You are on page 1of 6

CATRE,

TRIBUNALUL ALBA
Subsemnatii, conform anexelor atasate prezentei actiuni, cu domiciliul procesual ales la
reclamantul....................., in ..........................., formulam prezenta:
CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA
Impotriva:
Companiei Nationale de Cai Ferate ”C.F.R.“S.A., identificata prin J40/9774/1998 cu sediul in
Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin reprezentant legal ca prin hotararea pe care o veti
pronunta, sa obligati parata la :
1. Plata diferentelor dintre drepturile salariale calculate in raport de salariul de baza minim brut
pe tara garantat in plata de 670 lei lunar, stabilit pentru un program complet de lucru de 170 ore in
medie pe luna (salariul fiind stabilit fara alte sporuri, adaosuri ori indemnizatii incluse in acesta), asa cum
este prevazut in art. 1 din HG 1193 din 24 noiembrie 2010, pentru stabilirea salariului de baza minim brut
pe tara garantat in plata, si a drepturilor salariale efectiv platite, pentru perioada : 01.12.2011-
31.12.2011.

2. Plata diferentelor dintre drepturile salariale calculate in raport de salariul de baza minim
brut pe tara garantat in plata de 700 lei lunar, stabilit pentru un program complet de lucru de 169,33
ore in medie pe luna (salariul fiind stabilit fara alte sporuri, adausuri ori indemnizatii incluse in acesta),
asa cum este prevazut in art. 1 din HG 1225 din 14 decembrie 2011, pentru stabilirea salariului de baza
minim brut pe tara garantat in plata, si a drepturilor salariale efectiv platite, aferente perioadei
01.01.2012 -01. 02. 2013.

3. Plata diferentelor dintre drepturile salariale calculate in raport de salariul de baza minim brut
pe tara garantat in plata de 750 lei lunar, stabilit pentru un program complet de lucru de 169,33 ore in
medie pe luna (salariul fiind stabilit fara alte sporuri, adausuri ori indemnizatii incluse in acesta), asa cum
este prevazut de HG nr. 23/2013, pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata,
si a drepturilor salariale efectiv platite, aferente perioadei 1 februarie 2013 - 19 aprilie 2013.

4 Plata diferentelor dintre drepturile salariale calculate in raport de nivelul salariului de baza
minim brut de 800 lei conform Anexei 1 la Actul Aditional al Contractului Colectiv de Munca pe anul
2012-2013 inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca cu nr. 116/2012, act aditional incheiat la data
de 19.04.2013, si a drepturilor salariale efectiv platite, aferente perioadei 19 aprilie 2013- 18 aprilie
2014.
5 Plata salariului suplimentar ( al-13-lea salar ) , pe anul 2011 , coformContractului Colectiv de Munca nr 722 /
24.01.2012 , valabil le anii 2008 – 2010 care s-a prelungit pana in 31.12.2011, , pentru ca niciuna din parti nu asolicitat
denuntarea sa , la sfarsitul perioadei de valabilitate , conform art. 4 , aliniatul 2 .
6. Sumele datorate sa fie actualizate cu indicele de inflatie, calculat de la data fiecarei scadente
pana la data platii efective, precum si obligarea paratelor la plata dobanzii legale aferente de la data
introducerii actiunii.

7. Obligarea paratei la plata si virarea contributiei aferente pensiei, in vederea recalcularii


punctului de pensie
8. Obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata .
Solicitam judecarea prezentei cauze , in lipsa, conform normelor legale in vigoare.

M O T I V E:
In fapt: Suntem angajatii Companiei Nationale de Cai Ferate ”C.F.R.“S.A.- Sucursala “Regionala C.F.”
Brasov – Sectia Linii L 7 Targu Mures si ne desfasuram activitatea in cadrul Sectiei Linii L 7 cu sediul in Targu
Mures conform adeverintelor depuse la dosarul cauzei.
Pentru perioada:
- 01.12.2011- 31.12.2011 parata nu a calculat salariul in raport de salariul minim garantat
conform prevederilor legale din HG nr. 1193/2010, care stabilea cuantumul salariului minim pe
economie, in suma de 670 lei/ luna;
- 01.01.2012 – 31.01.2013 parata nu a calculat salariul in raport de salariul minim garantat
conform prevederilor legale din HG nr. 1125/2011 care a stabilit salariul minim pe economie pentru
perioada mentionata , in suma de 700 lei/ luna;
- 01.02.2013-19.04.2013, parata nu a calculat salariul in raport de salariul minim garantat conform
prevederilor legale din HG nr.23/2013 care a stabilit cuantumul salariului minim pe economie incepand
cu data de 01.02.2013 in suma de 750 lei / luna.
Aratam faptul ca prima clasa de salarizare, reprezentand salariul de baza corespunzator primei
clase de salarizare din perioada susmentionata, a fost stabilita sub nivelul minim stabilit prin norme
legale invocate mai sus.
Salariul de baza brut a fost stabilit prin raportare la prima clasa de salarizare aspect ce reiese din
contractele la nivel de unitate cat si din actele aditionale unde este mentionata formula indicata in Anexa
1 respectiv S = Sclasa I×K, unde S este salariul de baza corespunzator clasei de salarizare, Sclasa I este
salariul de baza corespunzator clasei I de salarizare, iar K este coeficientul de ierarhizare a claselor de
ierarhizare
Faptul ca prima clasa de salarizare negociata a fost stabilita sub minimul stabilit prin dispozitiile
legale mentionate mai sus, in opnia noastra , cad sub incidenta dispozitiilor art.164 Codul Muncii care
statueaza faptul ca “salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator programului
normal de munca se stabileste prin hotarare a guvernului, dupa consultarea sindicatelor si
patronatelor………..angajatorul nu poate negocia si stabili salarii de baza prin contractul individual de
munca sub salariul de baza minim brut pe tara”
Cu privire la perioada 19.04.2013- 18.04.2014, mentionam faptul ca a fost incheiat Actul
aditional la Contractul Colectiv de Munca pe anul 2012-2013 inregistrat la Inspectoratul Teritorial de
Munca Bucuresti cu nr. 116/2012, prin care a fost stabilita conform Anexei 1 valoarea primei clase de
salarizare la suma de 800 lei, fara insa sa se aplice coeficientul de ierarhizare conform formulei de
calcul prevazute in art. 106 alin.13 la toate clasele de salarizare, unde se arata faptul ca salariul de
baza brut corespunzator fiecarei clase de salarizare se va calcula prin aplicarea coeficientului de
salarizare la salariul de baza brut corespunzator clasei 1 de salarizare.
Prin contractul de munca colectiv la nivel de unitate cat si prin actele aditionale ale acestuia
nu a fost stabilit doar cuantumul salariului ci si o corespondenta a acestuia cu o clasa de salarizare,
astfel ca salariul corespunzator fiecarei clase salariale se calculeaza dupa o formula care cuprinde
salariul de baza brut corespunzator primei clase de salarizare, clasa de salarizare care nu poate sa fie
sub nivelul minim legal.
Fata de cele redate, consideram ca parata a incalcat si prevederile art 40 alin. 2 lit. c) din Codul
Muncii, potrivit carora “ angajatorul are obligatia sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din
lege”.
In drept: Prevederile Constitutiei Romaniei, astfel: art. 41 alin. (5) statuteaza caracterul obligatoriu
al conventiilor intre partile semnatare “ Dreptul la negocieri colective în materie de muncă şi caracterul
obligatoriu al convenţiilor colective sunt garantate, dispozitiile Codului Muncii art. 40 al. 2 lit (c), potrivit
caruia: “angajatorul are obligatia sa acorde salariatilor toate drepturile care decurg din lege, din
contractul colectiv de munca aplicabil si din contractul individual de munca”, prevederile art. 241 alin. 1
lit ( c) prevede: “clauzele contractelor colective de munca produc efecte pentru toti salariatii incadrati la
toti angajatorii din ramura de activitate pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca la acest
nivel” ,art. 159,alin. (3) prevede ca “ la stabilirea si la acordarea salariului este interzisa orice discriminare
pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare,
etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala,
apartenenta ori activitate sindicala”, art.160 prevede: „Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile,
sporurile, precum si alte adaosuri”, art.162 alin.(1), prevede: “Nivelurile salariale minime se stabilesc prin
contractele colective de munca aplicabile”.
Art. 1535 NCC si art.253 alin.1 Codul Muncii.
Prevederile Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate, Anexele in care se gasesc indicii
de ierarhizare pentru fiecare clasa aferent anilor 2011 – 2013, care se aplica la salariile de baza brute,
corespunzator claselor de salarizare si Anexele in care se gasesc clasele de salarizare corespunzatoare
meseriilor si functiilor din CN CF CFR SA.

Deasemeni pentru solicitarea de la pct. 5 , sustinem ca in primul semestru al anului 2012 , personalul angajat la CN CFR SA ,
trebuia sa primeasca conform art. 43 aliniat 2 pct. B din CCM Ramura Transporturi al 13 lea salar pentru anul 2011 , in care
acest contract era valabil .

In probatiune, solicitam proba cu inscrisuri si orice alt mijloc de proba a carui necesitate rezulta din
dezbateri.
Fata de cele redate, va solicitam, sa admiteti actiunea astfel cum a fost formulata cu obligarea
paratei si la plata cheltuielilor de judecata.
Atasam, in copie, actele prin care probam calitatea de angajati ai Sectiei L7 Targu Mures .
Solicitam judecarea prezentei cauze in lipsa conform prevederilor legale in vigoare.

Contract nr. 722 din 24/01/2008


( EXTRAS )
Contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură transporturi pe anii 2008-2010
PĂRŢILE CONTRACTANTE
I. Reprezentanţii patronilor din activităţile de transporturi şi conexe, constituiţi conform prevederilor Legii nr.
356/10 iulie 2001
a patronatelor, respectiv
CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PATRONATULUI ROMツN - C.N.P.R.
UNIUNEA NAŢIONALĂ A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMツNIA - U.N.T.R.R.
II. Reprezentanţii salariaţilor din activităţile de transporturi şi conexe, constituiţi conform prevederilor Legii nr.
54/2003, cu
modificările ulterioare, cu privire la sindicate, respectiv:
CONVENŢIA SINDICALĂ NAŢIONALĂ A TRANSPORTATORILOR DIN ROMツNIA -
C. S.N.T.R.
FEDERAŢIA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ DIN ROMツNIA - F.M.L.R.
ALIANŢA SINDICATELOR TRANSPORTATORILOR DIN ROMツNIA - A.S.T.R. şi
FEDERAŢIA NAŢIONALĂ FEROVIARĂ MIŞCARE COMERCIAL - F.N.F.M.C.
CAPITOLUL I Dispoziţii generale
Art. 1. - (1) Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere 絜 negocierea Contractului
colectiv de
muncă unic la nivel de ramură transporturi şi se obligă să respecte 絜 totalitate prevederile acestuia.
(2) ホn sensul prezentului contract,
- prin patron sau angajator se 絜ţelege cel care angajează, respectiv persoana juridică sau fizică autorizată
potrivit legii, care
administrează/utilizează capital, indiferent de natura acestuia, şi care este titular al raportului de muncă cu
salariatul;
- prin salariat se 絜ţelege orice persoană angajată de patron prin contract individual de muncă, inclusiv
persoanele aflate 絜
perioada de probă, stagiarii şi ucenicii;
- prin conducător se 絜ţelege administratorul - salariat al unităţii, inclusiv preşedintele consiliului de
administraţie (de
conducere) dacă este şi salariat, directorii generali şi directorii adjuncţi, şefii compartimentelor de muncă -
divizii,
departamente, secţii, ateliere, servicii, birouri -, precum şi asimilaţii lor, stabiliţi potrivit legii sau prin contractele
colective de
muncă ori, după caz, prin regulamentul intern (conform art. 294 din Legea nr. 53/2003);
- prin sindicate se 絜ţeleg organizaţiile sindicale care sunt persoane juridice independente, fără scop patrimonial,
constituite
絜 scopul apărării şi promovării drepturilor colective şi individuale, precum şi a intereselor profesionale,
economice, sociale,
culturale şi sportive ale membrilor lor (conform art. 217, pct. (1) din Legea nr. 53/2003);
Pagina 1 din 56
Publicat in Monitorul Oficial, Partea V nr. 3 din 11/02/2008
Înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse sub nr. 722/03/24.01.2008
http://www.clubhr.ro – HR web resources
- prin reprezentanţii salariaţilor se 絜ţeleg persoanele alese şi mandatate special 絜 scopul promovării şi apărării
intereselor
lor şi care nu pot să desfăşoare activităţi ce sunt recunoscute exclusiv 絜 sarcina organizaţiilor sindicale (art. 224
din Legea
nr. 53/2003);
- prin unitate se desemnează regiile autonome, companiile naţionale, societăţile comerciale, alte organizaţii cu
scop lucrativ,
instituţiile publice, asociaţiile de orice fel şi organele de stat.
Art. 2. - (1) Prezentul contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură transporturi cuprinde drepturile şi
obligaţiile
patronilor şi ale salariaţilor cu privire la condiţiile generale de muncă.
(2) Prin 絜cheierea contractului colectiv de muncă la celelalte niveluri, drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la
condiţiile
specifice de muncă vor fi negociate de către acestea cu respectarea prevederilor minimale stabilite prin orice act
normativ
care vizează activitatea specifică din ramură, emis de instituţia abilitată a statului, precum şi cu respectarea
reglementărilor
internaţionale ratificate de Rom穗ia.
Art. 3. - (1) Clauzele prezentului contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură transporturi produc efecte
pentru toţi
salariaţii 絜cadraţi 絜 unităţile de transporturi şi activităţi conexe din ţară, indiferent de structura capitalului
acestora.
(2) Contracte colective de muncă se pot 絜cheia şi pentru salariaţii instituţiilor bugetare. Prin aceste contracte nu
se pot
negocia clauze prevăzute 絜 mod expres prin lege.
(3) ホn cazul 絜 care părţile au 絜cheiat contract colectiv de muncă la nivel de unitate sau grup de unităţi 絜aintea
semnării,
絜registrării şi publicării prezentului Contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură transporturi, cele de la
nivelurile
inferioare acestuia se vor adapta la prevederile sale, acolo unde prevederile minimale din prezentul contract nu
au fost atinse
sau ale cărui clauze nu se regăsesc incluse.
a) ホn contractele colective de muncă 絜cheiate la nivel de unitate sau grup de unităţi, bazate pe negocieri
colective şi pe
prezentul contract colectiv, părţile contractante vor conveni, printr-o clauză expresă, plata unei contribuţii de
către salariaţi,
alţii dec穰 membrii de sindicat, a cărei valoare să nu fie mai mică de 0,5% din venitul brut realizat, dar nici să
depăşească
cuantumul cotizaţiei sindicale.
b) Această contribuţie va fi considerată ca obligaţie a salariatului, 絜scrisă 絜 contractul individual de muncă,
numai pe baza
semnării de către salariat a unei declaraţii conform celei prevăzute 絜 anexa nr. 1 la prezentul contract colectiv
de muncă.
Art. 4. - (1) Prezentul Contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură transporturi se aplică cu 絜
cepere de la 1 ianuarie 2008 pina la 31 decembrie 2010 inclusiv, cu posibilitatea revizuirii anuale, la
nivel de unitate acesta producu-si efecte pe an calendaristic.
(2) Dacă niciuna din părţi nu denunţă contractul cu 30 de zile inainte de expirarea perioadei pentru
care a fost inheiat,
valabilitatea acestuia se prelungeşte pina la inheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12
luni, respectiv cu inca un an calendaristic.
(3) Conform principiului că drepturile recunoscute şi acordate prin negocieri colective anterioare constituie
"legea părţilor" şi
sunt "drepturi minime cş穰igate", negocierea unui nou contract colectiv de muncă se va face av穗d ca bază
clauzele
contractului aplicabil.
Art. 5. - (1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.
(2) Cererea de modificare se aduce la cunoştinţă, 絜 scris, celeilalte părţi cu cel puţin 30 de zile 絜ainte de data
propusă
pentru 絜ceperea negocierilor.
(3) Fac parte din prezentul contract colectiv de muncă şi acordurile 絜cheiate 絜tre părţile semnatare ale
acestuia, pe toată
perioada de valabilitate, cu 絜cepere de la data 絜registrării lor la organul abilitat, ori de la o dată ulterioară
stabilită de către
părţi.
(4) Părţile convin ca 絜 perioada negocierilor, at穰 絜 cazul 絜 care se fac modificări, c穰 şi 絜 cazul denunţării
contractului, să
nu se efectueze concedieri din motive neimputabile salariaţilor.
(5) Modificările aduse contractului colectiv de muncă se comunică 絜 scris organului la care se păstrează şi devin
aplicabile
de la data 絜registrării sau la o altă dată ulterioară, potrivit convenţiei părţilor.
(6) ホn cazul 絜 care părţile ş靖 絜calcă obligaţiile prevăzute 絜 prezentul contract, neexercitarea de către partea
care suferă
vreun prejudiciu a dreptului de a cere legal executarea 絜tocmai sau, după caz, prin echivalent bănesc a
obligaţiilor
respective nu 絜seamnă ca ea a renunţat la acest drept al său.
Art. 6. - Suspendarea şi 絜cetarea contractului au loc potrivit legii.
Art. 7. - (1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar 絜 aplicarea prevederilor prezentului contract, părţile convin
să se
constituie o comisie paritară la nivel de ramură transporturi.
(2) Competenţa, componenţa, organizarea şi funcţionarea comisiei paritare la nivel de ramură transporturi sunt
stabilite prin
regulamentul-cadru prezentat 絜 anexa nr. 2 din prezentul contract.
Art. 8. - Cu privire la drepturile salariaţilor, părţile sunt de acord să respecte şi să aplice prevederile 絜scrise 絜
art. 8 din
Pagina 2 din 56
d) - sporul pentru condiţii nocive;
e) - alte sporuri convenite.
Art. 43. - (1) Adaosurile la salariul de bază brut negociat al salariatului sunt:
a) adaosul de acord;
b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate 絜tr-o proporţie de minimum 3,0% din fondul de salarii
realizat lunar
sau cumulat pe o perioada de maximum 6 luni;
c) alte adaosuri convenite la nivelul unităţilor şi instituţiilor;
d) prima de operare cu celeritate (dispatch money), care va fi folosită pentru acordarea de premii salariaţilor
care au
contribuit la 絜casarea acesteia, precum şi pentru plata penalităţilor de depăşire a termenului de staţionare a
navelor.
Modalitatea concretă, procentele 絜 care se acordă şi categoriile de salariaţi care beneficiază de aceste prime se
stabilesc
prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
(2) Alte venituri sunt:
a) - al 13-lea salariu, egal cu salariul de bază brut al angajatului avut in luna decembrie a anului
precedent şi va fi acordat primul semestru al anului următor;
b) - tichetele de masă acordate 絜 cuantumul aprobat prin Legea nr. 142 din 9.07.1998 şi 絜 condiţiile art. 7 alin.
(1) din
aceasta, angajatorul stabilind de comun acord cu sindicatul legal constituit şi reprezentativ unitatea emitentă a
tichetelor de
masă cu care va contracta prestarea serviciilor corespunzătoare;
c) - tichetele cadou şi tichetele de creşă acordate 絜 baza Legii nr. 193 din 17.05.2006 şi 絜 condiţiile stabilite de
către părţile
semnatare ale prezentului contract, prin comisia paritară.
(3) La nivel de unitate, condiţiile de diferenţiere, diminuare sau anulare a participării salariaţilor la fondul de
premiere lunar şi
anual, la salariul de merit, precum şi la al 13-lea salariu se stabilesc, 絜 funcţie de posibilităţi, printr-un
regulament aprobat 絜
acest sens de către comisia paritară din unitatea respectivă.
Art. 44. - (1) Patronul va asigura condiţiile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce 靖 revin din
activitatea de
bază, 絜 cadrul programului zilnic de muncă stabilit.
(2) ホn situaţia 絜 care patronul nu va asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile necesare
realizării sarcinilor
de serviciu, el este obligat să plătească salariul de bază minim brut al fiecărui salariat pentru toată perioada de
timp c穰
activitatea de bază a acestuia a fost 絜treruptă.
(3) ホn cazuri excepţionale, c穗d din motive tehnice sau din alte motive neimputabile salariaţilor activitatea
unităţii a fost
絜treruptă, salariaţii vor primi 75% din salariul de bază minim brut individual avut şi sporul de vechime al
acestuia, cu condiţia
ca 絜cetarea activităţii să nu se fi produs din vina lor şi dacă 絜 tot acest timp au rămas la dispoziţia unităţii. Prin
negocieri 絜
cadrul comisiei paritare constituite la nivel de grup de unităţi sau unitate se vor stabili cazurile excepţionale
precum şi modul
concret de realizare a prevederii de a răm穗e la dispoziţia unităţii, prezenţi 絜 incinta unităţii 絜 aşteptarea
reluării activităţii
sau de a răm穗e la domiciliu, de unde să poată fi convocaţi de unitate.
(4) ホn cazurile prevăzute la alin. (3), materializate printr-un acord semnat de către părţi şi 絜registrat la organul
de muncă
abilitat, 絜 funcţie de specificul activităţii profesionale, salariaţii vor beneficia şi de celelalte drepturi prevăzute
de lege pentru
astfel de situaţii.
Art. 45. - ホn cazul 絜 care din motive obiective este necesară reducerea sau 絜treruperea temporară a activităţii,
cu
obligativitatea reluării ei, unitatea, cu acordul sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă, poate
acorda
concediu fără plată pentru maximum 30 de zile pe an.
Art. 46. - (1) Plata salariilor se va face cu regularitate, la intervalele stabilite prin contractul colectiv de muncă la
nivel de
unitate.
(2) Cel care angajează, de comun acord cu sindicatele semnatare ale contractului colectiv de muncă, va lua
toate măsurile
considerate eficiente 絜 vederea informării salariaţilor 絜tr-un mod corespunzător şi uşor de 絜ţeles cu privire la:
a) modalitatea de salarizare care li se aplică cu prilejul oricăror schimbări ale condiţiilor de 絜cadrare sau al unor
alte
modificări impuse de acte normative ori negocieri colective;
b) plata salariului şi a elementelor componente ale acestuia pentru perioada de plată luată 絜 calcul (defalcarea
drepturilor şi
obligaţiilor băneşti personale).
Art. 47. - Salariaţii unităţilor trimişi 絜 delegaţie 絜 ţară şi străinătate vor beneficia de următoarele drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport şi a costului cazării, potrivit condiţiilor stabilite prin contractele colective
de muncă la
celelalte niveluri;
b) diurnă de deplasare, al cărei cuantum se stabileşte prin negociere la nivel de grupuri de unităţi sau unitate;
nivelul minim
Pagina 11 din 56