You are on page 1of 22

Introducere

Actualitatea: practicii de inițiere în specialitatea reprezintă o parte organică a procesului de


învățămînt și servește scopurilor de fundamentare și aprofundare a cunoștințelor teoretice, dobîndirea
abilităților practice de lucru în diferite instituții.

Scopul practicii: este de formare a deprinderilor practice, de formare a aptitudinilor în vederea


luării deciziilor proprii, integrarea studenților în activitatea de muncă pentru a-și demontra cunoștințele
acumulate pe parcursul anilor de studii.

Obiectivele propuse: 1. Formarea deprinderilor de muncă,

2. Examinarea competențelor oficiului cadastral,

3. Analiza structurii și conținutului Registrului bunurilor imobile,

4. Determinarea procedurii de înregistrare în Registrului bunurilor


immobile,

5. Clasificarea şi analiza juridică a obiectelor înregistrării în Registrul


bunurilor imobile,

6. Evidenţierea documentelor de drept pentru fiecare caz de înregistrare,

7. Analiza dosarelor cadastrale, etc.

În cadrul practicii de inițiere în specialitate am ocupat funcția de ajutor la registrator la OCT


Drochia.

2
Capitolul 1. Descrierea oficiului cadastral

1.1.Istoricul apariției unității


După proclamarea independenței R. Moldova (27 august 1990) începe perioada reformelor în
toate ramurile economiei naționale. Primele încercări în domeniul cadastrului au fost: adoptarea de
către Parlamentul R.M. a unu șir de acte legislative, care reglementează procesul de transmitere a
bunurilor imobilului în proprietate și de creare a cadastrului bunurilor immobile.

Adoptarea noului cadru legislativ privind regimul proprietății (Legea cu privire la privatizare,
Legea cu privire la proprietate, Codul Funciar), confirmarea de către Constituția R.M. a dreptului de
proprietate privată asupra pămîntului a servit drept bază pentru reformarea relațiilor imobiliare,
redistribuirea în masă a patrimoniului, transmiterea lui în proprietate privată. Odată cu adoptarea Legii
cu privire la prețul normative și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, pămîntul a fost inclus în
circuitul civil. Vechiul sistem de evidență a bunurilor imobile, iclusiv înregistrarea lor separată în
condițiile economiei de piață s-a dovedit a fi neeficient.

În urma studierii minuțioase a experienței țîrilor europene în domeniul cadastrului, a fost


elaborată Legea cadastrului bunurilor imobile, care prevede un sistem de înregistrare a bunurilor
imobile și drepturilor asupra lor, ce corespunde cerințelor actuale. Pentru elaborarea și implimentarea
concepției coordonată de creare și dirijare a cadastrului în R.M., în 1994 printr-un decret prezidențial,
a fost creată Agenția Relații Funciare și Cadastru a R.M..

Implimentarea reală a cadastrului s-a început odată cu semnarea la 08.06.1998, a acordului de


credit cu Asociația Internațională de Dezvoltare în sumă de 15,9 mil de dolari americani. În acest scop
a fost elaborate programul de stat de creare a cadastrului bunurilor immobile, prima etapă a căruia
(1998-2003) prevede crearea cadrului legislative, accelerarea precesului de împroprietărire, informarea
populației, instruirea cadrelor, crearea sistemului organelor cadastrale și, desigur, înregistrarea primară
masivă a proprietăților imobiliare.

Un ajutor substanțial la implimentarea proiectului au acordat donatorii. Este vorba de donațiile


oferite cu generozitate de Suedia, Elveția, Franța, Norvegia, Japonia, care se estimează la 6,7 mil de
dolari americani. Aceste mijloace au fost utilizate preponderent la finanțarea serviciilor de consultanță
prestate de un înalt nivel calitativ de firma suedeză “Swedesurvey”, procurarea tehnicii de calcul,
utilajul geodezic, etc. conform acordulu de credit, contribuția Guvernului nostrum a constituit 4,0 mil
de dolari americani. La realizarea primei etape a Programlui a contribuit în mod hotărîtor Primul
Proiect de Cadastru, prin implimentarea căruia a fost creat un system unic de înregistrare a bunurilor
3
immobile și a drepturilor asupra lor, s-a promovat privatizarea pămîntului, ceea ce a condus la
dezvoltarea pieței imobiliare. Din obiectivele specific ale Proiectului au făcut parte asigurarea garanției
din partea statului. Afară de chestiunile legate de crearea infrastructurii cadastrului, elaborarea bazei
legislative, pregătirea cadrelor, informarea populației și multe altele, care sunt mai mult un lucru
migălos și de rutină, scopul principal a fost identificarea bunurilor imobile, înregistrarea lor și a
drepturior de proprietate asupra lor. La acest capitol, obiectivul, nu numai că a fost îndeplinit, ci și
depășit substanțial. Astfel, inițial se planificase înregistrarea a 530 mii de bunuri immobile. Ulterior,
din inițiativa Oficiului de Implimentare a Primului Proiect de Cadastru, Moldova a reușit să primească
ajutor de la USAID.

Cătrre 1.06.2006, în Republică erau înregistrate 4406755 de bunuri immobile, inclusive


3953380 prin metoda masivă, adică din contul statului. Din totalul bunurilor înregistrate circa 67 la
sută sunt terenuri cu destinație agricolă, 23% - case de locuit individuale cu teren aferent, circa 8% -
apartamente, 2% - alte tipuri de proprietăți.

Cu toate că planul înregistrării primare massive, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1030 din
12.10.1998- Despre unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile, a fost depășit de circa
8 ori, pînă în present fiind înregistrate circa ¾ din toate proprietățile respective, pentru finalizarea
acestor lucrări mai sunt necesare resurse umane, financiare, organizatorice.

Actualmente, eforturile principale sunt îndreptate la identificarea și înregistrarea proprietăților


imobiliare din intravilanul localităților, adică a caslor individuale de locuit cu teren aferent și a
sectoarelor de pămînt destribuite în baza articolului 82 din Codul Funciar. Pînă în present aceste lucrări
au fost executate în 606 localități din cele circa 1600 cîte sunt în Republică, iar în altele 353 ele se află
în plină desfășurare. Altfel spus, pentru a finalize lucrările menționate, mai avem de identificat și
înregistrat în cadastru circa 60-70 la sută de proprietăți.

1.2. Noțiunea și scopul cadastrului bunurilor imobile


Cadastru – sistem informaţional de stat ce conţine înscrisuri despre terenuri, despre obiectele
aferente lor şi despre drepturile asupra lor, constituit din cadastrul bunurilor imobile şi cadastre
specializate. Cadastru al bunurilor imobile este cadastrul general, care reprezintă un sistem unic
multifuncţional de înregistrare de stat a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, de estimare a
valorii acestora. Cadastrul bunurilor imobile este cadastrul general al ţării, în care se identifică, se
descriu, se estimează şi se reprezintă pe planuri cadastrale toate bunurile imobile din ţară şi se
4
înregistrează drepturile titularilor asupra lor. Cadastru specializat este cadastrul ce include date
sistematizate despre bunurile imobile în funcţie de particularităţile lor naturale şi de alte caracteristici
stabilite de legislaţie. Cadastre specializate sunt: cadastrul apelor, cadastrul silvic, cadastrul urbanistic
şi altele.

Scopurile de bază ale cadastrului bunurilor imobile-sunt:

1) identificarea, descrierea, estimarea/evaluarea şi reprezentarea pe planuri cadastrale a tuturor


bunurilor imobile din ţară; şi

2) înregistrarea de stat a bunurilor imobile, a drepturilor asupra lor şi titularilor acestora.

Cadastrul bunurilor imobile este creat şi ţinut de către oficiile cadastrale teritoriale în raza de
acţiune stabilită de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru. Cadastrul bunurilor imobile se constituie din:

1) planurile cadastrale ale teritoriului;

2) registrele bunurilor imobile; şi

3) dosarele cadastrale pentru fiecare bun imobil.

1.3. Statutul juridic și structura cadastrului bunurilor


imobile
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru (în continuare – Agenţia) este autoritate administrativă
centrală, asigură realizarea politicii statului în domeniul administrării cadastrului şi evaluării bunurilor
imobile, fondului funciar şi reglementării relaţiilor funciare, geodeziei, cartografiei şi geoinformatici i.
Agenţia se subordonează Guvernului RM. In activitatea sa, Agenţia se călăuzeşte de Constituţia RM,
de Legea cu privire la Guvern, Legea cadastrului bunurilor imobile, decretele Preşedintelui RM,
ordonanţele şi hotărârile Guvernului, acordurile internaţionale la care RM este parte, de Regulamentul
Agenţiei Relapii Funciare şi Cadastru, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901 din 25.08.2005 şi
alte acte normative. Agenţia este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a RM şi
cu,denumirea sa, precum şi de conturi trezoreriale. Agenţia este condusă de directorul general, numit
în funcţie şi eliberat din funcţie de către Guvern. Directorul general al Agenţiei are un vicedirector
general, numit în funcţie şi eliberat din funcţie de către Guvern, la propunerea directorului
general. Agenţia este independentă de orice proprietar de bun imobil şi se supune numai legii.

5
Structura aparatului central al Agenţiei:

1) Aparatul administrativ al (conducerea) Agenţiei (Directorul general, vicedirectorul


general, Colegiul Agenţiei);

2) Direcţia relaţii funciare şi consolidarea terenurilor, inclusiv:

a) Secţia organizarea teritoriului;

b) Secţia protecţia solurilor şi monitoringul funciar.

3) Direcţia cadastrul imobiliar şi funciar, inclusiv:

a) Secţia evaluarea imobilului.

4) Direcţia geodezie, cartografie şi geoinformatică, incusiv:

a) Fondul cartografo-geodezic (cu statut de serviciu);

b) Inspectoratul de stat pentru supravegherea geodezică, tehnică şi regim (cu statut de secţie
în componenţa Direcţiei).

5) Secţia economie şi finanţe;

6) Serviciul juridic;

7) Serviciul resurse umane;

8) Secţia administrativă.

Instituţiile şi organizaţiile subordonate Agenţiei, care funcţionează în regim de


autogestiune:

1) întreprinderea de Stat „Cadastru”, inclusiv filialele acesteia – oficiile cadastrale teritoriale


din: Chişinău, Bălţi, Orhei, Cahul, Taraclia, Comrat, Soroca, Ungheni, Căuşeni, din alte
centre raionale, oraşe şi municipii;

2) Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului;

3) Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Termice şi Cadastru „INGEOCAD”;

4) Asociaţia Republicană pentru Protecţia Solurilor.

6
1.4. Competența cadastrului bunurilor imobile
Competențele Agenţiei de ordin general:

1) realizează politica de stat în domeniul relaţiilor funciare, cadastrului şi evaluării bunurilor


imobile, geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii;

2) elaborează şi realizează, în limitele competenţei sale, programe şi planuri naţionale de


acţiuni în următoarele domenii: relaţii funciare, cadastru şi evaluarea bunurilor imobile, geodezie,
cartografie şi geoinformatică;

3) gestionează, elaborează, aprobă finanţarea şi exercită controlul asupra folosirii mijloacelor


băneşti pentru realizarea programelor anuale ce ţin de domeniul cadastrului etc;

4) efectuează reforma organizaţional-economică în sfera de activitate a Agenţiei, integrează


relaţiile funciare, cadastrul şi evaluarea bunurilor imobile în procesele reformei economice, aduce în
concordanţă cu actele legislative şi normative din sfera competenţelor încredinţate ia standardele şi
normele europene;

5) coordonează cercetările ştiinţifice în domeniul relaţiilor funciare, cadastrului şi evaluării


bunurilor imobile, geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii şi promovează implementarea tehnicii şi
tehnologiilor avansate în sferele sale de activitate;

6) contribuie la dezvoltarea pieţei imobiliare (inclusiv funciare);

7) elaborează, avizează şi coordonează proiecte de acte legislative şi normative, modifică şi


anulează, în limitele competenţei sale, dispoziţii şi instrucţiuni vizând domeniile sale de activitate,
conform legislaţiei;

8) coordonează activitatea de pregătire, instruire şi reciclare a cadrelor în domeniul de


activitate;

9) organizează seminare, conferinţe, simpozioane tematice şi stabileşte relaţiile de colaborare


internaţională în sferele de activitate;

10) susţine şi întreprinde măsuri pentru impulsionarea procesului de atragere a investiţiilor


străine în domeniu;

11) elaborează şi aprobă, în iimitele prevăzute de legislaţia în vigoare, documentele-tip aferente


executării lucrărilor cadastrale, lucrărilor ce ţin de organizarea teritoriului, relaţiile funciare etc;

7
12) administrează, conform legislaţiei în vigoare, Fondul de garanţie;

13)exercită alte funcţii, conform legislaţiei în vigoare.

Competențele Agenţiei în domeniul cadastrului bunurilor imobile:

1) asigură promovarea unei politici unice în domeniul creării şi ţinerii cadastrului, dezvoltării
reţelei geodezice pe întreg teritoriul ţării;

2) asigură crearea şi ţinerea cadastrului bunurilor imobile;

3) ţine cadastrul funciar şi asigură monitoringul funciar la nivel naţional;

4) asigură formarea bazei de date a cadastrului bunurilor imobile la nivel central;

5) coordonează lucrările ce ţin de crearea cadastrului bunurilor imobile şi de activitatea oficiilor


cadastrale teritoriale;

6) elaborează şi prezintă autorităţilor administraţiei publice locale documentaţia cadastrului


funciar;

7) contribuie, în comun cu structurile de resort din republică şi autorităţile administraţiei


publice locale, la dezvoltarea cadastrului bunurilor imobile şi cadastrului funciar;

8) stabileşte modul de efectuare a lucrărilor cadastrale, modul de elaborare şi actualizare a


planului cadastral şi a planului geometric, precum şi modul de efectuare a înscrisurilor în registrul
bunurilor imobile;

9) organizează concursuri pentru suplinirea funcţiei de registrator la oficiile cadastrale


teritoriale;

10) asigură ţinerea registrului de stat a! unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din


localităţile din Moldova;

11) asigură aplicarea prevederilor actelor legislative şi normative privind ţinerea registrului
bunurilor imobile.

12) organizează şi controlează activitatea întreprinderii de Stat „Cadastru”, inclusiv a filialelor


acesteia, a altor organizaţii subordonate, aprobă documentele de constituire a acestora;

13) coordonează la nivel interdepartamental activităţile legate de crearea şi ţinerea cadastrului;

8
14) prezintă Guvernului propuneri privind perfecţionarea legislaţiei ce reglementează lucrările
de organizare a teritoriului, administrarea resurselor funciare şi schimbul de informaţii cadastrale;

15) exercită alte atribuţii privind ţinerea cadastrului, inclusiv angajamentele internaţionale ale
RM în domeniu.

Competenţele Agenţiei în domeniul evaluării bunurilor imobile:

1) elaborează acte normative privind organizarea şi dezvoltarea activităţii de evaluare;

2) asigură implementarea sistemului nou de evaluare a bunurilor imobile, inclusiv în scopul


impozitării;

3) creează baza metodologică şi metodică pentru evaluarea şi reevaluarea bunurilor imobile,


inclusiv în scopul impozitării;

4) asigură crearea şi ţinerea bazei de date centrale privind valoarea bunurilor imobile şi a bazei
de date privind preţurile tranzacţiilor curente cu bunuri imobile;

5) asigură aplicarea metodologiilor şi tehnologiilor unice în cadrul inventarierii tehnice şi


evaluării bunurilor imobile;

6) asigură, în limitele competenţei sale şi conform legislaţiei, aplicarea prevederilor actelor


normative în domeniul estimării valorii de piaţă a bunurilor imobile de către întreprinderile de
evaluare, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică;

7) monitorizează dezvoltarea pieţei bunurilor imobile, dinamica preţurilor la bunurile imobile


pe teritoriul ţării;

8) elaborează, în comun cu asociaţiile obşteşti ale evaluatorilor, Standardele Naţionale de


Evaluare;

9) coordonează activitatea oficiilor cadastrale teritoriale în domeniul evaluării bunurilor


imobile;

10) asigură ţinerea registrului de eliberare a certificatelor de calificare a evaluatorilor bunurilor


imobile.

9
Capitolul 2. Structura și conținutul registrului
bunurilor imobile

2.1. Generalități
Registrul bunurilor imobile se ține de către oficiul cadastral teritorial pentru bunurile imobile
din raza sa de activitate, stabilită de Agenția Relații Funciare și Cadastru. Registrul bunurilor imobile
se păstrează permanent și se ține pe fișiere de hîrtie și în formă computerizată.

Înregistrarea în registru poate fi:

1. Primară - ceea ce presupune efectuarea primului înscris în Registrul bunurilor imobile


privitor la bunul imobil, la drepturile patrimoniale asupra lui și la titularul de drepturi, și
2. Curentă – care este efectuarea de modificări în Registru.

Înregistrarea primară poate fi:

1. Masivă – se efectuează din contul statului și fără cererea titularului de drepturi, și


2. Selectivă – care se efectuează la cererea titularului de drepturi.

La bunurile imobile, obiecte ale înregistrării în Registru se raportă:

1.terenurile,

2. clădirile și contrucțiile solid legate de pămînt. Prin construcție solid legată de pămînt se
întelege orice construcție ridicată pe pămînt sau în pămînt, care aderă la pămînt (prin fundament,
piloni, stîlpi), adică care nu este volantă. Durata construcției nu are importanță,

3. apartamentele și alte încăperi izolate,

4. porțiunile de subsol. Prin porțiune de subsol ca obiect al înregistrării în Registru, se înțelege


o suprafață de teren cu sau fără construcții, destinată folosirii rocilor deschise sau spațiu subteran cu
sau fără construcții destinat exploatării, în amblele cazuri existența acestora este confirmată
documentar, prin perimetrul minier,

5. obiectele acvatice separate. Prin obiecte acvatice separate se înțelege apa, terenul aflat sub
apă, fîșiile reverane de protecție și construcțiile hidrotehnice ca un obiect unic și indivizibil (art.1/3
Codul apelor),

10
6. plantațiile prinse de rădăcini. Prin plantații prinse de rădăcini se înțelege plantațiile perene,
înființate în conformitate cu normele stabilite de legislație.

Pentru fiecare sector de teren și alte bunuri imobile se deschide fișier separat, care constă din
mapă și file. Registrul bunurilor imobile conține 3 capitole: A,B,C. Capitolele A și B ținute împreună
conțin înscrisuri privind terenul, construcțiile și alte bunuri imobile situate pe teren. Capitolul C
conține înscrisuri cu privire la încăperile izolate și se deschide în cazul în care dreptul de proprietate
asupra construcției și asupra încăperii izolate îl dețin diferite persoane. Se deschid atîtea capitole C cîte
încăperi izolate din clădirea datp sînt înregistrate. Fiecare din capitolele indicate constă din 3
subcapitole: I, II, III. În subcapitolul I al fiecărui capitol se efectuează înscrieri referitoare la bunul
imobil, în subcapitolul II al fiecărui capitol din Registru se efectuează înscrieri referiotare la dreptul de
proprietate, iar în subcapitolul III al fiecărui capitol se efectuează înscrieri referitoare la celelalte
drepturi reale și alte grevări. Subcapitolul III la rîndul său constă din 2 părți: Partea 1 - conține înscrieri
referitoare la alte drepturi reale (superficia, uzufructul, uzul, abitația, servitutea ce grevează imobilul,
ipoteca, folosința, concesiunea, gestiunea economică), Partea 2 – conține înscrieri referitoare la
drepturile de creanță, faptele sau raporturile juridice aferente bunurilor imobile. Legătura dintre
subcapitolele Registrului constă în faptul că drepturile patrimoniale ale proprietarului, menționate în
subcapitolul II iau naștere numai asupra bunuriloe imobile, menționate numai în subacapitolul I, cu
grevările patrimoniale enumerate în subcapitolul III. Pentru ținerea Registrului, oficiul cadastral
teritorial utilizează:

1. Planul cadastral și/sau geometric,


2. Dosarul cadastral,
3. Condica de cereri,
4. Condica de intrare-ieșire a documentelor.

2.2 Procedura înregistrării în Registrul bunurilor imobile


Primirea documentelor pentru înregistrare se efecutează de către registrator. Cererea de
înregistrare a dreptului se depune în 2 exemplare, la care se anexează documentele ce confirmă dreptul
și alte documente necesare pentru înregistrare. Dacă actul juridic este autentificat notarial, sau este un
act al autorității publice, pentru înregistrare se prezintă originalul sau o copie autentificată și o copie
simplă. După înregistrare, pe documentul ce confirmă drepturile în copie simplă se consemnsează de
Registrator, faptul că copia corespunde originalului, se aplică semnătura și ștampila Registratorului și
documentul se include în dosarul cadastral. Actele juridice referitoare la bunurile imobile întocmite în
11
formă scrisă simplă se depun cel puțin în 2 exemplare originale, dintre care unul după efectuarea
înregistrării se include în dosarul cadastral. Cererea și actele pentru înregistrarea drepturilor se depun
personal de către titularii de drept sau prin reprezentant. Cererea de înregistrare și documentele de
drept pot fi depuse de următoarele persoane:

 De către persoana care a dobîndit dreptul asupra bunului imobil în temeiul legii, în temeiul
unui act juridic, prin moștenire, prin accesiune, în temeiul hotărîrii judecătorești, în temeiul
unui act administrativ, sau în alt mod prevăzut de lege,
 De către părinți, adoptatori, sau tutori pentru minorii în vîrstă pînă la 14 ani,
 De către reprezentanții persoaelor fizice și juridice.

Solicitantul prezintă Registratorului următoarele documente:

1. Bonul ce confirmă achitarea serviciilor,


2. Cererea de înregistrare a drepturilor,
3. Actul de identitate:
 Buletinul de identitate,
 Adeverința de naștere a minorului sau buletinul de identitate a lui,
 Pașaportul național al cetățeanului străin,
 Certificatul organelor de înregistrare a actelor de stare civilă privind schimbarea
numelui, prenumelui, patronimicului – în cazul necorespunderii datelor din actul de
identitate a persoanei cu datele din documentele ce confirmă nașterea, transmiterea
sau stingerea dreptului,
 Certificatul de înregistrare de stat, după necesitate, și actele de constituire în original
sau copiile acestora, pentru persoanele juridice,
 Actele ce confirmă împuternicirile reprezentantului. Procura se depunde în original,
dacă a fost eliberată numai pentru efectuarea operațiunilor de înregistrare, sau se
depune copia acesteia dacă e generală,
 2 exemplare ale documentelor ce constituie temeiul apariției, modificării sau
stingerii drepturilor conform cerințelor prevăzute.

Documetele prezentate pentru înregistrarea drepturilor trebuie să individualizeze bunul imobil


(să conțină descrierea lui) sau dreptul intabulat asupra căruia se facea înscrierea și să indice dreptul ce
urmează a fi înscris sau radiat, să conțină numele părților, semnăturile de rigoare, iar în cazurile
stabilite de lege, să fie autentificate notarial și ștampilate. În cazul în care documentul are mai multe
file, acestea trebuie să fie numerotate și șnuruite.

12
Registratorul verifică corespunderea documentelor în următoarea ordine:

1. Cererea,
2. Prezența și corectitudinea perfectării bonului ce confirmă plata serviciilor,
3. Corespunderea informației, indicate în actul de identitate cu cea indicată în cerere,
4. După caz, existența și corectitudinea perfectării documentului ce confirmă împuternicirile
reprezentantului,
5. Verifică existența documentelor anexate la cerere cu cele enumerate în cerere.

După verificare Registratorul primește următoarele documente:

1. Cererea,
2. Bonul ce confirmă achitarea serviciilor,
3. 2 exemplare a documentelor necesare pentru înregistrare,
4. Procura reprezentantului în original sau copia acesteia.

După verificare Registratorul primește sau respinge primirea cererii de înregistrare a


drepturilor. În cazul respingerii cererii, ea nu se înregistrează. Registratorul va informa verbal
solicitantul sau reprezentantul acestuia depsre temeiul repsingerii cererii, restituindu-i documentele. La
solicitare, Registratorul consemnează pe cerere temeiurile respingerii, după care semnează. În cazul în
care sînt primite documentele pentru înregistrare, Registratorul completeazăcererea, indicînd numele
său de familie, numărul, data și ora primii cererii, termenul executării documentului și înregistrează
cererea în condica de cereri. Exemplarl doi al cererii, pe care se indică numărul de înregistrare în
condica, data și ora primii cereri și a documentelor depuse se restituie solicitantului. Numărul cererii se
înscrie pe fiecare document de drept prezentat spre înregistrare la care se adaugă numărul de ordine al
documentului, anexat la cerere. Numărul astfel format se înscrie în rubrica corespunzătoare a
Registrului, după indicarea datelor despre documentul de drept ce a servit ca temei al efectuării sau
modificării înscrierii. Condica de cereri poate fi ținută și în formă electronică, cu condiția listării
zilnice a acesteia. În acest caz, la sfîrșitul zilei de muncă persoana responsabilă extrage versiunea pe
hîrtie a Condicii de cereri completată în acea zi, semnează și aplică ștampila pe fiecare filă, după care
filele sînt cusute în Condica de cereri ținută pe hîrtie.

Pentru înregistrare Registratorul are nevoie de:

 Cererea și documentele pentru înregistrare,


 Registrul,
 Dosarul cadastral.

13
În cazul în care s-a constatat autenticitatea documentelor, plenitudinea datelor, corespunderea
formei și/sau conținutului documentelor și a materialelor din arhivă cerințelor legislației, Registratorul:

 Efectuează înscriirile în Registrul Computerizat,


 Înscrie în cerere rezultatul deciziei privind înregistrarea,
 Radiază notarea din Registrul despre faptul primirii cererii,
 Extrage versiunia pe foșiere de hîrtie a Registrului,
 Adeverește versiunea pe fișiere de hîrtie a Registrului prin ștampila și semnătura sa.
ștampila și semnătura se aplică pe ultima filă a fișierului, celelalte file sînt vizate prin
semnătură de către Registrator,
 Precedenta versiune pe fișiere de hîrtie a Registrului o barează cu o linie pe diagonală,
semnează rubrica STINS și indică data, după care o include în mapa corespunzătoare a
Registrului,
 Aplică parafa de înregistrare a drepturilor pe toate exemplarele de documente ce confirmă
drepturile în a căror bază s-a efectuat înregistrarea,
 Include în dosarul cadastral copiile documentelor, confirmate de Registrator,
 Transmite versiunea pe fișiere de hîrtie a Registrului și dosarul cadastral în arhivă,
 Restituie solicitantului documentele care au servit ca temei de înregistrare, pe care este
aplicată parafa de înregistare.

În cazul existenței temeiurilor pentru refuzul înregistrării drepturilor, prevăzute de legislație


(art.33 din Legea cadastrului bunurilor imobile), Registratorul indică acest fapt în rubrica din cerere
„În rezultatul examinării s-a decis:”, semnează, indicînd data emiterii refuzului și elaborează decizia de
refuz a înregistrării dreptului. În cazul necesității primirii unor documente suplimentare, Registratorul
pregătește un demers solicitantului referitor la prelungirea termenului examinării cererii cu indicarea
cerințelor privind prezentarea documnetelor suplimentare. În cazul nerespectării termenului și a
cerințelor indicate în demers de către solicitant, Registratorul poate lua decizia de refuz a înregistrării
dreptului, efectuează în cerere mențiunea despre refuz, anexează la cerere decizia de refuz și copia
demersului expediat anterior. În cazul refuzului înregistrării dreptului, Registratorul:

 Radiază notarea privind primirea cererii din Registru,


 Transmite Registrul împreună cu Dosarul cadastral în arhivă,
 Restituie ambele exemplare ale documentelor și decizia de refuz solicitantului.

14
2.3. Restituirea/eliberarea documentelor
Documentele se restituie sau se eliberează de către Registrator, solicitantului sau
reprezentatului acestuia, aceștea find obligați să prezinte actul de identitate la eliberare. Faptul primirii
documentelor de către solicitant se confirmă prin semnătură în condica de cereri la rubrica
corespunzătoare, în care se va indica și data primirii. Restituirii sau eliberării sînt supuse:

1. În cazul efectuării înregistrării bunului imobil și a dreptului asupra lui- originalul


documentului ce confirmă dreptul sau copia autentificată notarial, sau copia hotărîrii
instanței judecătorești sau alte documente care au servit drept temei de înregistrare, pe care
este aplicată parafa de înregistare,
2. În cazul refuzului de înregistrare- decizia de refuz, semnată de Registrator și documentele
prezentate pentru înregistrarea dreptului,
3. Documentele ce confirmă plata pentru servicii cu mențiunea de achitare.

2.4. Înscrierile în Registrul bunurilor imobile


Înscrierile în versiunea pe fișiere de hîrtie a Registrului trebuie efectuate astfel încît să se
excludă posibilitatea ștergerii lor prin metode mecanice, chimice sau în alt mod fără ca să rămînă
semne vizibile de ștersătură. Toate datele se înscriu în Registru în oridine cronologică. În registru orice
înscriere se confirmă prin semnătura registratorului și ștampilă. În cazul descoperirii unei înscrieri
neconfirmate prin semnătură și ștampilî, se vor examina documentele din dosarul cadastral pentru a
decide asupra autenticității înscrierii. În cazul în care apar îndoieli asupra veridicitășii înscrierii va fi
invitat titularul de drept cu documentele ce confirmă dreptul înscris.

Înscrierile referitoare la drepturi în registru sînt de 3 feluri (art 498 Codul Civil al RM):

1. Intabularea drepturilor reale. Se vor intabula: dreptul de proprietate, dreptul de uzufruct,


dreptul de uz, dreptul de abitație, dreptul de superficie, dreptul de servitute, dreptul de
ipotecă, dreptul de folosință prevăzut de Codul Funciar, dreptul de administrare (gestiune
economică) asupra bunurilor statului și unităților administrativ- teritoriale,
2. Înscrierea provizorie a drepturilor reale sub condiția justificării lor ulterioare,
3. Notarea drepturilor de creanță, faptelor juridice și raporturilor juridice ce au legătură cu
bunul imobil.

15
Felul înscrierii: intabularea sau înscrierea provizorie se indică în subcapitolele II și III ale registrului la
rubrica: Felul înscrierii. Pentru afi a fi acceptate, documentele prezentate pentru intabulare sau
înscrierea provizorie a dreptului, suplimentar la alte cerințe prevăzute de legislație, trebuie să
corespundă următoareor condiții: să indice numele părților, să individualizeze explicit bunul imobil și
să indice dreptul real ce se cere a fi înscris sau radiat. Se înscriu provizoriu drepturile reale în
următoarele cazuri (art.501 Codul Civil):

1. În cazul în care dreptul real este afectat de o condiție suspensivă sau rezolutorie. Pentru a
efectua înscrierea provizorie este necesar ca în actul juridic să fie expres indicată condiția
care suspendă nașterea dreptului sau care va rezolva dreptul. Condiția se înscrie în registru
la rubrica: Termenul. Condiția,
2. În cazul unei hotărîri judecătorești care este executorie dar încă nu este irevocabilă,
3. În cazul în care debitorul a consemnat sumele pentru care a fost înscrisă ipoteca.

Faptul că dreptul a fost înscris sau radiat provizoriu se va indica în registru. În cazul înscrierii
provizorii dreptul intabulat nu se va radia, în registru fiind înscriși, astfel, 2 proprietari. Înscrieriile în
registru se pot efectua atît în legătură cu cel intabulat cît și în legătură cu cel înscris provizoriu.

Justificarea înscrierii provizorii și transformea acesteia în intabulare se face la cererea celui


înscris provizoriu cu prezentarea documentelor doveditoare a faptului justificării. Justificarea înscrierii
provizorii se poate cere și de orice persoană interesată, dacă există consimțămîntul celui înscris
provizoriu sau în lipsa consimțămîntului- o hotărîre judecătorească irevocabilă. Justificarea înscrierii
provizorii își întinde efectul asupra tuturor înscrierilor condiționate de justificarea ei, astfel, toate
înscrierile provizorii ulterioare se vor transforma în intabulare (art.502 Codul Civil). În cazul în care
înscrierea provizorie nu se justifică, radierea acesteia se va face cu consemțămîntul celui înscris, sau în
temeiul unei hotărîri judecătorești irevocabile. Concomitent cu radierea înscrierii provizorii care nu s-a
justificat, registratorul va radia din oficiu înscrierile condiționate de justificarea înscrierii provizorii
(art.502 Codul Civil).

Radierea înscrieii drepturilor reale se face la cererea titularuli de drept sau la cererea persoanei
interesate cu consemțămîntul titularului de drept. Consemțămîntul titularului de drept nu este necesar:

 În cazul în care dreptul este constituit pentru un anumit termen și acesta a expirat,
 În cazul în care dreptul se stinge prin decesul sau încetarea existenței titularului,
 În cazul în care există o hotărîre irevocabilă a instanței de judecată despre radierea înscrieii din
registru,

16
 În cazul în care există un act administrativ despre radierea înscrisului din registru, în cazurile
prevăzute de lege (art.499(2) Codul Civil).

Notarea în registru a drepturilor de creanță, faptelor, raporturilor juridice ce au legătură cu bunul


imobil are ca efect opozabilitatea acestora din momentul înregistrării (art.508 Codul Civil). Se notează
în registru:

 Cererea de înregistrare (Legea cadastrului bunurilor imobile),


 Punerea sub interdicției judecătorească și ridicarea acestei măsuri,
 Locațiunea, arenda, cesiunea fructelor pe mai mult de 3 ani,
 Interdicția de înstrăinare sau grevare a unui drept înscris,
 Sechestrul, urmărirea imobilului și a fructelor sale (urmărirea imobilului se realizează prin
notarea sechestrului aplicat de executorul judecătoresc în vederea vînzării bunului, prin notarea
sechestrului aplicat de organul fiscal, prin notarea preavizului creditorului gajist despre
începerea exercitării dreptului de gaj, și în alte cazuri),
 Antecontractul,
 Dreptul de preemțiune născut din act juridic,
 Schimbarea rangului ipoticii,
 Poprirea creanței ipotecare,
 Gajul asupra creanței ipotecare,
 Declararea insolvabilității persoanei juridice,
 Pornirea procedurii de reorganizare sau dizolvare a persoanei juridice,
 Amînarea împărțelii bunului aflat în coproprietate (art.391(1) Codul Civil),
 Acțiunile în justiție ce au legătură cu bunul imobil sau dreptul înscris,
 Alte cazuri prevăzute de lege.

Notarea se efectuează numai în cazurile și în temeiurile prevăzute de lege (art.498(3) Codul Civil).
Notarea și radierea notării se va face la cererea părților interesate în temeiul documentelor doveditoare,
fie din oficiu de către registrator în cazurile prevăzute de lege. În cazul în care documentul ce confirmă
drepturile în temeiul se solicită înregistrarea unui drept, conține și interdicții, condiții în vederea
asigurării sau exercitării dreptului, registratorul va nota aceste interdicțiidin oficiu. Pentru notările
efectuate din oficiu de catre registrator plată suplimentară nu se cere. Notarea și radierea interdicțiilor,
sechestrelor și a lator fapte și raporturi juridice poate fi efectuată și la cererea instanțelor de judecată,
organului de executare a hotărîrilor judecătorești, oragnelor fiscale, sau celor de urmărire penală.

17
2.5.Efectuarea înscrierilor în cazul formării bunului imobil
În urma formării terenului prin comasare, divizare şi separare (pentru bunul separat) se
deschide fişier nou al Registrului, unde în partea generală a Registrului la rubrica: Formarea bunului
imobil se indică numerele cadastrale ale terenurilor din care s-a format noul bun şi calea de formare
(comasare, divizare, separare). După efectuarea înscrierilor corespunzătoare în fişierile noi ale
Registrului, fişierile Registrului terenului din care s-au format noi bunuri prin comasare şi divizare
se închid. Acest fapt se înscrieîn partea generală a Registrului la rubrica: Formarea bunurilor imobile,
indicîndu-se numerele cadastrale ale bunurilor nou formate, iar la rubrica: Închis se înscrie data. În
subcapitolele fişierului Registrului care se închide se completează rubrica respectivă privind încetarea
existenţei bunului imobil şi radierii dreptului. Registratorul extrage versiunea Registrului pe fişiere de
hîrtie, după care o închide în modul prevăzut.

În cazul formării bunului prin comasare, din fişierele Registrului care se închid se
transcriu înscrierile corespunzătoare în fişierul Registrului bunului nou format. Se transcrie modul de
folosinţă a bunului, dacă nu a fost modificat, se transcriu corespunzător înscrierile despre
construcţii, se transcriu corespunzător înscrierile din subcapitolele II şi III. În subcapitolul II la
documentele de drept transcrise din fişierul Registrului care se închide se adaugă decizia de formare şi
planul cadastral al bunului nou format. Dacă au fost supuse comasării bunuri imobile proprietate
comună pe cote-părţi, în subcapitolul II se înscriu cotele-părţi indicate în decizia de formare,
recalculate în conformitate cu art. 12 (2) Legea nr. 354/04.

Dacă unul sau cîteva bunuri ce se comasează sînt ipotecate, pentru transcrierea ipotecii nu este
necesar să se prezinte un act juridic de modificare a contractului de ipotecă. Ipoteca se va transcrie
asupra bunului nou format în temeiul actului juridic înscris în fişierul Registrului care se închide. În
cazul în care sînt grevate cu ipotecă două şi mai multe bunuri, la momentul transcrierii Registratorului
i se va prezenta confirmarea de către titularii dreptului de ipotecă a rangului fiecărei ipoteci.
Dacă bunurile imobile supuse comasării sînt grevate cu alte drepturi decît ipoteca, la
momentul înregistrării bunului nou format, urmează să se prezinte şi actele de modificare a acestor
drepturi, dacă este cazul (în conformitate cu art. 12 (4) Legea nr. 354/04). În cazul prevăzut de art. 12
(5) al Legii nr. 354/04, înscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile dobîndite are loc
concomitent cu comasarea bunurilor. În fişierele Registrului care urmează a fi închise nu se
înregistrează dreptul de proprietate după noul proprietar. Dreptul de proprietate al noului proprietar se
înscrie în fişierul Registrului nou deschis concomitent cu decizia de formare.
18
În fişierul Registrului nou deschis în subcapitolul II se indică documentele în temeiul cărora au
fost dobîndite terenurile precum şi decizia de formare şi planul bunului comasat.

În fişierele Registrului care se închid la rubrica: Formarea bunurilor imobile se indică numărul
cadastral al bunului nou format, iar la rubrica: Închis se înscrie ca temei Decizia de formare nr., data.

Pentru bunul separat din fişierul Registrului terenului în temeiul căruia s-a format bunul se
transcriu înscrierile corespunzătoare în fişierul Registrului bunului nou format. Se transcrie modul de
folosinţă a bunului, dacă nu a fost modificat, se transcriu corespunzător înscrierile despre alte bunuri
amplasate pe teren, se transcriu corespunzător înscrierile din subcapitolul II şi III. În subcapitolul II la
documentele transcrise din fişierul Registrului bunului iniţial se adaugă decizia de formare şi planul
cadastral al bunului nou format. Dacă asupra bunului supus separării la momentul formării
erau înscrise careva drepturi în subcapitolul III, acestea se transcriu în fişierul Registrului bunului
format. Atunci cînd în decizia de formare este indicat că proprietarul constituie servitute (în
conformitate cu art. 432 Cod civil), aceasta se va înscrie provizoriu în subcapitolul III la bunul
aservit în temeiul deciziei de formare, precum şi se va menţiona la rubrica corespunzătoare a
subcapitolului I la bunul dominant. La momentul înstrăinării unui bun (celui dominant sau
aservit), înscrierea provizorie se va transforma în intabulare. Transformarea înscrierii provizorii în
intabulare se va efectua din oficiu de către Registrator, dacă actul juridic de înstrăinare a bunului nu
prevede anularea servitutei. Temei pentru intabulare va servi: actul juridic prin care s-a înstrăinat unul
din bunuri (dominant sau aservit). În fişierul Registrului bunului imobil de la care s-a separat o parte
(bunul iniţial) se efectuează modificările de suprafaţă şi alte modificări corespunzătoare rezultate din
formarea bunurilor. Modificarea înscrierilor referitoare la bun se înscrie în rubrica "Modificări,
însemnări, corectări".

Cînd se formează terenul prin divizare, în noul fişier al Registrului se transcriu înscrierile
corespunzătoare din subcapitolul I şi III din fişierul Registrului care se închide. În subcapitolul II
se înscriu documentele de drept care confirmă împărţirea bunului imobil şi planul cadastral sau
geometric. Dacă asupra bunului supus divizării la momentul formării erau înscrise careva drepturi în
subcapitolul III, acestea se transcriu (dacă nu au fost stinse la acel moment) în fişierul Registrului
bunurilor nou formate. În urma formării bunurilor imobile prin divizare, fişierul Registrului bunului
imobil iniţial nu se închide dacă prin împărţirea efectuată nu a încetat coproprietatea asupra bunului.
Spre exemplu, doar pentru unul din coproprietari a încetat proprietatea pe cote-părţi, ceilalţi rămînîd în
continuare coproprietari pe cote-părţi. În acest caz în fişierul Registrului bunului iniţial se
efectuează modificările corespunzătoare în temeiul actului juridic prin care s-a efectuat împărţirea şi

19
planul bunului imobil. În temeiul aceloraşi documente de drept se vor efectua modificări şi la
înscrierile din subcapitolul I şi înscrierile din subcapitolul II.

Atunci cînd se formează bunul prin combinare nu se deschid fişiere noi, dar se
efectuează modificări la înscrierile din fişierele existente ale Registrului la rubrica
"Modificări, însemnări, corectări" în subcapitolul I.

2.6.Rectificarea, modificarea înscrierilor din registru,


corectarea erorilor materiale
Prin rectificare se înțelege radierea sau îndreptarea unei înscrieri din registru, care nu
corespunde cu situația juridică reale. Rectificarea unei înscrieri în registru poate fi cerută de orice
persoană interesată (persoana care a avut sau are drept înscris în registru, inclusiv moștenitorii
acestuia, drept care este lezat prin noua înscriere, sau persoana care nu-și poate înscrie dreptul din
cauza înscrierii existente în registru, înscriere care nu corespunde situației juridice reale). Rectificarea
poate fi cerută dacă:

1. înscrierea în registru nu este valabilă. Aceasta se referă la greșeala comisă de oficiu


cadastral,
2. actul în temeiul căruia s-a dispus înscrierea nu a fost valabil,
3. dreptul înscris a fost calificat greşit,
4. nu mai sînt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris,
5. au încetat efectele actului juridic în al cărui temei s-a făcut înscrierea,
6. în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
Rectificarea înscrierii din Registru (adică radierea sau îndreptarea înscrierii ) se va efectua
numai dacă există consimţămîntul titularului la care se referă această înscriere sau în lipsa
consimţămîntului - în temeiul unei hotărîri judecătoreşti irevocabile prin care se dispune rectificarea
înscrierii. Consimţămîntul poate fi exprimat fie prin cererea depusă la oficiul cadastral teritorial, fie
prin consimtămîntul dat în scris în faţa Registratorului, sau menţionat într-o declaraţie autentificată
notarial. Modificarea înscrierilor referitoare la bun poate avea loc în rezultatul:
a) formării prin separare sau combinare a bunurilor imobile;
b) modificării parametrilor construcţiei, încăperii izolate în rezultatul intervenţiilor la
construcţiile existente (prin construcţii suprazidite, anexate). Temei de efectuare a
modificărilor în Registru servesc documentele de construire (autorizaţia de construire,

20
procesul-verbal de recepţie a lucrărilor), în care sînt indicate intervenţiile care au parvenit în
rezultatul modificării;
c) desfiinţarea unei părţi a construcţiei, încăperii izolate;
d) modificării suprafeţei bunului imobil în conformitate cu Instrucţiunea privind întocmirea,
actualizarea planului cadastral şi/sau geometric. Temei pentru efectuarea modificărilor privind
suprafaţa bunului imobil sînt: actul de constatare pe teren, care conţine acordul titularilor de
drepturi şi noul plan geometric al bunului imobil;
e) modificării modului de folosinţă (destinaţia) bunului imobil;
f) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.

Modificarea înscrierilor în Registru, care nu constituie cazuri de rectificare, ca schimbarea


numelui, denumirii titularului de drepturi, schimbarea domiciliului celui înscris etc. se efectuează la
iniţiativa titularului în temeiul documentelor prezentate. Orice modificare, corectare adusă vreo
unei înscrieri din subcapitolele Registrului care nu prevede încetarea existenţei bunului, nu atrage
radierea dreptului se va specifica la rubrica "Modificări, însemnări, corectări" din acel subcapitol a
căror înscrieri se modifică, cu indicarea tipului modificării, corectării, a temeiului modificării,
corectării şi a datei efectuării înscrierii.
Corectarea erorilor materiale din Registru care nu afectează drepturile, comise cu prilejul
efectuării înscrierii (ca omisiuni de litere, de cuvinte etc.) poate fi efectuată fie din oficiu de către
Registrator fie la cererea persoanei interesate, în temeiul Deciziei Registratorului. În cazul în care pînă
la corectarea erorii a fost eliberat extras din Registru sau altă informaţie, oficiul cadastral teritorial va
înştiinţa persoanele respective despre corectările intervenite, şi după caz va elibera un nou extras. În
cazul în care eroarea a fost comisă din vina oficiului cadastral teritorial eliberarea informaţiei repetate
din Registru se va efectua din contul oficiului cadastral teritorial.

21
Concluzii
În urma executării practicii de inițiere în specialitate, toate obiectivele care mi le-
am propus de la început au fost atinse, și anume: mi-am format deprinderi noi de
muncă, mi-am format experiență de muncă la oficiul cadastral, am comunicat cu colegii
de muncă despre problemele ce apar în activitatea de zi cu zi, am analizat materialele
folosite (dosare cadastrale, registrele bunurilor immobile, titluri de proprietate, planuri
cadastrale, etc), am determinat care este procedura înregistrării în registrul bnurilor
imobile.

În ceea ce privește efectuarea practicii, văd doar laturi positive, pentru că doar așa
luăm cunoștință cu viitorul loc de muncă și ne formăm de acum deprinderile necesare.

22
Bibliografie:
1. Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998,
2. Codul Civil al R.M.,
3. Codul Funciar al R.M.,
4. Instrucțiune nr.112 din 22.06.2005 cu privire la înregistrarea bunurilor
imobile și a drepturilor asupra lor.

23