You are on page 1of 1

Rabka-Zdrój, dnia 30.03.

2016 r

Klub Radnych „Nasze Miasto”

Ewa Przybyło
Burmistrz Rabki-Zdroju

Zapytanie

W związku z naruszeniem przez burmistrz §44 ust. 11 Uchwały
Nr LXI/426/10 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 29.09.2010 r. w sprawie: uchwalenia Statutu
Gminy Rabki – Zdroju, dot. nieudzielenia pisemnej odpowiedzi na moje zapytania w formie
ustnej na XIX sesji Rady Miejskiej, ponownie zwracam się z zapytaniami:
- czy gmina, przez ostatnie 9 lat składała wniosek do jakiegokolwiek programu mającego w
swoim zakresie poprawę czystości powietrza? Jeśli tak to jakie i na jaką kwotę.
- czy gmina wystąpiła z pisemnym wnioskiem do WIOŚ o zainstalowanie stacji pomiarowej
badającej stan czystości powietrza?

W imieniu Klubu Radnych „NASZE MIASTO”

Rafał Hajdyła