You are on page 1of 4

kaedah kajian

http://seasonhosukteng95.blogspot.my/2014/07/kaedah-kajian.html

Kajian Kepustakaan

Sumber yang digunakan dalam kerja kursus ini ialah sumber sekunder. Menurut Kamus
Dewan Edisi Keempat (muka surat 1417), sekunder bermaksud yang kedua pentingnya dan
tidak yang utama. Sumber ini adalah publikasi di mana penulis mendeskripsikan hasil karya
orang lain, manakala kepustakaan bermaksud senarai buku yang dipakai untuk mengarang
dalam (Kamus Dewan muka surat 2556). Sumber pustaka digunakan untuk mendapatkan
definisi-definisi dan sebagai sumber rujukan untuk kerja kursus ini. Sumber pustaka yang
telah digunakan ialah:

1) Kamus Dewan Edisi Keempat.Hajah Noresah bt.Baharom.Dewan Bahasa dan Pustaka


Kuala Lumpur 2010.

2) Teks STPM Ekonomi Malaysia Penggal tiga.Mohamad Shukri Seman, Lim Kien Work,
Safriza Abd.Hamid.Pelangi.2014.m/s 93.

3) Teks STPM Ekonomi (Makroekonomi) Panggal dua.Che Ros Zainol, Mohamad Shukri
Seman.Pelangi 2014. m/s231.

Kajian Internet

Menurut kepada Wikipedia,internet bermaksud rangkaian komputer yang berhubung


menerusi beberapa rangkaian (http://ms.wikipedia.org/wiki/Internet) . Internet juga adalah
sistem komunikasi data berskala global, suatu infrastruktur yang terdiri dari hardware dan
software yang menghubungkan komputer yang berada di jaringannya.
(http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=kadar). Kajian internet telah digunakan untuk
muat turun sumber yang diperlukan seperti Imbangan Semasa Malaysia dari tahun 2005 ke
2012. Beberapa laman web kerajaan dan swasta telah dilayari untuk mengumpul laparan
agensi kerajaan serta swasta. Semua bahan yang terdapat dari internet telah dipilih secara
teliti untuk mendapatkan maklumat yang tepat. Laman web yang telah digunakan ialah :

Laman Web Kerajaan

Jabatan Perangkaan Malaysia

http://www.statistics.gov.my/portal/download_BOP/files/BOP/2012/SUKU_KEEMPAT/BOP.
pdf

- mendapat data Imbangan Akaun Semasa Malaysia dari tahun 2005 hingga tahun 2012

Laman Web Swasta

Wikipedia

http://ms.wikipedia.org/wiki/Internet

- mendapatkan definisi internet.


Pusat Rujukan Persuratan Melayu

http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=kadar

- mendapatkan mendapat definisi-definisi yang berkaitan dengan tajuk.

Kaedah Analisis Data

Kaedah analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data,
dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-
sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-
masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data
mahupun untuk membuat induksi, atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi
(parameter) berdasarkan data yang diperoleh dari sampel (statistik). (http://pensa-
sb.info/wp-content/uploads/2010/10/ANALISIS-DATA-DALAM-STATISTIK.pdf). Kaedah
analisis data telah digunakan untuk mendeskripsikan data yang terkandung dalam Imbangan
Akaun Semasa Malaysia dari tahun 2005 hingga tahun 2012. Analisis data telah dibuat
berdasarkan kepada soalan kajian yang telah ditetapkan untuk mencapai objektif iaitu

Conoh kk

https://pandapandaibercakap.blogspot.my/2016/05/contoh-kerja-kursus-ekonomi-sem-3-
stpm.html

ABSTRAK

Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti peranan AIM sebagai agensi pemberi kredit di
Kuala Rompin dan mengkaji jenis skim pinjaman yang menjadi tarikan kepada penduduk
Kuala Rompin. Penyelidik telah menggunakan kaedah primer dan kaedah sekunder bagi
mendapatkan data. Antaranya ialah data primer iaitu kaedah temu bual, dan borang soal
selidik. Penyelidik telah menemu bual seorang Pembantu Amanah yang menjaga blok
Pontian iaitu Encik Mohammad Rizal Bin Musa untuk mengenalpasti jenis skim pinjaman
yang ditawarkan di AIM cawangan Kuala Rompin yang terdiri daripada Ikhtiar Mesra, Ikhtiar
Srikandi dan Ikhtiar Sejahtera. Selain itu, borang soal selidik telah diedarkan kepada 30 orang
responden dalam kalangan penduduk Kuala Rompin. Data sekunder pula didapati dengan
melayari internet, melalui risalah dan buku teks. Hasil keseluruhan kajian ini, mendapati
bahawa penduduk Kuala Rompin merasai peranan yang paling penting ialah mengurangkan
kemiskinan dalam kalangan isi rumah dengan seramai 15 orang bersamaan 50% . Seramai 8
orang bersamaan 27% penduduk Kuala Rompin bersetuju bahawa menyediakan kemudahan
kewangan kepada usahawan-usahawan Ikhtiar sebagai peranan kedua terpenting. 7 orang
lagi (23%) memilih peranan menyediakan bimbingan dan latihan kepada isi rumah dan
usahawan Ikhtiar sebagai peranan yang kurang penting. Skim pinjaman yang paling diminati
oleh penduduk Kuala Rompin ialah Ikhtiar Sejahtera iaitu seramai 18 orang bersamaan 60%.
Skim pinjaman yang paling kurang diminati pula ialah Ikhtiar Mesra iaitu seramai 5 orang
bersamaan 17% penduduk Kuala Rompin. Manakala, terdapat 7 orang bersamaan 23% yang
menggemari Ikhtiar Srikandi sebagai skim pinjaman yang terbaik.

4.1.2 Data Sekunder

a) Melayari Internet
Penyelidik telah melayari laman web rasmi Amanah Ikhtiar Malaysia
(AIM)http://www.aim.gov.my/ untuk mengetahui latar belakang penubuhan AIM , peranan
AIM sebagai agensi pemberi kredit dan jenis skim pinjaman yang ditawarkan.

b) Risalah

Risalah disediakan secara percuma oleh pihak Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) Kuala Rompin,
Pahang. Pihak AIM menyediakan risalah ini untuk memudahkan sahabat mengetahui serba
sedikit perkhidmatan yang ditawarkan oleh AIM. Penyelidik mendapat maklumat berkaitan
peranan AIM sebagai agensi pemberi kredit dan jenis-jenis skim pinjaman yang ditawarkan
daripada risalah yang disediakan.

c) Buku

Penyelidik menggunakan buku rujukan Ekonomi Malaysia Penggal 3 yang diterbitkan oleh
Ilmu Bakti. Di dalam buku tersebut terdapat penerangan tentang jenis-jenis skim pinjaman
yang ditawarkan oleh pihak Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM).

4.2 Kaedah Analisis Data

Kaedah deskriptif dalam bentuk peratusan dan graf telah digunakan untuk menganalisis data
yang dikumpul. Analisis data telah dikumpul selepas memperoleh data primer daripada 30
orang responden yang terdiri daripada penduduk Kuala Rompin. Data yang diperoleh
dihitung dan ditukarkan kepada analisis bentuk peratusan bagi mencapai analisis yang
tepat. Hasil ini dikehendaki akan dipersembahkan dalam bentuk jadual dan graf.

https://www.scribd.com/doc/268359225/Contoh-Kerja-Kursus-Ekonomi-STPM-2014-
Assignment

OR http://www.slideshare.net/LowJunYee/kerja-kursus-ekonomi-stpm-2014-assignment

BUKU

Kaedah ini diperoleh dari bahan-bahan bertulis yang sudah diterbitkan seperti buku rujukan.
Kaedah ini lebih mudah dalam mencari maklumat dan data tambahan yang diperlukan untuk
dimuatkan ke dalam kajian ini.

Kaedah Analisis Data

Pada peringkat akhir kajian ini, telah dijalankan analisis secara deskriptif untuk menganalisis
data daripada soal selidik. Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan peratusan,
kekerapan rajah dan jadual untuk menunjukkan latar belakang pengusaha. Selain itu,
masalah yang dihadapi dan sumber pembiayaan yang diperoleh oleh pengusaha kedai roti
dan kek menggunakan jadual dan peratusan untuk menganalisis data.

Analisis data

http://www.pengertianku.net/2015/09/pengertian-analisis-data-dan-tujuannya.html
Teknik analisis data secara deskriptif.

Teknik analisis data deskriptif merupakan tekhnik analisis yang dipakai untuk menganalisis
data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan
seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Yang termasuk
dalam teknik analisis data statistik deskriptif diantaranya seperti penyajian data kedalam
bentuk grafik, tabel, presentase, frekwensi, diagram, grafik, mean, modus dll. Itulah
penjelasan mengenai tekhnik analisis data deskriptif.

a.Kaedah Kepustakaan

Kaedah kepustakaan dilakukan bagi mendapatkan sorotan ke atas buku-buku

rujukan seperti buku Memahami Ekonomi Malaysia yang diterbitkan oleh Ishak

Shari, Jomo K.Spada tahun 1990. Kaedah kepustakaan ini penting kerana melalui

kaedah ini, para penyelidik mendapat gambaran yang jelas mengenai definisi,

konsep, rumus, pengolahan dan penganalisisan data yang bersesuaian dengan tajuk

kajian.

b.Muat Turun Daripada Internet

Sumber-sumber yang digunakan dalam kajian ini adalah didapati daripada internet.

Laman web yang diakses adalah seperti Google, Wikipedia dan sebagainya. Tinjauan

terhadap laman web ini dapat membantu penyelidik mengkaji maklumat-maklumat yang

diperlukan seperti isu-isu ekonomi terkini

4.2 Kaedah Analisis Data

Kajian ini menggunakan beberapa kaedah analisi data untuk melihat arah aliran

imbangan akaun semasa dan kadar pertumbuhan imbangan akaun dagangan.

a.Bentuk Nilai Peratusan

Kaedah deskriptif dalam bentuk nilai peratusan dan graf telah digunakan untuk

menganalisis data yang telah dikumpul. Analisis data telah dilakukan selepas

memperoleh data sekunder daripada Laporan Ekonomi Malaysia dari tahun 2005 hingga

tahun 2012.Data yang diperolehi akan dipastikan,disunting dan ditukarkan kepada

analisis bentuk angka dan peratusan bagi mencapai tahap turun naik yang tepat.