You are on page 1of 1

CNG TY C PHN BTH H NI

BIN BN HP HI NG THNH VIN/HI NG QUN TR


(Mu dng cho Cng ty Trch nhim hu hn/Cng ty C phn)

Hm nay, ngy ... thng ... nm ... , Hi ng thnh vin (HTV)/Hi ng Qun tr (HQT) Cng ty bao gm:
1. ng/B Nguyn Thu Huyn, Thnh vin.
2. ng/B Phm Xun Bang, Thnh vin.
4. ng/ B: Nguyn Vn Ton, Thnh vin
i din theo php lut ca Cng ty l ng/b Nguyn Thu Huyn - Chc v: Gim
c. nht tr 100% thng qua cc ni dung sau:
1. ngh Ngn hng TMCP Chu (ACB) cp tn dng cho ng B Phm Xun Bang v Nguyn Th Thu
Phng bng cc hnh thc cho vay, bo lnh (bao gm c pht hnh th tn dng), chit khu v cc hnh
thc khc.
ngh ACB chp thun bo lnh ca Cng ty nh l bin php bo m trong vic ACB cp tn dng cho t
chc, c nhn khc theo ngh ca Cng ty.
Trn c s Bin bn ny, s tin cp tn dng v/hoc bo lnh v cc chi tit ca tng ln cp tn dng
v/hoc bo lnh s do ngi i din theo php lut hoc theo y quyn ca Cng ty tha thun vi ACB.
2. Trong trng hp ACB cp tn dng c bo m: Bin php bo m c th l th chp, cm c mt phn
hoc ton b ti sn ca Cng ty, bo lnh ca c nhn, t chc khc.
Trn c s Bin bn ny, Bin php bo m v cc chi tit c th s do ngi i din theo php lut hoc
theo y quyn ca Cng ty tha thun vi ACB.
3. Cng ty cam kt:
- ng tr n i vi khon vay ca ng B Phm Xun Bang v Nguyn Th Thu Phng ti ACB
4. Cc ni dung c th ca: cc hp ng tn dng, hp ng bo lnh, cc hp ng lin quan n vic cp tn
dng; cc hp ng bo m; cc vn bn ngh, cam kt, giao dch ca Cng ty vi ACB giao cho ngi
i din theo php lut hoc theo y quyn ca Cng ty k kt.
Cng ty c cc quyn v ngha v pht sinh t cc hp ng, vn bn do ngi i din theo php lut hoc
theo y quyn ca Cng ty k kt vi ACB.
5. Bin bn ny c s dng cho nhiu ln cp tn dng ca ACB i vi ng B Phm Xun Bang v Nguyn Th
Thu Phng, nhiu ln Cng ty bo lnh cho t chc, c nhn khc. Bin bn ny ch chm dt hiu lc khi
HTV/HQT ca Cng ty c Bin bn khc gi ACB thng bo v vic chm dt hiu lc ca Bin bn ny.

CC THNH VIN K TN CH TCH HTV/HQT


(k tn, ng du)

QF - D1_1a/PC-11.04 - NVST: binhdt-ttplct - NVKS: namtb-ttplct 1/1