You are on page 1of 6

நநான உங்களுக்க ஒர கதத சசநால்ககிறறேன அத 200 மகில்லகியன ஆண்டுகள

பழதமயநான ஒர கதத. அத புதகிய சபரமூதள புறேணண கறேகித்த கதத. "புதகிய ஓடு"
எனறும கூட சபநாரள சகநாளளலநாம. ஆக முற்கநாலத்தகிய
பநாலூட்டிகளளில், பநாலூட்டிகளுக்க மட்டுறம இந்த புதகிய புறேணண உளளத, எலகி இனம
றபநானறே சகநாறேகி வணலங்ககினங்கள. அத ஒர அஞ்சல் முத்தகிதர அளவுக்க சகிறேகிதநாகவும
சமலகிதநாகவும இரந்தத, அதநாவத ஒர சமல்லகிய உதறே றபநால வநாததம சகநாட்தட
அளறவ உளள அதவகளளின மூதளதய சுற்றேகி இரந்தத, ஆனநால் அதற்க புதகிதநாக
சகிந்தகிக்கம தகிறேன இரந்தத. அதநாவத பநாலூட்டிகள அல்லநாத
வணலங்ககளளின வதரயறுக்கப்பட்ட நடத்ததகளளில் இரந்த மநாறுபட்டு
இரந்தத,இதவகளுக்க புதகிய நடத்தத முதறேகதள கண்டுபணடிக்கம தகிறேன
இரந்தத. அதனநால் தநான எலகிகள சகநானறுண்ணணகளளிடமகிரந்த தப்புககிறேத. அதன
வழகி ததட சசய்யபட்டநால்,அத ஒர புதகிய ததீர்தவ கண்டுபணடிக்க முயலும. அந்த
முதறே றவதல சசய்யலநாம அல்லத றதநால்வணயுறேலநாம, ஆனநால்
சவற்றேகியதடந்தநால் அதத நகிதனவணல் தவத்த சகநாளளுமஅப்படி ஒர புதகிய
நடத்தத முதறேதய தனத பட்டறேகிவு மூலம சதரிந்த சகநாளளும. தன இனத்தத
சநார்ந்த மற்றேவர்கள மூலம அந்த முதறேதய றவகமநாக பரப்பும, இதத பநார்க்கம
மற்சறேநார எலகி கூறேலநாம, "மதலதய சுற்றேகி றபநாகம இந்த தந்தகிரம நனறேநாக
இரக்ககிறேறத"றமலும அத இனசனநார முதறேதயயும றதர்ந்சதடுக்கலநாம.

01:05 பநாலூட்டிகள அல்லநாத வணலங்ககளநால் அதவ எதவுறம
சசய்யமுடியநாத. அதவகளத நடத்தத முதறே வதரயறுக்கப்பட்டத. தற்சபநாழுத
அதவகள புதகிய நடத்தத முதறேகதள கற்று சகநாளளலநாம ஆனநால் அதவகளளின
வநாழ்நநாளளில் அல்ல. இனனும ஒர ஆயணரம ஆண்டுகள சசனறே பணனபு ஒர றவதள
அவ்வணலங்ககள ஒர புதகிய வதரயறுக்கப்பட்ட நடத்தத முதறேதய
சவளளிப்படுத்தலநாம. 200 மகில்லகியன ஆண்டுகளுக்க முனபு இரந்த நகிதலதமக்க
அத மகிக சரியநாக இரந்தகிரக்கலநாம.அப்சபநாழுத சுற்று சூழல் மநாறுதல்கள மகிக
சமதவநாகறவ நடந்தத. 10,000 ஆண்டுகள கூட எடுத்தகிரக்கலநாம, கறேகிப்பணடத்தக்க
ஒர சுற்று சூழல் மநாறுதல் ஏற்படுவதற்க, அந்த கநால அளவணல் அதவகள ஒர
புதகிய நடத்தத முதறேதய சகநாணரலநாம.

01:32 இப்படி சரியநாக தநான றபநாய் சகநாண்டிரந்தத, ஆனநால் அப்சபநாழுத ஒர
நகிகழ்வு நடந்தத.65 மகில்லகியன ஆண்டுகளுக்க முனபு, தகிடீர் எனறு கட்டு மமீ றேகிய ஒர
சுற்று சூழல் மநாறுதல் ஏற்பட்டத. அத க்றறேடஷகியஸ அழகிவு நகிகழ்வு எனறு
சசநால்லபடுககிறேத. அத தடறனநாசநார்களளின அழகிவு கநாலத்தத
கறேகிக்ககிறேத, அப்சபநாழுத தநான ஏறேக்கதறேய 75 வணழுக்கநாடு வணலங்ககள மற்றும
தநாவர இனங்கள அழகிந்தன, அப்சபநாழுதநான பநாலூட்டிகளசூழ்நகிதல கூதறே

இப்சபநாழுத நமமநால் உயணரளள ஒர மூதளயணன உட்பகதகிதய பநார்க்க முடியும அதன உளபுறேம இரக்கம நரமபுகளுக்க இதடறய உளள தனளித்த இதணப்புகதள கநாண . ஒவ்சவநார கட்டகத்தகிற்கம ஒர வதகதய கற்கவும நகிதனவணல் சகநாளளவும முடியும. 02:5550 ஆண்டுகளுக்க முனபு நநான ஒர கட்டுதர எழுதகிறனன மூதள எப்படி இயங்கககிறேத எனபதத கறேகித்த. ஒர றமதஜ ததட தண்டு அளவுக்க இரக்கம ஆனநால் அதன அதமப்பு சமல்லகியதநாகறவ இரக்கம. "ஹ்ம. அந்த ஆய்வு கட்டுதரயணலும இததறய சசநால்லகியணரந்றதன. எல்லநா வணதமநான. ஆனநால் தற்சபநாழுத அபரிமகிதமநான சநானறுகள உளளன. ஒவ்சவநார கட்டகமும ஒர வதகயணல் சசயல்படும. இந்த கட்டகங்களுக்க ஒழுங்கபடுத்தப்பட்ட படிநகிதலகள இரந்தத.ஆனநால் அதகிக அளவணல் சுரளகளும நதீட்சகிகளும இரக்கம இப்சபநாழுத ஏறேக்கதறேய 80 வணழுக்கநாடு நமத மூதளதய றபநாலறவ இரக்கம. அதவகளளின மூதள வளர்ச்சகி இனனும றவகமநாக இரந்தத. நமத பதழய மூதள இனனமும இரக்ககிறேத அடிப்பதடயணல் அத நமதம இயக்ககி சகநாண்டும ஊக்கபடுத்தகி சகநாண்டும இரக்ககிறேத. அதவகதள ஒர சதநாடர் கட்டகமநாக வணளக்ககியணரந்றதன. அந்த மநாதகிரிதய சசயல்படுத்தம தகிறேனும இரந்தத. இத அதகிபர் ஜநானசதன சந்தகிக்கம வநாய்ப்தப எனக்க ஏற்படுத்தகி சகநாடுத்தத. இந்த படிநகிதலகள நமத சகிந்ததனகளளில் உரவநாககிறேத. அத தநான நமத மகிக சபரிய தகிறேன றமமபநாடு தமயம. உயணரியல் சகிறேத்தல் சசநால்லகியத. ஒனறேதர ஆண்டுகளுக்க முனபு நநான"மனதத உரவநாக்கவத எப்படி" எனறே நூதல எழுதகிறனன. இடம சநார்ந்த. சசநால்லறபநானநால் மகிக சகிறேகிய முனறனற்றேறம இந்த 50 ஆண்டுகளளில் ஏற்பட்டிரக்க கூடும. இதத பற்றேகி நநான கடந்த 50 ஆண்டுகளநாக நகிதனத்த சகநாண்டிரந்றதன.முந்தகியத மனளித இயல்பு படி சசநால்சவசதனறேநால். புதகிய புறேணணயணல் தநான இதற்கநான அதனத்த சசயல்களும நதடசபறுககிறேத.நரமபு இயங்ககியலகில் இரந்த மூதள கறேகித்த நமக்க ககிதடக்கம தரவுகள இரட்டிப்பநாக உளளத. அங்க தநான நமத சகிந்தகிக்கம தகிறேன இரக்ககிறேத. மூதள அலககீ டு கறேகித்த பணரிதகிறேன ஆண்டு றதநாறும இரட்டிப்பநாககி வரககிறேத. தடிமனும ஒர றமதஜ தண்டு அளறவ இரக்கம. பநாலூட்டிகள மகிகவும சபரிதநாக வளர்ந்தத.ஆனநால் அதற்கநான தகிறேதன றமமபடுத்தவத புதகிய புறேணண தநான அத கவணததயநாக இரக்கலநாம அல்லத ஒர சமனசபநாரள பயனபநாதட கண்டுபணடிப்பதநாக கூட இரக்கலநாமஅல்லத ஒர TED உதர நகிகழ்த்தவதநாக கூட இரக்கலநாம. புதகிய புறேணணயணன வளர்ச்சகி அதத வணட றவகமநாக இரந்தத தனளித்தனதம வநாய்ந்த நதீட்சகிகளும மடிப்புகளும உரவநானதஅடிப்பதடயணல் அதன பரப்பளவு அதகிகமநாககியத மனளிதனளின புதகிய புறேணணதய எடுத்தவலகித்தகிழுத்தநால்..இந்த புதகிய புறேணண ஒர சகிறேந்த அமசம தநான" அப்படி அதத வணரத்தகியதடய சசய்தத. எனக்க சவற்றேகி சபறேறவண்டும எனறே ஊக்கம இரக்கலநாம.

'ஆம நநான E எனறே எழுத்தத பநார்த்த வணட்றடன ' உடறன ஆப்பணள கட்டகம சசநால்ககிறேத. அடுத்த கறேகிப்பு அதத "முகட்சடழுத்த A" எனறு கூட சசநால்லலநாம.அதனநால் இத சரி. ஓசவநானறும அடுத்த கறேகிப்புக்கநான ஒர சுரக்க கறேகிப்பநாக எடுத்த சகநாளளலநாம. உண்தமயணல் இந்த கட்டகங்களளின எண்ணணக்தகதய நநான கறேகித்றதன. இந்த அடுக்ககள எல்லநாம ஒர கரத்தத உரவநாக்கம நகிதலயணறலறய அதமக்கபட்டிரக்ககிறேத. அதநாவத படி நகிதல வரிதசயணல் சற்று .அதவகளுக்க அதத பற்றேகி மட்டுறம சதரியும. இனனும அடுத்த உயர் நகிதலக்க சசனறேநால் " Apple " எனறு கூட சசநால்லலநாம. தகவல்கள ககீ ழ் றநநாக்ககியும வரவத உண்டு. அந்த எழுத்த அடுத்த வரம எனறு நகிதனக்ககிறறேன. ஒர அழகநான பநாடதலறயநா. "அடுத்த எழுத்த E ஆக இரக்கலநாம. எனனளிடம இர கற்தறே கட்டகங்கள உளளனஅதவகளநால் A எனறே எழுத்தகின கறுக்க சட்டத்தத சதரிந்த சகநாளள முடியும." உடறன E எனறே எழுத்தத கண்டறேகியும எல்லநா கட்டகங்களும அதன வரமபு மதகிப்தப கதறேத்த சகநாளளும அடுத்த வரம சதளளிவணல்லநாத எழுத்தத E ஆக இரக்கலநாம எனறு நகிதனக்கம வழக்கமநாக நநாம அப்படி நகிதனப்பதகில்தல. இசபநாழுத நதீங்கள ஒர சுமநாரநான உயர் நகிதலயணல் உளள தீர்கள. எதகிர்பநாரங்கள. ஒர சகிறேகிய எடுத்தகநாட்தட சசநால்ககிறறேன.முடியும நகிகழ் றநர இதணப்புகதளயும மற்றும இயக்கங்கதளயும கநாண முடியும உங்களத மூதள எண்ண சதநாடர்கதள உரவநாக்கவதத பநார்க்கலநாம. 03:54 சுரக்கமநாக மூதள எப்படி சசயல்படுககிறேத எனபதத சசநால்ககிறறேன. அழகநான சபண் நடந்த றபநாவததறயநா. உடறன அத E எனறே எழுத்தத கண்டறேகியும எல்லநா கட்டகங்களுக்கம ஒர சமகிக்தக அனுப்பும." 05:02 இனனும ஐந்த நகிதலகள றமறல சசல்லுங்கள. அவற்தறே பநார்த்தவுடன ஆர்வத்தடன "கறுக்க சட்டம" எனறு சசநால்லும அதன வணதளவநாக இப்படியநான ஒர நகிகழவநாய்ப்பு இரப்பதநாக நரமபணதழ தண்டுக்க சவளளிபடுத்தம அத அடுத்த நகிதலக்க அததன எடுத்த சசல்லும. நநாம அதவகதள படிநகிதல வரிதச படுத்தகியணரக்ககிறறேநாம. 'ஆப்பணள' எனறே சசநால்தல அதடயநாளம கநாணும கட்டகம A-P-P-L எனறே எழுத்தக்கதள கண்ட உடன அடுத்த எழுத்த E ஆக இரக்கலநாம எனறு நகிதனக்கம. ஏறேக்கதறேய 300 மகில்லகியன கட்டகங்கள உளளன. பற்றேகி அதவகள கவதலபடநாத ஆனநால் அதவகளநால் A எனறே எழுத்தகின கறுக்க சட்டத்தத மட்டும புரிந்த சகநாளள முடியும.அதவ தநான மூதள சசய்லபடுவதற்க்கநான தகிறேவுறகநால் எனபததயும பநார்க்கலநாம. "ஆம நநான Apple எனறே சசநால்தல பநார்த்த வணட்றடன. ஆனநால் நநாம இப்சபநாழுத E எனறே எழுத்தத எதகிர்பநார்த்த சகநாண்டிரக்ககிறறேநாம . உங்கள எண்ணங்கள தநான உங்கள மூதள எனபததயும.

அப்படி சசய்ய முடியும ஏசனனளில் மூதளயணல் வலகி ஏற்பணகள ஏதம இல்தல. "ஜகிறயநாபநார்டி' எனபத ஒர வணரிவநான இயல்பநான சமநாழகி வணதளயநாட்டு." இத தநான அவள சசநானன கரத்த ஆனநால் அத அவர்களுக்க றவடிக்தகயநாக இரக்கவணல்தல. ஒர வணதமநான தணணதய சதரிந்த சகநாளளும ஒர கட்டகம உங்களுக்க இரக்கலநாம. அவள சகிரித்தநாள. "எனதன சுற்றேகி நகிற்கம நதீங்கள றவடிக்தக மனளிதர்கள. அவள சுய நகிதனவுடன இரந்தநாள ஏசனனளில் அறுதவ சகிககிச்தச மரத்தவர்கள அவளுடன சகிககிச்தசயணன றபநாத றபச றவண்டும எனறு வணரமபணனநார்கள.அறுதவ சகிககிச்தச சசய்த சகநாண்டிரந்த சூழல் கண்டிப்பநாக அப்படி இரக்க வநாய்ப்பணல்தல. இத றவடிக்தக . எப்சபநாழுசதல்லநாம அவர்கள புதகிய புறேணணயணன சகில கறேகிப்பணட்ட பகதகிகதள தூண்டினநார்கறளநா.வணரிவதடந்த புலன உணர்வுகதளயும சதரிந்த சகநாளளும நகிதல. ஆனநால் உண்தமயணல் சகிக்கலநானதவ இதவகளுக்க ககீ ழ்நகிதலயணல் இரப்பதவ தநான. 05:17 இனனும 10 நகிதலகள றமறல சசல்லுங்கள நதீங்கள இப்சபநாழுத மகிக உயர்ந்த நகிதலயணல் உளள தீர்கள. ஏறேக்கதறேய புதகிய புறேணணகதள றபநாலறவ நநான ஒர படிமுதறேதய வணவரித்தகிரந்றதன. " என மதனவண இந்த அதறேக்கள நுதழந்தகிரக்ககிறேநாள " எனறு கூட சசநால்லலநாம. இந்த கட்டகங்கள " இத நதக முரண். 05:28 நதீங்கள இதவகள மதகிநுட்பமநானதவ எனறு கரதலநாம. ஒர 16 வயத சபண்ணுக்க மூதள அறுதவ சகிககிச்தச நதடசபற்றேத. வநாட்சன அந்த வணதளயநாட்டில் அதகிக சவற்றேகி புளளளிகள சபற்றேகிரந்தநார் இந்த வணதளயநாட்டின சகிறேந்த 2 வணதளயநாட்டு வரர்களளின தீ சமநாத்த சவற்றேகி புளளளிகதள வணடவும அதகிகமநாக சபற்றேகிரந்தநார் நநான றகளவணதய சரியநாக தநான றகட்றடன"ஒர நதீண்ட றசநார்வூட்டும உதர" ஒர கறுக்சகழுத்த புதகிரக்கநான தப்பு இத உடன அத பதகிலளளித்தத " .ஆனநால் அவர்கள சகீக்ககிரறம புரிந்த சகநாண்டநார்கள புதகிய புறேணணயணன அந்த பகதகிகள நதகச்சுதவதய உணரம பகதகிசயனறு. ஒர மநார்றகநாவ் மநாதகிரி படிநகிதல றபநானறேத அத 90 களளில் இரந்த நநான றவதல பநார்த்த ஒர முதறே. 06:27 அத ஏறேக்கதறேய மதறேக்கப்பட்ட. ஒர கரதல சதரிந்த சகநாளளறவநா அல்லத ஒர வநாசதனதய சதரிந்த சகநாண்டு. அவள அழக " எனசறேல்லநாம சசநால்லும தகிறேன சகநாண்டதவ. ஏறேக்கதறேய நதீங்கள இப்சபநாழுத முகப்பு புறேணணயணல் இரக்கலநாம. அந்த பகதகிதய தூண்டியதகினநால் அவள களளிப்பதடந்தநாள. 06:13 சரி இனதறேய நகிதலதம எனன? கணணனளிகள மனளித சமநாழகிகதள பல உத்தகிகள மூலமறதர்ச்சகி சபறே முயலுககினறேன . இங்க சகிவப்பநாக கநாட்டியணரக்கம பகதகிகள. முதலகில் அவர்கள சகிரிப்பணற்கநான எறதநா ஒர முடுக்ககிதய தூண்டி வணடுவதநாக நகிதனத்தநார்கள.

இரத்த நுண் கழநாய்கள மூலம அடிப்பதடயணல் பநார்த்ததீர்களநானநால் நமத புதகிய புறேணண றமக கணணனளியணல் உளள ஒர சசயற்தக புறேணணயுடன இதணக்கப்படும சசநால்லறபநானநால் நமத புதகிய புறேணணக்க ஒர நதீட்சகி அதமப்பு அத நநான சசநால்வத எனனசவனறேநால் இனறு உங்கள தகறபசகியணல் ஒர கணணனளி இரக்ககிறேத ஆனநால் சகில் சநநாடிகளுக்க உங்களுக்க 10.றமரினக்யு ஹரனக்யு?" சஜனனளிங்க்சுக்றகநா அல்லத அடுத்தவரக்றகநா இத சதரிந்தகிரக்கவணல்தல இத கணணனளிகள. வணக்ககிபடி பீ யநா மற்றும இதர கதலக்களஞ்சகியங்கதள படித்த சதரிந்த சகநாண்டிரக்ககிறேத. சரியநாக 13 சநநாடிகளுக்க முன இத கறேகித்த ஒர புத ஆய்வு சவளளி வந்தளளத இத ஒர புதகிய அணுகமுதறேதய சவளளிபடுத்தககிறேத க்ளுடதகிறயநான எடுத்த சகநாளவதற்கநான ஒர புதகிய முதறே அதத நநான உங்களுக்க சுரக்கமநாக சசநால்ககிறறேன.000 கணணனளிகள ஒர சகிக்கலநான றதடலுக்க றததவபட்டநால் ஒர சகில சநநாடிகளுக்க உங்களநால் றமக கணணனளி மூலம அதவகதள அணுகலநாம 2030 ஆம ஆண்டு உங்களுக்க புதகிய புறேணணயணன றததவ அதகிகமநாக இரந்தநால் உங்கள மூதளயணல் இரந்த றநரடியநாக. அதவகள நமத மூதளக்கள சசலுத்தப்படலநாம. றமக கணணனளிகதள சதநாடர்பு சகநாளள முடியும நடந்தசகநாண்றட எனனநால் சசநால்ல முடியும " க்றேகிஸ ஆண்சடர்சன அங்ககிரக்ககிறேநார். அவர் எனதன றநநாக்ககி வந்த சகநாண்டிரக்ககிறேநார் அவரிடம புத்தகிசநாலகிதனமநாக எதவநாவத சசநால்ல றவண்டும எனக்க 3 சநநாடிகள அவகநாசறம உளளத எனத புதகிய புறேணணயணன 300 மகில்லகியன கட்டகங்களநால் ஏதம சசய்ய முடியநாதஎனக்க றமலும றகநாடிக்கணக்கநான கட்டகங்கள றததவ " றமக கணணனளியணல் உளள கட்டகங்கதள எனனநால் சதநாடர்பு சகநாளள முடியும அப்சபநாழுத நமத சகிந்ததன கலப்பணதன ." 07:37 இனனும 20 ஆண்டுகளுக்க பணனபு நமமகிதடறய நநாறநநாறபநாட்கள றதநானறேலநாமஇனசனநார அடுக்ககறேகி றபநாக்க எனறு எடுத்த சகநாண்டநால் சதநாழகில்நுட்ப சுரங்கதல சசநால்லலநாம.நதீங்கள ஒர மநாதம முனபு கவதல சகநாண்டிரந்ததீர்கள. இதணயதள றதடல் சபநாறேகி சசநாற் கூட்டதமப்பணன அல்லத சதநாடர்பணன அடிப்பதடயணல் மட்டும இயங்கநாத ஆனநால் உண்தமயநான புரிதலகில் இயங்கம றகநாடிகணக்கநான இதணயதள பக்கங்கதளயுமபுத்தகங்கதளயும படித்த சதரிந்த சகநாண்ட புரிதல்களநாக இரக்கம நதீங்கள நடந்த சகநாண்டிரக்கம றபநாறத கூககிள உங்கள முன றதநானறேகி சசநால்லலநாம " றமரி . மனளிதர்கள றபசும அதகி நவன தீ வணஷயங்கதளபுரிந்த சகநாளககிறேத எனபதற்க ஒர எடுத்தகநாட்டு. உங்களளின க்ளுடதகிறயநான கதறேநகிரப்புஇரத்தத்தகிற்கம மூதளக்கமநான அரதண தநாண்டவணல்தல" எனறு. 07:03 இனனும ஐந்தகிலகிரந்த பத்த வரடங்களளில். இனனும சசநால்லறபநானநால் இந்த அறேகிதவ கணணனளிகள.

சதநாழகில்நுட்பம மற்றும TED கரத்தரங்கம றபநானறேதவ கண்டுபணடிக்க உதவண இரக்ககிறேத றவறு எந்த இனமும இதத சசய்யவணல்தல 09:19 இனனும அடுத்த சகில பத்தநாண்டுகளளில் நநாம இதத மமீ ண்டும சசய்ய றபநாககிறறேநாம நமத புதகிய புறேணணதய மமீ ண்டும வணரிவு படுத்த றபநாககிறறேநாம. மற்றே உயர் வணலங்ககினங்களுக்க புரவம சநாய்வநாக இரக்கம. எந்த வரமபும இல்லநாமல் அத வணரிவநாக்கப்படும. கடந்த முதறே புதகிய புறேணணதய வணரிவு படுத்தகிய றபநாத எனன நடந்தத? அத நடந்தத 200 மகில்லகியன ஆண்டுகளுக்க முனபுஅப்சபநாழுத தநான நநாம மனளிதர்களநாறனநாம இந்த வணரிந்த சநற்றேகி அப்சபநாழுத தநான உரவநானத. அதவகளுக்க முகப்பு புறேணண ககிதடயநாத. ஆனநால் இந்த முதறே அத ஒர நகிதலயநான கட்டதமப்பு அதடப்பணன வரமபுக்க உட்பட்டதநாக இரக்கநாத. அந்த கூடுதல் அளவு தநான மமீ ண்டும பண்பநாடு மற்றும சதநாழகில்நுட்ப ததறேகளளில் ஒர தரமநான பநாய்ச்சலுக்கநான கநாரணணயநாக இரக்கம. 09:41 மகிக்க நனறேகி 09:43(தக தட்டல்) . அத புதகிய புறேணணயணன அளவு சநார்ந்த ஒர வணரிவநாக்கம மட்டுறம அனநால் அந்த அதகிக அளவு சகிந்ததன தகிறேன தநான. ஆனநால் முகப்பு புறேணணயணல் தரம சநார்ந்த றவறுபநாடு ஏதம இல்தல.அறேகிவணயல்.கதல.சகிந்ததனயநாக மநாறும உயணரியல் சநார்ந்த சகிந்ததனயும உயணரியணயல் சநாரநாத சகிந்ததனயும றசர்ந்த ஒர கலப்பணனம ஆனநால் உயணரியல் சநாரநாத அந்த பகதகி எனத முடுக்க வணதளவுகளளின வணதகிகளுக்க உட்பட்டதநாக இரக்கம அதன வளர்ச்சகி அடுக்ககறேகி வணககிதத்தகில் இரக்கம நகிதனவணல் சகநாளளுங்கள. ஒர கநாரணணயநாக இரந்த நமக்க ஒர தரமநான பநாய்ச்சலுக்க உதவணயத சமநாழகி.