ÞenaerLlan 1urunan lunasl

8Ŵ1Ŵ1 La[u Þerubahan nllal lunasl
1erdapaL dua macam la[u perubahan nllal funaslť
AŦ La[u perubahan raLaŴraLa
kecepaLan aerak suaLu benda dapaL dlLenLukan apablla dlkeLahul leLak aLau poslsl benda
sebaaal funasl wakLuŦ Mlsalkan seorana slswa beranakaL darl rumah ke sekolahnva vana
[araknva 13 kmŦ uan seLelah dllakukan penaamaLan Llap 3 menlL pada speedomeLer dan [arak
vana dlLempuh dla menemukan bahwa [arak se[auh 13 km dlLempuh dalam wakLu 30 menlLŦ
uenaan demlklan kecepaLan raLaŴraLa murld LersebuL adalahť

˰ =
ŵŹ˫˭
ŵ
Ŷ
˪o˭
= ŷŴ˫˭¡˪o˭

ÞerhaLlkan bahwa kecepaLan raLaŴraLa dlLenLukan sebaaal perbandlnaan anLara perubahan [arak
Lerhadap perubahan wakLuţ dlLullskanť ˰ =
As
At


uenaan ǂs sebaaal perubahan [arak dan ǂL sebaaal perubahan wakLuŦ

Sekarana mlsalkan leLak benda sebaaal funasl wakLu dapaL dlkeLahul dan dapaL dlnvaLakan
sebaaal s ƹ f(L)Ŧ keLlka L ƹ L
1
benda berada dl f(L
1
) dan L ƹ L
2
benda berada dl f(L
2
) Ŷ f(L
1
) dan
perubahan wakLunva ǂLƹ L
2
Ŷ L
1
Ŧ
uenaan demlklan kecepaLan raLaŴraLa dalam lnLerval L
1
ƿ L ƿ L
2
adalah
˰ =
As

=
˦(ˮŶ) - ˦(ˮŵ)
ˮŶ - ˮŵ


La[u perubahan rataŴrata n||a| fungs|
Mlsalkan dlkeLahul funasl v ƹ f(x)Ŧ !lka x berubah darl x
1
ke x
2
(x
1
Ƽ x
2
) maka nllal funasl
f(x) berubah darl f(x
1
) men[adl f(x
2

Mlsalkan dlkeLahul funasl v ƹ f(x)Ŧ La[u perubahan raLaŴraLa funasl v ƹ f(x) dalam lnLerval

x
1
ƿ x ƿ x
2
dlLenLukan oleh


=
˦(˲Ŷ) - ˦(˲ŵ)
˲Ŷ - ˲ŵ


8Ŧ La[u perubahan sesaaL
MenenLukan kecepaLan sesaaL sebaaal llmlL darl kecepaLan raLaŴraLaţ secara eksak
dapaL dlrumuskan sebaaal berlkuLŦ ¾ ƹ f(t)Ŧ
Þada wakLu t ƹ t
1
benda 8 berada du f(t
1
) dan pada wakLu t ƹ (t
1
- b) benda 8 berada dl
f(t
1
- b)ţ sehlnaaa kecepaLan raLaŴraLa aerak benda 8 dalam lnLerval L
1
ƿ L ƿ L
1
+ h
adalah
v
raLaŴraLa
ƹ
(t1+h)- (t1)
(t1+h)- t1
=
(t1+h)- (t1)
h


v
sesaaL pada
t
1
ƹ
h
˦(ˮŵ+˨)- ˦(ˮŵ)
(ˮŵ+˨)- ˮŵ
=
˦(ˮŵ+˨)- ˦(ˮŵ)
˨


La[u perubahan sesaaL nllal funasl
Mlsalkan dlkeLahul funasl v ƹ f(x) vana Lerdeflnlsl unLuk seLlap nllal x dlseklLar x ƹ aŦ La[u
perubahan sesaaL nllal funasl f(x) pada x ƹ a dlLenLukan oleh

uenaan caLaLan [lka nllal llmlL lLu adaŦ

8Ŵ1Ŵ2 ueflnlsl 1urunan lunasl
1urunan funsl f(x) pada x ƹ a dapaL dldeflnlslkan sebaaal berlkuL
ueflnlslť
Mlsalkan dlkeLahul funasl v ƹ f(x) Lerdeflnlsl unLuk seLlap nllal x dl seklLar x ƹaŦ !lka

h -0
(u+h)- (u)
h
ada maka benLuk llmlL LersebuL dlnamakan turunan dar|
fungs| f{x) pada x ƹ oŦ

cototonť
1Ŧ !lka llmlL lLu adalah aLau mempunval nllalţ dlkaLakan funasl f(x) d|ferens|abe| (dapat
d|d|ferens|a|kan) pada x ƹ oŦ 8enLuk llmlL lLu selan[uLnva dllambanakan denaan f´
(o)Ŧ !adlţ f´(o) ƹ
h -0
(u+h)- (u)
h

2Ŧ Lambana f´(o) (Jlbocoť f ok¾° o) dlsebuL turunan aLau der|vat|f darl funasl f(x)
Lerhadap x pada x ƹ oŦ
3Ŧ Mlsalkan funasl f(x) mempunval Lurunan f´(x)Ŧ !lka f´(o) t|dak terdef|n|s| maka
dlkaLakan f(x) Lldak dlferenslabel pada x ƹ oŦ

8Ŵ1Ŵ3 8umus umum 1urunan lunasl
ALuran umum Lurunan funasl f(x) dapaL dldeflnlslkan sebaaal berlkuLť
Mlsalkan dlkeLahul funasl v ƹ f(x) vana Lerdeflnlsl dalam daerah asal u
f
ƹ žx l x t 8ſŦ
1urunan funasl f(x) Lerhadap x dlLenLukan oleh f'(x) ƹ
h-0
(x+h)- (x)
h

uenaan caLaLan [lka nllal llmlL lLu adaŦ
f'(x) ƹ
h-0
(x+h)- (x)
h
dlkenal sebaaal rumus umum turunan fungs| f{x)Ŧ
cototonť
1Ŧ f´(x) dlbaca f ok¾° x dlsebuL fungs| turunan aLau fungs| der|vat|f darl funasl f(x) Lerhadap x
dan f´(o) dapaL dlperoleh darl f´(x) denaan cara subLlLusl varlable x denaan nllal oŦ
2Ŧ Þroses menemukan f´(x) darl funasl f(x) dlsebuL operasl penurunan aLau pendlferenslalan
funasl f(x)Ŧ

8entuk La|n notas| turunan
1urunan funasl v ƹ f(x) dllambanakan denaan

x
aLau

x
dapaL dlperoleh darl hubunaan f´(x) ƹ

h-0
(x+h)- (x)
h

uenaan manlpulasl al[abar sebaaal berlkuLŦ Mlsalkan nllal b pada hubunaan dl aLas dlaanLl
denaan ǂxţ maka hubunaan lLu men[adl

Ax-0
˦(˲ + A˲) - ˦(˲)


Þerubahan pada varlabel x sebesar ǂx menaaklbaLkan perubahan nllal funasl f(x) sebesar ǂv ƹ ǂf
ƹ f(x + ǂx) Ŷ f(x)Ŧ
uenaan demlklanţ hubunaan LersebuL dapaL dlLulls sebaaalť

f´(x) ƹ
x-0
A
Ax
ƹ
Ax-0
A
Ax

8enLukŴbenLuk
x-0
A
Ax
dan
Ax-0
A
Ax
maslnaŴmaslna dlLulls denaan lambana

x
dan

x
ţ
sehlnaaa f´(x) ƹ

x
ƹ

x
Ŧ
!adl unLuk menvaLakan Lurunan darl funasl v ƹ f(x) dapaL dlaunakan saLu dl anLara
noLaslŴnoLasl berlkuLŦ
v´ aLau f´(x) aLau

x


8Ŵ2 8uMuSŴ8uMuS 1u8unAn lunCSl AL!A8A8
8Ŵ2Ŵ1 1urunan lunasl konsLan
Mlsalkan funasl konsLanLa f(x) ƹ k denaan k ƹ konsLanLa realŦ 1urunan darl funasl
konsLanLa lLu adalahť
f´(x) ƹ
h-0
(x+h)-(x)
h
=
h-0
k-k
h
ƹ
h-0
Ŵ = Ŵ
!lka f(x) ƹ k denaan k ƹ konsLanLa real maka Lurunan f(x) adalah
f´(x) ƹ 0

8Ŵ2Ŵ2 1urunan lunasl ldenLlLas
Mlsalkan dlkeLahul funasl ldenLlLas f(x) ƹ xŦ 1urunan darl funasl ldenLlLas lLu adalah
f´(x) ƹ
h-0
(x+h)-(x)
h
=
h-0
(x+h)-x
h
=
h-0
h
h
=
-0
ŵ = ŵ
!lka f(x) sebuah funasl ldenLlLas aLau f(x) ƹ x maka
f´(x) ƹ 1

8Ŵ2Ŵ31urunan lunasl ÞanakaL
Mlsalkan dlkeLahul funasl panakaL f(x) ƹ ox
°
ţ o konsLanLa real vana Lldak nol dan °
bllanaan bulaL poslLlfŦ 1urunan darl funasl panakaL lnl dapaL dlLenLukan denaan
menaaunakan manlpulasl al[abar vana berkalLan denaan p°©oboto° bl°¯ Nt°ţ
valLu sebaaal berlkuLŦ
(x + b)
n
ƹ x
°
+ °x
°Ŵ1
b +
(-1)
2
˲
-2
˨
2
+ ·+n˲˨
-1
+ ˨

uenaan menaaunakan pen[abaran blnom newLon LersebuLţ Lurunan funasl panakaL
˦(˲) = o˲

dapaL dlLenLukan sebaaal berlkuLŦ
˦
i
(˲) =
h-0
˦(˲ +˨) -˦(˲)
˨
=
h-0
o(˲ + ˨)
2
-o˲

˨

h-0
o |˲

+ n˲
-1
˨ +
n(n -ŵ)
Ŷ
˲
-2
˨
2
+ ·+ n˲˨
-1
+˨| -o˲

˨

h-0
o˨ |n˲
-1
˨ +
n(n - ŵ)
Ŷ
˲
-2
˨ + ·+n˲˨
-2

-1
|
˨

h-0
o ¦n˲
-1
˨ +
n(n -ŵ)
Ŷ
˲
-2
˨ +·+ n˲˨
-2
+ ˨
-1
¦
on˲
-1

9f ff ° f f f €%% f°½f ff %+% ° f f f €%+% ¾ °––f n ½ff°ff ff– f ° f ff¯° f + f ff { ff ff { { { { { { { { { { {  { { ¾ ¾ff½f f  f©½ ff°¾ ¾ff°f€°–¾ .¾ff° f€°–¾ €%% €°¾°¾ f½°f ¾ f f f 7 { { { { f f¯ff °¯ ¾ °f¯ff°°f° f €°–¾€%%½f f f  .¾ff° f€°–¾ €%%f°– €°¾°¾ f½°f ¾ f f f© ½ ff°¾ ¾ff°f€°–¾€%%½f f f °f°  °–f°nfff°©f°f¯f f   €°¾@°f°°–¾ @°f°€°¾€%%½f f f f½f €°¾f°¾ f–f  €°¾ .

¾ff°€°–¾€%%¯ ¯½°f°f°€#%% f€#%f% f €°¾¯ff fff°€%% f € °¾f ½f f f   ¯¾D¯¯@°f°°–¾ f°¯¯°f°€°–¾€%% f½f €°¾f°¾ f–f  7 { { { { .fff°  f¯f ffff¯ ¯½°f°f fff°€°–¾€%% € °¾f % f½f € °¾ff°%½f f f °¯¾ f°©°f f¯ f°–f° °–f°€# %f% f €#%f%  f¯ f°–€#%f%% fnf €f¾ °f% ¾ °f°ff f€ f€°–¾€%% f f½½f f f  .

¾ff° f€°–¾ €%%f°– €°¾ ff¯ f ff¾f€  @°f°€°–¾€%% f f½ °f° €#%%  °–f°nfff°©f°f¯f f €#%% ..

fff°  €#%% fnf€f¾ ° ¾ €°–¾°f°ff€°–¾ f€ f€°–¾€%% f f½ f°€#%f% f½f ½  f€#%% °–f°nff¾ ¾ff  °–f°°ff  9¾ ¾¯ ° ¯f°€#%% f€°–¾€%% ¾ ½ f¾½ °°f°ff½ ° € °¾ff° €°–¾€%%  °f°°f¾°f° @°f°€°–¾ €%% f¯ f°–f° °–f° ff f½f ½  f °–f°€#%% 7 { { { { 7 { { { {  °f¾ f–f¯¾¯¯°f°€°–¾€%%  7 { { { {  °–f°¯f°½f¾f©f f¾ f–f .¾ff°°f½f f °–f° ff¾ –f° °–f° ¯ff °–f°¯ °©f  7 { {  { { 9 ff°½f fff ¾ ¾f ¯ °–f ff°½ ff°°f€°–¾€%%¾ ¾f  € €%+ % €%%  °–f° ¯f° °–f° ¾ f½f ¾¾ f–f  €#%%  7  7   f°  7  ° ° 7 ¯f¾°– ¯f¾°– ¾ °–f°f¯ f°– f° ¾ °––f€#%%   f °¯ °fff°°f° f€°–¾ €%% f½f –°ff°¾f f°ff °f¾ °f¾  #ff€#%%ff .

¾ff° f€°–¾ °f¾€%% @°f° f€°–¾ °f¾f ff €#%% 7 { { { { 7 { { 7 7 f€%%¾ f€°–¾ °f¾ff€%% ¯ff €#%%   @°f°°–¾9f°–f .D@DD--D-  @°f°°–¾°¾f° . D.D D.¾ff°€°–¾°¾f°f€%% °–f° °¾f°f f @°f° f€°–¾ °¾f°ff ff €#%% 7 { { { { 7 7 f€%% °–f° °¾f°f f¯ff°f°€%%f ff €#%%   @°f°°–¾ °f¾ .¾ff° f€°–¾½f°–f€%% f° f°¾f°f ff°– f° f°° f°–f° f½¾€ @°f° f€°–¾½f°–f° f½f °f° °–f° ¯ °––°ff°¯f°½f¾f©f ff°– ff° °–f°½ °©f ff° °¯- ° f¾ f–f  %+%° °+°° + { { J  °–f°¯ °––°ff°½ °©f ff° °¯- ° ¾ °f°€°–¾½f°–f { { I f½f °f°¾ f–f  { {  7 { { { { 7 I{ { I  .

 7 I I J J J{J J {J { {  J J I  7  I |J 7 J{J { IJ  J | .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful