You are on page 1of 7

ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM

ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE - 201 3

OSNOVNI PODACI
Ime i prezime i pol (M, Ž) M Ž
JMBG
Adresa stanovanja
(ulica i broj, mesto)
Kontakt telefoni, faks
E-mail adresa

Proizvodnja, proizvodno Uslužno Hoteli,
Ostalo
Delatnost u kojoj se planira zanatstvo i intelektualne zanatstvo, lične restorani i
usluge usluge, trgovina brza hrana
započinjanje biznisa
   
Pravni oblik organizovanja Preduzetnik  Privredno društvo 
Namena ulaganja Ulaganje u opremu i robu samo robu  opremu 
Potreban iznos ukupnih
ulaganja
Iznos iz tabele 7.1 plus 7.2-Ukupno_________________
Izvori sredstava Sopstvena sredstva i donacije RIC-a,

Da li ste dobili sredstva od NSZ DA  NE 
Iskustvo u delatnosti DA  NE
Dugoročno nezaposlena lica 
Viškovi zaposlenih 
Kategorija nezaposlenog lica Osoba sa invaliditetom 
– označite sve kategorije
kojima pripadate
Pripadnik romske nacionalne manjine 
Izbeglo i raseljeno lica 
Povratnici po sporazumu o readmisiji 
Koliko ste dugo na evidenciji
Godina ____. Meseci ____
NSZ
Koliko imate godina radnog
Godina ____. Meseci ____
staža
Koliko dugo se bavite poslom sa
Godina ____. Meseci _____
kojim konkurišete za grant RIC-a

Koliko imate godina Godine ____ .

1

1 Predračunska vrednost investicije ponuditi svoj proizvod / uslugu 8.2 Izvori finansiranja investicije 3. Analiza kupaca proizvoda / usluga nabavljena 2. 6. UKUPNA VREDNOST OPREME (I POSTOJEĆE I ONE KOJA ĆE SE TEK NABAVITI). ISKORISTITE PROSTOR NA POSLEDNJOJ STRANI. CIFRE NAVODITI ČITKO. distribucija i promocija 8. KAO I UKOLIKO NE DOSTAVITE OSTALU NEOPHODNU DOKUMENTACIJU PO JAVNOM POZIVU. A U KVADRATIĆIMA (TAMO GDE POSTOJE) TAČNE ODGOVORE OZNAČAVATI SIMBOLIMA X ILI  2.1 I 7.5 Finansijski pokazatelji iz projekcije proizvoda/usluga ukupnih godišnjih prihoda i rashoda 5. 6. Poslovni prostor 2 . SADRŽAJ BIZNIS PLANA 1.3 Opišite poslovni prostor osnovne karakteristike.2 Koje su prednosti/nedostaci lokacije radnja / privredno društvo Vašeg poslovnog prostora sa aspekta 1.3 Na koji način ćete promovisati svoje proizvode/usluge? 6. U SLUČAJU DA SE DONESE POZITIVNA ODLUKA PO VAŠEM ZAHTEVU. namena.3 Objasnite prednosti .1 Opišite delatnost kojom će se baviti 6. NE BUDETE U MOGUĆNOSTI DA DOKAZIMA POTKREPITE ONO ŠTO JE NAVEDENO U BIZNIS PLANU. VAŠ ZAHTEV SE NEĆE DALJE RAZMATRATI. UGOVOR SE NEĆE POTPISATI. OBAVEZNO JE POPUNJAVANJE IZJAVE I POTPIS PODNOSIOCA ZAHTEVA.2 Oprema koja treba da bude 2.2. PRILIKOM POPUNJAVANJA BIZNIS PLANA. TREBA DA BUDE JEDNAK VREDNOSTI NAVEDENOJ U TABELI 8. Analiza dobavljača 8.VAŽNO!!! MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVA UPUTSTVA I POPUNITE BIZNIS PLAN ŠTO JE JASNIJE MOGUĆE.1 Ko će biti Vaši glavni kupci? 8.2 NE TREBA DA BUDE VEĆI OD ODNOSNO U DOLARIMA KAO ŠTO JE NAVEDENO U JAVNOM POZIVU NA STRANI 1.3 Projekcija ukupnih godišnjih prihoda od prodaje 4.2 Opišite proizvod / uslugu koju tržišta? nameravate da plasirate (naziv. UKOLIKO. 4. Prilozi proizvod/uslugu do krajnjeg kupca 5. PRILIKOM POTPISIVANJA UGOVORA.1 IZNOS GRANTA RIC-A KOJI JE NAVEDEN U TABELI 7. OBRATITE PAŽNJU NA SLEDEĆA OSNOVNA PRAVILA: 1. Analiza konkurencije 8. A NISTE IMALI GDE DA UPIŠETE. KAO I ZBIRU U TABELI 7.1 Oprema koja je već nabavljena (istih ili sličnih) koji postoje na tržištu 7. POTREBAN IZNOS UKUPNIH ULAGANJA KOJI JE NAVEDEN NA PRVOJ STRANI TREBA DA BUDE JEDNAK ZBIRU U TABELI 7. Potrebna oprema za obavljanje 1.2 Objasnite kako ćete distribuirati svojo 9. asortimana) 7.zbog čega bi Vaš delatnosti proizvod/usluga bio bolji od drugih 7. LISTA DOKUMENATA NALAZI SE U ODELJKU «PRILOZI».1 Gde se nalazi poslovni prostor? 1. UKOLIKO NEKO OD OVIH PRAVILA NE BUDE ISPUNJENO. NA STRANI 6.4 Vlasništvo nad poslovnim prostorom mogućnost proširenja. POLJA TREBA POPUNJAVATI ŠTAMPANIM SLOVIMA. TREBA DA DOSTAVITE DOKUMENTACIJU KOJOM SE DOKAZUJU NAVODI IZ BIZNIS PLANA. Finansije 2.2 BIZNIS PLANA 3. ZA SVE ŠTO SMATRATE DA BI BILO OD ZNAČAJA ZA DONOŠENJE ODLUKE PO VAŠEM ZAHTEVU.1. ODNOSNO ZBIR UKUPNE VREDNOSTI IZ TABELA 7. Opis delatnosti i proizvoda / usluge 6.4 Projekcija ukupnih godišnjih rashoda 5. POLAZEĆI OD PRETPOSTAVKE DA OSOBE KOJE GA BUDU OCENJIVALE NE ZNAJU NIŠTA O VAŠEM PROGRAMU. Cene.1 Objasnite kako ćete formirati cenu Izjava podnosioca zahteva proizvoda? Kolika će biti cena? Kolika je cena kod konkurencije? Potpis podnosioca zahteva 5.2 Nabrojte neke od kupaca kojima ćete 8.

1 Opišite delatnost kojom će se baviti radnja / privredno društvo 1. OPIS DELATNOSTI I PROIZVODA / USLUGA 1.2 Nabrojte neke od kupaca kojima ćete ponuditi svoj proizvod/uslugu 3.2 Opišite proizvod / uslugu koju nameravate da plasirate (naziv. koje su im glavne karakteristike) 2.1 Ko će biti Vaši glavni kupci (da li su to pojedinci ili firme. osnovne karakteristike. ANALIZA KUPACA PROIZVODA / USLUGA 2. gde se nalaze. mogućnost proširenja asortimana) 1. 1. ANALIZA DOBAVLJAČA 3 .zbog čega bi Vaš proizvod / usluga bio bolji od drugih (istih ili sličnih) koji postoje na tržištu 2. ANALIZA KONKURENCIJE Navedite svoje prednosti u odnosu na Naziv konkurenta Navedite snage i slabosti konkurenta konkurenta 4.3 Objasnite prednosti . namena.

1 Gde se nalazi poslovni prostor? 6. DISTRIBUCIJA I PROMOCIJA PROIZVODA / USLUGA 5.2 Objasnite kako ćete distribuirati svoj proizvod/uslugu do krajnjeg kupca 5.CENE. POTREBNA SREDSTVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI 7.1 Oprema koja je već nabavljena uključujući robu i materijal koju imate 4 .POSLOVNI PROSTOR 6.3 Opišite poslovni prostor Površina u sopstvenom vlasništvu __ m² 6.2 Koje su prednosti/nedostaci lokacije Vašeg poslovnog prostora sa aspekta tržišta? Ukupna površina poslovnog prostora iznosi: Opis unutrašnjosti: 6. Navedite materijale / usluge / Navedite zašto ste se odlučili Naziv dobavljača sirovine koje isporučuje za dobavljača „ 5.1 Objasnite kako ćete formirati cenu proizvoda? Kolika će biti cena? Kolika je cena kod konkurencije? 5.3 Na koji način ćete promovisati svoje proizvode/usluge? 6.4 Vlasništvo nad poslovnim prostorom Površina pod zakupom ili ustupljena: ___ _____ m² Period zakupa (ustupanja): 7.

     Svega: 7. mere količina (b jedinici (a) (a x b) 5 .2 Izvori finansiranja investicije IzvorI finansiranja Iznos (RSD) % učešća Sopstvena sredstva Sredstva RICa Sredstva ostalih 8. materijal i roba koja treba da bude nabavljena 8. (a) U vlasništvu kom. roba i materijal već nabavljeni Oprema. (a) kom. materijal i roba koja treba da bude nabavljena Cena po Vrednost opreme Biće Naziv Potreban broj kom.2 Oprema.1 Predračunska vrednost investicije Naziv ulaganja Vrednost (RSD) % učešća Oprema. (b) (a x b) zakupu i sl. FINANSIJE 8. (axb) kupljena/zakupljena (b) 8. Naziv proizvoda / usluga br.3 Projekcija ukupnih godišnjih prihoda Re Jedinica Godišnja Cena po Ukupan prihod d. Cena po Vrednost opreme U Naziv Kom.

Amortizacija Osiguranje Reprezentacija Nematerijalni 4. održavanja i ostale usluge Reklame i propagande. Finansijski rahodi-(Kamate i kursne razlike) UKUPNO 8. POTPIS PODNOSIOCA ZAHTEVA _______________________ DODATNE INFORMACIJE: 6 . energija i grejanje Gorivo Usluge transporta. Naziv rashoda rashod br. Bruto zarade radnika i naknade radnicima 3. Zakupnine 2.5 Finansijski pokazatelji iz projekcija ukupnih godišnjih prihoda i rahoda ELEMENTI IZRAČUNAVANJE Bruto dobit = ukupan prihod – ukupan rashod Neto dobit = Bruto dobit – porez na dobit Uzeti da je porez na dobit = 10% x bruto dobit Koeficijent ukupan godišnji prihod ekonomičnosti = --------------------------------------- ukupan godišnji rashod Vreme vraćanja Predračunska vrednost investicije ulaganja = ----------------------------------. 2. osim onih koji se odnose na projekcije mog budućeg poslovanja. 4. troškovi Bankarski troškovi Taksa na firmu i GGZ Doprinosi za vlasnika 5.4 Projekcija ukupnih godišnjih rashoda Re Ukupan Jedinica Cena po Godišnja d. 3. izjavljujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su tačni svi podaci koji su u biznis planu navedeni. 5. (u godinama) Neto dobit IZJAVA PODNOSIOCA ZAHTEVA Ovim putem ja _______________ (ime i prezime).1. troškovi El. mere jedinici (a) količina (b) (a x b) Nabavna vrednost robe za trgovce Materijal osnovni Pomoćni materijal Voda Materijalni 1. 8.

ideja i. potrebno je dostaviti i rešenje o otpočinjanju delatnosti). predračun.fotokopija OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje).fotokopiju uverenja o izmirenju dospelih obaveza javnih prihoda kod Poreske uprave.. ugovori.fotokopija kartona deponovanih potpisa. a na zahtev RICa dostavite i originale na uvid Napišite sve ono što smatrate da će Vam pomoći da dobijete grant... . . . .vašeg biznisa Dokumenta koja dokazuju status podnosioca biznis plana i njegovo materijalno stanje PRILOZI: PRILOZI: Dokumentacija za zaključivanje ugovora: ..fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji i dodeljivanju PIB-a. . profaktura.fotokopija lične karte osnivača preduzetničke delatnosti.. 7 ....fotokopija potvrde o podnetoj prijavi osiguranja. reklame.fotokopija rešenja Agencije za privredne registre (ukoliko nije naveden datum otpočinjanja delatnosti u rešenju o upisu u registar. materijala i robe Slike. . katalozi i cenovnici za nabavku opreme.. Za sve navode u biznis planu potrebno je da priložite dokaze... Dokumentacija koja dokazuje navode iz biznis plana: Ponuda.