You are on page 1of 37

PKF Vietnam

PK7
Accountants &
business advisers

VAN PHONG COI,IC TY CO PHAN


DAU TU PHAT TRIEN THANH DAT

Bdo c6o tdi chinh dd duEc ki6m todn


cho nim tdi chlnh ket thuc vdo ngdy 31 thdrng 12ndm2017
kem theo
BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP COE XIEIU TOAN VIEN

Global Expertise, Local Knowledge


c6ruc ry co eHAN oAu ru pnAr rnrEr,t rHANH DAT
D!a chi: Duong NguySn Thi Dinh, phucrng Thanh ChAu, thanh ph6 Ph0 L)7, Hd Nam
L:

{:
tI- MUC LUC
+-_=
*- Trang l

rt-
--
nt 1, 86o c6o c0a Ban GiSm d6c 1-4 )

s
$.-
3j= 2. B5o c6o ki6m todn clgc l4p 5-6
{*
s
{i
86o c6o tii chinh di duqc
+{ 3. ki6m to6n j

L- - Bdng cAn d6i k6 toAn 7-10


I
I

H
L-
t
iI
86o c6o k6t qud hoat dQng kinh doanh
LT 11

L
r_I B5o c6o luu chuy,Sn ti6n t0 12
I

t_
r-{ Bin thuydt minh b6o c6o tAi chinh 13 - 35 4tr

L
.\I
,\l
!11
r--l /,:i
L'
r-a
tt
\i\l
4i1
L_
la \t
II
L-
I r
I
L'
II
II
L-
lr
I
I
L' Iil
rl
E- I
t_
f,+ II
t-
=
l=
:
E I
I
5
=

I=,, I
--
-
-;
t_
-t- $

-i_
$
-i-
-,
;-
l=,

-t-.
i 3
3
a
g
3
=
-=
CONG TY CO PHAN DAU TLT PHAT TRIEN THANH DAT
Dia chi: Ducrng NguySn ThiDinh, phudng Thanh Ch6u, thanh ph5 Phi Ly, Hd Nam

EAO cAo cOA BAN G6M D6c


Nim tdri chinh ket thUc vdo ngdy 31 th6ng 12 ndm 2017

-+-E Ban Gi6m d6c COng ty C6 phan D6u tu Phat tri6n ThAnh Dqt (ducvi dAy gOi tit la "COng ty") trinh
bAy 86o c6o ndy cing v0i B5o c5o tiri chinh cho ndm tdri chinh ketth0c vdo ngdy 31 th6ng 12
ndm 2017 cia Vin phong COng ty di dugc ki6m to6n b&i c5c ki€m toin vi€n dQc lfp.

,t::E 1. Th6ng tin chung

Cong ty C6 phAn Diu tu Ph6t tri6n Thdnh Dat duEc thdnh lfp tai Viet Nam theo GiSy
ch0ng nhQn ding k1i kinh doanh s6 0ZOOtg+008 cdp l6n dAu ngdy 07/05/2001 vd duqc
chuy6n ddi t* c6ng ty TNHH thirnh Cdng ty C6 phAn theo Gi6y chrlng nhQn ding k1i kinh
doanh thay d6i IAn thr? 13 ngdy 27 thAng 11 ndm 2015 do S& Ke hoach vd DAu tu tinh HA
Nam c6p.

2. HOid6ng Quin tr!, Ban GiSm d5c, Ban ki6m so6t

--: Thdnh vi6n HOi ddng Quin tri c0a COng ty trong ndm tdi chinh vd d6n ngdy lgp b6o c6o
ndy bao gdm:

Hq vi t6n: Chrlc vu:


- Ong Nguy6n Huy Cuong Chrl tich HEQT
- Ong Nguy6n Mqnh Tuy6n Thdnh vi6n
- Bd Nguy6n Thanh TAm Thdnh vi0n
- Ong Nguy6n HOu Thuy6t Thdnh vi6n
- Ong Pham Van Di6n Thdnh vi6n

Thdrnh vien Ban Giam d6c Cong ty d5 di6u hdnh hoat dong cia Cong ty trong nim ta
chinh va den ngiry lQp b5o c6o ndy bao g6m:

Ho vi t6n: Chrlc vu:


- Ong Nguy6n Huy Cucrng -t
uram doc
- Ong Trdn ViQt DOc Pho Gi6m d6c
- Ong Nguy6n Manh Tuy6n Ph6 Gi6m d6c ki6m t<6 toan tru&ng
- Ong Pham Van B6ng Pho GiAm d6c (Mien nhiQm ngay
t0/01/2018) (.)
(.) Theo nghi quy6t crla Hoi d6ng Qudn tri s6 01/2018/DTD/NQ-HDQT ngdy 10/01/2018.
Thdnh vi6n Ban Ki6m so6t cia C6ng ty trong nim vd ddn ngay lflp b6o c5o ndy bao gdm
c6c vi nhu sau :

Ho vd t6n : Chuc vu:


- Ong Nguy6n Quang Anh Trudng ban
- Ong Nguy6n Duc Du Thdnh vi6n
- Ong Lai Nggc Hirng Thdnh vi6n

2
cOnc ry cO pnAt'r oAu rur pHAr rRrEru THANH DAT
Dia chi: Duong Nguy6n Thi Dinh, phuong Thanh ChAu inann pf O onrl Ly Ha Nam

eAo cAo cOA BAN GdM o6c lticp theo)


Nim tiri chinh k6t th0c vio ngdy 31 th6ng 12 ndm 2A17
3. Trr,r s&
COng ty c6 trq sd chlnh tai dudng Nguy6n ThiD!nh, phudng Thanh ChAu, thanh ph6 Ph[
Lf, tinh Hir Nam.
Cong ty co chi nh6nh nhu sau:
'.-= Ten Dia chi
C6ng ty DAu tu Ph6t tri6n ThAnh Dat - Chi Thon Dy Ph6, x5 Moc Bic, huy6n Duy Tien,
= nh6nh Duy TiOn tinh Hd Nam

4. Tinh hinh tii chinh vi k6t qui hoqt dQng kinh doanh
Chi tiet tlnh hinh tAi chinh.viro ngdy 31 th5ng 12 ndm 2017 vit ket qu6 hoat dQng kinh
doanh cho ndm tdi chinh k6t th0c cirng ngdy cria Vin phong COng ty duqc trlnh bdy trong
86o c5o tAi chinh tlinh kdm.

Cdc sr,r ki6n quan trgng ph6t sinh trong ni6n dQ

Theo-Nghi quyet HOQT s6 6712017/DTD/NQ-HEQT ngdy 24lhAng 1 1 nim 2017-cia.Cong


ty C6 phdn Ddu tu PhAt trien Thdnh Dat vir Hqp dong
d nhuong c6 phAn
chuyen .nhugng phAn s6
nqdv 01 thAno
112I2017/HDCNCP ngdy
11212017IHDCNCP thAng 12 ndm 2017. Cong tv
2017, Conq C6 phAn
ty C0 in Ddu tu Ph5t
Phat ttri6n
PhAt
Thdnh Dat thoSi phAn v6n gop tuong Ong voi 1.323.000 c6 phAn tai Cong ty C6 phan
Chin nu6i Thanh TAn cho Ong Bui Vin
Van T
Tuyet.
Ngh! quy6t HDQT s6 OttzoltlDTDINQ-HDQT.ngdy 15t01t2017 cia COng ty C6.phan DAu
tu Ph6t trien Thdnh Dqt th6ng qua viQc g6p v6n diu tu vio C6ng ty C6 phan DAu tu Ph6t
tri6n Ha tAng Khu c6ng nghiEp Ddng Van lll.
E_ Nghl quyet HDQT s6 56t2O17|TD/NQ-HDQT ngdy 15104t2017 crla p6ng ty C6 phAn DAu tu
Ph6t tri€n Thdnh Dat th6ng qua viQc g6p v6n thdnh lfp COng ty C6 phan Tdn Cing - D0ng
Vdn Hd Nam.

6. C6c khoin b5t thuong vi sr,r kiQn ph6t sinh sau ni6n dQ

Ngh! quy6t HOQT s6 tOlZOt8IDTD/NQ-HDQT ngdy 12t03t2018 ct]a C6ng ty C6 phan D6u
tuPhSt tri6n Thdrnh Dat thdng qua viQc thAnh lgp COng ty TNHH MTV DAu tu Ph6t tri6n vir
Thuong mai Thdnh Dat la cOng ty con, v6n dieu lO 26.000.000.000 VND, le v6n g6p ti
100% v6n di6u le.

7. C6ng ty ki6m toSn


L

COng ty TNHH PKF Viet Nam dugc chi dinh li ki6m todn vi6n thuc hien kiOm to6n 86o c6o
tdi chinh cho nim tAi chfnh ket thrlc vio ngAy 31 th6ng 12 ndm 2017 cia Vin phdng C0ng
ty.

8. C6ng bO tr6ch nhiQm cia Ban Gi6m dtic


Ban Gi6m d6c COng ty chlu trdch nhi€m l?p 86o c6o tAi chinh vd dim bdo 86o c6o tdi
chinh cl5 phin 5nh kung thr,rc vd hgp lf v0 tinh hinh tdi chinh vdo ngdy 31 thang 12 nilm
2017 c0ng nhu k6t qud hoqt dQng kinh doanh vd luu chuy6n ti6n te trong nim tdi chinh k6t
th(c cirng ngdy cia Vdn phong COng ty. Oe tap 86o c6o tiri chinh ndy, Ban Gi6m d6c C0ng
ty duEc ydu cAu:
- Xdy dgng vd duy tri ki6m so6t nQi b0 mi Ban Gi6m dOc COng ty x6c dinh li cAn thi6t
Oe Oim bdo cho viec lap vir trinh biy 86o c6o tdi chinh kh6ng cdn sai s6t trgng y6u
do gian lin hoic do nhdm l5n;
- LHa chqn phu hop vdr 6p dung nhdt qu6n c6c chinh sSch k6 to6n;
- ThUc hi€n c6c x6t dodn vd udc tinh mOt c6ch hEp lli va thOn trqng;
cONG TY cO PHAN DAU T[/ PHAT TRIEN THANH DAT
Dia chi: Duong NguySn Th!Einh, phudng Thanh Chdu, thanh ph6 Phi Lli, Hd Nam

BAO CAO C0A enN G|AM O6C ltiep theo)


; :: Nim tdi chinh k6t thric vio ngdy 31 thing 12 ndm 2A17
- Ndu rd cilc chuSn muc k6 todn duEc 6p dgng c6 cluEc tu6n thrl hay kh6ng, c6 nhirng
6p dung sai lech trqng y6u d6n m0c cAn phdi cong b6 vA gidi thich trong b6o c5o tdi
chinh hay kh6ng;
- Lap vd trinh bdy cic 86o cAo tAi chinh tr6n co sd tuAn th0 c6c chu6n mqrc kG to6n,
- cn6 Oq kd toan vd cdc quy dinh ph6p lf c6 li6n quan d,6n viec lap vA trinh biy b6o c6o
titi chinh;
- Lap 86o c6o tii chinh tr6n co s& hoat dQng li6n tqrc tru khi gid thuyet Cdng ty se ti6p
i=
tr;c hoqt dOng kh6ng cdn pht) hEp.

i=
H' Ban Gi6m d6c COng ty c.am fet rang dE tuAn thrl c6c ydu-cAu n6u trdn trong viQc lQ.p 86o
c6o tdi chinh vd nhpn thSy kh6ng c6 v6n 06 Oat thuong xiy ra c6 th6 inh hu&ng d6n khd
!=
ning hoqt d0ng li6n tuc c0a doanh nghi6p.

- Ban Gi6m d6c C6ng ty chiu tr6ch nhi€m tl6m bio s6 fe toan duEc ghi chep dAy d0, phin
6nh trung thlrc vd hqp ly tinh hinh tii chinh cria Vdn phong COng ty vi ddm bdo 86o c6o
tdri chinh crla Vdn phong COng ty duEc lqp phir hEp voi c6c chu6n mgc kG to6n ViQt Nam, rt
Che d0 k6 to6n doanh nghigp Viet Nam hiOn hdnh vd cdc quy dinh phap lf c6 li,0n quan 3t
*:= .:
d6n viQc l?p vd trinh biy b6o c6o tii chinh.
-rt
)(l
Ban Gi6m d6c c0ng chiu tr6ch nhiQm ddm bio an toin cho c6c t?ri sdn vi di thr,rc hien c5c HLI

biQn phdp phU hEp d6 ngSn ngua vd ph6t hiQn sai s6t vi c6lc trudng hEp vi phqm kh6c.
/tl
Ban Gi6m d6c x6c nhAn rdng B5o c6o tii chinh cho nim tdi chinh ket th0c vdo ngdy 31 !
=-=_ thAng 12 ndm 2017 cOa Vin phdng C0ng ty d5 duEc lAp theo d0ng c5c ydu cAu n6u tr6n.

-_.= NgoAi ra, Ban Gi6m d6c cam k6t rang C0ng ty kh0ng vi phgm nghTa vgr cOng b6 thong tin
theo quy dtnh tai Th0ng tu sO tSS/ZO1sfff-BTC ngdy 06/1012015 cria BO Tii chinh huong
d6n cOng bO th6ng tin trr0n th!truong ch0ng khodn.

9. Y fi6n cia Ban Gi6m dtic

ii ki6n crla Ban Gi6m d6c C0ng ty, 86o c6o tAi chinh d5 Clugc ki6m todn (dinh kdm)
:i=
Theo
dd phin 6nh trung thyb vd hEp li vd tinh hinh tiri chinh c0a Vin phong C0ng ty vdro ngdy
31 th6ng 12 ndm 2017, kil qud hoat d0ng kinh doanh vd tinh hinh luu chuy6n ti6n tQ trong
ndm tii chinh k6t th0c cirng ngiy vd duEc l?p pht hEp c5c chuSn mUc kG to6n ViQt Nam,
Che d0 k6 todn doanh nghiqp Viet Nam hien hirnh vi c6c quy dinh phip l1i c6 li6n quan
-t
d6n vir}c lqp vd trinh bdy b6o c5o tdi chinh.

Hd Nam,_ngdy 30 th6ng 03 nam 20'18


- THA}14{I*I\BAN GIAM D6C

'c6rue
rv

Nguy6n Huy Cucrng

:
PKF Vi6t Nam
PK7
Accountants &
business advisers

36 37 t2018/BCKT-PKF"VPHN Ha NQi, ngay 30 thAng 03 nim 2018

eAo cAo KIEM ToAN Doc LAP


V6 86o c6o tdi chinh cho nim tiri chinh ket thric vdo ngay 31 thSng 12 ndm 2017
cia Vdn phong C6ng ty C6 phAn DAu tu Ph6t tri6n Thanh Dat

-= Kfnh grli: auf CO d6ng, H6i d6ng Quin trivd Ban Gi6m di5c
H Cong ty CO phin Diu tu Phit tri6n Thdnh Dat

Ch0ng tOi di kiem to6n 86o c6o tdi chinh cho nim tai chinh k6t thric vio ngay 31 th6ng 12 nam
2017 c(ta Vdn phong COng ty C6 phAn DAu tu Ph6t tri6n Thdnh DEt duqc lAp ngAy 30 thring 03
nim 2018, bao g6m: Bdng can d6i fe toan vdro ngAy 31 th5ng 12nilm2017,BAo c6o k€t qud
- hoat d0ng kinh doanh, 86o c5o luu chuy6n ti6n te vd Bdn Thuyet minh bilo c6o tdi chinh cho
nim tdi chinh ket th0c cung ngAy dugc trinh bdy tir trang 07 den trang 35 kem theo.
-=-
86o c5o tdi chinh d5 duoc ki6m to6n ndy khong nhim phdn 6nh tinh hinh tdi chinh, k6t qu6 hoat
ddng kinh doanh vd tinh hinh luu chuy6n tien t0 theo cic nguyen t6c vd thong 16 ke to6n ducyc
chAp nhin chung tai c6c nuoc khdc ngodri VirOt Nam.

L
Tr6ch nhi6m cia Ban Gi6m diic
h_
Ban Gi6m d6c C6ng ty C6 phAn DAu tu Ph6t trien Thdnh Dat chiu trSch nhiem vO viOc l6p vd trinh
biry trung thr,rc vir hqp ly b5o c6o tdi chinh cOa Vin phong Cong ty theo cdc chuAn mu,c ke to6n
!t!-
Vi6t Nam, cnO Og ke to6n doanh nghiOp Viet Nam vd c5c quy dinh phap lyi co li6n quan den viec
lap vir trinh biry b6o c6o tdi chlnh va chiu tr6ch nhi6m ve ki6m sodt noi bO ma Ban Gi6m d6c x6c
-- dinh li cAn thiet Oe Odm bdo cho viec l6p vd trinh biry bao c6o tdri chinh khong co sai sot trong
y,0u do gian l?n hoic nhAm l5n.

Tr6ch nhi6m cia ki6m toSn vi6n


Tr6ch nhiem c0a chring toi li dua ra yi kien ve beo c6o tdi chinh dua tren k6t qui cia cuoc ki6m
to5n. Ch[ng toi d6 tien hdnh kiem to6n theo c5c chuin muc ki6m to5n Viet Nam. CAc chudn muc
ndy yeu cAu chfng toi tuAn thi chu5n mLrc vA c6c quy dinh ve dqo dOc nghe nghiqp, lap kO
hoEch vd thr,rc hirOn cuQc ki6m to6n Oe Oat duoc sr,r ddm bdo hqp ly v6 vi6c li6u b6o c5o tdi chinh
c0a Vin phdng Cong ty co con sai sot trgng y6u hay khong.

COng viQc kiem to6n bao g6m thuc hi6n cdc th0 tuc nhdm thu thAp c6c bing chung kiem toan vd
cdc s5 lieu vir thuyet minh tr6n b6o c6o tdi chinh. Cac th0 tuc ki6m to6n ducyc lua chon du,a tren
x6t do6n c0a ki6m to6n vi6n, bao gom danh gia r0i ro co sai sot trqng yeu trong b5o c6o tai chfnh
do gian IAn hoic nh6m l5n. Khi thUc hi€n d5nh giii c5c r0i ro nay, ki6m to6n viOn di xem xet ki6m
so6t noi b0 c0a Vdn phong C6ng ty li6n quan ddn viec IQp vir trinh bdy b6o c6o tdi chinh trung
thUc, hgp l! nhim thiet kO c6c th0 tUc ki0m to6n phu hEp vcyi tinh hinh thLrc te, tuy nhi6n khOng
nhim mgc dich dua ra 17 ki6n ve hieu qud c0a kiem soiit ngi bg cia Vin phong C6ng ty. Cong
..:
vi6c kiem toAn c0ng bao gdm dSnh giri tinh thich hop c0a c6c chinh s6ch k6 to6n duoc 6p dUng
vir-tinh hqp lV cOa c5c urcvc tinh te to6n cia Ban Gi6m d5c c0ng nhu danh gi6 vi6c trinh bay t6ng
tne nao cdo tdi chinh.

Ch0ng tOi tin tudng ring c6c bing chrlng kiem toAn md ch(ng tOi da thu thQp duoc ld day d0 va
thich hop lam co s& cho f kien kiem to6n c0a chtng toi.

Vin phdng He NOi . Tel: +84 4 2221 0082 . Fax: +84 4 222'l @84 . Emai
P. 1 501 . Nha 1 7T5 . Ho)ng Dao ThIy . QudnThanh XuSn . Thinh ph6

il6c 1ip vi khdng thira nhSn bdt ki,trdih nhi6m hodc nghia vu nlo cho cdc
---
-
-+; =
Y flen cia Ki6m to6n vi6n :
Theo ii ki6n chfng t6i, xet tr6n khia canh trQng yeu, 86o c6o tdi chinh. kdm theo di phdn 6nh -
trung thuc va hEp lf tinh hinh tdi chlnh vdo ngay 31 th6ng 12 ndm 2017, kA qua ho?t dOng kinh ::
doanh vd tinh hinh luu chuy6n tien te trong ndm tai chinh ket th0c c0ng ngay cia Vin phong =
-
Cong ty Cd phAn DAu tu Ph6t tri,3n Thdnh Dat, vd dugc l6p phr) hqp vdi c6c chu5n muc kO to6n
ViQt Nam, cne O9 ke toan doanh nghiQp Vi€t Nam hien hinh vd cdc quy dinh phap lf co li6n quan
d6n viQc lap vd trinh bdy b5o cAo tdi chinh.
-: =
L-
-
vi -
Thay mit dqi diQn cho C6ng ty TNHH PKF Vi6t Nam -
--
r-<=
l-
r--;
@% --
--
€/rniinu
IBi{ctt I,JttIEll u,lu\i'
Hiir Hail
ilHrpu rrtJu --
*l ilrzn
:
^l* --
-
-
---
,= 1!E

rr *
+ TrAn Th! NguyQt. TrAn Th!Yi5n Nggc _-
Pho Tong gi5m doc Ki6m to6n virOn
i- -
=
GiSy ch0ng nhQn ding $7 hanh nghO GiSy chOng nhfln ding kf hdnh nghe
a_+j i1-
ki6m toAn so 0589-2018-242-1 ki6m to6n so 0926-2015-242-1
r- ,-*
i-

- *
L==
-
L.:

-
-
-: -
E--.

-
G

-
:

=
=
E
=
=
::
,+
=
a_
coNG Ty c0 PHAN DAU TU pHAr rRIEN THANH OAT
-n= Dra cnl Duong Nguy6n ThiD!nh, phuong Thanh Ch6u, thanh pfr6 enn Lf, tinh Ha Nam

BANG CAN 06I KE TOAN Miu sii Bo1-DN


Tai ngdy 31 th6ng 12 ndm 2017
Don vitinh: VND

L
I=
A. TAI SAN NGAN HAN 100 377,496.843.155 405.280,058.438

a_ L Ti6n vdr cic khodn tuong duong tiiin 110 5.1 81.805.883.736 12.797.591.465
-= 1. Ti6n 111 1.139.143.788 12.797.s91.465
!
E= 2. CAc khodn tuong duong ti6n 112 80.666.739.948

r ll. DAu tu tii chinh ngdn hqn 120


I=
lll. Cic khodn phdi thu ngin hqn 130 148,811.600.562 304.323.921.567
f
l= 1. Phaithu ngdn han crla kh6ch hdng 131 5.2 120.422.CI99.698 99.433.940.147
=
l_ 2. Trd trudc cho nguoi b6n ngdn hqn 132 5.3 26.010.071.370- 29.427.503.383
: 5. Phai thu vd cho vay ng6n hqn 135 5.4 173.000.000.000
i- 6. Cdc khoAn phdi thu kh6c 136
l-=, 5.4 3.561.879.334 2.462.478.037
l- 7. Dq phong phii thu kh6 ddi (.) 137 5.8 (1.182.449.840)
+,= J(l
lV. Hing t6n kho 140 5.5 144.054.951.640 86.595.823.378
.11

t-
t-= 1. Hdng tdn kho 141 144.054.951 .640_
.r,j
'i

86.595.823.378
1
l_
E

2. D1r phdng gi6m gi5 hdng tdn kho (.) 149 Itil

l-= d
:
L
l-
V. Tii sin ngin han khic
1. Chi phi trd trudc ngSn han
150
151 5.6
2.824.407.217
31 1 ,815.979
1.562.722.028
,l
:
i--
I--
2. Thu6 GTGT duqc kh6u tru 152
3. Thu6 vd c5c khodn khdc phdi thu Nhi 153 2.512.591.238 1.562.722 C2; {
L
a

I-
nudc
i- B. TAr SAN DAr HAN 200 103.466.585.696 69.570.740.52 5
i
L--=. i l. Cdc khoin phdi thu ddi han 210
L
I

l=
ll. Tai siin c5 Alnn 220 52.073.516.332 54.847.145.594
L
l--=
'1 Tai sdn c6 dinh h0u hinh 221 5.1 0 52.073.516.332 54.847.145.594
- Nguy€n gi6 222 92.540.349.462 84.017.788.509
t_
L= - Gia tri hao mon tily k6 223 (40.466.833.1s0) (29.170.642.91 5)
t-
L
L--=. lll. B5rt dong sdn diu tu 230
I

L-i- IV. Tai sin do dang dii han 240 5.7


t-
t--
I

Diu tu tdi chinh ddi han


t-= V. 250 5.9 51.248.000.000 13.230.000.000
1. E6u tu,vao cong ty con 251
2. DAu tu vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 51.248.000.000 13.230.000.000

Vl. Taisiin ddri han kh6c 260 145.069.364 1.493.594.931


- 1. Chi phi trd trucyc dai han 261 5.6 145.069.364 1.493.594.931

- TONG CoNG TAI SAN 270 480.963.428.8s1 474.850.798.963

-
-=

-=
--1.
Bito c6o tdi chfnh ndy phdi dt"w.c doc chung vfuithuydt minh kdm theo 7
.L
.L

E--
CONG TY cO PHAN DAU Tt/ PHAT TRIEN THANH DAT
r-L- Dia chi: Ducrng Nguy6n ThiDinh phuong Thanh ch6u, thdrnh ph6 ph0 L1i, tinh Hir Nam
!L-
3-- BANG CAN D6I KE (tiiip theo) BO1.DN
Tai ngdy 31 th5ng 12 ndm 2017
-1__
B -

rt--
rL=
l-
i_ c. Ng PHA| rRA 300 249.215.345.131 256.253.948.354
!-{
L
r_t l. Nq ngin hqn 310 247.715.345.131 252.241.948.354

L
la
1. Phai trd nguoi b6n ngSn hqn
2. Ngudi mua trd ti6n truoc ng5n hqn
311
312
5.12 73.306.367.735 41.730.873.444

L'
ll
3. Thu6 vd c6c khodn phdi ngp Nhd nudc 313
5.13
5.14
159.647.547.716
3.655.1 10.680
143.893.137.316
3.317.937.594

L
tl
4. Phaitrd ngucri lao dQng
5. Chi phi phdi trd ngSn hqn
314
315 5.'15 160.000.000 300.000.000
L-
L,i
6. Phei trd nQi b0 ngin han 316
,t' 7. Phaitrd theo ti6n d0 k6 hoach HDXD 317
t--
l-J 8. Doanh thu chua thyc hiOn ngdn hqn 318

L-
F4
9. Phai trd ngin han kh6c 319 5.16 3.356.319.000
10. Vay vdr ng thud tai chinh ng5n han 320
L
ri ll. Nq dii h4n
5.11 7.s90.000.000 63.000.000.000
$i
I
330
L.
g 8. Vay vdr nE thu6 tdi chinh ddi hqn 338
'1.500.000.000
1.500.000.000
4.012.000.000
4.012.000.000
It
l,
'L!

L
LI D. V6N cHO SO HOU 400
,I
r{
231.748.083.720 218.596.850.609
L- '1
1l
t_
t,
l. Vtin chti s& hii,u
1. V6n g6p cia ch0 sd hiru
410
411
5.16 231.748.083.720
200.000.000.000
218.596.850.609
200.000.000.000
I
- Cd phi6u phd th\ng co quydn bi6u quy6t 411a
t_-
IJ
200.000.000.000 200.0a0.w.M
11. Lcyi nhudn chua phdn ph6i 421 31.748.083.720 18.596.850.609
-t-
i

-LNST chua phdn ph6i tuy k6 ddn cu6i 421a


t-_=
ndm truOc 12.596.8s0.609 5.589.829.007
- LNST chua phdn ph6i ndm nay 421b 19.151.233.111 13.007.021.602

It. Ngu6n kinh phi vi qui khic 430


---
ToNG GQNG NGUON vON 440 480.963.428.8s1 474.850.798.963
=
Hd Nam, ngay 30 thdng 03 ndm Z0lB

= NGr./Cyr LaP KE ToAN TRI.}oNG

= 6ft
=
- ,W
= Dinh Thi Phuong Thdo Nguy6n Manh Tuy6n Nguy6n Huy Cuong
-=
-
-;
. 86o cao titichinh nay phdidWc &c chung voithuy€t minh kdm theo
-
:: \ 3 -" :3 EHAN DAU Tt/ PHAT THEN THANH DAT
- : : :- -- -'-"-; '.i-,i: ThiD!nh, phucrng Thanh ch6u, thirnh ph6 Phi Ly, tinh Hd Nam
€ (ET QUA HOAT DQNG KINH DOANH BO2-DN
tEim ta cfrinh k6t thtlc vdto ngdy 31 thdng 12 nim 2017
Eon vitinh: VND
c=

>
- 353.902.391.729 279.959.605.320
1. Doanh thu b6n hing vir cung cdP 01 6.1
l-€ dich vu
l-. 2 CAc khodn gidm tru doanh thu 02 6.2

-l- 3. Doanh thu thuAn b6n hdng 10 353.902.391.729 279.959.605.320


r=
va
t.
l-
4. Gi6 v6n hdrng b6n 11 6.3 323.324.375.188 254.699.161.241
l_
1

l-I 5. Loi nhudn gQp ve b6n hing vA cung 20 so.bza.ote.s+t 25.260.444.07s


t-
i

L-t cdp d
:
6.976.415.586 2,376.779.979
l--_ 6. Doanh thu ho?t dQng tdi chinh 21 6.4
l--F*- 2.154.862,723
7. Chi phitii chinh 22 6.5 861.990.278
r-
q - Trong do: Chi Phi ldivaY 23 861.990.278 2.154.862.723

l- i J.i

4 8. Chi phi b5n hdng 25 6.8


11.237.510.fi; 8.911.398.973
Y;
l_ 9. Chi phi qudn l1i doanh nghiQP 26 6.8
irlt
I=
:- 25.454.931.695 16.570.962.363
.l
10. Lqi nhufn thuin tir hoqt tlQng 30
E-
f= M
kinh doanh
:
i_
H 11. Thu nhQp khdc 31 6.6 506.723.800 4r!
I 32 6.7 1.443 930 052 215.655.g4;
12. Chi phi kh6c
l-_
40 (937.206.2s2], (215.655.942)
13. Lgi nhufln khdc
-!E=-
toi nhuf n fii to6n tru0c thu6 50 24.517.725.443 16.355.306.'l2l
14. T6ng
E-
51 6.10 5.366.492.332 3.348.284.819
15. Chi phi thu5 TNDN hien hanh

+
:
I 52
16. Chi phi thu6 TNDN hoan lai
j
60 19.151.233.111 13.007.021.602
x_ 17. Lqi nhuin sau thuii TNDN
958 771
18. Lei co bin tr6n c6 Phi6u (.) 70
-iil- _=
:-
L-
-=
30 th1ng a3 ndm 2018

NGI/OI LAP KE TOAN TRt/C}NG


L
il_=
.A\

:- CONG TY
i_ CP .DA.U TU
a

,W
a=
a
il=

a;
-_;
- Dinh Th! Phuong Thio Nguy6n M4nh TuYOn Nguy6n Huy Cuong

-
-.
-d-r
-=-
- n!^ +:: nhAi itw Are nhttnn rrhi lhtwAf minh kAm fhco
cONG TY cO PHAN DAU T[/ PHAT TRIEN THANH DAT
Dia chi Duong Nguy6n ThiDinh, phuong Thanh Ch6u tha^: cr: Pr; Ly tinh Ha Nam
BAo cAo LLrU cHUYEN TIEN TE (Theo phuong ph6p trr,rc ti6p) Miu s6 803-DN
Ndm tiri chinh k6t th0c viro ngdry 3'1 th6ng 12 ndm2017
Don vitinh: VND

t. LLru cHUyEN TIEN TU HOAT DQNG KrNH DOANH


- ? vi
n Ti6n thu tu b6n hdng, v' cung '-r dich
--"e cAp -:-" vU --
01 381.986.081.477 472,428.193.942
'' doanh thu khdc
2 TJ6.n chi trd cho ngucri cung cAp hring h6a vi (29s,912.355.s30)
-' dich vu
02 (362.827 .840.702)

S. fi6n chitrA cho ngucrilao dQng 03 (6.937.038.801) (7.6s5.860.451)


4. Ti6n chi trA ldi vay 04 (861.990.278) (2.176.354,690)
5. Ti6n chi nOp thu6 thu nhfp doanh nghiQp 05 (5.034.574.350) (4e7.615.236)
6. Ti6n thu khdrc tu hoat dQng kinh doanh Oo 321.213.800 85.627.411
7. Ti6n chi khdc cho hoat dQng kinh doanh A7 (7.319.032.805) (3.738.331.272)
Luu chuydn tiin thuAn tir hoqt dQng kinh 20 (673.181.659) 162.533.304.174
doanh
tr. Lt/u cHUyEN T|EN Tr/ Hoar DQNG DAU TU
, Ti6n chi d6 mua sdm, xdy dung TSCD vd c6c
I

21 (11.251.889.092) (25.162.283.815)
'' tai sen ddi han kh6c
. Ti6n thu tu thanh lf , nhuqng b5n TSCD vd 22 822.695.103
'' cActdi s5n dAi han khdc
Ti6n chi cho vay, mua c5c c6ng cr; ng cria
^
J.-
oon vt Knac
ZJ (14.500.000.000) (173.000.000.000)

, Ti6n thu h6i cho vay, b6n lqi cdc c0ng cq nq


a' cia don vi kh6c 24 187.500.000.000
5. Ti6n chi diu tu g6p v6n vAo don vj kh6c 25 (51.248.000.000) (25.421.500.000)
6. Ti6n thu hdi dAu tu g6p v6n vAo don vi kh6c 26 13.230,000.000 12.191.500.000

- Ti6n thu ldi cho vay, c6 t0c vd lgi nhu?n tluqc


/' chia
27 5.694.348.919 171.779.979

Lwu chuy1n ti6n thuAn ttr ho?t dQng CIj,u tu 30 130.247.154.930 (211.220.503.8361

trr. Luu cHUyEN T|EN Tt/ Hoar DQNG TAt cHiNH


1.
T,.un thu tu phdt hdnh c6 phi6u, nh6n v6n g6p 31 80.000.000.000
CUA CNU SO NUU

chi trd v6n g6p cho cdc chO sd hiru, mua


^ Ti6n
-'
Z- , r ,.r
lai c6 phi6u cia doanh nghiQp cld ph6t hdnh
4.1

3. Ti6n vay ngdn han, ddi han nhQn duqc JJ 16.500.000.000 63.000.000.000
4. Ti6n chi trd nE g6c vay (74.422.00A.000) (106.842.537 ,775)
5. Ti6n chi tri nE thu6 tdri chinh J3
o. C6 t*c, lgi nhuan dd tr6 cho ch0 sd hiru (2.643.681.000)
Luu chuy$n ti6n thudn tir hoet dQng titi chinh 40 (60.565.681.0001 36.157.462.225
Luu chuy6n tiiin thuAn trong ndm 50 69.008.292.271 (12.s29.737.437)

Tidn vd tuong duong ti6n tliu ndm 60 12.797.591.465 25.327.328.902


Anh hudng cria thay d6ity gia 61
Ti6n vd twong dwong tiiin cui5i nim 70 81.805.883.736 12.797.591.465

Ha thdng 03 ndm 2018

KE TOAN TRI/C}NG
..s) D6C
NGI./OI LAP
sls

Dinh Th! Phuong Thio Nguy6n MTnh Tuy6n


wNguy6n Huy Cuong

DA^ +^; nrre;ir-a ahttna,,ni {h,n,Af minh DAm lhan


CCNG TY C6 PHAN DAU TU PHAT TRIEN THANH DAT
J : :-l Duong Nguy6n Th!D!nh, phudng Thanh Ch6u, inanh pn6 phn Lli, Hd Nam

BAN THUYET UIruH AAO CAO TAI CHINH Miu sr5 Bog-DN
Ndm tai chinh ket th0c vdo ngdy 31 th6ng 12 ndm 2017

1 DAC D|EM HOAT DoNG CUA DOANH NGHtEp

Hinh thuc s& hiru v5n:


COngty C6 phan DAu tu Ph6t tri6n ThAnh Dqt duEc thanh lQp tai Viet Nam theo GiSy
chOng nhQn ding kyi kinh doanh s6 OZOOtg+oO8 c5p lan dAu ngdy 07105/2001 vi duEc
, z -:...
chuy6n dOi tu cOng ty TNHH thAnh c6ng ty c6 phAn theo GiSy ch#ng nhQn ding kyi kinh
doanh thay d6i ldn tht? 13 ngiy 27 thAng 11 nim 2015 do Sd Ke hoach vi DAu tu tinh HA
Nam cdp.
Ngdnh ngh6 flnn doanh vi hoat dgng chinh:

Hoat d0ng chinh cia Vin phdng Cong ty ld xAy dqrng cdc c6ng trlnh dAn dqng, gtao th6ng,
cung cdp nudc sach vd bdn bd tdng thucrng ptr5m.

Ngdnh ngh6 kinh doanh nhu sau:


- Xay dung nhd c6c loai;
- Van tii
hang h6a dudng thriy nQi dia; VOn tdi hdng hoa bang ituong bg; Ban buon 0 t6
vA xe c6 dQng co kh6c; Kinh doanh U5t Ogng sdn, quyAn sir dung 061 tnuQc chfi s0 hiru,
chrl sr? dung hofc di thur3; cho thu6 xe co dong co; cho thuo m6y m6c, thi6t bi vd do
ding h0u hlnh kh6c;
- chuan bi mat bdng; Xdy dr,rng cOng trinh k! thuat dan dung kh6c. chi ti6l Xdy dung
c6ng trinh: dAn dqng, c6ng nghj€R, giao thdng, th[ry lqi, c6ng trinh diOn c6 dign 6p tu 35
KV tr& xu6ng, xay l5p vd chuyr3n giao trqm cdp nudc sinh hoqt, thi c6ng sdn nhdr c6ng
nghiQp, thi c6ng phong chong vd xrl lyi mdi, mgt c6c c6ng trinh xdy dUng;
- Sin xuat Oe t6ng vdr.c5c sdn ph6m tu xi mdng vd thach cao; Sdn xudt cec cdu kign kim
loai. Chi tiet: San xu6t va dllng tip khung nhd vi kdo s5t th6p c6c loai;
- B6n bu6n v.ft liQu, thiet bi l5p dat kh6c trong xdy dung; B6n bu6n dO dirng kh6c cho gia
dinh. chi tirot: Mua b5n d6 diQn gia dung, hdng diQn tir; B6n bu6n kim loai-vi qu6ng kim
loai;
- B6n buOn m5y m6c, thiOt bi va phU tirng m6y khac. Chi ti6t: Mua.b6n m5y m6c, thi6t bi
vdr phu t0ng m6y khai khoSng, xay dqrng, mua b6.n m5y m6c, thiet b! di6n, vft lieu di€n
(may phat di6n, dong ccy di0n, d6y di0n vd c6c thiet bi kh6c dirng trong mqch diQn;
- Khai th6c, xrl lyi vA cung cdp nudc;
- Sdn xudt t5p CIit c6c thi6t bi xir lf nudc mit vd nuoc ngAm;
- Vfln t6i hdnh kh6ch du l!ch, kinh doanh xu5t ntrqp khAu hdng h6a.

Chu k!,sin xu5t, kinh doanh th6ng thu&ng:


Chu k!' sin xu6t, kinh doanh th6ng thuong cfia Vin phdng Cong ty duoc thuc hiQn trong
thoi gian khOng quA 12 th6ng.

Giutr(c doanh nghiQp:


5r'-*
Et-- Cong ty co tru s0 chinh tai duong Nguy6n Thi Dinh, phuong Thanh ChAu, thanh ph6 ph0
+-E
tl---
.

I--
Lf, tinh Hir Nam.
||-E -"
Cong ty c6 chi nh6nh nhu sau:

tr;
L-
tl-=
fEE
TOn
nhdnh Duy Tien
--
Dia chi

Duy Ti6n, tinh Ha Nam

l-
f-
lL
ftr
hL-
r-E
Bdn Thuy^t minh 86o cilo tdi chinh td m1t bo phQn kh6ng tdch rdi cka 86o cdo tdi chinh 1 1

Lg-
H
EI
+==
96ruC TY C6 PHAN DAU rrr PHA' TRIEI.I THANH DAT
Dia chi: Duong NsuvSn ThiDinh, pr,.,"rg
ih";'iil;;T;anh ph6 phi Lri, Hd Nam
*---=
BAN THUvET rulrus. eAo cAo rAt
cHiNH (Tirip theo) M5u sti Bog-DN
Ndm tdi chinh ket thuc vdo ngay
St ihan g 12 ndm 2017

t6ns s6 cdn bo nh6n vi6n cons ty rii


3o'l'*t'Y J,] ;l}lii a iiTffJf ee nsuc,i, trons do
:i
2 cCI so LAP sAo cAo rel cnlNn
Chudn mr,rc kti to6n vi ctrii OO tO toin
=4..-.=
cong tv ap duLg cdc chudn ,rrg vlet Nam, che do Ko to6n doanh nghiQp dusc
ban hdnh theo Thong tu s6 [6g1
zoolzqll{J-BTc
nsily z2t12t}oi+ c0a ao ialchinh, Thons tu
s6 zstzolslTT-BTc rlgav r ao52o15:.JhTg- tise,otanl-BTc
ngity 21t03t2016 ct]a BQ
;<E TAi chinh s[ra o6i, b6 suno mot s6 dieu Th"ong tu s6 zoolz
o14trr--BTc ngdy 22t12t2014
hudng d5n che do ke toen;oanh nghidp
=:
3 NAM TAl CHINH, DON VITIEru TE SI.P DUNG TRONG KE TOAN
l

{= i

Ndm tdi chinh cia c6ng ty oit oau tu ngdy 01/01 va kot thuc vdro ngdry 31t12 n1mduong I
lich. I

Don vitien t€ sir dung trong k6 todn td dong ViQt Nam (VND)
I
4 TOM TAT CAC CH1NH SACH XE TOAru QUAN TRONG
It
f

4.1. Lfoc tinh ki5 toin


J
1l
Vi6c l6p vA trinh bdy B5o c5o tdi chlnh cho nim tdi chinh ket thric vdo \I
ngity 31112/2a17 /l
cia Vin phong cdng ty tuan thi theo cdc chudn muc k6 to6n vi6t Nam, ch6 ;E
do ke toan :*
doanh nghiep Viet Nam, yeu cAu Ban Gi6m d5c phdi co nhong
uoc tinh vd gid cir: j^; a
hu&ng dt5n s6 liQu bao cao vii c6ng no, tdisdn va viec trinh
bdy cdc khoan c6nE nr ,,: ::
-1 sdn tiem tang tai ngay ket th0c ndm tai chinh c0ng
nhu c6c s6 lieu b6o c6o ve doa:- :^-
vd chi phi trong su5t nem tai chinh. K€t qud hoat
d6ng kinh doanh thu,c t6 co the kh6c ,:.
*: cac woc tinh, gid dinh ddt ra.

4.2. Ti6n vi c6c khoin tuo,ng dwcrng ti6n


Tien bao gom tien mdt tai qui, c6c khodn tien gtli
-= ngan hdng (khong ky hqn vd co ky han
duoi 03 thang).
-= cdc khodn tuong duong tien la cdc kho6n dau tu ngdn
han co thcyi han thu hoi hodc ddo
han khong qud 3 th6ng co khd ndng chuyon
o6i tranrr mot luong tien xdc dinh vd khong
co
rii ro trong chuy6n o6itnann tien ke tu ngay mua khoan d6u
tu d6 tai thoi di6m b6o c6o.
4.3. No phiithu
cdc khodn phdi thu trinh bdy trong 86o cdo tdi chinh
theo gia trighi s6 phdi thu tu khdch
hang cria vdn phong cong ty vd cdc khodn phdi
thu kh6c c6ng vo,i du phong no phdi thu
kho doi. Taithoi diem b6o c6o, n6u:

- Khodn phdi thu co thoi gian thu hoi hoic thanh


toan duo,i 1 ndm (hoic trong mot chu ky
sdn xu6t kinh doanh) duoc phAn loai ld Tdi sdn
ngdn han;
- Khodn phdi thu co thcvi gian thu hoi hodc thanh
todn tren 1 ndm (hoic nhieu hon mdt
chu ky sdn xuSt kinh doanh) duoc ph6n loai
la rdi sdn ddi han.

Bdn Thuy€t mtn', Eec:i::z :^,in.h la mct bo phan kh6ng tach roicka Bdo caotaichinh 12
r--_
!r-E
CONG TY cO PHAN DAU Tt/ PHAT TRIEN THANH
DAT
+
l_
Dia chi: Duong NguySn ThiDinh, phuong Thanh
cnau, i'hanh pho phi Ly, Hd Nam
T-
I=
BAN THUYET mrrun eAo cAo TAr cHiNH (Tiiip theo)
r_
I= Nim tdi chinh kdt th0c vdo ngAy 31 th6ng 12'ndm 2O1t
M5u sti Bog-DN

t-
l= Du phong ng phii thu kho doi the hiQn ph6n gi6 tri du kien b! t6n thSt do c6c khodn phii
I_ thu khong ducvc kh6ch hdng thanh to6n phdt sinh d6i vcyi s6 du c6c khoin ph6i thu vdo
Lg ngay ket thric nim tdi chinh.
t-
L4 Du phong no phdi thu kho doi duoc trich lfp cho nhirng khodn phdi thu dd qu5 hEn thanh
t-
r.{ to6n tu s6u thdng trd len hodc c6c khodn phdi thu md kh6ch nE kho co khd n6ng thanh
to6n do bi thanh 157, pha sdn hay c5c kho khdn tuong tu (kh6ng bao g6m nhpng kh6ch
t-
rl hdng d5 qu6 han tren nhung dang ti6n hanh thanh to6n hoic co cam ktSt thanh to6n trong
L thoi gian tcri).
''3
4.4. Hing t6n kho
-J=
Hang ton kho dLr.cvc ghi nhAn la gia th6p hcrn giiia gia g6c va gi5 tri thuAn co the thuc hign
dr-roc c0a hdng ton kho.

Gia g6c hAng ton kho bao gom chi phi mua, cne bien vd c5c chi phl lien quan truc ti6p
kh5c phat sinh dO co duoc hdng ton kho & dia di6m vd trang th6i sin sdng sfr dung.

Gi6 tri thuAn co the thtrc hiQn ducrc cria hing t6n kho duoc x6c dinh bang gia b6n uoc tinh
tru di c6c chi phi ucyc tinh Oe tieu thu duoc hdng tOn kho.

Cong ty 6p dUng phuong phap ke khai thucrng xuyen d0 hach to6n hdng ton kho vcri gid tri )
L
duoc xiic dinh theo nhu sau.
.+i
t
Gia tr! hang ton kho duoc x5c dinh theo phuong phap binh quan gia quyen th6ng.
L,
I
L.-
.-= Dqr phong giSm gia ha.ng t6n kho duEc trich l6p cho c6c vdt tu, hdng hoa ton kho co gii
r-- g6c lon hon gi6 tri thu6n co thO thuc hien.ducvc theo quy dinh tai Chudn muc kO toan V]et
r-_:_ Nam so 02 "Hdrng ton kho" vdr Thong tw so22812009/TT-BTC ngity 07l12l2oog crla BO Ta,
L chinh ve viec hucrng d5n che.d0 trich lAp vir s[r dung c6rc khodn dq phong gidm gia hang
Lj: ton kho, t6n thdt c6c khodn dAu tu tai chinh, nE phii thu kho doi vd ndo [a-nfr sd"n pn6m]
hdng hoa, c6ng trinh x6y l5p tai doanh nghiep.

L
r-
4.5. Tii sin cO Olnn vd khSu hao tii sin c5 dinh:
,I-,.
L Tdi s6n c0 dinh dugc phdn 6nh theo nguy6n gi6 vd gi6 tri hao mon lu! k6.

L.
1-

4.5.1 Ti)i sdn ci5 dlnh hhu hinh


L

Nguyen gia tai sdn c6 dinh h0u hinh bao gom gi5 mua vd nhirng chi phi co lien quan trqrc
L
Lj
tiep d6n viec dua tai sdn vao trang th6i sin sdng s& dung. Nguyen gia tdi sdn c6 Olnh niru
hinh do tir ldm, tr,r x6y dung bao gom chi phi x6y dung, chi phi sdn-xuAt thuc t0 ph6t sinh
cong chi phi lip dat va chay th&. C6c chi phi nAng cdp tai sdn c6 dinh h0,u hinh duoc v6n
hoa, ghi ting nguydn gi6 tdi sdn c6 dinh; cdc chi phi bdo tri, s[ra ch0,a du,gc tinh vao k6t
qui hoat dong kinh doanh trong ky. Khi tai sdn c6 dinh h0u hinh duoc bdn hay thanh ty,
nguyen gia vd gi6 tri hao mon lOy kl! ducvc xoa s6 va b6t ky c6c khoin l5i 16 nao ph6t sinh
*; do thanh lf tai sdn c6 Olnfr h0u hinh d6u dugc hach toin vdo ket qud hoat dQng kinh
doanh.
KhAu hao TSCD huu hlnh duoc tlnh th-eo phucrng phep duong thing, 5p dung cho t6t cd
ciic tai sdn theo ty le duoc tinh todn de phan b6 nguyOn gi6r trong su6t tfroi giin uoc tinh
srl dung va phu ho-p voi huong dSn.taiThong tu s6 qStZOl3|TT-BTC ngity 25104120'13 cia
B0 Tai chinh ve vi0c huong d5n Che do qu6n ly, sir dung vd trlch khAu hao tai sdn c6 Oinh.

Ban Thun! -' -' 3i: :.: :. :''" : .t:t bo phdn khong tdch roi cla Bao cdo tai chinh 13
l=

CONG TY CO PHAN DAU TI./ PHAT TRIEN THANH


jra DAT
chi: Duong Nguy6n ThiDinh, phuong Thanh cnau inann ph6 pht]
117, Hd Nam
'...-==
BAN THUYET ulrun eAo cAo TAt CHINH (Tiiip theo)
Ndm tdi chinh ket thrjc vdo ngdy 31 th6ng 12
Miu sti Bog-DN
niti 2017

rf".lqly.1!!29!6!rl-qig nsdv 13/1otzo1ssfra d6i, b6 suns mQt s6 di6u cia Thons tu


s0 4512013rrr-Brc ,a,rlgg^ nsiy linqizatli,,1, Joi, oa suns mQt
_ty 2gt?o:!rrr-Brc
s6 oi6u c0a Th6ng tu s6 +sizb13ITT-BTC.
=

.- Thoi gian kich khAu hao tai s6n c5 dinh hfru hinh c0a Vdn phong
c6ng ty nhu sau:
=
Nhd crla, vflt ki6n tr0c 19 ndm
M5y m6c thiet bi 03 - 08 n5m

=
Phuong ti6n van tii 06 - 10 nim
Thiet blvin phdng 05 nim
Tdi sdn khAc 03 - 05 nam
-
=

4.5.2Teisin c5 dlnh v6 hinh4.6. Chi phi xdy dung co bin d& dang
-==
Chi phi xdy dr,rng co bdn dd dang bao g6m c6c khodn chi pht dAu tu hinh thdnh
tdi sdn c6
dinh (chi phf mua s5m tdi sdn c6 dinh, dAu tu xdy dgng ccr bin) va chi phi sfra
chira tdi
sdn c6 ilinh con chua hoirn thdnh tai ngdy ket th0c k! tli cfrinn. Chi phi x6y dqrng
co bin
ducrc ghi nhAn theo gia goc. Tdi sdn sau khi tet tnUc qud trinh dAu tu s6 duEc tich
khdu
-a= hao gi6ng nhu c6c tAi sdn cO Oinfr kh5c, bit dAu tu khitai sdn dugc dua vdo sfr
dqrng.
Theo quy dinh v6 qudn lf ddu tu xAy dr.rng cia Nhd nu0c, c6c c6ng trinh xAy dqrng co bdn
- hodn thinh vd mua sim m6y m6c, thi6t bi hoAn thAnh cAn duqc c6c co quan
iO tnim
quydn vd qudn lf diu tu ph6 duyQt. Do d6, gi6 tri cu6i c0ng vO c6c cong trinh
= xAy dr,rng co
bdn vd mua s5m m6y m6c thiet b! ndy s6 phu thu6c vdo phd duygt c0a .o qu"n cO tnim
quyen.

4.7. C6c khoin diu tu tii chinh

IgrYil tic xdc dinh giA tr! cia c6c khoin dAu tu vdro cOng ty con duEc x6c cfinh theo gi6
goc' Cong ty me chi hach todn vdo thu nhOp tr6n b5o c5o kOt qui hoqt dong kinh doanfr
khodn duEc chia tu lsi nhufn thuAn lui k6 cia b6n nhin dAu tu
fnat sinn riu-ngiv oA, i".
= CAc kho6n kh6c mi C6ng ty me nh6n duEc ngoAi lgi nhu0n ducyc chia dugc coiia 'pf.ran tt u
' '-
hdi c6c khodn diu tu va ouiyc shi nhqn ta'kho5n stam tru jia g6; rh.a; dA; d. "

Cdc khodn CI6u tu tdi chinh ddi han:


- COng ty li6nfet ta mEt c6ng ty mi C0ng ty c6 dnh huOng d6ng ke nhung kh6ng ph6i ld
c6ng ty con hay cOng ty li6n doanh c0a COng ty. Anh hu&ng dang kO the hien & quy,gn
tham gia vdo viQc dua ra c6c quy6t dlnh ve chlnh sfrch vA hoqt dOng orla b6n dlu tu
nhung kh6ng co 5nh hu&ng ve mit ki6m so6t ho5c d6ng ki6m so6t nhirng chinh s5ch
nay.

4.8. Chi phitri trucyc

Chi phi trd trucvc bao gdm cong cu dung cu, gi5 tri cia cdc tdi sdn khdng c6 di ti6u chujn
la TSCD (co gi6 tri nh6 hon 30 triQu d6ng), chi phi s&a ch0,a lon tai sdn c6 dinh v?r cdc chi
phi trd tru'oc khac. Chi phi trd truoc s6 duoc phAn b6 dAn vao chi phl sdn xuAt kinh doanh
trong thoi gian ho-p ly ke tLi khi phat sinh.
Bdn ThuyOt minl Ea:.2.:2 c1 'tl ;a ntot bO phan khOng tach roicia 86o caotaichinh 14
I
t-
l-=
CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TR]EN THANH DAT
l-
l-= ThiDinh, phucrng Thanh Chdu, inann pn6 Phn Ly, Hd Nam
:-:ra chi: Ducrng Nguy6n

L
l-
L
l=
BAN THUYET UrUn eAO CAO TAr CHINH (Tii-lp theo)
vio ngdry 31 th6ng 12 nim 2017
Ndm tdi chinh ket th0c
M5u si5 Bog-DN

L
l-
I
l- 4.9. No phiitri
l-=
L
l=
CAc khodn phdi tr6 trinh bdy trong 86o c6o tdi chinh theo gi6 tri ghi s6 phii tri tu khAch
hdng c0a COng ty vA c6c khodn phdi trd kh6c vd duEc chi ti6t cho tung il6i tuEng phrii tr6.
L
l-=
Taithoidiem b6o c6o, n6u:
- Khoin phdi tri c6 thoi han thanh to6n duoi nim (hoic trong
L
l- doanh) duEc phAn loai li ngin han;
1 mOt chu ky sdn xudt kinh

L
1-=
- Khoin phii trd c6 thoi hqn thanh to6n tr6n 1 nim (hoac nhi6u hon mOt chu k!'sdn xuAt
kinh doanh) duqc phAn loai ld dii han.
i-
+ 4.10. Chi phi phiitri
= Chi phi phdi trd bao g6m gia tri c6c khoin chi phi di duEc tlnh vdo chi phl.hoqt dQng kinh
doanh trong.ndm tii chinh, nhung ehua duEc thyc chi vdo thcvi di6m k6t th0c ndm tdi
= chlnh, bao g6m: chi phi ki6m to5n. Khi c6c chi phi d6 phAt sinh thqrc t6, n6u c6 ch6nh lech
vdi s6 di trich, ke torin ti6n hdnh ghi bO sung hofc ghi gidm chi phi tuong ung voi phin
= chOnh lOch.

4.11. Vdn ch0 s& hiru


Nguy6n tic ghi nhin v5n gop c0a chi s& hiru:
V6n dau tu cia ch0 s& hiru duEc ghi nhqn theo s6 v6n thuc g6p cria chri sd hiru.

LEi nhuOn sau thu6 chua ph6n pn6i ta sO tqi nnuan trlr c6c hoat dOng c0a doanh nghiQp
sau khi tru (-) c5c khoin di6u chinh do 5p dung hOi t6 thay O6i cfrinn s6ch kd to6n vi ff6u
chinh hoi t6 sai s6t trqng y6u c0a c6c nim trucvc.

4.12. Doanh thu

Doanh thu duEc ghi nhqn khi ket qui giao. dich duEc x6c dlnh mOt c6ch d6ng Un c?y va
COng ty c6 khd ndng thu duEc lEi ich kinh tE tu giao dlch nay.

(i) Doanh thu b6n hdng duEc ghi nhqn khi phAn l0n rii ro vA lqi ich gdn li6n v0i quy€n
sd hiru hdng h6a di duEc chuydn giao cho ngudi mua vd hdng h6a di duqc giao
cho ngudi mua vd dugc chip nhfn cia kh6ch hirng.

(ii) Doanh thu xiy dgng duEc ghi nhqn tuong ung vdi phAn c6ng vi6c d5 hodn thdnh
duEc khAch hdng x6c nhQn trong ky, khi COng ty ddm bdo thu dugc lEi ich til hgp
d6ng xdy dqrng vd chi phi Oe hodrn thdrnh phAn cOng vi€c d5 hoirn thdnh taithsi di6m
lap Bao c5o tdri chinh duqc tinh to6n mOt c6ch tin c6y.

(iii) Doanh thu cung c6p dich vu duEc ghi nhdn khi phAn lon r0i ro vA lqi ich d5 duEc
chuy6n giao cho kh6ch hAng, dlch vU di duEc cung cdp vri duEc khiich hdng chAp
nh0n.

(iv) Doanh thu hopt dQng tdi chinh bao g6m doanh thu ph6t sinh tu l6i tien g&i, lai tien cho
vay, lii chenh lQch ty gia, va c6c khoin doanh thu hoat dong tdi chinh khdc, Lai tien giri,
15i tien vay duoc x6c dinh tr6n co sd dOn tich, duoc x6c dinh tr6n s6 du c6c khodn ti6n
gulva
:. ,
lar suat ap dung.

(v) Lditu c6c khoin dAu tu duoc ghi nhan khiCdng ty co quy6n nh6n khoin lai"

Bdn Thuy€t minh 86o cdo tdi chf nh tA m|t b0 ph€n khOng tdch roi cia Bao cdo tdi chinh l5
tu€
E]
coNG ry cO pnAru sAu ru pHAr rRlEr.r rHANH DAT
'*-€ lra chi: Duo,ng Nguy6n ThiDinh, phucrng Thanh Chdu, inann pn6 phi Ly, Ha Nam
L
L-=
BAN THUYET mlUU eAO CAO TAt CHINH (Ti+5p theo) M5u s6 Bog-DN
a-_
r*-= Ndm tii chinh ket th0c vdo ngdy 31 thdng 12 ndm 2017
rL
r*--= 4.13. Nguy6n tic f6 to6n gi6 vt5n hdng bin
uE Gid v6n hdng b5n phin 6nh gi6 tri v6n cia s6n ph5m, hirng h6a, dich vU bin ra trong k!,
L- ddm bdo nguydn tdc phir hqp voi doanh thu ghi nhfn trong nim.
u€
4.14. Nguy6n tic te to6n Chi phi b6n hing vi Chi phi quin lf doanh nghigp
-L_=
L -.
Chi phl b6n hdrng phdn 6nh c6c chi phi thgc te phAt sinh trong qu6 trinh b6n sdn phAm,
i- hdng h6a, cung cdp dich vu, bao g6m cdc chi phi chio hAng, gidi thieu sin phAm, quing
r--= cAo sin phAm, hoa h6ng b6n hdng, chi phi bio hdnh sdn ph5m, hing hoa (tru hoqt dQng
:

li. x6y l8p), chi phi bio qudn, d6ng g6i, vfn chuydn...
b-_=

L!_= Chi phi qudn lyi doanh nghiQp phin 6nh c6c khodn chi phi qudn lf chung c0a C0ng ty, g6m
i- c5c chi phivO ti6n luong c0a b0 phfln quin lyi doanh nghiQp, bio hi6m x5 hQi, bdo hi6m y t6,
L--.;
kinh phi cOng dodn, bio hi6m thAt nghigp c0a nh6n vi6n qudn lf doanh nghiQp, chi phi vQt
L- lieu vin phdng, cOng cqr lao dQng, khSu hao trii sin cO dinn dirng cho qudn lf doanh nghiQp,
E-=
tien thu6 det, thu6 mOn bdi, khoin du phong phdi thu kh6 doi, dich vu mua ngodri vd chi phi
bing tien khac

4.15. Thu6

ThuO Gie tr! gia tdng (GTGfl:

- ThuE su6t tnue GTGT O6ivOi hEp ddng xdy dqrng vd bO tOng thuong ph6m: 10%
- Thud sudt tnue GTGT O6i vOi dich vr,l cung c6p nucrc sach: 5%.
---
*_;j rnud Thu nhQp Doanh nghiQp ffNDN):

COng ty phdi nQp thue TNDN vdi mrlc thu6 su6t h 20%

:= Thue th.u nhOp hien hinh ld khoin thu6 dugc tinh dUa tr6n thu nh?p chiu thu6 trong nim
vdithu6 suAt 6p dqng trong n6m tdi ch(nh. Thu nh0p chlu thu€ ch6nh l6ch so voi lgi nhufn
fe todn la do dirOu chinh c6c khoin ch6nh lech tam thcvi gi0a fe toAn thud vd t6 toan tai .\
chinh cUng nhu di6u chinh c6c khodn thu nhQp hay chi phi kh6ng phdi chiu thu6 hay kh6ng
h-.
duEc khdu tru.

+- 4.16. Lai co bin tr6n c6 phi6u

+-- LEi co bdn trdn c6 phieu O6i vOi c6c c6 phieu ph6 thong duqc tinh bing c5ch chia lEi
nhuQn hoac 16 thuQc v6 c6 d6ng s& hiru co phi6u ph6 thong vcvi s6 luqng binh quAn gia
qyyen c6 ph.ieu ph6 tnOng luu hdnh trong ky..L6i suy gidm tr6n c6 phl0u dugc xAc dinh
-: bSng viec di6u chinh lgi nhuOn hoqc 16 thuOc v6 c6 OOng sd hiru c6 phi6u pfr6 th6ng va sO
+= luqlg binh quin gia quy6n c6 phi6u ph6 thOng dang luu hAnh do Anh hu&ng c0a cdc cd
phieu ph6 th6ng co ti6m ning suy giim bao g6m tr6i phieu chuy'Sn O6i va quy6n chqn c6
phieu.

*-.

s-

LJ
Bdn Thuyet minh Bda cdo titichlnh ld m|t b0 phQn khOng tdch roi crta 86o c6o tdi chinh 16
i coNG ry c6 pHAtt gAu ru puAr rnrEN THANH DAT
L= Dra chi: Duong NguySn ThiDinh, phucrng Thanh ChAu, ihann ph6 phi Ly, Hd Nam
t-
E

L"--=
i BAN THUvET mlruH eAo cAo rAt cHiNH (Ti6p theo) M5u sri Bog-DN
L Nim tii chinh k6tth0c vdo ngiy 31 th5ng 12 ndm ZO|Z
L-=
I
i-
L-_=
I
t 4.17. Bi tr& c5c c6ng tii chinh
i-
i-=
cr,r

!
l- Ghi nhfn ban dAu

L
lL=

Tai sdn tdi chinh: Tai ngdy ghi nhAn ban dAu, tdi sdn tdi chinh ducrc ghi nh6n theo gia g6c
i c6ng cdc chi phi giao dich co li6n quan trqrc tiep den vi6c mua sim tdi sdn tdi chinh do. Tal
L
L-= sdn tdi chinh c0a Cdng ty bao gdm ti6n, ciic khodn tuong duong ti6n, c6c khodn phdi thu
i kh6ch hdng, phdi thu kh6c, cdc khodn k1i quV, c5c khodn dau tu tdi chinh vd c6c cong cu tdi
E

i-= chlnh ph5i sinh.


I
t
L,E Cong ncr tdi chinh: Tai ngay ghi nh6n ban dAu, c6ng no tdi chinh ducrc ghi nh6n theo gi6
I
g6c cong c5c chi phi giao dich co lien quan trqrc ti6p den viec ph6t hdnh c6ng nE tdi chinh
i do. Cong ng tdi chinh c0a C0ng ty bao gom c5c khodn phdi trd ngucri b6n, phdi trd kh6c,
a--= c6c khodn chi phi phii tr6, c6c khodn nq thuO tai chinh, cdc khodn vay vA cOng cu tdi chinh
r ph5i sinh.
L_
a--=
t DSnh gi6 lqi sau lin ghi nhAn ban diu
E
Hien tai, chua co quy dinh v6 d5nh gia lai cong cu tdi chinh sau ghi nhAn ban dAu.

E
L-. 4.18. 86o c6o theo bQ phqn
L=
E.
! B0 phQn theo lTnh vuc kinh doanh lir mQt phAn co th6 x6c dinh rieng biet tham gia vao qu6
L_
L.= trinh sdn xu6t hoac cung c5p sdn phdm dich vu vd co rii ro vd loi ich kinh te Xnac voi c6c
t
E-
a='
b0 phOn kinh doanh khdc.
i-
L_ Thong tin b0 phan dugc trinh bay theo linh vyc kinh doanh vd khu vu,c dia ly Bao ca: ::
phQn chinh y6u la theo linh vuc kinh doanh dua tr6n co cdu t6 chuc va quan ly nor bc ,,a
hQ th6ng 86o c6o tii chinh nOi b0 c0a Cong ty.

-= Linh vuc kinh doanh


:I
Vin phong Con-g ty co c5c linh vuc kinh doanh chlnh sau: Hop d6ng xdy dung, b6n be
:: tong thuong phAm... {
Khu vwc dla $, =
<=

Hoat dQng cta Vdn phong Cong ty duqc phAn b6 chi yeu d khu vyc Hd Nam, Hoa Binh,
_=- He Noi.

:,- 4.19. CAc b6n li6n quan

E=
Viec trinh bay m5i quan hQ voi cdc ben lien quan vd c5c giao dich giCia doanh nghiep voi
c6c b6n li6n quan duoc thuc hien theo Chu6n muc ke to6n Vi6t Nam s6 26 "Thong tin v6
+: c6c b6n li6n quan" du'cvc ban hanh va cong b6 theo Quyet dinh s6 234I2OO3IQD-BTC ngay
31 th6ng 12 nlm 2003 c0a Bo tru&ng B0 Tai chlnh va Thong tu 161/20071TT-BIC
+; "Hucrng d5n thuc hi6n mucvi s6u (16) ChuSn mr,rc k€ to6n ban hdnh theo Quyet dinh s6
149t2OO1IQD-BTC ngay 31/1212001, Quyet dinh s6 165I2AOUQD-BTC ngay 31/12l2OO2vit
Quyet dinh s6 234I2OA3RQD-BTC ngdy 30/1212003 ct]a BO trudng BO Tai chlnh" ban
hanh ngay 3111212007. CU the:
Cdc b6n li6n quan dugc coi la li6n quan neu mot ben co kh6 ndng kiOm sodt ho{c co inh
hudng dang ke O6i vOi ben kia trong vi6c ra quyet dinh c6c chinh s6ch tdi chinh vd hoat
; =-: dong. C6c truong hOg du.O'c coi la ben lien quan: C6c doanh.nghi€p - ke ci cong ty m9,
cong ty con. c0ng ty lien ket - cic cd nhin, truc tiep hay gi6n tiep qua mQt hoic nhi6u trung
:--- Bdn Thu,a: ^ - =-=: :=: .. :''.' a ^:t bO phan khOng tach roicia 86o c6o taichinh 17
:-
a
t=:-
t'L =

E: CONG TY cO PHAN DAU TI/ PHAT TRIEN T,HANH DAT


3ia chi:Duong Nguy6n ThiDinh, phuong Thanh ch6u, inanh pn6 phi Lli, Hd Nam

tr=
i:
E-_:
BAN THUYET rVllrun eAo cAo TAt CHINH (Tiiip theo)
Ndm tdi chlnh ket thric vdo ngdy 31 th6ng 12 ndm 2O1T
MEu si5 Bog-DN

L= gian, c6.quydnJ<iem sodt cong ty ho{c.chlu su ki6m so6t crja c6ng ty, ho6c c0ng chung
ki6m so6-t voi C6ng ty. C5c b€n li6n k6t, cac c6 nhAn ndo trgrc tiSp hoac'gien tiEp ngn
[- quy6n bieu quy6-t c0a c6ng ty ma c6 dnh hu&ng ddng k6 o6i voi c6ng ty, nhong chuc

L
[L*-.=
tr6ch quin l1i chri ch6t nhu Gi6m d6c, vi6n chuc cria Cong ty, nhrlng thdnh vi6n thin can
trong gia dinh crla cAc cA nhAn hofc cdc b6n li6n kdt ndy hofc nhCrng c6ng ty lien k6t v6l
c6c cd nhAn ndy c0ng ilugc ggi lA b6n li6n quan.
[*
L
E-=
qr-=
Trong viQc xem xet m6i quan he ctia tung b6n li6n quan, b6n ch6t crla m6i quan h0 dugc
ch0 1i chr? khOng phii ld hinh thr?c ph6p tyi.

L Giao dich vcvi c5c bOn li6n quan trong ndm duEc trinh bdy d Thuydt minh B5o c6o
s0 8.6.
tii chinh

tr=
L
L
h-:-
F--_=
F--=

G.
H'-

==
[..

-L-

=
f_.

=_
=,=
=_

=
==

*"
-- Bdn Thuydt minh Bdo c6o tii chinh ta mOt b0 phdn khOng tdch roi c1a Bdo cdo titi chinh 18

=:
CONG TY CO PHAN DAU Tt/ PHAT TRIEN THANH DAT
Dla chi: Ducrng Nguy6n Th! Dinh, phuong Thanh ChAu, thanh ph6 Phu Ly tinh Ha Nam

BAN THUvET MINH eAo cAo rArcHiNH (titip theo) Miu s6 Bo9 - DN
Ndm tdi chinh k6tth(c vdo ngdy 31 th6ng 12 nilm2017

5. THONG TrN B0 suNG cHo cAc KHoAN MUc rRiNH BAy rRoNG BANG cAN o6r xE roAn
5.1 Ti6n vi cic khoin tuong duong ti6n
31t12t2017 0110112017
(vNp) (vNp)
Iren mat 779.904.729 2.620.712.965
I ren gur ngan nang 359.239.059 10.176.878.500
:
-.t
I ren oang cnuyen
C6c khodn tucrng duong ti6n 80 666.739.948 -
- Ngin hdng D6u tu & Phat tri6n Viet Nam - CN Hd Nam (i) lt.lJs.3t 3.tv/
- NgAn hang TMCP C6ng thuong Vi€t Nam - CN Ha Nam (ii) 30.386.750.000
- Ngan hang TMCP Cong thu,crng Viet Nam - CN Ha Nam (iii) 23.046.416.151
E- cQng 81.805,883.736 12.797.591.465

r
L
L-E
(i) Hqp d6ng ti6n gri,ic6 ky han s6 00112017IHDTG.482.423.110 ngay 2310512017 kf vcringAn hdng TMCP OAu tu &
Phat tri6n Viet Nam - CN He Nam, k!,han 1 th6ng, l5i su6t 4,3%lndm, hlnh thuc thanh to6n: lai nh6p g6c, g6c va tai
t5t toan I lAn khi d6n han ma kh6ng gia h4n hqp d6ng.

L
L-*=
(ii) 56 ti6t kiem s6 0700194008 ngity 1110912017 tqi ng6n hdng TMCP COng thuong Vi6t Nam - CN Ha Nam, k!,hEn 3
th6ng, 15i 5,'l%, phuong thuc trri lii: l6i nhQp g6c.

L
L-=
(iii) Tdi khodn ti6n g&i co kV han s6 ZlZOOOOOS254 lai ng6n hang COng thuong Viet Nam - CN He Nam, kV han 3
th6ng, phuong thuc trii I5i: 15i nh6p g6c.

L 5.2 Phai thu kh6ch hing


31t12t2017 01t01t2017

L
E=

Ej
a) Phii thu kh6ch hirng ngin hqn
(vNp)
120.422.099.698
(vNp)
99.433.940.147

L PhAi thu khach hang trong nuoc (chi tiet chi6m tu 1O% trd l6n trOn t6ng
khodn phdi thu)
52 788 331 000 35 450 000 001

L
l- _=
- Ban QLDA Thanh Li€m - Hq tdng xung quanh BQnh vi€n BAch Mai 7.281.638 0AA ia i5C Ci, t1:
- COng ty C6 phan Dau tu Phat tri€n Ha tang KCN DOng Van tll. tinh Ha

L
i.- .:
Nam
- 25 334 Cta ,::
- Ban QLDA Thanh Li6m - Cum CN Ki€n Kh€ 21.000.000 000
r - Ban QLDA Dau tuXdy dqng Hd Nam - LO CDV 24 506 693 000
L
Phii thu khach hdng kh6c 67.633.768.698 63.983 940 i47
t
cQng 120.422.099.698 99.433.940.147
b) Phai thu khich hing dii han a
a
c) Phdi thu crla kh5ch hing ngin hqn li c6c bdn li6n quan
- COng ty C6 phdn DAu tu Phdt tri6n Ha tdng KCN DOng Vdn lll, tinh Hd I
Nam
CQng
25.300.000.000

25.300.000.000
I
5.3 Tri truoc cho ngucri b6n ngin hqn
3111212017 0110112017

= - COng ty C6 phdn Ddu tu va Xdy dung TVT


- - Clng ty Cd phan Bdo Chung
- Cong ty TNHH VTXD & TM Truo'ng Giang Hd Nam ----rY9-z-nffi
292.990000 2.995135.000
7.590 212 000
- Chi nhanh Duy Ti6n - Cong ty CP Dau tu PT Thanh DAt 4.078.909.520 1.338.086.033
- COng ty Co phan Dau tu Xay dlrng Trung Dlng 6.500 000 000
- C)ng ty TNHH Phu'ong Ldm 5.977.693.118 1.220.881000
4=: - COng ty TNHH Van TAi Euc An 2.606.535.400 1.106535.400
- C6c cOng ty khac 6.553.943 332 10.374.648 950
CQng 26.010.071 .370 29.427.503.383
=_

J-:

*---
4-
Bdn !.':-..':: -" == - -: -'. -' -' . - -' : - :'.' -' ::; lach roi cia 86o cdo tai chinh IY
L.,e- _

L
iB*-*=

L
L.i__= CONG TY cO PHAN DAU Tt/ PHAT TRIEN THANH EAT
Dia chi: Ducrng Nguy6n Thi Dtnh, phuong Thanh Chiu, thanh ph6 phi Lli, tinh Ha Nam

L
L.^--=

L
BAN THUvET MrNH eAo cAo TATcHINH (tirip theo)
Ndm tdi chlnh k6t th0c viro ngdy 31 th6ng 12 nEm2017
Miu sd 809 . DN

L 5.4 Phai thu khic vi phii thu v6 cho vay


31t12t2017 01t01t2017

L Gi6 tri
(VND)
Du phong cia tri
(VND)
-Du phdng

L
h.d-=

ts--=
a) Ngin h4n
- Phdi thu khdc
3.561.879.334
3 561.879.334
175.462.478.037
2.462.478.037

L
L-
chiilet:
+ COng ty C6 phAn Tu vAn
90.000.000

L Md Dia ChAt
+ D6itugng khdc 74.812.667

L
-. _=
+ Ldi cho vay phdi thu (6ng
Nguy1n Huy Cuong)
- CAm c6, th6 ch6p kV quV,
3.487.066.667 2.205.000.000

t_ k1i cugc
- Phdi thu v€ cho vay
167.478.037

173.000.000.000
E- + 1ng Nguy1n Huy Ctrong
+ Trung tdm PhAt tri€n Qug
110.000.000.000
iI . , , I ^, . . . 63.000.000.000
-:.,,
oat tnann pno Fnu Ly
L-= CQng 3.s61.879.334 175.462.478.037
b) Dii han
|-+-
=
c) Phii thu kh6c li cic b6n li6n quan:
+ L6i cho vay phdi thu (6ng
3.487.066.667 2.205.000.000
Nguy6n Huy Cuong)
Hirng t6n kho
31t12t2017 01t01t2017
(vND) (vND)
Gia gOc DU phong Gi6 gOc Dy c^:nl
NguyOn v6t li6u 4.852.123.431 1.110.967 .731
COng cq, dqng cqr 198.082 898
Chi phi SXKD dd dang 139.202.828.209 85.283.012.103
Thdnh phim nh6p kho 3.760.646
CQng 144.054.951.640 86.595.823.378
5.6 Chi phi tri truoc
€-. 3111212017
(vNp)
01101t2017
(vNp)
a) Ngdn hqn 31 I .815.979
-
+::::
- Chi phi cOng cq dLtng cu xudt dung 311.815.979
b) Dai han 145.069.364 1.493.594.931
- Chi phi cOng cqt dttng ctt cho phdn b6 145.069.364 150.320.104
- Chi phi trA tru1c dai han khdc 1.224.816.930
- Chi phi c1p quyen khai thac cat
cQng 456.885.343 1.493.594.931

5.7 Tii sin dd dang ddi han I


:-

+:
E

--
&-
E

E
q=- E
E

J-'*
E
E

Bin thuy1t minh Bic cda tai chinh b nA! bO ph1n kh1nE tdch rdi cla Bdo c6o tdi chfnh 20
== =
=
I a
r
1_--
L-
L--.:
t-
I

L-= zo ttrrtt N
I o=
!_
l-_= o,c
o's.o
t- trlc€
I
t- (oo:-
E---= oei
t =u
r(G
E-_
l-,r = tltttltt
L-
I
5
'9
t-
i

r_=
LC "cl
= :;6
,(g -x _c
i
i
o _".
h-. .(E
l-_j o
E

L-
L-=
tltlll

I o
t_
L--:=
!O
.G
o)
t
t
i-. o

oooc)oooo
rco$ooooo o
{
c') oq q oqqqqqq oq
.o (n-NO$(o$ o,
Vtr)OcONlol'-@ t
-c
o- n q q.:qac9..
Ntr)O\tN(v)rtO
a
N
@OOTTOVN v- @
o N r fO r I
ttttrtt I

=
-c
,E "9
=
.- .a {O o
E
o ..o 6 -c
:
z.G ob.G
I
-c.
(,
C
oooooooo
o sooooo o .:
.; t@tr)6rooooo 6
J o
{o d - -e.io+<o+
tcfro@Nlf)l-6
o;
$
-==
^f
E
o_ .(u
o, a q 9rQaq.:
C{lOO\tNd)rtO
a
N
Yo (J OOOTTO$N @ >
E INrtOr- Ir
o-
-c
.'(trC
-r
- Or
-.(5
L-
zi
6 r-.
9b
.E
3s,
5b
,<7 =N
CLtr r.
!
>E
-
a o-
L-
F(tr
vO ,6
t :o- a
-= zS Y c.t

=:
-IIJ '
.z .=. (s.J
=6
ti' rc o) b-Er:)
F.b 6E trrd '9orE
+j
u3
.k€ ,a: .E'i il 5 d
=-:
0- -c
l-(f)
q.e 'BE .[ F x m .e .(U
^C
Po 'q o)
OC :I Ep'E]iz E
o
-E
,(- 3E fi's::?:Ef
:EE"sS,e..EtY:
O
o
- @,.5 mo
z>
,<* +'5 -o.co<)FXqrf,"bE
co

z-v .E>,b<)oo*'e'7
eCOcO-O-O-f.=O
-j
o-;
otr
o'9
=g
t-_J EB=iiiP;v
-ji.

rd >.= x
-,1 OE
Zo z tr q'
lE h.
{FE$rrrFis F-

^a
c0
*= .O '{,6
oo fiz ro
.6.

*--j

-=
fE- _
E--=
L
t=-=
L
L€
N
o,l

L
L
lE-

L
lE-E

L-= z
L o E,
c "E'9 B '.o :& E .P

: E =P
;
I
.o
L-_E o)
o -c
Eg :
L o
\o
o_

o Y'a
:
EF, ":
..o
..s
=
O)
.E .a
h v
P
i 3 E
@
ti-*

L r((!

=
E.:
r .6'
.so6 '3,
.*
,E .6 i
'H,
?
Y
I .8
t
-:Y'

L
tL-
t-
o
c{
o_
b. i"t
o: ,E
t ; 9 i
5 'E
t-*
L o
o
'tr'
.(u
o
c.=
Fs 3
-.-
r.([
e ^Bo
e f=
D
f,
- 6
(s
;6
'$

:
t-+ c ,^

L E gB
c9
'PE E :
:1 E. E
Ed d ? A
.q E
'9 i
' -
;o E
d\J

L-
t Yo
E BH t i.F
ttr'P 'F
--!
.o
"E
a
U:E .(!
(, E HR
(v) ri
FF
(ri
=F tr F
o1E ':E rg E
;i
5 I
'!
! xo
o
;z,
.* b
^y* ": ,= rtc
-== 'o-'9 'P =-E o
Z' ;6
:: ;q
u
c "od
O\
o- LL e ,F :u
= ,o 1 3
-c >E::*dEo)
*a= O
o
3d83
r)- is"Ec c o p
z.G E"F,P,P
'3ir* a o PE:
.o. ;a
I "-:e-5;3 ?3
F() J v v : g p
F. o cvjc eo
i
o cb. a. E ^)o llO) CD =C r=' o
.j
c{
'c' '-. ,s.=a,5 ,6 E- :? .. ->
J
al
:3= c-:= c) ,E = =* qo
;- .oc
qlP"SqS .o :S E 'E
.(s ()
(9 o Po, : l; eo
-.=
*-
o-

E'8 ' g Ef's


E!'Ei-Pr gs e=
a

L-
<.:
c
,G
HOOO
Sd6ci
H888
Qq,q,ci
S\t\t6 C\I
g o
o o
ci
o
q
@
tq
rE;:ES
.is;s3'gS
Pls=5:
s
,E- E' ;:
-x
:'^ E :Ed
: +
-: $
a
()
tto
O= o;
^N (r) O, q .} c
OO YcF X'c qr
=.(oi'lXo.ro -.6
:,o y _'q .r0 Ot
Ic
z() !N r(rQ.'
=sNc'j lr)
$I:a;'8: ,i= ; E'F o as

?a;Fr-85:E * ;e :
+J IC
oE
(o,o *
F-(!
z€. I- N
,{JJ ._
E,+:
:\.\ 'sp PE'ErrPl.. s'Scia t-r.; ca
(Ei

Za
;! f
.E c+i:
ro.

€-
E.C
F,P
uf
'k t- o-E
F "
'g F E]
E ':P:i "3O
S *u
s
o,
S:EFtFE
Qo.o=..b:P
b+oxE=& "Ei".6 .5o
E
t :*g; 3E
9'-:
a
'G

!
"eiiN.riiY =.6'3o
I cr) :6
[-c
-c q.e
'<o) -c
tr
(O *-=
>\o:LL^s
O)
Pf.=; ?.s ; ,G

=
F:
J-
i<F
(Jtr
.<;
E
.(!
€X s:
!S o-
8g'Nr ..:-
eSSo d.,S irssS H!5';:;5 €:F: !,8 H
o
o
o,,3 tno;
z> rE
^<* ZP
,j
5
,16
I PP..Es"E! .,83
,5 ii;Q ts t'S 5e
> ::.og.oi
tl;Heas:?Et i:=E
+Ee=p;.F f =*:€. :'QE;
.$
a

o-; E.9 Etr


-L=

,otr t- g i i 3$35 "o..} 56E"5s'5,E =sEE* E?EE \


rc)

.: "ix: 3.E g EH:


o'9 'q
r.=v
3:i p,:'p,6Sgf; oo,H =>E:.*i"3:'I
-= ao '19 J
J(J :f,.>ts.>"_iEp # Ee eA2a ;.B; B+ r ?,q,Q
ts
ot
zt)ztr o
F 'G
E qq Yt?s$?s5 eEIcS€'8 p?;gESEEi a
.O.(!. '{ ,o
oo az o,d
=

-:
3r-

L-
t-
E-F-

k
=
(r)
N

I,: z9 o) c{ N t.r) 6'e\ ot


qqq\riln lOcOEi(O
OO,o,, rooa6'no
NNOXT.!
o?t\c!Nr
\fN
o)

t-
E-*-- OS
; : E)
oorF)toodicn
Eqq\qsfi $}:NN3
q\\u?idoq
u? ct
ro
sl
Iq
a?
(o

t-
E-i_ o.=c i,-FAodo
d]:(o. > t-
=
\(o
th5
(J
E{qNqNq
3 E s sr$$ iilqq$q
O(O(Y)F-L'(.o
t@ol'-
d)

+ c.i1l)
L
(')NNJO
B.J-= 3O 6lF-!\t ro
l((!
E

t- v
N
$
q
Ir)NN
CO(O(o
tr)v\t
f.-
O)
q
o,
NF
(oN
r*

L
L-r= Oo
O.o
AE
r"i
CY)
\
(Y)

\
CO

(o
(-F
N$\f
€(o(o
ni o)
o
q
d+
fOr
oq c\

L
E--- = F.x cf) o; N C)r
N N NS\t N Olr)
\ (r, (. ) q $
+ !' cf) $
E!-
=

F- @ @ o.{'\t .t @.t

E
o(o(o (o rtO
o? oq O CD CT) cr) q-t:
,45 o.f\n. + r I''
fl(t
N
cr)
N O(o(o
o!-\t
(o NU'
\(o cO
90q
r-=
l-
.co
Fo,
c.i
(o
f--
Gi
@
t-
dni
6rotr)
N-F
N N
c/)
\i'
NO)
6N
sco
F--- =
io
oo
zz
:

F---=
(O,
E E x 9n
a?a?6eUq s s8E$gs C)N
$N
v()
$(o
tov
qq
orE
E q H qs
@rric)di.t
q qqsl*B
r$rjrjtif oro
(o(o
qn
ro)
(os
qo?
ro)
E= E
O rnr. N

E
(O
E r& hH eS qg
ri I: r'
€ HiNBfi$
Alrrrrjvlf)
(f)
o)
O)r
d-
o)
o)
ro)
qq
$(o
z.oG o-
E r NN
L--- o
=
- (oco$Lr)(r)*r vw\i-6-iaco N@ ,a
cC ONNtOc)Xc.)
o)r.-N\tlr)x @cDcDl'-ij(\
o ':'
.o NNtr)$$O
\6i \\iac!
lr)NNlr)rAt* Iq
(oN ;
NrONN(O,X
(ocoFNrl@ cD(()(otr)xv
o?qqc?Ucr) co(t
l-V
>.':9
.G LO'{)ONni 'f @@oO'fic, =
i-+i; .:l .C o)$crtsF-i.l@ O)NNO)Act
-c ':qqN9c'le roqo)96(o u)N .:
L
\o
=- OOo)r*@
\f-V co(c)(ovo) (co
NN
la
?
:
c
ro ro ,, !,
Otf $ lr)

F
.C
c
,o
?r.- o'i
o
oo
qN
OO
3KR f.-
o)
rce
qc! O= >

4: a (oj
V'L!
,IF.J
EoN o c
rotr)
q(> 3hx
l'- O l-
o
n
NN
-\t
c!q
-!

o6
I
z -c
E
.:0,f
,o'i9
z
@cci
(') c9
r
3Pp
f.-r;
(o
F-
Nr
r.-
0?q@
d-c
vof
-c
f.. (J
.C
^--CL
6. o.i e.i
@
c) "(U
--L
YU
-c ,o.
C -l(I'
o l'- l+l
a_
(o.
z -c
4Il F .Z o, .E a
(, Tctr (o.
e.
F
c
.b 6E E
,G
3
'(-
-P=
Fco
r3
.c
o.
I ,'t >r c
(L -C
5o '3P
Y,(E
E'
-C
E
9.
c
,(o -
Q
^G
a
o
\o )(! :6
., 0
f=
F -c'
o trOc
'fia^fi
,1 ,(E

'B
E

o ,o v
O)

G.
,6
CL
'9
'o)
C
o
o
z E trE.=mLE 'a
f
(, 2r 's
T.J
Y :g
-iq
,R,(U'!;\)o,(U
':-<V-r
E
o ,;,oo,N,G
':-fr- ,o
f,
{ol
.i6 (o
:l
e0

I z t E,
f, P E',; P'S.:o G
o c,)
o-
oo o
c
-P
=*q)
fi:
.lE

?
<o '8
..=t Fe p!i a
- rf) -
d9"e9\d
O) '(! .'-^
o) o)
.(! cc
,(U ,O c
.o
rO
:*'- .o
5 >'F s, glE-1
BSG.HigE
d\-q5 aE.}F-
E P'"o E:Q io o (!N co) \
Fo lo ,H
F
z {oxEeql
OFrr9rA
._=UrO {o,6lq4::YO"o
aF,(,.a
FF o
L

f.- o *,E -.:


-N F
z -C
o ztr c0
rQ
o
.9.
CI
"{,6
EZ =
d
i=
f-_,,-
L
r
r--a
L- N
l,-I
L
rL
r-r
zo
oz
o)t
o=
tnE 't'
\O
oc
=b O r-
kaE
.G

o)
)G

^G
J
.o
o
oao
o!20
oqo
olJo
83I
daci
o!20
oqo
daej
(o9(o
ooo
ooo
ooo
ddci
ooo
ooo
6{0N
F()F
ooo
\tcjF
o
o
q
o
o
q
N
q
t-
(!)
E
o
.o
o
.G
lo
.(s
o
6'9
.f,-
O(I)
.ho
-.f
@,(g
S5,r
t) n.C
.E3
o(E
.:o
o,o
Slo
U) n.o
:..c-ld
:os)Qii
cc0riH
'E
"
co96
E3";
,q6oq
s
(o

f.-il ,(E
;Egh
L
r-r
=E
o
.(o
(\I U'
oeo
o!20
oqo
ooo
GOO
ooo
o
o
q
F
m 6* '8'8
=
(r)(Do)o

6E tr
xO
c
aE

o
L-
r-a
dao
olJo
o90
dc;ct
ooo
ooo
o
o
q
(U f
3
C
aEiEs
=e c>c
,o I 3.Y
eEEo
eiad si e; c.i C! o c'q!)Q o.o
L-
r-r
r(g
o
o!20
o9o
dacr
69(O
F()F
ooo
\rrjF
q
F.
(o
lo
o
5.
O)
c
E': !
c XiHeR 6
=.P fi Q qor i Ec.o)c -
'Q
-
u=#.c)
0'et
=

E
c I O"O t+ N,i{O ^
r(O

l_-
r{
.O .o
CO to - tr-c oF
-c-cN-c
F o-o c
oao
o!20 ooo
ooo
l_
r{
xg

U'
o90
olfo
o!20
oqo
600
cidd
ooa
ooo
\(g
o
:EF,o) )G
E
c
E
)tE
E
t.iciN o sN
l_
r-,
o
L olJo
o!20
o90
FOF
lo lc) o r(!
J
xgf
C .(D
\ro
s(o-
ry
.6 dcoaj oiFF t-
L-
E
(,
l"\rN @-
(o

l--
E 8E
oqo I
oa
oo
oo
sE
,G
G

L,* s 6e;
oo o) c o)

fts
o)
o90 oo (u. .o .(o
'(u
o dd
BE s LrJ\t
-c
@ (o

l_ E
)(g
F
E'
sF H NC) ;5
F
(o $ (f)

r-.fl o
z.o g) oao
o!20
ooool
oooo o O o
l--
r_-{ I x!
o90
dac;
o!20
oooo
dcide;
oooo
(, o
o d
o
o
o .=
o
^(! oqo oooo E q O o
L-
r{
.:<
.o
e;ad
BVj
r.i r'-
g
ciddci
tr)\i-oo
F. (') la,
t;
tr) G'
I
o O
o o
N
O
t- (Oo (o ,ri CO N
l_
l4
o
c{
N
U)
oaooooo o N.^ z^
:
s oeooaoo o ,GO os)
L:
L-4
(a
oqooooo
daeioe,dc,
o900000
oqooooo
Io
o
q
>c
E),!o
cru
.Oo
s
@
C.)
F,
(o:
Lr)S
>C
-\
\N
:
c;a6oode; o
L-
r-d
t-
o
6N
o= rG
o
Oto_-)Ot{-j\-OO
lfru?r{)N(t)rO$
o)
IO)
'Ilb ,
6.> r(-=o {; o>
I =N
ilF-toFt -tr ,6 baz N,O
L:
1-4
z
J-
CLtr
'!o ,6
gc
NF<
c{ L}t r
O-LF
^o)
o)L
NCO
6:'
:<
F ,3
E'o'$
L- z .Z- EII o)
I
a-
E4
L-
{I
-t
F
F
-c
6E
,(-
866
ol-P'F-P'I
66
o)
c
b
5
F,-
z
e0)
.C
5 ,o/
L-d F(") szxzx* t, O)r '6
'a
L: J. o>
.<'ts ! c 5 c 5 -,;
CC
.O(U
.r0
E
zo)
B: ; : ; ir
(L b. OZ 0-
C =\oc\o{Y'\
Le[ 5 otr 7
F 6 .l0 E c.6O.GOv
0-,o
O=
,o u
O o
L-
r-4
E
f F .<'E .3 08
z t P f P I
.:6
o >z
Fc) !
,(!

o rC)c dl rrG
S *
is; h='9 l\
O)r o)- orE o
'$
E'= ;3
L_- z 2= P,5:<GE E.<s> 'E
3
CE
,(!tr
*tPE
.(1 Z o
o
'5:P*P'EP.rH.,H- -c(o
f -c .(!
L4 -(L z(, 5"(l) €
o. .(g
cz
=
or:9'
cF
a1
LI
'32
'$
c0

oo c Frtr c .6 'o.o'oJ'Q= E
Z> zt)
L_-
L..4
,b gJE,rg
3 bP;I .4.: h.t.: ,E
F
ZO

L_- l-
o
o
^L'
-._ (!
as39PS8* aPsP* 5
F
a
N (Y)
\
\q)

z
,o
-c.
o ztr i-
t- o
'(,d
@z d co

.-€

=
CONG TY cO PHAN DAU Tt.P PHAT TRIEN THANH DAT
Dia chi: Ducrng Nguy6n Th! Dinh, phucrng Thanh Chau, thanh ph6 phi Ly, tinh HA Nam

BAN THUYET M|NH BAo cAo TAIcHiNH (tii5p theo) M5u s6 809 - DN
Nim tdi chinh k6t th0c vdo ngay 31 th6ng 12 ndm2017
5.12 Phai tri nguli bAn 31t12t2017 0110112017
(VND) TVNnI

Gia tri 56 c6 khd ndns trd vrv


Gid tri! -s6co.1EF*
no 'r tr6 ncr
a) C6c khoin phii trA nguoi
b6n ngin han
73.306.367.735 73.306.367.735 41.730.873.444 41.730.873.444

C6c khodn ph6i trd ngucri b5n


chi6m tu 10% trd l6n
49.689 313.443 49.689.313.443 10.380.751.443 10380.751.443

- uong ry uo pnan t nuong


mai Thdnh Nam
2.290.768.230 2.290.768.230 7.193.504.230 7193.504.230

E - t,ong ty
Thdng Long
L)o

- COng ty TNHH VTXD&TM


Truong Giang Ha Nam
pnan lu van
22.800.000.000

15.395.798 000
22.800.000.000

15.395.798.000

F - COng ty TNHH Xdy dryng


Ph(tc Huynh
Cac khodn phdi tr5 ngucri b6n
9.202.747.213

23.617.054.292
Q )n, 7n7

23.617.054.292
'1'1
3.187.247.213 3187.247.213

31.350.122001 3'1.350.122.001

E
khdc
CQng 73.306.367.735 73.306.367.735 41.730.873.444 41.730.873.444
phii trd nguli b
b) Cnc khoin
5.13 Nguli mua tri ti6n tru6c ngin hqn 31112t2017 01t01t2017
(vNp) (vNp)

F
E
- Co s& ll BOnh vi0n Bach Mai - HTKT
- Co s& ll B0nh viQn HOu nghi Viet D*c - HTKT
C6c khodn ngudi mua tr6 ti6n truOc kh5c
45.897.600.000
43.733.700
70.016.247.716
000
45.897 600.000
43 733.700 000
54 261.837 316
c0ng 159.647.547.716 143.893.137.316
5.14 Thu6 vi c6c khoin phii ngp Nhi nu6c
nOp
F
phii n6p SO Oa tnr,rc

r
Si5
a) Phii n6p 0110112017 .
tronq nim Irong nam '111212a1i
- rhue GTGT
- Thue TNDN 3.317.937.594 t <hhaq/ <</ 5.034.574 350 3 549 85a :-a
- Thue rNCN 5.340.437 E a /6 ia1
J. JAU,9 J /
I
- r nue I ar nguyen 5.692.106 5.692.106

--
- C6c loai thue khSc '150.826.610 145.571.506 5.255.104
CQng 3.317.937.594 5.528.351 ,485 5.19't.178.399 3.655.110.680
b) Phii thu il
[-* 151.912
L
- Thue GTGT nQp thua 1I,JJt
Etrl 4aa ac1
IU/ JU/ 4 525.748.041 5.484 2 512 591 238
- Phi Brio vO tdi nguy6n m0i
I

F
534.661 8.534.661
truong
cQng 1.562.722.028 4.s34.282.702 5.484.151.912 2.512.s91.238

L* Quy6t toan thu6 cia COng ty s€ chiu su ki6m tra crla ccv quan thuO. Do vi€c 6p dung luat vd c6c quy dinh v6 thu6 d6i
voi nhi6u loai giaodlch khac nhau co th€ dugc gi6i thich theo nhi6u cach khac nhau, s6 thuO du,qc trinh bay tr6n 86o
cdo tdi chinh co the bi thay d6i theo quy6t dinh cia co quan thu6
L^
5.15 Chiphiphiitri 31t12t2017 01101t2017
i
(vNp) (vNp)
a) Ngin han 160.000.000 300.000.000
- Trich tru,oc chi phi ki6m toan 160.000.000 300.000.000
l<::_ cQng 160.000.000 300.000.000

BAn thuy€t minh B5o cdo tai chinh la mOt bO phdn khOng tdch rdi cla 86o c6o tdi chinh 25
,
CONG TY cO PHAN DAU Tu PHAT TRIEN THANH DAT
Dia chi: Ducrng Nguy6n Thi Dinh, phuong Thanh ChAu, thdnh ph6 Phi Ly, tinh Hd Nam

BAN THUvET MINH BAo cAo rAtcHiNH (ti6p theo) Mf,u s6 Bo9. DN
Ndm tdi chinh k6t th0c vdo ngdy 31 lhAng 12 ndm 2017
5.16 Cic khoin phii tri khic 3111212017 01t01t2017
(vNp) (vNp)
- Cd tuc, tqi nhuAn phdi trd 3.356.319.000 -
cgng 3.356.319.000
b) Ddi han
5.16 V6n ch0 s& hiru
a) Bing Ooi cnieu bi6n dQng c0a v6n chri sd hCru Dqn v! tinh: VND
V6n dAu tu cOa chi chrl
V6n kh6c cia LEi nhuQn sau thu6 -!I Ono cono
sd h0u so nu,u cnua pnan pnor

Sii ou aiu nim tru6c 120.000.000.000 5.589.829.007 125.589.829.007

lang von lrong nam truc/c 80.000.000.000 80.000.000.000


L6i trong ndm truoc 13.007.021.602 13.007.021.602
Tdng khac
Gidm v6n trong ndm truoc
Giim khac
SO Ou Oiu nim nay 200.000.000.000 18.596.850.609 218.596.850.609
Tdng v6n trong ndm
L5i trong ndm 19.151.233.111 19.151.233.111
Tang khac
Gi6m v6n trong ndm
Phin ph6i lgi nhuan (6.ooo.ooo.ooo) (6.000.000.00;)
L6 trong ndm
Gi6m khac
So du cu6i nam 200.000.000.000 31.7 48.083.720 243.7 48.083.720

Chi ti6t v6n g6p cia chi sd hhu


31t1212017 01t01t2017
(VND) (VND)
V6n g6p c0a cic d6i tuqng khSc 200.000.000.000 2)a a)a ::: _ : _

CQng 200.000.000.000 200.000.00 0.0 0 c

b) Cdc giao dlch vd v6n voi citc chti s& hhu vit phdn ph6i c6 tirc, chia lei nhuQn
Ndm 2017 Nim 2016
(vNp) (vNp)
V6n dAu tu crla chrl sd hCru
- V6n g6p dAu nim 200.000.000.000 '120.000.000 000
- V6n g6p t6ng trong ndm 80.000.000.000
- V6n g6p gi6m trong ndm
- V6n gop cu6i nem 200.000.000.000 200.000.000 000
uo tuc, l0l nnuan oa cnra 6.000.000.000
CO phi6u 31t12t2017 01t01t2017
(vNp) (vNp)
56 tuqng c6 phi€u ding k1i ph6t hdnh 20.000.000 20.000.000
56 luqng c6 phi6u da b6n ra c6ng ch0ng 20.000.000 20 000 000
- uo pnteu pno tnong 20.000.000 20 000 000
- C6 phiOu uu dai
56 lug'ng c6 phi6u dang lwu hdnh 20.000.000 20.000.000
, : .,
pnteu pno ^
- uo Inonq 20 000.000 20.000 000
- C6 phiOu uu dar
" Mdnh gia c6 phiOu dang lu'u hdnh: 10.000 VNDlc6 phan

F--_ Bdn thuy€t ninh Bito cda tdi chinh E mll b0 phdn kh1ng tdch rdi c1a 86o c6o tai chinh 26
I
t
r-E
I
i-.
GONG TY c6 PHAN DAU TI/ PHAT TRIEN THANH oAT
-t- Dia chi: Du,ong Nguy6n Thi Dtnh, phuong Thanh Ch0u, thanh ph6 Ph0 Lii, tinh Hir Nam
Ei
E
BAN THUYET MINH BAo cAo rAt cHiNH (titip theo) Miu s6 Bo9 - DN
t_
L_- Ndm tdi chinh k6t th0c vdo ngay 31 th6ng 12 ndm2017
L
l-.s Lii co b&n tr6n c6 phi6u Nim 2017
(vNp)
Nim 2016
(vNp)
E
I Lgi nhuan t<6 toan sau thu6 19.1s1.233.111 13.007.021.602
ri C6c khoiin di6u chinh ting holc gidm loi nhu0n k6 todn
L
E

L€
d6 x5c dinh lqi nhuOn hoic 16 ph6n b6 cho c6 d0ng sd hffu c6 phi6u
C6 phi6u luu hdnh binh qu6n trong ndm 20.000.000 16.869.068

L-
rq
Lii co bin tr6n c6 phi€u
qu! cia doanh nghiQp
958

L
r-q
Cdc

THONG TtN BO suNG cHo cAc KHoAN MUc rRiNH BAyTRoNG BAo cAo KEr ouA HoATD9NG KINH

L
rt
DOANH
T6ng doanh thu b5n hing vi cung c6p dich Nim 2017 Nim 2016
L
r--s
6.1

T6ng doanh thu bin hirng vd cung c5p dich


vr-r

vqr
(VND) (VND)

t - Doanh thu b6n bO iOng 34.862.282.422 76.953.244.A43


l_-
L-3 - Doanh thu xay l5p 316.362.413.835 195.849.798.184
- Doanh thu bdn hang h6a khac 2.677.695.472 7.156.562.493
L-
CQng 3s3.902.391.729 279.959.605.320
Doanh thu c6c b6n li6n quan 99.841.466.363
- C6ng ty C6 phAn DAu tu Phat tri6n Ha tAng KCN O6ng V6n lll 99.841.466.363
-
6.2 Cic khoin giim tr} doanh thu
6.3 Gi6 v6n hirng b6n vi cung cip dich vU Nim 2017 Nim 2016
(VND) (VND)
- Gi5 v6n ban b0 tOng 3'1.850.097.499 70.009.838.894
- Gra von xay lap 289.027.941.536 178.178.488.534
L-
- Gi6 v6n dich vU kh6c 2.446.336 153 6 510 833 812
cQng 323.324.375.188 2s4.699.161.241
6.4 Doanh thu ho4t dQng tii chinh Nim 2017 Nam 2016
-+ (VND) (VND)
Lai tiOn g&i, cho vay 5.650.416.011 2376 L ? 9-3
L
Lai ban c6c khodn dAu tu '1.325.999.575
l-==
- Ldi ban c6 phi6u Cong ty c6 phdn Chdn nu1i Thanh T€tn 1.323.000.000
- Lai c6 tuc duqc chia tu COng ty C6 phdn DTPT Ha tAng KCN DOng Van 2.999.575
ilt
cQng 6.976.415.586 2.376.779.979
*-=
6.5 Chi phi tiri chinh Nim 2017 Nim 2016
L--
(VND) (vND)
Lai ti6n vay 861.990.278 2.154.8A2.723
CQng 861-990.278 2.154.862.723

b.b Thu nhQp kh6c Nim 2017 Nim 2016


(VND) (VND)
r--- Ti0n thuong doanh s6 thu duoc
c0ng 506.723.800
s,- Chi phi kh6c Nim 2017 Nim 2016
(VND) (VND)
L6 tu hoat dOng thanh ly tai sdn c6 0infr 479.105.831
- Gia trj con lai 1.301.800.9s4
L: - Thu nh\p khac tu'vi1c thanh ty tdi sln c6 1inn (822.695.10s)
C5c khodrn chi phi khac 964.824.221 215 655 942
c0ng 1.443.930.052 215.655.942

-a-
:

--.-
Bdn thuy€: -^'' j.- :.-., -' " . - - :- :-i:,''ctg tach ro'i cia Bdo c6otai chinlt 27
t-
;

G
j
1_
L:
cONG TY cO PHAN DAU T[.P PHAT TRIEN THANH
: DAT
Dia chi: Duong Nguy6n Thr D!nh, phucrng Thanh cnau, phi L!, tinh HA Nam
inann ph6
IJ
L
!

I:
BAN THUYET M|NH BAo cAo rArcniruu (ti6p theo)
Ndm tdi chinh k6t thuc vdro ngay 31 thdng 12 ndtm 2017
Miu sd Bo9. DN

L
l-
6.8 Chi phi b6n hing vi chi phi qudn 117 doanh nghiQp Nim 2017 Nim 2016
t_ C6c khoin chi phi quin ti doanh nghi6p: !v!D) tvttot
11.237.510.154 8.911.39A973
i chi ti6t c6c khodn chi6m tu ioo/o trd ren tien t6ng chi phi qudn
I
rf doanh 2.127.361.470 2.476.508.945
Chi pht khdu hao tdi sdn c6 Oinn
Chi phi nh6n c6ng
2.103.169.122 1.026.456.687
Du phong phdi thu kh6 doi
1.206.642.188 1.450.052.258
! (1.182.449.840)
Chi phi qudn I! doanh nghiOp kh6c
cQng
9.'110.148.684 6.434.890027
11.237.510.154 8.9filrs8.er:-
-= 6.9 Chi phi sin xuit kinh doanh theo y6u t6
Nim 2017 Nim 2016
(YND) rymo)
- Chi phi nguy6n ti€u, vat li6u
195.933.557.441 174.617.416.655
Chi phi nhdn c6ng
61.'164.843.801 65.672.477.597
Chi phi kh6u hao tdi srin c6 dinh
12.723.717.420 9.693.144.498
Chi phf dich vu mua ngodi
84.092.452.943 28.612.207.863
Chi phi b6ng ti6n khac
33.655.528.489 10.307.186.212
cQng
387.570.100,094 288.902.432.825
6.10 Chi phi thui5 thu nhqp doanh nghiOp hi6n hirnh

=
Nim 2017 Nim 2016
T6ng lqi nhuan k6 to6n tru6c thu6
ffND) /vNDr
24.517 .725.443 16.355. 306.421
- Cac kho6n di6u chinh t6ng loi nhuOn k6 to6n truoc
thu6 2.317.735.791 386.117 672
_ + Chi phi kh1ng duqc tru
*== 2.31 7.735.791 386.1 17 672
- C6c khodn di6u chinh gidm lgi nhu6n k6 to6n truoc
thu6 , ooo a7r
: + Ldi c6 tu'c duEc chia trong ndm
2.999.57 5
Thu nhap chlu thu6
Thu6 suSt thue TNDN
26.832.461 659 16.74.. 42/ Ce3
lU-/o
chi phi thu.i TNDN hi6n hinh
5.366.492.332 3.348.284.819

7. THONG TIN B0 suNG cHo cAc KHoAN MUC TRiNH BAy rRoNG BAo cAo LLpu cHUyEN TIEN TE
o
NHONG THONG TIN KHAC

8.1 C6ng cu tiri chinh

COng ty chiu c5c r0i ro sau khi srl dUng c6ng cr,r tdi chinh:
- Rii ro thi truong
- Rrli ro tin dung

.: - RLli ro thanh kho6n fr


CO
Ban Gi6m d6c chiu trach nhiem. chung d6i vo'i viOc thi6t rap
va gi6m s6t nguyon tic quan r1i r0i ro tdi chinh. Ban Gidm l;
d6c thi6t Iap cac chinh sach nrram pnlt hi€n vd ph6n tich ;tl I,
cdc rrli ro md co-ng ty phdi chiu, thiot tap cac bien phap
so6t r[ri ro vd c6c han muc-rfii ro thich hgp, va giam s5.t c6c rL]i kiem
ro vd viQc th{,rc hiQn c6c han muc rrli ro. HQ th6ng va ,:
chinh sdch quin lf rrli ro du'crc xem x6t lai dinh ky nham phdn
-= anh nr.l"ng fl-,rv oal oer'r,en thi truong va VI
hoat dOng cria Cong ty ",1" "j"
Ban Gi6m d6c xem xet vd th6ng nhAt ap dung c6c chinh sdrch qudn
l! cho nhu,ng rui ro noi tr6n nhu, sau: +"
I

BAn thuy€t minh Bdo cdo tdichinh ld mlt b0 ph|n kh\ng t6ch roi cila 86o c6o tdi chinh zo
i
1_
l-=
:
t-
a-= j
cONG TY CO PHAN DAU TI./ PHAT TRIEN THANH DAT
d-
L-s.
Dia chi: Duong Nguy6n Thi Dinh, phuong Thanh Chau, thanh ph6 Phi Ly, tinh Hir Nam

BAN THUYET M|NH eAo cAo TATcHiNH (ti6p theo) Miu s6 BO9 - DN
T-
T: Ndm tiri chinh k6t thuc vdo ngay 31 thAng 12 ndm 2017
L:
T-
r--* (i) Rt)i ro thi truong
Rii ro thi truong ld rrli ro ma gi6 tri hqp li7 ctla c6c luOng ti6n trong tuong lai c0a c5c c6ng cu tai chinh sC bi6n dQng
t- theo nh0ng thay d6i c0a gi6 thi trucvng. R0i ro thi iruong co b6n loai rrli ro: r0i ro l6i su5t, rtli ro tidn tQ, r0i ro v6 gia
r--* hdng h6a vd rrii ro v6 gi6 kh6c.
I
h-
r-.* H.ut ro lat
L
suat
t
I-
rt Rt)i ro lai suSt la rrli ro md gi5 tri hEp ly hoic c6c lu6ng ti6n trong tu'crng lai crla mOt cOng cr,r tdi chinh s6 bi6n d0ng

t-
l-
theo nhirng thay d6i c0a l5i suAt thi trucrng. Rrli ro thi truong do thay d6i lai su6t ct]a COng ty chri y6u li6n quan d6n
ti6n, c6c khodn ti6n giri ngdn hqn vd c6c khodn vay c0a COng ty
L{
t- C6ng ty quAn lyi rii ro l6i suSt O5ng c6ch ph6n tich tinh hinh canh tranh tr6n th! truong d6 c6 ducvc lai suAt c6 IEi cho
lL.
t-4 muc dich cia C6ng ty vd v5n ndm trong gioi hqn qudn l! rii ro c0a mlnh.

Rii ro vO ngoai te
*{ Rtii ro ngoai t9 la rii ro md gi6 tri hqp lV cia cdrc lu6ng ti6n trong tuong lal crla c5c cOng cg tdi chinh sE bi6n dOng
theo nh0ng thay d6i cia ty gi6 h6i doei. COng ty chiu riri ro do sLr thay d6i cira t1i gid h6i doai li6n quan trr,rc ti6p d6n
d--d hoat dQng kinh doanh cia COng ty.

(i ) R0i ro tln dqrng

Rrli ro tin dqng ld r[rl ro md mOt bOn tham gia trong mQt c6ng cr; tdi chinh hoqc hgp d6ng giao dich khOng thuc hien
dugc nghia vu cia m)nh, dAn d€n t6n th6t v6 tai chinh. COng ty co th6 co rii ro tin dung tu c6c hoqt dQng kinh doanh
crla minh, vd tu hoat dQng tai chinh cira minh, bao gOm ti6n giri ngin hdng, cdc khodn cho vay vd c6c c6ng cu tdi
chinh kh6c.
Phdi thu kh1ch hdng

COng ty thuong xuy6n theo d6i cac kho6n phdi thu kh6ch hdng chua thu duEc. D6i voi cac khach hang l0n, Cong ty
xem x6t sLr suy giim trong ch6t lugng tin dLrng cia tung khach hang tqi ngdy lap b6o c6o. COng ty tim caich duy tri sr1
kiOm so6t chat ch6 c6c khoin ph6i thu tOn dgng va b6 tri nhin s1r ki6m soat tin dr,rng d6 giim thi6u rii ro tin dLrng

=
COng ty s6 lap du phong gidm gia tri d6 phdn 6nh muc dO thiQt hai uoc tinh d6i voi phdi thu khach hang pta tr-
khac vd c6c khodn dAu tu. Thdnh phAn chinh cia kho6n du phong gidm gia tr! nay la khoirn 16 cu thO cc ii3- :-a-
d6n mOc dq thiet hai cu thO d6i vcri tung kh5ch hdng.
-.1
t ten gut ngan nang
COng ty chi y6u duy tri s6 du ti6n giri tai c6c ng6n hang duEc nhiOu ngucri bi6t den tai Viet Nam. R[r rc tin 3,rg :-a
s6 du tien griritqicac ng6n hdng duEc qudn l)i bdi b0 phQn ng6n quy cia COng ty theo chinh s6ch cia Cong ty R-
ro tin dqng t6i da crla C6ng ty O6i vOi c6c khodn muc trdn bAn c6n O6i ne toan tpi ngay ket thuc ky tai chinh la gia r:
ghis6 nhu trinh bay trong Thuy6t minh s6 5.1. COng ty nhQn th6y muc dO tap trung rii ro tin dung d6ivoikhoan tjOn
al
giri ng6n hiing la th5p

e=:
(lii) Rrli ro thanh kho6n

Riri ro thanh khoirn la r0i ro md Cong ty se gap kh6 khdn khi thuc hien cac nghTa vu tai chinh do thi6u v6n. Rrli ro
thanh kho6n cia COng ty chi y6u ph6t sinh tu viec c6c tdi sin tai chinh vdr nE phii tra tai chinh co thoi diem d6o han
kh6c biOt nhau.
*E-_
COng ty gidm thi6u rii ro thanh khoiin bdng c6ch duy tri mOt lugng ti0n mdt vd c6c kho6n tuong duong ti6n vd c6c
kho6n vay ng6n hang d muc md Ban Gi6m d6c cho rdng dn de dap ung cho c6c hoAt dOng cia COng ty vd gidm
thi6u nli ro do nhr-rng bien dOng cia ludng tidn,
- Bdng duoi d6y phan tich d6i vcvi tdi sin tai chinh vd c6c khodn nE tdi chinh phi ph6i sinh vdo c6c nhom d5o han c6
g,-:
li€n quan dua tr6n ky han con lai tu ngay lqp bdng c€rn 06i fe toan d6n ngay d6o han theo hop dOng Cac s6 ti6n
du,Ec trinh bdy trong bdng sau ld cac lu6ng ti6n theo hgp d0ng khdng chi6t kh6u. VrOc trinh bdy thOng tin tai sdn tai
r:.:-
chinh phi phai sinh la can thi6t OO ni6u du,qc viQc qudn lf riri ro thanh khodn crlra COng ty khi tinh thanh khodn duoc
quin lf tr0n co sd c6ng no vd tai sdn thuAn.
'-==
e1

E*

L
L=

{-_
.:-
BAn thuy1t mir,a 3ai r,) :ei chinh la m1t b0 phAn khOng tach roi c1a 86o c6o tai chinh 29
I
d_
lLi
L
EJ

L
l_= CONG TY cO PHAN DAU Tt/ PHAT TRIEN THANH DAT
Dia chi: Duong Nguy6n ThiDinh, phudng Thanh Ch5u, thdnh ph6 Phi Lli, tinh Hri Nam
I-=
L
f..
BAN THUYET MINH BAo cAo TAt cHiNH (tirip theo)
Ndm tdi chinh k6t th0c vdo ngdy 31 th6ng 12 ndm2017
M5u s6 Bo9 - DN

L
I- Du6i 1 nim Tir 1 ndm trd l6n r6tg g-png

L
r--=
Ngiy 31t1212017
Tidn vd c6c kho6n tuong duong ti6n 81.805.883.736 81.805.883.736

L Ph6i thu kh6ch hing


uau tu
120.422.099.698
51.248.000.000
120.422.099.698
51.248.000.000

L
f=
Phii thu khdc 3.561.879.334 3.561.879.334
l*- Tdi sin idi chinh kh6c

L
rE
I ru:
Du phdng ph6i thu kh6 ddi (1.182.449.840) (1.182.449.84;)
L-
rq
Du phdng gi6m gi6 c6c khodn dAu tu
-:l ong c9ng 204,607.412.928 51.248.000.000 255.855.412.928
L-
r4 C6c khoin vay vdr nE 7.590.000.000 1.500.000.000 9.090.000.000
PhAi trd nguoi b6n 73.306.367.735 73.306.367.735
L-
*- Phai tra, ph6i nOp khdc vd chi phi phdi tr6 3.516.319.000 3.516.319.000
_: 84.412.685.735 1.s00.000.000 85.912.686.735
r ong cgng
ChGnh lQch thanh khoin thuin 120.194.726.193 49.748.000.000 169.942.726.193
--= Ducri 't nim Tip't nim trd l6n T6ng cQng
Ngiy 01/01/2017
-.-
Ti6n vd c5c khodn tuong duong ti6n 12.797 .591.465 12.797.591.465
Phii thu khdch hdng 99.433.940.147 99.433.940. 147
DAu tu '13.230.000.000 '13.230 000.000
*= PhAi thu kh5c 175.462.478.037 175 462.478 037
Tdi sin tii chinh khdc
+ Tril:
Dp phong ph6i thu kh6 ddi
Dqr phdng giim gi5 c6c khodn dAu tu
-tr ong cgng 287.694.009.649 13.230.000.000 300.924.009.649
Cac khoin vay vd ng 63.000.000.000 4.0'12.000.000 67.012 0!l cr:
l1 lai a1a / / /
Phaitra nguoi b6n 41.730.873.444 a l./ JU.o/ J ei-

Phai tra, phdi nQp kh6c vd chi phi phii tri 300.000.000 - 300 000 00c

ong cgng
-tr 105.030.873.444 4.012.000.000 109.042.873.444
Ch6nh lQch thanh khoin thuin 182.663.136.205 9.21 8.000.000 1 91 .881.1 36.20s

+;_ C0ng ty cho rdng m*c d0 tqp trung rrli ro vdi uiC" tra nq ld th6p. C0ng ty c6 khi ning thanh toSn cdc khoin ng d6n
han trlr ddng tidn hoat dQng kinh doanh vd ti6n thu tu c5c tdi srin tiri chinh ddo hqn.

--
-.

.-=
=:
+l
rL

Bdn thuy€i r-t ':' 3z.^ :z: :a, o'.,:nh /a mOt b0 phan kh1ng t\ch roi cla 86o c6o titi chtnh JU
L_€

-+ o== CSX AC o\i-o


o\l-o
$
$ sr 6 .H i.q
Ots o\i-Q a E> X :9E
,-f tb.>F-
CD.c-T
oqi
oFPl I ci c.i ci
oao i*q
ONQ
CY)
,' c (E ? *
-{0)
f-.(tro €=
o=o o \t q)
i
trlESS o.i c, ci (\l o)*u,J>. >i<
!+
Lt \(o
'6'6,:Q :g '+ oo)Y)
oor\
FC')O
oN-(5 q O"o >\
o)<* --.cn
'(tr

:- ED5 c"j-N NF
(o\t o,
o QpP
E3
i
=
r<G;dEL NQ =c
'-t =o)b. c.c
H EE
ro)
*I
,o E-E P, 3.5
-OL

"E .G CA FC a'.r)a
oc')o
QNQ
tf,
c.,
\
Y'r.O
L,\

E 'i^,
a
o 'i-i
,o-::

-t
o)(,F
sE
.(s
(JN ilE
t- lf)
eiNoi
Q(OF
Q ct
dto<ci
cY)
(o
00
q
C-r
F
K
='
rtrtOt,-
d:
9,'d
E"g
.-t 88
;

-N o)QF *o_c- l-!


== amLr) o)
"86 oi c.j trl .- *0)
NE O .-.
c.j rO
f.- @ .--c> N.:
u-t -
;6 .9oc N..
!
o -c;6,6
C-=r.- =6,
i
,o o\ro $ E P.=. cq'b
a\ia !t
*-l c o\i.a n : -F
,e- S"d >\2
.(EN 6c.ici cf) a'9
-o o QNO Ir,-
q - -u)L:\
.54
5
QAO
Noci (\.t
$
E^s's
=.- m
.B P
> o
o)o
-'
FC")Q
oN(v) o -c-Si' o"!
.O(,e
L
..o i NF
(o\+ o;
o E'3 i !,3
'J-

.c F-
'q ED "oo*
>,r U .==
E
gL ol.r)o rO ----L u-
:: 'itdr
OCY)O (w) *: mol "E
^h
6
.ru
i5:
ONA
eiNoi
\@ .(u-1
8.9',Y .6.o()
-c Q(os
A cD c') (o
@ >J i o
E
=o
oQ
.(EN
c)e
6<o<c;
o)QF
C,i 3.:;,.
rt ! c
E
L(o
P
ACDlo ol .c c tr tr -c?
z.(!o >(o N
lo
oi c.i c.j @
5 g :^"6
:S"9.4:= '5.a
o)
- c
.(E
.-!^>
.H:
-c ^6_c= xz
c LF,-,
.O ._.u € O > 7i
.j o) '9 c'O to
J c !
*: '- u,
= tt
.=.-
F \w
^ z vt*
;5
^=1
.C
o_
o) 5:s € E E's
c !
.o .n -c
u)! \fi
<o
-c
{o
>- o E
^

o 'ii;o
,,=
o-
-c
tr
(II. .E pu d' ?.;
*-: ..(trc .C a,;.o C E >

<.E Ol\ - ,$=


-: L .'):
-'(u (,
*= oj oE "6
cr, o'<'SE ,5
-
((E 5H : .(o-vo-c=
U -A rt.- fl -i:
zi
,<= CLtr
vtD,H
.C
: .f,
9-,d
O! i jj -c o)
_'9^d c c
'E-): o-cfU'=r-r
L- v- ^(s
-c. '>\.: s.- o -C
- Fo +N O- --c.o^G
q(JO-C .- c
ztr- I-
,.L
.a u.._ s
,(I,^ (G.

+-uor
+= ,ilI 'A 9':
-C.o - "m i a_
EP oE ! o
.CU
LLU,LV
.O C #.r
a
*= F.O
r-5
q<o) C
.oiX'ic '9 'P
'6r^ abo
.<: '{-
-p() 'A
e -
*=
Fc.l
,1 >!
'fte
Y.(E 'N
^q =E €E g
5,; S, c.f,
- l)z
$^(g
A
>..-
= -'
CL -c
; ;6s 6B Y I t'E 'e:.o o
t
-cqCan P !: $ .E,E'
l+J
F o- ,6s .o
.X'E
a\O.o
-L
E'
fs' .olooO o E.$ - a a o A
--: i<F
Oo
="- >.n'(U C :o,o o.Y = - o

-
o*E
z>
gd,
o-- F: > ^;
-L-
-.=
2=
E
5.
.3 EiT!:;€ = =
EE E
c -'19 .>. o :6
Y0)r+-
E or?9 ^fr-,
E E..b
o o
>'€ €
OP-

:
c
c0

=.8
,oP {II *.34 J+:= C !aa C
o.0 ,- E ;
r^.E Or- n, P
(o'Y .(U -c'$ O.C (J \q)
*-'a \
+j
rt
>d I'= & E'bo *gtsEfiEIEEEeEf, - o
,b
'-'i > c
.= o 'S
,

L= ots
Za
F ',.le '(!
ztr
'o
i5 O'a EsEsfi#e sEgisse CP:,:
-.O!:.6Lf:
ai3'E "G
a
,o.9. "(,6 C
oo BZ .a
-ia-.
il=_

=
:

=
cl
c-)

Or@ o) NNI o o,
--= =F
a6 N@
F-r
lr)COO)@
c.t
\@-OOr
Ntll.
a?q tt-
,PO
ol:z O)
cotri
l'- o, N$co$
o c.i o ro
z o(o d
o
.-€ at,o. -l()
(f)
ni+
c.) co -q c? oq c! ,o. qI a
a=-o
\o9(9 ON
o) cf,
c.i
o
o?
COLr)N
(Orr,ON
O)NNO (9
o)
o lr]ql
qq
o) (f,
r+
o?
t4='z c"i
tr)N c'i co O<r, - + z o)$ @
t=
r(oEF CO Cf)
r{)
ac
@$r
$N oF l'-
NN
lf)
EL
a!=
L= o
o

L.g co N Cf, o) o (f) (\l((E'
o_J
tG
.tr
F-l()
tr)(o co)
.(g
..v
O)r
-qq q
(O. o) (o (o
N Cf) @
(\I
4 -Otr
(E !o'
rg
E,
qc?
l- (O
rO
r?
E"
(o.
to
qoq
(oo
co
\ro
N$ lJ)r \l(o
^= qY .:q
*t
f.,
Oe (\l
(!'
i(D
au.
o NCN o f-- (o
J-
Lt O)
e
,o |r)(O
69, (f) (f)
o,
o)
S
co
!il-
(f)
o
t.r)
f-
P5. oq u? N tJ) q
-1 (o9
-Y. (iE
(Y)r
r\f
qol
c.i
t-
Y
tc
.G
cci
o)@
\a
cc; o,
o
e?

4 cX
.op c{
(o
(f)
F-
c{
o
rt
(v)
c?
x
g,
o)@
lif
oqr l- It-
q
E ,.6 <ooi l'* loa l.-
*l o- rg (ool
-@
N ^O
ro o)
-F
I:
=e
EO. o.
4 =I
.(U
o
I

-c
.-il ll
otr)
NO)
v-{
NO)
(?
N
c9v
\i- O)

\$lo
o) o)
.(Utr O) qoq
o,O Nl- + (O s@
i- I @o)
qq @ $co
N@ o o
!J
g.o .O
NO o,i
(O
c.i oi
a
c/) .G
g'tr (olr) LOO tol
.15 .t! oq oq q .(! O)O o
$
CD CO
(f, m @O
l.- r.-
@
(_)
.(tr
-c
L
C
(U.

- .C
:6 ^dE
-c t4 d.
L-
F
C
.o ^ro
,(o .d E
.8
oso
E.r
o e: E's Eg
I
z
(o
.E
O Ea
CLtr
E.H 'S
-
$F
S"b
I .C
'!9,6 =:
ts 'y (4.

€" Eas
C
o gL t!-
z F _c
-N
.!rEE.
O E
.= {! o ,'U
Z-
\rvr-Ya
a
d.
F ?cEx "E E.P€
E
,h
.: 3
o
O'P
-F
'(-
F(f)
-Y .15
15
5. a
> 16
c =
.O
'j=
,=
!S.H
to E5b 'E
'(E

L=
o--C
c .<'s
(.)> E-- 6 -
I
E <"P
= C .- o
=
5 ;-
F tlJ E€
tr,L^(U
\\.d'\*

r/, E
"G (at 'X
: a.s
o

-=
f =F O.P
.< y zi E 3r 1t
t s.s ."'=.=
S OC o
o I(0)c dl o ,('c E ^S '6 o sE
z -.= I<tu. E .- !
'! G ^G\O
€ 9e o
r(
L- r! .: .c0

zo
= ,a.e 56 f

L=
I
o-
oo o
C
=-
5"(t)
E-:
X,O. Oo
E-cl!+
.?.p Y: E 'si"eE$ti's
^; *" ETg c
co
o(o.
-S
.h
3 Z.-c. O..);-> oo, \q)
o ro o9 cdr>
-o
Iroc
;iec *EEE EEH E"=
!Lrd.

F.E .< iid Z


L.=-=
o
z
^:-'
-c
^e,E
ll.l-
F'o -
=,5
Fici'P^ef;
E
EIS E CE>-
B :g :g 'x.=
S335EgE€
^c0
rQ .N, c0
o 6Z cri.d Fdz E oooi
l-.

-=
t--
r+
L
l--E
t_
l-E
L
l-tr
aa
ao

L
1J= a
=
cD$tI)COI
(OtorO,
o?c? oq a
00@(f)v
l--*
lNc.o,
l\c?9
(O Ol
o '{- ro
(\o)-
c? u? oq
Lr)Lr)cf)
L
I
or$@s -lr - Q
Y'lo) EI os@
(,) trDl
a \q o! r (o.:c!
l-E a o(f)N(f,
lr)lr)(00,
'8'lE
[; ,o.l
(Jl O) f'- N
rr) <- (o
L
1+
\o
U,
oqc! r
$(c)roo,
NroN
$N
q tr)lo)oN
.'5ln s s
-l-
EDI O)@r
cl or+tri
FI r.- ro (\
"ol
L
t-&
kG
E
N

L
l-r
L
t-C
L
r
l_x
L- lr)N
(oN
o?q
O C')
N@
a?q
l-I lf) Lo (o
(oo CT)
(oo
l_.
L.q
E \q
(! N|r)
E
lr)-
Yq
z to zG r(O
qu? ,G qq
l_
r=
.G
I Or
tr)ro I O) O
rolr)
cf) N
l
l_
-i- E $o O-
l- (o (Or Or
z.(I, a'l
(o
c? qc?
oo)
i__ LOr
co
.i- ct)
a:
;- - m qq m
-q O
-c o O)N s() ,G
i_
l-e
c ,o
I
lr)(o
co ro
G
,o
I
$co
o?q
o
:- CO
N
cr)

t_
t }=
i_
l-E .oG
.4
-c
l- E C.

(rs., E.i
'G
-I
l

l-
o (oj
-L
z .C
O
E:
!N
cLtr
,H
S
s
EC:
lr e
'e {
5

iE
, 'E
E

€ ETS=
l_= I C
o
z -c
-uJ F
a-
r= (, a
d.
EE :EEP€E.
i;P' a t
C

F
,b
3 '3U:E ,88
T
o-
_c.
o.

o.h 5 E
€;SE
tr i"g
E
o
9a":
LFE
.6Eo
o)a cF
C(E
's E ': i=
t-= -G
c ((Ijr :l
5 L! '6 .,4^B E -oE -oE
F. g(o to g .(o
- = =
F
o xOC 'f;3 3:r= o)
.GC
o,
c-c
.(!
to
c o

-
z
o-
:f
zo
+S
-'= =i;
t
o-.:X *
'g G 'G{O
s Pa €
((E. !a
c
.o
-os
.o
!a
C
.o
!g
'(U
o
c0

L- --0
.E.F€ --0
='=
oO C,
'E,FE
EE .?BEE;
C
a
'b
3 E.E-H* HiFH !^\-
f *-c (J 5 E= \q)
o o- .Ax
(o. (O'
:l e \
-i-: o t.BE# B
=
-c -o.- ,i-J
I !.=
_ cti

=; i€$€E. €€sI
L L
-c !"o
- - ! !.(E -
L: z h,P krP
i_
rQ
o
.a
3E E
O 16"6
OFF
E
,G
Z
o 16"d
OFF
c0

t_
G,-
:

i-
i-=

:
l

+
L

i_:
cONG TY cO PHAN DAU Tu PHAT TRIEN THANH DAT
Dia chi: Dudng Nguy6n Thi Dinh, phuong Thanh Chdu, thAnh ph6 Phrl Lli, tinh Hd Nam
l-
:

BAN THUYET MINH BAo cAo rAr cHiNH (tiiip theo) M5u s6 Bo9 - DN
t: Ndm tdi chinh k6t th0c vdo ngay 31 thang 12 ndm2017
l
l

ii,. 8.3 Nh0ng khoin nq ti6m Gng, khoin cam ktit va nnfng th6ng tin tiri chinh kh6c
! 8.4 CAc sr,r kign quan trgng ph6t sinh trong ni6n dQ
1-
t-
i
(i)Theo Nghi quyet HOQT s6 67\2O17\DTDINQ-HDQT ngey 24 th6ng I I ndm2017 coa Cong ty C6 phAn EAu tu Phat
tri6n Thinh Dat vd HEp d6ng chuyon nhuEng c6 phAn s6 ttZtZOlttuDCNCP ngiy 01 thdng 12 ndm 2017, Cong ty
i==
C6 phAn Diu tu Ph5t tri6n Thdnh Dat tho5i phAn v6n g6p tuong Ong voi 1.323.000 c6 phAn tai COng ty C5 phAn
t_
I

Chdn nuOi Thanh Tin cho 6ng Biri V6n Tuy6t.


L-ts,
I
I
I
IE (ii) Nghi quy6t UOOT s6 ottzolt:OTD/NQ-HDQT ngdy 15t0112017 c0a COng ty C6 phAn DAu tu' Phat trien Thiinh Dat
thOng qua viQc g6p v6n dAu tu vdo COng ty C6 phAn DAu tu Ph6t tri6n Ha tAng Khu cOng nghlQp D6ng Van lll.
l_
I

a-
(iii) Nghi quy6t t-loOt s6 sOtzOtnD/NQ-HDOT ngity 1510412017 cia COng ty C6 phAn DAu tu Phat triOn Thdnh Dat
l-.
+. thOng qua viOc gop v6n thdrnh lip cOng ty C6 phAn T6n Cing - 06ng Van Hd Nam
8.5 Nhirng sr,r kiQn ph5t sinh sau ngiy kCt thic k!' k0 to6n nim
t:€
Nghi quy6t HDQT s6 10/2018/DTD/NQ-HDQT ngiey 1210312018 cira COng ty C6 phAn DAu tu Phattri6n ThAnh Dat
thOng qua viec thdnh lap COng ty TNHH MTV DAu tu Ph6t tri6n va Thuong mai Thdnh Dqt la cOng ty con, v6n di6u lQ
!E
26.000.000.000 VND, ti l0 v6n g6p 100% v6n didu le.

l-E Th6ng tin v6 c6c b6n li6n quan


I C6c bdn li6n quan:
i-E Trong ndm tai chlnh va tqi ngdy ket th[c nim tdi chinh, b€n sau diy duqc nhin bi6t la ben li€n quan cia COng ty:
I

r. E- BOn li6n quan Dla til6m Quan hQ


I

t_
i--E
Ong Nguy6n Huy Cuong Hd Nam Cheitjch HEQT kiOm Gi6m dOc
- COng ty C6 phin DAu tu Phdt tri6n Hq tAng KCN
Hd Nam uong ty lren Ket
I
i D6ng Vdn lll, tinh Hi Nam
r-E
I
Giao dich vdi cdc b6n li6n quan:
I

Ngoiii giao dich vdi c6c bOn li6n quan n6u tr6n, nhirng giao dich trOng yeu c0a COng ty vOi c6c bOn liOn quan trong
i-C nilm2017 bao g6m:
I

S15 tiirn vtlo


I

t_- B€n li6n quan NghiQp vtt


IE
Thu ti0n cho vay c6 nh6n 1 10.00c 0cc c0-l
t_
IE Ong Nguy€n Huy Cuong Phdi thu vO l5i cho vay cd nh6n 3 282 056 637
I Thu ti6n I6i cho vay cdr nh6n 2 000 000 003
l_.E
I
- COng ty C6 phdn DAu tu Phat triSn Ha tAng KCN Phdi thu kh6ch hang 109 825 613 000
I

DOng Vdn lll, tlnh Hd Nam Thu ti6n khach hdng 135.125 613.000
r--E
I

t_
I

L-E
Lucvnq vd thU lao chi trd tronq ndm cho c6c thdnh vi€n Ban Gi6m d6c vd Ke to6n trudng:
i Ndm 2017
L-
i--E Ho vi t6n Chuc vqr (vND)
Ong NguySn Huy Cucrng uram ooc 158.238.942
!-tr Ong NguySn Manh Tuy6n Pho gi6m d6c ki6m Ke toan trudng 130.974.534

r-E Ong Phsm Vdn B6ng Pho Giam d6c 104.288 462
ung lran vrel uu'c Pho Giam d6c 101.538 462

-€
!€

.=
--
Bdn thuy€t minh Bdo c6o tai chinh la m\t b0 phQn kh1ng t1ch rqi cia 86o cao tai chinh J4
-
L
l--E
L-
r_-E cONG TY cO PHAN DAU TI/ PHAT TRIEN THANH DAT
t_ Dia chi: Duong Nguy6n ThiDinh, phuong Thanh Chau, thinh ph6 Phi Lli, tinh Hir Nam

r
l-E
BAN THUYET MINH aAo cAo TAI cHiNH (tirip theo) M5u s6 809 - DN

I
t*. Ndm tdi chinh k6t thric vdo ngdy 31 th6ng 12 ndm 2017

8.7 Th6ng tin so sdnh


l--G 56 lieu so s6nh la s6 lieu tr6n 86o c6o tii chinh cho ndm tai chinh k6t thrlc vdo ngdy 31 thang 12 ndm 2016 cia COng
L-
l-I
ty d5 dugc kiem toan bdi COng ty TNHH PKF ViQt Nam.

L-
g
8.8 Th6ng tin v6 ho4t dQng li6n tr,rc
86o c6o tdi chinh niy duqc l6p trOn co sd hoat dQng kinh doanh li6n tuc.

L
rrl 8.9 Nhung th6ng tin kh6c
Ngodi nh0,ng thOng tin di trinh bay tr6n, trong ndm COng ty kh6ng c6 sU kien tr9n9 y6u ndo xiy ra doi hoi phar trinr
L_-
rG bay hay cong b6 tren Bdro c6o tdi chinh.

1-- Hd Nam, ngdy 30 thdng 03 ndm 2018


+-ry NG|./OTLAP KE ToAN TRI.PONG
L. .fryQtrAMDoc
o^
t-I C,
t_-
tE
L.
l--= \./
THANH DAT
I-
l_ Dinh Th! Phuong Thio Nguy6n Mqnh Tuy6n
'! t'i t: Huy Cu,ong

-
r+
r-E
L{

r-t
L{
l

+
r+
I:E

i--E
l--
r-E

l:

t:

t-

l--.:

r=
l

=
f-
:

t--:
L-
t

i=
:

L= Bdn thuyet minh 86o cao tai chinh la m1t b0 phdn kh1ng t6ch roi c0a 86o c6o tdi chinh JJ

i
our values
passion ##,, ,

a--..::'
teamwork e

clarttY
qualitY
integrttY

o,n ;x,i :\"


i ",)."" ; i:,? i I,,?.';'"J"t
:
I r i "-
-:-:..et'am
"-U-r ^^^.^.e.1
+8a 46boq zzo"
-- 6664 4488'Far:
com vn Southern on'::^Y^:'":;:'' )'
1r31iI Pkfvietnam@Pk{ Tha.h Street'vvdru " -
i,i"X: 3l:'il'T'''"n vietnan"
* 9':Y::i :,: lflvietnam Ho"dn' t$nn city '
0085' Fax - tiJ
o 4'
.-

l::il?x'""?.:, LTi.;
I {l''?',lt l"n''"''
"' :llL:-,id;; cit,'
8B3e ' Fax:
*84 8 3e11 B83e
Tel: + 84 I 3820
'sb@Pkf com'vn
Hanor 'Vietnam 0oB4
l:,:;;;t;' Email: Pkf

o't"t
0oB2 ' Fax: '84 4 2221 Email: Pk{ hcm@Pkf'com
vn
\Z'u'-uo"
Email: Pkf hn@Pkf com vn www.Pkf'com'vn