICATORS (KPI) TOV 11 12 13 11 12 13 Catatan
ST1: Meningkatkan
Memastikan prestasi guru melalui
peningkatan dalam Peratus Lulus 100% 100% 100% 100% pemantapan 95.5%
keputusan ICT SPM
profesionalisme
untuk merapatkan
jurang pendidikan dan keguruan.
melonjakkan
ST2: Memperkasakan
kecemerlangan
pelaksanaan program 13.6%
institusi pendidikan
% Cemerlang 21.7% 26.7% 31.7% 36.0% peningkatan prestasi
akademik untuk SPM

ST3: Meningkatkan
prestasi sekolah
melalui pengurusan
GP 4.39 4.37 4.35 4.33 panitia yang efisien. 4.0

ULASAN : KPI untuk peratus lulus dan peratus cemerlang tidak tercapai. Program penambahbaikkan telah dirancang untuk

tahun 2014-2016

LAPORAN DISEDIAKAN OLEH : FATIMAH BINTI YUSOF (KP TEKNOLOGI MAKLUMAT ICT)

36
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-PERDAGANGAN
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh
Nama Program Program IRP/Kelas tambahan petang 25 Feb 31 Oktober 2013
Laksana:

1. Meningkatkan kualiti pelajar cemerlang


Objektif 2. Meningkatkan kuantiti peratus pelajar lulus
3. Meningkatkan prestasi pelajar GALUS

Pemantauan GKMP Teknik & Vokasional.

Sebelum : Pelajar kurang dalam penyediaan kelas ulangkaji bersama latihan.

Semasa : Ada sebilangan murid yang tidak hadir kerana kelas diadakan pada waktu sebelah petang selepas masa
Kekangan
persekolahan.

Selepas : Murid tidak membuat ulangkaji dan pembetulan latihan.

Didapati :
Penilaian Terdapat pelajar tidak membuat dan menyiapkan latihan diberi.
Semasa perbincangan jawapan dilaksanakan terdapat beberapa murid yang masih tidak membuat pembetulan.

Beberapa langkah telah dilakukan :


Penambah- Memaklumkan pelajar terlebih awal tentang tarikh dan masa kelas tambahan IRP diadakan.
baikan Murid diberi tajuk ulangkaji latihan terlebih dahulu supaya pelajar bersedia dengan tajuk tersebut.
Rekod kehadiran pelajar pada kelas berkenaan.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : ZORI BIN HARUN
Tarikh : 18 OKT 2013

37
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-PERDAGANGAN
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh
Nama Program Bengkel Teknik Menjawab 7 Mei 2013
Laksana:

1. Memberi pendedahan tentang teknik menjawab soalan SPM.


Objektif
2. Meningkatkan pemahaman pelajar dengan lebih mendalam berkaitan dengan teknik menjawab yang betul.
3. Menyediakan pelajar menjawab soalan berbentuk soalan SPM sebenar.

Pemantauan GKMP Teknik & Vokasional.

Sebelum : Guru memberi penerangan dan teknik menjawab sendiri kepada pelajar iaitu soalan SPM sebenar.

Kekangan Semasa : Terdapat pelajar tidak member penumpuan terhadap ceramah dan latihan yang diberi.

Selepas : Sebahagian daripada pelajar tidak membuat latihanmengikut teknik menjawab peperiksaan SPM.

Didapati :
Penilaian
1. Ada terdapat pelajar tidak memberi penumpuan dan tidak menjawab soalan yang diberi.
2. Ceramah dan soalan yang dijawab mengikut skema jawapan Lembaga Peperiksaan.

Beberapa langkah telah dilakukan :


Penambah- 1. Memberi penumpuan kepada pelajar yang lemah dalam kumpulan teknik menjawab yang lain.
baikan 2. Menyediakan skema secara cetakan untuk pelajar yang lemah dan GALUS bagi memudahkan kefahaman.
3. Menjemput penceramah luar untuk daya tarikan yang lebih tumpuan dan kefahaman.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : ZORI BIN HARUN
Tarikh : 18 OKT 2013

38
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-PERDAGANGAN
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh
Nama Program Latih tubi set topikal soalan sebenar SPM 29 Januari 27 Ogos 2013
Laksana:

1. Memberi latihan secara bertopik kepada murid untuk menilai pencapaian setelah selesai tajuk pembelajaran.
Objektif 2. Memberi latih tubi kepada pelajar menjawab soalan topikal berdasarkan soalan SPM sebenar.
3. Menyediakan pelajar menjawab soalan berbentuk soalan SPM sebenar.

Pemantauan GKMP Teknik & Vokasional

Sebelum : Murid kurang persediaan membaca nota dan ulangkaji.

Kekangan Semasa : Ada sebilangan murid yang tidak menjawab soalan latihan peperiksaan SPM sebenar yang diberikan.

Selepas : Murid tidak membuat pembetulan mengikut skema Lembaga Peperiksaan.

Didapati :
Penilaian 1. Ramai murid tidak bersedia kerana kurang membaca dan ulangkaji selepas P&P dijalankan dalam kelas.
2. Terdapat pelajar tidak membuat jawpan dan pembetulan semasa latihan topikal dibuat dalam kelas..

Beberapa langkah telah dilakukan :


Penambah- 1. Setiap murid yang mendapat markah yang rendah perlu diadakan kelas pemulihan.
baikan 2. Murid diberi latihan semula supaya dapat memperbaiki prestasi dalam topik tersebut.
3. Markah telah dicatatkan untuk rekod pencapaian.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : ZORI BIN HARUN
Tarikh : 18 OKT 2013

39
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-PERDAGANGAN
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh
Nama Program Bengkel Cara Menanda Jawapan Perdagangan SPM Kertas 2 29 Ogos 2013
Laksana:

1. Memberi pendedahan kepada pelajar cara menjawab yang sebenar dengan mengikut aras skema jawapan
Objektif Lembaga Peperiksaan.
2. Pelajar mengetahui cara menjawab yang mudah dan terus mengikut kehendak soalan dan skema peperiksaan.
3. Membantu pelajar menjawab secara fakta, huraian dan contoh seperti mana skema Lembaga Peperiksaan.

Pemantauan GKMP Teknik & Vokasional.

Sebelum : Murid tidak membawa buku rujukan semasa proses pembelajaran.

Kekangan Semasa : Terdapat sebahagian pelajar yang lemah tidak member tumpuan dan tidak menjawab soalan yang diberi.

Selepas : Murid tidak dapat memahami kehendak jawapan soalan mengikut seperti mana skema Lembaga
Peperiksaan.

Didapati :
Penilaian
1. Pelajar tidak bersedia dengan ulangkaji untuk memudahkan mereka menjawab soalan yang diberi.
2. Ada sebahagian pelajar tidak dapat menjawab seperti mana skema jawapan Lembaga Peperiksaan.
3. Terdapat pelajar yang lemah tidak menjawab soalan yang diberi dan tidak membuat pembetulan.

Beberapa langkah telah dilakukan :


1. Pelajar yang lemah disediakan skema jawapan secara cetakan untuk memudahkan pemahaman mengikut skema
Penambah- peperiksaan.
baikan 2. Pelajar yang tidak menjawab dikenakan denda balik lewat untuk menyiapkan latihan berkenaan.
3. Menjemput penceramah luar daripada sekolah untuk member kelainan dan kefahaman yang lebih jelas.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : ZORI BIN HARUN
Tarikh : 18 OKT 2013

40
Page
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /Unit* KURIKULUM-PERDAGANGAN
(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh
Nama Program Pecutan Terakhir 24 Oktober 2013
Laksana:

1. Memberi teknik menjawab dan tip sebelum dan semasa menduduki peperiksaan SPM.
Objektif 2. Meningkatkan kesedaran dan motivasi kearah peperiksaan SPM.
3. Memberi lebih kefahaman tentang teknik menjawab yang sebenar mengikut skema peperiksaan.

Pemantauan GKMP Teknik & Vokasional.

Sebelum : Guru terlalu sibuk dengan program dan aktiviti akhir tahun yang berbentuk laporan, data dan program sekolah.

Kekangan Semasa : Tiada

Selepas : Tiada

Didapati :
Penilaian 1. Penangguhan terpaksa dilakukan kerana bertembung dengan program sekolah.
2. Guru terlalu sibuk dengan kerja laporan pada akhir tahun.

Beberapa langkah telah dilakukan :


Penambah- 1. Perancangan dibuat lebih awal dengan merujuk kepada program dan aktiviti sekolah.
baikan 2. Akan dilaksanakan pada tahun akan datang.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai : ZORI BIN HARUN
Tarikh : 18 OKT 2013

41
Page
Rekod Keberkesanan Program 2013 Bidang/Unit*:KURIKULUMPERDAGANGAN

Tempoh Tarikh Penilaian Cadangan


Bil Program Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Keberkesanan Program Penambahbaikan
Perlu wujud jadual khas
Program IRP/kelas 25 Feb 31 Oktober Objektif dicapai Diteruskan pada
1 tambahan petang 2013
GKMP
sepenuhnya
yang selaras semua mata
tahun 2014
pelajaran

Bengkel Teknik 7 Mei 2013 GKMP Memberi pendedahan Menggunakan khidmat Boleh dilaksanakan
2 Menjawab tentang teknik menjawab ketua pemeriksa soalan pada tahun 2014
soalan SPM peperiksaan SPM dari
luar

Latih tubi set topikal 29 Feb, 26 Feb, 12 GKMP Menyediakan pelajar Penyediaan modul set Diteruskan pada
soalan sebenar SPM Mac, menjawab soalan sebenar koleksi soalan tahun 2014.
16 April, 7 Mei, 25 peperiksaan SPM mengikut peperiksaan SPM sebenar
3 Jun, skema
16 Julai, 25 Ogos
2013.

Bengkel Cara 29 Ogos 2013 GKMP Memberi pendedahan cara Menggunakan khidmat Boleh dilaksanakan
4 Menanda Jawapan menjawab mengikut penceramah luar yang pada tahun 2014
Perdagangan SPM skema jawapan Lembaga pemeriksan kertas SPM
Kertas 2 Peperiksaan

Pecutan Terakhir 24 Oktober 2013 GKMP Tidak dapat dilaksanakan Mengetahui program Boleh dilakasanakan
5 sekolah dengan pada tahun 2014
perancangan awal

Tandatangan Ketua m/pelajaran:


Nama Ketua m/pelajaran :
Tarikh :

42
Page
Penilaian & Maklum Balas Prestasi pelaksanaan Strategi 2011-2013
Bidang/Unit*: KURIKULUM PERDAGANGAN

KEY PERFOMANCE SASARAN PRESTASI PRESTASI SEBENAR


MATLAMAT/OBJEKTIF INISIATIF/TINDAKAN
INDICATORS (KPI) TOV 11 12 13 11 12 13 Catatan

Meningkatkan GPS Latih tubi


gred purata PERDAGANGAN 4.35 4.25 4.15 3.95 IRP 4.96 4.57
PERDAGANGAN SPM SPM Teknik menjawab
kepada 3.95

Mengekalkan
keputusan peratusan % lulus Latih tubi
lulus SPM PERDAGANGAN 100 100 100 100 IRP 96.23 97.62
PERDAGANGAN iaitu SPM Teknik menjawab
100 peratus

Meningkatkan
peratus % CEMERLANG Latih tubi
pelajar cemerlang mendapat A 25.76 26.76 27.76 28.76 IRP 29.62 23.81
mendapat gred A PERDAGANGAN Teknik menjawab
bagi PERDAGANGAN SPM
SPM kepada 28.76%

ULASAN :

LAPORAN DISEDIAKAN OLEH : ZORI BIN HARUN (KP PERDAGANGAN)

43
Page
Page
44