You are on page 1of 4

PROCEDURA PARCELACIJE (PREPARCELACIJE) PARCELA

U PRIPREMI je ažuriranje ove stranice kako bi njen sadržaj bio usaglašen sa novim
propisima!

Za dobijanje građevinske dozvole, propisi nalažu da zemljište na kom se gradi mora da bude
građevinska parcela, na kojoj je uknjiženo vlasništvo investitora (vlasništvo “1/1”).

Ovo su važnje napomene jer se veoma često dešava da je investitor kupio samo deo katastarske
parcele (4, 5, 6 ili više ari), koja je u katastru u celini evidentirana kao poljoprivredna kultura.
Nije redak slučaj da je u produžetku iste katastarske parcele već izgrađen jedan ili više objekata
(sa ili bez građevinske dozvole). U takvim slučajevima je najpre neophodno izvršiti
parcelaciju/preparcelaciju zemljišta.

Iz navedenog se jasno može zaključiti koliko je važno da se, pre kupovine zemljišta, dobro
raspitate o njemu, odnosno da od geometra, arhitekte/urbaniste, katastra i opštine prikupite što
više podataka o mogućnostima i ograničenjima parcele.

Da biste od jedne ili više katastarskih parcela formirali nove parcele, koje ispunjavaju uslov da
budu građevinske, neophodno je da pristupite izradi projekta parcelacije ili preparcelacije.

Prvo što treba da znate je razlika između pojmova parcelacije i preparcelacije:

 Projektom parcelacije jedna katastarska parcela deli se na više parcela.
 Projektom preparcelacije se menaju granice dve ili više katastarskih parcela, tako da se
formira jedna ili više novih parcela, drugačijeg oblika, dimenzija i površine.

Projekat rade u saradnji urbanista (arhitekta) i geometar, koji su registrovani i licencirani za tu
vrstu posla.

Procedura podrazumeva sledeće korake:

1.) U katastru izvaditi kopiju plana za Vašu katastarsku parcelu, ili više parcela, koje će se
obraditi projektom.
Na kopiji katastarskog plana prikazan je oblik parcele sa uctanim objektima, ukoliko ih ima.
(Cena kopije plana - oko 1.500 din. Dobija se za par dana od podnošenja zahteva.)

Ukoliko je Informacija o lokaciji pozitivna.parcelaciju ili preparcelaciju parcele-a. Izrada projekata parcelacije 5. Nakon toga se pristupa izradi projekta parcelacije. pristupa se prikupljanju ostale dokumentacije i to: 3. Izrada katastarsko topografskog plana 2. (Cena taksi . i to sledećom procedurom: 1.oko 1.) Nakon dobijanja pozitivne informacije o lokaciji.500 din.oko 4. potrebno je da se obratite arhitekti i. Izrada geodetskog elaborata za sprovođenje u katastru 8. Tekst i skicu predloga parcelacije za davanje saglasnosti uradiće Vam arhitekta. u saradnji sa njim. u kojoj piše da li projekat može da se radi i na osnovu kog planskog dokumenta. svi moraju da daju saglasnost na predlog projekta parcelacije i da planirano rešenje iz Projekta parcelacije (koji će biti potvrđen od strane Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove grada Beograda) može da se preda Republičkom geodetskom zavodu radi provođenja promena u katastru. i u njemu navodite šta želite da radite . Pribavljanje kopije plana podzemnih vodova 3.) Opština Vam izdaje Informaciju o lokaciji. po zakonu najviše za osam dana. Dobijanje potvrde iz Sekretarijara za urbanizam da projekat nema primedbi 7. Dobija se za par dana od podnošenja zahteva. Predaja investitoru dva primerka projekta sa potvrdom .2. Predaja projekta Sekretarijatu za urbanizam grada Beograda 6. Ukoliko na parceli ima više suvlasnika.) U Opštini se uzima obrazac Zahtev za izdavanje Informacije o lokaciji.000 din. Popunjen obrazac zajedno sa fotokopijom Kopije plana predaje se Opštini. U listu nepokretnosti navedeni su svi korisnici ili vlasnici predmetnih parcela i objekata. Informacija o lokaciji dobija se za par dana. Izrada projekta geodetskog obeležavanja 4.) U katastru izvaditi List nepokretnosti za Vašu katastarsku parcelu ili više parcela koje su predmet projekta. (Cena lista nepokretnosti . sagledate mogućnosti i ograničenja vezana za Vaš predlog parcelacije.

Geometar na terenu iskolčava novoformirane parcele tek nakon što ih katastar sprovede.Nakon isteka 15 dana od dana dobijanja rešenja. na osnovu kojeg će se svi suvlasnici uknjižiti kao vlasnici 1/1. Napomene: . Procedura izrade projekta parcelacije traje 3-4 meseca. . na izričit zahtev investitora. sa istim suvlasničkim udelima kao pre parcelacije. tako da jedna nova obeležena građevinska parcela može da se sastoji iz više katastarskih parcela.Projektom parcelacije ne utiče se na vlasničke odnose. u slučaju komplikovanih svojinsko-pravnih odnosa ili potrebe prethodnog ispravljanja grešaka ili neažurnosti u katastru.Pre predaje katastru potvrđenog projekta parcelacije (preparcelacije). 9. investitor mora imati rešene imovinsko pravne odnose.Kada projekat bude predat katastru. sa dodeljivanjem novih brojeva parcela. investitor će dobiti broj pod kojim je predmet zaveden.Projektom parcelacije nije obuhvaćeno angažovanje geometra radi obeležavanja novih parcela na terenu. Predaja jednog primerka projekta i geodetskog elaborata sa plaćenim taksama katastru nepokretnosti. oni će ostati isti i nakon formiranja novih parcela. investitor može naručiti novu kopiju plana i list nepokretnosti na kojima će biti ucrtane nove parcele i to je dokaz da je sprovedena parcelacija. geometar će iskolčiti novo stanje na terenu i pre formalnog okončanja administrativnih postupaka.Ako se preparcelacija sprovodi na više parcela.Projektom parcelacije (preparcelacije) se ne vrši prenamena zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište. u katastru se neće brisati stare granice parcela. s tim što će ti odnosi biti ravnomerno raspoređeni na nove parcele. . . investitor će dobiti na kućnu adresu.Ako na novoformiranim parcelama ima više suvlasnika. ostavinska rešenja. potrebno je da investitor angažuje advokata koji će napraviti ugovor o deobi. . već će se dodavati samo nove iz projekta. . . . uknjižbe i slično – sve mora biti predhodno rešeno i sprovedeno).Rešenje katastra da je sprovedena parcelacija. radi sprovođenja i formiranja novih parcela. . Izuzetno. koji su uslov da ova parcelacija (preparcelacija) može biti sprovedena u katastru (npr. svako na svojoj novoformiranoj parceli. a može da bude i duža. Da bi ubrzao vreme sprovođenja i poželjno je da se investitor u katastru interesuje za svoj predmet. kuporodajni ugovori. .