You are on page 1of 20

Înţelepciunea lui Iisus Sirah

Capitolul 5a

Să nu te bizui pe averile tale şi să nu spui: „Acestea îmi
sunt de ajuns!”
Să nu te laşi târât de sufletul şi de vigoarea ta, ca să
urmezi poftele inimii tale; pag. 3
Şi să nu spui: „Cine va avea putere asupra mea?”, căci Cum ne îmbrăcăm şi cum ne pieptănăm? –
Domnul te va pedepsi negreşit. Învăţătorul
Să nu spui: „Am păcătuit! Şi ce mi s-a întâmplat?”,
pag. 4
căci Domnul este îndelung – răbdător.
George Matheson
În privinţa iertării, să nu fii lipsit de teamă, aşa încât să
îngrămădeşti păcat peste păcat. pag. 6
Să nu spui: „Mare este îngăduinţa Lui, de mulţimea Căutaţi în cartea Domnului (EZECHIEL) şi citiţi! Nici
păcatelor mele mă va ierta!” Căci şi îndurarea, şi urgia se una din toate acestea nu va lipsi! – Damaris Meseşan
află la El şi deasupra păcătoşilor se va opri mânia Lui.
pag. 7
Nu întârzia să te întorci la Domnul şi nu amâna de
A-B Număr de lovituri ce se administra la o pedeap-
la o zi la alta, pentru că urgia Domnului va izbucni pe
să corporală în Israel – Cosmina Simina
neaşteptate şi-n clipa răzbunării te va nimici.
A-B Vestea bună a mântuirii – Rafael Atudoroae
Să nu te bizui pe averi nedrepte, căci ele nu-ţi vor folosi
la nimic în ziua nenorocirii. pag. 8
Să nu vânturi în orice vânt şi să nu porneşti pe orice Tranzacţii. Comerţ bun sau comerţ păgubos? –
cărare; aşa este păcătosul cu limba în două părţi. Denisa Atudoroae
Rămâi neclintit în cugetul tău şi să nu ai decât un
singur cuvânt. pag. 9
Fii grabnic la ascultare, dar cu îndelungă – răbdare să Ahimaaţ – Predicatorul
dai răspuns. pag. 10
Dacă ai o părere, răspunde-i aproapelui tău, iar dacă nu Daniela (partea a VI-a) – Draga Ujeniuc
ai, pune-ţi mâna la gură.
Slava [omului] şi necinstea [stau] în vorbire, iar limba pag. 12
omului – prăbuşirea lui. Zdrobirea – C. O.
Să nu-ţi faci nume de bârfitor şi cu limba ta să nu pui
pag. 13
capcane, căci asupra hoţului cade ruşinea şi grea osândă
Îndrumător în afaceri: După ce criterii alegi o
asupra [omului] făţarnic.
profesie? – Iosif Anca
Nu fi neştiutor nici în cele mari, nici în cele mici; şi să
nu te faci din prieten duşman; căci numele rău poartă cu pag. 15
sine ruşine şi ocară; aşa este şi păcătosul cu limba în două Ştii sau nu ştii? – N. O.
părţi.
pag. 16
Septuaginta, vol. 4/II Adevărul te face liber • Cei patru ucenici • Ce cale
alegi • Sinceritatea • Harnicul, leneşul şi ispitele
pag. 18
Fondurile necesare editării si distribuirii Răspunsuri, întrebări
revistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con-
pag. 19
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei care
Dezordinea / Ordinea
doresc să sprijine această lucrare pot depune
bani în contul Asociaţiei Creştine de caritate pag. 20
Gosen, deschis la BCR Arad, având codul IBAN: Lebăda – Rebeca Dagău
RO 62RNCB 0015 0303 1877 0001.

Vă mulţumim în Numele Domnului Isus!

Colectivul redacţiei ISSN: 1583-2589
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" (Isaia 12:4)
Editorial

„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea”
(Coloseni 3:16)

Cum ne îmbrăcăm şi
cum ne pieptănăm?
D
ragi copii şi adolelescenţi, băieţi şi fete, ce fel de treptat în secolul XX. Cu o sută şi ceva de ani în urmă,
îmbrăcăminte purtaţi voi? Ştiţi care a fost evoluţia când oamenii s-au reapropiat de plajă, femeile mergeau
îmbrăcăminţii în ultimii o sută de ani? Ştiţi ce spune cu rochii până la pământ şi intrau în apă. Cu şaptezeci
Biblia despre îmbrăcăminte? Dar despre lungimea părului de ani în urmă, încă erau poliţişti care controlau plajele şi
şi modul în care ne pieptănăm? Poate vă gândiţi că acestea amendau pentru îmbrăcămintea care acum nu mai este
nu au de-a face cu ceea ce este sfânt sau păcătos, cu considerată jenantă nici prin oraş. Modele unisex n-au fost
a sluji lui Dumnezeu sau diavolului? Sau poate credeţi că doar creaţia confecţionerilor, cu scop comercial, cei care
principiile biblice se aplică doar celor maturi. În cuvintele ce au fost promotorii principali ai acestor lucruri păcătoase,
urmează vreau să vă aduc câteva informaţii din Biblie şi din au fost în oamenii fără credinţă în Dumnezeu. Filozofi,
principiile şi practicile vremii noastre pe acest subiect actori, artişti etc, oameni cu familii ruinate şi care adesea
În moda zilelor noastre este o tendinţă foarte puternică nici nu mai ajung la bătrâneţe datorită destrăbălării sau
de a elimina deosebirile dintre băieţi şi fete, dintre bărbaţi drogurilor care le marchează ireversibil viaţa.
şi femei. Lucrul acesta este sesizabil şi în alegerea Eu vreau să vă arat că Dumnezeu a stabilit să existe
îmbrăcămintei sau a pieptănăturii. În toată istoria nu s-a o deosebire clară între hainele bărbaţilor / băieţilor şi ale
mai întâlnit aşa ceva. Cel puţin la poporul lui Dumnezeu – femeilor / fetelor, care corespunde scopurilor pentru care
Israel şi apoi în zona creştină a lumii, distincţia dintre sexe au fost create cele două sexe diferite. A ne îmbrăca diferit,
a fost evidentă atât în articole de îmbrăcăminte cât şi în înseamnă a respecta şi aprecia felul în care am fost creaţi;
felul de purtare a podoabei capilare. În ultimele secole, a ne îmbrăca la fel indică dispreţul pentru Creator, care nu
odată cu îndepărtarea de valorile biblice, au apărut treptat a fost încă de la început de acord cu felul în care Adam
modificări. Toate acestea au stârnit la început un oprobiu şi Eva şi-au confecţionat haine din frunze de smochin.
public, dar umanişti, ateisţi şi chiar satanişti s-au luptat cu Dumnezeu, atunci a făcut omului haine care să-l acopere,
multă fervoare pentru obţinerea unor libertăţi pe care apoi nu să-i scoată în evidenţă sau chiar să-i descopere anumite
s-au grăbit să le propage cu titlu de normalitate şi chiar părţi ale trupului, ispită frecventă la femei / fete: El a instruit
obligativitate. De exemplu, în Franţa s-a dat o lege în 1799, poporul lui astfel: „Femeia să nu poarte îmbrăcăminte
prin care le era interzis femeilor să poarte pantaloni. Cele ce bărbătească şi bărbatul să nu se îmbrace cu haine
se făceau vinovate puteau fi arestate. Între timp, legea nu a femeieşti; căci oricine face lucrurile acestea este
mai fost aplicată, dar abia în anul 2013 a fost abrogată. o urâciune înaintea Domnului, Dumnezeului tău”
Moda s-a schimbat pe motivul egalităţii în drepturi în (Deuteronom 22:5). Iată însă că anul acesta, alegând
plan social şi economic şi pe fondul pierderii moralităţii. cel mai plăcut mod de a se prezenta oamenii din Europa,
Treptat femeile, care au fost cuprinse de revoluţia premiul a fost câştigat de unul care s-a îmbrăcat ca o
feministă au devenit tot mai masculine, iar voi, feţiţelor, femeie. Aceşti oameni însă nu cred în Dumnezeu şi se
fetelor adolescente sau trecute de adolescenţă nu aţi mai luptă pe faţă împotriva învăţăturilor sfinte. Să umblăm şi
beneficiat toate de o educaţie corectă biblică, ci părinţii noi ca ei? Am mai văzut băieţi pensaţi şi cu frizuri feminine,
v-au îmbrăcat după moda colegelor voastre. Bineînţeles iar toate fetele care sunt tunse băieţeşte calcă pe aceleaşi
că şi vouă v-a plăcut aceasta, pentru că orice copil care urme. Să nu uităm căci nici ei nu au ajuns dintr-o dată
nu este născut din nou şi nici nu este educat corect, este, aici, ci treptat. În privinţa purtării părului, Biblia din nou este
potrivit naturii păcătoase a tuturor oamenilor, înclinat spre foarte categorică, scriind: „Nu vă învaţă chiar şi firea că
rău, căci „întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele” este ruşine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe
(Geneza 8:21). Aşa a apărut cuvântul şi moda „unisex” când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul
prin care moda fiecărui sex are tendinţa să se apropie de lung?” (1 Corinteni 11:14-15). Şi aici termenii bărbat şi
moda celuilalt sex. Bărbaţii / băieţii au avansat mai puţin respectiv femeie se referă la genul masculun şi respectiv
căci nu a fost o revoluţie masculină, ei fiind afectaţi doar feminin. În limba greacă, limba originală a N T, bărbat –
de degradarea morală generală. Gândiţi-vă că hainele de soţ şi femeie – soţie, sunt desemnaţi prin alte cuvinte.
plajă care acum invadează şi strada, au fost specifice doar (continuarea în pagina 5)
păgânismului imoral grecesc şi că au revenit în actualitate
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 3
(Isaia 12:4)
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

George Matheson
predicatorul orb, luminat de Dumnezeu

A
ţi întâlnit vreodată o persoană care,
în ciuda unor deficienţe fizice, să
lupte pentru a se autodepăşi?
Sunt persoane puternice care nu se
dau bătute în faţa greutăţilor din viaţă.
Ei bine, o astfel de persoana a fost şi
George Matheson, unul dintre cei opt
copii ai unui comerciant cu acelaşi
nume. George s-a născut pe 27 martie
1842 în Glasgow, Scoţia. Pe când
avea doar optsprezece luni, părinţii lui
au primit trista veste că băieţelul lor are
probleme cu vederea din cauza unei
inflamaţii în spatele ochilor. Cu toate
că au apelat la mai mulţi specialişti,
aceştia nu le-au oferit prea multe
speranţe. Băiatul şi-a pierdut vederea
treptat. Câţiva ani de zile a putut vedea
destul de bine. Dar mai târziu, în timpul
şcolii, putea citi şi scrie doar cu litere
de tipar şi cu ajutorul unor ochelari cu învăţa temeinic. Era optimist de felul lui. Probabil că majoritatea oamenilor s-ar
dioptrii mari. În ciuda dificultăţilor pe simţi descurajaţi dacă li s-ar întâmpla să orbească de tineri, dar nu şi George
care le-a înfruntat în toţi aceşti ani, Matheson. El s-a ridicat deasupra acestei mari nenorociri şi a dovedit că este
George Matheson a fost printre primii un erou.
din clasă. A reuşit să înveţe franceza, La doar unsprezece ani, a fost admis la Academia din Glasgow. A stat
germana, latina şi greaca şi la unele alături de alţi elevi, a studiat aceleaşi materii şi a dat aceleaşi examene ca toţi
materii i-a întrecut pe colegii săi. ceilalţi. Nu i s-a acordat nici un privilegiu când a venit vorba de examenele
Speranţa lui George era că scrise şi totuşi, în toţi cei patru ani petrecuţi la Academie, s-a remarcat prin
vederea lui se va îmbunătăţi cu timpul. rezultatele foarte bune. În primul an, a câştigat premiul pentru cunoştinţe
Uneori i se părea că vede mai bine, dar deosebite în istorie şi religie. În al doilea an, a primit premii la latină, istorie,
în cele din urmă, a trebuit să accepte geografie şi compunere. În al treilea şi al patrulea an, a câştigat aproape toate
crudul adevăr – starea lui se înrăutăţea. premiile speciale şi a terminat Academia cu o medie foarte mare.
Familia lui obişnuia să-şi petreacă În 1857, când avea doar cincisprezece ani, s-a înscris la Universitatea
majoritatea vacanţelor de vară într-o din Glasgow. În timpul şederii lui aici, vederea i s-a înrăutăţit treptat, până
staţiune de odihnă de pe malul unui când, la vârsta de optsprezece ani, George era complet orb. Luând în
râu şi lui George îi plăcea foarte mult considerare acest handicap, este de netăgăduit faptul că performanţele lui
să se uite la vapoarele care alunecau George Matheson sunt un exemplu de perseverenţă şi de cutezanţă. A avut
pe cursul apei. Aici, băiatul a petrecut rezultate bune la toate materiile pe care le-a studiat, dar s-a remarcat mai ales
multe ore testându-şi vederea. Încerca la concursurile de dezbateri şi de oratorie. Şi-a primit titlul de la Academia
să desluşească câte coşuri are fiecare Britanică în 1861, cu ,,distincţii onorabile în filozofie” şi titlul de la Academia
vapor şi pe măsură ce se apropiau, să Militară un an mai târziu. În 1862 s-a înscris la cursurile de la Sala Divinităţii,
citească numele lor. pentru că îşi dorea să facă parte din cler. Timp de patru ani s-a dedicat întru
În mare parte a vieţii lui, George totul pregătirii pentru această chemare şi în 1866, după nouă ani petrecuţi la
a depins de alţi oameni. Cineva îi Universitatea din Glasgow, a primit licenţa pentru a predica.
citea lecţiile când era la colegiu şi, În ianuarie 1867, George Matheson a devenit pastor asistent la parohia
mulţumită unei memorii foarte bune, le Sfântul Bernard din Glasgow. Predica zilnic în faţa unei audienţe mari şi îşi
pregătea slujbele cu foarte mare grijă. Atunci când era la cuvânt, oamenii uitau
4 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Istoria credinţei
„Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori”
Evrei 12:1

cu totul de handicapul lui. Întreg serviciul divin se (continuarea din pagina 3)
baza pe memoria lui, care era atât de bună, încât
George nu ducea niciodată lipsă de predici, imnuri
şi prelegeri. După un an, la Sfântul Bernard, a Cum ne îmbrăcăm şi
fost numit predicator la Biserica Innellan, unde
a rămas mai mulţi ani, predicând şi sfătuind o cum ne pieptănăm?
mulţime de oameni. Innellan, cu împrejurimile ei
minunate şi cu aerul curat, devenise o renumită
Băieţilor, respectaţi-vă demnitatea mascu­lină cu care aţi
staţiune de odihnă şi la aceste atracţii s-a adăugat
fost înzestraţi prin creaţie. Voi trebuie să deveniţi bărbaţi capi de
şi faima pastorului George Matheson. Oamenii familie, oameni ai lui Dumnezeu. Prin voi, El vrea să conducă
veneau de departe pentru a-l auzi şi nimeni nu familii, chiar în această vreme. Vouă vă amintesc cuvintele
pleca dezamăgit. Domnului Isus, care a zis: „Pentru că de oricine se va ruşina
Imaginaţi-vă pe acel om nevăzător, stând la de Mine şi de cuvintele Mele, în acest neam preacurvar şi
amvonul său, sfătuind şi alinând oameni care nu păcătos, Se va ruşina şi Fiul omului, când va veni în slava
aveau probleme cu vederea şi care păreau a fi mai Tatălui Său împreună cu sfinţii îngeri” (Marcu 8:38).
binecuvântaţi decât el. Totuşi, toate cuvintele lui Fetelor, cinstiţi şi voi pe Creator prin feminitatea voastră,
erau pline de optimism şi de recunoştinţă adresate căci cele ce n-au mai rămas fete şi la îmbrăcăminte şi la felul în
care îşi poartă părul, ci au ales gândirea şi modul androgin – o
lui Dumnezeu. Nimeni nu l-a auzit vreodată să se
combinaţie de bărbat-femeie, vor trăi toată viaţa un balans între
plângă de necazul lui şi, atunci când se ruga sau ceea ce sunt în mod natural şi ceea ce se par şi doresc să fie.
când rostea psalmii cu vocea lui puternică şi clară, Nu vă veţi putea scuza că purtaţi pantaloni pentru că este iarnă
se cunoştea că îşi punea toată inima în ceea ce şi frig, aşa cum a încercat să se justifice o fată de la cateheză
făcea. A ajuns să fie cunoscut drept ,,Matheson de cu referire la îmbrăcămintea de la locul de muncă, pentru că
la Innellan” şi mulţi oameni veneau la el în fiecare atunci când a fost întrebată cum umblă pe acasă, răspunsul a
vară pentru a-i auzi predicile. fost: „Tot cu pantaloni” şi a urmat întrebarea logică: „Tot pentru
În 1886, George a fost chemat la biserica frig?” La care ea a trebuit să recunoască faptul că nu avea un
principiu corect. Biblia este suficient de clară în toate, astfel că
Sfântul Bernard din Edinburgh, unde şi-a început
întâlnim referinţe la hainele de deasupra şi la cele de dedesubt.
lucrul ca pastor al acestei biserici. Matheson a luat Adică se pot lua ciorapi suficient de groşi pe sub fustă pentru a
hotărârea că va face mai mult decât să predice pur şi fi îmbrăcată feminin şi a nu fi o scârbă înaintea Domnului. La fel
simplu, şi anume, de a vizita la domiciliu pe enoriaşii este şi cu acoperirea capului, dacă vreţi să vă obişnuiţi corect,
săi în număr de aproape o mie cinci sute. Ajutat de începeţi cu timpul pe care-l petreceţi acasă. A veni numai la
sora lui, la nici un an de când era în Edinburgh, adunare îmbrăcate cuviincios, va duce în timp, la a nu mai veni
George vizitase deja şase sute de familii, pe lângă nici la adunare aşa, dovadă toată creştinătatea din apus, acolo
vizitele făcute bolnavilor şi nevoiaşilor. Cu toate unde aceste modele păcătoase au pătruns mai repede. Luaţi
acestea reuşea să pregătească cu atenţie aceleaşi din copilărie sfatul apostolului: „Podoaba voastră să nu fie
slujbe deosebite. podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea
de scule din aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul
În plus, George Matheson a fost autorul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând
mai multor cărţi minunate, care au ajutat mii şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu”
de oameni. În urma cărţilor publicate, a primit (1 Petru 3:3-4). Totul depinde de ascultarea voastră de Domnul
numeroase scrisori, în care cititorii i-au povestit şi Cuvântul Lui.
cum au fost binecuvântaţi în urma cărţilor citite. Mai greu este pentru aceia dintre voi ai căror părinţi nu se
Îndemnul puternic al mesajului său era încrederea îmbracă nici ei cuviincios fie iarna, fie vara, când în sezonul cald
totala în Dumnezeu. apar alte scuze. Dar locurile în care a fost scrisă Biblia au fost
George Matheson a murit la şaizeci şi patru de mai calde şi totuşi, acoperirea trupului a fost practicată după
principiile sfinte. Şi mai greu este pentru părinţii şi copiii din
ani, la data de 28 august 1906 şi a fost înmormântat
alte ţări din Europa, unde se propagă cu mai mare repeziciune
la Glasgow. Rudele sale au primit condoleanţe aceste învăţături şi practici draconice şi copiii încă de la grădiniţă
din toate colţurile lumii. Un vers dintr‑un imn al lui sunt provocaţi să-şi şteargă din minte noţiunea de masculin şi
spune: „Văd curcubeul prin ploaie”, aceste cuvinte feminin, deşi este dovedit ştiinţific faptul, că masculinitatea şi
descriu bine viaţa sa. Acolo unde alţii văd doar feminitatea sunt chestiuni înnăscute nu dobândite cultural. De
dificultăţi, el a văzut oportunitatea pregătită de exemplu, pronumele neutru „hen”, ce înlocuieşte deopotrivă
Dumnezeu, pentru a-l sluji. George Matheson a „han” (el) şi „hon” (ea), a intrat de curând oficial în versiunea
fost „ca un om încercat, ca un lucrător care n-are online a Enciclopediei Suedeze şi la unele grădiniţe s-a scos din
de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul uz termenul de băieţi şi fete, spunându-li-se tuturor: prieteni. A
adevărului” (2 Timotei 2:15). rămas ca familiile care se tem de Domnul, împreună cu Bisericile
ce mai păstrează adevărul, să vă îndemne, dragi copii, să vă
purtaţi într-un chip plăcut Domnului, de mici. Ferice va fi de voi
Prelucrare, de Gelu Moscu, din cartea dacă veţi înţelege şi veţi asculta!
„Băieţi de caracter care au devenit
Învăţătorul
oameni de onoare”
„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 5
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Căutaţi în cartea Domnului (Ezechiel) şi citiţi!
Nici una din toate acestea nu va lipsi!

1. Aranjează în ordine cuvintele de mai jos şi vei descoperi un verset. Menţionează cui i se adreseză această
făgăduinţă şi care este versetul: voi, oile, şi, sunteţi, Dumnezeu, păşunei, Eu, zice, Mele, sunt, Mele, Domnul,
Dumnezeul, oile, vostru ______________________________________/__________________/_________________

2. Subliniază doar expresiile care sunt folosite de profet pentru poporul evreu: „o casa de îndărătnici”, „popor cu vorbire
încurcată”, „popor cu frunte încruntată”, „popor cu inima împietrită”, „casa lui Israel”, „popor cu o limbă greoaie”.

3. Domnul I s-a arătat mai întâi lui Ezechiel „în al ______ an, în a _____ zi a lunii a _____” şi proorocul L-a
văzut pe Domnul în toată spendoarea Sa. Apoi Domnul i-a dat „o ________ în chip de ______” şi l-a pus să o
__________. Proorocul a ________ şi a simţit-o în gura lui că era „_________ ca _________”.

4. În cartea Ezechiel Domnul îi numeşte pe evrei: „o casa de îndărătnici”. Notează două motive pentru care sunt
numiţi aşa: _________________________________________________________________________.

5. Uneşte ce se potriveşte din cele două coloane, astfel încât să descoperi versetele care care conţin aceste
promisiuni divine.

Le voi da o altă inimă şi voi pune un duh nou in voi... ...nici după faptele voastre stricate, casa lui Israel,
zice Domnul Dumnezeu.
Voi pune Duhul meu în voi şi vă voi face să păziţi
poruncile Mele... ...ca să nu mai purtaţi ocara foametei printre
neamuri.
Voi înmulţi rodul pomilor şi venitul câmpului,...
Voi lua din trupul lor inima de piatră şi le voi da o
Şi ve-ţi şti ca Eu sunt Domnul, când mă voi purta cu inimă de carne.
voi având în vedere Numele Meu şi nicidecum după
purtarea voastră rea,... ...şi să păziţi şi să împliniţi toate legile Mele.

6. Enumeră cinci animale menţionate în cartea Ezechiel, notând versetele de referinţă: __________________.
_______________________________________________________________________________________.

7. Numeşte două asemenări folosite în profeţiile lui Ezechiel pentru locuitorii Ierusalimului şi versetele de referinţă:
_______________________________________________________________________________________.

8. Subliniază popoarele / cetăţile pentru care Ezechiel a avut cel puţin o prorocie din partea Domnului: Edom,
Moab, Damasc, Israel, Egipt, Sidon, Amon, Asiria, Filistia, Tir, Gaza.

9. Competează versetul şi noteză referinţa biblică: „Voi încheia cu ei un _______________ de ___________,
care va fi un ____________ ____________ veşnic cu ei; îi voi sădi şi îi voi _________________ şi voi
pune ____________ Meu Cel ________________ în _________________ lor pentru ____________________
(_______________)

10. Aranjează cuvintele se urmează în ordinnea rostirii lor, astfel încât să găseşti un verset special, o promisiune a
Domnului pentru poporul Lui: „Eu, le , zice, însumi, Eu Domnul, Îmi, voi, Dumnezeu,voi, duce, la, paşte, odihnă,
oile” _________________________________________________________________ (______________________).
Damaris Meseşan

6 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

A-B Număr de lovituri ce se A
administrau la o pedeapsă 1

corporală în Israel 2

3
1. „Vă voi lua ca ________ al Meu”.
4
2. Capitala Israelului de Nord.
3. Fenomen al naturii asupra căruia a poruncit 5
Domnul Isus.
6
4. Sărbătoare care şi-a avut originea într-o mare
ameninţare. 7
5. Faptă a firii pămînteşti (pl.).
8
6. Invidie.
7. Oficiu cel mai de cinste din slujba Templului. 9
8. Soţie a lui David.
10
9. Destinatarul unei epistole a lui Pavel.
10. Unul din prietenii lui Iov. 11
11. Dar duhovnicesc.
12
12. Împăratul Ţobei.
13. Boldul morţii. 13
14. Roadă a Duhului Sfânt.
14
15. Fiul lui Ner
16. Preot pe vremea lui Neemia. 15

16
Cosmina Simina
B

A
1
A-B Vestea bună a mântuirii
2
1. Un vânt furtunos.
3 2. Profesia ocultă a lui Elima.
4 3. Om pedepsit pentru minciună.
4. Bunicul lui Avraam.
5
5. Cetate a filistenilor
6 6. Omul care a reconstruit Ierihonul.
7. Frate al lui David.
7
8. Ofiţer roman care l-a ajutat pe Pavel.
8 9. Preot salvator pentru regele Ioas.
9 10. Locul ultimului război.

10

B Rafael Atudoroae

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 7
(Isaia 12:4)
Căutaţi în cartea Domnului
„Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Nici una din toate acestea nu va lipsi”
Isaia 34:16a

Tranzacţii
Comerţ bun sau comerţ păgubos?
TranzacĠii
ComerĠ bun sau comerĠ păgubos?

Nr. Furnizor/ Client/ Beneficiul Tarif/
Text biblic
crt negustor cumpărător cumpărătorului PreĠ incasat

Geneza
1.
25:31-34

Geneza
2.
23:16-18

3. Geneza 30:16

4. Geneza 37:28

Geneza
5. 41:56-57
47:16,20

6. Judecătorii 9:4

Judecătorii
7.
16:5

8. 2 Samuel 24:24

9. Amos 2:6

10. Matei 26:14-15

Denisa Atudoroae
Denisa Atudoroae

8 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Predica pentru copii
„Să cunoaştem, să căutam să cunoaştem pe Domnul!”
Osea 6:3a

AHIMAAŢ
1.
Slujeşte conform delegaţiei primite!
Porunca regelui în cazul strategiei de refugiu temporar, din calea loviturii de stat a lui Absalom, către Huşai,
prietenul lui, cuprindea şi referiri la rolul lui Ahimaaţ: „Şi fiindcă ei au acolo la ei pe cei doi fii ai lor, pe Ahimaaţ,
fiul lui Ţadoc şi pe Ionatan, fiul lui Abiatar, prin ei îmi veţi trimite tot ce veţi afla” (2 Samuel 15:36). Ahimaaţ, acest fiu de
preot, împreună cu tovarăşul său de slujbă, şi-au îndeplinit misiunea cu succes, ceea ce a contribuit la salvarea regelui
David, de complotul care pusese la cale uciderea lui imediată: Ei au zis lui David şi însoţitorilor lui, după ce au scăpat ei,
în primul rând, de urmăritori: „Sculaţi-vă şi grăbiţi-vă de treceţi apa, căci Ahitofel a plănuit cutare şi cutare lucru împotriva
voastră” (2 Samuel 17:21). În acest rol de poştaş secret, Ahimaaţ a trebuit doar să transmită informaţia corectă şi să fie
atent să nu fie prins. E foarte important să transmiţi corect o veste, direct, telefonic, sau prin alte mijloace şi să nu fie
divulgată la cei ce nu trebuie să intre în posesia ei, fie pentru că s-ar putea răzbuna, fie pentru că s-ar putea supăra.
Atenţie cui şi cum transmiţi o informaţie!

2.
Aleargă numai acolo unde este cu folos!
Evenimentele care au urmat în timpul răscoalei lui Absalom, au dus în final la moartea acestui fiu răzvrătit
împotriva tatălui lui, eveniment la care eroul nostru a fost martor. În acel moment crucial, Ahimaaţ, fiul lui Ţadoc,
a zis lui Ioab, conducătorul armatei regale şi cel ce-l ucisese pe răsculător: „Lasă-mă, să dau fuga şi să duc împăratului
vestea cea bună...». Ioab i-a zis: «Nu tu ai să duci veştile azi; le vei duce într-o altă zi, dar nu astăzi; fiindcă fiul
împăratului a murit. Şi Ioab i-a zis lui Cuşi: «Du-te şi vesteşte împăratului ce ai văzut». Cuşi s-a închinat înaintea lui Ioab
şi a dat fuga. Ahimaaţ, fiul lui Ţadoc, a zis iarăşi lui Ioab: «Orice s-ar întâmpla, lasă-mă să alerg după Cuşi». Şi Ioab a
zis: «Pentru ce vrei să alergi, fiule? Nu este o solie care-ţi va fi de folos». «Orice s-ar întâmpla, vreau să alerg» a
zis din nou Ahimaaţ. Şi Ioab i-a zis: «Dă fuga!» Ahimaaţ a alergat pe drumul care duce în câmpie şi a luat-o înaintea lui
Cuşi... Ahimaaţ a strigat şi a zis împăratului: «Este bine de tot!» S-a închinat înaintea împăratului cu faţa până la pământ
şi a zis: «Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul tău, care a dat în mâinile noastre pe cei ce ridicau mâna împotriva
domnului nostru împăratul». Împăratul a zis: «Tânărul Absalom este bine, sănătos?» Ahimaaţ a răspuns: «Am văzut
o mare învălmăşeală, când a trimis Ioab pe slujitorul împăratului şi pe mine, slujitorul tău: dar nu ştiu ce era».
Şi împăratul a zis: «Stai colea la o parte». Şi Ahimaaţ a stat deoparte” (2 Samuel 18:19-30). Am redat dialogul de la
plecarea lui Ahimaaţ, în care i s-a recomandat să nu se ducă, dar el a insistat şi i s-a permis şi dialogul de la sosirea
lui în faţa regelui, unde s-a dovedit, nu numai că nu era pentru David o veste pe deplin bună, dar şi faptul că tânărul
alergător nu avea informaţia completă şi corectă.
Din acest episod trebuie să înţelegem că, deşi dorinţa de a transmite o informaţie este foarte mare, încât unii
îşi asumă şi un risc în transmiterea ei, ca Ahimaaţ, care a zis: „Orice s-ar întâmpla, vreau să alerg”, nu întotdeauna
este „de folos” pentru tine şi pentru cel căruia vrei să transmiţi acea veste. Sunt situaţii în care este bine să laşi pe alţii
să ducă vestea, pentru a fi ferit de anumite supărări şi chiar umiliri.

3.
Urmează părinţilor în slujba sfântă!
Cronicile sfinte prezintă liste ale unor genealogii preoţeşti, care cuprind şi numele acestui tânăr preot şi
purtător de informaţii, în slujba regelui, aşa cum l-am cunoscut din experienţele redate mai sus: „Aaron şi fiii
săi aduceau jertfe pe altarul arderilor-de-tot şi tămâie pe altarul tămâiei, împlineau toate slujbele în Locul prea ce este
mult mai important decât a face o slujbă de moment, oricât ar fi de importantă, sau a contribui la o anumită lucrare,
oricât ar fi de mare, este să slujeşti Domnului toată viaţa, potrivit cu chemarea pe care El o are pentru fiecare. Poate
va fi o slujbă ca a unuia din părinţii tăi, poate va fi alta. Fii gata la tinereţe să te implici cu pasiune în lucrarea Domnului
şi nu va fi greu să-ţi afli chemarea! Apoi rămâi credincios Domnului toată viaţa. „Vă îndemn, deci... pentru îndurarea lui
Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o
slujbă duhovnicească” (Romani 12:1).
Predicatorul

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 9
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

Daniela
partea a VI-a
Izbăvită precum Daniel

– Aşa deci! spuse Daniela, lumina
era ascunsă în tubul acestei
lanterne, numai eu a trebuit s-o
scot de acolo, apăsând
butonul. Apăsă din nou

C
butonaşul şi lumina a
easul de pe perete anunţă ora cinci după-amiaza. dispărut. Nu-i nimic, o
Cucul ieşi din căsuţa lui, cântă de cinci ori, după să te caut din nou, când o
care se ascunse din nou. să-mi trebuieşti, îşi zise ea,
– Daniela, va trebui să te pregăteşti pentru a merge pe urmă grăbi din nou pasul.
după lapte, zise bunica. Căci curând se înserează şi A trecut pe lângă stâna de
nu vei mai putea zări drumul la întoarcere. Bunicul i-a oi, observând că toate oile
pregătit bidonaşul şi i-a dat fetiţei două feliuţe de chec erau închise în ocol, la fel şi câinii. Poate din cauza
şi două cubuleţe de zahăr, ceva rar de găsit pe vremea zăpezii, îşi spuse ea.
aceea. Daniela îşi umezi buzele de poftă şi imediat făcu Poteca o coti spre stânga şi casa doamnei Eleonora
să dispară zăhărelul în buzunar, cu gândul că îl va duce lui putea fi văzută. Inimioara Danielei începu să bată mai
Florinel, pentru a se împrieteni mai bine. repede, de emoţie că se va întâlni din nou cu Florinel. De
– Daniela, vei putea bea pe drum lapte din bidonaş, data aceasta, îl va hrăni cu lapte, iar ca desert îi va da
răsplată pentru munca ta de a duce laptele acasă, zise cubuleţele de zahăr. Fetiţa tropăi de plăcere, apoi începu
bunicul. să alerge.
– Mulţumesc, bunicule! Apoi ieşi în grabă, – Bună seara, spuse Daniela, gâfâind. M-a trimis
nerăbdătoare să‑şi probeze cizmuliţele în zăpada moale. bunicul să îmi daţi lapte şi mi-a permis să beau eu porţiunea
Pipăi în buzunarul pantalonilor, pentru a verifica dacă aceasta, arătând cu degetele distanţa de unde până unde
zăhărelul era acolo, apoi mai mult alergând, porni la drum. avea voie să bea.
Când ajunse la puntea ce traversa apa Bistriţei, a realizat – Prea bine! De acord cu înţelegerea voastră. Laptele
că va trebui să o treacă fără bunicul şi un fior de frică îi este muls, trebuie doar să-l strecor.
dădea târcoale. – Vă rog frumos, îmi daţi voie să-l hrănesc pe Florinel?
– Nu-mi este frică! Nu! zice Daniela cu voce tare. a întrebat Daniela.
Nuuu! Se auzi ecoul glasului ei, lovit de stâncile Femeia ridică de jos coşul plin cu fân şi deschizând
dimprejurul ei. Daniela, văzând că şi pădurea şi stâncile uşa grajdului încuviinţă, dând din cap că este de acord. Un
o încurajează, trecu puntea pas cu pas, încet şi atentă. val de abur cald năvăli pe uşa grajdului afară, ducând cu
Apa Bistriţei, trecând pe sub punte, bolborosea ciudat, el miros de ierburi amestecate cu bălegar de vaci. Daniela
ca o bătrână nemulţumită de trecerea ei prin viaţă, care îşi făcu loc printre uşiorul uşii şi coşul cu fân, nerăbdătoare
merge şi parcă nu mai ajunge la locul spre care s-a pornit. să ajungă la Florinel.
Daniela, privind în jos îşi zări chipul în valurile râului, care Viţeluşul, simţindu-se iubit, se lăsă mângâiat, apoi
oglindea diform faţa sa, dar parcă şi frica care i se putea cu botul plin de stropi, ca de rouă, scormoni o clipă sub
citi în ochii ei speriaţi, cu pupilele mari, dilatate. Şopti paltonaşul Danielei, care se umezi.
rugăciunea „Tatăl nostru”, iar când sfârşi cu „Amin” puntea – Aha, ştiu eu că bănuieşti matale ceva! Până să-i
s-a isprăvit, iar sub picioarele ei, zăpada scârţâia. ducă Eleonora biberonul cu lapte, scoase zăhărelul şi îl
Umbrele serii se furişau încet. Daniela îşi aminti de introduse în botişorul umed al viţeluşului. Zăhărelul se topi
lanterna pe care bunicul i-a îndesat-o în buzunarul de mai repede ca fulgii de zăpadă, în botişorul lui Florinel, care
la pantalonaşi şi-a controlat buzunarul şi a scos din el o dădea mulţumit din cap, din coadă şi din copite.
lanternă argintie. Apăsă pe buton şi îndată lumina sclipi pe – Vrei să-mi araţi că ai şi tu şosete albe, Florinel? îl
albul zăpezii. întrebă Daniela. Ştiam eu că un viţel frumos trebuie să fie bine

1010 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Copilăria
„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea.”
Proverbe 22:6

încălţat! Uite şi eu am cizmuliţe negre, la fel ca şi copitele tale, Daniela îşi aminti de lanternă şi o
numai că ale tale sunt albe. Se pare că şi pe vârful cozii ai un scoase de la spate.
pic de culoare albă. Eşti foarte frumos, Florinel! – Deşteaptă nepoată mi-a dat
– Aici este laptele, zise Eleonora, dar să nu zăboveşti Dumnezeu! Mai am de învăţat de la tine,
prea mult căci afară se face întuneric şi trebuie să ajungi Daniela. Bunicul a luat bidonul de lapte
acasă cu bine. Fiind pădurea aproape şi casele rare, iarna, din mâna Danielei şi lanterna o potrivi să
pe aici, mai bântuie lu... femeia îşi puse îndată mâna la lumineze tot în spatele lor.
gură, oprindu-şi cuvintele. Nu voia să o sperie pe Daniela. – Ţine-o tu, Daniela, cum ai ţinut-o şi
Copila însă, nu-i acordă prea mare atenţie, fiind ocupată până acum şi să ne grăbim spre casă.
cu viţelul, aşa că Eleonora se îndreptă de spate şi porni, – Bunicule, dar dumneata pe cine vrei să sperii? Vine
tărându-şi ciubotele de gumă, spre ţarcul celorlalţi doi viţei, şi bunica în calea noastră?
care parcă geloşi că Florinel îşi primise mai repede porţia – Nu, dar trebuie să ne grăbim! Trecură puntea mai
de lapte, se repeziseră spre femeie, mai să-i verse vasul repede ca de obicei, iar Daniela observă cursul apei,
din mână. că se mai domoli. „Poate şi valurile apei dorm somnul
Eleonora le turnă în găleţi porţia lor de seară, apoi lor, curgând la vale”, se gândi ea. Totuşi, râul nu-şi
închise uşa ţarcului cu zăvorul. Viţeii aceştia erau mai mari face timp să stea pe loc nici o secundă. Se strecoară
decât Florinel, aşa că ei se obişnuiseră să-şi bea singuri printre pietre, făcându-şi loc, neobosit, curgând mereu
laptele din găleată. şi mereu.
– Daniela, ţi-am pregătit bidonaşul cu laptele tău, Bunicul tropăi în faţa uşii, să-şi scuture zăpada,
grăbeşte-te să-l duci bunicilor. închise degrabă poarta, apoi o împinse cu repeziciune pe
– Să aveţi o seară bună, tanti Eleonora! Daniela îşi Daniela în casă, intrând şi el grăbit. „Poate nu vrea să intre
luă rămas bun de la Florinel, iar acesta îi răspunse la salut, frigul în casă, de e aşa grăbit”, gândi Daniela.
lingându-i palma dulce. Bunica îi întâmpină palidă şi îngrijorată.
Afară se întunecase de-a binelea, dar fetiţa, plină – Dragii mei, m-am rugat lui Dumnezeu pentru voi, ca
de fericire, înainta pe cărare, călcând pe urmele lăsate să nu vi se întâmple ceva rău.
pe zăpada moale, cu un ceas mai devreme. Jumătatea – Bunico, mi-a fost dor de tine! zise Daniela şi se
de lună parcă se juca de-ascunselea, când arătându-se azvârli în braţele ei îmbrăţişând-o strâns. Pe drum m-am
pe cer, când ascunzându-se după nori. Daniela scoase gândit la ce mi-ai povestit despre Daniel şi tare aş vrea să
lanterna şi apăsând pe buton, lumina ei ţâşni, alungând ştiu, dacă l-a scăpat Dumnezeu din groapa cu lei.
întunericul din jurul ei. „Ştiu eu că bunicul se va gândi la – Sigur, Daniela! zise bunica. Dumnezeu care te-a
mine şi-mi va ieşi în cale„ îşi spuse în gând fetiţa, apoi scăpat pe tine în seara aceasta, l-a scăpat şi pe Daniel din
mută lumina în spatele ei, pentru ca bunicul să nu o vadă groapa cu lei.
imediat! Avea de gând să-l sperie niţel pe dragul ei bunic. – Ooo, bunico! E adevărat că tare au mai urlat câinii în
Inima ei tresălta de bucurie, la gândul că va ajunge acasă, seara aceasta, mai tare decât data trecută, dar eu nu m-am
unde va bea o cană de lapte proaspăt, apoi bunica îi va citi speriat, căci mă gândeam la ce mi-ai citit despre Daniel.
din nou din cartea ei sfântă: Biblia. Dar oare unde rămase Bunica clătină din cap gânditoare, apoi puse laptele
cu cititul? la fiert. După ce mirosul de lapte fiert umplu bucătăria,
Un urlet prelung o făcu să tresară. bunica răsturnă pe o farfurie, mămăliguţă aburindă, iar
– Uuuu! se auzi de undeva. Din ecourile pădurii de într-un bol prepară brânză dulce de vacă, cu smântână.
brad, se auzi un alt urlet: Uuuuuu! Sub căciula groasă, Stomacul Danielei simţea intens foamea.
simţi cum părul i se ciufuleşte, iar pe şira spinării o trecură – Îmi place mult cum găteşti matale, bunicuţo! Eşti o
fiori reci. bucătărească iscusită.
– Aha, spuse ea pentru sine, sunt aproape de stână Au mulţumit cu toţii bunului Dumnezeu, apoi s-au
şi câinii m-au simţit. Mişcă lanterna în direcţia stânii, apoi o ospătat tăcuţi. Liniştea serii era întreruptă din când în
propti din nou la spate, luminând poteca în spatele ei, căci când de zgomote în jurul casei şi de ecouri de urlete de
avea de gând să-l sperie pe bunicul. Şi-a amintit apoi că câini. Bunicul nu ieşi afară deloc, ci puse mai bine lemne
povestea bunicii era despre Daniel, care datorită credinţei lui, pe foc pentru ca soba să fie bine încinsă. Înainte de a se
a fost aruncat în groapa cu lei. Era nerăbdătoare şi ea să afle culca, bunica a aruncat pe fereastră un lighean de tablă,
dacă Dumnezeu l-a izbăvit pe Daniel din groapa cu lei. plin cu jăratec. Daniela nu a mai pus întrebări, ci şi-a
Pe cărare se auzeau paşi repezi venind dinspre tras pijamalele cu floricele galbene şi s-a cuibărit în patul
punte, înspre ea. Îi cunoştea, erau paşii bunicului. Uită că bunicii, aşteptând-o pentru a-i citi continuarea poveştii
a dorit să îl sperie şi era cât pe ce să verse laptele. A cu Daniel. Bunicuţa nu s-a lăsat mult aşteptată, aşa că,
început să alerge în direcţia de unde venea bunicul. aşezându-se în balansoar, fără să se schimbe în cămaşa
– Aha, ştiam eu că o să vii înaintea mea, pentru că mă de noapte, îşi puse ochelarii şi citi mai departe:
iubeşti tare şi n-ai vrea să mă mânânce vreun câine, deşi „În revărsatul zorilor, împăratul s-a sculat şi s-a dus
nu a fost niciunul în stare să mă sperie, spuse Daniela, în grabă la groapa cu lei şi apropiindu-se de groapă a
arătându-se foarte curajoasă.
(continuarea în pagina 14)
– Vino, copila mea, dar unde este lanterna?

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 1111
(Isaia 12:4)
Statutul moral şi spiritual al creştinului
„Caută să fii evlavios.”
1 Timotei 4:7b

Zdrobirea
Î
ntr-o perioadă a vieţii mele, aveam gânduri înalte
despre mine, până când m-a smerit Dumnezeu,
experienţă care m-a marcat atât de mult, încât mi-a
schimbat viaţa.
De mică mi-a plăcut să cânt. Cum auzeam solişti
care cântau ceva frumos, cântam şi eu după ei. La
unele serbări de şcoală aveam şi eu un cântec. Zi de
zi îmi construiam un vis în inima mea: să devin o mare
cântăreaţă. Toate până când într-o zi părea că visul meu
începe să se contureze. Pe atunci aveam cincisprezece
ani şi nu-L cunoşteam pe Domnul. Am auzit că în Arad va fi
preselecţie pentru un concurs de muzică uşoară şi mi-am
zis: „Acum e momentul!” Parcă de mult aşteptam ocazia
aceasta. Eu fiind o fată timidă mi-am luat ambiţia în braţe
şi am plecat la preselecţie. Nu vă pot spune ce emoţii am
avut şi spre bucuria mea, am fost printre cei aleşi să intru
în concurs. Să nu vă spun ce gânduri îmi veneau... mă
vedeam vedetă!... Ah, sufletul meu! Ce nebunie!
Aşteptam cu nerăbdare ziua concursului. Nici
prietenilor mei nu le-am spus ce voi face. Ulterior am aflat
că nu le-a venit să creadă cum de m-am dus acolo. Ziua
mare a sosit, crezând că din acel moment va fi un „start”
al visului meu măreţ, dar a fost un „stop” zguduitor şi o
lovitură puternică. Da, nu am câştigat şi pentru mine a fost
o mare umilire. Ah, visul meu... te-ai dus! Nu-mi venea să
cred, dar am fost trezită la realitate. Îmi venea să merg După o experienţă
undeva să nu mă mai vadă nimeni. Într-o clipă a pierit tot ce de felul acesta, nu mai
mi-am dorit mulţi ani de zile. La ce mai puteam visa? Eram poţi fi niciodată ca înainte. Nu
zdrobită până la pământ, dar tocmai din acel moment, rămâne rană deschisă, dar va fi o
Dumnezeu s-a implicat în viaţa mea şi a fost punctul de cicatrice pe toată viaţa. Ideal ar fi ca visele
plecare spre întoarcerea mea la El. şi dorinţele noastre să le punem înaintea Lui şi
Îi mulţumesc Tatălui ceresc că mi-a dărâmat visul, dacă El vrea să le împlinească - bine, dacă nu, să
pentru că avea un alt plan în dreptul meu, ca să mă întorc acceptăm voia Lui. Să nu apelăm la ambiţii şi ajutoare
la El. Dacă Dumnezeu m-ar fi lăsat în pornirea inimii omeneşti.
mele, eu cu siguranţă nu m-aş fi întors la El nici acum. Dacă totuşi faci parte din categoria celor care
Da, dorinţele noastre pot fi o piedică în calea a ceea ce au căzut, te pot înţelege. Nu uita! Isus Hristos este
vrea Dumnezeu cu adevărat. De aceea, uneori dacă este speranţa ta! Atunci când renunţi la visele tale, El îţi
nevoie, îngăduie chiar să fim zdrobiţi, dar tot pentru binele va da visurile Lui măreţe. Merită să accepţi zdrobirea,
nostru. pentru că: „Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un
Mi-a fost foarte greu în acele momente şi mă vedeam duh zdrobit! Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă
distrusă. Parcă m-ar fi pedepsit Dumnezeu, luându‑mi zdrobită şi mâhnită” (Psalmul 51:17).
ceva la care ţineam atât de mult şi anume visul meu făcut
cu atâta iubire în inima mea. „Este adevărat că orice C.O.
pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare şi nu
de bucurie; dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin
şcoala ei, roada dătătoare de pace a neprihănirii” (Evrei
12:11).
12 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Înţelepciune pentru înţelepţi
„Pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii”
Proverbe 1:2

Îndrumător în afaceri
După ce criterii alegi o profesie?
„Cel rău dobândeşte un câştig „Cel rău face o lucrare înşelătoare
înşelător, dar cel ce seamănă (care îl amăgeşte), dar cine seamănă dreptate are o
neprihănirea are o adevărată răsplată sigură”
plată” (Proverbe 11:18 - Biblia Bucureşti 2001)
(Proverbe 11:18 - Biblia D C)
înşelătoria, nedreptatea
şi un alt articol, din acelaşi

E
îndrumător, avertizează:
ste ceva normal ca un „Comorile câştigate pe
adolescent, dacă nu a ales nedrept nu folosesc, dar
încă din copilărie orientarea neprihănirea izbăveşte de
profesională, să se gândească cu la moarte” (Proverbe 10:2).
ce se va ocupa şi ce muncă va „Nu folosesc”, nici în viaţă
presta în viaţă. Odată ce trec anii, în mod curent, nici în situaţii
nu mai poţi zice ca un copil leneş critice, nici la sfârşitul vieţii.
şi naiv, care întrebat ce doreşte Înşelăciunea este
să devină în viaţă, a răspuns: sesizată şi de conştiinţă, în mod
„Musafir! Pentru că un musafir nu deosebit pentru aceia dintre voi
face nimic şi toţi pregătesc pentru care cunoaşteţi Biblia, dar în timp, va
el ce este mai bun în casă”. De fi sesizată şi de alţi parteneri de afaceri.
asemenea este bine ştiut că Poate aţi văzut în piaţă oameni certându‑se, în
aptitudinile şi pasiunile sunt foarte special bişniţarii, despre care vorba din popor
variate, ceea ce este foarte bine, zice: „Dacă nu te înşală nu fac târg”. Aceste stări
pentru a se acoperi toate nevoile cauzează pierderea bucuriei de a folosi ceea ce
economice şi fiecare băiat sau ai, a satisfacţiei pentru cele dobândite, aşa cum
fată, ce va deveni bărbat sau sesizează acelaşi îndrumător: „Cel lacom de
femeie în viitor, să aibă un câştig câştig îşi tulbură casa” (Proverbe 15:27a).
cu care să se întreţină pe el şi A câştiga la început şi a pierde la urmă,
dacă va avea copii şi pe aceştia. încât să nu rămâi nici cu cât s-a ales cel ce a
Dar de asemenea este ştiut că în muncit corect, nu este deloc o afacere rentabilă
lumea aceasta se pot face bani şi de dorit. O variantă a câştigului înşelător, poate
în mod curat sau mai puţin curat. să fie având părinţi sau alte rudenii bogate şi
Scopul celor scrise aici se limitează la stabilirea criteriilor să primeşti o sumă mare de bani sau să devii
care definesc o profesie cu un câştig pe care Dumnezeu poate peste noapte proprietarul unei afaceri în diferite
să-l binecuvânteze, făcând diferenţa faţă de afaceri ilicite şi domenii economice, să nu ştii să trăieşti curat,
compromiţătoare. Cât priveşte cartea Proverbele, ea este cel în neprihănire şi astfel să te prindă înşelăciunea
mai bun îndrumător de reguli concise şi clare în afaceri. păcatului, ca pe fiul risipitor, care a cheltuit toată
Să observăm mai întâi câteva ispite tentante pentru un „câştig averea şi a rămas pe drumuri (Luca 15). În această
înşelător”, ceea ce înseamnă în primă fază o înşelare a celui care idee, reţineţi şi următorul sfat al Proverbelor: „O
a dat banii, dar apoi se va dovedi şi o înşelare a celui ce a luat moştenire repede câştigată de la început, nu va fi
banii. Numai „cel rău” poate „face o lucrare înşelătoare”. Pasiunea binecuvântată la sfârşit” (Proverbe 20:21).
de nestăvilit după câştig, se numeşte lăcomie şi ceea ce nu se Dacă nu vei lucra cinstit, te înşeli pe tine, nu
gândeşte un om prins de această înşelăciune, este scris încă de doar pe alţii. Astfel de înclinaţii spre şmecherii se
la începutul acestui îndrumător în afaceri: „Aceasta este soarta pot vedea încă din copilărie. Foloseşti minciuna
tuturor celor lacomi de câştig: lăcomia aduce pierderea celor ce
se dedau la ea” (Proverbe 1:19). În manifestarea lăcomiei, apare (continuarea în pagina următoare)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 13
(Isaia 12:4)
Continuare de articole
„Mai sunt multe alte lucruri..., care, dacă s-ar fi scris cu de amănuntul, cred că
nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărţile care s-ar fi scris”
Ioan 21:25b

(continuarea din pagina 11) (continuarea din pagina anterioară)

Daniela
când discuţi despre bani sau alte bunuri şi valori?
A câştiga bani şi a-ţi pierde prietenii sau ce-i mai
important, relaţia cu Domnul şi pacea, e cea mai mare
Izbăvită precum Daniel înşelăciune. Ceea ce nu trebuie să uitaţi niciodată
este afirmaţia Domnului Isus Hristos, care a zis: „Şi
ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi
chemat pe Daniel, cu un glas plângător. Împăratul a luat pierde sufletul?” (Marcu 8:36).
cuvântul şi a zis lui Daniel: Câştigurile de viitor, nu trebuie să înceapă cu
„Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut planuri făcute de unul singur, sau doar cu prietenii cu
Dumnezeul tău, căruia îi slujeşti necurmat, să te scape care discutaţi despre ce veţi deveni sau despre banii
de lei?” care vă doriţi să-i aveţi. Rugaţi-vă Domnului, care poate
Şi Daniel a zis împăratului: „Veşnic să trăieşti împărate! să vă ajute să primiţi ceea ce doriţi, dacă El va considera
Dumnezeul meu a trimis pe îngerul Său şi a închis gura că aceasta nu va face rău sufletului vostru. „Ascultaţi,
leilor, care nu mi-au făcut nici un rău, pentru că am fost acum, voi care ziceţi: «Astăzi sau mâine ne vom duce în
găsit nevinovat înaintea Lui şi nici înaintea ta, împărate, cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie
n-am făcut nimic rău!” şi vom câştiga!» Şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâne!
Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult şi a poruncit Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur,
să scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din care se arată puţintel şi apoi piere... Voi, dimpotrivă, ar
groapă şi nu s-a găsit nici o rană pe el, pentru că avusese trebui să ziceţi: «Dacă va vrea Domnul, vom trăi şi vom
încredere în Dumnezeul său.” face cutare sau cutare lucru» Deci, cine ştie să facă bine
– Bunico, eu mă bucur pentru că Daniel a fost scăpat, şi nu face, săvârşeşte un păcat!” (Iacov 4:13). A face
dar poate leilor nu le era foame, aşa cum mi-a fost mie în planuri fără Domnul este o eroare de o veşnicie.
seara aceasta!
În schimb, neprihănirea – o viaţă curată trăită
– Ai răbdare, Daniela! Îţi voi citi mai departe şi vei
lângă Domnul şi călăuzită după Cuvântul Lui şi în
înţelege.
activităţi economice, asigură valori spirituale şi apoi
„Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia, care
materiale, aici în viaţă, în mod limitat, dar suficient,
pârâseră pe Daniel şi au fost aruncaţi în groapa cu lei: ei,
copiii lor şi nevestele lor şi până să ajungă în fundul gropii, iar pentru eternitate, căci „neprihănirea izbăveşte de
leii i-au şi apucat şi le-au fărâmiţat oasele. După aceea, la moarte” (Proverbe 10:2b), mai mult decât se poate
împăratul Dariu a scris o scrisoare către toate popoarele, visa. Aceasta este diferenţa de o eternitate, fiindcă mai
către toate neamurile, către oamenii de toate limbile, care degrabă sau mai târziu „Comorile câştigate cu o limbă
locuiau în toată împărăţia.” mincinoasă sunt o deşertăciune care fuge şi ele duc la
Bunica se opri şi puse din nou semnul unde rămase moarte” (Proverbe 21:6).
cu cititul. Daniela a înţeles că de acum trebuia să se roage Acum, în vremea copilăriei şi a adolescenţei
şi să meargă în patul ei. cel târziu, este vremea potrivită să vă decideţi şi să
După rugăciunea de seară, bunicul a şoptit Danielei un experimentaţi munca în mod cinstit şi să vă mulţumiţi cu
„Noapte bună, draga mea!” dar nu primise nici un răspuns. ce aveţi. Pentru tot ceea ce vă doriţi în viaţă, să vă faceţi
Ea adormise pe genunchi, cu capul pe pernă, asemenea planuri ca să dobândiţi prin muncă cinstită, căci „comoara
unui ghem mare de lână, respirând regulat şi liniştit. de preţ a unui om este munca” (Proverbe 12:27b).
– Iulia, fetiţa a adormit, poate să rămână în patul Dacă deja aţi furat ceva, sau aţi nedreptăţit
nostru, să doarmă cu noi, în noaptea aceasta. Afară lupii pe cineva, eu vă recomand să vă mărturisiţi şi să
nu s-au potolit şi urlă de parcă au pierdut prada. recunoaşteţi acum, nu înainte de a fi mire şi mireasă,
– Şi când te gândeşti Ionică, că prada lor putea fi sau şi mai neplăcut, atunci când în viaţa va veni peste
chiar nepoata noastră. voi blestemul în loc de binecuvântare. Amintiţi-vă de
– Numai Dumnezeu a păzit-o, căci ea, fără să ştie de Iacov, care a înşelat pe fratele său şi pe tatăl lui, dar
ce, a ţinut lanterna în spatele ei, astfel, i-a ţinut tot timpul la s-a descoperit şi, deşi a fost ales de Domnul, a plătit în
distanţă. Dumnezeu i-a pus aceasta în gând, căci fetiţa nu viaţă mult pentru înşelătoriile lui. În Legea lui Moise era
ştia că lupii nu se apropie de foc sau de lumină, nici măcar
un articol care prevedea returnarea lucrului procurat
nu ştia că sunt lupi prin preajmă, ci credea că sunt câini cei
necinstit păgubaşului sau donat la Templu, plus o
care urlă.
daună de 20% (Numeri 5:7-8).
Cei doi bunici s-au aşezat de-o parte şi de alta a
Şi pentru că voi vă doriţi multe, nu uitaţi, în final,
Danielei, cu recunoştinţă în inimă, căci Dumnezeu a ocrotit-o
pe nepoata lor, cum l-a ocrotit pe Daniel în groapa leilor. că „În casa celui neprihănit este mare belşug, dar în
câştigurile celui rău este tulburare” (Proverbe 15:6).
Draga Ujeniuc
Iosif Anca

14 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Experienţe
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de
copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului,...”
Psalmul 78:3-4

Ştii sau nu ştii?
Dumnezeu a lucrat minunat cu m-am rugat Domnului până am avut puterea să spun:
mine în toamna acestui an, dar „Facă‑se voia Ta, Doamne în problema mea! Cred că
până să văd concret biruinţa ceea ce scrie in Romani 8:28 este adevărat, căci toate
nu mi-a fost uşor, deşi lucrurile mă vor conduce la ceva mai bun şi tot ce se
El a fost mereu lângă întâmplă în viaţa mea trece prin mâna Ta!”
mine. Am rămas corigent şi chiar la sfârşitul anului şcolar
La jumătatea semes­ am plecat în Oltenia, unde împreună cu fraţii şi surorile
trului al doilea din clasa mele în Isus Hristos am misionat timp de 35 de zile. Deşi
a XI-a, împreună cu Satan încerca şi acolo să-mi aducă aminte de situaţia
câţiva tineri din biserică de la şcoală, alungam imediat acest gând şi mă rugam
am început să dăruim Domnului pentru biruinţă. După aceste zile pline de
Noul Testament în fiecare experienţe înălţătoare cu Dumnezeu, m-am întors acasă.
liceu din judeţul Am început să învăţ pentru examenul de corigenţă, dar
nostru. Îmi place volumul de informaţii la profilul matematică-informatică
foarte mult această în clasa a XI-a este imens, iar nivelul de dificultate al
lucrare şi o voi face exerciţiilor la examen eram conştient că va fi stabilit
în continuare din exact de profesorul meu. Ştiam că, dacă profesorul
toată inima mea, voia, putea să nu-mi dea posibilitatea de a promova.
ca pentru Domnul. Lucram exerciţii cât ştiam şi Îl rugam pe Domnul să
S-a întâmplat că într-o zi, când terminam cursurile la orele 13 şi intervină. La începutul lunii septembrie m-am prezentat
eram învoit cu o oră mai repede de diriginte să plec în lucrare, la şcoală pentru a susţine examenul, împreună cu încă
domnul profesor de matematică a venit în clasa noastră la finalul patru colegi de-ai mei corigenţi. La proba scrisă nu a fost
programului şi le-a spus colegilor mei că vor rămâne la şcoală nimic special, am rezolvat ce şi cât am ştiut, dar la proba
pentru o oră de matematică. A observat lipsa mea, dar colegii orală Dumnezeu Şi-a arătat în mod deosebit puterea şi
mei nu ştiau unde sunt plecat, pentru a-l lămuri. Pentru că s-a slava. Din două subiecte, doar la cel de-al doilea aveam
mai întâmplat de două ori să lipsesc, domnul profesor mi-a cerut o idee pe care am şi scris-o pe ciornă, dar subiectul I
explicaţii şi i-am spus sincer unde am plecat, cu menţiunea că va nu ştiam deloc să îl rezolv. Am plecat capul pe bancă şi
urma împreună cu prietenii mei să împărţim copii ale Cuvântului m-am rugat timp de câteva minute spunând: „Doamne,
lui Dumnzeu şi la liceul nostru. S-a supărat pe mine şi mi-a spus dă-mi, te rog, o lumină! Nu am de ce să mă concentrez,
cu reproş, că pentru aşa ceva am timp, dar pentru matematică pentru că nu ştiu! Ajută-mă Tu! Dă-mi biruinţă!” M-am
nu. Mi-a spus că ne vedem la vară, dar nu am crezut că mă va rugat până când profesorul m-a invitat la tablă. Ultimele
lăsa corigent. De atunci a început să se comporte diferit cu mine cuvinte din rugăciunea mea au fost: „Doamne, dacă vrei
faţă de până atunci. Mă scotea la tablă să rezolv exerciţii pe care să mă vezi repetent, nu mă ajuta!” Am început cu subietul
nici cei mai buni colegi ai mei nu ştiau să le rezolve şi astfel am II, am scris putin din rezolvare, mai exact ideea pe care
luat o dată nota doi şi după o săptămână, nota trei. Mi-am dat o aveam pe ciornă şi apoi mă uitam la tablă. La un minut
seama imediat în ce situaţie mă aflam şi am început să mă rog aproximativ, profesorul m-a întrebat: „Ştii, sau nu şti?”
Domnului, să lucreze la inima profesorului, dându-mi nişte note M-am uitat scurt la dumnealui, apoi din nou la tablă şi
bune, dar nu de milă, ci cu dreptate, atunci când avea să mă dintr-o dată am luat creta şi am început să scriu. Am
mai asculte. M-am rugat foarte mult pentru problema aceasta. scris până ce am terminat primul subpunct. L-a verificat,
Colegii imi spuneau să renunţ la lucrarea Domnului, măcar până a aprobat, apoi s-a întâmplat la fel la celelalte subpuncte
la sfârşitul anului şi voi relua această activitate în vacanţă. Dar de la Subiectul II. Îţi spun sincer, drag cititor că nu ştiu
această lucrare trebuia făcută când erau elevii la şcoală, nu ce am scris. Am şters tabla şi imediat domnul profesor
plecaţi în vacanţă. Le-am spus că nu pot să renunţ la Dumnezeu mi-a spus să trec la celălalt subiect. Am început să mă
şi la lucrarea Lui. Am început apoi să simt din afară înteţindu‑se rog din nou, acolo, cu faţa spre tablă. Cam la un minut,
lupta, dar mai ales la nivel de duh; totuşi am continuat să merg domnul profesor iarăşi m-a întrebat: „Ştii, sau nu ştii?”
in lucrarea aceasta, timp în care Dumnezeu a fost aproape de Nu i-am răspuns nimic, nici nu mi-am îndreptat privirea
mine, încurajându-mă prin versuri de cântare şi poezie ce‑mi spre el, ci mă rugam. Cam după un minut, a revenit cu
veneau în minte, dar şi prin însuşi Cuvântul Său. Conştient
că profesorul meu voia cu tot dinadinsul să mă lase corigent, (continuarea în pagina 18)

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 15
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Adevărul te face liber

Într-o familie numeroasă, părinţii, au plecat cu ceva
treburi de acasă. Înainte de plecare, le-au spus copiilor să fie
cuminţi şi le-au promis că la întoarcere vor avea o surpriză
fiecare. Bogdan avea 14 ani şi, fiind cel mai mare, a fost numit
de părinţi responsabil de îngrijirea copiilor mai mici. Acesta, după plecarea
părinţilor în loc să aibă grijă de frăţiorii lui, a ieşit în stradă şi s-a jucat cu prietenii
săi. Înainte de a ajunge părinţii acasă, Bogdan intrase în casă să îngrijească de
frăţiorii lui. Dar ce să vezi, unul dintre frăţiori se lovise şi avea un cucui în frunte
destul de vizibil, altul a mers în baie si a deschis duşul udând covoraşele şi
pereţii. Un altul căzuse şi avea rană la genunchi. În faţa acestui tablou, Bogdan
a ales să pregătească o minciună pentru a soluţiona problema.
La întoarcere, părinţii l-au luat la întrebări pe Bogdan, din pricina copiilor
răniţi şi a băii stropite peste tot. Dar băiatul „ajutat” de nişte minciuni a scăpat de
pedeapsă. Problema lui era că părinţii i-au pus prea multe întrebări şi el a fost
nevoit să sprijinească minciunile ce şi le pregătise cu alte minciuni.
În zilele ce au urmat, Bogdan a devenit foarte trist. Minciunile sale îl apăsau
la timpul de părtăşie cu familia şi nu mai cânta aşa cu patos cum făcea mai
înainte, iar rugăciunile sale erau seci şi se simţea mizerabil. La şcoală, rezultatele
au început să scadă, la poemul clasei de adolescenţi de la biserică, Bogdan, care
recita foarte bine, acum s-a încurcat de-a binelea. Toate îi mergeau pe dos.
Părinţii lui Bogdan au sesizat comportamentul lui şi au început să se roage pentru
el. Ei şi-au dat seama că e ceva la mijloc şi într-una din zile tatăl lui l-a întrebat:
– Bogdan ce e cu tine? Te văd tare trist, rezultatele şcolare se înrăutăţesc,
participarea ta la părtăşia de la biserică e slabă, acasă eşti tot mai tăcut, eviţi
discuţiile cu mine şi mama ta. Spune-mi ce s-a întâmplat?
– Tata mă ierţi? spuse Bogdan. Apoi şi-a deschis inima şi a mărturisit faptele şi şi-a
cerut iertare, promiţând că pe viitor nu va mai face o asemenea faptă şi că va spune adevărul cu orice preţ. Tata
l-a iertat văzând regretul lui şi l-a avertizat că trebuie să ceară iertare şi Domnului pentru neascultarea şi minciunile sale.
Bogdan i-a cerut tatălui său să se roage împreună cu el şi din ziua aceea s-a schimbat foarte mult.
Minciunile lui Bogdan i-au adus multă întristare şi apăsare sufletească, dar atunci când a spus adevărul, aceasta l-a
eliberat de robia crudă a minciunii. Dragi copii şi adolescenţi, experienţa lui Bogdan este pentru noi o lecţie de viaţă. Atât timp
cât noi ascundem adevărul, suntem robiţi de acel lucru, iar Biblia ne spune că numai adevărul ne face liberi (Ioan 8:32).
Chiar dacă adevărul ne va costa, merită plătit orice preţ, pentru că minciuna are consecinţe rele şi în trup dar mai
ales, afectează sufletul. Vă invit să alegem adevărul şi să urâm minciuna. Omul lui Dumnezeu spunea: „Aleg calea
adevărului, pun legile Tale sub ochii mei” (Psalmul 119:30) şi „Prin poruncile Tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc
orice cale a minciunii” (Psalmul 119:104).

Cei patru ucenici Ce cale alegi
O dată, patru ucenici au vrut să se întreacă. Zis În timp ce mergea pe drum, un călător a văzut într-o
şi făcut. S-au aşezat toţi într-o încăpere şi au decis, ca grădină un pom frumos, de crengile căruia atârnau nişte
timp de trei zile, niciunul să nu spună o vorbă, ca astfel mere mari şi roşii de-ţi lăsa gura apă. Văzând omul că nu-i
să-şi încerce răbdarea şi puterea de concentrare. Dar, nimeni prin preajmă, ce s-a gândit el? „Ce bine ar fi dacă
spre seară, când a început să se întunece, unul nu s-a aş gusta şi eu câteva, aşa, de poftă! Dar cum să fac?”
mai putut abţine şi a zis: „Să aprindă cineva lumina!” Până la pom trebuia să treacă de un gard înalt şi de o
„Ce faci, nu trebuia să tăcem?” l-a întrebat nedumerit al mare băltoacă. A stat el ce-a stat, s-a sucit, s-a învârtit, dar,
doilea. „Proştilor, de ce aţi vorbit? – se repezi al treilea nemaiavând răbdare, şi-a zis: „Fie ce-o fi!” şi a început să
să-i dojenească. „Ehe, doar eu am tăcut!” – se lăudă cu se caţere pe gard. Cu greu, a reuşit să ajungă în grădină,
îngâmfare cel de-al patrulea. dar, supărat nevoie mare, fiindcă într-un ghimpe din gard
Fiecare ucenic a căzut pradă unei ispite: graba, îşi agăţase haina şi o rupsese. Acum, ce să mai facă! Nu
neîncrederea, mânia şi mândria – cele patru ispite care îi mai putea schimba nimic. Ba, mai mult, grăbindu-se, a
uitat de băltoaca plină cu noroi şi s-a afundat în mâl.
încearcă pe oameni în tot ceasul. De aceea, răbdarea este
cel mai bun tovarăş de drum în viaţă; îţi trebuie răbdare să Când, în sfârşit, a ajuns sub pomul cu pricina, a luat
câteva mere, uitându-se la ele cum arată, şi-a spus: „E
munceşti, să înveţi, să te rogi … îţi trebuie răbdare şi să
drept că am obţinut ce-am vrut, dar a meritat oare? Haina
iubeşti. mea cea bună e ruptă, încălţămintea şi pantalonii murdari.

16 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
Pilde
„Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri”
Psalmul 78:3

Cum stătea el aşa şi îşi plângea singur de milă, apare în şi ea de primul coş şi s-a uitat în el. Dar
curte stăpânul casei. Când l-a văzut pe călător cum arăta, acolo nu mai rămăsese nimic. A căutat
i-a spus: „Bine, omule, trebuia să te munceşti atâta pentru şi în cel de-al doilea coş, dar şi acesta
câteva mere? Uite ce-ai păţit! Ca să nu mai spun că nu era gol. Spre bucuria ei, pe fundul celui
înţeleg de ce-ai încercat să le iei pe furiş? Dacă ai fi bătut de-al treilea coş a găsit o pâinică mică,
la mine în poartă şi mi-ai fi cerut câteva mere, eu ţi-aş fi dat mică, pe care niciun copil nu o băgase în
cu drag. Acum, haide în casă să te speli şi să te odihneşti şi seamă. Fetiţa a luat-o, a mulţumit frumos
apoi îţi vei vedea de drum! Tare bucuros şi mulţumit a fost pentru pâine şi a plecat spre casă. Toată
călătorul, văzând bunătatea gazdei sale, dar în acelaşi timp, ziua a stat omul şi s-a gândit la cum se
şi-a promis sieşi că altădată nu va mai fi atât de nesăbuit. purtase acea fată. Ca urmare, a dat poruncă la bucătărie
În viaţă, nu este important doar să obţii ceva, ci şi să fie coaptă o pâine mică, dar în care să fie puşi 10
cum obţii acel ceva! Sunt oameni care vor să aibă mai galbeni. Apoi, dis de dimineaţă, a aşezat pâinica deasupra
mult şi atunci muncesc fără tihnă. Alţii, însă fură, gândindu- celorlalte pâini şi a ieşit iarăşi cu toate coşurile în curte,
se mereu cum să fugă de muncă şi să înşele. Aceştia, unde copiii deja se strânseseră şi aşteptau nerăbdători.
păcătoşii, singuri se înşeală, fiindcă nu este totul să ai un Din nou s-au repezit şi s-au luat la harţă. La sfârşit, fetiţa
lucru; contează şi cum l-ai obţinut! noastră, care aşteptase cuminte, ca şi în ziua precedentă,
s-a ales tot cu pâinea cea mai mică, singura rămasă. Şi de
această dată, i-a mulţumit frumos omului şi s-a grăbit spre
casă, unde mama ei o aştepta. Când s-au aşezat la masă
Sinceritatea şi femeia a rupt pâinea, ce să vezi, galbenii s-au răsturnat
pe masă din pâinea proaspătă. „Vai, s-a speriat mama, ce
În timpul războiului, viaţa era tare grea şi oamenii să fie cu aceşti bani? Dacă banii au ajuns din greşeală în
sufereau de foame. Dar un om bogat s-a hotărât să-i ajute pâinea adusă de tine? Poate i-au căzut brutarului, în timp
pe cei sărmani şi a trimis vorbă în tot târgul, că din ziua ce frământa aluatul. Ia-i şi du-i imediat înapoi!”
următoare, va oferi pâine oricărui copil şi asta fără niciun S-a întors fetiţa la casa omului şi i-a dat acestuia toţi
ban. A doua zi, încă din zori, mulţi prichindei se strânseseră banii, spunându-i cum mama ei i-a găsit în pâinica primită.
în faţa casei în care locuia omul atât de bun la suflet. Când Privind-o cu drag, omul i-a răspuns: „Banii aceia nu au
acesta a apărut cu nişte coşuri mari, pline cu pâine, copiii ajuns întâmplător acolo. După ce am văzut ieri cum ai avut
s-au repezit, îmbrâncindu-se, lovindu-se, căutând fiecare răbdare şi cum te-ai mulţumit chiar şi cu mai puţin, am
să apuce pâine cât mai mare. Fiecare, cum punea mâna hotărât să te răsplătesc. Astăzi, am văzut şi cât eşti de
pe câte o pâine, o lua la goană, bucuros că prinsese o cinstită, fiindcă ai fi putut păstra totul, dar tu mi-ai adus
bucată mai mare. Era acolo o hărmălaie … banii înapoi. Drept răsplată, în fiecare dimineaţă când vei
Dar omul a observat că undeva, la marginea curţii, veni să iei şi tu o pâinică, vei primi şi câte zece galbeni”.
aştepta cuminte o fetiţă. După ce toţi ceilalţi copii şi-au Doamne, ce bucuroasă a fost fetiţa! Nu ştia cum
ales ce pâini au vrut şi au plecat cu ele, fetiţa s-a apropiat să-i mulţumească omului pentru atâta bunătate. S-a dus
în fugă la mama ei şi i-a dat bănuţii, după care i-a
povestit totul, iar mama a povăţuit-o şi de această
dată, iar fata i-a urmat sfatul.

Harnicul, leneşul şi ispitele
Într-o dimineaţă, un băiat s-a dus la bunicul său
şi l-a întrebat: „Bunicule, mereu spui că trebuie
să fugim de păcate, dar cum să mă feresc eu
de ispite?” „Nepoate, ia spune-mi tu mie, dacă
un om ar vrea să vâneze o pasăre şi ar vedea chiar
deasupra sa una zburând, iar ceva mai încolo, o alta
stând pe creanga unui pom, în care din ele crezi că ar
trage cu puşca?” „Bineînţeles, bunicule, că vânătorul şi-ar
îndrepta arma spre pasărea ce stă pe creangă. Sunt mai
multe şanse să o nimerească pe cea care stă, decât pe
cea care trece ca săgeata prin aer. „Vezi, băiatul meu...!
Tot aşa sunt şi oamenii, asemenea păsărilor. Când eşti
muncitor şi harnic, când eşti mereu preocupat să faci cât
mai mult şi mai bine, atunci diavolul nu poate să te atingă
cu ispitele sale. Dar pe omul leneş şi delăsător, diavolul
cu uşurinţă îl ispiteşte, iar el cade imediat în păcat”.
Omul nu a fost făcut de Dumnezeu ca să stea şi să
piardă timpul, la voia întâmplării, ci să caute mereu să
muncească cu spor şi cu tragere de inimă, fiindcă doar
aşa va afla linişte şi bucurie în viaţă.

„Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!" 17
(Isaia 12:4)
Răspunsuri, întrebări şi premianţi
„Când a fost de 12 ani... L-au găsit în Templu...
ascultându-i şi punându-le întrebări”
Luca 2.42,46

Răspunsuri Întrebări
1. Cine nu a mâncat trei zile şi trei nopţi, nu pentru că
a vrut să postească, ci pentru că nu a avut ce să
mănânce?
2. În ce împrejurare s-a clătinat pământul din pricina
Cine sunt eu şi cine este
fratele meu mai mare? strigătelor?
Peştele şi chitul care l-a înghiţit pe Iona 3. Despre ce împărat este menţionat că în timpul
domniei s-a temut de unul din oamenii lui?
Cine este acest primul de pe 4. În ce bătălie au murit acelaşi număr de bărbaţi în
rândul al doilea? ambele tabere?
Iosif, fiul lui Iacov
5. Care animal nu a primit înţelepciune şi pricepere de
Cine sunt eu? la Dumnezeu?
Eva, Zacheu, Enoh, Bartimeu, Samson, Ilie, 6. Despre cine este menţionat că îi plăcea „lucrarea
magăriţa, Iona, Iov. Noe, 42 de copii din pământului”?
Betel, soarele, Otniel, Anania.
7. Cum se numea prorociţa care locuia într-o mahala
a cetăţii, la Ierusalim?
8. Cui i s-a spus: „ ... aşternut de viermi vei avea şi
viermii te vor acoperi”?
9. Enumeraţi oamenii care au fost mustraţi pentru că
au omorât oameni mai buni decât ei?
10. Cine a prins zece mii de inşi vii şi i-a dus pe vârful
unei stânci, iar apoi i-a zdrobit, prăvălindu-i în vale?

Premii: Mandici Gabriela, Mandici Naomi, Mandici Rebeca.

(continuarea din pagina 15) minunea pe care a făcut-o Dumnezeu. A fost ceva extraordinar
pentru mine. Deşi a fost greu în vale, Domnul a fost cu mine şi

Ştii, sau nu ştii? am urcat pe munte, biruitor în numele Lui
Drag copil sau adolescent, oricât va trebui să suferi
pentru Domnul Isus, fă-o şi orice s-ar întâmpla, să nu-ţi
întrebarea: „Spune-mi, ştii sau nu ştii, ca să nu…” În momentul fie ruşine de El! În al doilea rând, te sfătuiesc să fii atent la
acela am început să rezolv exerciţiul. Din nou am scris, dar nu exemplul pe care îl laşi în urmă la şcoală, fii atent să fii
stiu ce. Când am ajuns la ultimul subpunct, a cărui rezolvare unul cu care Isus să se poată lăuda! Şi vreau să te asigur
o începusem, domnul profesor s-a ridicat de pe scaun si mi-a de un lucru: chiar dacă Dumnezeu te lasă până pe marginea
spus: „Mie mi-e foame. Şi cred că şi ţie. Au revoir!”. prăpastiei, la un pas de hău, în ultima secundă, când poate nu
Drag cititor, îţi spun din nou că dacă mi s-ar pune încă mai ai nici o speranţă, intervine El cu mână tare şi braţ întins.
o dată în faţă acel exerciţiu, nu aş şti să îl rezolv. Dumnezeu Dumnezeu face minuni! Îmi place foarte mult întregul conţinut
a fost acela care a scris, dar cu mâna mea! Din cei cinci elevi al Scripturii, dar un verset mi-a rămas motto: 1 Corinteni 9:23:
câţi am dat acel examen, am fost singurul care am promovat. „Fac totul pentru Evanghelie, ca să am si eu parte de ea!”
Slavă lui Dumnezeu! Nu vreau decât Lui să Îi dau toată gloria Dumnezeu să te binecuvânteze şi să te ajute să nu te laşi de
şi cinstea! Am ieşit din sala de examen foarte bucuros de El niciodată! Este cel mai minunat TATĂ!
N. O.
Vă aşteptăm răspunsurile până la data de 28.02.2015
pe adresa redacţiei
Notă: Paginile care intră în concurs sunt: 6, 7, 8 şi 18.
La concursurile biblice sunt rugaţi să participe copiii şi adolescenţi până la 18 ani. Vă mulţumim pentru înţelegere.

18 „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!"
(Isaia 12:4)
El va despărţi
oile la dreapta...
caprele la stânga
Matei 25:31-33
Dezordinea Ordinea
Lucrurile rele, între care şi dezordinea, Să aranjezi întotdeauna lucrurile unde lucrezi
vin în viaţa noastră ca un musafir şi, şi pe unde treci, ca şi cum te-ar vedea toată
dacă sunt primite, rămân ca un stăpân. lumea. Dar să nu uiţi că primul care se bucură de
ordinea lăsată în urmă eşti tu, când vei trece a
Dezordinea este întotdeauna asociată cu doua oară pe acolo.
păcatul; o viaţă fără reguli este o viaţă plină de
fărădelegi. Decât o minte aglomerată mai bine una
ordonată; creativitatea este capacitatea de a
Dacă omenirea fără Dumnezeu nu poate pune pune în ordine haosul.
ordine în idei, cum ar putea spera să pună ordine
în fapte? Nesupunerea faţă de legile divine este Cumpătarea este o alegere înţeleaptă între ceea
întâi confuzie şi apoi păcat. ce este bun şi ceea ce place, o măsură cu care
viaţa este servită în porţii sănătoase din copilărie
Haosul în muzica zilelor noastre se vede pe felul până la bătrâneţe.
în care se îmbracă şi se piaptănă aceşti eroi
ai întunericului şi se aude prin zgomotul peste Poartă-te în aşa fel încât, dacă toţi oamenii ar
măsură al tobelor lor. proceda ca tine, să nu se ajungă la haos.

Ce s-ar întâmpla dacă astrele cerului n-ar mai Ordinea lumii este: eu, tu, el; ordinea Împărăţiei
respecta traiectoriile lor specifice? Dar dacă lui Dumnezeu este opusul: el, tu, eu. Când se
inima noastră n-ar mai respecta ritmul cardiac de trece dintr-o împărăţie în alta ordinea acesta din
care depinde sănătatea noastră? urmă devine lege.

Ordinea care nu se foloseşte de adevăr, Oamenii, oricât de înţelepţi ar fi, nu vor putea
dreptate şi etică se numeşte haos. niciodată să schimbe ceva din ordinea cosmică
aşezată de Creator.
Când ai să faci din fiecare gând sau cuvânt un
pas şi din paşii zilei un mers frumos şi nu o A vorbi de frumuseţe fără ordine, înseamnă
împleticire? a crede că există viaţă fără ca inima să bată
regulat şi plămânii să respire fără întreruperi.

„În ţara întunericului... „Învaţă-mă, Doamne, calea orânduirilor Tale,
domneşte umbra morţii şi neorânduiala...” ca s-o ţin până în sfârşit!” (Psalmi 119:33).
(Iov 10:22).
„Fraţii lui Iosif s-au aşezat la masă în faţa lui: de la
„Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii” întâiul-născut, după dreptul lui de întâi-născut şi până la
(1 Corinteni 14:33). cel mai tânăr, aşezaţi după vârstă” (Geneza 43:33).

„Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe cei ce „Ezechia a aşezat din nou cetele preoţilor şi leviţilor,
trăiesc în neorânduială” după şirul lor, fiecare după slujbele sale...”
(1 Tesaloniceni 5:14). (2 Cronici 31:2).

„Şi cine luptă la jocuri, nu este încununat, „Încolo, fiecare să rămână în starea în care l-a aşezat
dacă nu s-a luptat după rânduieli” Domnul şi în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este
(2 Timotei 2:5). rânduiala pe care am aşezat-o în toate Bisericile”
(1 Corinteni 7:17).

caprele la stânga oile la dreapta... 19

Minunate sunt lucrările Domnului...
Lebăda
„Dumnezeu le-a binecuvântat
şi a zis: «Creşteţi, înmulţiţi-
vă şi umpleţi apele mărilor; să
se înmulţească şi păsările pe
pământ»”
(Geneza 1:22)

L ebăda este o pasăre admirată pentru frumuseţea şi
eleganţa sa. Imaculată, gingaşă, cu mişcări graţioase,
lebăda face parte din cele mai frumoase păsări. În toată
Lebedele au o viaţă destul de lungă, din evidenţele
cercetătorilor, cea mai lungă perioadă viaţă a fost a
unei lebede care a trăit 26 de ani şi 9 luni. De cum vine
lumea există 7 specii de lebede, iar la noi în ţară se toamna, lebedele din ţările scandinave şi Siberia pleacă
găsesc 4 specii din acestea. Penajul speciilor de lebede spre ţările mai calde. Pentru a-şi putea lua zborul,
poate fi de culoare albă pură, gri închis, neagră sau alb lebedele au nevoie de un spaţiu mare, iar dacă reuşesc
cu gâtul negru. Sub pene se află un strat de puf gros care aceasta, lebedele zboară în etape de până la 800 km cu
o protejează de frig. o viteză de 80 km/h. Pentru lebedele care nu reuşesc
Lebăda este deosebită faţă de alte păsări, atât prin această performanţă, începe o adevarată dramă. Rămase
înfăţişarea sa fermecătoare, cât şi prin modul de a trăi. la sol, se strâng două câte două pentru a păstra cât mai
Majoritatea păsărilor sunt fidele partenerilor de viaţă, mult caldura, apoi, epuizate de frig şi foame, mor. Spre
pentru perioade lungi de timp, însă cuplurile de lebede deosebire de alte păsări călătoare, lebedele nu pot
rămân împreună pentru toată viaţa, lebăda fiind fidelă prevedea înrăutăţirea bruscă a vremii, iar din această
până la moartea partenerului de viaţă. Cercetătorii cauză, mii dintre ele cad victime gerului din nopţile
spun că nu există cazuri de divorţ sau infidelitate la friguroase.
cuplurile de lebede. În cazul în care unul dintre parteneri E interesant cum lebăda este fidelă partenerului
moare, celălalt partener stă singur mai mult de un an, ei de viaţă. Putem copia acest exemplu pentru viaţa
până la căutarea unui alt partener. Au fost cazuri când spirituală. Iubitul inimii noastre este Domnul Isus. Îi
unele lebede au aşteptat şi şase ani până la căutarea suntem noi fideli sau îl trădăm în favoarea altor lucruri? În
unui alt partener, iar altele chiar au murit la scurt Biblie scrie că poporul evreu l-a trădat pe Dumnezeu, în
timp după moartea partenerului, de „inimă rea”, spun favoarea altor dumnezei străini, precum Baal, Astarteea,
cercetătorii. Unii oameni nu au fost de acord cu această etc. Noi nu ne închinăm acestor dumnezei, ştim cu toţii
concluzie, însă câţiva cercetători au urmărit un grup de că de fapt ei nu există, însă putem avea şi noi dumnezeii
lebede, mai mulţi ani în şir. Datorită faptului că fiecare noştri străini. Atunci când iubim un lucru sau o persoană
lebădă are un model unic de pete galbene şi negre pe mai mult decât pe Dumnezeu, aceasta înseamnă că îl
cioc, acestea au fost uşor de identificat şi le-a permis trădăm pe El, nu îi mai suntem fideli, ne-am făcut un
cercetătorilor să le urmărească îndeaproape modul de dumnezeu din acel lucru. Pentru unii dumnezeul străin
viaţă şi comportamentele, fără a da greş. poate fi calculatorul, pentru alţii prietenii sau chiar un
Masculul este un real ajutor pentru femela lebădă. lucru de care este dependent şi ţine mult prea mult la el.
Acesta o protejează atât pe ea, cât şi pe pui, lucrează In inima noastră, pe primul loc trebuie să fie Dumnezeu.
la construirea cuibului şi de asemenea o ajută la clocirea Lebăda îşi păstrează mereu penele curate, iar atunci
ouălor. Lebedele depun între 4 şi 6 ouă în perioada când acestea se murdăresc, le curăţă şi le aranjează,
de clocire, îşi cunosc teritoriul şi îl protejează. Atunci folosindu-se de cioc pentru a le unge cu grăsime, ca să
când apare un conflict din pricina hranei sau a locului nu se ude. Să ne păstrăm şi noi curaţi în toate şi dacă
de cuibărit, confruntarea este între masculi, femelele am păcătuit şi ne-am murdărit cu păcatele acestei lumi,
susţinându-i de pe margine, iar de cele mai multe ori ne putem curăţi, cerându-i Domnului iertare şi părăsind
câştigă masculul cel mai mare. Atunci când o lebădă pentru totdeauna acel păcat.
fără partener găseşte hrană, aceasta este alungată de un
cuplu care intră în posesia hranei. Rebeca Dagău

Adresa la care ne puteţi contacta pentru abonamente,
răspunsuri la întrebări, articole, sugestii, reclamaţii este:
„Revista Betel”
Calea Aurel Vlaicu, Nr. 121-125, Arad, cod 310365, România,
Tel./Fax: 0257 272477, Mobil: 0740 437777, 0746 046080,
site: www.dragostepentruadevar.ro sau rev_betel@yahoo.com
Colectivul de redacţie:
Învăţătorii „Şcolii biblice pentru copii «Betel»”