You are on page 1of 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM

VIỆN KHOA HỌC ỨNG DỤNG




ĐỒ ÁN MÔN HỌC
VI SINH ỨNG DỤNG

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN NẤM ASPERGILLUS ORYZAE ĐỂ SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG

GVHD: Th.S Nguyễn Hoài Hương

SVTH MSSV
Đoàn Minh Anh 1715100001
Nguyễn Thị Lê 1311101000
Lê Đức Toàn 1411100676
Lê Huỳnh Phương Trúc 1411100738
Lê Minh Đức 1411100746

Thành Phố Hồ Chí Minh