You are on page 1of 8

Code No.

78/91/1-1

F~ÉíÁÓ $LSª«sVVÌÁV ¾»½ÌÁVgRiV −saRP*−sµyùÌÁ¸R¶VLi


POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY
FsLi.G. ÇÜ[ù¼½xtsQLi c ®ªsVVµR¶ÉÓÁ xqsLiª«s»R½=LRiLi : ªyL<ij NRP xmsLkiORPQÌÁV c @Ní]Ê[ ÁL`i, 2008
M.A. JYOTHISHAM FIRST YEAR ANNUAL EXAMINATIONS - OCTOBER, 2008

}msxmsL`i - 1 ÇÜ[ù¼½xtsQaSxqsòQû ¿RÁLjiú»R½ c ÅÁg][ÎÁÏ úFy´R¶−sVNSLiaSÌÁV


PAPER - 1 : History of Astrology

xqsª«sV¸R¶VLi : 3 gRiLiÈÁÌÁV ª«sWLRiVäÌÁV : 100


T ime : 3 Hrs. M arks : 100

I. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ G ©yÌÁVgRiV úxmsaRPõÌÁ\ZNP©y xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶. 4 x 15 = 60


Answer any FOUR of the following questions

1. "ÇÜ[ù¼½xtsQLi INRP aSxqsòQûLi" c @¬s xqs}¤¦¦¦»R½VNRPLigS ¬sLRiWzmsLi¿RÁLi²T¶.


"Astrology is a Science" - Establish with the relevant reasons.
2. ÊÁXx¤¦¦¦»R½=Liz¤¦¦¦»R½ ÍÜ[¬s ª«sVVÅÁù −sxtsQ¸¶R WÌÁ©«sV gRiWLjiè úªy¸R¶VLi²T¶.
Write salient features of "BRIHATSAMHITA".
3. ˳ØxqsäLRiV²R¶VcII ¹¸¶VVNRPä LRi¿RÁ©«sÌÁ©«sV xqsª«sVúgRiLigS −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain about the books (writes) of Bhaskara-II.
4. ÅÁg][ÎÁÏ aSxqsòQûLi ª«sVLji¸R¶VV ÇÜ[ù¼½xtsQaSryòQûÌÁ ª«sVµ³¶R ù D©«sõ xmsLRixqsöLRi xqsLiÊÁLiµ³y¬sõ ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[¸¶R VLi²T¶.
Discuss the mutual relationship between Astronomy and Astrology.
5. mx soL][gS−sV ÇØ»R½NRPLi gRiWLjiè ¾»½ÖÁzms µy¬s ¹¸¶VVNRPä xmsLjibdPÌÁ©y −sµ³y©«sª«sVV gRiWLjiè ¿RÁLjièLi¿RÁLi²T¶.
Write about the Progressed Horoscope and discuss about its method of study.
6. ®ªs[Vµj¶¬ds ÇÜ[ù¼½xtsQLi gRiWLjiè r¡µyx¤¦¦¦LRiß᪫sVVgS −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Write in detail about Mundane Astrology with examples.
II. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ G ©yÌÁVgRiV úxmsaRPõÌÁ\ZNP©y xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶. 4 x 10 = 40
Answer any FOUR of the following questions

1. mx sLi¿RÁxqsäLiµ³yÌÁ©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain about the Pancha Skandhas.
2. r¢LRiNRPVÈÁVLiÊÁ ¿RÁLjiú»R½©«sV gRiWLjiè úªy¸R¶VLi²T¶.
Write about the History of the Solar Family.
P.T.O.
3. ÇÜ[ù¼½xtsQaSxqsòQû úxmsª«sLRiNò PR VÌÁ©«sV gRiVLjiLiÀÁ −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain about Pravarthakas (Preachers) of Astrology.
4. ÊÁVVgê]Q[ ù¼½xtsQLi úxms¾»½[ùNRP»R½©«sV ª«sLñij Li¿RÁLi²T¶.
Describe the speciality of "RIKJYOTISHAM".
5. FyaSè»R½ù ÇÜ[ù¼½xtsQxmsLjißت«sVª«sVV ª«sVLji¸R¶VV −sNSxqsª«sVV©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain the Evolution and Development of Western Astrology.
6. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ lLiLi²T¶LiÉÓÁ¬s gRiVLjiLiÀÁ NýPR VxmsòLigS úªy¸R¶VLi²T¶.
Write short notes on any TWO of the following.
Fs) ALRiù˳ÁÏ ÈíÁVcI ÕÁ) xmsX´R¶V¸R¶VaRPxqsV=
a) Arya Bhatta-I b) Prithu Yasassu
zqs) ÑÁ®©s[LiúµR¶ª«sWÌÁ ²T¶) NRPLRiø zqsµôðyLi»R½Li
c) Jinendra Mala d) Theory of Karma

****
Code No.78/91/1-2

F~ÉíÁÓ $LSª«sVVÌÁV ¾»½ÌÁVgRiV −saRP*−sµyùÌÁ¸R¶VLi


POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY
FsLi.G. ÇÜ[ù¼½xtsQLi c ®ªsVVµR¶ÉÓÁ xqsLiª«s»R½=LRiLi : ªyL<ij NRP xmsLkiORPQÌÁV c @Ní]Ê[ ÁL`i, 2008
M.A. JYOTHISHAM FIRST YEAR ANNUAL EXAMINATIONS - OCTOBER, 2008

}msxmsL`i - 2 ÇÜ[ù¼½xtsQaSxqsòQû úFy´R¶−sVNSLiaSÌÁV


PAPER - 2 : Fundamentals of Astrology

xqsª«sV¸R¶VLi : 3 gRiLiÈÁÌÁV ª«sWLRiVäÌÁV : 100


T ime : 3 Hrs. M arks : 100

I. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ G ©yÌÁVgRiV úxmsaRPõÌÁ\ZNP©y xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶. 4 x 15 = 60


Answer any FOUR of the following questions

1. ®µ¶[aPR g][¿yLRiª«sV©«sgS G−sV? µy¬s Dxms¹¸¶WgSÌÁ©«sV −sª«sLjiLiÀÁ, ©«sª«s©y¸R¶VNRPVÌÁ ¬sLñiR ¸R¶V−sµ³y©y¬sõ −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
What is Mundane Astrology (Desa Gocharam) and explain its uses? How do you
determine the Nine headers (Nava Nayakas).
2. ˳ت«s−s˳ÁÏ ÇÁ©«s xmsµô¶ðR »R½VÌÁ©«sV −sª«sLjiLiÀÁ, ªyÉÓÁ @ª«sxqsLRiª«sVV©«sV gRiWLjiè úªy¸R¶VLi²T¶.
Explain the methods of House Division and their necessity.
3. @¸R¶V©yLiaRP @©«sgS −sª«sLjiLiÀÁ µy¬sÍÜ[¬s @Õ³ÁúFy¸R¶VÛËÁ³ µ[ yÌÁ©«sV úªy¸R¶VLi²T¶.
Explain - what is Ayanansa and different views on Ayanansa.
4. u¡²R¶aRPª«sLæiR VÌÁ©«sV ¾»½ÖÁzms ªyÉÓÁ −sZaP[uyÌÁ©«sV gRiWLjiè úªy¸R¶VLi²T¶.
Enumerate the Shodasa (16) groups and their importance.
5. ÇØ»R½NRP¿RÁúNRPª«sVV ©«sVLi²T¶ g][¿yLRiùLki»yù xqsLiª«s»R½=LRi xmsn ÖÁ»yÌÁ©«sV G −sµ³¶R ª«sVVgS ¬sLñiR LiVVryòLiR V.
Explain the method of annual predictions according to the transit of planets from the
birth chart.
6. C úNTPLiµR¶ Bª«s*ÊÁ²T¶©«s ÌÁgRiõxqsVöéÈÁ, úgRix¤¦¦¦xqsVöéÉØÌÁ©«sV ÊÁÉíÓÁ ©«sORPQ ú»R½FyµR¶ª«sVVÌÁV ¾»½ÌÁVxmso»R½W LSbP¿RÁúNRPª«sVV©«sV,
©«sªyLiaRP¿RÁúNRPª«sVV©«sV ¬sLjiøLi¿RÁLi²T¶.
LSc˳ØcÖÁ LSc˳ØcÖÁ LSc˳ØcÖÁ
ÌÁgRiõLi : 3-0-24 NRPVÇÁÙ²R¶V 7c28c13 aRPVúNRPV²R¶V 6c9c27
LRi−s : 5c13c29 ÊÁVµ³¶R V²R¶V 5c17c35 aRP¬s 5c23c27
¿RÁLiúµR¶V²R¶V : 9-22-29 gRiVLRiV²R¶V 0c27c13 LSx¤¦¦¦§ª«so 9c25c54
From the following Lagna (Ascendant) and Planetary positions given in signs,
Degrees and Minutes, prepare the Birth Chart and Navamsa Chart.
S-D-M S-D-M S-D-M
Lagna 3-0-24 Mars 7-28-13 Venus 6-9-27
Sun 5-13-29 Mercury 5-17-35 Saturn 5-23-27
Moon 9-22-29 Jupiter 0-27-13 Rahu 9-25-54
P.T.O.
II. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ G ©yÌÁVgRiV úxmsaRPõÌÁ\ZNP©y xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶. 4 x 10 = 40
Answer any FOUR of the following questions

1. úgRi¥¦¦¦ÌÁ µR¶Xxtsí vÌÁ©«sW gRiWLjiè −sª«sLjiLiÀÁ ªyÉÓÁ úxms˳تyÌÁV úgRi¥¦¦¦ÌÁ −dsVµR¶, ˳تyÌÁ −dsVµR¶ FsÉýØ
DLiÉع¸¶W úªy¸R¶VLi²T¶.
Explain the planetary aspects and their effects on the planets and the Houses
(Bhavas).
2. ÇØ»R½NRP¿RÁúNRP ¬sLSøß᪫sVV©«sNRPV @OSQLiaRP, lLi[ÆØLiaRPÌÁ @ª«sxqsLRiLi G−sVÉÓÁ.
Explain the need for Latitudes and Longitudes for preparing a Horoscope.
3. r¢LRiª«sW©«sª«sVV, ¿yLiúµR¶ª«sW©«sª«sVVÌÁ ¹¸¶VVNRPä »yLRi»R½ª«sWùÌÁ©«sV úªy¸R¶VLi²T¶.
Compare and Contrast Solar System and Lunar system of Time measurement.
4. úgRi¥¦¦¦ÌÁ µk¶Fyòµ¶j *ª«sxqsó ÌÁ©«sV gRiWLjiè −sª«sLjiLiÀÁ ªyÉÓÁ Dxms¹¸¶WgSÌÁ©«sV úªy¸R¶VLi²T¶.
Explain the planetary Deepta-wise Avasthas (positions) and their uses.
5. úgRi¥¦¦¦ÌÁ D¿RÁè, ¬ds¿RÁÌÁV, xmsLRi®ªsW¿RÁè¬ds¿yÌÁ©«sV gRiWLjiè −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain the exaltasion and debilitation along with the highest exaltation and deepest
debilitation points of the planets.
6. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ G\®ªs©y lLiLi²T¶LiÉÓÁ¬s gRiWLjiè NýPR VxmsòLigS LS¸R¶VLi²T¶.
Write short note on any TWO of the following:
Fs) ˳ت«sª«sVµ³¶R ù ÕÁ) ú®µ¶[NSäßáLi
Bhava Middle Drekkana
zqs) ª«sVWÌÁú¼½N][ßáLi ²T¶) @¸R¶V©«saRPW©«sù xqsLiª«s»R½=LRiLi
Moola Trikona Zero year of Ayanansa

****
Code No.78/91/1-3

F~ÉíÁÓ $LSª«sVVÌÁV ¾»½ÌÁVgRiV −saRP*−sµyùÌÁ¸R¶VLi


POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY
FsLi.G. ÇÜ[ù¼½xtsQLi c ®ªsVVµR¶ÉÓÁ xqsLiª«s»R½=LRiLi : ªyL<ij NRP xmsLkiORPQÌÁV c @Ní]Ê[ ÁL`i, 2008
M.A. JYOTHISHAM FIRST YEAR ANNUAL EXAMINATIONS - OCTOBER, 2008

}msxmsL`i - 3 ÇÜ[ù¼½xtsQaSxqsòQû xmsn ÌÁ¬sLRiWxmsßá


PAPER - 3 : Predictive Astrology

xqsª«sV¸R¶VLi : 3 gRiLiÈÁÌÁV ª«sWLRiVäÌÁV : 100


T ime : 3 Hrs. M arks : 100

I. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ G ©yÌÁVgRiV úxmsaRPõÌÁ\ZNP©y xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶. 4 x 15 = 60


Answer any FOUR of the following questions

1. LRi−s, gRiVLRiV, aRPVúNRPúgRi¥¦¦¦ÌÁ NSLRiNRP»y*ÌÁ©«sV ¾»½ÌÁVxmso»R½W ryª«sVùª«sVV gRiÌÁ N]¬sõ NSLRiNRP»y*ÌÁ©«sV


−sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain about significance of Sun (Ravi), Jupiter (Guru) and Venus (Sukra) planets
and also explain about salient significance (karakathwas).
2. ˳ØgRiù¹¸¶WgRiª«sVVÌÁ©«sV ¾»½ÌÁVxmso ˳تyÌÁ©«sV ¾»½ÌÁVxmso»R½W A¸R¶W˳ت«sNSLRiNRPVÌÁ©«sV NRPW²y úªy¸R¶VLi²T¶.
Write about benefic yogas of bhavas and its bhava karakas.
3. LSaRPVÌÁÍÜ[ ®ªs[VxtsQcª«sVNRPLRiLSaRPVÌÁNRPV, ª«sXbPèNRPcNRPVLi˳ÁÏ LSaRPVÌÁNRPV ryª«sVùÌÁORPQßØÌÁ©«sV ¾»½ÌÁxmsLi²T¶.
Write about significance of Aries (Mesha)- Capricorn (Makara), Scorpio (Vrichika) -
Acquarius (Kumbha).
4. FyaSè»R½ùª«sV»R½LiÍÜ[ NRPVÇÁNSLRiNRP»y*ÌÁ©«sV, µ³¶R ©«sWLSbP NSLRiNRP»y*ÌÁ©«sV úªy¸R¶VLi²T¶.
Explain about Mars (Kuja) and Sagattarius (Dhanus) significance in Western
Astrology.
5. ÌÁgSõÌÁNRPV aRPV˳ÁÏ VÌÁ©«sV, ¹¸¶WgRiNSLRiNRPVÌÁ©«sV ¾»½ÌÁxmsLi²T¶.
Write on benefic planets (Subha grahas) and Yoga karaka planets (grahas) for
each Ascendants (Lagnas).
6. ÊÁVµ³¶R caRP©«sVÌÁ L][giR ÌÁORPQßØÌÁ©«sV úªy¸R¶VVª«sVV.
Explain in detail about the Disease significance or indications of Mercury (Budha)
and Saturn (Sani).
P.T.O.
II. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ G ©yÌÁVgRiV úxmsaRPõÌÁ\ZNP©y xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶. 4 x 10 = 40
Answer any FOUR of the following questions

1. LSbPúxmsª«sWß᪫sVVÌÁNRPV, ˳ت«súxmsª«sWßØÌÁNRPV ¾»½[²y ¾»½ÌÁVxmso»R½W INRP Dµyx¤¦¦¦LRißá ¿RÁWxmsLi²T¶.


Write about the difference between Sign significance (Rasi) and Bhava significance
with an example.
2. LSbPÍÜ[ D©«sõ úgRix¤¦¦¦ª«sVV, ˳ت«sª«sVVÍÜ[ ©«sV©«sõ úgRix¤¦¦¦ª«sVV »y¬s¿RÁVèxmsn ÖÁ»R½ª«sVVÌÁ ®©s[−sµ³¶R ª«sVVgRi B¿RÁVè©«sV.
What type of results will be given if a planet in a Sign (Rasi), a planet in a Bhava.
3. LSbPxmsn ÌÁ c ˳ت«sxmsn ÌÁª«sVVÌÁNRPV −sL][µ¶³R ª«sVV ª«sÀÁè©«sxmsöV²R¶V ®µ¶[¬s¬s úgRiz¤¦¦¦Li¿RÁª«sÌÁ¸R¶VV©«sV.
If the difference occurs in Sign (Rasi) and Bhava planets, which will be taken into
account.
4. ÇØ»R½NRP xmsn ÖÁ»yÌÁ©«sV Fs¬sõ −sµ³¶R ª«sVVÌÁgRi ¬sLñiR LiVVLi¿RÁª«s¿RÁVè©«sV.
How many ways the horoscope results (Phalas) can be determined.
5. ZNP[ªs« VúµR¶Vª«sV¹¸¶WgRiª«sVV, µy¬s ˳ÁÏ LigRiª«sVV©«sV ª«sV»R½ÛËÁ³ µ[ ¶R ª«sVVÌÁ»][ ¾»½ÌÁVxmsoª«sVV.
Explain about Kheme Durma Yoga and its Bhangas with the difference of opinion on
this.
6. LRiV¿RÁNRPª«sV¥¦¦¦xmsoLRiVxtsQ¹¸¶WgS¬sõ −sª«sLjixqsWò µy¬s xmsn ÖÁ»R½ª«sVVÌÁ©«sV ¾»½ÌÁVxmso²R¶V.
Explain the Ruchaka Mahapurusha Yoga and its results.
****
Code No.78/91/1-4

F~ÉíÁÓ $LSª«sVVÌÁV ¾»½ÌÁVgRiV −saRP*−sµyùÌÁ¸R¶VLi


POTTI SREERAMULU TELUGU UNIVERSITY
FsLi.G. ÇÜ[ù¼½xtsQLi c ®ªsVVµR¶ÉÓÁ xqsLiª«s»R½=LRiLi : ªyL<ij NRP xmsLkiORPQÌÁV c @Ní]Ê[ ÁL`i, 2008
M.A. JYOTHISHAM FIRST YEAR ANNUAL EXAMINATIONS - OCTOBER, 2008

}msxmsL`i - 4 ªyxqsVòaSxqsòQûLi
PAPER - 4 : Vasthu Sastra

xqsª«sV¸R¶VLi : 3 gRiLiÈÁÌÁV ª«sWLRiVäÌÁV : 100


T ime : 3 Hrs. M arks : 100

I. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ G ©yÌÁVgRiV úxmsaRPõÌÁ\ZNP©y xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶. 4 x 15 = 60


Answer any FOUR of the following questions

1. ©yª«sV ©«sORPQ ú»R½ úFyµ³y©yù¬sõ, ©yª«sV©«sORPQ ú»R½Li ¾»½ÌÁVxqsVN]®©s[ −sµ³y©y¬sõ −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.


Explain the importance of "Nama Nakshthra" and also explain how it can be
ascertained.
2. ªyxqsVò aRPËôجsõ xqsª«sV©«s*¸R¶V xmsLRiVxqsWò, ˳ÁÏ W−sV¬s FsLiµR¶VNRPV ª«sVVÅÁù ª«sxqsVòªs« ogS xmsLjigRißÓáLi¿yÍÜ[
−sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Correlating the meaning of Vaastu, explain why the site (Bhoomi) is considered very
important.
3. −s−sµ³¶R ˳ÁÏ WN][ßØÌÁV ªyÉÓÁ ¹¸¶WgRiù»R½ÌÁ©«sV ¾»½ÌÁxmsLi²T¶.
Explain different shapes of the site with their suitability.
4. u¡²R¶aRP aSÍØ ¬sLSøß᪫sVVÌÁ©«sV −saRPµk¶NRPLjiLiÀÁ ªyÉÓÁ xmsn ÖÁ»yÌÁ©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain the method of construction of the Sodasa Sala and also explain about the
results.
5. ®ªs[µyÌÁ©«sV gRiWLjiè úªyxqsWò Hµj¶LiÉÓÁ¬s −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
What are the sufferings (Vedhas), explain any five of them.
6. µj¶NS=µ³¶R ©«s xmsµô¶ðR »R½VÌÁ©«sV, aRPVµô¶ðR úFyÀdÁ úFyµ³y©yù¬sõ −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Explain the methods of orientation, the importance of 'Exact East' (Suddapraaci).

P.T.O.
II. C úNTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ G ©yÌÁVgRiV úxmsaRPõÌÁ\ZNP©y xqsª«sWµ³y©yÌÁV LS¸R¶VLi²T¶. 4 x 10 = 40
Answer any FOUR of the following questions

1. ªyxqsVò −sxtsQ¸¶R WÌÁV GG ª«sVWÌÁ xqsWú»yÌÁ\|ms Aµ³yLRixms²T¶ DLiµ][ −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.


On what important formulae (Moola Sastra) the Vastu is based - Explain.
2. mx sßáªyNSLRi xqsó ÌÁLi xmsÈÁLi úªyzqs Dµyx¤¦¦¦LRißáxmso ªyùxqsLigS ¾»½ÌÁxmsLi²T¶.
Write an essay on Kettle drum (Panavakara) shaped site with suitable example.
3. ZOP[Q ú¼d½NRPX»R½ xmsn ÌÁ ryµ³¶R ©y xmsµô¶ðR »R½VÌÁV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
Discuss the methods of obtaining the total surface area of the site/ house.
4. aRPLiNRPVª«so ÌÁORPQßجsõ −sª«sLjiLiÀÁ, aRPLiNRPVª«so©«sNRPV Dxms¹¸¶WgjiLi¿RÁV ª«sXOSQÌÁ©«sV ¾»½ÌÁxmsLi²T¶.
Explain the characteristics of Gnoman? Narrate the trees that are suitable.
5. ªyxqsVò xmsoLRiVxtsv¬sNTP, xqsWLRiùgRiª«sV©y¬sNTP gRiÌÁ xqsLiÊÁLiµ³y¬sõ ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[¸¶R VLi²T¶.
What is the relation between Vaastu Purusha and movement of Sun.
6. NRPÌÁaRP ¿RÁúNRPaRPVµô¶ðj , ª«sXxtsQËÁ³Ï ¿RÁúNRP aRPVµô¶ðR VÌÁ©«sV −sª«sLjiLi¿RÁLi²T¶.
What are 'Kalasa Chakrasudhi", Vrishabha Chakra Sudhi - Explain.

****