You are on page 1of 2

: _________________________________ : 64/

31.05.2017. :

1. 4 cm. 4/

2. , . 8/

- _____________

- _____________

- _____________

- _____________

3. .
1 m ___ 5 cm 40 cm ___ 5 dm 2 dm ___ 38 cm 2m___ 20 dm 16/
7 m ___ 50 m 10 dm ___ 1 m 4 m ___ 18 cm 45 cm ___ 7 dm

4. :
14 m 6 m = _____ 10 cm + 20 cm = _____ 10 dm + ______= 15 dm 9/

5. . 6/
8 dm = _____ cm 35 cm= ___ dm ___ cm 3 m 2 dm= ____ dm

6. 12 m, 3 m . ? 5/
_______________________

:___________________________________________________________
7. 20 dm, 3 m. ? 5/
______________________________

:___________________________________________________________
8. 9 m. 3 m. 5/
?
___________________________
:___________________________________________________________
9. ? ________________ 2/
10. ? ________________ 2/
11. ? _______________ 2/