You are on page 1of 16

ឱកាសទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីការផ្តល់ប្ាក់កម្ចី

សាងជាម្ួយ STELLAR
ប្កុម្អភិវឌ្ឍន៍ដែលអាចយជឿទុកចិត្ត
អនកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីណាម្ន្ក់ក៏អាចអភិវឌ្ឍយៅកនុង Stellar ានដែរ
យោយសារដត្គំនិត្ប្រភពកូែយរើកចំហ (open source concept)
ររស់វា ។ គឺែូចជា Satoshi Nakamoto ានរយងកើត្ Blockchain
ែូយ ន្ោះដែរ ដែលជាលទធផ្លែល់អនកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីជាយប្ចើន យៅយពល
យប្កាយម្កយគានកសាងម្ូលោឋ្នគយប្ម្ងផ្ទ្ល់ខ្លួនររស់ពួកយគយោយដផ្ែក
យលើប្រព័នធ blockchain យនោះ ។ ច្ារ់ែូចគ្ន្យនោះប្ត្ូវានអនុវត្តចំយ ោះ
XLMtrad ផ្ងដែរ ។ យយើងប្សឡាញ់ Stellar និងការរយងកើត្សហគម្ន៍
យែើម្្បីរក្ាទុករូរិយរ័ណ្ណយនោះ យៅយពលយប្កាយម្កយទៀត្នឹងយធវើឲ្យវាល្បី
ល្ាញែូច Bitcoin ដែរ ។ ែូយចនោះ យយើងសយប្ម្ចចិត្តសហការជាម្ួយអនក
ជំនាញខាងកម្មវិធីជួញែូរ និងរយងកើត្កម្មវិធីែ៏លែឥត្យខា្្ោះសប្ម្រ់គយប្ម្ង
ផ្ដល់ប្ាក់កម្ចី ។ យយើងយៅជាអនាម្ិកពីយប្ ោះយែើម្្បីសុវត្ថភា
ិ ពនន
ម្ូលនិធិ និងរយងកើត្ប្រព័នធយនោះសប្ម្រ់រយៈយពលដវង ។
យរ សកម្ម ររស់ យយើ ង

យែើម្្បីជួយែល់ម្នុស្សប្គរ់គ្ន្ឲ្យម្នសនតិភាពផ្លូវចិត្ត យោយរយងកើត្ប្ាក់ចំយណ្ញភាល្ម្ៗពីកម្មវិធីជួញែូរ
(trading bot) ផ្ទ្ល់ខ្លួនររស់យយើង និងកម្មវិធីប្គរ់ប្គងរដប្ម្រប្ម្ួល (volatility software)។

ក៏ានយលើកកម្ពស់ XLM (Stellar) ដែលជា cryptocurrency ដែលយគរក្ាទុក
ោ្ងទូលំទូលាយយៅទូទំងពិភពយលាកនាយពលអនាគត្តាម្ Bitcoin ដែរ។
អវី ដែលយយើ ង យធវើ
យលាកអនកនឹងទទួលានប្ាក់ចំយណ្ញប្រ ំនងៃ យោយដផ្ែកយលើជយប្ម្ើសវិនិយោគររស់
យលាកអនក ។ រនាទ្រ់ពីរញ្ចរ់អាណ្ត្តិវិនិយោគ យលាកអនកនឹងទទួលានយែើម្ទុនវិញ ។

ប្ាក់ចំយណ្ញ ប្ាក់នប្ម្ និងយែើម្ទុនប្ត្ូវានទូទត្់ជា XLM រុយណា្្ោះ។ យលាកអនកដត្ង
ដត្អាចយប្ជើសយរើសយែើម្្បីរនតវិនយិ ោគជាម្ួយយយើងជានិចចផ្ងដែរ។
Stellar (XLM)
Stellar ម្នប្រភពកូែយរើកចំហ (open source) ការទូទត្់ម្ន ិ យរើសម្ុខ្ យហោឋ្រចនាសម្ព័នធដែលភាជ្រ់ម្នុស្ស ប្រព័នធរង់ប្ាក់ និងធនាគ្រទំងអស់យៅជុំវញ
ិ ពិភពយលាក ។
Stellar គឺជារូរិយរ័ណ្ណឌីជីងលម្ួយប្រយភទែូចជា Bitcoin ដែរ ។ វាគឺជារូរិយរ័ណ្ណែ៏លែរំផ្ុត្សប្ម្រ់យយើងយែើម្្បីចរាចរប្ាក់ររស់យយើងោ្ងឆារ់រហ័ស និងអាចយជឿជាក់ាន
ជាម្ួយនឹងនងលប្រត្ិរត្តិការទរ ។

ទីផ្្ារពិភពយលាក
95%

អនកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី
5%
• ការទូទត្់តាម្យពលយវលាជាក់ដសដង (2 - 5 វិនាទី)
• ការអនុយលាម្តាម្ច្ារ់រទរ្បញ្ញត្ដិ
• ការឈានែល់អនដរជាត្ិជាម្ួយសម្ហរណ្កម្មដត្ម្ួយ
• ការរតូររូរិយរ័ណ្ណសវ័យប្រវត្តិ
• ប្រត្ិរត្ិតការសុវត្ថិភាពយោយយប្រើកូែសម្ង្ត្់
• ការទូទត្់ដែលម្នចលនាែូចអ៊ីដម្ល
• លែសប្ម្រ់ការទូទត្់ខាន្ត្ត្ូច៖ ត្នម្ល 0.01 ែុលាល្រ អាចយប្រើាន 600,000
ប្រត្ិរត្តិការ
ការយប្រៀរយធៀរពី Protocol

Blockchain Ethereum Stellar

យពលយវលាយផ្ទៀងផ្ទត្
្ ប្់ រត្ិរត្តកា
ិ រ រហូត្ែល់ 1 យម្្ង រហូត្ែល់ 15 នាទី 3 យៅ 5 វិនាទី

ប្រត្ិរត្តិការចំនួន 300.000 ែង
នងលប្រត្ិរត្តកា
ិ រម្ធ្យម្ $ 5.45 កនុងម្ួយប្រត្ិរត្តិការ $ 0.30 កនុងម្ួយប្រត្ិរត្តិការ
នឹងចំណាយ ប្ត្ឹម្ដត្ $0.01
3000+
ប្រត្ិរត្តកា
ិ រកនុងម្ួយវិនាទី 3 ប្រត្ិរត្តិការកនុងម្ួយវិនាទី 7 ប្រត្ិរត្តិការកនុងម្ួយវិនាទី
ប្រត្ិរត្តិការកនុងម្ួយវិនាទី
Stellar Consensus
យនតការម្ត្ិទយូ ៅ (Consensus Mechanism) ភសតុតា ងននការងារ ភសតុតា ងននការងារ
Protocol (SCP)
អនាគត្ននធនាគ្រគឺ យៅទីយនោះ

ការយផ្ទរប្ាក់ សាខាចល័ត្
Remittances Mobile Branches
យផ្ញើប្ាក់ឆ្លងកាត្់គ្ន្យោយ ម្នអត្ថ ប្រយោជន៍ ែ ល់ ភាន្ ក់ ងា រ
អស់កនប្ម្ទរ ធនាគ្រយៅប្គរ់ ប្រយទសទំ ង អស់

ការទូទត្់ខាត្
ន្ ត្ូច ប្ាក់ចល័ត្
Micropayment Mobile Money
អនុ ញ្ញ្ ត្ ឲ្យ ម្នការទូ ទ ត្់ វិ ធី សា ម្ញ្ញ កនុ ង ការយផ្ទ រ ប្ាក់
ទរយោយអស់ ក នប្ម្ត្ិ ច
យោយប្គ្ន់ ដត្យប្រើ ទូ រ ស័ ពទ នែ
WALLETS
ទី ផ្្ា ររូ រិ យ រ័ ណ្ណ
ការវិ និ យោគយលើ កា រផ្ដ ល់ ប្ាក់ ក ម្ចី
Earn daily interest from XLMtrad Lending

យនោះគឺជាគំនិត្គួរឲ្យ រ់អារម្មណ្៍រំផ្ុត្ សប្ម្រ់វិនិយោគិនអកម្ម និងសម្ប្សររំផ្ុត្ជាម្ួយអនកដែល
កំពុងដសវងរកឱកាសវិនិយោគ រូកនឹងទីផ្្ាររណាត្ញដែលអាចទទួលាន XLM រដនថម្យទៀត្យៅយប្កាម្
ផ្លរ័ប្ត្ (portfolio) ររស់ពួកយគ។
កញ្ច រ់ (PACKAGES)
កា រ ប្ាក់ ពី កា រផ្ដ ល់ ប្ាក់ ក ម្ចី

Member Package IP Package VIP Package VVIP Package

ការប្ាក់ រហូត្ែល់ 10.23% / ដខ្ រហូត្ែល់ 20.46% / ដខ្ រហូត្ែល់ 31% / ដខ្ រហូត្ែល់ 40.3% / ដខ្

រដប្ម្រប្ម្ួលប្រ ំនងៃ រហូត្ែល់ 0.33% រហូត្ែល់ 0.66% រហូត្ែល់ 1% រហូត្ែល់ 1.3%

កនប្ម្ពីការដណ្នាំ 10 ជំនាន់ 10 ជំនាន់ 10 ជំនាន់ 10 ជំនាន់

កនប្ម្ពីការ រ់គូ N/A រហូត្ែល់ USD 2,500 រហូត្ែល់ USD 2,500 រហូត្ែល់ USD 2,500

យែើម្ទុនប្ត្ឡរ់ម្កវិញ 360 នងៃ 330 នងៃ 300 នងៃ 270 នងៃ

$10 -$500 $510 -$5000 $5100 -$10,000 $11,000 -$50,000
កនប្ម្ការដណ្នាំ

ជំនាន់ កនប្ម្ % រំយពញត្ប្ម្ូវ ការ (ការលក់ជាប្កុម្) XLMtrad រយងកើ ត្ ប្រព័ នធ ដណ្នាំ ម្ូ ឌុ ល ពនលឺ ប្ពោះអាទិ ត្្យ

1 10% ដែលអនុ ញ្ញ្ ត្ ឲ្យ សម្ជិ ក ដណ្នាំ វា យៅកាន់ វិ និ យោគិ ន
យផ្្ស ងយទៀត្ និ ង រកប្ាក់ ចំ ណ្ូ ល ពី ក នប្ម្យជើ ង សារយលើ កា រ
2 3%
វិ និ យោគ។ ែូ យចនោះ យែើ ម្្បី រ កចំ ណ្ូ ល សម្ជិ ក នឹ ង ដចករំ ដលក
3 1% USD 10,000
និ ង ដណ្នាំ រ ណាត្ ញ ររស់ ពួ ក យគយៅកាន់ វិ និ យោគិ ន ជាយប្ចើ ន
4 1% USD 25,000
យទៀត្តាម្ដត្អាចយធវើ យៅាន។
5 1% USD 50,000
6 1% USD 75,000 XLMtrad ម្ិ ន អនុ វ ត្ត ម្ូ ដែល Ponzi យទ រុ ដនត យយើ ង ដក
ដប្រវាសប្ម្រ់ ក ម្ម វិ ធី អ នុ វ ត្ត ជា ក់ ដសដ ង កាន់ ដត្ប្រយសើ រ យឡើ ង ។
7 1% USD 100,000
XLMtrad ផ្ត ល់ ជូ ន ដត្ប្ាក់ ក នប្ម្ការដណ្នាំ រ ហូ ត្ ប្ត្ឹ ម្
8 1% USD 125,000 10 ជំ នា ន់ រុ យណា្្ោះ ។ វិ និ យោគិ ន ប្ត្ូ វ ដត្យោោះយសា រំ យពញ
9 0.5% USD 150,000 ត្ប្ម្ូ វ ការ រ់ ពី ជំ នា ន់ ទី 3 ែល់ 10 ជាយរៀងរាល់ ដខ្។ យនោះ
នឹ ង លុ រ រំ ា ត្់ ទំ ង ប្សុ ង នូ វ រញ្ហ្ ននប្ាក់ ក នប្ម្សប្ម្រ់ ែ ក
10 0.5% USD 200,000
និ ង ជួ យ វិ និ យោគិ ន ម្នអារម្ម ណ្៍ កា ន់ ដត្ម្នសុ វ ត្ថិ ភា ពអំ ពី
រាល់កនប្ម្ការដណ្នាំ ត្ប្ម្ូវទិញយឡើងវិញយោយសវយ
័ ប្រវត្តិ 100% យៅកនុងដផ្នការការប្ាក់ XLMtrad ។
កនប្ម្ការ រ់គូ
ប្ាក់កនប្ម្ រ់គូម្ដ ង ៗ = 10%
កំ ណ្ ត្់ កា រ រ់ គូ សប្ម្រ់ ប្គរ់ ក ញ្ច រ់ ទំ ង អស់ 500 ែុ លាល្ រ

កំ ណ្ ត្់ កា រ រ់ គូ ត្យម្លើ ង រហូ ត្ ែល់ 1,000 ែុ លាល្ រ រនាទ្ រ់ ពី ទ ទួ ល ានការលក់ ផ្ទ្ ល់ ស រុ រ ចំ នួ ន 10,000 ែុលាល្ ឬ ការលក់ ជា

ជំនាន់ទី 1 ប្កុ ម្ សរុ រ ចំ នួ ន (ប្កុ ម្ ខាងយឆ្វ ង 10,000 ែុ លាល្ និ ង ខាងសា្្ំ 1 0,000 ែុ លាល្ ) យោយម្ិ ន កំ ណ្ ត្់ យពលយវលា។

កំ ណ្ ត្់ កា រ រ់ គូ ត្យម្លើ ង រហូ ត្ ែល់ 2,500 ែុ លាល្ រនាទ្ រ់ ពី ទ ទួ ល ានការលក់ ផ្ទ្ ល់ ស រុ រ ចំ នួ ន 50,000 ែុ លាល្ ឬ ការលក់ ជា
ប្កុ ម្ សរុ រ ចំ នួ ន (ប្កុ ម្ ខាងយឆ្វ ង 50,000 ែុ លាល្ និ ង ខាងសា្្ំ 50,000 ែុ លាល្ ) យោយម្ិ ន កំ ណ្ ត្់ យពលយវលា។

ការ រ់ គូ រ់ យផ្តើ ម្ ដត្សប្ម្រ់ ស ម្ជិ ក IP, VIP និ ង VVIP រុ យណា្្ោះ ។ (កញ្ច រ់ Member ម្ិ ន រារ់ រ ញ្ចូ ល )
ជំនាន់ទី 2

រាល់ ក នប្ម្ការ រ់ គូ ត្ប្ម្ូ វ ទិ ញ យឡើ ង វិ ញ យោយសវ័ យ ប្រវត្តិ 100% យៅកនុ ង ដផ្នការការប្ាក់
ការែកប្ាក់ អា ចយធវើ ា ន 100% យោយម្ិ ន ំ ា ច់ ទិ ញ យោយសវ័ យ ប្រវត្តិ ។
XLMtrad យធៀរនឹង Lending Coins ែនទយទៀត្

VS Other

គ្ម្ ន ការឆ្យាក ICO ។ XLMtrad ម្ិ ន ម្នកាក់ ផ្ទ្ ល់ ខ្លួ ន និ ង ម្ិ ន យកប្ាក់ រ យញ្ញើ ម្ុ ន ែូ ច ជាកាក់ ប្ាក់ ក ម្ចី ( LendingCoins)យផ្្ស ងយទៀត្ យែើ ម្្បី ផ្ដ ត្់ ផ្គ ង់ ប្រត្ិ រ ត្តិ កា រ
និ ង ការចំ ណា យយផ្្ស ងៗយឡើ យ ។

XLM អាចរតូ រ ជារូ រិ យ រ័ ណ្ណ ជួ ញ ែូ រ សំ ខា ន់ ៗ ម្ិ ន ែូ ច កាក់ ែ នទយទៀត្ដែលកំ ណ្ ត្់ ចំ យ ោះអន ក រតូ រ ប្ាក់ ដែលម្ិ ន ម្នការទទួ ល សាគ្ ល់ ឬ រដូ រ កនុ ង ចំ យណាម្សម្ជិ ក ដត្
រុ យណា្្ោះ ។

ត្នម្ល XLM ានយកើ ន យឡើ ង អាប្ស័ យ យលើ គ យប្ម្ងពិ ត្ ប្ាកែកំ ពុ ង ែំ យណ្ើ កា រ យរើ យប្រៀរយធៀរយៅនឹ ង កាក់ ប្ាក់ ក ម្ចី យផ្្ស ងយទៀត្ដែលអាប្ស័ យ យៅយលើ ដត្ប្ាក់ រ យញ្ញើ
ររស់ វិ និ យោគិ ន ងមី

XLM ម្នរួ ច ជាយប្សចយៅយលើ ទី ផ្្ា រ market cap ចំ នួ ន 5 ន់ លា ន ម្ុ ន យពល រ់ យផ្តើ ម្ XLMtrad

XLMtrad ែំ យណ្ើ រ ការយៅយប្កាម្រលុ ក យឆ្ន stellar ផ្ទ្ ល់ ដត្ម្ត ង ម្ិ ន ែូ ច កាក់ ប្ាក់ ក ម្ចី យផ្្ស ងយទៀត្ដែលយប្រើ រលុ ក យឆ្ន ETH ឬ រលុ ក យឆ្នភាគី ទី 3 យឡើ យ ។ កាក់ ខ្លោះ
យទៀត្ម្ិ ន ទំ ង ែំ យណ្ើ រ ការកនុ ង រលុ ក យឆ្នដងម្យទៀត្ផ្ង។

XLM នឹ ង ម្នត្នម្ល យហើ យ អាចទិ ញ / លក់ ទូ ទំ ង ពិ ភ ពយលាកានប្គរ់ យពលយវលា រុ ដនត កា ក់ ប្ាក់ ក ម្ចី ែ នទយទៀត្កាល្ យ យៅជាគ្ម្ ន ត្នម្ល ប្រសិ ន យរើ ម្ នអវី យកើ ត្ យឡើ ង
ចំ យ ោះប្កុ ម្ ហុ ន ឬ គយប្ម្ងររស់ ពួ ក យគ ។

XLMtrad ផ្ដ ល់ កា រទូ ទ ត្់ និ ង ប្ាក់ ក នប្ម្លែ ប្រយសើ រ ជាងគយប្ម្ងផ្ត ល់ ប្ាក់ ក ម្ចី យផ្្ស ងៗយទៀត្។
កម្មវិធីយៅយលើយវរសាយ

NEWS

SUPPORT

INVESTMENT IN LENDING

LIVE CHART
សូម្អរគុណ្ចំយ ោះចំណារ់អារម្មណ្៍
ររស់យលាកអនកយលើ
XLMtrad

XLMtrad.com
Contact us:

www.xlmtrad.com service@xlmtrad.com