You are on page 1of 3

List Ojca witego Franciszka

do Rodziny Wincentyskiej
na uroczysto w. Wincentego a Paulo
27 wrzenia 2017

Drodzy Bracia i Siostry,

Z okazji czwartego stulecia charyzmatu, ktry da pocztek waszej Rodzinie, chciabym


przekaza moje sowa wdzicznoci i zachty oraz podkreli warto i znaczenie w.
Wincentego a Paulo w dzisiejszych czasach.

w. Wincenty zawsze by w drodze, otwarty na poszukiwanie Boga i samego siebie. W to


jego nieustanne poszukiwanie byo wpisane dzikczynienie, gdy jako pasterz
niespodziewanie spotka w osobie ubogich Jezusa, Dobrego Pasterza. Miao to miejsce
szczeglnie wtedy, gdy pozwoli, aby dotkno go spojrzenie czowieka spragnionego
miosierdzia oraz sytuacja rodziny pozbawionej wszystkiego. Wwczas dostrzeg
spojrzenie Jezusa, ktre go gboko poruszyo, zachcajc, by ju nie y jedynie dla
samego siebie, ale by Mu suy bez reszty w ubogich. Wincenty a Paulo nazwie ich
pniej: naszymi Panami i Mistrzami (Listy, konferencje, dokumenty XI, 393). Tak wic
jego ycie zmienio si w wytrwa sub, ktr peni a do ostatniego tchnienia. Sens
jego misji naday sowa z Pisma w: Gosi Ewangeli ubogim posa mnie Pan
(por. k 4,18).

Zapalony pragnieniem, aby ubodzy poznali Jezusa, w. Wincenty z pasj powici si


dzieu goszenia, przede wszystkim poprzez misje ludowe i szczegln trosk o formacj
ksiy. W sposb naturalny posugiwa si ma metod: mwi przede wszystkim
wasnym yciem, a nastpnie wypowiada si z wielk prostot, w sposb przystpny i
bezporedni. Duch wity uczyni z niego narzdzie, ktre wzbudzio w Kociele poryw
wielkodusznoci. Zainspirowany pierwszymi chrzecijanami, ktrzy mieli jedno serce i
jedn dusz (Dz 4,32), w. Wincenty zaoy Bractwa Miosierdzia, aby troszczyy si o
najbardziej potrze-bujcych, yjc w komunii, oddajc do dyspozycji wasne dobra, z
radoci i przekonaniem, e Jezus i ubodzy s najbardziej drogocennymi skarbami oraz
e kiedy idzie si do ubogiego, spotyka si Jezusa, jak lubi powtarza w. Wincenty.

To mae ziarenko gorczycy posiane w 1617 r. rozwino si w Zgromadzenie Misji i


Zgromadzenie Sistr Miosierdzia, rozgazio si w inne instytuty i stowarzy-szenia, stao
si wielkim drzewem (por. Mk 4,31-32): wasz Rodzin. Jednak wszystko zaczo si od
tego maego ziarenka gorczycy. w. Wincenty nigdy nie chcia by gwnym bohaterem
czy liderem, ale maym ziarenkiem. By przekonany, e pokora, agodno i prostota s
podstawowymi warunkami dla urzeczywistniania prawa nasienia, ktre umierajc, daje
ycie (por. J 12, 20-26), i jako jedyne czyni ycie chrzecijaskie podnym, tego prawa,
dziki ktremu dajc, otrzymujemy, tracc, odnajdujemy, a ukrywajc si, promieniujemy
wiatem. w. Wincenty by jednoczenie przekonany, e nie mona czyni tego w
pojedynk, ale razem, jako Koci i Lud Boy. Lubi przypomina w tym kontekcie jego
profetyczn intuicj dowartociowywania wyjtkowych, kobiecych zalet, a ktre objawiy
si w subtelnoci ducha i ludzkiej wraliwoci w. Ludwiki de Marillac.
.famvin Press Center I
Wszystko, co uczynilicie jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mniecie
uczynili (Mt 25,40), mwi Pan. W sercu Rodziny Wincentyskiej ley poszukiwanie
najbardziej ubogich i najbardziej opuszczonych, z gbok wiadomoci bycia
niegodnymi, aby im wiadczy drobne przysugi (Listy, konferencje, dokumenty XI,
393). Pragn, aby ten rok dzikczynienia Panu i pogbiania charyzmatu by okazj
zaspokajania pragnienia u rda oraz orzewiania przy krynicy pierwotnego ducha. Nie
zapominajcie, e ze rde aski, z ktrych pijecie, zrodziy si serca solidne i
zdecydowane w mioci, wybitne przykady mioci (Benedykt XVI, encyklika Deus
caritas est, 40). Bdziecie wnosi t sam wieo tylko wtedy, gdy wasz wzrok bdzie
skierowany ku skale, z ktrej wszystko wytrysno. T ska jest ubogi Jezus, ktry
pragnie by rozpoznawany w czowieku ubogim i pozbawionym gosu, albowiem On w
nim jest. Wy rwnie, gdy spotykacie osoby sabe, zranione z powodu trudnych
dowiadcze z przeszoci, jestecie wezwani, by by skaami: nie po to, by sprawia
wraenie osb twardych i niewzruszonych, czy te okazywa niewrali-wo na
cierpienie, ale by sta si pewnymi punktami oparcia, solidnymi wobec niepewnoci
naszej epoki, odpornymi na przeciwnoci, poniewa spogldacie na ska, z ktrej was
wyciosano, i na gardziel studni, z ktrej was wydobyto (Iz 51,1). Zatem jestecie
wezwani, by dociera na peryferie ludzkiej egzystencji, nie zanoszc tam wasnych
zdolnoci, ale Ducha Paskiego, Ojca ubogich. On hojnie was rozsiewa po caym
wiecie jak ziarna, ktre wyrastaj na wyschej ziemi, jak balsam pocieszenia dla
zranionego, jak ogie mioci dla rozgrzania tak wielu serc ozibych z powodu
porzucenia i zatwardziaych z powodu odrzucenia.

W rzeczywistoci, wszyscy jestemy wezwani, aby pi ze skay, ktr jest Pan i by gasi
pragnienie wiata mioci, ktra w Nim ma swoje rdo. Mio jest w sercu Kocioa,
jest racj jego dziaania, dusz jego misji. Mio (caritas) jest fundamentem nauki
spoecznej Kocioa. Na mioci, ktra zgodnie z nauczaniem Jezusa stanowi syntez
caego Prawa (por. Mt 22, 36-40), opiera si wszelka odpowiedzialno i powinno,
wskazane przez t nauk (Benedykt XVI, encyklika Caritas in veritate, 2). To droga, ktr
naley poda, aby Koci by coraz bardziej matk i nauczycielk mioci, wzbogacony
wzajemn mioci obfitujc wobec wszystkich (por. 1 Tes 3,12). To droga zgody i
komunii wewntrz Kocioa, przyjmowania i otwarcia na zewntrz, odwanego
wyrzekania si tego, co moe by korzyci, aby we wszystkim naladowa swego Pana,
bdc w peni sob, czynic z widocznej saboci miowania jedyny powd swej chluby
(por. 2 Kor 12,9). W sposb bardzo aktualny rozbrzmiewaj w nas sowa Soboru: Jezus
Chrystus [] sta si ubogim, bdc bogatym. Tak samo i Koci, cho dla penienia
swego posannictwa potrzebuje ludzkich zasobw, nie dla szukania ziemskiej chway
powsta, lecz dla szerzenia pokory i wyrzeczenia rwnie swoim przykadem. Chrystus
posany zosta przez Ojca, aby gosi Ewangeli ubogim... podobnie i Koci darzy
mioci wszystkich dotknitych saboci ludzk, co wicej, w ubogich i cierpicych
odnajduje wizerunek swego ubogiego i cierpi-cego Zbawiciela, im stara si uly
w niedoli i w nich usiuje suy Chrystusowi (Sobr Watykaski II, Konstytucja.
dogmatyczna. Lumen gentium, 8).

.famvin Press Center II


w. Wincenty realizowa to w cigu caego swego ycia i jeszcze dzisiaj mwi do
kadego z nas z osobna, mwi do nas jako Kocioa. Jego wiadectwo zaprasza, abymy
zawsze byli w drodze, gotowi, by da si zaskoczy spojrzeniu Pana i Jego Sowu. Jezus
wymaga On od nas ubstwa serca, cakowitej dyspozycyjnoci i ulegej pokory.
Przynagla do braterskiej komunii midzy nami i do odwanej misji w wiecie. Wymaga,
abymy uwolnili si od skomplikowanego jzyka, przemw skupionych na samych sobie
i od przywizania do dbr materialnych, ktre mog nas chwilowo uspokaja, ale nie
daj pokoju Boego, a czsto s nawet przeszkod w misji. Usilnie wzywa, abymy
zainwestowali w kreatywn mio, z autentycznoci serca, ktre widzi (por. Benedykt
XVI, encyklika Deus Caritas est, 31). Mio w istocie nie zadawala si dobrymi nawykami
z przeszo-ci, ale potrafi przemienia teraniejszo. I jest to jeszcze bardziej konieczne
dzisiaj, w zmieniajcej si zoonoci naszego zglobalizowanego spoeczestwa, gdzie
niektre formy jamuny i pomocy, chocia uzasadnione szlachetnymi intencjami, mog
by poywk dla rnych form wyzysku oraz nierwnoci, nie przynoszc rzeczywistego i
trwaego postpu. Dlatego te wyobrania miosier-dzia, nawizywanie bliskich relacji i
inwestowanie w formacj, to nauczanie w. Wincentego na dzisiaj. Jego przykad
zachca nas rwnoczenie, by ofiarowa przestrze i czas dla ubogich, dla nowych
ubogich, dla zbyt wielu dzisiejszych ubogich, by ich myli i trudnoci stay si naszymi.
Chrzecijastwo bez kontaktu z tym, kto cierpi, staje si chrzecijastwem pozbawionym
ciaa, niezdolnym, by dotkn Ciaa Chrystusa. Dlatego naley spotyka ubogich,
preferowa ubogich, udziela gosu ubogim, aby ich obecno nie bya zredukowana
przez kultur efemeryczn jedynie do milczenia. Mam wielk nadziej, e obchody
wiatowego Dnia Ubogich, 19 listopada br., pomog nam w przeywaniu naszego
powoania do naladowania Jezusa ubogiego, abymy stawali si coraz wyraniejszym
i konkretnym znakiem mioci Chrystusa do tych ostatnich i najbardziej potrze-bujcych
oraz abymy przeciwstawiali si kulturze odrzucenia i marnotrawstwa (Ordzie na I
wiatowy Dzie Ubogich Nie miujmy sowem, ale czynem, 13 czerwca 2017).

Prosz dla Kocioa i dla was o ask odnajdywania Pana Jezusa w bracie godnym,
spragnionym, przybyszu, odartym z ubrania i godnoci, chorym i uwi-zionym lub te
wtpicym, niewyksztaconym, trwajcym w grzechu, strapionym, nieokrzesanym,
zirytowanym i irytujcym. Prosz o ask odnajdowania w chwa-lebnych ranach Jezusa
siy mioci, szczcia ziarna, ktre umierajc, daje ycie, podnoci skay, skd wytryskuje
woda, radoci z wychodzenia poza siebie i wychodzenia do wiata, bez tsknoty za
przeszoci, ale z ufnoci w Bogu, bdc kreatywnymi wobec dzisiejszych i jutrzejszych
wyzwa, poniewa, jak mawia w. Wincenty, mio jest twrcza a do nieskoczonoci.

w Watykanie, 27 wrzenia 2017


Wspomnienie w. Wincentego a Paulo

.famvin Press Center III