You are on page 1of 21

2018

PUBLIZITATE TARIFAK
TARIFAS DE PUBLICIDAD

KOMUNIKAZIO TALDEA
2018
PUBLIZITATE TARIFAK
TARIFAS DE PUBLICIDAD

KOMUNIKAZIO TALDEA

Goiena aldizkaria 03

Puntua 09

Goiena Telebista 11

Goiena.eus 13

Sustatu.com 15

Arrasate Irratia 17

Beste produktu batzuk 19
KOMUNIKAZIO TALDEA

Goiena aldizkaria
Goiena aldizkaria
TARIFAK / Tarifak

Goiena aldizkaria (ostirala) 19.200 ale
Semanal Goiena (viernes) 19.200 ejemplares

TARTEA/ESPACIO NEURRIA/MEDIDA EdIzIo oRoKoRRA EdIzIo LoKALA
Edición General Edición Local

Modulo 1 z/b / Precio-módulo b/n (1) 32,00 € 20,00 € 320

Modulo 1 kolore / Precio-módulo color (2) 48,00 € 30,00 €
(1) Gutxieneko tamaina z/b: 2 modulo / Formato mínimo de anuncio b/n: 2 módulos
(2)Gutxieneko tamaina koloretan: 4 modulu / Formato mínimo de anuncio color: 4 módulos

Azala kolore / Portada color (2x2 ) 93 x 65,5 mm 464 € -
Azala kolore / Portada color (4x2 ) 191 x 65,5 mm 696 € -
Azala kolore / Portada color (5x2 ) 240 x 65,5 mm 742 € -
207,5
Kontrazala kolore / Contraportada color (5x2 ) 240 x 65,5 mm 540 € -
Kontrazala kol. / Contraportada col. (Orri osoa / Página entera) 270 mm (+ 3 + 3 mm) x 320 (+ 3 + 3 mm) 1.500 € -
172,2
10 modulu / 10 modulos
5x2 z/b / b/n 240 x 65,5 mm 260 € 160 €
5x2 kolore / color 240 x 65,5 mm 390 € 240 € 137
15 modulu / 15 modulos
5x3 z/b / b/n 240 x 100,8 mm 350 € 210 €
100,8
5x3 kolore / color 240 x 100,8 mm 520 € 315 €

Orri erdia / Media página
65,5
Orri erdia z/b /Media página b/n (5x4 ) 240 x 137 mm 438 € 260 €
Orri erdia kolore / Media página color (5x4 ) 240 x 137 mm 656 € 390 €

Orri osoa / Página entera 31
Orri osoa z/b / Página entera b/n (5x8 ) 270 mm (+ 3 + 3 mm) x 320 (+ 3 + 3 mm) 775 € 520 €
Orri osoa kolore / Página entera color (5x8 ) 270 mm (+ 3 + 3 mm) x 320 (+ 3 + 3 mm) 1.160 € 775 €
mm
Apurtzaileak / Rompepágina 44 93 142 191 240
mm 270
3x5 z/b / b/n 142 x 172,2 mm 420 € 250 €
3x5 kolore / color 142 x 172,2 mm 624 € 380 € • Orrialde osokoa ez den iragarkiaren gehienezko altuera 6 modulukoa
3x6 z/b / b/n 142 x 207,5 mm 585 € 360 € izan daiteke.
3x6 Kolore / color 142 x 207,5mm 750 € 450 € La altura máxima de cualquier anuncio que no sea de página entera, no
4x6 z/b / b/n 191 x 207,5 mm 780 € 480 € puede exceder de 6 módulos.
4x6 kolore / color 191 x 207,5 mm 930 € 560 €
• Orrialde osoko iragarkiaren neurriak:
Zutabea / Columna Dimensiones de anuncio de página entera:
2x8 z/b / b/n 88 x 278 mm EDO 88 x 320 mm (+ 3 + 3 mm) 520 € 320 € 270 x 320 mm
2x8 kolore / color 88 x 278 mm EDO 88 x 320 mm (+ 3 + 3 mm) 780 € 480 €
Koskekin (3 mm-koak):
Tokia aukeratzeagatik %10eko gainkostua / Recargo del 10% por elección de emplazamiento. Con sangrado (3 mm por lado):
BESTE AUKERA BATZUK KONTSULTATU (Publierreportajeak - Orriaren erdialdeko iragarkiak - Enkarteak-Gehigarrietan edo edizio berezietan iragarkiak - Eskela eta Sailkatuak) 276 x 326 mm
CONSULTAR OTRAS OPCIONES (Publirreportajes - Emplazamiento módulos centrales - Encartes - Publicidad en suplementos y/o ediciones especiales - Esquelas y clasificados)
Prezioari BEZ-a gehitu behar zaio (%21). IVA no incluido (21%).

4
Goiena aldizkaria
SAILKATUAK TARIFAK / Tarifas clasificados

TARTEA/ESPACIO NEURRIA/MEDIDA
Sailkatuak / Clasificados
320
Modulo 1 z/b / Precio-módulo b/n (1) 22,00 €
(1) Gutxieneko tamaina z/b: 1 modulo / Formato mínimo de anuncio b/n: 1 módulos

1x1 z/b / b/n 22,2 x 31 mm 22 €
1x2 z/b / b/n 22,2 x 65,5 mm 40 €
2x1 z/b / b/n 49,4 x 31 mm 40 €
2x2 z/b / b/n 49,4 x 65,5 mm 78 €
2x3 z/b / b/n 49,4 x 100,8 mm 111 € 207,5
2x4 z/b / b/n 49,4 x 137 mm 143 €
3x2 z/b / b/n 76,6 x 65,5 mm 111 €
172,2
3x3 z/b / b/n 76,6 x 100,8 mm 149 €
3x4 z/b / b/n 103,8 x 137 mm 188 €
137
• Beste aukera batzuk kontsultatu /Consultar otras opciones.

100,8

Goiena aldizkaria (ostirala) 19.200 ale / Semanal Goiena (viernes) 19.200 ejemplares
goiena.eus/sailkatuak webgunean / En la web goiena.eus/sailkatuak 65,5

IRAGARKIA jARTzEKo bIdEAK: / P PARA LA PUbLICACIóN DEL ANUNCIO:
31
943 25 05 05 | sailkatuak@goiena.eus | goiena.eus/sailkatuak

• OrdaintzekO atalak dira: / SECCIONES DE PAGO: PRECIOS ESPECIALES PARA SOCIOS DE GOIENA KLUbA mm
Etxebizitza Saldu/Errentan. Garajea Saldu/Errentan. Lokala Saldu/Errentan. 22,2 49,4
49,4 76,6 103,8 131,5 158,
158,77 186 213 240
Irakaskuntza eman. Motorra Saldu/Alokatu. Animaliak/Saldu. denetarik/Saldu mm 270
Venta/Alquiler Vivienda. Venta/Alquiler Garaje. Venta/Alquiler Local.
Enseñanza Ofrecer. Venta/Alquiler Motor. Animales/Venta. De todo/Venta.
Astebeteko prezioa: 17 euro / 15 euro Goiena Klubeko bazkideentzat (BEZ barne). oHARRAK:
Precio semanal: 17 euros / 15 euros para socios de Goiena Kluba (IVA incluído).
Astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira. • eguazteneko 12:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu.
Se aplicarán precios especiales para inserciones superiores a una semana. / Se publicarán solamente los anuncios recibidos antes de las 12.00 del
miércoles.
Iragarkiak Goiena paperean eta Goiena.eus-en argitaratuko dira.
• Ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia
Todos los anuncios se publicarán en la revista Goiena y Goiena.eus.
bertan behera uzterik ere. / A partir de dicha hora no se aceptarán cambios
• PrOFeSiOnalen MOdUlUak. / MóDULOS DE PROFESIONALES ni cancelaciones del anuncio.
Modulo bakarra: 22 euro (+Bez). / Módulo unico: 22 euros (+IVA). • GOienak ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen
Bi modulu: 40 euro (+BEZ). / Dos módulos: 40 euros (+IVA).
operazioen erantzukizunik. / GOIENA no se responsabiliza de las operacio-
• PreziO Bereziak GOiena klUBekO BazkideendakO / • PRECIOS ESPECIALES PARA LOS SOCIOS DE GOIENA KLUbA nes producidas a raíz de los anuncios.
* Prezioei BEZa gehitu behar zaie.

5
Batu-banatu
bANAKETAK / REPARTO

Batu-Banatu GOIENA taldeko banaketa enpresa da eta etxez-
etxeko banaketa masiboak ala pertsonalizatuak egiten ditugu
Debagoieneko bederatzi herrietan eta baita ere ondoko herri
gehienetan.

batu-banatu es una empresa de reparto del grupo GOIENA; traba-
jamos en los nueve pueblos que conforman Debagoiena, así como
en los municipios cercanos.

ZERBITZUAK
- Banaketa masiboa / Reparto masivo (en todos los buzones)
- Banaketa pertsonalizatua (bezero edo hartzaile konkretuei) / Reparto personalizado o selectivo
(a vuestros clientes o receptores concretos)
- Autoz autoko banaketa / Colocación de publicidad en coches
- Kartelak ipini / Colocación de carteles

Eskatu aurrekontua konpromisorik gabe!
¡Solicite presupuesto sin ningún compromiso!

Tel.: 943 08 10 50
banaketak@batubanatu.eus
www.batubanatu.eus

6
Goiena aldizkaria
EzAUGARRIAK / Carasterísticas

Goiena aldizkaria hedabide irakurriena Debagoienean
Goiena es el medio de comunicación más leído en el Alto Deba • Aldizkaria / Semanal

• Herriak / Municipios

Arrasate, Bergara, Oñati, Aretxabaleta, Eskoriatza, Antzuola, Elgeta, Gatzaga, Aramaio.
Goiena Aldizkaria
• Tirada
32.000 irakurle / lectores
Goiena Papera egubakoitzekoa:
El Diario Vasco 19.200 ale/ejemplares
19.000 irakurle / lectores

Gara
6.000 irakurle / lectores

Berria
4.000 irakurle / lectores

Noticias de Gipuzkoa
2.000 irakurle / lectores

CIES 2017 / CIES año 2017

7
Goiena aldizkaria
bALdINTzAK / Condiciones

onartutako euskarriak / Soportes admitidos oharrak / Notas Kontratazio arauak / Normas de contratación
CD, DVD, Pendrive • iragarki guztiak euskara hutsez izan beharko dira. • GOienak bere gain hartzen du iragarkiak kaleratzeko eta leku arazoengatik
Los anuncios se publicarán íntegramente en euskara. atzeratzeko eskubidea.
GOIENA se reserva el derecho de retrasar o alterar el emplazamiento de las
• ez da fotolitorik onartuko. inserciones por falta de espacio.
No se admitirán fotolitos.
Programak / Programas • iragarpen eskaerak GOienaren eskuetan egon beharko dira kaleratu baino
• eginda datorren iragarkia: iragarkiaren kopia inprimatu batekin batera, 10 egun lehenago.
Photoshop, indesing, illustrator beharrezko argazki eta irudi guztiak ekarri beharko dira, baita erabili- La orden de inserción deberá entregarse en GOIENA, 10 días antes de su
tako tipo guztiak ere. publicación.
Para los anuncios que lleguen hechos: junto con una prueba de impre-
sión será imprescindible entregar todas las imágenes utilizadas en el • egubakoitzerako iragarkia Goienaren eskuetan egon behar da kaleratzen
anuncio junto con la tipografía empleada. den asteko asteazken eguerdia baino lehenago.
Los anuncios a publicar en la edición del viernes deben estar en manos de
Formatoak / Formatos • Prezio hauei Bez-a gehitu behar zaie. (%21) Goiena antes del mediodia del miércoles de dicha semana.
IVA no incluido. (21%)
Pdf, jpg, Tiff, Eps, Indd, Psd, Ai
• iragarki bat ezabatu nahi baldin bada, agindua idatziz jaso beharko da irten
baino 48 ordu lehenago. Ezabaketa epez kanpo jasotzen badugu bezeroak
Koloreak / Colores iragarkiaren prezioaren %25 ordaindu beharko du.
La anulación de cualquier inserción publicitaria deberá hacerse por escrito,
kolorea zuk nahi duzunarekiko ahalik eta fidelena izan dadin, bezero, como mínimo 48 horas antes de su publicación; si la anulación llega fuera de
hiru aukera dituzu: plazo el cliente tendrá que pagar el 25% del precio del anuncio.
Para que el color se adapte a sus expectativas, existen tres opciones:
• iragarkiren batek, GOienaren erruz, gaizki argitaratzeagatik eraginkorta-
• kolorearen cmyk konposizioa zein den adierazi Goienari. suna galduko balu, hurrengo ale batean, behar bezala argitaratuz konpon-
Ez dute balio rgb eta beste kolore-konposizio batzuek. duko da akatsa.
Notifique a Goiena la composición de color cmyk. Si por causas achacables a GOIENA alguna inserción publicitaria perdiese
No son validas ni rgb ni otras composiciones de color. efectividad, GOIENA se compromete a repetir la inserción correctamente la
semana siguiente.
• kolorearen Pantone erreferentzia adierazi Goienari.
Notifique a Goiena la referencia de color Pantone. • Publizitate tarifetan agertzen ez diren gehigarri berezietarako baldintzak
ateratzen diren unean erabakiko dira.
• iragarki osoa inpresiorako prestatuta bidali Goienara: Las condiciones para los suplementos especiales no recogidas en las tarifas
.tif edo .pdf formatuan, eta koloreak cmyk-n. de publicidad, se decidirán en el momento de su publicación.
Ez dute balio .tif edo .pdf ez diren formatuek.
Ez dute balio rgb eta beste kolore-konposizio batzuek.
Mande a Goiena el anuncio completo preparado para impresión:
en formato .tif o .pdf, y los colores en cmyk.
No son validos los formatos que no sean .tif o .pdf.
No son validas ni rgb ni otras composiciones de color.

8
KOMUNIKAZIO TALDEA

Puntua
Puntua
TARIFAK/ TARIFAS

Puntua: Puntua: 4.000 ale egubakoitzetan (ostiraletan) / 4.000 ejemplares los viernes.
Orrialde kopurua: 48 orrialde koloretan / Nº páginas: 48 a color.
neurria / Medidas: zabalera /ancho 174mm x altuera/alto 245mm.

TARTEA/ESPACIO NEURRIA/MEDIDA TARIFA
Kontrazala /contraportada zabalera/ancho 174mm x altuera/alto 245mm 460 €
Orri osoa /pág. entera zabalera/ancho 174mm x altuera/alto 245mm 200 €
Bi orriko erreportajea zabalera/ancho 348mm x altuera/alto 245mm 200 €
babesletza aukerak kontsultatu

oharrak / Notas

• iragarkiaren neurriak: zabalera 174mm x altuera 245mm
Dimensiones del anuncio: ancho 174mm x alto 245mm
Koskekin (3 mm-koak): zabalera 180mm x altuera 251mm.
Con sangrado (3 mm. por lado): ancho 180mm x alto 251mm

Koloreak / Colores
kolorea zuk nahi duzunarekiko ahalik eta fidelena izan dadin, bezero, hiru aukera dituzu:
Para que el color se adapte a sus expectativas, existen tres opciones:

• kolorearen cmyk konposizioa zein den adierazi Goienari. Ez dute balio rgb eta beste kolore-konposizio batzuek.
Notifique a Goiena la composición de color cmyk. No son validas ni rgb ni otras composiciones de color.

• kolorearen Pantone erreferentzia adierazi Goienari. Notifique a Goiena la referencia de color Pantone.

• iragarki osoa inpresiorako prestatuta bidali Goienara: .tif edo .pdf formatuan, eta koloreak cmyk-n.
Ez dute balio .tif edo .pdf ez diren formatuek. Ez dute balio rgb eta beste kolore-konposizio batzuek.
Mande a Goiena el anuncio completo preparado para impresión: en formato .tif o .pdf, y los colores en cmyk.
No son validos los formatos que no sean .tif o .pdf. No son validas ni rgb ni otras composiciones de color.

Prezioari BEZ-a gehitu behar zaio (%21). IVA no incluido (21%).

10
KOMUNIKAZIO TALDEA

Goiena telebista
Goiena telebista
PUbLIzITATE TARTEAK EzAUGARRIAK/ CARACTERÍSTICAS

Spot paseak / Pases spot • Emanaldi ordutegia / Horario emisión
Prime time 19:45-24:00 10” 20” 25” 30” 45” 60” 90”
24 orduz / 24 horas
3 pase/ 3 pases 27e 31e 37e 48e 58e 79e
7 egun / días 189 217 238 259 336 406 553 • Herriak / Municipios
14 egun / días 378 434 476 518 672 812 1.100
Arrasate, Bergara, Oñati, Aretxabaleta, Eskoriatza, Antzola, Elgeta, Gatzaga eta Aramaio
21 egun / días 539 618 678 738 958 1.157 1.576
30 egun / días 729 837 918 999 1.296 1.565 2.135 • biztanleak/ habitantes
60 egun / días 1.375 1.581 1.735 1.887 2.448 2.955 4.030
90 egun / días 1.945 2.232 2.450 2.664 3.456 4.175 5.690 63.000
180 egun / días 3.400 3.900 4.285 4.660 6.050 7.300 9.955
3 pase egunean PT • Hedapena / Difusión

• ltd bitartez debagoiena osoan/Mediante TDT en todo Debagoiena
al Herri osoan/ Mediante fibra optica de Euskaltel en
• euskaltelen zuntz optiko bitartez euskal
toda Euskal Herria.

• Hizkuntza / Idioma
Euskara hutsean/Integramente en Euskara.

• CIES datuak 2017 /Datos CIES 2017
• 6.000 ikus-entzule debagoienean / Gipuzkoan.
6.000 telespectadores en el Alto Deba / Gipuzkoa.

Gaininpresioak paseak /Sobreimpresión pases 10” Produkzioa / Producción
Paseak 35 € Spota 30” / spot 30” 375 €*
Gaininpresioa / Sobreimpresión 50 €
* Gaininpresioaren neurriak 720x135pixel / Medidas de la sobreimpresión 720x135 pixel.
* Bi asteko emisioa doan / Dos semanas de emisión gratis.
onartzen diren formatuak / oharrak
Formatos admitidos Notas
Spotetan aukera zabala, kontsultatu. / Consulta nuestra
amplia oferta en spots. Artxibo digitalak: • iragarki guztiak euskara hutsez izan beharko
• Hainbat formatu digital onartzen dira. Hobes- dira. Los anuncios se emitirán integramente en
ten direnak: aV
a i, MOV, MP4 euskara.

• iragarkiak FtP, Webtransfer, dropbox... • Prezio hauei Bez-a gehitu behar zaie (%21).
bitartez jaso ahal izango dira. IVA no incluido (21%).

12
KOMUNIKAZIO TALDEA

Goiena.eus
Goiena.eus
PUbLIzITATE TARTEAK

WEb GUNEAN / Web
728 x 90 px 220 x 90 px
728 x 90 px 300 x 250 px 300 x 600 px 220x90 px
Mila inpresio/ mil impresiones 6€ 6€ 6€ 3€ ordenagailua
/ Ordenador
MUGIKoRRA / Móvil
300 x 250 px 320 x 50 px
Mila inpresio/ mil impresiones 6€ 6€

Rotazioa web gune osoan / Sistema Ros

goiena.eus-eko bideotan spotak ematea /insertar spots en los videos de goiena.eus
Spotaren emisioa bideoetan (4,5 bideotan egunero)/ emisión del spot en los videos 75 €
Mugikorra
/ Móvil
300 x 250 px
banner produkzioa / Producción banner 320 x 50 px

Gif formatua 75 €

EzAUGARRIAK bALdINTzAK

oharrak / Notas
Goiena.eus 2017an • iragarki guztiak euskaraz izan beharko dira.

%25 gora Los anuncios serán integramente en euskera.
• iragarki bat ezabatu nahi baldin bada, agindua idatziz jaso beharko
da irten baino 48 ordu lehenago. Epez kanpoko ezabaketarik ez da 300 x 600 px

Goiena.eus sube onartuko.
La anulación de cualquier banner deberá hacerse por escrito, como

un 25% en 2017 mínimo 48 horas antes de su emisión; no se admiten anulaciones fuera
de este plazo.
• iragarpen eskaera eta originalak GOienaren esku egon beharko dira
kaleratu baino 48 ordu lehenago. 300 x 250 px
El original del anuncio y su correspondiente orden de emisión deberán
5.900 depositarse en GOIENA 48 horas antes de su emisión.
• iragarkiaren gehienezko pisua: 50 kb.
erabiltzailetik gora egunero / usuarios diarios Tamaño máximo del anuncio: 50 kb.
T
• Formatoak, html5, jpg, giff. / Formatos, html5, jpg, giff.
• Prezioei Beza gehitu behar zaie (%21). / IVA no incluido (21%).

14
KOMUNIKAZIO TALDEA

Sustatu.eus
Sustatu.eus
PUbLIzITATE TARTEAK

EGUNAK SARRERA oRRIAN
S ALbISTEEN bARRUAN
990x90 px (1) 234x60 px 468x60 px 300x250 px 990x90 px (1) 234x60 px 468x60 px 300x250 px 990 x 90 px

7 egun 288 € 185 € 155 € 221 € 201 € 129 € 108 € 155 €
14 egun 518 € 333 € 279 € 398 € 362 € 232 € 194 € 279 €
21 egun 734 € 472 € 395 € 564 € 513 € 329 € 275 € 395 €
28 egun 864 € 555 € 465 € 663 € 603 € 387 € 324 € 465 €
234 x 60 px
(1) 728 x 90 pixel neurrikoa hemen kokatzea onartzen dute.

468 x 60 px

banner produkzioa / Producción banner
Fijoa / Fijo 105 €
Mugimenduzkoa / Con movimiento 155 €
* Beste aukera batzuetarako kontsulta egin
300 x 250 px

EzAUGARRIAK bALdINTzAK

2.000 oharrak / Notas
bisitatik gora egunero • iragarki guztiak euskaraz izan beharko dira.
Los anuncios serán integramente en euskera.

• iragarki bat ezabatu nahi baldin bada, agindua idatziz jaso beharko
da irten baino 48 ordu lehenago. Epez kanpoko ezabaketarik ez da
onartuko.
La anulación de cualquier banner deberá hacerse por escrito, como mí-
nimo 48 horas antes de su emisión; no se admiten anulaciones fuera de
este plazo.
• iragarpen eskaera eta originalak GOienaren esku egon beharko dira
kaleratu baino 48 ordu lehenago.
El original del anuncio y su correspondiente orden de emisión deberán
depositarse en GOIENA 48 horas antes de su emisión.

• Prezioei Beza gehitu behar zaie (%21).
IVA no incluido (21%).

16
KOMUNIKAZIO TALDEA

Arrasate Irratia
Arrasate Irratia
PUbLIzITATE TARTEAK

Kuñak / Cuñas 20” Entzuleak Debagoienean
14 pase - 2 pase eguneko (Astebete) 112 € Radio Euskadi
28 pase - 2 pase eguneko (2 aste) 200 €
10.000 entzule / oyente
56 pase - 2 pase eguneko (Hilabete) 380 €
112 pase - 2 pase eguneko (2 Hilabete) 715 €
168 pase - 2 pase eguneko (3 Hilabete) 1.010 € Euskadi Irratia
336 pase - 2 pase eguneko (6 Hilabete) 1.880 €
7.000 entzule / oyente

Onda Vasca
2.000 entzule / oyente
Mikrosaioak /Microespacios Pase 1 4 pase
Kuñaren ekoizpena /Producción de la cuña Arrasate Irratia (Arrasate)
5 min 52 € 165 €
10 min 93 € 278 € 50 €
1.000 entzule / oyente
15 min 130 € 365 €

bALdINTzAK

onartzen diren euskarriak / Soportes admitidos oharrak / Notas Kontratazio arauak / Normas de contratación
Cd eta MP3 • iragarki guztiak euskaraz izan beharko dira. • iragarki bat ezabatu nahi baldin bada, agindua idatziz jaso beharko da irten baino 48 ordu lehenago. epez
Los anuncios se emitirán integramente en euskara. kanpoko ezabaketarik ez da onartuko.
La anulación de cualquier cuña publicitaria deberá hacerse por escrito, como mínimo 48 horas antes de su emi-
• iragarpen eskaera eta originalak GOienaren esku egon beharko sión; no se admiten anulaciones fuera de plazo.
dira kaleratu baino 48 ordu lehenago. CIES 2016 / CIES año 2016
El original de anuncio y su correspondiente orden de emisión • iragarkiren batek, GOienaren erruz, gaizki emititzeagatik eraginkortasuna galduko balu, behar bezala emitituz
deberán depositarse en GOIENA 48 horas antes de su emisión. konponduko da akatsa.
Si por causas achacables a GOIENA alguna cuña perdiese efectividad, GOIENA se compromete a repetir la emisión.

• arrasate irratiak kuña ekoiztu behar badu, testua aste beteko • Publizitate tarifetan agertzen ez diren programa berezietarako baldintzak ateratzen diren unean erabakiko dira.
aurreapenaz jaso beharko da. Las condiciones para los programas especiales no recogidos en las tarifas, se decidirán en el momento de su
En caso de que la producción de la cuña corra a cargo de Arrasa- publicación.
te Irratia, el texto deberá recibirse con una semana de antelación.
• Prezio hauei Beza gehitu behar zaie (%21).
IVA no incluido (21%).

18
KOMUNIKAZIO TALDEA

Beste produktu batzuk
Beste produktu batzuk

goienagida“ Laster jasoko duzu
debagoieneko gida osatuena!
Eskerrik asko bertan parte hartu
duzuen bezero guztiei!

• Gida osatua, eguneratua eta erabilgarriena.
La guía más completa, actualizada y utilizada.

• zure herriko denda eta enpresen telefono gida
Guia de telefonos de tiendas y empresas.
deSkarGatU doan Goiena app-a: Gidako telefonoak eSkUra
goiena.eus/gida www.Goiena.eUS/Gida

WeBGUneak

• komunikazio kanpainak • Sare sozialak • Gurasoen premiak asetzeko gunea. • Web gune bat diseinatzen lagunduko dizugu.
Campañas de comunicación Redes sociales Web para satisfacer las necesidades de los padres. Te ayudaremos a diseñar un sitio web.
• egunero albisteak eta astero artikulu interesgarriak.
• Bideo zerbitzu integralak • diseinua Noticias diarias y articulos de interés semanales. • Web gune erabilgarria eta ekonomikoa.
Servicios audiovisuales integrales Diseño • Goienak eta tx
t atxilipurdik sortua. Un sitio web manejable y económico.
Creado por Goiena y Txatxilipurdi.

goienakomunikaziozerbitzuak.eus guraso.eus

20
KOMUNIKAZIO TALDEA

ARRASATE
Otalora Lizentziaduna 31.
20500 Arrasate

Tel.: 943 25 05 05
Faxa: 943 25 05 09

publi@goiena.eus
www.goiena.eus