You are on page 1of 4

Drahí priatelia 1

Neplánoval som zabíjať svoj volný čas takýrnto listom, lebo čas ktorý máme k
diepozícii je Božím darom, ktorý musíme správne využiť. Z tohto dovodu som
sa neprepožičal na verejné napádanie aosočovanie našich bratov a sestier v
katolíckej viere. Radšej san sa venoval čistote katolíckej doktríny a odha1ovaniu
rrodernistických nepriatelov, ktorí pcm:x:ou usurpátorov Vatikánu chcú rozvrátiť našu drahú
katolícku vieru. ·
Bol to najprv pán Klomínský, ktorý napadol skupinu veriacich v Prahe,
kterých odsúdil za odpadlíkov a heretikov. Potom zaútočil na našich
veriacich v Jablonci A nakoniec začal osočovať aj mňa a vo svojom Tridente
šíril špinavé osočovania , že moj"Hlas katolíckej tradície" je plný bludov
a preto je to aj hlasom falešným. Ja som ho nikdy verejne a písornne
neosočoval , lebo sa to nehodí na katolíka a verím , že osočovanie je
vážnym hriechom.
Preto som poprosil Otca Františka Špinlera, aby zastavil Klomínského v
osočovaní s poukázaním na to, že to škodí nám všetkým, ktorí to úprimne
myslia s katolíckou vierou. s Otcem Františkem som spolupraco,U celkom
dobre celé 4 roky a vždy som toleroval jeho neznalosti v katolíckej
teológii, lebo som bol presvedčený, že vzájemná tolerancia a láska je
d3ležitejšia než nejaké neustále hádky o nepodstatných veciach.
~albohu po štyroch rokoch sa dal zmanipulovať I<lominským a ~-.,~epožičal sa
na špinavú osočovatelskú kampaň proti mne a iným poctivým katolíkem. Nikdy
som si ale nemyslel, že nedá pokoj aj zesnulému Biskupovi Davídkovi,
kterého nikdy nestretol, kterého nikdy nevidel a s ktorým sa nikdy
nerolprával. Tento hrdinský Biskup zomrel v roku 1988. Strávil 14 rokov v
komunistických koncentrákoch pre svoje anti-komunistické a katolícke
postoje. Je až neuveri te.rné ako Otec František skoro zabudol na toto
neludské obdobie v dejinách našich národov a teraz je ochotný piuvať Špinu
na Biskupa Davídka, tak ako na ňho pluvali špinu jeho dozorcovia(bachaři) v
koncentrákoch. Ke_.by Biskup Davídek bol psychiatrický prípad, ::· tak by ho
neboli komunisti držali vo svojich koncentrákoch 14 rokov, ale bol by sa
ocital na psychiatrickom oddelení kam posielali mnohých aj zdravých
oponentov režimu.Označevať Bikupa Dávidka za blázna je ťažkohriešnym
osočovaním, lebo ja ako lekár, ktorý občas som mu aj predpisoval ne jaké
lieky viem najlepšie, 'že on do mojho odchodu do emigrácie/1979/ bol
perfektne duševne zdravým a vyrovnaným človekom a nikdy neprejavoval známky
echizofrénie. Otec František , ť ktorý ho nepoznal nemaže tvrdi ť takú lož,
lebo naňho sa bude sťahovať, čo povedal Pán Ježiš v Matúšovom evanjeliu s,
22:"Kto povie niekomu , že je blázen, pojde do p 7kelného ohňa ••• "Boli to
práve nepriatelia Cirkvi, ktorí označovali schoP~Ych .rudí za bláznov. Aj
Pána Ježiša považovali jeho nepriatelia za blázna,Ján 10,20. 1
BiskupDavídek si bol aj vedomý týchto osočovaterských kampaní v~Jtl/1(,d'_ proti
nemu. Bol presvedčený, že v pozadí týchto kampaní stojí kardinál Casaroli,
který je známy , že nezná.šal anti-komunistov a podia určitých informácii
bol aj členom slobodomurárskych lóží (zednáři). Biskup Davídek proti nim
viackrát prednášal · A viackrát nám p0vedal, že slobodomurári zastávajú
k1účové pozície vo "'tikáne a vždy nás vystríhal p red nimi a to mu oni
nevedeli ni kdy odptJs-t;l.-e'. J e prete divné , že Otec František je na ich
strane barikády. Kto ho platí za tú osočovateiskú kampaň proti mne a mojmu
nebohému biskupovi ?Je velmi zaujímavé , že tie špinavé výroky vytrháva z
knižky, ktorú vydali modernisti a ateisti a , že len cituje to 1 čo mu svojou
deformáciou príde vhod.
Napríklad je velmi podozrivé, že nikdy necituje výrok o ~o~itívnych
vlastnostiach Biskupa Davídka, výždy len hladá a fabrikuje spinu. Pre
nečistých rudí je všetko nečisté I a pre čistých je všetko čisté l Zrejme ,
ve otec František má rád len Iudskú Špinu, ktorej sa teší.Prečo necituje z
:ej knihy KOINóTtS, ktorej sa odvoláva aj takéto citáty o Biskupovi
-2-
Davídkovi, ktoré nchádzame na strane 57,58 a 59:
" Existuje řada svědectví o Davídkově mimořádn ě statečném chování ve
vězení • • . Davídkov spoluvězeň z Mírova, bývalý děkan z Mirošova u Rokycan
P.ThDr Ladislav Brabec v zpomíná na Dávidka takto:" ••. Mnoho znal z různých
oborů věd i cizí řeči , ale ne pyšnil se nikdy •••
Podobně vzpomíná i slovenský katolicky aktivista t1UDr Krčméry: 11 • • • Davídek
byl zásadový a tvrdý muž, ktorý protestoval proti každému bezpráviu. v
korekci i strávil za to asi 150 dní. Také Davídkův spoluvězeň dr. Neuwirth
připomínal jeho neobyčejnou statečnost i to, jak dovedl být na vězeňnské
dozorce ostrý a nepříjemný. ..Davídek byl medzi vězni velmi
oblíben •••• Pod:ra P.Dominika Pecky byl Davídek ve všech v ědních oborech
doma, nejen ve filosofii a theologii, ale i v lékařství, fysice a chemii, v
psychologii a sociologii. Byl také básník a vyznal se v dějinách umění •.•
Kniha Koinótés ponúka viacej pozitívnych informácii o Davídkovi,,lenže Otec
František je slepý, kecl ich číta alebo ich nechce uverejniť, lebo jeho
koníčkem je zverejňovať len osočovanie a Špinu.
My, ktorí sme ho poznali osQJ)ne chválíme ho nie pre jeho chyby, ktoré aj
on mal. Aj on sa mý lil, ako sa mýlilo 3000 biskupov na koncile, včítane
Thuca a Lefebvra, ktorí všetci podpísali heretické dokumenty
tzv.2.vatikánskeho koncilu a preto ich nikto neoznačuje za schizofrenikova
nikto nepochybuje o platnosti ich biskupskej výsviacky. I<ed ja som chválil
svojho bisk upa, tak som ho chválil a budem chváliť pre jeho lásku k :rudom,
jeho lásku k tradičnej latinskej sv.omši. Pokial ja viem on nikdy
necelebroval novú omš u. Chválím ho pre jeho úžasnú lásku a úctu k Panne
· Márii. Nikdy ne pochyboval o jej panenstve a o jej Božom materstve. Biskup
Davídek mal veikú úctu k sv.ružencu, ktorý nám vždy dával za povinosť sa
modliť.Chválim ho za jeho nekompromisný anti-komunizmus a anti-
slobodomurárstvo(zednářství). Bol vzorom dave.ryv Boha a v Matku Božiu, v
anjelov a svatých patrónov.
Chválim svojho biskupa za to , že mi udelil najvačší dar mojho života·-
Kristovo kňazstvo. ·Otec Špinler chce aby som bol n e uctivý k svojmu
biskupovi, aby som ho osočoval, aby som mu bol nevaačný. Je to hrozné, že
jeden kňaz, ako je Otec František má taký postoj k biskupem. On zrejme
neznáša žiadnu autoritu a neuznáva žiadnu poslušnosť, ktorá mu je cudzia.
Otec František biskupa Dvídka označuje na každej strane svojich špinavých
pamfletov za bludára,čiže heretika. Je pravda , že používal aj diela
Theilarda de Chardina, ale z neho prevzal len pozitívne myšlienky.
Neprebral od neho Theilardove heretické názory • V tejto veci sa biskup
Davídek mýlil, lebo ja si myslím, ž e nie'je d obré preberať z heretika ani
tie dobré myš li enky. Podobné problém1 mal aj sv •'rornáš)\kvinský, ktorý použil
Aristotela. Hebohý biskup Storck používal Fiáhteho a mnohí katolicky
apologéti na obhajobu katolíckej pravdy citovali aj výroky nepriate.rov
Cirkvi. Nie je to moj sposob a ja som aj prejavil Davídkovi moje výhrady k
Theilardovi. Ja osobne citujem len legitimných pápežov a svatých učite:rov
cirkvi .
Je nepochopí te.rná nenávisť Špinlera k Davídkovi. Stále Sf?ochyb11uje jeho
biskupstvo , čo je len dokazom jeho totálnej neznalosti učenia Cirkvi a
cirkevného práva .Aj keby /i kdyby/ Davídek bol heretikem, čo samozrejme
Cirkev nikdy o ňom n e vyhlásila, tak aj tak Cirkev musí uznať všetky
svia tosti udelené biskupom Davídkem, lebo to je učenie Cirkyi, s~.'l'omáš~
Akvinského a všetkých uči te:rov Cirkvi, že totiž aj heretici, sclizmatic1
vyg1.IIR~ú platné sviatosti. Každý katolík si može overiť toto učenie Církvi
v zozname všetkých neomylných výhláseniach Církvi, ktoré zozbieral
De n z i nger a to v týchto paragrafoch:169, 249,354,358,1087,Je to učenie
týchto leghitimných pápežov:sv.Anastázius 11,sv.Gregor Veiký, Ni~olas
II,Pa skál II,Clement VIII. Tito všetci prísne zakazovali reordináciu knazov
a l ebo biskup ov , ktorí boli vysva tení heretickými alebo schizmatickými
biskupmi , ak títo použ ili katolicky obrad.
-3

Toto is~é ~čenie vpotv:dzu)e aj cirkevný zákoník CIC v kánone 951. sv. 'l'omáš
Akv~nsky ucí , z; aJ kn::iz ~ez viery platne udeluje sviatosti, pokiar
pouzíva obrad a umysel C1rkv1. V minulosti sme mali všelijakých biskupov
éfpáp~žov _,- a nikto nepochybuje o ~ch pl~tnosti. veo aj biskup , ktorý
vysvat!,li .:. Špinlera_upadol do modernizmu a•odmieta Špinlerovi dať dokument o
jeho knazstve. NEmam preto pochybovať o platnosti jeho biskupa?
Tým , že Špinler popiera platnost mojho kňazstv'a sa robí iba smiešnym a
totálnyrn ignorantorn katolíckej teológie a práva.Svoje dokumenty o kňazskej
výsviacke som ukázal rudom v Jablonci a v Prahe, ale nikto a nikdy nevidel
dokumenty Špinlerove, lebo on leh nemá.
Špinler vide! na vlastné oči doJieument biskupa McKennu o mojej biskupskej
konsekrácii a určití rudia v Prahe videli aj v.iJf.o-záznam z mojej
biskupskej koďekrácie a tiež videli video, keo ja sorn konsekroval biskupa
Hessona spolu s biskupmi McKennom a Videm Elmerem. Každý može vidieť tieto
dokumenty a videá, kto ich chce vidieť kvoli pravde a nebude ich vidieť
ten, ktorý osočuje a spQlupracuje s KL9minským, lebo Pán Ježiš povadal aby
sme nehádzali perly pred svine. Keby sorn nebol platným, biskupom tak je
isté, že by ma tito dvaja, biskupi nikdy nepoverili s biskupskou
konsekráciou Hessona. '
Kto tu zvádza a klame českých katolíkov? Odpoveo je jasná. Je to Špinler a
Klominský, ktorí klamú, podvádzajú a osočujú každého, kto ich nezbožňuje a
neuznáva ako jedinných dvoh pravovernýh katolíkov, ktorí žiju v českej
republike a možno aj v celej Európe. Všetci ostatní sú odpadlíci, heretici
a ateisti.Špinlera som požiadal , aby odvolal svoju vieru v platnosť novej
omše uzákonenej falošným pápežorn Pavlem VI. On to nikdy neurobil, lebo, že
vraj ja sorn mu nikdy nedokázal, že nová ornša je neplatná. A tak je tu
jasné, že on uznáva aj novú omšu a preto nemá práva sa vydávať za
sedevacantného tradičného ka~tolíka. Len sa treba div i ť že riiektorí. i , • .
katolíci mu naleteli na jeho Špinu.
Špinler obviňuje biskupa Davídka, že bol za antikoncepciu. ipinler asi
. nevie , že Církev podporuje prirodzenú antikoncepciu/Ogino-Knaus, bazálne
teploty, Billingsova metóda atd). Tu vidíme , že Špinler nevie vobec , čo
je to anti-koncepcia , lebo ako vo svojich šp.;.:.inavých brožúrkach píše je
to zabíjanie nenarodených detí. On nevie čo je anti-koncepcia, lebo on si
ju zamieňa s abortom alebo potratom a to je velký rozdiel. Vidno, že nikdy
neštudoval morálnu teológiu.
Nevie odpustiť Davídkovi, že sa zapodieval rnyšlienkou vysatiť ženy za
diakonky(jáhenky) alebo kňažky. Bol presvedčený, že ak po sovietskej
invázii by tisíce hrdinských žien muselo ísť znova do sovietskych
koncentrákov, tak nechcel, aby bol i ochudobnené o Eucharistiu. Cirkev v
minulosti už mala diakonky.
Ja som vždy bol proti podobnej myšlienke, lebo by to bolo proti disciplíne
Cirkvi. Myšlienku vysvatenia žien netmžno nazývať bludom proti viere, lebo
v celom Denzingerovi sa ani raz nespornína to ako blud proti viere. Ani
sv.TomášAkvinský to nenazýva bludom proti viere, tak ako to falošne cituje
Špinler vo svcilch špinavých pantfletoch. Je to ťažko-hriešna opovážlivosť
prekrucovať a vyrnýšlať citáty, který tento najvačší teológ nikdy v Sumrne
teologickej nepovedal. V Cirkvi mali sme mnoho vynikajúcich žien, ktoré
vykonali o mnoho viac ako mnohí kňazi, 1biskupi alebo aj pápeži.Cirkev v
minulosti mala aj abatyše, ktoré boli aj prepstavené mužom. Aj niektoré
svaté ženy túžili po kňazstve, akqnapríklad sv.~erezka Ježišova, čo je aj
zaznamenané v jej kanonizačnom pr~ese a zo svedectva sestry Genevieve de
la Saint Face.(Proces de beatificatio1et canonization de saint Therese de
1Enfant-Jesus et de la Sint-Face/Bibliotheca Carmeletica,Document I,
Witness 4,p.305.)


-4-

Aj žena može povedať:"Už nežijem ja , ale z1Je vo mne Kristus". Aj Panna
Mária mala učasť na vykupitelskom diele svojho Syna, čiže na jeho kňažskom
vykupitelskom diele a pret.? sa nazýva co-redemptrix.
Mnohí svatí sa mýlili v mnohých veciach a preto mus.íNdať prednosť učeniu
cirkvi, ktorá v KÓdexe jasne povedala, že iba muži možu byť kňnazmi a toho
ss ja drž.fm.Tak ako sa mýlila Terezka Ježišova vo svojej túžbe po kňazstv~
i tak sa aj mýlil Davídek a ja som bol jeden z prvých , který som s tým
nesúhlasil.Ale Špinler nemá práva ho preto označovať heretikem, bludárom,
lebo Cirkev to nikdy za blud nevyhlásila a preto nenávidieť biksupa Davídka
a nevedieť mu odpustiť túto chybu, je neludské a nekresťanské.
A je ťažko-hriešnym osočovanírn tvrdiť že ja sorn podporovcal svatenie
žien, lebo nikdy to nebola pravda.
Ja nemám viacej času sa zapodievať spinou, ktorú rozširuje František
Špinler, lebo chcern využi ť dar času na hlásanie vzá jomnej lásky a čistej
náuky katolíckej Cirvi a nie na špinenie iných katolíkov. Ale, kea som bol
dónútený po viacerých verejných osočovaniach, tak musím i ja povedat
pravdu.
Je to František Špinler a Klorninský , ktorí spolupracujú s pánorn Koráborn,
ktorý sa prvýkrát dal vysvatiť sektou mariavitov, ktorá má nielen kňažky
ale aj biskupky-ženy. Ten istý Koráb sa nedávno dal vysvatiť za "biskupa"
staro-rimo-katolíckou sektou. Wen istý Koráb je trikrát na zozname
spolupracovníkov s ŠTB. Otec 'špinler ho obdivuje ako dobrého krestana •
. Nenávidí biskupa Davídka, ktorý nikdy do žiadnej sekt.y; nikdy ···nevstJpil a
nikdy nespolupracoval s ŠTB. Sami posúdťe, kto špiní pravdu.
Je to Franrntišek Špinler, který spolupracuje s Hellerem, vydavatelem
časopisu Einsicht, který uznáva liberálneho , luteránskeho nerneckého
filozofa Fichteho a považuje ho za doležitejšieho než je aj sv.Tomáš
Akvinský. Špinler ho Ae~_ávno navštívil aj v Mníchove. Heller nikdy
nepodporoval biskupa Starcka a pritom žili v jednom a tom istom Mníchove.
Zréjme Špinlerovi vyhovujú !udt~ ako sú Heller, lebo títo vo svojej pýche
nechcú uznat žiadnu autoritu biskupskú. A Špinlerovi ani nevadí, že Heller
-podporuje protestantských slobodo-murárskych(zednářskych) nerneckých
filozofov.Je to Špinler , ktorý hlása pochybné názory o prítomnosti Krista
po sv.pr.Íjmaní, ked verejne tvrdí, že Kristus nezostáva v človekovi 15
minút po sv.príjmaní ako tradične sa to verilo a preto v Jablonci v určitom
čase hnea po omši nedoprial svojirn Iuaom, aby po omši mohli vzdá.;.i..vat vaaky
za Kristovu prítomnost, ale donucoval ludí, aby počúvali jeho brnkanie na
rozladehej gitare. Keo ing. Suchánek to odmietol, tak Špinler mu odmietal
sv.príjmanie·· .To že uznáva platnost aj novej omši, už som to vysvetlil.
Špinler uzatvoril určité manželstva bez povolenia od biskupa alebo svojho
ordinára, čím porušil cirkevný zákon v kánone č.1094 a preto jeho
manžel s tvá sú neplatné. Dol i porušené aj oar'šie kánony: 1095., 1096 a
1097. Ak Špinler uzatvoril zmiešané manželstvo na to nedostal dišpenz,
ktorý mže dať len biskup.
V Jablonci drvivá vačšina odmieta chodiť na jeho omše, lebo ako sa
vyjadrili mnohí z nich: "už majú dosť jeho nenormálnosti" a násilia, kea
fyzicky vyhodil z kaplnky l>~ ženy. (Blažková, Hájková) .· ·· · -
-n6púšfa sá'' viacerých svatokrádeží, keo hanobí platných katolíckych biskupov.
Pravidelne porušuje omšové rubriky. Illása heretickú náuku , kea tvrdí, že
netreba počúvat pápežov a magistérium Cirkvi ale svatých. svatí sa aj
mýlili, ale magistérium Cirkvi sa nemýli, lenže to neplatí pre Špinlera.
Vždy sorn ochotný našim cteným katolíkem vysvetlit alebo zodpovedat každú
otázku a dúfam ,že pochopia všetci, kto ich podvádza a · klame.

+Bis k u4;bver
Sancta Maria , ora pro nobis 1 (!,/t___ ·