You are on page 1of 6

TRNG CAO NG

VIT NAM - HN QUC - QUNG NGI


KHOA CNG NGH THNG TIN

BNG THNG K KT QU C

H v tn Cng vic Mn hc/


TT Lp
gio vin thc hin M un

Tin hc TCCN15.1
* Ging dy
Vt liu in CCNTT15.1
Tin hc vn phng TCCN15.1
- Ra thi Vt liu in TCCN15.1
Anh vn TCCN15.1
- Coi thi
Tin hc TCCN15.1
HK I
Vt liu in CCNTT15.1

HKII
Vt liu in TCCN15.1
Tin hc CCNTT15.1
Nguyn Vn Dng - Chm thi
Vt liu in CCNTT15.1

- Hng dn thc tp
1
* Cc cng vic kim
nhim( khng qu 45%)
- Gio vin ch nhim P
- Gio v
- T b mn
- Ph trch, lnh o khoa
- Gio vin tp s
- Cng tc on TN
Tng gi ging thc t

Tin hc vn phng
Nguyn vn A *Ging dy
Tin hc
Tng cng Gio vin Thnh Ging
Tin hc TCCN15.1
* Ging dy
Vt liu in CCNTT15.1
Tin hc vn phng TCCN15.1
- Ra thi
Vt liu in TCCN15.1
Anh vn TCCN15.1
- Coi thi
Tin hc TCCN15.1
HK I
Vt liu in CCNTT15.1

Nguyn Hu T
HKII
Vt liu in TCCN15.1
Tin hc CCNTT15.1
Nguyn Hu T - Chm thi
Vt liu in CCNTT15.1

- Hng dn thc tp

2 * Cc cng vic kim


nhim( khng qu 45%)
- Gio vin ch nhim P
- Gio v
- T b mn
- Ph trch, lnh o khoa
- Gio vin tp s
- Cng tc on TN
Tng gi ging thc t
Tin hc vn phng
Vt liu in
Nguyn vn B *Ging dy Anh vn

Tin hc
Tng cng Gio vin TG

Xt duyt ca Khoa

Nguyn Th Nga
CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phc

G THNG K KT QU CNG TC CA GIO VIN NM HC 2016 - 2017


H
s
S s, SL Gi Gi
Gi L thuyt(LT), quy Gi vt
thi, SL bi chun chun Gi vt
Kha ging Thc Hnh(TH), i c php
thi, TG coi sau khi /nm <=200h
dy Trc nghim(TN) theo 200h
thi quy i hc
bc
15 900 T1 900.0
10 60 1.1 66.0
3 TH 0.5 1.50
3 LT 1 3.00
3 TN 1.5 4.50
0.75
90 TH/60 0.3 0.45
75 LT,TN/45 0.3 0.50

0.45
10 TH 0.2 2.00
510
15 LT,TN 0.1 1.50

76.50
127.50
76.50
153.00

255.00
1669 510 200 189
Gio vin thnh ging
60
910
970
15 900 1 900.0
10 60 1.1 66.0
3 TH 0.5 1.50
3 LT 1 3.00
3 TN 1.5 4.50
0.75
90 TH/60 0.3 0.45
90 LT,TN/45 0.3 0.60

510
0.00
90 0.3 0.60
10 TH 0.2 2.00
510
15 LT,TN 0.1 1.50

76.50
127.50
76.50
153.00

255.00
1669 510 200 189
60

Phng o to

L Xun vin
A VIT NAM
hc

Gi
Ghi
tha mi Thng tin GV Thnh Ging
ch
TG

970
H tn gio vin TG, a ch,
n v cng tc. s t,
CMND, s Ti khon, chi
nhnh ngn hng
970
Tn GV TG, Trnh chuyn
mn, chuyn ngnh, a ch,
n v cng tc. s t,
CMND, s Ti khon, chi
nhnh ngn hng

Qung Ngi, Ngy thng nm

Duyt ca Hiu trng

L Tr