You are on page 1of 2

चुकीचे पण योग्य

अभिमन्यू ची हत्या

धमम रक्षणाच्या मार्ाां चे पालन न करणायाम धमाम साठी जीवन अभिशय आव्हानात्मक असू शकिे.

आभण आजच्या काळाि आभण धमम , धमम आभण अधमम भनरं िर भवसंर्िीि असिाना, एखाद्याला कोणिी पावले उचलणे
अवघड आहे हे ठरभवणे कठीण आहे .

अशक्त मनाचा बदला घेणे?

िर्वद्गीिा 2.5

श्रे य िोक्तुं िै क्ष्यभमभप लोके? भहिरिरकां ि र्ुरुभणहावे? िु ञ्जी िोर्ान् रूभधरप्रदीग्धाण्ण || 5 ||

मनाची मनं संन्याबद्दल भवचार करिे

पण महान परीक्षे ि जबरदस्त मनाच्या कल्याणासाठी आभण किमव्याि बद्ध होण्याच्या मार्ाम वर येिो -

आवश्यक िे करणे भकंवा जे बरोबर आहे िे करणे.

'आवश्यक त्या र्ोष्टी करणे' त्यां च्या वैयक्तक्तक मू ल्यां वर िडजोड करू शकिाि आभण 'जे योग्य िे करि आहे ि' िे
समु दाय आभण समाजास मोठे बनवू शकिाि.

र्ुन्हेर्ारां ना अभधक हानी करण्यापासून रोखण्याचा उद्दे श होिा.

कुप्रभसद्ध अधभमम क लोक जसे कौरवां चा असा भवश्वास आहे की जे लोक धमम अनु यायी करिाि िे त्यां चे अपाय आभण
अधभमम क लोक म्हणून पुढे चालू ठे विील, त्यां ना त्यां च्या अनुयायां च्या कोणत्याही प्रकारचे प्रभिकार न करिा धमम भशक्षण
करण्याची परवानर्ी आहे .
रस्त्यावर पाठलार् करीि र्ुन्हेर्ारां च्या पाठलार् करिाना ...

त्याचप्रमाणे कृष्णच्या मार्मदशमनाखाली पां डवां नी अभधक भनयमां चे उल्लं घन केले की कौरवां नी हक्तस्तनापुरामध्ये योग्य
प्रशासनाची स्थापना केली.

उच्च मू ल्यां चे अक्तस्तत्व स्थाभपि करण्यासाठी पां डवां नी स्विःच्या ित्त्ां शी लढा भदला.

त्यां नी 'मी आभण माझे धमम ' मध्ये बसले ला वैयक्तक्तकररत्या झाले होिे ज्ां नी लढले त्यां नी अधभमम क आभण धभमम क दोन्ही
लढले परं िु सावमभिक धमाम साठी.

हे कठीण पण बरोबर होिे, अ-आदशम वादी पण बरोबर, चुकीचे पण बरोबर.