You are on page 1of 7

nformarea celor interesaţi

N
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET
Galaţi
Nr.856757/S.R.U./M.C.S./25.04.2018
Ex. nr. 1
Nr. exemplare redactate 1
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN GALAŢI
SERVICIUL RESURSE UMANE
Operator date cu caracter personal 4654/2007

APROB
Transmiterea prin intranet,
postarea pe site-ul şi la avizierul instituţiei
INSPECTOR ŞEF
Comisar-şef de poliţie,
MOTOTOLEA CORNEL

ADMITEREA
ÎN ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE “Vasile Lascăr” CÂMPINA şi ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE “Septimiu Mureşan”
CLUJ NAPOCA SESIUNEA – 2018
I. CIFRELE DE ŞCOLARIZARE APROBATE PENTRU SESIUNEA 2018 SUNT:
Calificarea/ Unitatea de învăţământ Nr. locuri/ beneficiar Romi Alte min.
specialitatea
1279 IGPR
ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE 16 DRPCIV
1300 30 10
„VASILE LASCĂR” CÂMPINA
Agent de poliţie 5 DEPABD
ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE 290 IGPR
300 10 3
„SEPTIMIU MUREŞAN” CLUJ-NAPOCA 10 DEPABD

Calendarul privind
activităţile ce vor fi desfăşurate de
candidaţii care doresc să susţină examen de admitere
la instituţiile de învăţământ postliceal care formează agenţi de poliţie

1

00 şi 13. pentru promoţia 2018 3 Pentru desfăşurarea în condiţii optime a probei eliminatorii privind examinarea psihologică.00-11. vineri între orele 09. între Judeţean Galaţi orele 09. conform completarea dosarelor de candidat precizărilor ce vor fi transmise cu fişa medicală ulterior 5 Prezentarea diplomei de Imediat după încheierea Serviciul Resurse Umane candidaţii care susţin examenul bacalaureat sau a adeverinţei de examenului de bacalaureat de bacalaureat în sesiunea 2018 absolvire a examenului de bacalaureat în original) şi a foii matricole pentru clasele IX-XII 2 .2018 în zilele de Serviciul Resurse Umane Recrutarea se realizează în luni până joi. cu excepţia fişei medicale şi a actelor de studii.J. raport de domiciliul/reşedinţa 11.06.00 2 Înscrierea candidaţilor 25. candidaţii au obligaţia de a Conform planificării ce va fi confirma/infirma prezenţa Participarea candidaţilor la proba postată pe site-ul I.00- 15.06.Nr. între orele 09. Galaţi http//: gl.00-15.00.P.00. ACTIVITATEA CE SE INTERVALUL DE TIMP ÎN LOCUL UNDE SE OBSERVAŢII crt DESFĂŞOARĂ CARE SE DESFĂŞOARĂ DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ACTIVITATEA 1 Prezentarea celor interesaţi la 25.04 –15. 20114 4 După emiterea avizelor Efectuarea vizitei medicale şi psihologice.politiaromana. Galaţi pentru data şi ora stabilite eliminatorie de evaluare Sediul I. contactând psihologică Carieră Admitere telefonic ofiţerul care a efectuat recrutarea.00 de identitate Cu ocazia înscrierii candidaţii vor depune dosarele în volum complet. 20116.00 şi 13.00- 12.ro prin grafic.2018 Serviciul Resurse Umane sediul Inspectoratului de Poliţie în zilele de luni până joi. vineri candidatului înscris/ă în cartea între orele 09. de telefon 0236407000.00.04-15.00-12. interior 20119. cu cel mult 24 ore înainte de începerea probei la nr.P.J.

00. sunt următoarele: a) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie. în original sau copii legalizate prin notariat 6 Prezentarea candidaţilor pentru susţinerea examenului de Conform graficului de admitere. candidatii trebuie să îndeplineasca. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică. III. ACTIVITATEA CE SE INTERVALUL DE TIMP ÎN LOCUL UNDE SE OBSERVAŢII crt DESFĂŞOARĂ CARE SE DESFĂŞOARĂ DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ACTIVITATEA sau IX-XIII. din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat. media de cel puţin 9.00. g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist. d) să fie apţi din punct de vedere medical.06. în ţinuta de vară.2018 admitere stabilit de precizate în prezentul material. urmatoarele condiţii legale de recrutare: a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România. fizic şi psihologic. Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la lit. a) se realizează cu ocazia examinării medicale. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere. cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului. b) să fi obţinut la purtare. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI. instituţia de învăţământ susţinerea probelor eliminatorii şi a probei scrise II. cumulativ. Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ. c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ. j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani. cu documentele 24. b) să cunoască limba română. 3 . cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea. printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică. procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni. în perioada studiilor liceale.08-04. Nr. Cererile de înscriere la concursul de admitere se depun pâna la data de 15. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu. h) să nu aibă antecedente penale. probele eliminatorii şi testul de verificare a cunoştinţelor). potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Candidatii care au mai multe opţiuni şi au fost declarati "Respins" Ia instituţia de învăţământ superior vor relua întreaga procedură stabilită pentru concursul de admitere la şcolile de agenţi (taxa de participare.09. scris şi vorbit. astfel cum sunt definite prin lege. ora 12. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat. Verificarea îndeplinirii criteriului prevăzut la lit.2018. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii. Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la lit. Pentru a participa la concursul de admitere. forma de învăţământ cu frecvenţă.

N.S. c) copii ale actului de identitate. în original.N. soţului/soţiei şi fiecărui copil. e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului. Excepţie de la prezentarea actului de studii la recrutare fac candidaţii promoţiei 2018. cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia). f) cazierul judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către structura de resurs umane în baza consimţământului expres al candidatului. în paranteză.C. Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate sau cu dublă cetăţenie pot candida la admitere în aceleaşi condiţii prevăzute pentru toţi candidaţii. forma de învăţământ şi numărul de telefon. numele dobândit din căsătorie). b) copii ale documentelor de studii (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă). precum şi. d) copii ale certificatului de naştere al candidatului. Candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României. b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta. Candidaţii declaraţi “apt” la evaluarea psihologică vor depune la dosarul de recrutare fişa medicală-tip de încadrare în MAI. conform precizărilor ce vor fi transmise ulterior. carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi. c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale. Dosarul de recrutare va cuprinde: a) cererea de înscriere şi CV. În situaţia în care. prenumele tatălui. 4 . au obligaţia de a prezenta pentru constituirea dosarului de candidat. următoarele acte: a) atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M. prenumele. i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare. Documentele vor fi prezentate de către candidat. ale livretului militar. fie în momentul înscrierii la instituţia de învăţământ pentru probele de selecţie şi verificare a cunoştinţelor.S. ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă. programul de studii. La dosarul de recrutare aceştia depun atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M. în copie. după caz.C. tradusă şi legalizată. Precizăm faptul că nu se acceptă xerocopierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă şi care nu permit stabilirea autenticităţii acestora sau sunt plastifiate. j) un dosar plic pe coperta căruia vor fi trecute datele de identificare ale candidatului: numele (pentru persoanele căsătorite. în termenul de valabilitate. Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare. iniţiala tatălui. suplimentar. în copie. constituită potrivit legii. CNP. prenumele candidatului şi codul numeric personal. urmând a fi certificate pentru conformitate. acestea vor fi acceptate.. ale certificatului de căsătorie. care depun adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ la care au susţinut examenul de bacalaureat fie la dosarul de recrutare. depus de candidat) g) 3 fotografii color 3/4 cm cu pe verso se scrie cu majuscule numele. tradusă şi legalizată. în prezenţa acestuia conform prevederilor legale. k) 30 coli A4 şi o caracterizare de la ultima instituţie de învăţământ absolvită sau ultimul loc de muncă.E. dacă este cazul. h) o fotografie color 9/12 cm.Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar.E. din iniţiativa candidatului se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente.IV. Candidaţii care optează pentru înscrierea candidaturilor pe locurile alocate distinct etniei rome sau minorităţilor naţionale depun o declaraţie pe proprie răsoundere care atestă apartenenţa la etnia/minoritatea respectivă şi depun o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică/minoritară.

candidaţii aflaţi în următoarele situaţii: a) nu întocmesc. Proba de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară conform graficului afişat la instituţia de învăţământ.A. mediile obţinute în anii de liceu. din cauze imputabile . care acordă consult de specialitate candidaţilor. în conformitate cu prevederile Ordinului M. Probele eliminatorii se desfăşoară astfel: Contravizita medicală a candidaţilor se realizează de către o subcomisie medicală legal constituită din specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală – M. ca urmare a rănirii într-un accident de muncă. decedat.I. în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu. termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. piercing-uri sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie. selecţie şi de susţinere a probei de verificare a cunoştinţelor. nr. în ţinuta de vară. La probele eliminatorii nu se admit contestaţii. nr.I. după caz . b) încearcă sau fraudează. Candidaţii care au dosarele de recrutare corect şi complet întocmite prezintă la sediul instituţiei de învăţământ în vederea înscrierii la concursul de admitere următoarele documente: a) cartea de identitate sau paşaportul. b) diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează notele obţinute la probele de examen. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora.2018. media generală de la bacalaureat. respectiv ale Ordinului M. candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află. 140/2016 din prezentul Anunţ. prin orice mijloace. pot solicita în scris ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituţiile de învăţământ din cadrul M. V. conform graficului desfăşurării concursului de admitere. numai pentru candidaţii care au promovat examenul medical.I. vor fi semnalate comisiei de selecţie. precum şi familiilor personalului militar decedat. candidaţii se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar. fără susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor. în perioada 24.I nr. Verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor. Pentru susţinerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice.dosarul de recrutare în volum complet şi în limita de timp prevăzută pentru instituţia de învăţământ la care optează. în vederea dispunerii măsurilor necesare. activitatea de recrutare încetează. 5 . după caz.A. verifică înscrisurile fişei medicale tip MAI şi finalizează examenul medical prin emiterea unui aviz medical de tipul „APT”/„INAPT”.A. activitatea de recrutare. c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de admitere. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora. se realizează conform normelor şi baremelor prevăzute în Anexa 3 1 la Ordinul M. în original sau în copii legalizate. respectiv admitere. În cazul în care descoperirea situaţiilor prevăzute mai sus se face după încheierea admiterii. nu este admisă la susţinerea probelor purtarea pantofilor de sport cu crampoane sau cuie. Încetează activitatea de recrutare. ( numai pentru absolvenţii promoţiei 2018) c) alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere.A. în original. clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori.08-04. Concursul de admitere se organizeaza si desfasoara într-o singura sesiune. precum şi foaia matricolă a studiilor liceale.I. cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare şi copiii personalului militar. respectiv sunt eliminaţi din concurs în oricare etapă a acestuia. Pentru candidaţii care au fost declarati "inapt" la examinarea psihologică sau au fost declaraţi "inapt medical" în fişa medicală. verificarea şi observarea directă a existenţei la candidaţi a diverselor semne particulare. în anul I de studii postliceale/studii universitare de licenţă.09.A. precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi. cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare. Copiii aflaţi în întreţinerea poliţiştilor răniţi sau decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă.

ca urmare a primirii directe a cererii de înmatriculare. în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu. conform reglementărilor legale în vigoare. în situaţia promovării etapelor de recrutare şi selecţie prevăzute la programul de studii pentru care optează.R. precum şi copilul devenit major. clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori. vor constitui dosarul de recrutare pentru candidaţii aflaţi în situaţia de la alin.R.U –M. d) decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală. în ţinuta de vară. dacă se află în continuarea studiilor.G. Verificarea îndeplinirii condiţiilor generale şi a criteriilor specifice de admitere revine unităţii de recrutare. c) să promoveze proba de evaluare a aptitudinilor fizice.I asupra propunerii de înmatriculare. b) adeverinţă care să ateste faptul că este în continuarea studiilor pentru copilul major aflat în întreţinerea poliţistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă. (1) şi alin. copilul minor. 287/2009 privind Codul civil. Prin copil aflat în întreţinerea poliţistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă. Copilul major aflat în întreţinerea poliţistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă depune la unitatea de recrutare o adeverinţă care să ateste faptul că este în continuarea studiilor.I. Dosarul va fi transmis de către unitatea de recrutare instituţiei de învăţământ pentru care optează şi conţine: a) documentele prevăzute de actele normative în vigoare pentru selecţia şi admiterea în instituţiile de învăţământ din cadrul M. în fotocopie. piercing-uri sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie.A. (2) ale prezentului articol. emisă/emis pe numele poliţistului rănit sau al poliţistului decedat.G. nr. după caz. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I propunerea privind înmatricularea şi documentaţia care fundamentează aceasta. 6 .I. aceasta se prezintă spre aprobare ministrului afacerilor interne.I.. în copie. până la terminarea acestora.U – M. constituirea dosarului de recrutare.A.I. Urmare analizei realizată la nivelul D. 499 din Legea nr. sesiunea 2018. în fotocopie.G. se înţelege. e) certificatul de deces al poliţistului decedat.M. republicată.A. Dosarul de recrutare pentru candidaţii care au fost declaraţi „APT” din punct de vedere medical şi psihologic este transmis de către unitatea de recrutare instituţiei de învăţământ pentru care optează.U –M. Aprobarea solicitării se transmite Comisiei centrale de admitere pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale M. procesul-verbal de cercetare a evenimentului.A. Condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare a candidaţilor sunt cele prevăzute de Ordinul M.R. decedat. respectiv în întreţinerea personalului militar.M. care transmite la D. c) formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau. b) să fie declaraţi „PROMOVAT” urmare verificării îndeplinirii criteriului privind înălţimea minimă şi a observării directe a existenţei unor semne particulare. Pentru a fi declaraţi „ADMIS” la instituţia de învăţământ/ programul de studii la care au solicitat înmatricularea. Unităţile de recrutare. candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii: a) să fie declaraţi „APT” la contravizita medicală. ca urmare a rănirii într-un accident de muncă. dacă este cazul. cu modificările şi completările ulterioare. în vederea informării petentului. cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare. cu modificările şi completările ulterioare. examinarea medicală şi evaluarea psihologică a candidatului se realizează potrivit procedurilor de recrutare şi selecţie similar celorlalţi candidaţi. Verificarea îndeplinirii condiţiilor generale şi a criteriilor specifice pentru admiterea într-o instituţie de învăţământ a M. În situaţia în care cererea a fost aprobată de ministrul afacerilor interne după perioada planificată pentru susţinerea probelor de selecţie potrivit Graficului de admitere al instituţiei de învăţământ la care a optat.A.A. cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare. dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani. în fotocopie. respectiv contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice.A. potrivit art.I. D. unităţii de recrutare şi instituţiei de învăţământ pentru care optează candidatul în sensul rezervării locului la admitere. după caz.I informează solicitantul şi unitatea de recrutare cu privire la rezervarea locului în sesiunea următoare de admitere.M.

ro.să depună diploma de bacalaureat. ŞEF SERVICIU Comisar şef de poliţie DĂNĂILĂ SILVIU 7 . în cazul în care sunt îndepărtaţi din instituţia de învăţământ pentru lipsă de interes la învăţătură sau pentru abateri disciplinare. ori încetează şcolarizarea la cerere. după absolvirea şcolii.J. precum şi în eventualitatea că nu-şi respectă obligaţia de a îndeplini serviciul în condiţiile de mai sus. 0236407000. în original. interior 20119 scms.să încheie angajamente prin care se obligă ca. De asemenea.I.A. pe timpul şcolarizării. . în raport de nevoile M. în vederea înmatriculării .politiaromana. să îndeplinească serviciul timp de minimum 10 ani în unităţile în care vor fi încadraţi sau mutaţi ulterior. Ghiţă Iuliana şi ag. Candidaţii declaraţi “admis” au următoarele obligaţii: .A. Relaţii suplimentare la tel. Burlibaşa Bogdan şi interior 20114 ag Mardaru Cristina Sorina sau pe site-ul I.P.I. se obligă să restituie cheltuielile de întreţinere efectuate de M. Galaţi http://gl.