‫شعری از پیمان اخالقی‬

‫شکرانه‬

Shokrāneh (Thanksgiving)

A Poem by Payman Akhlaghi

‫شکرانه‬

Shokrāneh (Thanksgiving)

‫شعزی اس پیمان اخاللی‬

A Poem by Payman Akhlaghi

‫سکىت پز طنین غیثتت‬
‫اهزوس‬
‫چه سنگین‬
‫تز پَز روحن‬
.‫نشسته است‬
‫طغیان سِزشکن‬

‫هجىم هى‬

‫در درواسۀ غن را‬
...‫شکسته است‬
‫درود تز آن دَهی‬

Original Poem / Lyrics:
© 2003, by Payman Akhlaghi.
© 2010, Payman Akhlaghi.
All rights reserved.

‫کش هزس شثنن وار عشك تى‬
.‫گذر کزدم‬

N.B.: The author is himself a composer.
This publication is intended as an
introduction to his poetry, and as a
preview of his songs in progress. Please
read and hopefully enjoy this poem; but
you may not set it to music, or print, copy
or distribute it – physically, digitally, or
through any other means – or use it in any
other form, or for any other purpose,
commercial or otherwise. Thank you.

‫سپاص آن دم‬
‫که تز گلشار پز عطز حضىرت‬
‫گام تنهادم‬
‫و آن شة‬

© Copyright: 2003, Payman Akhlaghi. All rights reserved.
© Copyright: 2010, Payman Akhlaghi. All rights reserved.
Page 1 of 2
www.ComposerPA.com

‫شعری از پیمان اخالقی‬

‫شکرانه‬

‫)‪Shokrāneh (Thanksgiving‬‬

‫‪A Poem by Payman Akhlaghi‬‬

‫کش پی رؤیای ههتاب‬
‫ته ژرفای نگاهت‬
‫غزق شیدایی‬
‫سفز کزدم‪...‬‬
‫ٌفتم وُامبز ‪٣٠٠٢‬‬
‫لض آوجلض‬
‫(تذَیه وٍایی طپتامبز ‪)٣٠٠٠‬‬

‫چىذ وکتۀ ضزَری‪:‬‬
‫وُیظىذۀ ایه اثز خُد آٌىگظاس اطت‪ٌ .‬ذف اس اوتشار‬
‫ایه شعز یا تزاوً معزفی آثار ایه ٌىزمىذ َ ارائۀ پیش‬
‫در آمذی بز تزاوً ٌای در دطت طاخت یا اوتشار اَ‬
‫اطت‪ .‬امیذَاریم کً اس خُاوذن ایه شعز لذت ببزیذ‪.‬‬
‫اما مؤکذ ًا یادآَری می کىیم کً اجاسۀ اطتفادي یا‬
‫التباص اس ایه شعز‪ ،‬یا طاخت مُطیمی بز آن‪ ،‬یا‬
‫چاپ‪ ،‬یا پخش آن‪ ،‬بً اوگیشۀ طُد مالی یا غیز آن‪ ،‬بً‬
‫شما تعلك وذارد َ کلیۀ حمُق ایه اثز ٌمچىان بزای‬
‫آفزیىىذۀ آن محفُظ اطت ‪ .‬به ویژه اجازۀ بهره گیری‬
‫از ایه شعر یا تراوه در هر گىوه اثر مىسیقی یا دکلمه‬
‫تحت هیچ شرایطی به دیگران داده وخىاهذ شذ‪.‬‬
‫پیشاپیش اس درک َ ٌمکاری شما طپاطگشاریم‪.‬‬
‫‪© Copyright: 2003, Payman Akhlaghi. All rights reserved.‬‬
‫‪© Copyright: 2010, Payman Akhlaghi. All rights reserved.‬‬
‫‪Page 2 of 2‬‬
‫‪www.ComposerPA.com‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful