You are on page 1of 3

Tarikh: 14 Ogos 2017

Kelas: 2 Hanafi

Masa: 7.30am-8.30am

Bilangan Murid: 37 /38

Tajuk: Makanan dan khasiatnya

Standard Kandungan: 1.2 Menghargai keperluan asas yang sedia ada.

Standard Pembelajaran: 1.2.1 Menerangkan makanan, air, udara dan tempat perlidungan
adalah penting untuk menjamin kesihatan.

Hasil Pembelajaran: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:-

1. Membezakan makanan, air, udara, dan tempat perlindungan yang bersih dan tidak
bersih dengan betul dengan menyelesaikan lembaran kerja yang diedarkan.
2. Menyeneraikan kepentingan makanan, air, udara dan tempat perlindungan yang
bersih untuk menjamin keselamatan dengan tepat secara lisan.

Pengetahuan Sedia Ada: Murid mengetahui manusia memerlukan keperluan asas untuk terus
hidup.

KBKK : Memerhati, Meramal, berkomunikasi, menghubungkaitkan, menjanakan idea

Sikap Saintifik& Nilai Murni: bekerjasama, sifat ingin tahu, yakin, berdikari

Alat Bantu Mengajar: video, kepingan gambar, slaid(ppt), kertas mahjong, lembaran kerja

Murid ditunjukkan beberapa amalan kehidupan sihat kepada murid. Murid dijelasknan tentang kepentingan kebersihan makanan. 3. Guru menerima jawapan murid dan memperkenalkan tajuk kepada murid. air dan KBKK: menjanakan semula idea tempat perlindungan. Murid diminta memberi perhatian sepanjang video ini ditayangkan. udara dan tempat perlindungan diberikan Aktiviti ramalan KBKK : kepada murid. 3. Beberapa soalan dikemukakan oleh guru kepada murid. . berkomunikasi. Beberapa gambar makanan air. Berdasarkan video ini. Pencetusan BBM: kertas idea 3. SSNM : ingin tahu 4. (20 minit) Cth: Kita mesti menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Adakah pencemaran ini baik untuk kesihatan manusia? 5. Murid ditayangkan video ‘iklan’ kepada murid. KBKK: Memerhati Orientasi i. Murid diminta untuk melekatkan gambar yang diedarkan pada kertas mahjong. Tayangan video dan slaid 1. mahjong kepingan (10 minit) gambar 4. Guru bertanya khabar kepada murid. 2. Murid menyatakan perbezaan yang terdapat pada setiap gambar mengikut meramal kumpulan masing-masing. idea. BBM: video(iklan) 2. udara. apakah yang kamu perhatikan? (5 minit) ii. Murid melihat tayangan video tentang pencemaran Penstrukturan 2. Guru akan membincangkan jawapan sebenar dengan murid dalam fasa penstrukturan semula idea. Gambar1: tayangan video 1. FASA / MASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN PEMBELAJARAN CATATAN 1. menghubungkaitkan.

BBM: video KBKK: 1. Kalau kita makan makanan yang tidak bersih apa yang akan terjadi? 3. air. Guru meminta semua pelajar untuk melengkapkan lembaran kerja tanpa (5 minit) bimbingan guru. Kenapa makanan itu ditutup? BBM: kad gambar iii. 4. Guru membandingbezakan jawapan yang diberikan oleh murid serta membetulkan konsep melalui perbincangan. 3. Murid ditunjukkan gambar makanan. Refleksi 2. Guru berbincang jawapan murid. Guru membantu murid mengingati semula pembelajaran mereka dengan BBM: lembaran kerja memberikan lembaran kerja kepada setiap pelajar. Apakah yang kamu perhatikan tentang gambar ini? ii. air dan tempat perlindungan yang bersih. makanan. . Kemudian. udara. guru menyemak ramalan murid yang dilakukan dalam fasa Membanding pencetusan idea. bezakan 5. berdikari i. Guru mengadakan soal jawab dengan murid-murid tentang kepentingan SSNM: Yakin dan (15 minit) Sesi soal jawab bersama murid. Lembaran kerja 1. Jawapan murid disemak bersama guru. udara dan tempat perlindungan yang berkomunikasi bersih kepada murid. Aplikasi idea 2.