You are on page 1of 118

Yunit 1

Usa, Duha, Tulo

Pagtuon Pag-usab

Yunit 1 Usa, Duha, Tulo Pagtuon Pag-usab 1
Yunit 1 Usa, Duha, Tulo Pagtuon Pag-usab 1
Yunit 1 Usa, Duha, Tulo Pagtuon Pag-usab 1

1

 
 
 

Ang duha mas daghan og usa kay sa usa

Ang duha mas daghan og usa kay sa usa
 
 
 
 

Ang tulo mas daghan og usa kay sa duha.

Ang tulo mas daghan og usa kay sa duha.
Ang tulo mas daghan og usa kay sa duha.
 
 

Ang usa mas dyotay og usa kay sa duha.

Ang usa mas dyotay og usa kay sa duha.
Ang usa mas dyotay og usa kay sa duha.
 
 
 

Ang duha mas dyotay og usa kay sa tulo.

Ang duha mas dyotay og usa kay sa tulo.
Ang duha mas dyotay og usa kay sa tulo.
Ang duha mas dyotay og usa kay sa tulo.

2

Buluhatong Papel 1.1: Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong notebook.

Buluhatong Papel 1.1: Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong notebook. 3

3

Buluhatong Papel 1.1: Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong notebook.

Buluhatong Papel 1.1: Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong notebook. 4

4

Buluhatong Papel 1.1: Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong notebook.

Buluhatong Papel 1.1: Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong notebook. 5

5

Buluhatong Papel 2: Ihapa pila kabuok. Isulat kini sa pulong ug sa simbolo sa inyong papel.

1.

2.

 
   
   
 
   

3.

4.

 
 
 
 

5.

6.

 
 
 
 

6

Buluhaton sa Balay: Ihapa pila kabuok

papel ang pulong ug simbolo. Idrowing ang

makita ang mas daghan og usa ug ang mas dyotay og usa.

ang makita ang mas daghan og usa ug ang mas dyotay og usa. ug isulat sa

ug isulat sa

ang mas daghan og usa ug ang mas dyotay og usa. ug isulat sa aron Ipakita

aron

Ipakita ang mas daghan og usa. 1. 2. Ipakita ang mas dyotay og usa. 3.
Ipakita ang mas
daghan og usa.
1.
2.
Ipakita ang mas dyotay
og usa.
3.
Ipakita ang mas
daghan og usa.

7

Upat, Lima, Unom

Pagtuon Pag-usab:

Upat, Lima, Unom Pagtuon Pag-usab: 8
Upat, Lima, Unom Pagtuon Pag-usab: 8
Upat, Lima, Unom Pagtuon Pag-usab: 8

8

Ang lima mas daghan og usa kay sa upat. Ang unom mas daghan og usa
Ang lima mas daghan
og usa kay sa upat.
Ang unom mas daghan
og usa kay sa lima.
Ang upat mas dyotay
og usa kay sa lima.
Ang lima mas dyotay
og usa kay sa unom.

9

Buluhatong Papel 1.1: Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong notebook.

10
10

Buluhatong Papel 1.2: Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong notebook.

Buluhatong Papel 1.2: Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong notebook. 11

11

Buluhatong Papel 1.3: Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong notebook.

Buluhatong Papel 1.3: Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong notebook. 12

12

Buluhatong Papel 2: Ihapa pila kabuok. Isulat sa pulong ug sa simbolo sa inyong papel.

1.

2.

 
 
 
 
1. 2.   3. 4.   5. 6.  
1. 2.   3. 4.   5. 6.  

3.

4.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.

6.

1. 2.   3. 4.   5. 6.  
1. 2.   3. 4.   5. 6.  
1. 2.   3. 4.   5. 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13

Buluhaton sa Balay: Ihapa pila kabuok. Isulat sa pulong ug sa simbolo. Idrowing aron ipakita ang mas daghan og usa ug mas dyotay og usa. Buhata sa inyong papel.

1.

1. Ipakita ang mas daghan og usa.

Ipakita ang mas daghan og usa.

1. Ipakita ang mas daghan og usa. 2. Ipakita ang mas dyotay og usa. 3. Ipakita

2.

2. Ipakita ang mas dyotay og usa.

Ipakita ang mas dyotay og usa.

1. Ipakita ang mas daghan og usa. 2. Ipakita ang mas dyotay og usa. 3. Ipakita

3.

3. Ipakita ang mas dyotay og usa.

Ipakita ang mas dyotay og usa.

Ipakita ang mas dyotay og usa.

14

Pito, Walo, Siyam

Pagtuon Pag-usab:

Pito, Walo, Siyam Pagtuon Pag-usab: 15
Pito, Walo, Siyam Pagtuon Pag-usab: 15
Pito, Walo, Siyam Pagtuon Pag-usab: 15

15

Ang walo mas daghan og usa kay sa pito. Ang siyam mas daghan og usa
Ang walo mas
daghan og usa kay
sa pito.
Ang siyam mas
daghan og usa kay
sa walo.
Ang pito mas dyotay
og usa kay sa walo.
Ang walo mas
dyotay og usa kay sa
siyam.

16

Buluhatong Papel 1.1: Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong notebook.

Buluhatong Papel 1.1: Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong notebook. 17
Buluhatong Papel 1.1: Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong notebook. 17
Buluhatong Papel 1.1: Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong notebook. 17

17

Buluhatong Papel 1.1: Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong notebook. 17

Buluhatong Papel 1.2: Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong notebook.

Buluhatong Papel 1.2: Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong notebook. 18

18

Buluhatong Papel 1.3: Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong notebook.

19
19

Buluhatong Papel 2: Ihapa pila kabuok. Isulat sa pulong ug sa simbolo sa inyong papel.

1.

2.

 
   
   
   
   
 
   
   
   
   
1. 2.     3. 4.     5. 6.    
1. 2.     3. 4.     5. 6.    
1. 2.     3. 4.     5. 6.    
1. 2.     3. 4.     5. 6.    

3.

4.

 
   
 
   
   
   
   
1. 2.     3. 4.     5. 6.    
1. 2.     3. 4.     5. 6.    
1. 2.     3. 4.     5. 6.    
1. 2.     3. 4.     5. 6.    

5.

6.

 
   
 
   

20

Buluhaton sa Balay Ihapa pila kabuok. Isulat sa pulong ug sa simbolo.

Idrowing ang

usa ug mas dyotay og usa. Buhata sa inyong papel.

ang usa ug mas dyotay og usa. Buhata sa inyong papel. aron makita ang mas daghan

aron makita ang mas daghan og

1.

 
Ipakita ang mas daghan og usa.
Ipakita ang mas daghan og usa.
Ipakita ang mas daghan og usa.
Ipakita ang mas daghan og usa.

Ipakita ang mas daghan og usa.

2.

 
1.   Ipakita ang mas daghan og usa. 2.   Ipakita ang mas daghan og usa.
1.   Ipakita ang mas daghan og usa. 2.   Ipakita ang mas daghan og usa.
1.   Ipakita ang mas daghan og usa. 2.   Ipakita ang mas daghan og usa.
1.   Ipakita ang mas daghan og usa. 2.   Ipakita ang mas daghan og usa.
1.   Ipakita ang mas daghan og usa. 2.   Ipakita ang mas daghan og usa.
Ipakita ang mas daghan og usa.
Ipakita ang mas daghan og usa.
Ipakita ang mas daghan og usa.
Ipakita ang mas daghan og usa.

Ipakita ang mas daghan og usa.

3.

 
Ipakita ang mas daghan og usa.
Ipakita ang mas daghan og usa.
Ipakita ang mas daghan og usa.
Ipakita ang mas daghan og usa.

Ipakita ang mas daghan og usa.

21

Zero

Pagtuon Pag-usab:

Zero Pagtuon Pag-usab: Pila kabuok prutas nga anaa sa basket? 1 usa Pila kabuok prutas nga

Pila kabuok prutas nga anaa sa basket?

1 usa

Pag-usab: Pila kabuok prutas nga anaa sa basket? 1 usa Pila kabuok prutas nga anaa sa

Pila kabuok prutas nga anaa sa basket?

0 zero

1

mas daghan og usa kay sa 0.

0

mas dyotay og usa kay sa 1.

22

Buluhatong Papel 1: Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong notebook.

Buluhatong Papel 1 : Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong notebook. 23

23

Buluhatong Papel 2: Lingini ang hulagway nga nagpakita og Zero. Buhata kini sa inyong papel.

1.

 
 
 
 

A

B

2.

2.
2.

A

B

3.

 
 
 
 

A

B

4.

 
 
 
 

A

B

24

Buluhaton sa Balay: Ihapa pila kabouk pulong ug sa simbolo sa inyong papel. Idrowing aron

Buluhaton sa Balay: Ihapa pila kabouk

pulong ug sa simbolo sa inyong papel. Idrowing aron ipakita ang mas daghan og usa ug mas dyotay og usa.

. Isulat sa

ang mas daghan og usa ug mas dyotay og usa. . Isulat sa 1. Ipakita ang

1.

Ipakita ang mas daghan.

usa ug mas dyotay og usa. . Isulat sa 1. Ipakita ang mas daghan. 2. Ipakita
usa ug mas dyotay og usa. . Isulat sa 1. Ipakita ang mas daghan. 2. Ipakita

2.

usa ug mas dyotay og usa. . Isulat sa 1. Ipakita ang mas daghan. 2. Ipakita

Ipakita ang mas daghan.

usa ug mas dyotay og usa. . Isulat sa 1. Ipakita ang mas daghan. 2. Ipakita

3.

Ipakita ang mas daghan.

usa ug mas dyotay og usa. . Isulat sa 1. Ipakita ang mas daghan. 2. Ipakita
usa ug mas dyotay og usa. . Isulat sa 1. Ipakita ang mas daghan. 2. Ipakita

25

Napulo

Pagtuon Pag-usab:

10 napulo

10

napulo

Napulo Pagtuon Pag-usab: 10 napulo Ang napulo mas daghan og usa kay sa siyam. Ang siyam
Napulo Pagtuon Pag-usab: 10 napulo Ang napulo mas daghan og usa kay sa siyam. Ang siyam

Ang napulo mas daghan og usa kay sa siyam.

Pagtuon Pag-usab: 10 napulo Ang napulo mas daghan og usa kay sa siyam. Ang siyam mas
Pagtuon Pag-usab: 10 napulo Ang napulo mas daghan og usa kay sa siyam. Ang siyam mas

Ang siyam mas dyotay og usa kay sa napulo.

Pagtuon Pag-usab: 10 napulo Ang napulo mas daghan og usa kay sa siyam. Ang siyam mas
Pagtuon Pag-usab: 10 napulo Ang napulo mas daghan og usa kay sa siyam. Ang siyam mas
Pagtuon Pag-usab: 10 napulo Ang napulo mas daghan og usa kay sa siyam. Ang siyam mas
Pagtuon Pag-usab: 10 napulo Ang napulo mas daghan og usa kay sa siyam. Ang siyam mas

26

Buluhatong Papel 1.1: Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong notebook.

Buluhatong Papel 1.1: Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong notebook. 27

27

Buluhatong Papel 2: Kolori ang hustong gidaghanon sa bola sumala sa gipangayo. Buhata kini sa papel.

4

4
4
4
4
4
 
 
 
 
 
 

1

1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 

5

5
5
5
5
5

28

3 0 10
3
0
10

29

Buluhatong Papel 3: Ihapa pila kabuok. Isulat sa pulong ug sa simbolo sa inyong papel.

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

30

Buluhaton sa Balay: Ihapa pila kabuok ang nakit-an nga butang. Isulat sa pulong ug sa simbolo. Idrowing aron makita ang hulagway nga mas dyotay ug mas daghan. Buhata kini sa inyong papel.

1.

 
Ipakita ang mas dyotay og usa.

Ipakita ang mas dyotay og usa.

1.   Ipakita ang mas dyotay og usa. 2.   Ipakita ang mas daghan og usa.

2.

 

Ipakita ang mas daghan og usa.

 
Ipakita ang mas daghan og usa.  

3.

 
 
  Ipakita ang mas dyotay og usa.
  Ipakita ang mas dyotay og usa.
  Ipakita ang mas dyotay og usa.
  Ipakita ang mas dyotay og usa.

Ipakita ang mas dyotay og usa.

dyotay og usa. 2.   Ipakita ang mas daghan og usa.   3.     Ipakita
dyotay og usa. 2.   Ipakita ang mas daghan og usa.   3.     Ipakita
dyotay og usa. 2.   Ipakita ang mas daghan og usa.   3.     Ipakita

31

Onse hangtod Bayente

Pagpalab-as:

tag- tinagus-a napulo 11 1 1 tag- tinagus-a napulo 12 1 2 tag- tinagus-a napulo
tag-
tinagus-a
napulo
11
1
1
tag-
tinagus-a
napulo
12
1
2
tag-
tinagus-a
napulo
13
1
3
tag-
tinagus-a
napulo
14
1
4
tag-
tinagus-a
napulo
15
1
5
tag-
tinagus-a
napulo
16
1
6
tag-
tinagus-a
napulo
17
1
7
tag-
tinagus-a
napulo
18
1
8
tag-
tinagus-a
napulo
19
1
9
tag-
tinagus-a
napulo
20
2
0

32

Buluhatong Papel 1: Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong notebook.

Buluhatong Papel 1: Basaha ang numero, kopyaha ang pulong ug simbolo sa inyong notebook. 33

33

34

34

Buluhatong Papel 2: Ihapa ug isulat sa papel ang gidaghanon sa sticks sa matag pundok.

Buluhatong Papel 2: Ihapa ug isulat sa papel ang gidaghanon sa sticks sa matag pundok. 35

35

Buluhatong Papel 3: Pagdrowing og mga butang nga magpakita niining mga numeroha. Buhata kini sa inyong notebook.

Numero

Drowing

17

 

11

 

15

 

20

 

13

 

16

 

18

 

12

 

19

 

14

 

36

Buluhaton sa Balay: Ihapa ug isulat sa papel pila tanan, pila ka tag-napulo ug pila ka tinagus-a.

1.

2.

1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   
1. 2. ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 3. 4.   

ang tanan

ang tanan

tag-napulo

tag-napulo

tinagus-a

tinagus-a

3.

4.



 















 

ang tanan

ang tanan tag-napulo

tag-napulo

tinagus-a

tinagus-a

37

5.

6.

 
 
 
 
 
 
 
 
5. 6.   ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 7. 8.   ang tanan
5. 6.   ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 7. 8.   ang tanan
5. 6.   ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 7. 8.   ang tanan
5. 6.   ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 7. 8.   ang tanan
5. 6.   ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 7. 8.   ang tanan
5. 6.   ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 7. 8.   ang tanan
5. 6.   ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 7. 8.   ang tanan
5. 6.   ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 7. 8.   ang tanan
5. 6.   ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 7. 8.   ang tanan
5. 6.   ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 7. 8.   ang tanan
5. 6.   ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 7. 8.   ang tanan
5. 6.   ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 7. 8.   ang tanan
5. 6.   ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 7. 8.   ang tanan
5. 6.   ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 7. 8.   ang tanan

ang tanan

ang tanan

tag-napulo

tag-napulo

tinagus-a

tinagus-a

7.

8.

tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 7. 8.   ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo
tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 7. 8.   ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo
tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 7. 8.   ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo
tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 7. 8.   ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo
tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 7. 8.   ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo
tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 7. 8.   ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo
tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 7. 8.   ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo
tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 7. 8.   ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo
tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 7. 8.   ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo
tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 7. 8.   ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo
tag-napulo tag-napulo tinagus-a tinagus-a 7. 8.   ang tanan ang tanan tag-napulo tag-napulo
 

ang tanan

ang tanan

tag-napulo

tag-napulo

tinagus-a

tinagus-a

38

Bayente Uno hangtod Singkwenta

Pagpalab-as:

 

Place Value

 

Numero

Tag-

Tinagus

 

napulo

-a

     
     
     
     

21

2

1

     
     
     
22 2 2
22 2 2

22

2

2

23 2 3
23 2 3
23 2 3
23 2 3
23 2 3

23

2

3

     
     
     
     
     
     

24

2

4

     
     
     
     
     
     

25

2

5

26 2 6
26 2 6
26 2 6
26 2 6

26

2

6

     
     
     
     
     
     

27

2

7

39

 

Place Value

 

Numero

Tag-

Tinagus

 

napulo

-a

28 2 8
28 2 8
28 2 8
28 2 8
28 2 8
28 2 8

28

2

8

29 2 9
29 2 9
29 2 9
29 2 9
29 2 9
29 2 9

29

2

9

30 3 0
30 3 0

30

3

0

31 3 1
31 3 1
31 3 1

31

3

1

32 3 2
32 3 2
32 3 2

32

3

2

33 3 3
33 3 3
33 3 3

33

3

3

34 3 4
34 3 4
34 3 4

34

3

4

35 3 5
35 3 5
35 3 5

35

3

5

40

 

Place Value

 

Numero

Tag-

Tinagus

 

napulo

-a

36 3 6
36 3 6
36 3 6

36

3

6

37 3 7
37 3 7
37 3 7

37

3

7

38 3 8
38 3 8
38 3 8

38

3

8

39 3 9
39 3 9
39 3 9

39

3

9

40 4 0
40 4 0

40

4

0

41 4 1
41 4 1
41 4 1

41

4

1

42 4 2
42 4 2
42 4 2

42

4

2

43 4 3
43 4 3
43 4 3

43

4

3

41

 

Place Value

 

Numero

Tag-

Tinagus

 

napulo

-a

44 4   4
44 4   4
44 4   4

44 4

 

4

45 4   5
45 4   5
45 4   5

45 4

 

5

46 4   6
46 4   6
46 4   6

46 4

 

6

47 4   7
47 4   7
47 4   7

47 4

 

7

48 4   8
48 4   8
48 4   8

48 4

 

8

49 4   9
49 4   9
49 4   9

49 4

 

9

     
     
     
     
50 5 0
50 5 0

50 5

0

42

Buluhatong Papel 1: Ihapa ang mga straw. Isulat ang kadaghanon. Paghimo og mga hugpong nga adunay tag-napulo ang sulod. Isulti pila ka tag- napulo ug pila ang pila ka tinagus-a.

34 3 ka tag-napulo
34 3 ka tag-napulo
34 3 ka tag-napulo

34

3 ka tag-napulo

4 tinagus-a

  ka tag-napulo
  ka tag-napulo
 

ka tag-napulo

tinagus-a

  ka tag-napulo
  ka tag-napulo
  ka tag-napulo
 

ka tag-napulo

tinagus-a

  ka tag-napulo
  ka tag-napulo
 

ka tag-napulo

tinagus-a

  ka tag-napulo
  ka tag-napulo
  ka tag-napulo
  ka tag-napulo
 

ka tag-napulo

tinagus-a

tinagus-a

43

ka tag-napulo
ka tag-napulo
ka tag-napulo

ka tag-napulo

tinagus-a

 
  ka tag-napulo
  ka tag-napulo

ka tag-napulo

tinagus-a
tinagus-a

tinagus-a

Buluhatong Papel 2: Ihapa ang mga lingin. Isulat sa inyong papel pila kabuok ka tag-napulo ug pila ka tinagus-a.

1.

mga lingin. Isulat sa inyong papel pila kabuok ka tag-napulo ug pila ka tinagus-a. 1. Tag-
mga lingin. Isulat sa inyong papel pila kabuok ka tag-napulo ug pila ka tinagus-a. 1. Tag-

Tag-

Tinagus-

napulo

a

44

2.

2. Tag- Tinagus- napulo a 3. Tag- Tinagus- napulo a 4. Tag- Tinagus- napulo a 45
2. Tag- Tinagus- napulo a 3. Tag- Tinagus- napulo a 4. Tag- Tinagus- napulo a 45

Tag-

Tinagus-

napulo

a

3.
3.

Tag-

Tinagus-

napulo

a

4.

2. Tag- Tinagus- napulo a 3. Tag- Tinagus- napulo a 4. Tag- Tinagus- napulo a 45
2. Tag- Tinagus- napulo a 3. Tag- Tinagus- napulo a 4. Tag- Tinagus- napulo a 45
2. Tag- Tinagus- napulo a 3. Tag- Tinagus- napulo a 4. Tag- Tinagus- napulo a 45

Tag-

Tinagus-

napulo

a

45

5.

5. Tag- Tinagus- napulo a Buluhatong Papel 3. Buhata kini sa inyong papel. Kolori ang lignin
5. Tag- Tinagus- napulo a Buluhatong Papel 3. Buhata kini sa inyong papel. Kolori ang lignin
5. Tag- Tinagus- napulo a Buluhatong Papel 3. Buhata kini sa inyong papel. Kolori ang lignin

Tag-

Tinagus-

napulo

a

Buluhatong Papel 3. Buhata kini sa inyong papel. Kolori ang lignin sa gihatag nga numero.

1. Kolori ang 37

Papel 3. Buhata kini sa inyong papel. Kolori ang lignin sa gihatag nga numero. 1. Kolori

2. Kolori ang 40

Papel 3. Buhata kini sa inyong papel. Kolori ang lignin sa gihatag nga numero. 1. Kolori
Papel 3. Buhata kini sa inyong papel. Kolori ang lignin sa gihatag nga numero. 1. Kolori
Papel 3. Buhata kini sa inyong papel. Kolori ang lignin sa gihatag nga numero. 1. Kolori
Papel 3. Buhata kini sa inyong papel. Kolori ang lignin sa gihatag nga numero. 1. Kolori

46

3.

Kolori ang 25

3. Kolori ang 25 4. Kolori ang 28 5. Kolori ang 33 Buluhaton sa Balay: Kopyha
3. Kolori ang 25 4. Kolori ang 28 5. Kolori ang 33 Buluhaton sa Balay: Kopyha
3. Kolori ang 25 4. Kolori ang 28 5. Kolori ang 33 Buluhaton sa Balay: Kopyha
3. Kolori ang 25 4. Kolori ang 28 5. Kolori ang 33 Buluhaton sa Balay: Kopyha

4. Kolori ang 28

3. Kolori ang 25 4. Kolori ang 28 5. Kolori ang 33 Buluhaton sa Balay: Kopyha
3. Kolori ang 25 4. Kolori ang 28 5. Kolori ang 33 Buluhaton sa Balay: Kopyha
3. Kolori ang 25 4. Kolori ang 28 5. Kolori ang 33 Buluhaton sa Balay: Kopyha
3. Kolori ang 25 4. Kolori ang 28 5. Kolori ang 33 Buluhaton sa Balay: Kopyha

5. Kolori ang 33

3. Kolori ang 25 4. Kolori ang 28 5. Kolori ang 33 Buluhaton sa Balay: Kopyha

Buluhaton sa Balay: Kopyha ang chart sa inyong notebook. Isulat ang nawala nga numero.

1

2

 

4

   

7

 

9

 
 

12

13

 

15

   

18

 

20

21

 

23

   

26

 

28

   
 

32

 

34

 

36

 

38

 

40

41

 

43

 

45

 

47

 

49

 

47

Singkwenta hangtod Usa ka Gatos

Pagpalab-as:

 

Place Value

 

Numero

Tag-

Tina

 

napulo

gus-a

     
     
     
     
     

51

5

1

52 5 2
52 5 2
52 5 2
52 5 2
52 5 2

52

5

2

53 5 3
53 5 3
53 5 3
53 5 3
53 5 3

53

5

3

54 5 4
54 5 4
54 5 4
54 5 4
54 5 4
54 5 4

54

5

4

55 5 5
55 5 5
55 5 5
55 5 5
55 5 5
55 5 5

55

5

5

48

 

Place Value

 

Numero

Tag-

Tina

 

napulo

gus-a

56 5 6
56 5 6
56 5 6
56 5 6
56 5 6

56

5

6

57 5 7
57 5 7
57 5 7
57 5 7
57 5 7

57

5

7

58 5 8
58 5 8
58 5 8
58 5 8
58 5 8

58

5

8

59 5 9
59 5 9
59 5 9
59 5 9
59 5 9

59

5

9

60 6 0
60 6 0
60 6 0

60

6

0

61 6 1
61 6 1
61 6 1
61 6 1

61

6

1

62 6 2
62 6 2
62 6 2
62 6 2

62

6

2

49

 

Place Value

 

Numero

Tag-

Tina

 

napulo

gus-a

63 6   3
63 6   3
63 6   3
63 6   3

63 6

 

3

64 6   4
64 6   4
64 6   4
64 6   4

64 6

 

4

65 6   5
65 6   5
65 6   5
65 6   5

65 6

 

5

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

66 6

6

67 6   7
67 6   7
67 6   7
67 6   7

67 6

 

7

68 6   8
68 6   8
68 6   8
68 6   8

68 6

 

8

69 6   9
69 6   9
69 6   9
69 6   9

69 6

 

9

50

 

Place Value

 

Numero

Tag-

Tina

 

napulo

gus-a

70 7 0
70 7 0
70 7 0

70

7

0

71 7 1
71 7 1
71 7 1
71 7 1

71

7

1

72 7 2
72 7 2
72 7 2
72 7 2

72

7

2

73 7 3
73 7 3
73 7 3
73 7 3

73

7

3

74 7 4
74 7 4
74 7 4
74 7 4

74

7

4

51

 

Place Value

 

Numero

Tag-

Tina

 

napulo

gus-a

75 7   5
75 7   5
75 7   5
75 7   5

75 7

 

5

76 7   6
76 7   6
76 7   6
76 7   6

76 7

 

6

77 7   7
77 7   7
77 7   7
77 7   7

77 7

 

7

78 7   8
78 7   8
78 7   8
78 7   8

78 7

 

8

79 7   9
79 7   9
79 7   9
79 7   9

79 7

 

9

52

 

Place Value

 

Numero

Tag-

Tina

 

napulo

gus-a

80 8 0
80 8 0

80

8

0

81 8 1
81 8 1
81 8 1

81

8

1

82 8 2
82 8 2
82 8 2

82

8

2

83 8 3
83 8 3
83 8 3

83

8

3

84 8 4
84 8 4
84 8 4

84

8

4

53

 

Place Value

 

Numero

Tag-

Tina

 

napulo

gus-a

85 8   5
85 8   5
85 8   5

85 8

 

5

86 8   6
86 8   6
86 8   6

86 8

 

6

87 8   7
87 8   7
87 8   7
87 8   7

87 8

 

7

88 8   8
88 8   8
88 8   8
88 8   8

88 8

 

8

89 8   9
89 8   9
89 8   9
89 8   9

89 8

 

9

54

 

Place Value

 

Numero

Tag-

Tina

 

napulo

gus-a

90 9 0
90 9 0

90

9

0

91 9 1
91 9 1
91 9 1

91

9

1

92 9 2
92 9 2
92 9 2

92

9

2

93 9 3
93 9 3
93 9 3

93

9

3

55

 

Place Value

 

Numero

Tag-

Tina

 

napulo

gus-a

94 9 4
94 9 4
94 9 4

94

9

4

95 9 5
95 9 5
95 9 5

95

9

5

96 9 6
96 9 6
96 9 6

96

9

6

97 9 7
97 9 7
97 9 7
97 9 7

97

9

7

56

 

Place Value

 

Numero

Tag-

Tina

 

napulo

gus-a

98 9 8
98 9 8
98 9 8
98 9 8

98

9

8

99 9 9
99 9 9
99 9 9
99 9 9

99

9

9

     
     
     
     
     
     

100

10

0

57

Buluhatong Papel 1: Ihapa ang mga straw. Isulat ang numero. Pagpundok og tag-napulo ka straw. Isulti kon pila ka tag-napulo ug pila ka tinagus-a.

   
   
   
   
   
   

77

7 tag-napulo

7 tinagus-a

   
   
   
   
   
   
   

tag-napulo

tinagus-a

  tag-napulo tinagus-a
  tag-napulo tinagus-a
  tag-napulo tinagus-a
  tag-napulo tinagus-a
  tag-napulo tinagus-a
 

tag-napulo

tinagus-a

  tag-napulo
  tag-napulo
  tag-napulo
  tag-napulo
  tag-napulo
  tag-napulo
  tag-napulo
 

tag-napulo

tinagus-a

  tag-napulo
  tag-napulo
  tag-napulo
  tag-napulo
  tag-napulo
 

tag-napulo

tinagus-a

58

tag-napulo tinagus-a
tag-napulo tinagus-a
tag-napulo tinagus-a
tag-napulo tinagus-a
tag-napulo tinagus-a

tag-napulo

tinagus-a

tag-napulo tinagus-a
tag-napulo tinagus-a
tag-napulo tinagus-a
tag-napulo tinagus-a
tag-napulo tinagus-a

tag-napulo

tinagus-a

Buluhatong Papel 2: Ihapa ang mga butang. Isulat pila kabuok ka tag-napulo ug pila ka tinagus-a sa inyong papel.

1.

mga butang. Isulat pila kabuok ka tag-napulo ug pila ka tinagus-a sa inyong papel. 1. Tag-

Tag-

Tinagus-

napulo

a

59

2.

2. Tag- Tinagus- napulo a 3. Tag- Tinagus- napulo a 60

Tag-

Tinagus-

napulo

a

3.

2. Tag- Tinagus- napulo a 3. Tag- Tinagus- napulo a 60

Tag-

Tinagus-

napulo

a

60

4.

4. Tag- Tinagus- napulo a 5. Tag- Tinagus- napulo a 61

Tag-

Tinagus-

napulo

a

5.

4. Tag- Tinagus- napulo a 5. Tag- Tinagus- napulo a 61

Tag-

Tinagus-

napulo

a

61

Buluhatong Papel 3: Ihapa pila kabuok. Pilia ang hustong numero sa ubos niini. Isulat ang inyong tubag sa papel.

1.

numero sa ubos niini. Isulat ang inyong tubag sa papel. 1. 2. 100 99 97 3.

2.

100

99

97

2. 100 99 97 3. 45 54 60
2. 100 99 97 3. 45 54 60
2. 100 99 97 3. 45 54 60
2. 100 99 97 3. 45 54 60
2. 100 99 97 3. 45 54 60
2. 100 99 97 3. 45 54 60

3.

45

54

60

numero sa ubos niini. Isulat ang inyong tubag sa papel. 1. 2. 100 99 97 3.

53

66

62

70

4.

4. 5. 89 99 100 70 76 63 80

5.

89

99

100

4. 5. 89 99 100 70 76 63 80

70

76

63

80

Buluhaton sa Balay

Isulat ang mga nangawalang numero sa inyong papel.

 

2

 

4

 

6

 

8

 

10

11

 

13

 

15

 

17

 

19

 
 

22

 

24

 

26

     

30

31

 

33

 

35

   

38

   
   

43

   

46

   

49

 

51

   

54

 

56

 

58

 

60

 

62

   

65

 

67

 

69

 
   

73

   

76

 

78

 

80

 

82

 

84

   

87

 

89

 

91

 

93

 

95

   

98

   

64

Usa Sobra og Usa

Pagpalab-as:

Kini si Paolo. Sa iyang adlaw nga natawhan, nakadawat siya og daghang mga regalo. Ingon niya, mas daghan siyag’g nadawat nga dulaan nga awto kay sa bola.

Husto ba si Paolo? Giunsa man niya pagkahibalo?

nadawat nga dulaan nga awto kay sa bola. Husto ba si Paolo? Giunsa man niya pagkahibalo?
nadawat nga dulaan nga awto kay sa bola. Husto ba si Paolo? Giunsa man niya pagkahibalo?
Bola
Bola

Dulaan nga awto

65

Buluhatong Papel 1: Unsay labaw og usa sa gihatag nga numero. Pilia ang hustong tubag ug isulat sa inyong papel.

1.

6

(7

8

9)

2.

27

(26

28

29)

3.

42

(45

44

43)

4.

51

(52

53

55)

5.

74

(71

73

75)

Buluhatong Papel 2: Isulat ang hustong tubag sa papel.

1. labaw og 1 sa 17 ang

2. labaw og 1 sa 24 ang

3. labaw og 1 sa 66 ang

4. labaw og 1 sa 71 ang

5. labaw og 1 sa 97 ang

66

Buluhatong Papel 3: Isulat ang hustong tubag sa papel.

1. Unsang numeroha ang labaw og usa sa 18?

2. Unsang numeroha ang labaw og usa sa 45?

3. Unsang numeroha ang labaw og usa sa 79?

4. Ang 84 labaw og usa sa unsang numeroha?

5. Ang 92 labaw og usa sa unsang numeroha?

Buluhaton sa Balay: Isulat ang hustong tubag sa papel.

1. Ang 7 labaw og usa sa

2. Ang 15 labaw og usa sa

3. Ang

4. Ang

5. Ang

labaw og usa sa 99.

labaw og usa sa 53.

labaw og usa sa 81.

67

Menos og Usa Sa

Pagpalab-as:

Kini si Lucia. Aduna siyay duha ka pundok sa mga sinina. Miingon siya nga mas dyotay ang iyang palda kay sa blusa. Husto ba si Lucia? Giunsa nimo pagkahibalo?

kay sa blusa. Husto ba si Lucia? Giunsa nimo pagkahibalo? palda blusa Ang palda, 3 ka

palda

blusa

Ang palda, 3 ka buok. Ang blusa 4 ka buok. Ang 3 menos og usa sa 4. Mao nga husto si Lucia.

68

Naay blusa nga walay palda. Pasabot nga ang kadaghanon sa palda menos og usa kay
Naay blusa nga walay palda. Pasabot nga ang kadaghanon sa palda menos og usa kay
Naay blusa nga walay palda. Pasabot nga ang kadaghanon sa palda menos og usa kay
Naay blusa nga walay palda. Pasabot nga ang kadaghanon sa palda menos og usa kay
Naay blusa nga walay palda. Pasabot nga ang kadaghanon sa palda menos og usa kay
Naay blusa nga walay palda. Pasabot nga ang kadaghanon sa palda menos og usa kay
Naay blusa nga walay palda. Pasabot nga ang kadaghanon sa palda menos og usa kay

Naay blusa nga walay palda. Pasabot nga ang kadaghanon sa palda menos og usa kay sa blusa. Ang 3 menos og usa kay sa 4. Husto si Lucia.

Kadaghanon sa palda

Kadaghanon sa blusa

Aron naay 3 ka tukog kinahanglan kuhaan og usa ang 4 ka tukog. Mao nga ang 3 menos og usa kay sa 4. Pasabot niini, mas dyotay ang palda kay sa blusa. Husto gayod si Lucia.

69

Buluhatong Papel 1: Unsay numero nga menos og usa kay sa gihatag nga numero. Isulat sa inyong papel ang letra sa hustong tubag.

1.

24
24

A. 22

B. 23

C. 25

2.

35
35

A. 36

B. 34

C. 33

3.

63
63

A. 61

B. 62

C. 64

4.

73
73

A. 71

B. 72

C. 74

5.

98
98

A. 99

B. 97

C. 96

Buluhatong Papel 2: Isulat sa inyong papel ang numero nga angay sa blangko.

1. menos og 1 kay sa 25 ang

2. menos og 1 kay sa 31 ang

3. menos og 1 kay sa 47 ang

4. menos og usa kay sa 76 ang

5. menos og usa kay sa 100 ang

70

Buluhatong Papel 3: Isulat ang imong tubag sa papel.

1. Unsang numeroha nga dyotay og usa sa 15?

2. Unsang numeroha nga dyotay og usa sa 33?

3. Unsang numeroha nga dyotay og usa sa 54?

4. Ang 99 dyotay og usa sa unsang numeroha?

5. Ang kuwarenta sais dyotay og usa sa unsang numeroha?

Buluhaton sa Balay: Isulat ang letra sa hustong tubag.

1. Ang 3 dyotay og usa kay sa

A. 6

B. 5

C. 4

2. Ang 16 dyotay og usa kay sa

A. 15

B. 17

C. 18

3. Ang 29 dyotay og usa kay sa

A. 27

B. 28

C. 30

4. Ang 35 dyotay og usa kay sa

A. 38

B. 36

C. 34

5. Ang 50 dyotay og usa kay sa

A. 53

B. 51

C. 49

71

“Mas dyotay Sa” ug “Mas Daghan Sa”

Pagpalab-as:

“Mas dyotay S a” ug “Mas Daghan S a” Pagpalab-as: Kini sila si Boboy ug si

Kini sila si Boboy ug si Ana.

Si Ana nikutlo og 6 ka pula nga gumamela.

Si Boboy nikutlo og 8 ka dalag nga gumamela.

Kinsay mas daghan og gumamela?

Kinsay mas dyotay og gumamela?

Ana

Ana
Ana
Ana
Ana
Ana
Ana

Boboy

Boboy
Boboy
Boboy
Boboy
Boboy
Boboy
Boboy
Boboy

Kinsay mga bata ang gihisgutan sa sugilanon o estorya?

Unsay gikutlo matag usa nila?

Pila ka bulak sa gumamela ang gikutlo ni Ana?

Pila man usab ang kang Boboy?

72

Kinsa man nilang duha ang nakakutlo og mas daghan? Pila may labaw?

Buluhatong Papel 1:

Kopyaha ang drowing sa inyong notebook. Markahi og check () ang mas daghan ug markahi og cross () ang mas dyotay nga pundok.

Markahi og check (  ) ang mas daghan ug markahi og cross (  )

1.

2.

3. 4.
3.
4.

5.

73

Buluhatong Papel 2: Idrowing kini sa inyong notebook. Kahoni ang pundok nga adunay mas daghang butang. Lingini ang pundok nga adunay mas dyotay nga butang.

1.

2.

3.

4.

5.

Kahoni ang pundok nga adunay mas daghang butang. Lingini ang pundok nga adunay mas dyotay nga

74

Buluhatong Papel 3: Itandi ang duha ka pundok. Isulat sa papel ang hustong pulong.

1.

2.

3.

4.

5.

pundok. Isulat sa papel ang hustong pulong. 1. 2. 3. 4. 5. mas (dyotay, mas daghan

mas (dyotay, mas daghan) )

mas (dyotay, mas daghan)hustong pulong. 1. 2. 3. 4. 5. mas (dyotay, mas daghan ) mas (dyotay, mas daghan) hustong pulong. 1. 2. 3. 4. 5. mas (dyotay, mas daghan ) mas (dyotay, mas daghan)

4. 5. mas (dyotay, mas daghan ) mas (dyotay, mas daghan) mas (dyotay, mas daghan) mas

mas (dyotay, mas daghan)4. 5. mas (dyotay, mas daghan ) mas (dyotay, mas daghan) mas (dyotay, mas daghan) mas

) mas (dyotay, mas daghan) mas (dyotay, mas daghan) mas (dyotay, mas daghan) mas (dyotay, mas

mas (dyotay, mas daghan)4. 5. mas (dyotay, mas daghan ) mas (dyotay, mas daghan) mas (dyotay, mas daghan) mas

mas
mas

mas(dyotay, mas daghan)

(dyotay, mas

(dyotay, mas

daghan)
daghan)

daghan)mas (dyotay, mas

mas (dyotay, mas daghan)

75

) mas (dyotay, mas daghan) mas (dyotay, mas daghan) mas (dyotay, mas daghan) mas (dyotay, mas

Buluhaton sa Balay: Pagdrowing og pundok nga mas gamay ang sulod nga butang kay sa hinatag nga pundok. Buhata kini sa inyong notebook.

kay sa hinatag nga pundok. Buhata kini sa inyong notebook. Pagdrowing og pundok nga adunay sulod
kay sa hinatag nga pundok. Buhata kini sa inyong notebook. Pagdrowing og pundok nga adunay sulod
kay sa hinatag nga pundok. Buhata kini sa inyong notebook. Pagdrowing og pundok nga adunay sulod

Pagdrowing og pundok nga adunay sulod nga mas daghan kay sa hinatag nga pundok. Buhata kini sa inyong notebook.

Pagdrowing og pundok nga adunay sulod nga mas daghan kay sa hinatag nga pundok. Buhata kini
Pagdrowing og pundok nga adunay sulod nga mas daghan kay sa hinatag nga pundok. Buhata kini

76

Pareho Ka Daghanon Sa

Pagpalab-as:

Kini si Juan. Aduna siyay 3 ka bola.

Kini si Roy. Aduna usab siyay 3 ka bola.

Kini si Juan. Aduna siyay 3 ka bola. Kini si Roy. Aduna usab siyay 3 ka
Kini si Juan. Aduna siyay 3 ka bola. Kini si Roy. Aduna usab siyay 3 ka

Bola ni Juan

Bola ni Roy

si Roy. Aduna usab siyay 3 ka bola. Bola ni Juan Bola ni Roy pundok A

pundok A

pundok B

Pareho og gidaghanon nga bola ni Juan ug Roy. Makit-an nato nga ang pundok A adunay pareho ka daghanon sa pundok B. Kon itandi nato ang 2 ka pundok nga adunay pareho kadaghanon sa butang, gamiton nato ang pulongan “pareho ka daghanon sa.

77

Buluhatong Papel 1: Isulat sa inyong papel ang hustong letra sa pundok nga adunay pareho kadaghanon sa hinatag nga pundok.

1.

1.
1.
1.
1.

a.

a. b.
a. b.
a. b.

b.

a. b.
a. b.
a. b.
a. b.

2.

2.
2.
2.
2.
2.
2.

a.

a. b.
a. b.
a. b.

b.

a. b.
a. b.
a. b.
a. b.
a. b.
a. b.

3.

3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

a.

a. b.
a. b.
a. b.
a. b.

b.

a. b.
a. b.
a. b.
a. b.
a. b.
a. b.
a. b.

4.

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

a.

a. b.
a. b.
a. b.
a. b.
a. b.

b.

a. b.
a. b.
a. b.
a. b.
a. b.
1. a. b. 2. a. b. 3. a. b. 4. a. b. 5. a. b.
1. a. b. 2. a. b. 3. a. b. 4. a. b. 5. a. b.
1. a. b. 2. a. b. 3. a. b. 4. a. b. 5. a. b.
1. a. b. 2. a. b. 3. a. b. 4. a. b. 5. a. b.
1. a. b. 2. a. b. 3. a. b. 4. a. b. 5. a. b.
1. a. b. 2. a. b. 3. a. b. 4. a. b. 5. a. b.
1. a. b. 2. a. b. 3. a. b. 4. a. b. 5. a. b.

5.

5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.

a.

a. b.
a. b.
a. b.
a. b.
a. b.
a. b.
a. b.

b.

a. b.
a. b.
a. b.
a. b.
a. b.
a. b.
a. b.
1. a. b. 2. a. b. 3. a. b. 4. a. b. 5. a. b.
1. a. b. 2. a. b. 3. a. b. 4. a. b. 5. a. b.
1. a. b. 2. a. b. 3. a. b. 4. a. b. 5. a. b.
1. a. b. 2. a. b. 3. a. b. 4. a. b. 5. a. b.
1. a. b. 2. a. b. 3. a. b. 4. a. b. 5. a. b.
1. a. b. 2. a. b. 3. a. b. 4. a. b. 5. a. b.
1. a. b. 2. a. b. 3. a. b. 4. a. b. 5. a. b.
1. a. b. 2. a. b. 3. a. b. 4. a. b. 5. a. b.
1. a. b. 2. a. b. 3. a. b. 4. a. b. 5. a. b.
1. a. b. 2. a. b. 3. a. b. 4. a. b. 5. a. b.

78

Buluhatong Papel 2: Unsa nga drowing sa column A ang pareho kadaghanon sa column B. Isulat ang hustong letra sa papel.

1.

2.

3.

4.

5.

A

sa column A ang pareho kadaghanon sa column B. Isulat ang hustong letra sa papel. 1.
sa column A ang pareho kadaghanon sa column B. Isulat ang hustong letra sa papel. 1.
sa column A ang pareho kadaghanon sa column B. Isulat ang hustong letra sa papel. 1.

79

a.

b.

c.

d.

e.

B

sa column A ang pareho kadaghanon sa column B. Isulat ang hustong letra sa papel. 1.

Buluhaton sa Balay: Pagdrowing og butang nga pareho kadaghanon sa hinatag nga pundok. Buhata kini sa inyong notebook.

1.

1.
1.
1.

2.

2.
 
 
 
 

3.

3.
3.

80

Ang Pagsunod-sunod sa mga Pundok Gikan sa Kinadyotayan Hangtod sa Kinadaghanan o Gikan sa Kinadaghanang Pundok Hangtod sa Kinadyotayang Pundok

Pagpalab-as:

Miadto si Mark sa bookstore aron mopalit og mga lapis. Mipalit siya of 3 ka puti nga lapis, 5 ka pula, ug 1 ka dalag nga lapis. Pagsulat og ingon ka daghan nga mga paniid kutob sa mahimo nimo.

Isunod-sunod ang mga pundok sa lapis gikan sa kinadyotayan hangtod sa kinadaghanan.

sa lapis gikan sa kinadyotayan hangtod sa kinadaghanan. Isunod-sunod ang pundok sa lapis gikan sa kinadaghanan
sa lapis gikan sa kinadyotayan hangtod sa kinadaghanan. Isunod-sunod ang pundok sa lapis gikan sa kinadaghanan
sa lapis gikan sa kinadyotayan hangtod sa kinadaghanan. Isunod-sunod ang pundok sa lapis gikan sa kinadaghanan

Isunod-sunod ang pundok sa lapis gikan sa kinadaghanan ngadto sa kinadyotayan

sa kinadyotayan hangtod sa kinadaghanan. Isunod-sunod ang pundok sa lapis gikan sa kinadaghanan ngadto sa kinadyotayan
sa kinadyotayan hangtod sa kinadaghanan. Isunod-sunod ang pundok sa lapis gikan sa kinadaghanan ngadto sa kinadyotayan

81

sa kinadyotayan hangtod sa kinadaghanan. Isunod-sunod ang pundok sa lapis gikan sa kinadaghanan ngadto sa kinadyotayan

Buluhatong Papel 1: Han-aya ang mga pundok. Buhata kini sa inyong papel.

1.

1: Han-aya ang mga pundok. Buhata kini sa inyong papel. 1. A B C Kinadaghanan ngadto

A

Han-aya ang mga pundok. Buhata kini sa inyong papel. 1. A B C Kinadaghanan ngadto sa

B