You are on page 1of 2

CONG TY CO PHAN DAu TV CQNG HoA xX HQI CHU NGHiA VI~T NAM

PHAT TRIEN CONG NGHE Dtic lap - Tv do - Hanh. phuc


f)I~N TIT - VIEN THONG'
ELCOMCORP. -----000-----
***
S6: l3iO IBB-BKS Ha Noi, ngay i3 thang 10 nam 2017

BIEN BAN cuoc HQP BAN KlEM SOAT

C6NGTyc6PHANDAuTVPHATTR~NC6NGNGH~
DI~NTU -vrENTH6NG
Can cu Ludt Doanh nghiep duac Quoc hoi nuac CHXHCN Viet Nam thong qua ngay
26 thdng 11 ndm 2014;
Can cu fJitu I? hoat di)ng cua Cong ty CP ddu tu phat trien cong ngh? diin tu - viin
thong;
Can cu Nghi quyet Dai hoi d6ng cd dong s6 01120171NQ-fJHfJCfJ duac fJC;Zi
hoi d6ng
cd dong thuang nien 2017 thong qua ngay 2410412017;

Hom nay van h6i 14h30 ngay.23 thang 10nam 2017, tai tru sa Cong ty C6 phan diu tir phat
trien cong nghe dien tir - vi~n thong, Ban Kim scat da t6 chirc hop d biu Truong Ban Kim
scat nhiem ky 2017 - 2022.

I. THANH PHAN Dl/HQP

Ong Nguyen Duy Hung


Ba VU Thi Ngan Ha
Ba Hoang Thi Phuong Thuy
Theo Nghi quyet Dai hQi d6ng c6 dong s6 o 112017INQ-DHDCE> duoc Dai hQi d6ng c6 dong
thucmg nien 2017 thong qua ngay 24/04/2017, s6 thanh vien cua Ban Kim soat la 03 thanh vien.
Cac thanh vien co mi;ittc;tiphien hQp nay la 3/3 thanh vien.
Can cli Lu~t Doanh nghi~p 2014 va Di~u 1~Cong ty thi phien hQP cua Ban Kim soat di~n
ra hgp phap va hgp 1~.

II. NOI DUNG CUOC HQP

A. Ni)i dung thao lu~n va bi~u quy~t

Cac thanh vien Ban Ki~m soat th6ng nh<1tv~ nQi dung chinh ella cUQchQP la:

Biu ChtfCdanh Truang Ban Kim soat nhi~m ky 2017 - 2022 trong s6 03 thanh vien Ban
Ki~m soat da dugc Dc;tihQi d6ng c6 dong thucmg nien 2017 biu.

Theo Khoim 2 Di~u 9 Nghi quySt s6 01/2017INQ-DHDCD dugc Dc;tihQi d6ng c6 dong
thuang nien 2017 thong qua ngay 24/04/2017, thanh phin Ban Ki~m soat nhi~m ky 2017 - 2022
cua Cong ty C6 phin diu tu pMt tri~n cong ngM di~n tu - vi~n thong bao g6m:

Ong Nguy~n Duy Hung

1
Ba vo Thi Ngan Ha
Ba Hoang Thi Phuong ThllY

Theo quy dinh tai Dieu 163 Luat Doanh nghiep 2014, cac thanh vien Ban Ki6m soat ti~n
hanh hQP d6 b~u Truong Ban Ki~m scat theo nguyen t~c da s6.

T~t ca. cac thanh vi en da thao luan va gia tay bi6u quyet voi ty l~ 100% viec b~u Ong Nguyen
Duy Hung gitr chirc vu Truong Ban Ki6m scat Cong ty C6 phan d~u tu phat trien cong nghe
dien nr - vi~n thong nhiern ky 2017 - 2022.

B. K~t qua bi~u quyet

1. K~t qua bi~u quyet:


s6 phieu bieu quyet tan thanh: 3 (dat ty l~ 100 % tong s6 phieu bieu quyet)

s6 phieu bieu quyet khong tim thanh: 0 (dat ty l~ 0 % t6ng s6 phieu bieu quyet)

s6 phieu bi6u quyet khong co y ki~n: 0 (d<;ltty l~ 0 % t6ng s6 phi~u bi6u quy~t)

2. NQi dung da dU'Q'cBan Ki~m soat thong qua:


~'-~~"~~/-.J\

Thong qua vi~c Ong Nguy~n Duy Hung giG'chuc V\l TruOng Ban Ki6m soat Cong ty C6. ], -' .. ;
", - . - I
phan dau tu pMt trien cong ngM di~n tu - vien thong nhi~m ky 2017 - 2022. ~'':':;....~)/
' ,.
. ,) y\,
\.' ,...-:

III. THONG QUA BIEN BAN CUQC HQP

Bien ban nay dUQ'cl~p vao h6i 15 gia cling ngay, duQ'c dQc va thong qua toan van tnr6'c
cu<)cl1Qp.Bien ban g6c duQ'c luu gil'r t<;litr\l So' Clla Cong ty CP D~u tu Phat tri6n Cong ngh~
Di~n tll' - Vi~n thong.

Thanh vien Ban Ki~m soat TrU'O'ng Ban Ki~m soat

Hoang Thi PhU'O'ng Thuy Nguy~n Duy HU'ng