You are on page 1of 6

TUGAS

AGAMA
D
I
S
U
S
U
N
OLEH :
NAMA KELOMPOK :
1. BUNGA CITRA LESTARI
2. DIAN AZZARA
3. FERZAN FEBRIANTO
4. FAUZI ALDIYANSAH
5. MIRANDA BELLA

SD NEGERI 11 BENGKULU SELATAN
2018

1. Nama Sunan Walisongo: Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim) 2. Nama Sunan Walisongo: Sunan Ampel (Raden Rahmat) 3. Nama Sunan Walisongo: Sunan Bonang (Maulana Makdum Ibrahim) .

Nama Sunan Walisongo: Sunan Kalijaga (Raden Said) .4. Nama Sunan Walisongo: Sunan Drajat (Raden Qosim atau Raden Syaifudin) 5.

6. Nama Sunan Walisongo: Sunan Kudus (Ja’far Shadiq) 7. Nama Sunan Walisongo: Sunan Muria (Raden Umar Said) .

Nama Sunan Walisongo: Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah) 9.8. Nama Sunan Walisongo: Sunan Giri (Raden Paku/Muhammad Ainul Yakin) .